Anda di halaman 1dari 19

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Sekolah : SMK AZZAHRO’ KENDAL


Mata pelajaran : Bahasa Jawa
Kelas/Semester : XI / Ganjil
Materi Pokok : Novel
Alokasi Waktu : 3 Pertemuan (3 x 90 menit)

A. Kompetensi Inti
1. KI 1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. KI 2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli
(gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan
menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam
berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
3. KI 3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual,
prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi,
seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan,
kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan
minatnya untuk memecahkan masalah
4. KI 4 Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan
mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi

No. Kompetensi Dasar No. Indikator Pencapaian Kompetensi

3.2 Memahami isi petikan 3.2.1 Menjelaskan pengertian dan ciri-ciri novel
teks novel berbahasa 3.2.2 Menganalisis unsur intrinsik novel
Jawa.
3.2.3 Mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung
dalam novel
4.2 Menceritakan isi petikan 4.2.1 Menulis sinopsis novel berbahasa Jawa
novel berbahasa Jawa. 4.2.2 Menyajikan isi petikan novel berbahasa Jawa
menggunakan bahasa sendiri

Karakter yang dikembangkan: rasa ingin tahu, mengamalkan ajaran, percaya diri,
komunikatif, Tanggungjawab.

C. Tujuan Pembelajaran
1. Melalui kegiatan pembelajaran discovery learning, siswa dapat menjelaskan pengertian
dan ciri-ciri novel dengan tepat.
2. Setelah siswa membaca novel, siswa dapat menyebutkan unsur-unsur intrinsik novel
dengan benar.
3. Setelah siswa membaca novel, siswa dapat mengidentifikasi nilai-nilai yang
terkandung dalam novel dengan benar.
4. Setelah siswa membaca novel, siswa dapat menulis sinopsis novel dengan benar.
5. Setelah siswa membaca novel, siswa dapat menyajikan isi petikan novel berbahasa
Jawa menggunakan bahasa sendiri dengan benar.

D. Materi Pembelajaran
1. Fakta
Teks Novel
2. Konsep
Pengertian dan ciri-ciri novel
3. Prinsip
Unsur-unsur intrinsik novel
4. Prosedur
langkah-langkah menulis sinopsis Novel

E. Metode Pembelajaran
- Pendekatan : Pendekatan Pembelajaran Teks
- Metode : Ceramah, Dsikusi, Penugasan
- Model Pembelajaran : Discovery Learning

F. Media Pembelajaran
LCD, Laptop, Power Point materi Novel dan teks Novel

G. Sumber Belajar
1. Teks Novel “Sampun Kraos”
2. Widaryatmo, Gandung dkk. 2014. Prigel basa Jawa. Erlangga.

H. Langkah-Langkah Pembelajaran

Alokasi
Kegiatan Deskripsi
Waktu
Pendahuluan 1. Orientasi /Pembukaan 5’
- Guru membuka pembelajaran dengan berdoa, salam, dan
menanyakan siswa yang tidak hadir
2. Apersepsi
- Guru melakukan apersepsi untuk mengaitkan materi
yang telah dikuasai siswa dan yang akan dipelajari
- Siswa menerima informasi tentang materi novel
3. Motivasi
- Guru memotivasi siswa
- Siswa menerima informasi kompetensi, tujuan, dan
manfaat mempelajari novel
4. Pemberian acuan
- Siswa menerima informasi sumber belajar yang bisa
digunakan

Kegiatan Pemodelan Teks 75’


Inti
 Peserta didik membaca petikan teks novel
Penyusunan Teks secara kelompok
 Peserta didik membuat kerangka menjadi paragraf
 mempertanyakan unsur-unsur pembangun novel yang
terdapat pada petikan teks novel
 membuat pertanyaan yang berhubungan dengan novel

Penyusunan Teks secara individu


 Peserta didik menemukan nilai-nilai yang terkandung di
dalam petikan teks novel
 menganalisis unsur-unsur pembangun
 menginterpretasi isi novel yang terdapat pada petikan teks
novel
 menceritakan kembali isi petikan teks novel dengan
menggunakan ragam bahasa sesuai konteks dan norma
 menanggapi penceritaan kembali isi petikan teks novel
dengan menggunakan ragam bahasa sesuai konteks dan
norma

