Anda di halaman 1dari 22

Toolkit M7.

3-A1-01

RUBRIK PENGESANAN KOMPETENSI PEMBELAJARAN BERMAKNA 6C

CHARACTER (SAHSIAH)

Dimensi Bukti Terhad Permulaan Berkembang Kemajuan Cemerlang

Belajar cara ● Pelajar tidak dapat ● Dengan bimbingan yang ● Pelajar boleh mengenal ● Pelajar mahir untuk ● Pelajar sangat mahir
belajar menyatakan apa yang sesuai, pelajar dapat pasti minat, mengenal pasti apa yang mencari dan mereka
mereka perlu belajar dan mengenal pasti minat, pengetahuan semasa mereka perlu belajar dan bentuk peluang
mengapa pengetahuan semasa dan dan kemahiran mereka mencipta peluang untuk pembelajaran untuk
kemahiran mereka mereka terus belajar menjana pengetahuan
● Pelajar masih ● Pelajar boleh mengenal dan kemahiran yang
bergantung kepada guru ● Dengan bimbingan guru, pasti apa yang mereka ● Semasa proses diperlukan
untuk sama-sama pelajar dapat mengenal perlu belajar seterusnya pembelajaran pelajar dapat
meneroka serta mereka pasti apa yang perlu dan mengapa. membuat refleksi untuk ● Pelajar sangat mahir
bentuk tugasan mereka belajar dan melihat sejauh mana dalam penyelesaian
mengapa ● Dengan bimbingan yang mereka membina masalah yang memberi
● Pelajar memerlukan minima, pelajar boleh pengetahuan dan impak kepada
bimbingan guru untuk ● Pelajar berupaya memilih topik mereka kemahiran yang diperlukan kehidupan, pekerjaan
membantu mereka bekerjasama dengan guru sendiri serta mereka dan dunia
membuat refleksi untuk memilih topik dan bentuk projek yang ● Pelajar mahir untuk
tentang proses mencari atau mereka menyediakan peluang mendapatkan maklum ● Pelajar aktif
pembelajaran dan bentuk peluang yang yang baik untuk belajar balas apabila diperlukan mendapatkan maklum
mengenal pasti apa membolehkan mereka apa yang mereka perlu untuk menyemak semula balas untuk
yang baik dan tidak baik belajar apa diperlukan pengalaman pembelajaran meningkatkan
untuk mereka kefahaman terhadap
● Pelajar mula belajar untuk ● Pelajar menerima ● Pelajar mahir mereka corak pemikiran dan
melihat kesilapan dan maklum balas sebagai bentuk pengalaman pendekatan
maklum balas sebagai peluang untuk pembelajaran baharu bagi pembelajaran mereka
peluang pembelajaran menambah baik proses memastikan pembelajaran untuk terus maju
pembelajaran lebih berkesan
.
Kecekalan, ● Pelajar mudah berputus ● Pelajar masih memerlukan ● Kecekalan, ketabahan, ● Pelajar menunjukkan ● Pelajar mempunyai
ketabahan, asa apabila berdepan sokongan dan dorongan ketekunan dan dengan jelas kecekalan, kecekalan, ketabahan,
ketekunan, dengan cabaran, untuk berhadapan dengan ketahanan pelajar ketabahan dan ketahanan ketekunan dan
ketahanan masalah yang tidak cabaran, masalah, dan berkembang apabila dalam proses ketahanan yang sangat
dijangka, atau mendapat maklum balas negatif dalam pelajar melalui cabaran pembelajaran bermakna tinggi
maklum balas yang proses pembelajaran dan pengalaman dalam
negatif ketika belajar bermakna proses pembelajaran ● Pelajar tetap bertahan ● Pelajar boleh
bermakna dan meneruskan melaksanakan tugasan
atau, menyiapkan ● Pelajar mula menunjukkan ● Pelajar masih bertahan pembelajaran dengan serta memberi
tugasan ciri-ciri kecekalan dan dan boleh menangani penuh keazaman sokongan kepada orang
ketabahan tetapi cenderung cabaran, halangan dan walaupun berhadapan lain untuk mendepani
● Kecenderungan berputus asa tanpa maklum balas negatif dengan halangan besar halangan dan cabaran
berputus asa sangat sokongan dengan baik dan menerima maklum secara berkesan
mempengaruhi balas negatif yang tidak
keupayaan mereka ● Pelajar membuat refleksi dijangka ● Pelajar menerima
untuk menghadapi dan memikirkan . maklum balas sebagai
cabaran dan mencari penyelesaian baharu ● Pelajar dapat peluang pembelajaran
penyelesaian sehingga berjaya menjelaskan bagaimana
dan mengapa ciri-ciri ini ● Pelajar faham tentang
penting dalam kehidupan kepentingan kualiti diri
dan pekerjaan tersebut dalam
mencipta perubahan
bermakna dalam
kehidupan, pekerjaan
dan dunia

Pengaturan diri, ● Pelajar memerlukan ● Pelajar mula membina ● Pelajar mula mengambil ● Pelajar boleh membawa ● Pelajar boleh membawa
tanggung jawab arahan dan panduan kemahiran untuk tanggung jawab diri dan amat diri dalam pelbagai
integriti daripada guru apabila merancang, membuat terhadap pembelajaran bertanggung jawab situasi, proaktif dan
berdepan dengan pilihan dan keputusan sendiri samada sebagai terhadap pembelajaran bertanggung jawab
pengalaman berkaitan tugasan dari seorang individu atau sendiri terhadap pembelajaran
pembelajaran bermakna aspek, apa, bagaimana,bila, sebagai ahli kumpulan sendiri
siapa, di mana serta ● Pelajar boleh berfikir
● Pelajar tidak cenderung bagaimana membina ● Pelajar berkemampuan secara berkesan, ● Pelajar dapat
untuk merancang pelan pengalaman pembelajaran untuk membuat membuat keputusan menjelaskan dengan
tindakan mereka perancangan bagi sendiri dan mengambil terperinci bagaimana
menyelesaikan tugasan, tanggung jawab pengaturan diri dan
● Pelajar merujuk kepada ● Pelajar masih memerlukan memantau terhadap pembelajaran kebertanggungjawaban
guru untuk bimbingan bimbingan untuk perkembangan diri, sendiri memberi kesan
bagi hampir setiap memulakan tugasan dan membuat refleksi dan terhadap kemampuan
keputusan utama membuat keputusan- penambahbaikan ke mereka membuat
keputusan utama atas kualiti hasil kerja penyelesaian yang
secara berterusan memberi impak kepada
dengan sedikit bantuan kehidupan, pekerjaan
apabila perlu dan dunia

