Anda di halaman 1dari 5

Rancangan Pengajaran Harian Pendidikan Jasmani

Mata Pelajaran: Tema/ Modul : Kemahiran Asas Kelas : Tahun 5 Arif Tarikh : 04 September 2018
Pendidikan Jasmani Permainan. Masa : 9:10-9:40 Pagi. Hari : Selasa
Topik : Permainan Bil. Murid : 15(L), 14(P)
memadang

Kod Standard Kandungan: Nilai Moral : Hubungan Rentasan Kurikulum :


1.8 Berkebolehan melakukan
kemahiran asas permainan - bekerjasama Ilmu : Matematik, Muzik Dan Moral.
kategori memadang dengan lakuan - mematuhi peraturan KBAT : huraikan cara mengelecek bola dengan teknik yang
yang betul pertandingan. betul.
2.8 Berkebolehan mengaplikasi
konsep pergerakan dan prinsip
mekanik dalam kemahiran asas
permainan kategori memadang
5.4 Berkebolehan membentuk
kumpulan dan bekerjasama dalam
kumpulan
Kod Standard Pembelajaran :
1.8.2 Membaling bola dengan
tangan lurus mengikut arah lawan
pusingan jam ke petak sasaran
2.8.3 Menyatakan perkaitan
antara kedudukan permukaan
alatan pemukul dengan arah
pergerakan bola semasa memukul
atau menahan dengan alatan
pemukul
5.4.1 Melibatkan diri secara aktif
sebagai ahli kumpulan

Objektif Pembelajaran: Kriteria Kejayaan:


Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat :
1. Pelajar boleh membaling bola mengikut arah lawan jam serta
1. Psikomotor.
menangkap bola yang dilantun.
- Membaling bola dengan tangan lurus mengikut arah lawan pusingan
jam ke petak sasaran.
2. Pelajar menyatakan teknik membaling bola dengan tangan
2. Kognitif.
lurus.
- Menyatakan teknik membaling bola dengan tangan lurus ke petak 3. Pelajar dapat melibatkan diri secara aktif sebagai ahli
sasaran. pasukan.
3. Afektif.
- melibatkan diri secara aktif sebagai ahli kumpulan.

Strategi Utama : Kontekstual Bahan Bantu Mengajar :


1. Skitel Besar 10
Konsep Utama/ Perbendaharaan Kata Utama: 2. Skitel Kecil 30
- memadang, Bola dan Melantun 3. Bola 10
4. Gelung Rotan 10

Bahagian/
Aktiviti Fokus Pembelajaran & Organisasi Kelas Catatan
Masa

Permulaan 1. Kehadiran  Guru memastikan semua murid hadir. Ciri Strategi:


( 5 minit ) 2. Kesihatan  Guru memberi perhatian kepada murid yang tidak sihat. Menghubungkait
3. Pakaian  Guru memastikan pakaian murid seragam dan kemas.
BSPP:
Fokus Pembelajaran 1. Skitel besar
Memanaskan badan dan regangan untuk mewujudkan 2. Muzik
kesediaan diri. 3. Bola
“Bola Beracun”
Organisasi Kelas Catatan:
Menerusi aktiviti ini murid-murid
1. Murid dibahagikan kepada empat kumpulan. dapat menghubungkaitkan
2. Permainan dimulakan dengan ahli kumpulan A pemanasan badan dalam
membaling bola kearah ahli kumpulan B. tarian.
3. Sesiapa yang dapat mengutip bola boleh membaling
balik ke arah pihak lawan.
4. Ahli kumpulan yang telah mati oleh sebab dibaling
bola beracun,maka dia tidak boleh bermain untuk
kumpulannya lagi.
5. Sesebuah kumpulan itu akan dikira menang jika
kumpulan tersebut tertinggal ahli kumpulan terbanyak
dalam masa 3 minit.
Bahagian/
Aktiviti Fokus Pembelajaran & Organisasi Kelas Catatan
Masa
Perkembangan Aktiviti 1 Fokus Pembelajaran Ciri Strategi :
( 10 minit ) Murid dapat memukul bola kearah yang betul. Mengalami
“Pukul dan Lari”
Organisasi Kelas BSPP
1. Murid akan dibahagikan kepada empat kumpulan. 1. Skitel besar
2. Kumpulan A sebagai pemukul dan kumpulan B 2. Skitel kecil
sebagai pemadang. 3. Bola
3. Murid kumpulan B membaling bola kepada
4. Bakul
pemukulmdaripada kumpulan A.
4. Setelah memukul bola, pemukul akan berlari ke Catatan:
Kawasan yang ditetapkan. Menerusi aktiviti ini murid-murid
5. Kumpulan B akan menangkap bola dan memasukkan dapat mengalami :
bola ke dalam bakul untuk mematikan pemukul.  Kemahiran membaling
6. Aktiviti diteruskan dengan pemukul yang lain. bola ke sasaran.
7. Tukar peranan setelah semua ahli dari kumpulan
pemukul selesai memukul bola.
Fokus Pembelajaran Ciri Strategi :
Kemuncak Murid dapat memukul bola kea rah sasaran Mengaplikasi
( 10 minit ) “Soflball Pusing” Organisasi Kelas
1. Murid akan dibahagikan kepada empat kumpulan. BSPP
2. Kumpulan A sebagai pemukul, kumpulan B sebagai 1. Bola
pemadang. 2. Skitel besar
3. Pemukul akan memukul bola yang dibaling oleh 3. Skitel kecil
pemadang. 4. Gelung Rotan
4. Bola akan dipukul ke Kawasan sasaran yang
ditetapkan. Catatan :
5. Setelah memukul, pemukul akan berlari mengelilingi Menerusi aktiviti ini murid dapat
Kawasan yang ditandakan. mengaplikasi kemahiran
6. Pemadang akan cuba unruk menhatuhkan kon memukul dalam permainan
sebelum pemukul melepasi skital penamat. kecil
7. Satu mata akan diberikan sekiranya pemukul Berjaya
melepasi skital penamat sebelum kon dijatuhkan oleh
pemadang.
8. Pemukul seterusnya akan melakukan aktiviti yang
sama sehingga semua pemukul selesai melakukan
pukulan.
9. Tukar peranan
10. Kumpulan yang mengumpul mata terbanyak dikira
pemenang.
Bahagian/
Aktiviti Fokus Pembelajaran & Organisasi Kelas Catatan
Masa
Soal jawab dan
Penutup rumusan sesi Fokus Pembelajaran Ciri Strategi
(5 minit ) pembelajaran Menjawab soalan dan menyejukan badan Menghubungkait

Organisasi Kelas
‘cooling down’ BSPP
1. Murid-murid berdiri dan berkumpul di hadapan cikgu. 1. Skitel besar
2. Murid-murid melakukan penyejukan badan. 2. Radio

1. Antara soalanya : Catatan:


Menerusi aktiviti ini murid dapat
1. Bagaimanakah teknik atau cara menyambut menghubungkaitkan
dan membaling mengikut arah jam dan lawan jam pengetahuan dan pengalaman
sedia ada mengenai:
 kualiti pergerakan semasa
menyejukkan badan.