Penutup 1. Siswa mengumpulkan tugas materi yang telah dipelajari 10’


2. Siswa merefleksi penguasaan materi yang telah dipelajari
dengan membuat catatan / rangkuman / kesimpulan
3. Siswa mendengarkan arahan guru tentangrencana
pembelajaran guru pada pertemuan yang akan datang

I. Penilaian Hasil Pembelajaran

a. Penilaian Pengetahuan
1. Teknik : Tes tulis
2. Bentuk : Uraian

b. Penilaian Keterampilan
1. Teknik : Kinerja
2. Bentuk : Praktik dengan tes tulis membuat sinopsis novel
3. Instrumen :

Kendal, Juli 2018


Mengetahui,
Kepala Sekolah, Guru Mata Pelajaran,

M. Ulil Albab, S.S. Rosalina, S.Pd

LAMPIRAN I
MATERI AJAR

A. Teks Novel

SAMPUN KRAOS

Murih gancanging cariyos, kados boten perlu kacariyos-aken kadadosanipun rembag ing
ngajeng wau. Sadaya asmpun kalampahan kanthi wilujeng.
Let sawulan saking dhatengipun Nyonyah Hien, keleres dinten Ngahad, wanci jam 5 sonten,
Radèn Bèi Asistèn We-dana sakaliyan tuwin putranipun sami lenggahan ing gadri wingking
sinambi ngunjuk wédang kados adat saben.
Pasemonipun sami ketingal padhang, mratandhani yèn boten wonten rubédaning penggalih.
Ginemipun kepyek, sambet-sinambet, boten wonten pedhotipun, sakedhap-sake-dhap dipunlawuhi
gujeng. Rambat-rumambating ginem da-ngu-dangu tumuju Rapingun.
“Rapingun kepriyé Bu, apa krasan?”
“Anu ki Pak, wiwit teka let rong dina nganti sepréné ki tak-sawang pasemoné tansah katon
padhang lan bungah”.
“Ya sukur nèk ngono. Nanging kowé ya kudu ngati-ati, arahen aja nganti kemba atiné.”
“Pancèn iya ngono Pak. Awit semuné bocah kuwi béda karo liya-liyané.”
“Lho, ora Bu! Dhuwité sing dititipaké kowé karobelah kaé apa wis kotitipaké Tien, cikbèn
dilebokaké bang sisan.”
“Durung Pak, hla wong pijer lali-lali baé. Ning isih wutuh.”
“Ngono kaé, ya gawok-gawok, wong dhuwit iku bunder, nèk ngglindhing sok angèl tutut-
tututané!”
“Ngarah aku mentala ngapusi Rapingun?”
“Ora ngono Bu, karepku, mung nèk nganti kesrèmpèt, lé nglironi kuwi.”
“Ora ta wis. Bésuk yèn Bank Stral mréné, taksetorné dhéwé. Bukuné rak nèng ngomah ta
Tien?”
“Lho, rak Ibu ta ingkang ngasta!”
“O, iya! Dhèk anu kaé daksimpen ana brankas.”
“Dhèk blanjan wingi kowènèhi pira, Bu?”
“Takwènèhi Rp. 22,50. Sing dijaluk mung Rp. 2,50, sing Rp. 20,– dititipaké.”
“Ya bener yèn kowènèhi luwih saka mesthiné. Awit dhèk takkon mèlu konperènsi menyang
Kawedanan kaé takwènèhi jajan Rp 1,– ora gelem nampani.”
“Dhèk panjenengan konperènsi kaé konduré mung nganti jam setengah telu; lah bareng dhèk
aku sowan Bakyu Mantri Gudhang Magelang kaé, mangkat jam 8 ésuk baliné nganti jam 7 soré.
Ana Magelang takwènèhi dhuwit Rp. 1,– iya ora gelem nampani, dumèh wis diparingi mangan
Mbakyu Mantri.’
“Bab diparingi mangan kuwi wis lumrah. Nanging dhuwit jajan kuwi iya kudu. Malah dhuwité
jajan iku tumrap sopir liya-liyané kaé, kalané arep mlebu, dirembug dhisik. Blanjané se-méné, yèn
lelungan setengah dina lumrahé Rp. 0,50,–, sedi-na Rp. 1,–, yèn nginep 1,50,–. Kuwi lumrahé