● Pelajar melihat
pembelajaran sebagai
komponen utama
kehidupan
Pemanfaatan ● Pelajar menggunakan ● Pelajar menggunakan ● Pelajar menggunakan ● Pelajar dapat ● Pelajar amat mahir
digital elemen digital pada elemen digital untuk elemen digital secara menjelaskan bagaimana menggunakan elemen
peringkat asas sahaja mendapatkan kitaran berkesan untuk elemen digital dalam digital sepanjang
maklum balas dan menambah baik kitaran meningkatkan kebolehan melaksanakan
● Pelajar tidak menggalakkan membuat maklum balas dan mereka untuk belajar tugasan mereka
memanfaatkan refleksi terhadap proses peluang untuk membuat
penggunaan elemen pembelajaran refleksi terhadap proses ● Pelajar membuat refleksi ● Penggunaan digital
digital untuk pembelajaran tentang bagaimana dapat meningkatkan
mendapatkan kitaran ● Pelajar masih tidak dapat penggunaan digital lebih keberkesanan, nilai
maklum balas atau menggunakan elemen ● Pelajar mungkin tidak dapat meningkatkan dan kualiti proses
mencerminkan digital bagi meningkatkan dapat menjelaskan proses pembelajaran pembelajaran mereka
kebolehan mereka nilai dalam pembelajaran mengapa dan pada masa depan
menggunakannya mereka secara signifikan bagaimana elemen ● Pelajar boleh
dalam proses digital membantu menjelaskan dengan
pembelajaran pembelajaran mereka terperinci bagaimana
walaupun kesannya setiap elemen digital
dapat dilihat dalam hasil telah berjaya
kerja mereka meningkatkan kualiti
produk

● Pelajar boleh
menjelaskan dengan
terperinci bagaimana
setiap elemen digital
membantu mereka
membuat refleksi
terhadap proses
pembelajaran

● Pelajar menggunakan
kefahaman mereka
dalam konteks baharu
dan berbeza.
CITIZENSHIP (KEWARGANEGARAAN)

Dimensi Bukti terhad Permulaan Berkembang Kemajuan Cemerlang

Perspektif global ● Perspektif pelajar tentang ● Pelajar mula meneroka ● Pelajar menunjukkan ● Pelajar terlibat secara aktif ● Pelajar bertindak dan
dunia sama dengan atau menunjukkan minat minat untuk terlibat dalam berfikir tentang berfikir sebagai warga
perspektif majoriti terhadap isu global secara aktif dengan tindakan dan membuat dunia
masyarakat tempatan dunia dan masalah yang tindakan
● Pelajar mengambil kira dihadapi ● Pelajar percaya bahawa
● Pelajar menunjukkan pelbagai sudut ● Pelajar memahami semua orang boleh
minat dan kefahaman pandangan berbeza ● Pelajar menunjukkan peranan mereka di dunia memberi kesan/impak
yang sangat terhad untuk memahami sebab minat untuk membantu ini kepada dunia
tentang dan akibat sesuatu isu meningkatkan keadilan
pandangan masyarakat global sosial dan kelestarian ● Pelajar memahami ● Pelajar terlibat secara
luar dari Malaysia alam bahawa perspektif global aktif untuk memberi
merupakan perspektif kesan/ impak kepada
● Pelajar lebih jelas sejagat dunia
tentang keadaan yang
wujud di dunia seperti
○ keamanan dan
konflik
○ saling bergantungan
peringkat global
○ ketidaksamarataan
○ ketidakadilan
Memahami nilai ● Pelajar mempunyai ● Pelajar mula ● Pelajar mula membina ● Pelajar benar-benar ● Pelajar menggunakan
dan pandangan kesukaran dalam menunjukkan kesedaran identiti diri dan budaya mengambil berat dan pemahaman mereka
global yang memahami, menerima, terhadap identiti dan mereka menunjukkan tentang budaya mereka
pelbagai dan menghargai sudut budaya kendiri dan keprihatinan terhadap dan orang lain untuk
pandangan orang yang memahami beberapa ● Pelajar tahu bagaimana dunia dan warganya mempertimbangkan isu
berbeza budaya budaya yang berbeza identiti dan budaya global yang melibatkan
mengenai perkara- daripada budaya mereka mempengaruhi ● Pelajar mempunyai kepelbagaian nilai dan
perkara seperti politik, mereka cara mereka melihat kesedaran yang sangat pandangan
ekonomi dan agama. dunia tinggi tentang identiti
● Pelajar masih diri dan budaya mereka
● Pelajar cenderung memerlukan panduan ● Dengan bimbingan,
melihat dunia dari yang signifikan untuk pelajar belajar untuk ● Pelajar menunjukkan
perspektif mereka sendiri memahami dan memahami dan rasa ingin tahu dan
menerima cara menghormati keterbukaan minda
pemikiran yang berbeza pandangan yang terhadap kepelbagaian
berbeza budaya dan pandangan
Minat yang tulen ● Pelajar mempunyai ● Pelajar mula menyedari ● Pelajar menghargai ● Pelajar amat menghargai ● Pelajar mempunyai
terhadap manusia tahap kesedaran dan bagaimana sesuatu kepentingan alam kepentingan alam sekitar pandangan yang
dan kelestarian keprihatinan yang tindakan individu sekitar dalam dalam kelangsungan bernas berkaitan isu
alam sekitar rendah terhadap isu memberi kesan kepada kelangsungan hidup hidup sebagai manusia dan kepentingan alam
alam sekitar alam sekitar sebagai manusia dalam sekitar dan
dunia ● Pelajar mahir untuk menerapkan
● Pelajar cenderung untuk ● Dengan bimbingan membuat penyelesaian perspektif ini ke dalam
melihat isu alam sekitar mereka mampu ● Pelajar mengambil kira bersifat lestari yang hasil kerja mereka
sebagai masalah orang merancang konsep kepentingan mempengaruhi alam dan
lain penyelesaian yang alam sekitar dalam semua kehidupannya ● Kemuncak hasil kerja
berlandaskan konsep kelangsungan hidup pelajar adalah
bahawa semua tindakan dalam inkuiri dan tindakan positif ke
memberi kesan kepada penyelesaian yang arah kelestarian
alam sekitar dihasilkan manusia dan alam
sekitar
● Pelajar mula
menunjukkan minat .
terhadap alam sekitar
mereka

