Anda di halaman 1dari 2

1. Tuladha basa ngoko lugu (madya) …. e.

Sakmenika bapak dereng wangsul


a. Pakdhe kula dereng wangsul saking kelurahan 12. Ing basa karma lugu (madya) iku, tembung kowe owah dadi . .
b. Pakdhe kula sampun kondur saking kecamatan a. Tetep kowe d. panjenengan
c. Pakdhe nembe kemawon tindak dhateng kantoripun b. Sampeyan e. panjenengane
d. Pakdhe durung sare amarga ngrampungake tugas e c. koen
e. Pakdhe taksih dhahar kaliyan ibu wonten warung 13. tuladha basa ngoko andhap sing bener . . .
2. Tuladha basa ngoko lugu (wantah) …. a. budhe tindak pasar esuk mau
a. Wau dalu panjenengan saking pundi b. pakdhe sampun mangan esuk iki
b. Sesuk ibu lan bapak tindak Surabaya c. ibu kula tilem ing kamar ngarep
c. Saiki ibu lan bapak isih durung rawuh d. bapak isih lunga dhateng solo
d. Mau bengi kowe dolan menyang endi e. aku ngunjuk es jamu beras kencur
e. Ngapunten, kulo lan adhik bidhal rumiyin 14. iki tuladhane basa ngoko / andhap sing bener, kejaba . . .
3. Tuladha basa karma alus (inggil) ….. a. Eyangku isih gerah ing RSUD
a. Agemane Bapak durung disetrika b. Ibu lan bapak lagi nitih becak
b. Lik Darmuji niku sakit napa ta kang c. Aku lan adhiku tindak saiki
c. Panjenengan wis maos layanganku tah d. Bapak ibu guru durung rawuh
d. Adhik taksih dereng purun sekolah e. Pakdhe isih tindak Solo maneh
e. Manga sami dipundhahar tedhanipun! 15. Ing ngisor iki basa asing sing kurang trep karo unggah-
4. Wekdal Bapak dhahar, adhik tumut nedha ugi. Iki mawa basa ungguhe . . .
….. a. Aku mau bengi ngimpi dolan menyang taman
a. Karma lugu (madya) b. Ibuku sesuk arep tindak menyang Bandung
b. Krama alus (inggil) c. Manga dipuntedha rumiyin tedhanipun
c. Krama alus lan karma lugu d. Wekdal eyang sare, adhik dolanan piyambak
d. Karma lugu lan karma alus e. Tindakku wingi bareng karo bapak ibu guru
e. Karma alus lan ngoko lugu 16. Tuladha basa sing kurang trep karo unggah – ungguhe . . .
5. Tuladha basa ngoko alus (andhap) …. a. Aku mau esuk mangan bubur kacang ijo
a. Mangga ta sami dipununjuk tehipun! b. Aku mau esuk dhahar bubur kacang ijo
b. Kowe aja muleh dhisik, entenana adhimu! c. Kula wau enjing nedha bubur kacang ijo
c. Paklik lagi duka marang putra-putrane d. Aku mau esuk maem bubur kacang ijo
d. Aja nyedhak, kucinge lagi rembes ngono lho! e. Ibu wau enjing dhahar bubur kacang ijo
e. Nyuwun duka, ibu kulo taksih dereng wungu! 17. “piye ta karepe, bola – bali kok mesthi aku sing diseneni”
6. “wekdal bapak …. Kula ……” Iki mujudake tuladha . . .
Tembung kanggo njangkepi supaya trep karo unggah- a. Guneme bapak ibu/wong tuwa marang bocah/anak
ungguhe ….. b. Guneme wong tuwa marang wong enom
a. Dhahar – siram d. mangan - adus c. Guneme bendera/juragan, anak – anake marang
b. Dhahar – adus e. mangan - siram bature/rewangen
c. Nedha – siram d. Guneme wong ngunandika (grenengan/nggrundhel)
7. “Ibu . . . kula, kula lajeng . . . bapak.” e. Bocah cilik sing durung bias guneman cetha
Tembung kanggo njangkepi supaya trep karo unggah – 18. Titikaning basa ngoko lugu utawa wantah . . .
ungguhe . . . a. Tembunge ngoko kabeh
a. Nimbali – nimbali c. nimbali - ngaturi b. Tembunge ngoko kecampuran karma
b. Ngaturi – ngaturi d. ngundang - ngundang c. Ater – ater dikramakake
c. Ngundang – ngundang d. Panambang dikramakake
8. “Yen kowe mengko . . . dhuwit, dhuwite langsung . . . simbah” e. Tembunge madya kabeh
Tembung kanggo njangkepi supaya trep karo unggah – 19. “sesuk sida nonton bal-balan tah? Terus budhale jam piro?”
ungguhe . . . Iki mujudake . . .
a. Diwenehi - wenehana d. diparingi - caosna a. Guneme bocah-bocah marang ibu-bapake
b. Diparingi – paringana e. diparingi - sukakna b. Guneme bapak ibu / wong tuwa marang anake
c. Diwenehi – caosna c. Guneme wong-wong tuwa marang wong enom
9. Dipun sekecakaken anggenipun . . . kula ugi nembe kemawon d. Bocah cilik sing durung bias guneman cetha
. . . yen disampurnakake dadi; e. Guneme bocah padha bocah (sapantaran)
a. Dhahar – dhahar d. dhahar, mangan 20. “Yuk, kumbahna klambi sing putih sik! Sebab, sesuk esuk arep
b. Nedha – nedha d. dhahar - nedha dakenggo.”
c. Nedha – dhahar a. Guneme bocah padha bocah (sapantaran)