mrana-mrana. Kaya sopiré dhéwé dhèk anu kaé rak ngono ta. Mung beciké ora gelem nganyang.”
“Hla kok saé temen inggih Bu, yèn dipuntimbang kaliyan sopir sanès-sanèsipun.”
“O, yèn ditimbang karo sopir liya-liyané, wis ora mu-tine-mu. Sing akèh-akèh, sopir kuwi yèn
dudu pagawéan baba-gan motor ora nindakaké. Séjé karo Rapingun. Nèng ngomah taksawang-
sawang ora lèrèn-lèrèn, samubarang ditandangi, kaya ta: nanduri tamanan, nata-nata kursi, gambar
diresiki, ditata manèh. Mangka kabèh tatanan sarwa ngresepaké.”
“Inggih kok Bu. Rumaos kula, angger kula mantuk kok wonten kémawon ingkang wewah
ngresepaken menika!”
“Sing takgumuni manèh kuwi: ya Tien! Dalah kantoré Ba-pakmu kuwi saben ésuk wis ditata,
diresiki buku-buku kabèh tumata!”
“Iya, aku ya gumun kok! Sajegé duwé batur, sanadyan bisa tata-tata, nanging durung tau ana
sing bisa lan wani nata kantorku.”
“Kok meksa taksih imbet malih!”
Ibunipun nyelani: “Cekaké Tien, barang-barang kabèh da-di anyar. Kaca pangilon, kaca
jendhéla, paidon, kinangan, di-yan pompan sing mauné urubé byar-pet, saiki wah bregasé banget.
Kaé méja sing sisih kulon, biyèn plituré rak ireng, wong tukon lawas, saiki wis padha karo liyané.
Kabèh mau ya dhèwèké sing nindakaké.”
“Ibu ingkang dhawuh?”
“Aku mangsa wania akon. Kejaba yèn otone katon reged, kuwi aku wani akon ngresiki. Dhèk
durung ngerti karepé, aku rada kagèt, sabab satekaku saka Temanggung, dhèwèké ngaturaké
dhuwit 7 sèn, jaré dhuwit turahan. Sabab nalika ana Temanggung, dhèwèké njaluk dhuwit Rp. 2,–.
Saka pa-ngiraku, kanggo butuhé dhéwé. Nanging bareng tekan ngo-mah, jebul tanjané dhuwit
mau kanggo tuku pérang-pérang-aning diyan pompan, cèt, plitur, nganti kabèh mau kaya ana-né
saiki.”
“Kula inggih gumun kok Bu. Ing atasé sopir kok gelem ngrangkep tukang kebon lan jongos!”
“Pancèn iya Tien! Kreta sing wis patang taun mèlu awaké dhéwé, bab apa-apané kalah,
mangka pancèné pagawéané Kreta. Dhèk ingkang Wedana kumpulan ana kéné kaé, sing
takdhawuhi tata dhahar Kreta; Rapingun sludhuk ngréwangi. Kreta malah mung mlongo baé,
kabèh Rapingun sing ngram-pungaké. Kala semana aku mung nyemak saka buri baé. Bareng wis
rampung, takcedhaki, taktakoni, apa dhèwèké bisa ngladèni dhahar. Wangsulané: saged. Jaré wis
tau ndhèrèk priyayi Landa ana Magelang. Nyata, bareng ngla-dèni, ora nguciwani. Mulané
ingkang Wedana nganti ndhrin-dhil olèhé ngalem. Saya bareng bapakmu ngaturaké kaanané
kabèh!”
“Sok ngatena Bapak mamèraken, Pak?”
“Ora kok jeneng mamèraké. Mung rèhné ndangu pirang-pirang, atur wangsulanku apa anané.”
“Inggih, menapa-menapa kok saged, tur purun nglampahi! Hla menika larénipun kok dhateng
gedhogan. Mbokmenawi badhé dados gamel.”
Radèn Ayu Asistèn Wedana lajeng jumeneng, mrikasani dhateng prenahing gedhogan. Lajeng
matur dhateng ingkang raka kanthi gita:
“Kaé, kaé Pak. Si Rap élikna. Dhèwèké rak durung ngerti nèk Si Hèl kuwi jaran édan. Sida