Menyelesaikan ● Tahap keselesaan ● Pelajar mula berasa ● Pelajar telah mencapai ● Pelajar selesa dan ● Pelajar mempunyai
masalah dunia pelajar masih rendah selesa dengan cabaran tahap keselesaan yang berminat dengan tahap keselesaan dan
sebenar yang apabila melaksanakan yang bersifat terbuka sederhana kepada cabaran yang melibatkan minat yang tinggi
kurang jelas dan tugas berkaitan isu, dan berkait dengan cabaran yang bersifat dunia sebenar dan yang dalam menangani
kompleks untuk peluang, cabaran dan dunia sebenar terbuka dan melibatkan memberi kesan kepada masalah dunia
manfaat semua masalah dunia sebenar konteks dunia sebenar warga tempatan dan sebenar yang bersifat
● Pelajar masih global terbuka dan tidak
● Pelajar lebih suka memerlukan ● Pelajar hanya berstruktur
kepada tugasan bimbingan untuk memerlukan panduan ● Pelajar suka dengan
berstruktur berbanding memikirkan bagaimana dalam bentuk ruang cabaran yang bersifat ● Pelajar selesa untuk
tugasan yang bersifat hendak memulakan lingkup yang asas untuk terbuka dan tidak membentuk perspektif
terbuka. tugasan yang bersifat memulakan tugasan mempunyai sendiri untuk
. terbuka penyelesaian dalam menganalisa sesuatu
● Pelajar berupaya jangkaan isu daripada
● Keselesaan terhadap melaksanakan tugasan menggunakan
tugasan yang bersifat terbuka perspektif yang telah
yang bersifat terbuka dengan baik. Walau dibentuk oleh orang
mula terbentuk bagaimanapun lain
keupayaan ini masih
pada tahap
“perkembangan”
Pemanfaatan ● Pelajar mungkin telah ● Pelajar menggunakan ● Pelajar menggunakan ● Pelajar dapat ● Unsur-unsur digital
digital menggunakan beberapa elemen digital untuk aspek digital secara menyatakan dengan digunakan secara
elemen digital untuk membolehkan mereka berkesan untuk jelas bagaimana meluas dalam tugasan
meneroka isu-isu global, memahami isu global meningkatkan elemen penerapan elemen digital dan digunakan dengan
tetapi pada peringkat dan kepelbagaian global, budaya dan dapat meningkatkan cara yang sangat
asas sahaja budaya pada tahap yang alam sekitar dalam elemen global, budaya berkesan untuk
tidak boleh dijangkau proses pembelajaran dan alam sekitar dalam meningkatkan
● Penggunaan elemen tanpa bantuan elemen proses pembelajaran kedalaman elemen
digital tidak menyumbang digital ● Pelajar menggunakan global, budaya dan
secara jelas dalam keupayaan digital ● Keupayaan digital alam sekitar dalam
peningkatan kefahaman ● Pelajar mungkin telah untuk menjana digunakan untuk proses pembelajaran
atau kualiti hasil kerja menyediakan maklumat penyelesaian dan mewujudkan
yang berguna, tetapi menyumbang kepada penyelesaian yang lebih ● Pelajar boleh
tidak dapat kelestarian dan bersifat global, relevan menjelaskan dengan
meningkatkan secara keadilan sosial warga budaya, adil, terperinci bagaimana
signifikan kualiti dunia yang terdiri mementingkan setiap elemen digital
penyelesaian yang daripada kepelbagaian kesamarataan dan telah berjaya
dihasilkan budaya kelestarian alam sekitar meningkatkan kualiti
untuk memberi manfaat produk atau
kepada manusia dan penyelesaian dan
dunia sumbangannya dalam
memberi kesamarataan
dan keadilan kepada
budaya dan tempat
yang berbeza

● Pelajar menggunakan
kefahaman mereka
dalam konteks baharu
dan berbeza.
COLLABORATION (KOLABORATIF)

Dimensi Bukti Terhad Permulaan Berkembang Kemajuan Cemerlang

Saling bergantung ● Pelajar ● Pelajar bekerjasama ● Pelajar bersama-sama ● Pelajar boleh ● Pelajar mempamerkan
dalam satu kumpulan melaksanakan dalam pasangan atau mengagihkan tugasan menjelaskan bagaimana sinergi dalam pasukan
tugasan secara kumpulan dan berdasarkan kelebihan dan mereka saling dan saling bergantung
individu atau Pelajar bertanggung jawab kepakaran masing-masing bekerjasama dan antara satu sama lain
melaksanakan untuk melaksanakan menggunakan kelebihan
tugasan secara tugasan bagi ● Pelajar bekerjasama secara setiap ahli secara ● Sinergi yang terbentuk
kolaboratif tetapi mencapai matlamat berpasangan dan maksimum bagi memberi peluang untuk
tidak berfungsi berkumpulan secara efektif menghasilkan keputusan memanfaatkan
sebagai satu ● Pada peringkat ini, terbaik dalam menjana kelebihan ahli pasukan,
pasukan kelebihan dan ● Semua ahli terlibat secara idea serta membina kekuatan dan
kepakaran individu berpasukan untuk membuat menyelesaikan masalah memi kemahiran
● Pelajar tidak dimanfaatkan keputusan penting berkaitan baharu
membincangkan sepenuhnya dan tidak isu, masalah, atau proses ● Elemen kerja
isu/kandungan seimbang berpasukan jelas ● Setiap ahli kumpulan
bersama, tetapi kelihatan dalam terlibat dalam
perbincangan tidak ● Pelajar mula membuat penghasilan produk atau perbincangan untuk
melibatkan perkara- beberapa keputusan tugasan menentukan keputusan
perkara seperti bersama, namun terbaik yang akan
bagaimana keputusan penting memberi manfaat
mengurus proses masih ditentukan oleh kepada semua ahli
pembelajaran. sebilangan kecil ahli pasukan
Perkara ini memberi kumpulan
kesan negatif ke atas
keberkesanan
pasukan

Kemahiran ● Pelajar membantu ● Laporan pelajar ● Pelajar bukan sahaja ● Pelajar menjelaskan ● Pelajar mengambil
interpersonal dan dan memberi mempamerkan menunjukkan kemahiran bagaimana tanggung tanggung jawab aktif,
berkumpulan sumbangan dalam pemilikan bersama interpersonal yang baik dan jawab mereka secara individu dan
penghasilan produk, dan beberapa pemilikan bersama; malah diterjemahkan dalam kolektif, untuk
tetapi kemahiran kemahiran rasa tanggung jawab tugasan memastikan kerjasama
interpersonal dan interpersonal dan bersama juga jelas terbukti yang berkesan
bekerjasama masih kerjasama ● Kemahiran mendengar,
tidak jelas terbukti membimbing, dan kerja
● Fokus adalah ● Sepanjang proses berpasukan yang efektif ● Setiap idea dan
● Pelajar belum lagi menghasilkan produk, pembelajaran, ahli pasukan memastikan bahawa kepakaran ahli
menunjukkan empati reka bentuk, tindak mendengar dengan semua pandangan ahli digunakan secara
atau berkongsi balas atau keputusan berkesan, berunding dan diambil kira dan maksimum, dan setiap
matlamat yang sama yang sama, tetapi bersetuju mengenai terpamer dalam tugasan satu tugasan atau hasil
keputusan penting matlamat, isi kandungan, produk adalah sangat
masih dikuasai oleh proses dan reka bentuk berkualiti dan bernilai
beberapa orang ahli tugasan mereka
sahaja

