Anda di halaman 1dari 14

SGDU5083 1

CREATIVITY IN MANAGEMENT FOR EFFECTIVE SCHOOLS

Journal Review

1.0 TAJUK TUGASAN :

GAYA KEPIMPINAN KREATIF DALAM PENGURUSAN SEKOLAH

JURNAL 1 : LEADERSHIP STYLES OF SECONDARY SCHOOL

PRINCIPALS

JURNAL 2 : AUTHENTIC LEADERSHIP STYLE AND ACADEMIA’S

CREATIVITY .

JURNAL 3 : ENTREPRENEURIAL LEADERSHIP IMPACT ON

CREATIVITY AND INNOVATION.

JURNAL 4 : INNOVATION LEADERSHIP IN IMPROVING THE QUALITY

OF EDUCATION.

1.1 PENGENALAN

Stoll dan Temperley (2009), menjelaskan kepimpinan kreatif adalah imaginative dan merasakan

tindak balas terhadap peluang dan mencabar isu-isu yang menghalang pembelajaran dan para

pemimpin kreatif juga menyediakan keadaan, persekitaran dan peluang untuk orang lain menjadi

kreatif. Powell (2008), juga menegaskan bahawa pemimpin kreatif perlu untuk memahami

hubungan dinamik dalam organisasi, kapasiti dan pasaran untuk berkongsi kepakaran yang
SGDU5083 2
CREATIVITY IN MANAGEMENT FOR EFFECTIVE SCHOOLS

canggih dan kemahiran menyelesaikan masalah secara kreatif supaya dapat memimpin pekerja

kreatif dan dengan itu dapat menghasilkan produk kreatif.

Hoy dan Smith (2007) menegaskan bahawa faktor utama yang paling penting dalam

keberkesanan sekolah adalah pengetua, Guru Besar. Kenyataan ini menunjukkan bahawa

keperluan para pemimpin untuk mengenali gaya kepimpinan mereka adalah sangat penting

dalam keberkesanan sekolah mereka. Gaya kepimpinan yang diamalkan oleh seseorang pengetua

sangat penting dalam segala aspek organisasi sekolah. Terdapat banyak konsep berkenaan

dengan leadership. Menurut Cezmi Savas dan Toprak (2014), Kepimpinan adalah usaha

mengarahkan aktiviti organisasi untuk mencapai matlamat bersama. David Traversi (2007)

menyebut bahawa faktor kepimpinan yang membezakan antara sesebuah organisasi yang berjaya

atau sebaliknya. Ini adalah kerana segala keputusan yang dibuat akan bergantung kepada visi dan

misi yang ingin dicapai oleh pemimpin dalam sesuatu organisasi. Stogdill dan Coons (1957),

menyatakan kepimpinan sebagai tingkah laku individu untuk membimbing kumpulan untuk

mencapai sasaran. Bidang pendidikan semakin berubah, oleh itu pengetua sekolah mesti

menggabungkan pelbahai kemahiran gaya kepimpinan intuk pencapaian matlamat sekolah.

Terdapat pelbagai falsafah dan teori yang mengelilingi gaya kepimpinan dalam pendidikan.

Menurut Adeyemi (2010), gaya kepimpinan adalah keupayaan pemimpin untuk menyelesaikan

tugas dengan bantuan dan kerjasama orang dalam sistem sekolah. Gaya kepimpinan merangkumi

cara yang dilakukan oleh pemimpin menjalankan proses dan merekrut orang untuk menanggani

pencapaian matlamat tertentu (Bennett & Anderson, 2003). Jika pengetua mempunyai gaya

kepimpinan yang berkesan dia boleh menghasilkan iklim positif di sekolah (Muthoni 2017).
SGDU5083 3
CREATIVITY IN MANAGEMENT FOR EFFECTIVE SCHOOLS

Gaya kepimpinan Autokratik berasal dari Teori falsafah Mc Gregor X yang menyatakan bahawa

ia adalah peranan pemimpin untuk memaksa dan mengawal pengikut kerana orang mempunyai

sifat yang keengganan untuk kerja dan akan menahan diri. Teori X juga mengatakan bahawa

orang mesti dipaksa melalui kekerasan, pihak berkuasa mengawal, mengarah atau mengancam

dengan hukuman untuk mendapat dan mencapai keperluan organisasi (Clark 2010). Menurut Jay

2014), kepimpinan gaya autokratik adalah gaya di mana komunikasi pemimpin sekolah tidak

teratur untuk memimpin kakitangan dengan penglibatan terhad dalam pengambilan keputusan

dan kurang delegasi.

