Anda di halaman 1dari 8

SatuanPendidikan : Madrasah Tsanawiyah

MataPelajaran : Sejarah Kebudayaan Islam

Kelas : VIII

Salwa Nur Hasanah

INDIKATOR SOAL Jawaban No soal

 Disajikan dinasti – dinasti yang berkuasa di Mesir, Peserta Dinasti Fatimiyah 1.


didik dapat mengemukakan kekuasaan di Mesir sebelum
diasti Ayyubiyah
 Disajikan pernyataan proses berdirinya dinasti Ayyubiyah, Salahuddin Yusuf Al- Ayyubi 2.
Peserta didik dapat mengemukakan pendiri dinasti
Ayyubiyyah
 Disajikan pernyataan perkembangan dinasti Ayyubiyah, 3.
Peserta didik dapat menentukan masa kekuasaan dinasti
Ayyubiyah
 Disajikan pernyataan proses berdirinya dinasti Ayyubiyah, Penamaan dinasti Ayyubiyah dinisbatkan pada nama belakang 4.
Peserta didik dapat menganalisis alasan penamaan dinasti pendirinya, Yaitu Salahuddin Al Ayyubi dan diambil dari nama kakeknya
Ayyubiyah bernama Ayyub
 Disajikan pernyataan perjalanan karir Salahuddin al Karena, Keberhasilan Salahudin dalam menaklukan wilayah wilayah 5.
ayyubi, Peserta didik dapat menganalisis alasan kekuasaan dinasti Fatimiyah & menjadi perdana mentri
pemberian gelar al-Malik an-Nashir kepada salahuddin
ketika menjadi wazir
 Disajikan pernyataan proses berakhirnya Dinasti Al adid 6.
Fatimiyah, Peserta didik dapat mengemukakan khalifah
terakhir Dinasti Fatimiyah
 Disajikan pernyataan kemajuan Dinasti ayyubiyah, Peserta Kaligrafi di Menara Benteng Allepo 7.
didik dapat mengemukakan prasasti yang masih bisa
dilihat dan dibaca sampai saat ini yang merupakan bukti
kemajuan seni kaligrafi pada masa dinasti Ayyubiyah
 Disajikan pernyataan alasan diadakan perayaan Maulid Salahiddin Al Ayyubi 8.
Nabi Muhammad S.A.W, Peserta didik dapat
mengemukakan tokoh pencetus ide Maulid Nabi
Muhammad S.A.W
 Disajikan pernyataan kemajuan bidang militer pada masa Salahuddin membangun monumen berupa tembok kota di kairo & 9.
Dinasti Ayyubiyah, Peserta didik dapat menganalisis bukti muqattam yaitu benteng Qal’atul Jabal.
bukti kemajuan bidang militer pada masa dinasti Dan pasakannya tangguh & kuat menciptakan alat perang & memiliki
Ayyubiyah burung elang sebagai mata mata