Kemahiran sosial, ● Pelajar mempunyai ● Pelajar mempunyai ● Pelajar mempunyai ● Pelajar mempunyai nilai ● Pelajar mempunyai
emosi dan silang kesedaran kendiri kesedaran yang kesedaran tentang diri dan kendiri yang kuat, kemahiran sosial dan
budaya yang asas tentang semakin meningkat asas kepada perspektif memahami asas emosi yang sangat
bagaimana tingkah mengenai diri dan mereka perspektif mereka dan tinggi berasaskan jati
laku mereka kedudukan mereka, bagaimana ia berbeza diri dan identiti budaya
memberi kesan serta bagaimana ● Kemahiran mendengar dan daripada orang lain yang jelas
kepada orang lain tingkah laku mereka kesedaran kendiri
memberi kesan kepada menjadikan mereka lebih ● Pelajar mendengar ● Pelajar bijak
● Pelajar cenderung orang lain memahami dan empati dengan teliti, berempati berkomunikasi
melihat sesuatu terhadap emosi dan dengan pandangan dan merentasi budaya dan
hanya dari perspektif ● Situasi ini menjadi asas pandangan orang lain emosi orang lain, dan disiplin, bekerja secara
mereka sendiri yang untuk lebih memahami menggunakannya untuk berkesan dalam
mungkin bagaimana emosi dan ● Mereka lebih bertoleransi meningkatkan pasukan, dan
menghalang pandangan orang lain dan menerima serta pembelajaran mereka . membentuk hubungan
keupayaan mereka berbeza dari mereka menghargai perspektif yang yang positif
untuk membentuk agak berbeza dari mereka ● Mereka bekerja dengan
hubungan yang berkesan sebagai ahli ● Mereka mempunyai
positif pasukan dengan cara kemahiran empati yang
menyokong, menggalak, tinggi, memahami
mencabar dan perspektif orang lain
berkembang bukan (kesannya- mereka
sahaja untuk diri mereka, mengubah tingkah
malahan untuk orang laku) serta
lain juga meningkatkan
kefungsian pasukan
dengan jelas
Menguruskan ● Pelajar tidak ● Pelajar masih ● Pelajar secara umumnya ● Pelajar lebih mahir ● Pelajar mempunyai
dinamika dan berupaya memerlukan bimbingan bekerja dengan berkesan mengenal pasti pemahaman
cabaran menghadapi cabaran untuk menjalin dan dalam pasukan, tetapi pandangan sendiri dan mendalam tentang
bagi salah satu mengekalkan hubungan mereka masih memerlukan pandangan orang lain pandangan sendiri
daripada berikut: kerja yang positif bantuan untuk dan pandangan orang
menyelesaikan konflik atau ● Pelajar berupaya memilih lain
(a) menjelaskan ● Pelajar memerlukan tekanan rakan sebaya, serta hujah yang perlu
secara mendalam bimbingan untuk isu-isu lain yang mencabar diperdebatkan ● Pelajar mempunyai
pandangan sendiri, menghadapi tekanan dari dari masa ke semasa keberanian dan
kurang empati untuk rakan sebaya/ ● Pelajar membina kemahiran untuk
mendengar atau sepasukan ● Pelajar sedang keberanian untuk menjelaskan
belajar dari orang membangunkan keupayaan menjelaskan pandangan pandangan sendiri
lain, dan mengalami ● Pelajar mula mengambil untuk mengenal pasti asas sendiri serta, mendengar
kesulitan pendekatan yang lebih kepada pandangan mereka dan belajar dari orang lain ● Pelajar mempunyai
menghakimi serta sesuai untuk sendiri dan juga pandangan ciri-ciri empati yang
mendengar berhadapan dengan orang lain ● Pelajar semakin mahir membolehkannya
pandangan orang ketidaksepakatan meneroka pandangan mendengar dan
lain; (Contoh : meminta ● Pelajar semakin mahir untuk berbeza dan belajar belajar dari orang lain.
setiap ahli untuk menjelaskan pandangan melaluinya tanpa
atau berkongsi mereka, mendengar dan melambatkan kemajuan ● Pelajar meneroka
perspektif dan belajar dari orang lain secara pasukan pendapat yang
(b) mengelakkan membincangkan berhemah berbeza secara
konflik dengan sebarang berhemah bagi
menerima pandangan perbezaan) ● Pelajar masih perlu memilih memperkayakan
orang lain berbanding perkara yang perlu pembelajaran dan
berkongsi pandangan ● Pelajar mula dibincangkan supaya pemikiran diri dan
sendiri atau akan menganalisa perbezaan kemajuan kumpulan tidak pasukan
menukar pandangan pendapat bagi diganggu oleh perbincangan
mereka dengan cepat mengetahui sebab berkaitan isu-isu remeh
dalam menghadapi sebenar supaya dapat
tekanan rakan mengelakkan konflik
sebaya yang tidak dan menyelesaikan isu
sesuai secara berkesan

● Ahli kumpulan
terperangkap dalam
konflik atau bergerak .
dalam arah yang
salah atau tidak
berkongsi pandangan
dalam satu kumpulan
Pemanfaatan ● Pelajar ● Pelajar memanfaatkan ● Pelajar menggunakan ● Pelajar dapat ● Pelajar menggunakan
Digital menggunakan elemen digital untuk elemen digital dengan menjelaskan bagaimana elemen digital dengan
beberapa elemen memudahkan berkesan untuk penerapan elemen cara yang berkesan,
digital asas yang perkongsian cara menggalakkan kerja-kerja digital membantu aspek sepanjang pelaksanaan
tidak menyumbang berkerja pada tahap yang saling berkait, saling kebergantungan, tugasan bagi
secara signifikan yang tidak mungkin mempercepatkan maklum mempertingkatkan mempertingkatkan
kepada kualiti atau dicapai tanpa bantuan balas, kitaran inovasi, dan kolaboratif, membina kualiti kolaboratif dan
output kolaboratif alat digital tetapi tidak mempertingkatkan rasa tanggung jawab menggalakkan inovasi
begitu mendalami kolaboratif antara ahli bersama yang lebih baik,
proses kolaboratif dan berupaya ● Pelajar dapat
menambah baik menjelaskan
keupayaan pasukan secara terperinci
untuk membuat bagaimana setiap
keputusan penting elemen digital
(substantif) bersama- mempercepatkan dan
sama meningkatkan
pembelajaran pasukan
dan boleh
mengaplikasikan
pemahaman kepada
konteks baharu dan
berbeza
COMMUNICATION (KOMUNIKASI)

Dimensi Bukti Terhad Permulaan Berkembang Kemajuan Cemerlang

Komunikasi yang ● Kemahiran ● Pelajar mula memahami, ● Pelajar memahami, ● Pelajar mahir memilih ● Pelajar dapat menerangkan
koheren berkomunikasi pelajar memilih dan memilih dan pelbagai mod dan alat dengan jelas bagaimana dan
menggunakan memerlukan menggunakan pelbagai menggunakan pelbagai komunikasi untuk mengapa mereka membuat
pelbagai mod peningkatan yang mod dan alat komunikasi alat dan mod komunikasi menyampaikan mesej pemilihan mod dan alat
komunikasi signifikan tetapi masih memerlukan untuk menghasilkan komunikasi secara bijak untuk
bimbingan. komunikasi yang ● Pemikiran yang menghantar mesej
● Mereka cenderung koheren (iaitu berkesinambungan dan
menggunakan satu ● Komunikasi yang komunikasi yang koheren sangat jelas ● Mereka sangat mahir
mod komunikasi digunakan adalah menunjukkan idea yang terbukti dalam pelbagai berkomunikasi secara koheren
sahaja (contohnya, munasabah dan koheren, rasional dan mod komunikasi yang dan berkesinambungan
bertulis, teks, lisan, menggunakan lebih berkesinambungan) digunakan
visual) daripada satu mod,
tetapi beberapa idea
masih kurang koheren

