Anda di halaman 1dari 2

MATERI B.

SUNDA
KELAS X

MATERI 4: WAWANCARA

Wawancara nyaeta komunikasi lisan dua arah dina wangun tanya jawab, pikeun meunangkeun informasi
ngeunaan tujuan nu geus ditangtukeun saméméhna.

Léngkah-léngkah wawancara:

(1) nataharkeun strategi-strategi: pedoman wawancara/pertanyaan

a. Persiapan teknis. (alat perekam, alat komunikasi, alat tulis jsb.)

b. Persiapan non teknis:

– pangaweruh ngeunaan topic wawancara

– profil umum (karakter) nara sumber

– kaparigelan ngawawancara

– etika wawancara

– perjanjian dengan nara `sumber.

– pertanyaan sacara runtut ( dari hal yang umum ke khusus atau sebaliknya).

(2) ngalaksanakeun wawancara : sasadu,nanya idéntitas,pertanyaan inti,ngahatutkeun nuhun jeung


pamit

(3) ngukur hasil/déskripsi hasil. : berita/deskripsi

Tujuan waancara:

(1) Seleksi pagawé

(2) Panalungtikan/data

(3) Berita

(4) Jsb

Rupa-rupa wawancara:

(1) Wawancara berita, pamadegan/konfirmasi ti anu aya kaitanana

(2) Wawancara pribadi, datang langsung ka narasumber dilakukeun sacara rinéh

(3) Wawancara ka jalma loba, pikeun meunabkeun umum ngeunaan hiji hal

(4) Wawancara dadakan

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara ka Pasar Singaparna

Bagian-bagian warta:

Headline: judul warta

Deadline: ngran media,tempat kajadina, tanggal

Lead: bubuka warta/inti warta

Body: eusi warta

Unsur-Unsur Berita

(1) What – apa yang terjadi di dalam suatu peristiwa?


MATERI B. SUNDA
KELAS X

(2) Who – siapa yang terlibat di dalamnya?

(3) Where – di mana terjadinya peristiwa itu?

(4) When – kapan terjadinya?

(5) Why – mengapa peristiwa itu terjadi?

(6) How – bagaimana terjadinya?

(7) What next – terus bagaimana?

Conto naskah warta

INOVASI DINA GOLEK

(Bandung, 17/12/2010) Wayang golék kiwari geus loba robahna, loba inovasi nu geus dilakukeun. Nu
ngalakukeun inovasi dina wayang diantarana nya éta dalang Asep Sunandar Sunarya. Inovasi dina wayang
téh aya nu panuju aya nu nolak.

Nurutkeun Asep Sunandar Sunarya, pikeun néangan bahan carita bisa tina sababraha jalan. Bisa tina
Koran, berita, bisa ogé tina kaayaan sapopoé. Wayang téh mangrupa alat pikeun nepikeun sagala hal ka
masarakat, ku sabab kitu dalang sakuduna terus ngalakukeun inovasi. Inovasi dina wayang ogé
dilakukeun sangkan masarakat teu ditaringalkeun.

Inovasi dina wayang ieu loba ogé anu nolak. Sabab bisa ngabalukarkeun wayang leungiteun idéntitas ogé
ngarempak tetekon. Asep kurang panuju kana anggapan ieu, manéhna nganggap yén inovasi dina golék
téh lai pikeun ngarempak tetekon tapi sangkan wayang terus dipikaresep ku masarakat. Asep ogé
nganggap yén ari ngaranna budaya mah dinamis salawasna robah, jadi wayang robah ogé teu kunanaon..