Anda di halaman 1dari 2

BAHASA JAWA LAN PENDIDIKAN KARAKTER

Pamucalan ingkang diterapke ing sekolah lan madrasah nuntut konjuk memaksimalke kegineman
uga kesagedan kognitif. Saleresipun enten hal benten saking anak ingkang mboten kawon wigati
ingkang tanpa kita sedaya elingi sampun terabaikan. Inngih meniko nyukakaken pamucalan
karakter ing anak wucal. Pamucalan karakter wigati artosipun dados penyeimbang kegineman
kognitif. Beberapa keyektosan ingkang asring kita sedaya panggihi sareng, satiyang pangupados
sugih justru mboten loma, satiyang politikus nglintu mboten praduli ing tangginipun ingkang
keluwen, utawi satiyang guru justru mboten prihatos ningali lare-lare radinan ingkang mboten
angsal kesempatan sinau ing sekolah.

Bab menika dados bukti mboten entenipun keseimbangan antawis pamucalan kognitif uga
pamucalan karakter. Enten setunggal tembung bijak ngginemaken “ elmi tanpa agami buta, uga
agami tanpa elmi yaiku lumpuh”. Sami ugi artosipun menawi pamucalan kognitif tanpa pamucalan
karakter yaiku buta. Pikantukipun, amargi buta mboten sanguh mlampah, mlampaha kaliyan asal
nabrak.

Pamucalan karakter inngih maniko pamucalan ingkang menekankan ing pambentukan aos-aos
karakterpada anak wucal. Kula mengutip sekawan ciri dasar pamucalan karakter ingkang
dirumuskan dening satiyang pencetus pamucalan karakter saking jerman ingkang nduwe nami Fw
Foerster. Pamucalan karakter menekanke saben tindakan nggadahi pedoman majeng aos normatif.
Siswa ngaosi norma-norma ingkang enten uga berpedoman ing norma kesebat. Artikel dalam
bahasa jawa tema pentinya pendidika karakter.

Entenipun koherensi utawi mungu raos pitados badan uga kekendhelan, kaliyan mekaten anak
wucal badhe dados pribadi ingkang kekah pambadanan uga mboten gampil kegoda uga mboten
ajrih kaliyan resiko saben ngadepi situasi enggal. Pamucalan karakter wigati kunjuk pamucalan
ing indonesia. Pamucalan karakter badhe dados basic utawi dasar lebet pambentukan karakter
nduwe kwalitas bangsa, ingkang mboten mengabaikan aos-aos sosial kados toleransi, kesarengan,
kegotongroyongan, sami mbiantu uga mengormati uga sebagainya.pendidikan karakter badhe
babaran pribadi linangkung ingkang mboten namung nggadhahi ilmu kognitif kamawon nanging
nggadhahi karakter ingkang saged mewujudkan kesuksesan. Berdasarkan penelitian ing harvard
university amerika serikat, jebulna kesuksesan seseorang mboten samripat-mripat ditentukan
dening pangasumerepan uga kesagedan teknis uga kognisi kamawon, nanging langkung dening
kesagedan mengelola badan uga tiyang benten.

Chontone nyaosake pangerten ngantos diskusi babagan hal ingkang sae uga awon, nyukakaken
kesempatan uga peluang konjuk mengembangkan uga mengeksplorasi potensi badanipun mawi
nyukakaken apresiasi inggil potensi ingkang dipungadhahanipun, ngaosi keputusan uga
mensupport anak lebet mendhet keputusan majeng badanipun, nanemaken ing anakdidik badhe
artos keajekan uga bertanggungjawab uga berkomitmen inggil pilehanipun. Menawi miturut kula,
saleresipun ingkang wigati sanes pilihannnya, nanging kesagedan mileh kita sedaya uga
pertanggungjawaban kita sedaya majeng pilehan kita sedaya kesebat, yakni kaliyan cara
berkomitmen ing pilehan kesebat.

Pamucalan karakter badhenipun dirumuskan lebet kurikulum, diterapkan metode pamucalan, uga
dipraktekkan lebet panyinaon. Kajawi punika, ing lingkungan keluarga uga masyarakat sekitar ugi
sasaenipun diterapkan pola pamucalan karakter. Kaliyan mekaten, generasi-generasi indonesia nan
linangkung badhe dipunlairaken saking sistem pamucalan karakter.