● Pelajar masih perlu ●Pelajar mula ● Pelajar membina ● Pelajar mengambil masa ● Pelajar sangat mahir mengenal
berusaha untuk mengembangkan pemahaman yang lebih untuk mengenali audien pasti apa yang merangsang,
Komunikasi yang meletakkan diri mereka kemahiran untuk memilih mendalam terhadap sebelum merancang memotivasi, atau
direka untuk audien ke dalam diri audien kandungan, gaya pelbagai jenis audien komunikasi membimbangkan sesuatu
khusus komunikasi, bahasa, yang perlu dihadapi audien
● Pelajar cenderung mod dan alat bagi ● Pelajar memahami
menggunakan gaya, menyesuaikan ● Pelajar mempunyai bahawa penerimaan ● Pelajar berupaya menggunakan
mod dan alat komunikasi dengan kemahiran mesej dipengaruhi oleh pengetahuan dan intuisi mereka
komunikasi yang keperluan, pilihan dan berkomunikasi dengan pengalaman seseorang untuk mencabar audien berfikir
paling biasa mereka konteks khusus audien audien tertentu. Mereka di luar daripada biasa
gunakan dapat mereka bentuk ● Pelajar mempunyai
● Pelajar masih komunikasi yang sesuai pemahaman yang baik ● Pelajar mempunyai pelbagai
memerlukan banyak untuk mencapai tentang bagaimana untuk strategi untuk mencipta mesej
bimbingan pemahaman yang menyesuaikan yang akan kekal dalam minda
maksimum, relevan dan komunikasi dengan audien dan mengubah cara
bermakna kepada pelbagai audien supaya audien berfikir dan / atau
audien dapat didengari, difahami, bertindak
dan menambah nilai
kepada audien

● Pelajar mendapatkan
maklum balas,
mengubahsuai dan
menambahbaik
kemahiran berkomunikasi

● Pelajar terpaksa ● Pelajar mula ● Pelajar ● Pelajar mahir ● Pelajar memahami peranan
berusaha mencantumkan elemen mempertimbangkan dan menggunakan pelbagai berkomunikasi dalam
Perbezaan dan bersungguh-sungguh pemikiran yang mengintegrasikan strategi untuk mensintesis dan
kepentingan untuk menyampaikan berbeza untuk pelbagai isu, komponen mencantumkan pelbagai mencantumkan idea supaya
komunikasi multi- penemuan dan membentuk mesej yang atau perspektif ke dalam maklumat bagi mencipta menjadi menyeluruh dan
modal implikasi tugasan lebih koheren pengetahuan mereka kesepaduan yang boleh bersepadu
mereka dengan diterima audien
berkesan ● Pelajar mula ● Pemikiran mereka ● Pelajar tahu big idea tugasan
menggunakan lebih menjadi lebih bernas ● Pelajar memanfaatkan mereka dan cara yang terbaik
● Komunikasi selalunya daripada satu mod kerana mereka perlu gabungan alat yang untuk menyampaikannya,
tidak koheren, tidak komunikasi, seperti imej menganalisis, sesuai untuk menggunakan gabungan alat
digabungjalin dan visual, runut bunyi dan mensintesis dan menyampaikan idea, dan cara berkomunikasi yang
tidak bernas perkataan yang menggabungkan mereka bentuk cara untuk betul
dituturkan, contohnya pelbagai idea supaya berhubung dengan audien
dalam filem atau menjadi koheren dan dan menarik perhatian ● Pelajar mahir menggabungkan
persembahan digital menyeluruh audien mereka bagi kejutan, tipu muslihat, fakta,
menyampaikan mesej humour, dan elemen praktikal
● Pelajar biasanya penting untuk mengekalkan perhatian
menggunakan beberapa audien
mod komunikasi supaya
mesej yang analisis,
sintesis dan
digabungjalinkan dapat
disampaikan dengan
cara yang terbaik
● Pelajar ● Pelajar mula membina ● Pelajar membina ● Pelajar mahir untuk ● Pelajar merupakan
bekerjasama tanpa dan mengikuti protokol keupayaan untuk membuat pemantauan, komunikator reflektif mahir
Refleksi terhadap memberi perhatian komunikasi yang baik memantau, mengurus pengurusan, membuat yang berupaya untuk
proses pembelajaran kepada aspek untuk bekerjasama dan memperbaiki refleksi dan memperbaiki memantau dan membuat
untuk lebih keberkesanan komunikasi sepanjang keupayaan dan refleksi keberkesanan
membangunkan dan komunikasi ● Dengan bimbingan, tugasan kemahiran komunikasi komunikasi dari pelbagai
menambahbaik . pelajar belajar untuk perspektif secara proaktif
komunikasi ● Pelajar tidak jelas membuat refleksi ● Komunikasi menjadi ● Pelajar berupaya
terhadap protokol terhadap proses semakin baik sepanjang menggunakan pelbagai ● Pelajar mencari cara yang
untuk berkomunikasi komunikasi, belajar proses pelaksanaan perspektif untuk membuat terbaik untuk
antara satu sama dari kejayaan dan tugasan jangkaan berkaitan memaksimumkan
lain, dan kegagalan, dan cabaran komunikasi bagi keberkesanan komunikasi,
membiarkan proses membuat meningkatkan fungsi khususnya dalam pelbagai
komunikasi wujud penambahbaikan kumpulan yang pelbagai disiplin
secara semula jadi
● Kumpulan pelajar adalah
mahir dan intuitif dalam
mencari sinergi kerjasama
yang membantu aliran idea
dan meminimumkan
gangguan komunikasi

Pemanfaatan Digital ● Pelajar ● Pelajar menggunakan ● Pelajar menggunakan ● Pelajar dapat ● Pelajar menggunakan unsur
menggunakan peluang digital untuk aspek digital dengan menjelaskan bagaimana digital di mana-mana
beberapa elemen berkomunikasi efektif untuk penggunaan elemen sepanjang tugasan untuk
digital yang sangat semasa proses meningkatkan digital telah meningkatkan meningkatkan kecekapan,
asas untuk pembelajaran dan / kecekapan dan kualiti aspek komunikasi dalam mencapai kualiti dan nilai
komunikasi semasa atau menyampaikan komunikasi semasa proses pembelajaran, komunikasi sepanjang proses
proses pembelajaran mesej utama kepada proses pembelajaran kualiti dan nilai pembelajaran, dalam pasukan
audien bagaimana pembelajaran dan dengan audien lain
utama disampaikan
● Tidak banyak ● Mereka mungkin ● Peluang digital juga kepada audien tertentu ● Mereka dapat menjelaskan
menyumbang melakukan komunikasi digunakan untuk secara terperinci bagaimana
kepada kualiti, dengan lebih cekap, menyesuaikan konsep ● Digital digunakan untuk setiap elemen digital dapat
jangkauan atau lebih luas atau lebih komunikasi kepada menghasilkan mesej yang meningkatkan komunikasi dan
kepantasan cepat, tetapi tidak audien berbeza, dengan lebih mengesankan dan dengan cara itu meningkatkan
komunikasi sama meningkatkan kualiti cara meningkatkan 'melekat' dalam minda kemungkinan penonton akan
ada dalam kumpulan komunikasi dengan pemahaman dan audien dan memimpin mengambil tindakan dan
atau pun dengan signifikan pengekalan idea-idea mereka mengambil mengaplikasikan
audien serta konsep utama tindakan pembelajaran berkumpulan,
dan berupaya menggunakan
pemahaman kepada konteks
baharu dan berbeza
CREATIVITY (KREATIVITI)