diklethak temenan mengko!”
“É, Rap, Rap!” Anggènipun undang-undang sajak kesesa.
“Nun.”
“Aja cedhak-cedhak nggedhogan, Si Hèl kuwi jaran gem-blung. Angger dicedhaki, arep
mbrakot, nubruk utawa nyé-pak.” Ngendika makaten punika Radèn Bèi Asistèn Wedana sampun
dumugi ngajengipun Rapingun.
“Inggih, Ndara! Tiyang sadangunipun kula wonten ngriki, dèrèng naté sumerep dipunkerok,
dipun-guyang, punapa ma-lih boten naté dipuntitihi.”
“Ora mung sasuwéné kowé ana kéné baé. Malah wiwit dhèk lélangku saka Semarang, kira-kira
wis setaun sepréné, durung tau takemèk. Apa manèh kalap gawéné.”
“Kados pundi kok lajeng boten kagem?”
“Sabab jaran gemblung. Yèn mung nakal baé, panegar ora wegah. Wis ana panegar telu sing
taktekakaké, meksa ora sida nunggang. Bareng ana siji sing wani, tur anggoné ngetokaké saka
gedhogan baé diréwangi kusir papat sing wis padha kalok kekendelané. Lagi baé dicéngklak,
banjur dikipataké. Upama ora prigel, sida kepidak wetengé. Tur kuwi isih dikarung, dicekeli wong
loro sisih.”
“Pancènipun éman-éman sanget, Ndara. Menika kapal saé saèstu.”
“Kowé kok ngerti nèk iki jaran apik?”
“Inggih, tiyang rumiyin bapa kula gadhah dhokar séwan, dipunkusiri piyambak.”
“Sok ngono kowé ya wis kulina menyang jaran?”
“Inggih sawetawis.”
“Nunggang ya bisa?”
“Inggih saged sawetawis. Mila yèn kepareng badhé kula cobi.”
“É, aja. Aja temenan lo Rap! Aku ora éman jarané, sing takéman kowé. Jaran kuwi pancèné
mono becik temenan, nanging gemblung. Mulané para panegar ora ana sing wani nunggangi.”
“Mbok menawi para panegar wau sami ajrih dhateng pan-jenengan.”
“Ajrih kepriyé?”
“Ajrih menawi pun Hèl ngantos risak utawi pejah.”
“Bab patiné Hèl yèn pancèn mati sabab diajar, aku lila. Malah wis taktawak-tawakaké, sapa
sing gelem ngingoni lan nganggo. Ning ora ana sing gelem.”
“Kula pitados bilih pun Hèl kenging dipunajari ngantos da-dos saé.”
“Sing mengkono mau ya embuh. Nanging yèn kowé sing arep ngajari, aja, temenan! Poma!!!”
Dèn Bèi Asistèn Wedana lajeng wangsul, mlebet ing da-lem, awit sampun wanci magrib. Déné
Rapingun taksih nje-nger wonten ngajeng gedhogan kémawon, nggagas kados pundi supados pun
Hèl kénging dipuntumpaki ngantos dados kapal saé saèstu.
Hèl punika kapal Sandel, ules bopong rajeg wesi, dedeg-ipun kawan kaki, gulunipun panggel
ngukel pakis, dhadha jembar manyul, suku ngajeng melira, tracakipun mbathok mengkureb,
bokongipun nangka setugel, suku wingking mu-kang gangsir ketingal kiyat. Jompong, suri lan
bobatipun alus, kumrisik, mratandhani wanter watakipun. Nitik saweg powèl setunggal, umuripun
saweg tiga tengah taun.
Ing batos Rapingun kedugi nyembadani. Nanging benda-ranipun boten pareng, jalaran
dipunkuwatosaken mbokbilih ambebayani.
Énjingipun, sawangsulipun Rapingun saking Parakan, ngeteraken Radèn Ajeng Supartinah,
Rapingun lajeng mlebet kamar panyimpenan lapak sapirantosipun sadaya. Lapak lan sanès-
sanèsipun dipunwedalaken. Dèn Bèi Asistèn Wedana sumerep, takèn:
