Anda di halaman 1dari 5

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

َ ‫اء َو ْال ُم ْر‬


َ‫س ِليْن‬ ِ ‫علَى أ َ ْش َر‬
ِ َ‫ف اْأل َ ْنبِي‬ َ ‫سالَ ُم‬
َّ ‫صالَة ُ َوال‬ َّ ‫ب ْالعَالَ ِميْنَ َوال‬ ِ ‫ا َ ْل َح ْمد ُ ِهللِ َر‬
ُ‫ص ْح ِب ِه أ َ ْج َم ِعيْنَ أ َ َّما َب ْعد‬
َ ‫علَى ا َ ِل ِه َو‬
َ ‫َو‬

Bapak Kepala Sekolah ingkang satuhu kula bekteni, Bapak/Ibu Dwija saha
karyawan SMA Negeri 11 Sembada ingkang satuhu kinurmatan, sarta kanca-kanca
ingkang kula tresnani. Ingkang sepisan sumangga kula panjenengan sedaya ngaturaken
puji syukur dhateng Gusti Allah ingkang maha welas asih ingkang tansah paring nikmat
saha rahmat satemah kula saha panjenengan taksih saged pados ngelmu inggih menika
taksih saged sinau wonten ing pawiyatan kita menika.
Kaping kalih, nuwun sewu kula sampun kumawantun jumeneng wonten ngarsa
panjenengan sedaya saperlu badhe ngaturaken sesorah bab Sumpah Pemuda. Kula
panjenengan sedaya tamtu sampun sami mangertos bilih tanggal 28 Oktober bangsa
Indonesia mengeti dinten Sumpah Pemuda. Inggih menika salah satunggaling kedadosan
sakral ingkang nedahaken dhateng sedaya tiyang bilih bangsa Indonesia bangsa ingkang
anggadhahi semangat juang, semangat nyawiji bhineka tunggal ika, dados bangsa ingkang
jumeneng kanthi jejeg.
Wondene wosipun Sumpah Pemuda inggih menika:
1.Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia
2.Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia
3.Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku berbahasa satu, bahasa Indonesia
Wosipun sumpah saha prasetya menika wajib kula saha panjenengan sedaya jagi saha
dipunwarisaken dhumateng putra wayah kagem mujudaken gegayuhan kamardikan saha
gesang kanthi gemah ripah loh jinawi tata tentrem kerta raharja, adil saha sejahtera. Kita
minangka siswa nggadahi jejibahan njagi semangat dalah mempeng anggenipun sinau.
Minangka pemuda kita ugi kedah semangat saha sregep anggenipun nyambut damel ngisi
pambangunanipun bangsa.
Menika ingkang saged kula aturaken ngengingi babagan Sumpah Pemuda. Pramila
cekap semanten kemawon atur kula, mbok bilih kathah klenta-klentuning atur kula tansah
nyuwun agunging pangaksami.
Wassalammuallaikum Wr. Wb
Assalamu’alaikum Wr. Wb.

‫علَى ا َ ِل ِه‬ َ ‫اء َو ْال ُم ْر‬


َ ‫س ِليْنَ َو‬ ِ ‫علَى أ َ ْش َر‬
ِ َ‫ف اْأل َ ْن ِبي‬ َ ‫سالَ ُم‬ َّ ‫ب ْال َعالَ ِميْنَ َوال‬
َّ ‫صالَة ُ َوال‬ ِ ‫ا َ ْل َح ْمد ُ ِهللِ َر‬
ُ‫ص ْح ِب ِه أ َ ْج َم ِعيْنَ أ َ َّما َب ْعد‬
َ ‫َو‬

Dumatheng ngarsanipun bapak-ibu pembimbing ingkang kinurmatan, saha kanca-


kanca anggota kepramukaan ingkang kula tresnani.

Sakderengipun sumangga puji lan syukur tansah kita aturaken dumatheng ngarsa
dalem Allah SWT, awit saking kemirahanipun kita sedaya saged nderek kegiatan kemah ing
kasempatan menika.

Keparenga kula matur sekedik wonten ngarsa panjenengan sami babagan kemah
pramuka ingkang nembe kita lampahi menika.

