Anda di halaman 1dari 9

Kertas Model Sejarah 2

Tahu

Peperangan

n

2H

X

3H

Perang Uhud

5H

Y

8H

Perang

Tabuk

1. Lengkapkan siri peperangan X dan Y.

Perang Badar

Perang Khandak

2. Senaraikan garis panduan yang mesti dipatuhi oleh tentera Islam dalam peperangan.

Tentera Islam dilarang membunuh orang lemah seperti orang tua, orang sakit, wanita, kanak-kanak dan orang yang menyerah diri.

Tentera Islam dilarang merobohkan tempat ibadat musuh

Tawanan wanita dan kanak-kanak harus dibebaskan manakala tawanan lelaki dibebaskan dengan bersyarat.

3. Apakah hujah yang membenarkan orang Islam berperang?

Berperang dengan tujuan untuk mempertahankan agama, maruah diri dan negara.

Berperang apabila diserang musuh.

Boleh dilakukan dengan keizinan Allah setelah wahyu diturunkan.

Harus berdamai sekiranya musuh ingin perdamaian.

4. Terdapat tohmahan yang menyatakan kejayaan dakwah Islamiah oleh Nabi Muhammad SAW adalah melalui pedang dan peperangan. Beri penjelasan anda.

Peperangan tidak dibenarkan kecuali untuk mempertahankan agama dan bangsa.

Nabi Muhammad SAW menggunakan kaedah diplomasi.

Nabi Muhammad SAW tidak memaksa mereka memeluk Islam.

5. Mengapakah Perang Khandak dinamakan sedemikian?

Tentera Madinah menggunakan taktik menggarit parit dalam perang tersebut.

Parit adalah Khandak dalam Bahasa Arab.

Peristiwa Hijrah merupakan peristiwa penting dalam perjuangan Nabi Muhammad SAW dan perkembangan Islam.

1. Jelaskan konsep Hijrah.

Perpindahan umat Islam dan Nabi Muhammad dari kota Makkah ke Madinah. (Konteks Islam)

Strategi baharu menyebarkan Islam.

Perjuangan menegakkan kebenaran.

Semangat ingin berubah.(Maksud Masa Kini)

2. Terangkah faktor Nabi Muhammad SAW dan orang Islam berhijrah?

Strategi untuk menyebarkan Islam.

Dijemput oleh masyarakat Madinah yang menghadapi konflik yang ingin melantik Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin.

Diperintah oleh Allah untuk berhijrah melalui wahyu kerana Orang Quraisy berniat membunuh baginda.

3. Apakah kesan hijrah?

Dakwah Islam dapat dijalankan tanpa berselindung.

Mewujudkan persaudaraan Islam kerana suku Arab Madinahdidamaikan. Nabi Muhammad dapat mendamaikan suku Aus dan Khazraj yang sering bergaduh.

Membina Masjid al-Nabawi untuk beribadat, membincangkan masalah dan melakukan aktiviti jual beli.

Mewujudkan kalendar Islam yang berasas tarikh hijrah pada 622 M yang menjadi 1H.

4. Orang Barat mempunyai pandangan bahawa hijrah merupakan pelarian. Mengapakah pandangan ini salah?

Umat Islam dijemput oleh penduduk Madinah seperti yang tercatat dalam Perjanjian Aqabah Kedua.

Ketibaan umat Islam disambut dengan rela dan meriah oleh masyarakat Madinah.

Orang Islam Makkah diberikan tempat tinggal dan dijamin keselamatan.

Nabi Muhammad SAW dilantik sebagai pemimpin Madinah oleh kesemua masyarakat Madinah.

Nama Khalifah

Masa Pemerintahan

Khalifah Abu Bakar al-Siddiq

632

– 634 M.

X

634

– 644 M.

Y

644

– 656 M.

Khalifah Ali Bin Abu Talib

656

– 661 M.

1. Nyatakan Khalifah X dan Y.

Khalifah Umar al-Khatab

Khalifah Uthman bin Affan

2. Nyatakan maksud khalifah.

Berasal daripada perkataan Arab yang membawa maksud pengganti

Pengganti yang melaksanakan tanggungjawab pemerintahan dan pentadbiran kerjaaan

Tanggungjawab memlihara kemurniaan Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW(Konteks Islam)

3. Apakah syarat menjadi khalifah?

Lelaki yang merdeka

Beragama Islam

Berpengetahuan tentang Islam

Sanggup melaksanakan perintah Allah

Adil

Mempunyai akhlak baik

Tubuh badan yang sihat dan sempurna

Berfikiran cerdas

Pandai memtadbir

4. Apakah tanggunjawab seorang khalifah?

Mempertahankan agama Islam dan negara Islam

Melantik pegawai pentadbir negara

Memecat pegawai pentadbir jika perlu

Memantapkan sistem perundangan Islam berdasarkan al-Quran dan Hadis

Menjaga kebajikan rakyat

Mengatur pungutan zakat, kharaj, jizyah

5. Nyatakan maksud syura.

Permuafakatan

Mesyuarat antara golongan Muhajirain dan Ansar untuk memilih pemerintah

Khalifah

Cara Pemilihan

Huraian

Khalifah Abu Bakar al-Siddiq

Musywarah

Syadina Umar mencadangkan Khalifah Abu Bakar dan mendapat persetujuan orang ramai dari Majlis Musyawarah.

Khalifah Umar al-Khatab

Cadangan dari khalifah terdahulu

Khalifah Abu Bakar mencadangkan nama Syadina Umar sebelum meninggal dunia.