10. Tuladha basa karma lugu sing bener …. b. Guneme bapak ibu/wong tuwa marang anake
a. Lik, sampeyan mengko sida mrene tah? c. Guneme wong tuwa marang wong enom
b. Saben diutus sinau mesthi alasan d. Guneme bendara/juragan marang rewange
c. Ndhuk, ibu pundhutna gula rong kilo! e. Guneme rewang marang bendara/juragan
d. Aku wis ora pareng ngunjuk es maneh 21. “Pakdhe, kowe sida lunga tah? Aku melok dhe ya!”
e. Kula boten angsal tumut pakdhe a. Guneme wong ngunandika (grenengan)
11. “Saiki bapak durung mulih.” Yen didadekake basa karma lugu b. Guneme juragan, anak-anake marang rewange
(madya). . . c. Guneme wong – wong tuwa marang wong enom
a. Sakmenika bapak durung wangsul d. Bocah cilik sing durung bisa guneman cetha
b. Saiki bapak durung kondur e. Guneme wong enom marang kaprenah tuwa
c. Sapunika bapak dereng kondur 22. Tuladha basa ngoko lugu sing kurang trep klawan ungguh –
d. Saiki bapak dereng wangsul ungguhe;
a. Yen sinau aja karo guyon wae! 36. Pepeling kang kinandhut ing crita iku utawa pesen pangripta
b. Kancaku mau ora mlebu sekolah arane …..
c. Ibuku ora gelem ngombe es kopyor a. Amanat c. penokohan e. alur
d. Sawise nonton TV, aku sinau basa Jawa b. Paraga d. tema
e. Adhiku njaluk es buwah lan gadho - gadho 37. Rantamane crita sing sinambungan mangun crita arane …..
23. Pantrape wong ngunandika iku kepriye? a. Amanat c. penokohan e. alur
a. Ngomong karo kancane b. Paraga d. tema
b. Ngomong karo guru-gurune 38. Tuladha basa sing wis trep karo unggah-ungguhe ….
c. Ngomong karo wong tuwane a. Bapak dhahar kula adus
d. Ngomong karo sedulure b. Bapak dhahar kula siram
e. Ngomong grenengan dhewe c. Kula dhahar bapak adus
24. Tembung saroja yaiku . . . d. Kula dhahar bapak siram
a. Tembung kang padha penulisane dienggo bebarengan e. Bapak nedha kula siram
b. Tembung kang padha pangucape dienggo bebarengan 39. Tuladha basa karma lugu (madya) …..
c. Tembung kang pada tegese dienggo bebarengan a. Ibu kulo dereng wangsul saking kelurahan
d. Tembung kang ora padha tegese dienggo bebarengan b. Ibu kula sampun kondur saking kecamatan
e. Tembung – tembung loro kang dienggo bebarengan c. Ibu nembe kemawon tindak dhateng kantoripun
25. Tuladha tembung saroja . . . d. Ibu durung sare amarga ngrampungake tugase
a. Dawa tangane d. bengak-bengok e. Ibu taksih dhahar kaliyan ibu wonten warung
b. Budi pekerti e. mahasiswa - mahasiswi 40. Bu laila iku lunyu ilate, nganti dititeni tanggane. Lunyu ilate
c. Rumah sakit ngemu tegese
26. Tembung kang duweni teges dudu salugune utawa dudu a. Guneme alus banget
sabenere diarani . . . b. Guneme ora dingerteni
a. Tembung lingga d. tembung saroja c. Guneme alon banget
b. Tembung camboran e. tembung entar d. Guneme bisa dipercaya
c. Tembung yogyaswara e. Guneme ora bisa dpercaya
27. Tuladha tembung entar . . .
a. Dawa tangane d. bengak-bengok
b. Budi pekerti e. mahasiswa - mahasiswi
c. Rumah sakit
28. Ukara – ukara ngisor iki seng ngemu tembung entar . . .
a. Kalijo iku lobok atine
b. Tingkah lakune becik banget ^^^SELAMAT MENGERJAKAN^^^
c. Atine tansah ora rila legawa
d. Aku nggawa sapu tangan
e. Adhiku mangan madu mangsa
29. Wong sing elek aten-atene ingaran . . .
a. Atine kethul d. atine kapas
b. Atine ana wulune e. atine bening
c. Atine emas
30. Wong sing gumedhe utawa sombong ingkaran . . .
a. Dhuwur atine d. dhuwur pangkate
b. Dhuwur omahe e. mbukak wadine
c. Gedhe atine
31. Ayo padha dhemen ….. liyan tumuju kebecikan, nggo golek
ridhane Gusti!
a. Metani lupute d. mateni pangane
b. Mbukak atine e. mbukak wadine
c. Nyumpet rejekine
32. Rembunge bocah kae ….. mula sing krungu banjur nesu.
a. Ngadhemake ati d. medhot dalam
b. Ngenaki ati e. ngenaki kuping
c. Ngabangake kuping
33. Cerkak yaiku gancaran sing ngandharake sarining kedadean
utawa lelakon saka wiwitan nganti pungkasan kanthi …..
a. Cekak wae d. sakarepe ati
b. Dawa banget e. sakepenaken wae
c. Ngayawara banget
34. Salah siji titikane cerkak …..
a. Isine padhet d. basane ngambra - ambra
b. Allure luwih saka siji e. critane ana bacute
c. Allure maju mundur
35. Pokok masalahe crita utawa lelandhesane crita arane ….
a. Amanat c. penokohan e. alur
b. Paraga d. tema