Anda di halaman 1dari 9

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Nama Perkembangan Kanak-Kanak


Kursus/Modul Child Development
2. Kod Kursus EDUP3023

3. Nama Staf
Dr. Mohd Nordin bin Abu Bakar
Akademik

4. Rasional
Kursus/Modul Kursus ini memberi kefahaman mengenai perkembangan kanak-kanak daripada bayi sehingga awal
dalam Program remaja dan implikasinya terhadap pengajaran dan pembelajaran guru.

5. Semester dan
Semester 1 Tahun 1
Tahun ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Pembelajaran Bersemuka Bukan Bersemuka
Bersemuka dan Bukan Bersemuka

K = Kuliah
T = Tutorial K T A P K T A P
A = Amali
127
P= Pentaksiran
30 15 3.5 30 30 18.5

7. Nilai Kredit 3

8. Prasyarat (jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat:


Kursus (Course
Learning 1. Menerangkan konsep, prinsip asas dan faktor-faktor perkembangan kanak-kanak. (C2,
Outcomes, CLO) LO1)
2. Menganalisis peringkat-peringkat perkembangan kanak-kanak hingga awal remaja
berdasarkan teori-teori perkembangan melalui sumber rujukan dan tinjauan literatur.
(C4, LO3, LO6)
3. Membincangkan jenis-jenis personaliti dan konsep kendiri murid; dan implikasinya
terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. (C4, A1, A2, LO3)
4. Menganalisis kategori dan ciri-ciri perkembangan kanak-kanak berkeperluan
pendidikan khas melalui sumber rujukan yang relevan dan terkini. (C4, LO3, LO6,)

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Respons ketara kompleks

Memberi maklum balas


Respons berpandu

Menghayati nilai
Mengorganisasi

CLO
Menganalisis

Lakuan tulen
Mengapikasi

Mekanisme
Memahami
Mengingat

Menerima
Mencipta

Adaptasi
Persepsi
Menilai

Menilai
Set

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 X

2 X

3 X X X

4 X

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)

1
10. Kemahiran Boleh
Pindah
(Transferable Skills, Membuat analisis, pengurusan maklumat
TS):

11. Strategi Pengajaran


dan Pembelajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
serta Pentaksiran
Kuliah, Tutorial dan Perbincangan

Strategi Pentaksiran:

Pentaksiran terbahagi kepada dua bahagian iaitu Kerja Kursus (50%) dan Peperiksaan Akhir
(50%). Kerja kursus dilaksanakan sepanjang kursus manakala Peperiksaan dijalankan di
akhir semester.

Kerja kursus terdiri daripada penulisan akademik dan kuiz. Kerja kursus digubal dengan
merujuk Buku Panduan Penggubalan Kerja Kursus. Peperiksaan adalah berbentuk ujian
bertulis yang digubal dengan merujuk Buku Panduan Penggubalan Kertas Peperiksaan.

Strategi Pengajaran dan


Learning Outcome (LO) Jenis Pentaksiran
Pembelajaran

Ujian bertulis
LO1 – Pengetahuan Kuliah
Kuiz

LO3 – Kemahiran saintifik, Kuliah Ujian bertulis


kemahiran berfikir dan Tutorial Penulisan akademik
menyelesaikan masalah Perbincangan Kuiz
Kuliah
LO6 – Kemahiran pengurusan
Tutorial Penulisan akademik
maklumat
Perbincangan

12. Sinopsis Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak-kanak dari aspek faktor-faktor yang
mempengaruhi perkembangannya; prinsip-prinsip asas perkembangan; peringkat-peringkat
perkembangan dan teori-teori yang berkaitan; implikasi terhadap pengajaran dan
pembelajaran serta ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan khas.

This course encompasses factors that influence the development of the child; basic
principles of child development; different stages of development; the underpinning theories
of child development; implications on teaching and learning; and development of children
with special needs.

13. Mod Penyampaian Kuliah dan Tutorial

14. Kaedah dan Jenis Kerja Kursus : 50%


Pentaksiran Peperiksaan Akhir : 50%

Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Ujian bertulis Peperiksaan Akhir 50%

Penulisan Akademik 40%


Tugasan
Kuiz 10%

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)

2
15. Pemetaan Hasil
Pembelajaran
Kursus (Course PEO 1 PEO 2 PEO 3 PEO 4 PEO 5 PEO 6 PEO 7 PEO 8 PEO 9
Learning
Outcomes, CLO) CLO 1 X
dengan
CLO 2 X X
Objektif Pendidikan
Program CLO 3 X
(Programme
Educational CLO 4 X X
Objectives, PEO)
PEO1 Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam bidang
keguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan
PEO2 Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui
pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika (LO8)
PEO3 Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa
Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris
PEO4 Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada
pelbagai sumber (LO6)
PEO5 Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan
menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk
pembangunan kerjaya.
PEO6 Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5)

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


CLO1 Menerangkan konsep, prinsip asas dan faktor-faktor perkembangan
kanak-kanak.
CLO2 Menganalisis peringkat peringkat perkembangan kanak-kanak hingga
awal remaja berdasarkan teori-teori perkembangan melalui sumber
rujukan dan tinjauan literatur.
CLO3 Membincangkan jenis-jenis personaliti dan konsep kendiri murid; dan
implikasinya terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik
darjah.
CLO4 Menganalisis kategori dan ciri-ciri perkembangan kanak-kanak
berkeperluan pendidikan khas melalui sumber rujukan yang relevan
dan terkini.