Khalifah Uthman bin Affan

Pencalonan

Enam calon dicadangkan dan Saidina Uthman dipilih.

beberapa nama

Khalifah Ali bin Abu Talib

Pencalonan dari

Khalifah Ali bin Abu Talib Pencalonan dari

sekelompok

masyarakat

Kerajaan Turki Uthmaniyah telah mencapai kegemilangan sebagai kerajaan Islam yang terulung.

1. Bagaimanakah kerjaan Turki Uthmaniyah terbentuk?

Nama Uthmaniyah diambil daripada pengasas iaitu Uthman bin Ethrugul yang merupakan amir iaitu gabenor Saljuk.

Berjaya mengalahkan tentera Byzantine.

Menyebabkan ramai ghazi (pahlawan) bersatu di bawah Uthman

2. Nyatakan faktor yang menyebabkan empayar Turki Uthmaniyah berjaya menyebarkan ajaran Islam.

Mempunyai angkatan tentera Islam yang kuat keranan mempunyai semangan Ghazi iaitu semangat pahlawan yang sanggup berkorban demi menyebarkan Islam

Mempunyai sistem ketenteraan yang berkesan dengan senjata moden seperti meriam besar, tentera berkuda dan kumpulan Janissari.

Politik tidak stabil di Eropah.

Kerajaan Byzantine jatuh di Eropah.

Maharaja John IV meminta bantuan Turki Uthmaniyah Orhan demi menuntut takhta Byzantine.

Pemerintahan Islam yang mengamalkan dasar diplomasi dan toleransi dan tidak memaksa masyarakat Eropah memluk Islam.

Mengamalkan dasar berasaskan kecemerlangan individu dan bukan keturunan yang menarik minat orang Eropah memeluk Islam.

Hijrahan orang Turki ke Balkan menarik minat orang Kristian memeluk Islam.

3. Apakah yang dimaksudkan dengan Janissari?

Kumpulan tentera infantri elit.

Kanak-kanak yang diambil daripada sistem devshirme dijadikan Janissari.

Kanak-kanak yang dipilih diberikan latihan fizikan dan ketenteraan serta taktik dan teknik peperangan.

4. Jelaskan sitem pentadbiran kerajaan Turki Uthmaniyah.

Sistem yang menggalakkan kecemerlangan individu

Istanbul dijadikan pusat pentadbiran Islam

Undang-undang yang dikenali sebagai Kanun Suleiman untuk mempertahankan dan membela nyawa harta dan kehormatan individu

Jawatan kadi dan mufti diwujudkan

Perjanjian Aqabah Pertama dan Kedua telah membawa impak kepada perkembangan dan penyebaran Islam di Tanah Arab.

1. Nyatakan kandungan Piagam Madinah Pertama.

Suku Aus dan Khazraj hendaklah beriman kepada Allah dan Rasul

Penduduk Madinah akan membantu perjuangan Nabi Muhammad SAW

Penduduk Madinah tidak melakukan amalan Jahiliah seperti mencuri, minum arak dan membunuh bayi perempuan.

2. Nyatakan kandungan Piagam Madinah Kedua.

Suku Aus dan Khazraj memeluk Islam dan taat setia kepada Nabi Muhammad

Orang Madinah menjemput Nabi Muhammad dan umat Islam untuk berhijrah ke Madinah

Orang Madinah sukarela menyediakan tempat tinggal dan jaminan keselamatan

Nyatakan sumbangan Khalifah dalam kerajaan Khulafa al-Rasyidin

1. Khalifah Abu Bakar al-Siddiq

B

ahagikan Tanah Arab kepada 10 wilayah

A

mir dilantik untuk mentadbir wilayah Tanah Arab

K

umpulkan tulisan al-Quran. (Menyuruhkan Zaid B Thabit)

A

ncaman - mempertahankan negara daripada ancaman Rom Timur dan Parsi

R

iddah - Memerangi golongan al-Riddah iaitu nabi palsu dan golongan yang enggan membayar zakat

G

aji - membayar gaji tentera dengan hasil rampasan perang

2. Khalifah Umar bin al-Khattab

K

alendar - jadikan tarikh hijrah sebagai kalendar Islam

E

konomi - Perkenalkan cukai jizyah kepada golongan Zimmi

M

ilitary - Bentuk tentera tetap dan sukarela

A

ir - Bina terusan dan tali air untuk tambahkan hasil pertanian

S

yura - Tubuhkan Majlis Syura utk golongan Muhajirin dan Ansar

T

ubuh - Tubuh Jabatan Polis, Jabatan Tentera, Jabatan Cukai

3. Khalifah Uthman bin Affan

T entera Laut - Membina tentera laut

I nfrastruktur - Bina infrastruktur untuk pengembara seperti jalan raya dan jambatan

M ushaf Uthmani - isytihar Mushaf Uthmani sebagai naskhah al-Quran

E

mpayar- Luaskan empayar ke Samarkand, Tripoli dan Cyprus

J

izyah - Kekalkan cukai jizyah untuk sumber pendapatan

B aitulmal - Untuk membeli kapal dan senjata

4. Khalifah Ali Bin Abu Talib

P erdamaian - Mementingkan perdamaian. Dalam Perang Siffin, Khalifah Ali berdamai

dengan musuh setelah mereka mengangkat al-Quran

M arkas Tentera- Di Parsi dan Syria

j izyah- Teruskan cukai Jizyah untuk golongan ZImmi