Dimensi Bukti Terhad Permulaan Berkembang Kemajuan Cemerlang

● Pelajar belum lagi ● Dengan bimbingan, ● Melalui latihan, pelajar ● Pelajar memiliki daya ● Pelajar mempunyai bakat sebenar
mempunyai pelajar telah mula meningkatkan keusahawanan yang dalam mengenal pasti peluang
Keusahawanan perspektif meningkatkan perspektif mantap dalam penyelesaian untuk mencipta nilai ekonomi dan
ekonomi dan sosial keusahawanan perspektif keusahawanan dan masalah yang bermanfaat sosial ke arah penyelesaian
untuk mengenal keusahawanan bagi mula mampu mencari serta memenuhi keperluan masalah yang penting atau
pasti peluang bagi memenuhi peluang dalam sosial dan ekonomi yang mencari peluang baru
membina nilai atau keperluan, mengenal penyelesaian masalah berdaya maju
memenuhi pasti masalah, atau sebenar yang dapat ● Pelajar berani mempersoalkan
keperluan, sosial mencari peluang memberi faedah sosial ● Pelajar boleh meramal status quo dan meramal sesuatu
atau ekonomi yang menjana faedah dan ekonomi masa depan dan mahir yang baru ke arah kehidupan yang
ekonomi dan/atau mencari jalan untuk lebih baik
sosial ● Pelajar lebih mahir membawa ahli yang
bekerjasama dengan sepakat untuk mencipta ● Pelajar mahir menilai potensi dan
individu yang boleh sesuatu bagi memenuhi sumber yang ada di sekeliling
merealisasikan idea keperluan sebenar atau mereka untuk merealisasikannya
mencipta peluang untuk
kehidupan yang lebih baik

● Semangat keusahawanan
Pelajar merangkumi inovasi,
berani mengambil risiko,
berwawasan, dan bersikap
boleh melakukannnya
● Pelajar akan ● Pelajar mula menjana ● Pelajar mempunyai ● Kemahiran inkuiri adalah ● Pelajar amat mahir dalam merangka
melibatkan diri soalan inkuiri untuk kemahiran dalam mantap, dapat mengenal permasalahan dan membina soalan-
Menyoal dengan topik, tetapi mengenal pasti mengenal pasti isu dan pasti isu dan masalah; soalan yang membuka minda dan
menggunakan masih sukar untuk peluang dan masalah sebenar dan mengenal pasti cabaran; kemungkinan
soalan inkuiri yang menjana soalan keperluan sebenar , boleh membina soalan melihat dari pelbagai
tepat utama yang akan mengenal pasti isu yang baik dan jelas perspektif; menjana soalan ● Pelajar secara aktif menjana,
menjurus kepada sebenar dan merangka penting dan provokatif bekerjasama dan berusaha ke arah
penerokaan isu kaedah ke arah ● Kemahiran mengenal memahami big ideas melalui
atau masalah merungkai persoalan pasti masalah, reka ● Pelajar telah memperolehi pelbagai proses dan kemahiran
sebenar bentuk inkuiri masih kemahiran belajar; nilai berfikir
● Pelajar masih perlu pada peringkat kemanusiaan yang
● Pelajar mungkin bimbingan dan pengembangan signifikan, tabiat dan sikap; ● Pelajar bertanya soalan-soalan yang
mampu merangka sokongan (contohnya, serta keupayaan untuk mencabar dan menyentuh status
proses inkuiri jika membina soalan mereka bentuk proses quo serta mempunyai perasaan
diperjelaskan bersama guru), inkuiri untuk memahami isu ingin tahu dan berfikiran terbuka
kepada mereka, walaupun mereka dalam konteks dunia dalam memahami dan meneroka isu
tetapi tidak telah menunjukkan sebenar sebenar
mampu membina kemahiran tersebut
soalan sendiri

● Pelajar ● Pelajar masih terikat ● Pelajar mula keluar dari ● Pelajar mempamerkan ● Pelajar mencari idea dan cara
menggunakan cara dengan pengetahuan zon selesa dan berfikir pemikiran divergen, penyelesaian yang asli , fleksibel
Mengambilkira dan penyelesaian sedia sedia ada, di luar kotak bagi mempunyai kemahiran dan berdaya maju, sangat
melaksanakan idea ada atau yang memerlukan mengenal pasti dan pelbagai strategi pemikiran berkemahiran untuk berfikir di luar
dan penyelesaian ditetapkan dan bimbingan untuk lebih menilai idea baru dan kreativiti yang kotak , kreatif, inovatif, realistik ,
baharu tidak mencuba cara inovatif digunakan untuk menjana meningkatkan kualiti kehidupan
penyelesaian baru ● Pelajar idea inovatif, asli dan orang lain, persekitaran dan
● Strategi belajar dan mengembangkan bersedia menerima risiko ekonomi
● Pelajar cenderung kreativiti pelajar pelbagai strategi
menolak masih terhad dan pemikiran dan kreativiti ● Pelajar menerima dan ● Pelajar dapat menyelesaikan
pandangan orang masih mencari ruang seperti, sumbangsaran, menghargai pandangan masalah daripada pelbagai
lain penambahbaikan SCAMPER, Synectics orang lain, praktikal dan perspektif
dan pengurusan kognitif mempunyai dimensi
untuk mencipta semasa yang memastikan
penyelesaian yang setiap penyelesaian
inovatif, asli atau menjurus kepada sebab
ditambah baik dan akibat
Kepemimpinan ● Pelajar kurang ● Pelajar menunjukkan ● Pelajar mempamerkan ● Pelajar mempunyai ● Pelajar mempunyai kemahiran
untuk mempunyai peningkatan dalam kemahiran memimpin, kemahiran memimpin yang mencabar status quo dan mampu
melaksanakan kemahiran dan kemahiran memimpin termasuk memilih ahli boleh menggerakkan ahli bekerjasama ke arah perubahan
tindakan keyakinan untuk dan mampu kumpulan dan kumpulan
melibatkan orang mengambil tanggung menentukan peranan ● Pelajar mempunyai kemahiran
lain untuk jawab dalam ahli ● Pelajar menentukan hala kepimpinan yang tinggi dalam
menjayakan visi melaksanakan tugasan tuju yang jelas dan melaksanakan tugasan dan memberi
● Pelajar boleh memanfaatkan kelebihan inspirasi kepada Pelajar lain
● Pelajar masih belum memikirkan tindakan dan minat ahli kumpulan
berkeyakinan untuk yang perlu untuk bagi mencapai hasil yang ● Pelajar menunjukkan sikap tidak
memimpin secara mencapai kejayaan diingini mengalah dan tabah serta
keseluruhan berwawasan untuk memimpin serta
menangani sebarang cabaran