 Disajikan pernyataan kemajuan dinasti ayyubiyah, Peserta Damaskus atau Kota Suriah 10.
didik dapat menentukan kota pendidikan pada masa
dinasti Ayyubiyah
 Disajikan pernyataan ambisi besar Salahuddin Al-Ayyubi, Perang salib ( Bisa merebut Baitul maqdis ) 11.
Pesrta didik dapat menganalisis usaha Salahuddin Al
Ayyubi yang paling berhasil untuk mewujudkan
ambisinya
 Disajikan pernyataan awal pembangunan al azhar, Peserta Awal pembangunan Al-Azhar pada masa dinasti Fatimyah 12.
didik dapat mengemukakan masa pemerintahan
dibangunnya Al-Azhar
 Disajikan pernyataan pembangunan Al-Azhar pada masa Sebagai tempat kajian & tempat propaganda mazhab syiah 13.
dinasti Fatimiyah, Peserta didik dapat menganalisis fungsi
Al-Azhar pada masa dinasti Fatimiyah
 Disajikan pernyataan proses berdirinya Al-Azhar, Peserta Khalifah Al Muiz lidinillah 14.
didik dapat mengemukakan khalifah fatimiyah yang
memerintahkan berdirinya Al-Azhar
 Disajikan pernyataan proses pendirian Al-Azhar, peserta Sebagai tempat ibadah 15.
didik dapat mengemukakan fungsi awal pendirian Al-
Azhar
 Disajikan beberapa pernyataan fungsi Al-Azhar, Peserta 1. Sebagai pusat pendidikan 16.
didik dapat menganalisis fungsi Al-Azhar sampai sekarang 2. Sebagai tempat universitas
3. Pencetak cendikiawan
 Disajikan pernyataan fungsi Al-Azhar, Peserta didik dapat Sebagai penyebaran ajaran Sunni 17.
menganalisis fungsi Al-Azhar pada masa dinasti
Ayyubiyah
 Disajikan pernyataan proses berdirinya Al azhar, Peserta Pada awalnya, Al-Azhar merupakan tempat ibadah (Masjid), Pusat kajian 18.
didik dapat menganalisis asal usul penamaan Al-Azhar ajaran syiah & lambang kepemimpinan spiritual umat islam. Sebelumnya,
Masjid Al-Azhar bernama masjid Al-Qahirah. Tidak dpat diketahui secara
pasti mengapa Masjid Al-Qahirah dalam perjalanan sejarahnya berubah
nama menjadi Al-Azhar. Menurut sebagian para ahli, Penamaan tersebut
berawal dari usulan Ya’kub ibnu Killis, Penamaan tersebut dikaitkan
dengan nama putri nabi Muhammad S.A.W, Fatimah az-Zahra. Namun,
Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa penamaan tersebut dikaitkan
dengan nama sebuah planet (Venus) yang memiliki cahaya cemerlang.
Diharapkan masjid ini membawa Sinar terang dan kejayaan umat islam
yang dapat menyinari dunia.
 Disajikan beberapa usaha Salahuddin, Pesrta didik dapat 19.
menganalisis usaha Salahuddin dibidang ekonomi dan
perdagangan
 Disajikan kemajuan dinasti Ayyubiyah, Peserta didik dapat 20.
mengemukakan bukti kemajuan dibidang politik dan
militer dinasti ayyubiyah yang masih ada sampai
sekarang
 Disajikan nama nama pintu Benteng Qalatul Jabal, Peserta Pintu Khalk 21.
didik dapat mengemukakan salah satu pintu yang
menyimpan ribuan barang yang melambangkan kesenian
isalam sejak zaman Rasullah s.a.w kepada penguasa
mesir untuk masuk islam
 Disajikan masa kekuasaan Dinasti Ayyubiyah, Peserta didik 22.
dapat mengemukakan jumlah penguasa dinasti
Ayyubiyah
 Disajikan pernyataan khalifah-khalifah dinasti Ayyubiyah, 23.
Pesert didik dapat mengemukakan penguasa terkenal
dinasti ayyubiyah yang merupakan saudara muda
salahuddin yusuf Al-Ayyubi
 Disajikan pernyataan prestasi-prestasi salah seorang 24.
khalifah ayyubiyah yang terkenal, Peserta didik dapat
menentukan khalifah dinasti ayyubiyah yang memiliki
prestasi menjadi sultan di Damaskus, Gubernur di mosul
 Disajikan pernyataan khalifah ayyubiyah yang terkenal, 25.
peserta didik dapat mengemukakan khalifah dinasti
ayyubiyah yang dicaci oleh umat islam karena
mengembalikan kembali Baitul Maqdis terhadap tentara
salib
 Disajikan pernyataan biografi salahuddin, Peserta didik 26.
dapat mengemukakan nama asal bangsa salahuddin al-
Ayyubi
 Disajikan pernyataan biografi salahuddin, Peserta didik 27.
dapat mengemukakan tempat meninggalnya salahuddin
al ayyubi
 Disajikan biografi salahuddin, Peserta didik dapat 28.
menganalisis ilmu ilmu yang dipelajarinya sejak kecil
 Disajikan biografi salahuddin, Peserta didik dapat 29.
menganalisis karakter kuat yang dimiliki salahuddin yang
dapat kita teladani dalam kehidupan sehari hari
 Disajikan perjalanan karir salahuddin, Peserta didik dapat 30.
menganalisis awal salahuddin masuk kedunia militer
 Disajikan pernyataan kepemimpinan salahuddin, Peserta 31.
didik dapat mengemukakan nama wazir yang diangkatnya
 Disajikan pernyataan kepemimpinan Salahuddin, Peserta 32.
didik dapat menganalisis arti gelar Al-Muiz Li Amiril
Mu’minin
 Disajikan pernyataan kepemimpinan salahuddin, Peserta 33.
didik dapat menentukan salah satu gelar yang diberikan
kepada salahuddin karena salahuddin menguasai daerah
Mesir, Naubah, Yaman, Tropoli, Suriah, dan Magrib
 Disajikan deskripsi ketika salahuddin menguasai 34.
iskandariyah, Peserta didik dapat menganalisis sifat yang
dimiliki salahuddin yang harus kita teladani dalam
kehidupan sehari hari
 Disajikan pernyataan kemajuan ayyubiyah dibidang ilmu 35.
pengetahuan, Peserta didik dapat mengemukakan hasil
karya As-Suhrawari al-Maqtul
 Disajikan pernyataan ilmuan muslim dinasti ayyubiyah, 36.
Peserta didik dapat menentukan nama ilmuan yang
menghasilkan karya yang berjudul Zubdahal-Hallab min
Tarkih Halaba
 Disajikan pernyatan ilmuan muslim dinasti Ayyubiyah, 37.
Peserta didik dapat mengemukakan ilmuan yang terkenal
dengan hasil karya Qasidah Burdah
 Disajikan tabel kesesuaian ilmuan muslim dengan bidang 38.
ilmunya, Peserta didik dapat menganalisis keseusaian
antara ilmuan muslim dengan bidang ilmunya pada masa
dinasti Ayyubiyah
 Disajikan tabel kesesuaian ilmuan muslim dengan hasil 39.
karyanya, Peserta didik dapat menganalisis kesesuaian
ilmuan muslim dengan hasil karyanya
 Disajikan pernyataan nama nama ilmuan muslim pada 40.
masa dinasti Ayyubiyah, Peserta didik dapat menentukan
ilmuan muslim yang ahli dibidang nahwu dan saraf serta
tafsir
 Disajikan pernyataan kepemimpinan salahuddin al ayyubi, 41.
Peserta didik dapat mengemukakan kebijakan salahuddin
dalam membangun pemerintah
 Disajikan pernyataan keadaan Al-azhar pada masa dinasti 42.
Ayyubiyah, Peserta didik dapat menganalisis alasan tidak
dipakainya Al-azhar sebagai tempat shalat jum’at dan
kegiatan pendidikan pada masa dinasti ayyubiyah
 Disajikan pernyataan proses berakhirnya dinasti 43.
Ayyubiyah, Peserta didik dapat menganalisis sebab sebab
berakhirnya dinasti Ayyubiyah
 Disajikan biografi salahuddin al-Ayyubi, Peserta didik 44.
dapat menganalisis keteladanan yang dapat kita ambil
untuk diterapkan dalam kehidupan sehari hari
 Disajikan pernyataan kemajuan peradaban dan 45.
kebudayaan islam, Peserta didik dapat menganalisis ibrah
(Pelajaran) dari perkembangan peradaban islam pada
masa dinasti Ayyubbiyah
46.