Anda di halaman 1dari 10

FORMAT PENILAIAN PROSES BELAJAR MENGAJAR MODEL K.

13
SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Mata Pelajaran : SKI


Kelas : VII.5
KKM : 78

Kriteria Penilaian Dalam PBM dan Nilai Perolehan Ujian


Nilai Kognitif Nilai Akhir/Nilai Raport
No NIS Nama Peserta Didik
(Nilai Harian/Nilai Tugas) Rerata N. Mid N. Smtr Pengeta Keteram
Sikap
1 2 3 4 huan pilan
1 Adib Al Munadi 70 70 78 73 78 75 75 B
2 Ahmad Zaki Al Qadri 78 78 80 79 80 79 79 B
3 Ananta Putra Dampang Tiro 78 79 80 79 80 79 79 B
4 Azisa Maimuna 70 78 79 76 78 76 75 B
5 Alisa Arianti 75 75 80 77 80 78 78 B
6 Bambang Aditya Putra 70 75 78 74 78 76 76 B
7 Dhita Amelia Putri 78 78 80 79 80 79 79 B
8 Elsa Akmayanti 80 85 85 83 85 84 80 A
9 Hajar Aswad 75 75 78 76 75 75 75 B
10 Halim 78 78 79 78 79 78 78 B
11 Irnawati 78 80 80 79 80 79 79 B
12 Lutfiah Maisyarah 78 78 79 78 79 78 79 B
13 Muh. Rangga 78 75 79 77 80 78 78 B
14 Muh. Reski Auruda Ali W 80 85 85 83 78 80 80 A
15 Muh. Fadliansyah Nur 70 75 75 73 78 75 70 B
16 Muh. Najwan Aditya 70 75 78 74 78 76 76 B
17 Muh. Ikhsan 70 75 79 75 79 77 77 B
18 Munadya 70 75 78 74 79 76 75 B
19 Nur Alamsyah 75 78 78 77 80 78 78 B
20 Nurhalisa 80 80 85 82 80 81 80 A
21 Nurul Fitrah 75 79 79 78 79 78 78 B
22 Nadila Citra Ramadani 78 78 80 79 79 79 79 B
23 Ryan 70 78 79 76 78 77 75 B
24 Selvita 75 75 79 76 80 76 76 B
Sulvikar Iskandar 70 78 74 74 79 77 76 B
26 Sri Selviana Syam 78 78 79 78 79 78 78 B
27 Sri Wulandari Z 78 79 80 79 78 78 78 B
28 Sri Dilawati 79 79 80 79 80 79 79 B
29 Sarmila Dayanti 80 80 85 82 80 81 80 B
30 Salsabila Fajra 75 78 79 77 79 78 78 B
31 Siska 78 78 78 78 79 78 78 B
32 Taslim 75 78 78 77 79 78 78 B
Jumlah Nilai
Nilai Rata-Rata Mata Pelajaran

Kelara, 11 Desember 2017


Mengetahui,
Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran

Hj. SALMAH, S.Ag., M.PdI ROSDIANI, S.PdI


NIP.19700921 199703 2 001 NIP. 197003202014122003

Keterangan:
1. Nilai Pengetahuan adalah Rerata dari gabungan Nilai Harian/Tugas, Mid dan Semester ( menggunakan angka 0 - 100 )
2. Nilai Keterampilan diambil tersendiri berdasarkan hasil penilaian guu dalam PBM (menggunakan angka 0 - 100)
3. Nilai Sikap disimbolkan dengan: SB (sangat Baik), B (Baik), C ( Cukup), dan D ( kurang)