Gaya kepimpinan Demokratik di mana pemimpin meluang masa unuk mendengar dan

berkongssi idea denga pengikut mereka (Jay 2014). Menurut Goldman, kepimpinan demokratik

mengaharapkan pekerja untuk menyertai kumpulan mereka dan untuk membuat keputusan.

Kelebihan gaya kepimpinan demokratik adalah bahawa setiap ahli kumpulan dapat memberi

idea dan pemindahan kuasa dari pemimpin kepada orang bawahan yang membolehkan ahli

kumpulan untuk mengembangkan pengetahuan dan kemahiran mereka (Kane & Patapan 2010).

Gaya kepimpina Laissez-faire juga dikenali sebgai hands-off style di mana seseorang pemimpin

membenarkan ahli kumpulan membuat keputusan sendiri (Aunga & masare 2017; Jay 2014).

Kepimpinan jenis ini memberikan kebebasan lengkap untuk membuat keputusan tanpa

penyertaan pemimpin.
SGDU5083 4
CREATIVITY IN MANAGEMENT FOR EFFECTIVE SCHOOLS

Kepimpinan authentik menerut Walumbwa (2008), sebagai tingkahlaku pemimpin yang

menggalakkan keus-dus kapasiti psikologi positif dan iklim etika positif untuk meningkatkan

kesedaran diri, perspektif moral dalaman, pemprosesan maklumat yang seimbang dan ketelusan

hubungan. Pemimpin yang bekerja dengan pengikut memupuk pembangunan diri yang positif.

Untuk menentukan kepimpinan Entrepreneurial ,pakar menggunakan tiga pendekatan utama

menurut (Pihie & bagheri, 2013). Pertama adalah mereka menumpukan pada sifat dan watak

yang wujud dan membezakan pemimpin Entrepreneurial dengan pemimpin lain. Kedua mereka

mengkaji factor persekitaran dan konteks dimana pemimpin organisasi mahir menggunakan

prinsip dan strategi keusahawanan dalam melaksanakan peranan dan tugaasnya. Ketiga, mereka

memerhatikan proses social di mana para pemimpin Entrepreneurial mempengaruhi orang lain

untuk melaksanakan visi mereka (Fernald & Sashkin, 2005).

Sebagai pendekatan kepada pembangunan organisasi, kepimpinan inovasi dapat menyokong

pencapaian misi atau visi organisasi. Kepimpinan inovasi ditakrifkan sebagai proses

mewujudkan konteks inovasi berlaku, melaksanakan peranan, struktur membuat keputusan,

ruang fizikal, perkongsian, rangkaian dan kelengkapan yang menyokong pemikiran dan

pengujian inovatif (porter & Malloch, 2010). Menurut Adjei (2003), menyatakan kepimpinan

inovasi sebagai sintesis gaya kepimpinan yang berbeza dalam organisasi untuk menghasilkan

idea-idea kreatif, produk, perkhidmatan dan penyelesaian.


SGDU5083 5
CREATIVITY IN MANAGEMENT FOR EFFECTIVE SCHOOLS

2.0 JURNAL 1

“Leadership Styles of Secondary School Principals : South african Cases oleh Mlungiseleli

Ziduli, Andrea Mqondiso Buka, maisha Molepo and Mlungiseleli Morris jadezweni, (2018).