“Kok nggawa lapak, arep koenggo apa, Rap?”
“Namung badhé kula resiki kémawon, Ndara.”
“Ya, sukur, yèn mung arep koresiki baé. Taksengguh arep koenggo njajal si Hèl.”
“Boten, Ndara.”
“Kendhali très kuwi rak saka penjaluké panegar sing arep ngajari. Tiwas taktuku, jebul ora sida
kanggo!”
“Pancèn inggih sampun leres, Ndara. Kinten kula punika kénging kanggé nandhingi pun Hèl.
Déné ingkang pethak pu-nika kagem bénjing yèn Hèl sampun mbangun miturut.”
“Rancangané pancèn ya ngono. Lan kendhali wesi kuwi kaya ora bakal nguciwani. Nanging
yèn sing nyekeli apusé ora wani.”
Ing batos Rapingun mèsem, amargi tumrap panegar ing-kang saèstu, pun Hèl punika boten
sapintena. Nanging Rapi-ngun boten mangsuli punapa-punapa, terus ngresiki pirantos kémawon.
Kreta dhateng, ngréncangi Rapingun. Kreta punika sa-mangké prasasat dados kenèkipun
Rapingun ing samukawis padamelan.
Kreta wicanten:
“Mas Rap, lapak niki saé nggih!”
“Mesthi mawon, wong gawéan Inggris.”
“Andak inggih! Ming lapak mawon damelan Inggris. Tiyang Jawi rak kathah sing saged damel.
Tur damelan Sala niku saé.”
“Leres saé, nanging nèk ditandhing kalih niki kacèké akèh banget. Wacucalé boten mantra-
mantra bisa nyandhak. Le-res rupiné memper, nanging nèk ditunggangi ketara banget bédané.”
“Lapaké boten naté kagem.”
“Embèn-embèn kula ajeng njajal.”
“Andak sampéyan wani?”
“Enggih jajal mawon.”
“Ampun ah! Hèl niku kapal édan tenan kok!”
“Nèk édané boten mung rada bandhol. Hla nggih mèmper, wong jaran tesih enom, kuwat lan
genah trajang, kang boten tau diumbar lan dititihi, mesthi mawon kaku awaké. Mangka dhèk
biyèné Hèl niku jaran umbaran. Mesthi boten seneng nèk dikurung mawon.”
“Sampéyan wani tenan napa, Mas Rap?”
“Cobi-cobi, nanging Hèl ajeng kula wanuhi kriyin.”
“Kepripun angsal sampéyan ajeng manuhi?”
“Gampang mawon. Angger kerep kula pakani gedhang, gula, lan kerep kula cedhaki, mesthi
banjur wanuh. Diabani nganggé tembung sing alus-alus. Suwé-suwé rak gelem kula elus-elus.
Niku jeneng empun wanuh temenan.”
“Andak jaran niku ngerti tembung sing alus-alus?”
“Jaran rak duwé pangrungu, panggraitané landhep. Ang-ger kerep krungu tembung manis
manuara, watak sing ndu-gal mesthi ilang.”
“Gumampang sampéyan niku! Wiwit teka nganti sepriki sing sok makani kula. Kénging napa
angger kula cedhaki ajeng nubruk mawon.”
“Patrap sampéyan sing dèrèng kebeneran. Wong sampé-yan niku jirihé boten jamak. Ngresiki
gedhogan mawon se-king jaba. Bareng karo wedhus kendelé ora jamak. Wong we-dhus ajeng
sampéyan tunggangi. Beciké jeneng sampéyan niku ngalih Kreta-wedhus mawon, ampun Kreta-
jaran.”
“Yah, Mas Rap ki kok siya-siya. Ana jeneng kok diwuwuhi wedhus, jaran barang. Destun
diwuwuhi Yuwana, dadi malah gagah.”
“Énggal ta niku lé nggosoki, ampun among mawon!”
“Jenèh sampéyan, ngelih jeneng wé kok Kreta-wedhus.”
Rapingun boten mangsuli, namung mèsem kémawon. Anggènipun ngresiki pirantos sampun
rampung. Lajeng dipunisis.

