Anda di halaman 1dari 7

BORANG SOAL SELIDIK

Borang Soal Selidik Ini Adalah Untuk Melengkapkan Kajian Tindakan

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan

Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun

Pulau Pinang

2017

PANDUAN MENJAWAB BORANG SOAL SELIDIK PELAJAR

1. Tujuan kajian ini ialah untuk mendapat maklumat mengenai sikap dan
pandangan pelajar terhadap tajuk alatan dapur. Maklumat yang diberikan
membantu untuk mempertingkatkan lagi tahap pengajaran dan pembelajaran
tajuk alatan dapur di sekolah-sekolah.

2. Borang soal selidik ini bukan satu ujian dan tidak ada jawapan salah atau betul
serta bukan bertujuan untuk menguji pelajar.

3. Sebarang maklumat yang diberikan dalam borang soal selidik ini akan
dianggap rahsia dan digunakan untuk tujuan kajian sahaja.

4. Borang soal selidik ini mengandungi empat bahagian iaitu lampiran A dan B.

5. Sila tandakan (√) dengan jujur dan ikhlas berdasarkan pandangan anda yang
sebenar kerana maklumat yang anda berikan adalah amat berguna untuk
kajian ini.

6. Atas kerjasama semua pelajar-pelajar, saya dahului dengan ucapan terima


kasih.
Bahagian A: Data Demografi Responden

Tandakan (√) dalam ruang di bawah.

1. JANTINA

Lelaki

Perempuan

2. BANGSA

Melayu

Cina

India

Lain-lain Nyatakan: ______________

3. SUBJEK YANG ANDA MINATI

Bahasa Malaysia Reka Bentuk dan Teknologi

(RBT)

Bahasa Cina Teknologi Maklumat

Komunikasi (TMK)

Bahasa Inggeris Pendidikan Seni Visual

Sains Pendidikan Moral / Agama

Matematik Muzik

Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan

4. PENDAPATAN KELUARGA

RM1000 ke bawah

RM1000 – RM2000

RM3000 – RM4000
RM5000 ke atas

5. Pekerjaan Bapa

6. Pekerjaan Ibu
Bahagian B: Tahap Pemahaman Responden Terhadap Alatan Dapur (KOGNITIF)

Sila tandakan (√).

BIL. PERKARA YA TIDAK

1. Permainan monopoly ini membantu saya


meningkatkan kefahaman dalam alatan dapur.
Bahagian C: Tahap Kemahiran Responden Terhadap Penggunaan Alatan Dapur

(Psikomotor)

Sila tandakan (√).

BIL. PERKARA YA TIDAK

1. Saya biasa memasak di rumah.

2. Saya pandai menggunakan kutleri semasa makan.

3. Saya boleh menggunakan sudip dan kuali untuk

menggoreng sayur.

4. Saya tahu cara memegang senduk dengan cara yang

betul.

5. Saya pandai menggunakan mangkuk adunan dan

alat pengadun kek.

6. Saya pandai menggunakan alat penyukat semasa

menyediakan makanan.

7. Saya pandai menggunakan dapur apabila memasak.

8. Saya pandai menggunakan alat pengisar.

9. Saya selalu memasak air dengan menggunakan

cerek elektrik.

10. Saya pernah menggunakan pembakar roti.

11. Saya pernah menggunakan oven elektrik semasa

menyediakan makanan.
Bahagian D: Minat dan sikap pelajar terhadap proses pengajaran dan

pembelajaran dalam tajuk Alatan Dapur dalam Sains Rumah Tangga. (Afektif)

Arahan: Sila tandakan sejauhmanakah anda bersetuju berdasarkan perasaan dan

pendapat anda sendiri tanpa terpengaruh atau disuruh oleh orang lain. Dengan

menggunakan skala dari 1 hingga 5, sila tandakan (√) pada satu jawapan sahaja. Sila

pastikan anda menanda pada setiap pernyataan.

1 Sangat Tidak Setuju

2 Tidak Setuju

3 Kurang Setuju

4 Setuju

5 Sangat Setuju

Aspek Subjek
Bil Pernyataan 1 2 3 4 5
Saya sangat meminati mata pelajaran Reka Bentuk
1
dan Teknologi (RBT).
Pembelajaran mata pelajaran Reka Bentuk dan
2 Teknologi (RBT) memberi kesan dalam kehidupan
saya.
Pembelajaran mata pelajaran Reka Bentuk dan
3
Teknologi (RBT) menggalakkan saya berfikir.
Adakah anda suka menjalankan aktiviti
4 berkumpulan semasa proses pembelajaran Reka
Bentuk dan Teknologi (RBT) dijalankan?
Adakah anda bersetuju mata pelajaran Reka
5 Bentuk dan Teknologi (RBT) ialah subjek yang
sukar?

Aspek Alatan dapur


Bil Pernyataan 1 2 3 4 5
1 Saya minat memasak.
2 Saya sentiasa membantu ibu di dapur.
Saya menggunakan pelbagai jenis alatan dapur
3
semasa menyediakan makanan.

Aspek permainan
Bil Pernyataan 1 2 3 4 5
1 Adakah anda minat bermain?
2 Saya tahu bermain permainan monopoly.
Adakah anda berminat bermain permainan
3
monopoly?
Permainan monopoly menjadikan saya lebih
4
berminat dalam sesi pembelajaran.
Penggunaan kaedah permainan menarik minat
5
saya untuk belajar tentang alatan dapur.
Guru mata pelajaran Matematik saya berjaya
6 menghidupkan suasana pembelajaran melalui
kaedah ini.