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)

3
16. Pemetaan Hasil
Pembelajaran LO 1 LO 2 LO 3 LO 4 LO 5 LO 6 LO 7 LO 8 LO 9
Kursus (Course
Learning CLO 1 X
Outcomes, CLO)
dengan Hasil CLO 2 X X
Pembelajaran CLO 3 X
( Learning
Outcomes, PLO) CLO 4 X X

Domain hasil pembelajaran (LO)


LO1 Pengetahuan
LO2 Kemahiran Psikomotor/Amali/Teknik
LO3 Pemikiran Kritikal dan Pendekatan Saintifik
LO4 Kemahiran Komunikasi
LO5 Kemahiran Sosial/Kerja Berpasukan/Pertanggungjawaban
LO6 Pembelajaran Sepanjang Hayat dan Pengurusan Maklumat
LO7 Kemahiran Pengurusan dan Keusahawanan
LO8 Profesionalisme, Nilai, Sikap dan Etika
LO9 Kemahiran Kepemimpinan

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


CLO1 Menerangkan konsep, prinsip asas dan faktor-faktor perkembangan
kanak-kanak.
CLO2 Menganalisis peringkat peringkat perkembangan kanak-kanak hingga
awal remaja berdasarkan teori-teori perkembangan melalui sumber
rujukan dan tinjauan literatur.
CLO3 Membincangkan jenis-jenis personaliti dan konsep kendiri murid; dan
implikasinya terhadap aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam bilik
darjah.
CLO4 Menganalisis kategori dan ciri-ciri perkembangan kanak-kanak
berkeperluan pendidikan khas melalui sumber rujukan yang relevan
dan terkini.

Jumlah SLT
Bersemuka
Bersemuka

Interaksi
Interaksi

Bukan

Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah Jam Pembelajaran


17. Pelajar (Student Learning Time, SLT) setiap tajuk
Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial

Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali

1. Perkembangan Kanak-kanak
 Konsep asas perkembangan kanak-kanak
 Prinsip-prinsip asas perkembangan kanak-kanak
 Faktor-faktor yang mempengaruhi 4 2 4 4 14
perkembangan kanak-kanak
- Baka dan Persekitaran
(Nature and Nurture)

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)

4
2.Peringkat-Peringkat Perkembangan Kanak-
Kanak dan hubungkait dengan Teori-Teori
Perkembangan
 Perkembangan fizikal
- Pralahir 4 2 4 4 14
- Bayi
- Kanak-kanak
- Awal remaja
 Implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran

 Perkembangan kognitif (Teori Piaget & Teori Vygotsky)


dan bahasa (Teori Chomsky)
- Pralahir
- Bayi
- Kanak-Kanak 6 3 6 6 21
- Awal remaja
 Implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran

Perkembangan sosio-emosi (Teori Erik Erikson)


- Pralahir
- Bayi
o Kanak-Kanak
o Awal remaja 4 2 4 4 14
 Implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran

 Perkembangan moral (Teori Lawrence Kohlberg)


- Pralahir
- Bayi
- Kanak-Kanak
4 2 4 4 14
- Awal remaja
 Implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran

3. Personaliti dan Konsep Kendiri (Teori


Sigmund Freud)

 Personaliti
- Konsep personaliti
- Klasifikasi personaliti
- Faktor-faktor yang mempengaruhi
personaliti
- Implikasi terhadap pengajaran dan
4 2 4 4 14
pembelajaran

 Konsep Kendiri
- Pengertian konsep kendiri
- Jenis konsep kendiri
- Faktor-faktor yang mempengaruhi
pembentukan konsep kendiri

 Implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)

5
4. Kanak-Kanak Berkeperluan Pendidikan Khas
 Kategori dan ciri-ciri kanak-kanak berkeperluan
pendidikan khas
- disleksia
- ADHD
4 2 4 4 14
- autism
- slow learners
- hearning-impaired, visually-impaired
speech disorder
 Implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran
Kerja Kursus 1 11 10

Amali

Ulangkaji Peperiksaan
7.5 7.5

Peperiksaan
2.5 2.5

Jumlah 30 15 3.5 30 30 18.5 127

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)