2.1 Metodologi

Dalam kajian ini terdapat dua reka bentuk iaitu kaedah kualitatif dan juga kuantitatif. Populasi

kajian ini trdiri daripada 39 orang pengetua sekolah menengah. Penyelidikan kes kajian ini

menggunakan kaedah persampelan purposive digunakan untuk memilih 6 pengetua sekolah

menengah yang mempunyai rekod prestasi akademik yang baik. Daripada enam pengetua dipilih

dan ditemuramah. Kaedah temuramah terbuka digunakan sebagai intrumen pengumpulan data

untuk wawancara individu. Seterusnya instrument soal selidik juga digunakan dalam kajian ini

untuk pengumpulan data.

2.2 Dapatan kajian

Kajian mendedahkan bahawa kedua-dua gaya kepimpinan demokratik dan gaya kepimpinan

autokratik yang diamalkan oleh kejayaan pengetua sekolah menhasilkan pretasi yang diinginkan.

Kajian ini juga memaparkan bahawa pengetua menganggap semua komponen iaitu ibu bapa,

guru dan pelajar,t imbalan ketua, ketua jabatan mengambil bahagian dalam membuat keputusan

proses. Kadang-kadang pengetua menggunakan gaya kepimpinan autokratik bagi menyelesaikan

masalah dengan cepat.

Peserta dalam kajian ini tidak memihak kepada gaya kepimpinan laissez-faire. Mereka mengadu

bahawa gaya kepimpinan ini memberi impak negative terhadap budaya pengajaran dan
SGDU5083 6
CREATIVITY IN MANAGEMENT FOR EFFECTIVE SCHOOLS

pembelajaran. Ia juga mendapati pengetua yang mengamalkan kepimpinan laissez-faire

mengamalkan pilih kasih. Selain itu, kepimpinan ini juga menyebabkan pengajaran yang lemah

dan prestasi pelajar yang lemah. Kajian ini juga mendedahkan bahawa kekurangan kepimpinan

autokratik yang mengakibatkan ketidakhadiran guru dan pelajar adalah tinggi.

Kesimpulannya, hasil dapatan kajian menyatakan bahawa temuan pertama adalah mendedahkan

gaya kepimpinan demokratik dan autokratik digunakan di sekolah berprestasi baik. Kedua pula

adalah gaya kepimpinan laissez-faire menjejaskan budaya pengajaran dan pembelajaran serta

prestasi pelajar.

2.3 Perbincangan

Kajian ini mendapati pengetua sekolah menggunakan gaya kepimpinan demokratik kerana ia

menghormati idea setiap orang. Jay (2014), bersetuju dengan penemuan dan keadaan bahawa

gaya kepimpinan demokratik adalah gaya di mana pemimpin meluangkan masa untuk

mendengar dan berkongsi idea dengan pengikut mereka. Kelebihan gaya kepimpinan demokrasi

adalah setiap ahli kumpulan diberi peluang untuk menyatakan pendapat (Kane & Patapan 2010).

Gaya kepimpinan demokratik dicirikan sebagai peralihan malumat dan idea dua hala (Van

Deventer & Kruger 2005).

Penemuan yang mensasarkan keperluan untuk pengetua untuk mempraktikkan gaya kepimpinan

demokratik adalah untuk menjadikan sekolah berproduktif dan ia selaras dengan literasi oleh

Mckay dan Allias (1995) yang menunjukkan bahawa gaya kepimpinan demokratik umumnya

menghasilkan hasil yang lebih baik dari segi pruduktiviti, kos, kurang ketidakhadiran dan
SGDU5083 7
CREATIVITY IN MANAGEMENT FOR EFFECTIVE SCHOOLS

perolehan kakitangan yang lebih rendah. Penyelidik juga berpendapat bahawa terdapat juga

kekurangan dalam gaya kepimpinan demokratik iaitu pemimpin boleh menjadi terlalu

bergantungan kepada kepakaran dan pengalaman orang bawahan. Ini menunjukkan bahawa

pengikut harus menjadi ahli dan orang berpengalaman.