Nilai Pengetahuan = Rerata Nilai Harian + Nilai Semester


2

FORMAT PENILAIAN PROSES BELAJAR MENGAJAR MODEL K.13


SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Mata Pelajaran : SKI


Kelas VII.7
KKM :78

Kriteria Penilaian Dalam PBM dan Nilai Perolehan Ujian


Nilai Kognitif Nilai Akhir/Nilai Raport
No NIS Nama Peserta Didik
(Nilai Harian/Nilai Tugas) Rerata N. Mid N. Smtr Pengeta Keteram
Sikap
1 2 3 4 huan pilan
1 Aqil Akram Annur 78 80 80 79 80 79 79 B
2 Aksa Mahmuda. M 78 80 80 79 80 79 78 B
3 Alwi 70 75 78 74 79 76 75 B
4 Ayu Lestari 78 78 79 78 80 79 79 B
5 Amanda 79 78 78 78 79 78 78 B
6 Dewangga Saputra 70 78 78 75 79 77 77 B
7 Diana 75 78 75 76 78 77 76 B
8 Dwi Arnita 79 80 80 80 80 80 80 A
9 Elsa 70 78 75 74 78 76 76 B
10 Fitrah Rahmadani 70 75 78 74 78 76 75 B
11 Febrianti 75 78 78 77 79 78 78 B
12 Hasbi 70 70 79 73 75 74 73 B
13 Irmawati 75 78 79 77 79 78 78 B
14 Indra Vicky Dwi Andika 75 78 78 77 79 78 78 B
15 Kiki Hasnila 78 79 80 79 80 79 79 B
16 Muh. Arbi 70 75 78 74 80 79 79 B
17 Muh. Reski 70 75 79 75 78 76 75 B
18 Muh. Ikbal 75 75 75 75 79 77 77 B
19 Muh. Patrio Sarip 75 75 78 76 78 77 77 B
20 Mayang Sari 78 79 79 79 79 78 78 B
21 Marwah 75 75 78 76 78 77 78 B
22 Naldi 78 78 79 78 80 79 80 A
23 Niang Rahmadani 80 80 79 80 80 80 80 A
24 Nurfadilah 78 78 79 78 79 78 78 B
25 Nuralisa 80 80 80 80 85 82 80 A
26 Ramlah 70 75 78 74 80 77 77 B
27 Rini Kurniati 80 80 79 80 80 80 80 A
28 Rini Alwakiyah 78 79 79 79 79 79 79 B
29 Syamsul Falah 70 75 78 74 78 76 76 B
30 Salmi 75 74 79 76 79 78 78 B
31 Suci Pertiwi 75 75 78 76 78 76 76 B
32 Santi 80 80 85 82 80 81 80 A
33 Tiara 78 74 80 77 80 80 79 B
34 Waldi 70 75 78 74 79 76 76 B
Jumlah Nilai
Nilai Rata-Rata Mata Pelajaran

Kelara, 11 Desember 2017


Mengetahui,
Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran

Hj. SALMAH, S.Ag., M.PdI ROSDIANI, S.PdI


NIP.19700921 199703 2 001 NIP. 197003202014122003

Keterangan:
1. Nilai Pengetahuan adalah Rerata dari gabungan Nilai Harian/Tugas, Mid dan Semester ( menggunakan angka 0 - 100 )
2. Nilai Keterampilan diambil tersendiri berdasarkan hasil penilaian guu dalam PBM (menggunakan angka 0 - 100)
3. Nilai Sikap disimbolkan dengan: SB (sangat Baik), B (Baik), C ( Cukup), dan D ( kurang)

Nilai Pengetahuan = Rerata Nilai Harian + Nilai Semester


2
FORMAT PENILAIAN PROSES BELAJAR MENGAJAR MODEL K.13
SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2017/2018

Mata Pelajaran : SKI


Kelas : VII.6
KKM : 78

Kriteria Penilaian Dalam PBM dan Nilai Perolehan Ujian


Nilai Kognitif Nilai Akhir/Nilai Raport
No NIS Nama Peserta Didik
(Nilai Harian/Nilai Tugas) Rerata N. Mid N. Smtr PengetaKeteram
1 2 3 4 huan pilan
1 Andika Sap 78 79 79 79 80 79 78
2 Aidil 78 79 80 79 78 78 78
3 Achar Kurn 79 79 80 79 80 79 79
4 Aliyya Mai 75 78 79 77 78 77 77
5 Bagus Dirg 75 78 79 77 75 76 76
6 Dewi Sarti 79 80 80 80 80 80 80
7 Ekawati 75 75 79 76 75 75 75
8 Fitriani 78 80 80 79 80 79 79
9 Hairul 70 75 78 74 70 72 70
10 Imelda Ami 75 78 78 77 75 76 76
11 Ibnu Yahya 75 78 79 77 79 78 78
12 Kasmi 78 79 79 79 78 78 78
13 Marsyanda 79 79 80 79 80 79 80
14 Muh. Reski 78 78 78 78 75 76 78
15 Muh. Akba 78 79 80 79 79 79 79
16 Muh.Irham 75 78 78 77 78 77 77
17 Muh. Isra 70 75 79 75 75 75 75
18 Nirwana 78 78 79 78 78 78 78
19 Nurlaela 75 75 78 76 78 78 77
20 Nengsih 78 78 79 78 78 78 77
21 Nur Fadila 79 80 80 80 80 80 80
22 Qori Dwita 78 78 79 78 80 79 79
23 Rini Arwin 79 80 80 80 80 80 80
24 Rika Wulan 79 80 80 80 80 79 79
25 Reny 78 78 79 78 75 76 76
26 Syachrul A 70 75 78 74 75 74 75
27 Syahril 70 78 78 75 75 75 75
28 Siti NurFai 79 78 80 79 79 79 80
29 Sri Anti 75 75 78 76 78 77 77
30 Suci Rahm 79 80 80 80 80 80 80
31 Suci Rania 79 78 78 78 80 79 79
32 Sarmila 78 79 80 79 80 79 79
33 Usman 75 78 78 77 75 77 79
34 Wahyu Ind 70 75 78 74 75 74 75
Jumlah Nilai
Nilai Rata-Rata Mata Pelajaran