B. Devinisi novel
Novel yaiku wacan kang klebu citra narasi lan isine nyritakake kadadeyan utawa prastawa
bisa nyata utawa fiktif kang dilakoni paraga kanthi urutan wektu tinemtu. Titikane novel,
yaiku:
1. Dicritakaken sepisan ora rampung, didadekake pirang-pirang bab
2. Perwatakan digambarake kanthi princi
3. Konflik utawa cecongkrahan ora nganti ngowahi nasibe tokoh/paraga
4. Sawijining cecongkrahan dilakoni pirang-pirang paraga naratif/urut

C. Unsur pambangun novel


Unsur ekstrinsik, yaiku: agama, ekonomi, sosial, pendidikan, lan budaya
Unsur intrinsik yaiku unsur kang ana ing saklebeting crita kang mbangun crita. Unsur
kasebut yaiku :
a. Tema : Tema iku minangka ide pokok utawa permasalahan utama kang ndasari lakuning
crita. Tema crita kang digunakake kaku, istanasentris, adat istiadat, lan mistis. Surasane g
b. Alur : Rerangkening cengkorongan prastawa/kedadeyan ing crita. Alur diperang ing 2
perangan. Alur maju (progresif) yaiku yen prastawa iku lumaku kanthi trap-trapan
adhedhasar kronologi tumuju ing alur crita. Dene alur mundur (flash back progresif) yaiku
dumadi kang ana sesambungane karo prastawa kang lagi dumadi.
c. Penokohan : Penokohan iku nggambarake karakter kanggo paraga utawa pelaku.
Paraga bisa dingerteni karaktere saka tumindake, ciri fisike, lingkungane, lan sapiturute.
d. Setting : Setting iku minangka latar belakang kang mbantu cethaning laku crita. Setting iku
ngemot wektu, papan / panggonan, lan sosial budaya.
e. Amanat : Underaning, nilai-nilai kang bisa dijupuk saka isining crita.

D. SINOPSIS
Sinopsis yaiku ringkesan crita saka alur kang dawa dadi cekak, nanging bisa nlentrehake crita
sakabehe. Nalika bakal nulis sinopsis, bab-bab kang kudu digatekake yaiku :
 Tema : gagasan pokok, pokok cerita
 Latar : papan lan wektu dumadine
 Alur : lakuning crita
 Penokohan : paraga crita
Saka katrangan kasebut banjur bisa digawe sinopsise.

LAMPIRAN II
MEDIA PEMBELAJARAN
LAMPIRAN III

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Ing piwulangan Novel “ ... ” siswa bakal mangerteni utawa diukur apa wae unsur intrinsik novel.

1. Wenehana tandha centang pratelan ngisor iki kalebu unsur intrinsik!


Unsur Unsur
No Pratelan Keterangan
Intrinsik ekstrinsik
1. Nilai Moral
2. Tema V
3. Amanat
4. Biografi
5. Nilai Budaya
6. Latar
7. Paraga
8. Alur
9. Nilai Agama V
10. Nilai Sosial
11. Sudut Pandang
LAMPIRAN IV
INSTRUMEN PENILAIAN

a. Instrumen Penilaian pengetahuan

Kisi-Kisi Penilaian pengetahuan

Tes Tertulis Uraian


Kompet
ensi IPK Tujuan TH Jenis
Indikator Soal Soal
Dasar Pembelajaran B Soal

3.2 3.2.1 - Melalui kegiatan 1.Peserta didik Soal 1. Tulisna


Memah Menjelaskan pembelajaran dapat Uraian pangerte
ami isi pengertian discovery menjelaskan ne lan
dan ciri-ciri learning, siswa
petikan pengertian titikane
novel. dapat
teks menjelaskan dan ciri-ciri novel!
novel pengertian dan novel.
berbaha ciri-ciri novel
sa Jawa. dengan tepat.
3.2.2 - Setelah siswa 2.Peserta didik Soal 2. Tulis lan
Menganalisis membaca novel, dapat Uraia jlentrehn
unsur siswa dapat menganalisis n a unsur-
menyebutkan
intrinsik unsur unsur
unsur-unsur
novel. intrinsik novel intrinsik intrinsik
dengan benar. novel. novel!
3.2.3 - Setelah siswa 3.Peserta didik Soal 3.Tulisna
Mengidentifi membaca novel, dapat Uraia nilai-
kasi nilai- siswa dapat mengidentif n nilai
mengidentifikasi
nilai yang ikasi nilai- kang
nilai-nilai yang
terkandung terkandung nilai yang kamot
dalam novel. dalam novel terkandung ing
dengan benar. dalam novel
novel. ing
ndhuwur