Kepimpinan laissez-faire, seperti gaya kepimpinan lain mempunyai kedua-dua aspek positif dan

negatif. Penemuan kajian ini menunjukkan gaya kepimpinan laissez-faire mempengaruhi budaya

pengajaran dan pembelajaran yang akhirnya membawa kepada pelajar yang lemah dalam prestasi

akademik. Jay (2014), menyatakan bahawa kepimpinan laissez-faire adalah gaya pengawal

seliaan yang minimum dan penglibatan sederhana pemimpin sekolah dalam proses pengajaran.

Sesetengah orang tidak pandai menetapkan tarikh akhir, menguruskan projek mereka sendiri dan

menyelesaikannya masalah dan ini menyebabkan projek boleh dilangkau dan tarikh akhir boleh

terlepas apabila ahli kumpulan tidak mendapat panduan atau maklum balas yang secukupnya dari

pemimpin (Cherry 2017).

Nsubuga (2008), menambah bahawa delegasi lengkap mencipta masalah prestasi jika pemimpin

tidak membuat tindakan susulan pada orang bawahan ketika mereka menjalankan tugasan.

Kepimpinan laisse-faire boleh menjadi berkesan dalam situasi di mana ahli kumpulan

berkemahiran, bermotivasi dan mampu bekerja (Cherry 2017). Namun demikian dalam kajian ini

para pegetua sekolah, menolak gaya kepimpinan ini.


SGDU5083 8
CREATIVITY IN MANAGEMENT FOR EFFECTIVE SCHOOLS

6.0 KESIMPULAN

6.1 KEKUATAN

JURNAL 1 JURNAL 2 JURNAL 3 JURNAL 4


Populasi kajian ini
Populasi kajian terdiri adalah terdiri Seramai 200 orang Populasi Kajian terdiri
daripada pengetua- daripada kakitangan guru sekolah rendah daripada gurubesar,
pengetua dari sekolah akademik dari Institut dari Jakarta telah di pengetua sekolah
menengah yang Pengajian Tinggi pilih secara rawak rendah dan menengah,
mempunyai prestasi sebagai populasi kajian. Penolong kanan-
daripada kawasan
akademik yang baik. penolong kanan, ketua-
Persekutuan Pakistan. ketua panitia dan guru-
Teknik persampelan guru.
mudah telah
digunakan di
beberapa institusi
yang berbeza.

Rekabentuk kajian Data dikumpul dengan Data penyelidikan Rekabentuk kajian ini
terdiri daripada soal selidik dan dikumpulkan dengan adalah kaedah
kualitiatif dan juga dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif dengan
kuantitatif. Iaitu kaedah menggunakan kaedah soal selidik dan pendekatan kualitatif.
wawacara dan soal statistik deskriptif dianalisis melalui Path
selidik digunakan yang melibatkan min, Analysis.
sisihan piawai dan
ujian kolerasi

Tujuan kajian ini adalah Tujuan kajian ini Kajian ini bertujuan Tujuan kajian ini
untuk mengenalpasti adalah untuk mengkaji untuk mengukur adalah Penyelidikan ini
gaya kepimpinan yang kesan gaya kepimpinan keberkesanan gaya menilai usaha di dalam
berkesan dalam autentik terhadap kepemimpinan kepimpinan inovasi
pengurusan sekolah kreativiti, Mood dan entrepreneur dan dengan menjalankan
menengah. Gaya motivasi instrik para kreativiti guru terhadap pendidikan berkualiti
kepimpinan yang ahli akademik di inovasi guru di sekolah. melalui pengurusan
difokuskan adalah gaya Institut pengajian input, proses dan
kepimpinan tinggi. sumber pendidikan
demokratik, autokratik yang dijalankan secara
dan laissez-faire. optimum untuk
meningkatkan kualiti
pendidikan.
Pengkaji dapat
menjelasan bahawa
usaha kepimpinan serta
proses dan penggunaan
sumber pendidikan
dengan inovasi baru
dapat menjaminkan
pendidikan yang
SGDU5083 9
CREATIVITY IN MANAGEMENT FOR EFFECTIVE SCHOOLS

berkualiti.