Sagung para rawuh ingkang bagya mulya,


Kegiatan kemah ingkang nembe kita lampahi ing salebeting tigang ndinten kawiwit dinten
jumat kapengker dumugi dinten minggu samangkih sejatosipun anggadahi manfangat ingang
sanged wigati tumrap kula panjenengan sedaya. Pidato bahasa jawa tentang kemah
pramuka, sinoso kegiatan kemah menika nembe kalampah satunggal dinten ananging kula
pribadi ugi kanca-kanca sedaya temtunipun sampun angraosaken pripun gesang piyambak
tanpa tumut tiyang sepuh wonten ndalem.

Kanthi kegiatan kemah menika mugi kita sedaya anggadahi ketrampilan uga
kemandirian ingkang langkung sae tinimbang sakderengipun. Kanthi mekaten, sinaosa acara
kemah sampun paripurna samangkih kita saged mbiasakaken gesang kanthi mandiri ugo
ngenteng-ngentengi beban tiyang sepuh kita sedaya.

Sagung para rawuh ingkang kinurmatan,


Mbok bilih namung semanten atur saking kula. Katah lepat atur lan kirang trapsila ing manah
panjenengan sedaya saestu kula namung saged nyadong agungeng pangapunten.

Kula ahiri, Wa bilahit taufiq wal hidayah.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.


Assalamu’alaikum Wr. Wb.

َ ‫علَى ا َ ِل ِه َو‬
‫ص ْح ِب ِه‬ َ ‫اء َو ْال ُم ْر‬
َ ‫س ِليْنَ َو‬ ِ ‫علَى أ َ ْش َر‬
ِ َ‫ف اْأل َ ْن ِبي‬ َ ‫سالَ ُم‬ َّ ‫ب ْال َعالَ ِميْنَ َوال‬
َّ ‫صالَة ُ َوال‬ ِ ‫ا َ ْل َح ْمد ُ ِهللِ َر‬
ُ‫أ َ ْج َم ِعيْنَ أ َ َّما َب ْعد‬
Dumateng pangarsanipun Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Solo ingkang kinabekten,
Bapak Ibu guru pawiyatan SMP Negeri 1 Solo ingkang saestu sunuba ing pakurmatan;
Saha kanca-kanca ingkang kula tresnani.

Mangga kita sedaya sami ngaturaken puji syukur wonten ngarsa dalem Allah SWT
ingkang sampun nglimpahaken kanikmatan-Ipun saingga kita sedaya saged ngempal wonten
mriki kanthi lancal lan mboten wonten alangan satunggal menapa.
Shalawat saha salam mugi tansah katetepna dumatheng nabi junjungan kita sedaya, nabi
agung, nabi mulia, nabi Muhammad SAW, kaluarganipun, para sahabat uga pandherekipun
ngantos akhir zaman.
Sagung para rawuh ingkang kinurmatan,

Pidato bahasa jawa bahaya narkoba wonten injing menika keparenga kula matur ing
ngarsa panjenengan sami satunggaling sesorah kanthi irah-irah “Bahayane Narkoba”.
Ananging sakderengipun mbok bilih anggen kula matur samangkih kathah kalepatan lan
kekeliruan saestu kula nyuwun pangapunten.

Sagung para rawuh ingkan bagya mulya,


Kados menapa ingkang kita sami mangertosi bilih narkoba menika dados satuggaling momok
kang saestu mbebayani dening kita sedaya langkung-langkung sakabehi bangsa Indonesia.
Sinaosa Badan Narkotika Nasional utawi BNN sampun sae anggenipun ngemban amanah
kagem mbrantas penyalahgunaan narkoba ananging dugi detik menika taksih kathah
masyarakat ingkang ngginakaken obat terlarang menika kagem tujuan ingkang klentu.
Hukom ingkang mlampah ing Indonesia kadose dereng ndamel sedaya pelaku ajrih dumateng
hukuman menika.

Mila saking menika, wonten kasempatan menika ugi kula ngemutaken dumateng
pribadi kula piyambak dalah para rawuh sedaya bilih Narkoba lan zat adiktif sanesipun saestu
anggadahi dampak negatif ingkang kathah. Mboten namung ngrugekaken para panggina
ananging ugi saged ngrugekaken sanak kadang, rencang, ugi nagari Indonesia.