6
Bersemuka Bukan Bersemuka
JUMLAH JAM PEMBELAJARAN
BERSEMUKA DAN BUKAN BERSEMUKA Kuliah 30 30

Tutorial 15 30

Penulisan akademik
(1300 patah - 8
perkataan)

Kuiz 1 3

Peperiksaan Akhir 2.5 7.5

Jumlah 48.5 78.5

Jumlah Jam
Pembelajaran 127
Pelajar (SLT)

Jam Kredit 3
th
18. Rujukan Asas McDewitt,T.M. & Ormrod, J.E. (2012). Child development and education (5 ed.).
New Jersey: Pearson Prentice Hall.
th
Santrock,J.W.(2013).Child development.(14 ed.). Boston, Mc Graw-Hill.
th
Woolfolk, A.E. (2012). Educational psychology(12 ed.).New Jersey: Prentice Hall
Rujukan Tambahan Berk,L.E.(2012).Child development. (9th ed.).New Jersey: Pearson Educational Inc.
th
Gage, N.L& Berliner, D.C. (1998).Educational psychology.(6 ed.).Boston: Houghton
Mifflin Co.

Keenan, T.,Evans,S. (2009). An Introduction to child development. London: Sage.

th
Papalia, D. E., Olds, S. W., Feldman, R. D. (2008). Human development (11 ed.). Boston:
McGraw-Hill.

Sigelman, C.K.. Rider,E. (2011). Life-span human development..Belmont,CA:


Wadsworth.

Swanson, H.L.,Harris,K.R. & Graham,S.(Eds.)(2005). Handbook of learning


disabilities .London: The Guiford Press.

Maklumat
19. Tiada
Tambahan

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)

7
MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS – HASIL PEMBELAJARAN

EDUP3023 PERKEMBANGAN KANAK-KANAK (3 Kredit)

HASIL PEMBELAJARAN Kaedah


HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pengajaran dan Pentaksiran
LO 1 LO 2 LO 3 LO 4 LO 5 LO 6 LO 7 LO 8 LO 9 Pembelajaran

Menerangkan konsep, prinsip asas dan


faktor-faktor perkembangan kanak-kanak. Penulisan
(C2, PLO1) X Kuliah akademik
Kuiz

Menganalisis peringkat peringkat


perkembangan kanak-kanak hingga awal
Kuliah Penulisan
remaja berdasarkan teori-teori
X X Tutorial akademik
perkembangan melalui sumber rujukan dan
Perbincangan Kuiz
tinjauan literatur. (C4, PLO3, PLO6)

Membincangkan jenis-jenis personaliti dan


konsep kendiri murid; dan implikasinya Kuliah
terhadap aktiviti pengajaran dan X Tutorial Ujian bertulis
pembelajaran dalam bilik darjah. (C4, Perbincangan
PLO3)
Menganalisis kategori dan ciri-ciri
perkembangan kanak-kanak berkeperluan
pendidikan khas melalui sumber rujukan Kuliah
yang relevan dan terkini.(C4, PLO3, PLO6) X X Tutorial Ujian bertulis
Perbincangan

KESELURUHAN X X X

Nama Panel Penggubal:

Bil. Nama Penggubal Kelayakan dan Pengalaman Mengajar


1. Dr. Mohd Nordin bin Abu Bakar Bc.Ed (Sains Pertanian) (UPM), M.sc (Educ. Admin) (UPM), PhD
( Tec & Voc. Educ.(UKM)
10 tahun mengajar di Sekolah Menengah
5 tahun di Institut Pendidikan Guru
5 tahun di BPG, KPM
3 tahun IPGM, KPM
2. Sijil Perguruan Asas (Pengajian Inggeris Sekolah Rendah) Maktab
Suguna a/p Sankaran (DG48) Perguruan Raja Melewar
Bed(ECEd) Universiti Malaya
MEdM Universiti Malaya

8 tahun mengajar di Sekolah Rendah


5 tahun mengajar di Sekolah Menengah
9 tahun di Institut Pendidikan Guru
3.
Dr Lawrence Aloysius Aeria B. Sc. (Hons) Universiti Malaya
M. Ed. (Curriculum Development)
(DG54)(C) Universiti Malaya
PhD (Pedagogy) Universiti Putra Malaysia

5 tahun mengajar di Sekolah Menengah


28 tahun mengajar di Institut Pendidikan Guru

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)

8
Nama Pakar Rujuk:

Bil. Nama Jawatan Universiti/Bahagian


Pensyarah Kanan Fakulti Pendidikan, Universiti
1 Prof Madya Dr Loh Sau Cheong Jabatan Psikologi Pendidikan Malaya
dan Kaunseling

(Berkuat kuasa Mulai Jun 2015)

Anda mungkin juga menyukai