Anda di halaman 1dari 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
1. Judul Penelitian
Pemberian terapi oksigen terhadap perubahan saturasi oksigen melalui
pemeriksaan oksimetri dengan anemia
2. Rumusan Masalah
Adakah pengaruh pemberian terapi oksigen terhadap perubahan saturasi
oksigen melalui pemeriksaan oksimetri dengan anemia
3. Tujuan
a. Tujuan Umum
Mengetahui pengaruh pemberian terapi oksigen terhadap perubahan
saturasi oksigen melalui pemeriksaan oksimetri dengan anemia
b. Tujuan Khusus
- Mendeskripsikan pemberian terapi oksigen dan pengukuran saturasi
oksigen menggunakan oksimetri
- Mendeskripsikan anemia sebelum pemberian terapi oksigen
- Mendeskripsikan anemia sesudah pemberian terap oksigen
- Menganalisis perbedaan saturasi oksigen sebelum dan sesudah
pemberian terapi oksigen dengan anemia
4. Manfaat Penulisan

Manfaat Teoritis
a. Sebagai referensi dalam pelaksanaan pertolongan pada penderita anemia
b. Sebagai penambah wawasan dalam lingkup oksigenasi pada penderita
anemia
Manfaat Praktis
a. Sebagai pengetahuan bagi tenaga kesehatan tentang terapi oksigenasi pada
penderita anemia
b. Sebagai landasan ilmu dalam pemberian terapi oksigenasi kepada
penderita anemia