Pemanfaatan ● Pelajar ● Pelajar menggunakan ● Pelajar menggunakan ● Pelajar dapat menerangkan ● Pelajar menggunakan elemen digital
Digital menggunakan peluang pemanfaatan aspek digital secara dengan jelas bagaimana dengan berkesan dalam
beberapa elemen digital tetapi masih berkesan untuk elemen digital yang meningkatkan kreativiti dan unsur
digital pada kurang mempamerkan meningkatkan kreativiti digunakan dapat kepimpinan sepanjang
peringkat asas dan kreativiti dalam dalam proses meningkatkan kreativiti melaksanakan tugasan
tidak penghasilan produk pembelajaran
memperlihatkan ● Pelajar boleh membuat ● Pelajar boleh menerangkan secara
kreativiti dalam ● Pelajar mungkin tidak refleksi bagaimana mereka terperinci bagaimana setiap elemen
proses atau kualiti dapat menerangkan mungkin memanfaatkan digital telah membantu mereka
produk yang bagaimana elemen elemen digital dengan lebih meningkatkan kreativiti, dan boleh
dihasilkan digital membantu, tetapi baik pada masa depan mengaplikasikan kefahaman dalam
jelas terbukti dalam konteks yang baharu dan berbeza
hasil kerja mereka
CRITICAL THINKING (PEMIKIRAN KRITIS)

Dimensi Bukti Terhad Permulaan Berkembang Kemajuan Cemerlang

Menilai maklumat ● Pelajar mahir ● Pelajar mahir ● Pelajar telah boleh ● Pelajar mempunyai ● Pelajar mempunyai kemahiran
dan hujah mencari mencari dan menilai untuk kemahiran untuk menilai yang tinggi untuk menilai -
maklumat menyaring untuk mendapatkan samada maklumat sahih, secara logik dan intuitif -
tentang sesuatu mendapatkan maklumat yang sahih, relevan dan berguna maklumat yang sahih, relevan
topik ( melalui maklumat yang relevan dan berguna dan berguna
internet atau sahih, relevan dan ● Pelajar telah boleh menilai
rujuk pakar), berguna ● Pelajar faham hujah untuk mengenal ● Pelajar sebagai penilai yang
namun, sukar bagaimana untuk pasti andaian yang tidak mahir menilai hujah dan boleh
menentukan ● Kemahiran menilai menilai hujah untuk berasas, ketidaktepatan mengenal pasti andaian yang
kerelevanan dan hujah untuk mengenal pasti huraian serta tidak berasas, ketidaktepatan
kesahihan mengenal pasti andaian yang tidak kedangkalan hujah dan huraian serta kedangkalan
maklumat andaian yang berasas, kesimpulan hujah dan kesimpulan
tidak berasas, ketidaktepatan
● Pelajar masih ketidaktepatan huraian serta ● Pelajar boleh memberi ● Pelajar boleh menerangkan
sukar mengenal huraian, kedangkalan hujah justifikasi walaupun belum dengan jelas dan padat
pasti kelemahan kedangkalan dan kesimpulan cukup mantap justifikasi hujah yang
teori, andaian, hujah semakin bermakna kepada semua dan
justifikasi meningkat ● Pelajar mula boleh menunjukkan daya intuisi dan
dan/atau menjelaskan proses kejelasan pemikiran
kesimpulan pemikiran
hujah yang diberi
● Pelajar boleh ● Pelajar ● Pelajar boleh ● Pelajar boleh ● Pelajar mempunyai
melihat perkaitan mengembangkan membuat perkaitan menerangkan kepentingan kemahiran dalam membuat
Membuat perkaitan dan pola yang kebolehan untuk antara idea yang mengenal pasti pola dan perkaitan, mengenal pasti
dan mengenal pasti mudah, apabila mencari, signifikan, topik, perkaitan - merentas pola dan melihat perkaitan
pola diberitahu mengakses , soalan, isu dan sempadan, terutama
belajar dan proses pembelajaran merentas disiplin ● Pelajar sangat mahir untuk
● Pelajar kurang meneroka dari serta pemikiran membina kefahaman yang
sedar tentang pelbagai sumber , mereka dalam ● Pelajar tahu bahawa bermakna dan mengguna
perkaitan antara perspektif dan tugasan kebolehan ini melambang limpahan pengetahuan dalam
pelbagai disiplin, pandangan dalam dan mengukuhkan dunia yang saling
contohnya;, usaha ● Pelajar membuat kefahaman mereka berhubungan dengan lebih
wujud perkaitan meningkatkan beberapa perkaitan tentang wujudnya saling- efektif
antara konsep, kefahaman, merentas sempadan perkaitan dalam
proses koheren dan seperti kelas:, pembelajaran dan
pembelajaran apresiasi mereka komuniti dan budaya; bagaimana ia boleh
dan kurikulum masa lepas, masa dimanfaatkan
● Pelajar telah mula kini dan akan datang,
melihat pola dan satu atau lebih bidang
perkaitan (Contoh: pembelajaran; disiplin
melihat secara yang berbeza
keseluruhan dan
bukan sebahagian)

● Pelajar masih
memerlukan
bimbingan dan
sokongan untuk
melaksanakan
tugasan dengan
baik

Pembinaan ilmu ● Pelajar sebagai ● Pelajar ● Pelajar boleh ● Pelajar boleh ● Pelajar mempunyai
yang pengguna dan mengalami mencari fakta dan menerangkan bagaimana kemahiran penaakulan dan
bermakna
penyumbang pembelajaran cara pembelajaran membina pengetahuan pemikiran kritis yang
maklumat yang bermakna yang berbeza yang baru yang boleh diaplikasi mantap, termasuk membuat
mahir berasaskan menggerakkan , intepretasi, analisis, sintesis
penerokaan mengakses dan dan penilaian
terhadap membina
● Pelajar masih pengetahuan pembelajaran ● Pelajar boleh membuat ● Pembinaan pengetahuan
berusaha untuk yang mereka ada berasaskan intepretasi, menganalisis yang bermakna,
membina dan yakin pengetahuan dan dan menilai maklumat lebih berwawasan, pelbagai
pengetahuan terhadap suatu kepercayaan sedia daripada dua disiplin dan disiplin atau perkaitan
yang bermakna, topik ke arah ada perspektif, membuat merentas pelbagai
pendekatan permulaan perkaitan bermakna antara perspektif, dan dipamerkan
mereka terhadap pembelajaran ● Pelajar mempunyai idea dan pengetahuan melalui pemikiran kritikal
tugasan masih baharu kemahiran yang baik sedia ada, dan sangat yang mantap dan praktikal
samar dan dalam memahami kepentingan
memerlukan ● Pembinaan mengintepretasi dan pembelajaran dan ● Pelajar mengguna
ransangan dan pengetahuan menganalisis bagaimana ia boleh kemahiran-kemahiran
bimbingan berlaku pada maklumat untuk digunakan sekarang dan di mereka untuk membuat
peringkat asas membina masa akan datang refleksi, menilai dan
iaitu terhad pengetahuan yang meningkatkan proses
kepada bermakna , tetapi pembelajaran, produk dan
intepretasi, dalam satu disiplin hasil
analisis yang satu persatu
minimum, sintesis
atau penilaian
● Kemahiran
mensintesis dan
● Pelajar masih menilai masih
pada peringkat berkembang
membina
kemahiran
penaakulan dan
pemikiran kritikal