Hasil daripada Empat skala yang 15 item dibina untuk Hasil daripada
wawancara dicatatkan berbeza telah menilai kreativiti guru wawancara dicatatkan
dalam bahagian dapatan digunakan untuk dan 15 item dibina dalam bahagian
kajian ini. mengukur empat untuk mengkaji dapatan kajian ini
pembolehubah di inovasi guru. Skala
Likert 1 hingga 5
bawah kajian ini.
digunakan untuk setiap
Skala Likert Lima indikator dengan 1
telah digunakan bagi untuk sangat tidak
setiap item soal setuju dan 5 untuk
selidik. Ujian sangat bersetuju.
kebolehpercayaan
juga telah dijalankan

Untuk memastikan Untuk memastikan Setiap instrumen yang Bagi menguji kredibiliti
kebolehpercayaan , soal kebolehpercayaan, digunakan dalan soal ataupun ketelusan data
selidik yang digunakan pengkaji telah selidik adalah sah dan telah dilakukan. Ujian
untuk pengumpulan menghantar dan boleh dipercayai. atas kredibiliti data
data telah diuji dan mengumpul data soal Analisis Path dengan telah dilakukkan
telah membuat SPSS 19.0 telah dengan cara
selidik dengan sendiri
pembetulan. digunakan dalan kajian pemerhatian yang
(Self –Administered berterusan, peningkatan
ini.
Questionnaire). ketekunan, triangulasi.

Hasil kajian ini berjaya Hasil kajian Kajian menunjukkkan Pengkaji dapat
membuktikan bahawa menunjukkan gaya terdapat hubungan membuktikan bahawa
gaya kepimpinan kepimpinan auntentik yang positif di antara usaha kepimpinan yang
demokratik dan mempunyai pengaruh Kepemimpinan luar biasa serta proses
autokratik banyak positif terhadap Entrepreneur dan dan penggunaan
digunakan di sekolah Kreativiti Guru sumber pendidikan
kreativiti, Mood dan
menengah yang terhadap Inovasi yang optimum dengan
mempunyai prestasi motivasi intrinsik di Guru.Dapatan kajian inovasi baru dapat
akademik yang baik. kalangan ahli daripada Analisis Path menjaminkan
Seterusnya hasil kajian akademik. Dapatan menunjukan pendidikan yang
juga telah dibandingkan kajian juga sejajar Kepimpinan berkualiti.
dengan dapatan kajian dengan kajian-kajian Entrepreneur dan
sarjana lain. yang dilakukan kreativiti guru
sebelum ini. mempunyai impak
yang besar terhadap
inovasi guru.
SGDU5083 10
CREATIVITY IN MANAGEMENT FOR EFFECTIVE SCHOOLS

6.2 KELEMAHAN

JURNAL 1 JURNAL 2 JURNAL 3 JURNAL 4

Populasi yang terlibat Populasi kajian hanya Populasi yang terlibat Populasi yang terlibat
dalam kajian ini agak melibatkan ahli dalam kajian ini dalam kajian ini tidak
kurang. akademik daripada hanya di kalangan dinyatakan.
Institut Pengajian guru-guru sekolah
Tinggi dari Pakistan rendah sahaja. Ia
tidak meliputi guru
dari semua peringkat
sekolah.

Penyelidik Data pada Penyelidik hanya Penyelidik tidak


menyatakan Mood pekerja dan fokus terhadap menyatakan
berkenaan dengan motivasi intrinsik ahli perseptif guru-guru berkenaan wawancara
kaedah soal selidik, akademik sahaja. Pemimpin yang digunapakai
tetapi dalam dapatan dikumpulkan pada sekolah tidak terlibat dalam mendapatkan
kajian tidak masa yang sama. dalam soal selidik maklumat. Dapatan
menyatakan apa-apa yang dijalankan oleh kajian tidak
kenyataan berkenaan mereka. menunjukkan dengan
dengan hasil daripada cara spesifik malah
soal selidik. pengkaji
memberitahu dengan
cara yang umum.