Tumindak-tumindak pengginaan narkoba kewau sejatosipun saged sami kita cegah


sesarengan. Nderek kegiatan sosial ingkang manfaat, ngindari pergaulan kaliyan panggina
utawi pengedar narkoba ugi sami-sami ngadelaken iman lan taqwa datheng ngarsa dalem
Allah SWT saestu saged nyegah pangginakan narkoba.

Sekolah utawi pawiyatan kados sekolah kita menika ugi sampun nyukakaken
penyuluhan dhateng kita sedaya babagan bahaya uga akibat saking panggina narkoba.
Program benten ingkang cekap wigati ugi sampun kathah, kados program waspaos Narkotika
kaliyan cara nepangi ciri-ciri siswa ingkang ngginakaken narkoba.

Konjuk punika sumanggaa kita sedaya sami-sami nebihi saha ndherek memberantas
pangginan narkoba. Mekaten pidato bahasa jawa bahaya narkoba ingkang saged kula
aturaken, menawi enten kalepatan ing sedayanipun, saestu kula nyuwun pangapunten.

Wa bilahit taufiq wal hidayah.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.


Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

‫علَى ا َ ِل ِه‬ َ ‫اء َو ْال ُم ْر‬


َ ‫س ِليْنَ َو‬ ِ ‫علَى أ َ ْش َر‬
ِ َ‫ف اْأل َ ْن ِبي‬ َ ‫سالَ ُم‬ َّ ‫ب ْال َعالَ ِميْنَ َوال‬
َّ ‫صالَة ُ َوال‬ ِ ‫ا َ ْل َح ْمد ُ ِهللِ َر‬
‫ص ْح ِب ِه أ َ ْج َم ِعيْنَ أ َ َّما َب ْعد‬
َ ‫َو‬

Dumatheng para rawuh ingkang bagya mulya,


Dinten menika ngrupikaken dinten bersejarah kunjuk kita sedaya minangka bagiyan saking
sekolah ingkang kita tresnani menika. Sampun saprayoginipun kita sedaya ngunjukaken raos
puji syukur wonten ngarsa dalem Allah SWT. Inggil kanthi izin uga ridho-Nipun kita sedaya
taksih saged kepanggih uga makempal lebet kawontenan saras uga bagya konjuk mengeti
ambal warsa sekolah ingkang kaping 54 menika.
Mugi-mugi Allah SWT tansah paring pengayoman konjuk sekolah kita menika
wonten samenika wekdal ugi ing taun-taun ingkang badhe datheng. Mugi-mugi sekolah kita
menika dados sekolah ingkang tambah kagungan kwalitas lebet era globalisasi ingkang kita
sedaya majengi sakmenika.
Sagung para tamu undangan ingkang kinurmatan
Lebet proses globalisasi ingkang kita sedaya alami sareng sairing kaliyan perkembangan
kamajengan nagari kita sedaya, kita sedaya temtunipun taksih kemutan kados pundi jaman
rekaos sampun kita sedaya lajengi uga kados pundi sekolah kita sedaya menika saget tetep
ngadeg jejeg, dadi salah satunggaling panutan lan kapercayan warga ing sekitar menika.
Saking lebeting manah, kula ngaturaken raos bingah majeng almamater kita sedaya
ingkang kaliyan kebak semangat uga nyambut damel kagem kemajengan ing macem-macem
aspek pamucalan khususipun ing sekolah kita menika.
Mboten kasupen ugi kula aturaken agungeng panuwun dumatheng Bapak Ibu guru
ingkang sampun mbimbing, paring wejangan, saha usaha ingkang saestu mboten namung alit
manfangatipun tumrap sedaya murid saha kemajengan sekolah menika.
Pungkasaning atur, kula ngambali atur wilujeng uga matur nuwun dhateng sedaya
warga sekolah niki, sae siswa, staf, staf pamucal, OSIS, komite sekolah, para alumni uga
warga sanesipun, menawi sedayanipun taksih kersa nyukakaken dukungan saha kapercayan
konjuk sekolah kita menika.
Mugi-mugi kita sedaya saged nggayuh menapa ingkang kita sedaya karepaken. Mugi
sekolah kita sedaya niki dados setunggal lembaga pamucalan ingkang saged berkiprah ing
tataran regional kersaa nasional.
Kula ahiri, Wa bilahit taufiq wal hidayah.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.