● Pelajar mungkin ● Pelajar mula ● Pelajar berfikir dan ● Pelajar berfikir dan ● Pelajar berfikir dan
Pembinaan mahir dalam berfikir secara bekerjasama melalui bekerjasama secara sinergi bekerjasama melalui
ilmu secara pembinaan bersama dan pencetusan pemikiran dalam mencetuskan perkongsian pemikiran yang
kolaboratif pengetahuan bekerjasama baharu dan idea-idea pemikiran dan idea-idea intuitif dan sinergistik
secara individu dengan orang lain asli yang lebih baik bernas dan dikongsi
dan boleh untuk membina berbanding idea bersama ● Pengetahuan baharu yang
bekerjasama pengetahuan individu diperoleh menghasilkan
dalam tugasan baharu ● Pelajar menggunakan himpunan kepakaran
tetapi mereka ● Pelajar terlibat secara alatan digital secara berbentuk individu dan
belum boleh ● Pelajar mula aktif membina fikiran berkesan untuk menyokong kolektif
berfikir secara mengenal pasti dan idea bagi perkongsian pemikiran, dan
bersama kekuatan kognitif menghasilkan idea dan menggunakan cara berfikir ● Kualiti pemikiran yang
kendiri secara pengetahuan baharu ini untuk tugasan dan dikongsi memastikan
kolektif secara bersama konsep yang rumit pengetahuan baharu
. disesuaikan dengan dunia
sebenar

● Pelajar boleh menjelaskan


bagaimana mereka berfikir
bersama-sama untuk
menambah baik hasil

Menguji, ● Pelajar masih ● Pelajar mula ● Pelajar meningkatkan ● Pelajar mengambil kira ● Pelajar mempunyai
membuat cenderung membangunkan keupayaan untuk tema utama, kekangan dan keupayaan yang sangat
refleksi dan melihat tugasan kemahiran asas mengaplikasi kriteria, dan terlibat dalam mantap untuk mengaplikasi
melaksanakan dan untuk kemahiran proses percubaan untuk pemikiran kritikal, logik dan
tindakan penyelesaiannya bereksperimen penaakulan dan logik, membangunkan pelan membuat penaakulan bagi
berasaskan dari perspektif dengan idea dan membuat kesimpulan perancangan dan prototaip menilai idea mereka
idea dalam mereka sendiri pembelajaran serta merangka serta mengujinya di dunia
dunia sebenar dan berusaha yang berbeza tindakan, menilai sebenar ● Pelajar membuat refleksi
untuk melihat prosedur dan hasil dengan baik tentang proses
implikasi yang ● Pelajar belajar ● Pelajar dapat menyatakan yang dilalui, dan memikirkan
lebih luas berfikir tentang ● Pelajar dapat kepentingan memindahkan bagaimana untuk
daripada mengaplikasikan menyesuaikan, atau menggunakan memindahkan pengetahuan
pembelajarannya apa yang mereka i melanjutkan atau pengetahuan baru dalam ke dalam konteks baharu dan
dalam dunia membentuk situasi baru dan autentik - mengambil tindakan yang
● Pelajar masih sebenar, dengan pengetahuan baharu dan boleh menerangkan berbeza, berdasarkan apa
memerlukan bimbingan guru dengan cara sendiri, bagaimana mereka yang telah temui
bimbingan untuk dalam situasi / menganalisis cara dan
membantu konteks khusus penggunaannya di tempat ● Pelajar mengenal pasti
mereka ● Pelajar boleh lain proses yang amat berkesan
memikirkan mengaplikasikan untuk menilai idea bagi
bagaimana untuk pembelajaran ● Pelajar mengaplikasi mengaplikasi kreativiti dalam
menguji idea dalam konteks apa yang mereka i ● Pelajar mengumpul maklum konteks baharu
dalam dunia yang berbeza kepada cabaran atau balas dan
sebenar masalah dunia menggunakannya untuk ● Pelajar dapat menunjukkan
sebenar; serta meningkatkan peluang bagaimana proses ini dapat
● Pelajar mula kepada kehidupan belajar melalui kesilapan/ membantu mereka melihat
mengaplikasikan sendiri kelemahan apa yang telah mereka i
pengetahuan dengan cara yang baharu
baharu melalui yang menjadikan
bimbingan, pembelajaran lebih bermakna
panduan dan
bantuan yang
minima
● Pelajar ● Pelajar ● Pelajar ● Pelajar dapat menerangkan ● Pelajar menggunakan
Pemanfaatan menggunakan menggunakan menggunakan aspek dengan jelas bagaimana elemen digital dengan
Digital beberapa peluang digital digital untuk elemen digital meningkatkan sangat baik sepanjang
elemen digital untuk menjana menjana pertanyaan pemikiran kritikal dan melaksanakan tugasan
peringkat asas soalan, mencari secara efektif, pemikiran bersama serta untuk meningkatkan kualiti
untuk tugasan pola, dan alat meneroka topik produk yang dihasilkan dan nilai pemikiran kritikal
dan tidak untuk membina dalam pelbagai dan pemikiran bersama.
banyak hubungan dan disiplin, mengenal ● Pelajar boleh menghasilkan
menyumbang pemikiran pasti pola dan sendiri alatan digital untuk ● Pelajar dapat menyatakan
kepada bersama hubungan, menyokong tugasan yang secara terperinci bagaimana
menjana soalan walaupun mereka memperdalamkan mempunyai unsur pemikiran setiap elemen digital telah
yang signifikan, tidak pemikiran kritis kritis mempertingkatkan
pembinaan menunjukkan menggunakan digital keupayaan mereka untuk
pengetahuan aplikasi sebagai alat untuk berfikir secara kritis dan
baru, pembelajaran sama-sama berfikir mengaplikasi pemahaman
pembinaan bermakna secara dan mencari konteks tersebut kepada konteks
hubungan, signifikan baharu untuk baru dan berbeza
membangun mengaplikasikan
cara berfikir pengetahuan baharu
bersama atau
aplikasi untuk
konteks baharu