KUNCI JAWABAN:
1. Novel yaiku wacan kang klebu citra narasi lan isine nyritakake kadadeyan utawa prastawa
bisa nyata utawa fiktif kang dilakoni paraga kanthi urutan wektu tinemtu.
Titikane novel:
a. Dicritakaken sepisan ora rampung, didadekake pirang-pirang bab.
b. Perwatakan digambarake kanthi princi
c. Konflik utawa cecongkrahan ora nganti ngowahi nasibe tokoh/paraga
d. Sawijining cecongkrahan dilakoni pirang-pirang paraga
e. Naratif/urut
2. Unsur-unsur instrinsik novel:
1. Tema
Idhe/gagasan baku kan dadi underane prakara crita. Tuladha: kamanungsan, kabudayan,
kasusilam, kasmaran, sesrawungan, kritik sosial, lan sapiturute
2. Paraga
Pelaku kang mbangun crita utawa wong kang dicritakake. Watak
Tandha-tadha fisik (kayata; dhuwur, lemu, macung, cendhek, lsp.) uga tandha-tandha
nonfisik (kayata: galak, sumeh, grapyak, pinter, bodho, lsp)
3. Latar/setting
Papan, wektu, lan swasana kedadeyane crita. Papan kayata: pasar, dalan, sawah, kantor,
lsp. Wektu kayata: awan, sore, bengi, esuk
4. Punjering crita/sudut pandang
Carane pangripta nyritakake isine crita. Pangripta bisa dadi tokoh ing crita uga amung
pengamat ing sajabaning crita.
5. Alur/plot
Urut-urutane kadadeyan ing crita. Alur diperang dadi 3, yaiku:
6. Konflik
Prastawa kang dilakoni paraga ing sajroning crita.
3. Nilai
 Nilai Moral : Generasi muda/nem-neman jaman saiki taksih duweni rasa kurmat
marang tiyang sepuh, ananing uga tasih kathat nem-neman kang balelo tuladha
prastawa tawuran pelajar amargi mboten sendika dawuh marang pitutur tiyang sepuh
 Nilai budaya: jaman saiki saya maju babagan sedaya ekonomi, politik, lsp. Kita kudu
luwih ngati-ati lan setiti
 Nilai religi: Nrima nanging tetep kudu duwe krenteg nalika oleh pacoban. Sikep ngene
ini kudu ditularke marang generasi muda kanggo nyongsong era globalisasi saengga
dados generesi berkharakter.

Penskoran Jawaban dan Pengolahan Nilai


1. Nilai 100% : jika sesuai kunci jawaban dan atau ada pengembangan
2. Nilai 70% : jika jawaban mendekati kunci jawaban dan atau ada pengembangan
3. Nilai 50% : jika jawaban kurang sesuai dengan kunci jawaban
4. Nilai 2% :jika jawaban tidak sesuai dengan kunci jawaban
Contoh Pengolahan Nilai
No
IPK Skor Penilaian Nilai
Soal
3.2.1 1 30 (Skor perolehan KD pengetahuan : jumlah Skor dari
3.2.2 2 30 nilai IPK) / jumlah skor setiap nomor soal
3.3.3 3 40 N1 + N2 + N3 = Nilai Perolehan
Jumlah 100 30+30+40=100
Keterampilan
Produk sinopsis Novel
Kompetensi IPK Tujuan Indikator Soal THB Jenis
Dasar Pembelajaran Soal
4.2 Mencerita- 4.2.1 Menulis - Setelah siswa 1. Peserta didik Penila
kan isi petikan sinopsis membaca novel, dapat menulis ian
novel berbahasa novel siswa dapat sinopsis novel portof
menulis
Jawa. berbahasa berdasarkan olio
sinopsis novel
Jawa. dengan benar. contoh dengan
percaya diri.
4.2.2 Menyajikan - Setelah siswa 2. Peserta didik Penila
isi petikan membaca novel, dapat ian
novel siswa dapat menyajikan isi Kinerj
menyajikan isi
berbahasa petikan novel a
petikan novel
Jawa berbahasa Jawa berbahasa Jawa
menggunak menggunakan menggunakan
an bahasa bahasa sendiri bahasa sendiri
sendiri. dengan benar. dengan benar.