Kelara, 11 Desembe
Mengetahui,
Kepala Madrasah Guru Mata Pelajaran

Hj. SALMAH, S.Ag., M.PdI ROSDIANI, S.PdI


NIP.19700921 199703 2 001 NIP. 1970032020141

Keterangan:
1. Nilai Pengetahuan adalah Rerata dari gabungan Nilai Harian/Tugas, Mid dan Semester ( menggunakan angka 0 - 100 )
2. Nilai Keterampilan diambil tersendiri berdasarkan hasil penilaian guu dalam PBM (menggunakan angka 0 - 100)
3. Nilai Sikap disimbolkan dengan: SB (sangat Baik), B (Baik), C ( Cukup), dan D ( kurang)

Nilai Pengetahuan = Rerata Nilai Harian + Nilai Semester


2
MODEL K.13
2018

Absensi
Jumlah
Alpa Izin Sakit Ketidak
hadiran
3 1 #REF! 4
1 0 0 1
0 0 2 2
1 0 0 1
0 0 2 2
0 0 2 2
0 0 0 0
0 0 0 0
2 0 0 2
0 0 1 1
0 0 0 0
0 2 2 4
2 0 1 3
0 0 1 1
0 0 0 0
1 1 0 2
3 1 0 4
1 0 0 1
2 0 1 3
0 2 0 2
1 0 0 1
0 0 0 0
2 2 0 4
2 1 0 3
1 2 0 3
2 0 0 2
2 1 1 4
0 0 0 0
0 2 0 2
0 2 0 2
0 2 0 2
0 0 0 2
elara, 11 Desember 2017

uru Mata Pelajaran

OSDIANI, S.PdI
IP. 197003202014122003

MODEL K.13
2018

Absensi
Jumlah
Alpa Izin Sakit Ketidak
hadiran
0 0 0 0
0 0 1 1
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 1
1 0 0 1
1 0 0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
2 0 0 2
0 0 1 1
3 0 0 3
0 0 1 1
0 0 1 1
0 0 0 0
1 0 0 1
0 0 0 0
2 0 0 2
0 0 1 1
1 0 0 1
1 0 0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
2 0 0 2
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 1 0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

elara, 11 Desember 2017

uru Mata Pelajaran

OSDIANI, S.PdI
IP. 197003202014122003
JAR MODEL K.13
2017/2018

ehan Ujian Absensi


ilai Akhir/Nilai Raport Jumlah
Alpa Izin Sakit Ketidak
Sikap
hadiran
B 3 1 0 4
B 1 0 0 1
B 0 0 2 2
B 1 0 0 1
B 1 0 1 2
A 2 0 0 2
B 1 0 0 1
B 1 0 0 1
B 3 0 0 3
B 1 0 1 2
B 0 0 0 0
B 0 0 0 0
A 0 0 0 0
B 1 0 0 1
B 2 0 9 2
B 2 0 0 2
B 1 0 0 1
B 2 0 0 2
B 0 0 0 0
B 0 0 0 0
A 0 0 0 0
B 0 0 0 0
A 1 0 0 1
B 0 0 0 0
B 0 0 0 0
B 0 0 0 0
B 2 0 0 2
A 1 0 0 1
B 0 0 0 0
A 0 0 0 0
B 0 0 0 0
B 0 0 0 0
B 0 0 0 0
B 3 0 0 0

Kelara, 11 Desember 2017

Guru Mata Pelajaran

ROSDIANI, S.PdI
NIP. 197003202014122003

akan angka 0 - 100 )