Gaya kepimpinan Tumpuan pengkaji Terdapat batasan


yang dinyatakan hanya terhad kepada kajian dalam konteks
hanya dikaitkan dua pemboleh ubah yang lebih mendalam
dengan prestasi iaitu, motivasi mengenai konsep
akademik pelajar intrinsic dan Mood Kepimpinan
sahaja. Ia tidak pekerja. Entrepreneur,
dikaitkan aspek- kreativiti dan inovasi
aspek lain dalam guru.
organisasi sekolah.

6.3 HASIL PENEMUAN BARU


SGDU5083 11
CREATIVITY IN MANAGEMENT FOR EFFECTIVE SCHOOLS

JURNAL 1 JURNAL 2 JURNAL 3 JURNAL 4

Bibliografi

1. Hoy, W. & Smith, P. (2007). Influence: A key to successful leadership. International

Journal of Education Management, 21(2), 158-167.


SGDU5083 12
CREATIVITY IN MANAGEMENT FOR EFFECTIVE SCHOOLS

2. Stogdill, R. M. & Coons, A. E. (1957). Leader behaviour: It’s description and

measurement. Ohio: Bureau of Business Research, The Ohio State University.

3. Cezmi Savas, A. & Toprak, M. (2014). Mediation effect of schools’ psychological

climate on the relationshipbetween principals’ leadership style and organizational commitment.

Anthropologist, 17(1),173-182.

8. Walumbwa, F., Avolio, B., Gardner, W., Wernsing, T.S. and Peterson, S.J., ‘Authentic

Leadership: Development and Validation of a Theory-Based Measure’, 2008, Journal of

Management, vol. 34, no. 1, pp. 89-126.

9. Pihie, Z.A.L. & Bagheri, A. (2013). Self-Efficacy and entrepreneurial intention: The

mediation effect of self-regulation. Vocations and Learning, 6(3), 385-401.

10. Porter-O’Grady, T., & Malloch, K. (2010). Innovation Leadership: Creating the

Landscape of Healthcare. Sudbury, MA: Jones & Bartlett Learning

11. Stoll, L., & Temperley, J. (2009). Creative leadership: A challenge of our times. School

Leadership & Management, 29(1), 65-78. http://dx.doi.org/10.1080/13632430802646404


SGDU5083 13
CREATIVITY IN MANAGEMENT FOR EFFECTIVE SCHOOLS

12. Adeyemi TO 2010. Principals’ leadership styles and teachers’ job performance in senior

secondary schools in Ondo State, Nigeria. International Journal of Educational Administration

and Policy Studies, 2(6): 83-91.

13. Bennett N Anderson L 2003. Rethinking Educational Leadership. London: Sage

Publications

14. Muthoni F 2017. Effect of Principals’ Leadership Styles on Teachers’ Job Performance in

Public Secondary Schools. International Journal of Humanities and Social Science Invention,

6(8): 72-86. From <www.ijhssi.org> (Retrieved on 14 February 2018).

15. Jay A 2014. The Principals’ Leadership Style and Teachers’ Performance in Secondary

Schools. Med Thesis. Ethiopia: Jimma University.

16. Goldman E 2007. The significance of leadership style. Educational Leadership, 55(7):

20-22.

17. Aunga DAO, Masare O 2017. Effect of leadership styles on teachers’ performance in

primary schools. International Journal of Educational Policy Research

and Review, 4(4): 42-52

18. McKay V, Allias C 1995. A Sociology of Education. Johannesburg: Lexicon Publishers.


SGDU5083 14
CREATIVITY IN MANAGEMENT FOR EFFECTIVE SCHOOLS

19. Cherry K 2017. What is Laissez-faire Leadership? The Pros and Cons of the Delegative

Leadership Style. From <http://www.verywellmind.com/what-is-laissez- fair-leadership-

2795316> (Retrieved on 23 February 2018).