Lembar/Rubrik Penilaian Produk : Membuat sinopsis novel IPK 4.2.1


Nama Siswa :
Kelas :
No. Indikator Tepat Kurang Tidak
Tepat Tepat
1. Diksi (Tanda Baca) 20 10 5

2. Ide pokok per paragraph 20 10 5

3. Inti novel 30 20 10

4. Penggunaan kata 30 20 10

Jumlah skor 100 60 30


Lembar/Rubrik Penilaian Menyajikan isi petikan novel IPK 4.2.2
Aspek Penilaian Skor
No Nama Pelafalan Intonasi Ekspresi Bahasa total
(20) (20) (40) (20)
1.
2.
Dst..

Keterangan:
 Dapat dinyatakan mencapai kompeten jika skor total ≥ 75
Skor Keterangan
0 - 74 Tidak dapat mendemonstrasikan sinopsis yang dibuat
75 - 84 Dapat mendemonstrasikan sinopsis yang dibuat menggunakan bahasa yang tepat,
ekspresi dan intonasi yang tepat
85 - 100 Dapat mendemonstrasikan sinopsis yang dibuat menggunakan bahasa yang tepat,
ekspresi, intonasi dan pelafalan yang tepat
Soal UAS

1. Perangan kang ngemot ide pokok utawa perkara (permasalahan) utama kang ndhasari
lakuning crita novel, yaiku …
A. Tema
B. Setting
C. alur/plot
D. penokohan
E. punjering crita
2. Pardi entuk peran meragakake dadi anake wong mlarat, nanging duwe sikap kalem, seneng
tetulung, prasaja, yen guneman alus. Pratelan kasebut ing perangan novel kang diarani …
A. tema
B. setting
C. alur/plot
D. penokohan
E. punjering crita
3. Gatekna! Cuplikan novel ing ngisor iki kanggo soal nomer 3-4.
Sêjatinê aku ora pati srêg dadi guru. Nangíng piyé manèh. Wóngtuwaku guru, masku
dhosèn, mbakyuku bojoné kêpala sêkolah SMP, kakangmasku síng sijiné guru SMK,
banjúr aku síng ragíl ya kudu dadi guru.
"Múl, ijazahmu luwi rak såkå IKIP. Lha yèn ora gêlêm mulang trús arêp nyambút
gawé åpå? Olèhku ngragati kowé ora sithík. Yèn ngèlmumu ora kók gunakaké têrús piyé?"
ngêndikané Bapak.
Yèn wís ngono kuwi lan kêbênêran kabèh sêdulúr nglumpúk, kåyå olèh dalan anggóné
ngrumpyúng aku. Aku ya múng mênêng, karo mèsêm. Sidané aku kêpêkså nglamar guru,
pas ånå lówóngan dadi guru kóntrak utåwå guru bantu.
Adhedhasar cuplikan novel ing ndhuwur ana konflik ….
A. konflik internal
B. konflik antarane tokoh
C. konflik eksternal
D. konflik bebrayan (rumah tangga)
E. konflik antarane anak lan wong tuwa
4. Katitik saka cuplikan ing dhuwur bisa dimangerteni watak paraga. Watake Mulyana
yaiku…
A. kaku
B. luwes
C. manut
D. angkuh
E. semanak
5. Setitekna sempalan novel ing ngisor iki!
Ing Laladan Kledhung iki kondhang atise. Dhasar angine sumribit, ditambah gremise
tanpa kendhat, wis mesthi atise tikel. Wis kahanane kaya mangkono, wayah jam rolas kaya
saiki, tur srengengene jumepret wae hawane meksa adhem. Luwi-luwih tumrap wong saka
njaban rangkah.
Latar wektu miturut sempalan novel “Oto Mogok” kasebut yaiku ...
A. esuk
B. awan
C. sore
D. bengi
E. surup
Kunci Jawaban Soal UAS
Jawaban Skor
1. A 20
2. D 20
3. A 20
4. C 20
5. B 20
Norma Penilaian = Betul x20
= 5 x 20
= 100