Anda di halaman 1dari 1

UNIT 1.

3 MEMBILANG NOMBOR (KANDUNGAN BAHAN)


Unit ini memperkenalkan membilang nombor satu-satu, dua-dua, tiga-tiga, lima-lima dan
sepuluh-sepuluh hingga 1000. Pelajar didedahkan kepada membilang nombor dalam pola
tertentu secara tertib menaik dan menurun. Di samping itu, proses penghasilan model ini
dapat memberi gambaran kepada pelajar mengenai proses membilang nombor secara
animasi.

OBJEKTIF
Di akhir penggunaan CD ini pelajar akan:
1. Memahami dan mengetahui keperluan konsumer.
2. Menyesuaikan reka bentuk mengikut cita rasa dan kehendak semasa/masa depan.
3. Mengaitkan nilai tambah Seni Visual dalam bidang lain.
4. Membuat reka bentuk (2D) atau (3D) berdasarkan trend semasa/masa depan.
5. Mengetahui dan memahami prinsip asas Hiasan Dalaman.
6. Mengetahui dan memahami Elemen dalam landskap dan persekitaran.

PANDUAN PENGGUNAAN
Keperluan Minimum Sistem:
Microsoft Powerpoint versi 2003 ke atas
Cara memainkan CD:
Masukkan CD dan ikuti langkah yang dipaparkan.
PENGHARGAAN
Penghargaan dan terima kasih, khasnya kepada pensyarah EDUP3053 (Teknologi Dalam
Pengajaran dan Pembelajaran) yang banyak menyumbangkan idea dan bahan dalam
menjayakan penghasilan bahan multimedia ini.
Terima kasih juga kepada pihak Jabatan Teknologi Pendidikan yang berusaha untuk
menerbitkan pakej ini. Semoga bahan yang dihasilkan ini akan menjadi rujukan berguna
kepada pelajar, pensyarah dan guru-guru, khususnya yang mengajar di sekolah-sekolah.