Anda di halaman 1dari 8

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

PENDIDIKAN MORAL (KSSR)


TAHUN 3

1. Mata pelajaran Pendidikan Moral


2. Kelas 3 Zamrud
3. Tarikh 19 September 2018
4. Masa 8.15 pagi – 9.15 pagi
5. Bilangan murid Seorang
6. Tema Saya dan sekolah
7. Tajuk Bertolak ansur sesama warga sekolah
8. Standard kandungan 14.1 Mengamalkan sikap toleransi di sekolah
9. Standard 14.1.1 Menyatakan sikap toleransi sesama warga sekolah
pembelajaran 14.1.2 Menyenaraikan kebaikan bersikap toleransi sesama warga
sekolah
10. Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
 Perasaan: Menyatakan sekurang-kurangnya satu sikap
toleransi di sekolah.
 Penaakulan: Meramalkan sekurang-kurangnya satu kebaikan
sekiranya bersikap toleransi di sekolah.
 Perlakuan: Menunjukkan sekurang-kurangnya satu cara
bersikap toleransi di sekolah melalui aktiviti yang
diberikan

11. Pengetahuan sedia Murid-murid pernah bersikap toleransi pada diri dan keluarga
ada
12. Pengabungjalinan Sivik dan kewargenagaraan, muzik
mata pelajaran
13. Nilai sampingan Baik hati, hormat menghormati,
14. Bahan bantu 1. Belon
mengajar 2. Pin
3. Komputer riba
4. Pistol dan peluru getah
5. Board
6. Pembesar guru
15. Pentaksiran Lembaran kerja
16. Elemen merentas i. Bahasa: menggunakan bahasa pengantar yang betul
kurikulum ii. Nilai murni: Penerapan nilai-nilai murni sampingan
iii. Kreativiti: menjana idea
17. Aktiviti Pembelajaran

Langkah/ Isi Pelajaran Aktiviti Pembelajaran Catatan


Masa
“Station to Go”
Set Induksi 1. Di setiap sudut di EMK:
(5 minit) Tiup Belon dalam kelas, terdapat Bahasa,
beberapa stesen aktiviti kreativiti dan
yang perlu dilakukan
inovasi,
oleh murid.

BBM:
2. Stesen yang pertama, -Belon
murid diminta untuk -Pin
meniup belon yang
diberikan oleh guru.

3. Terdapat satu
perkataan ‘toleransi’
dalam belon tersebut.

4. Guru memberikan pin


Definisi toleransi
supaya belon tersebut
 “Toleransi” bermaksud
dipecahkan oleh murid
kesanggupan bertolak
ansur, sabar dan
mengawal diri demi 5. Murid membaca
kesejahteraan hidup. perkataan tersebut
bersama-sama dengan
guru.

6. Guru menerangkan
nilai yang akan
dipelajari pada hari ini.
Video
Langkah 1 1. Stesen yang kedua, guru
(20 minit) memaparkan klip video
tentang tolerasi antara
kaum.
2. Murid diminta menonton Kaedah:
video tersebut. Individu.

3. Murid perlu mengenal pasti BBM:


sikap toleransi yang ada -Komputer riba
pada video. -Pembesar
Suara
Kandungan video: 4. Guru memberi beberapa
-Kepingan
kepingan gambar dan
1. Seorang pelajar meminta gambar
mengaitkannya dengan
maaf kerana bersikap video tersebut.
kasar dengan rakannya. EMK:
2. Dua orang pelajar cina -Teknologi
5. Membuat rumusan tentang
bersifat perkauman dan Maklumat dan
aktiviti tersebut dan ke
tidak memberi kertas Komunikasi
stesen seterusnya.
kepada rakannya yang (TMK)
kaum melayu.
3. Seorang rakan
berbangsa melayu tidak
menjaga hati rakan yang
berbangsa india.
4. Seorang rakan
berbangsa cina tidak
mahu berkawan dengan
bangsa lain.
5. Kesemua rakan-rakan
kelas meminta maaf dan
menghormati rakan-
rakan yang berlainan
bangsa.

Kepingan gambar
“Pistol tembak!”
Langkah 2 1. Murid diberikan pistol Kaedah:
(15 minit) mainan berserta peluru Didik Hibur
getah.
BBM:
2. Board digantung di satu -Pistol mainan
sudut dan murid perlu -Board
menembak peluru -Kepingan
sehingga terkena pada soalan
board tersebut.

3. Pada board tersebut


terdapat nombor yang
mewakili soalan-soalan
yang akan diberikan
Soalan:
kepada murid.
1. Pernahkah kamu meminta
maaf pada rakan-rakan?
4. Setiap nombor mewakili
2. Berikan satu contoh sikap
soalan yang aras senang,
toleransi?
sederhana dan susah.
3. Berikan dua kebaikan sikap
toleransi di sekolah?
5. Murid perlu menjawab
4. Ramalkan apa yang akan
soalan. Sekiranya betul,
terjadi jika kamu tidak
guru akan memberi hadiah
meminta maaf atas
sebagai peneguhan
kesalahan yang telah
kepada murid, malah jika
dilakukan?
murid gagal menjawab
5. Saya bersyukur kawan saya
soalan, murid akan
selalu memarahi saya. Betul
dikenakan denda oleh
atau salah?
guru.
6. Saya berasa gembira
apabila melihat murid
bergaduh dengan penjual
makanan di kantin. Betul 6. Guru membuat rumusan
atau salah? tentang aktiviti yang telah
7. Tunjukkan nilai murni dilakukan dan murid
toleransi sekiranya kamu dikhendaki ke stesen
dimarahi oleh guru? seterusnya.
8. Alex menjerit pada kamu
kerana dia tidak mahu
mendengar arahan kamu.
Adakah betul perbuatan Alex
itu?

Langkah 3 Lembaran kerja 1. Murid diberi lembaran Kaedah:


(15 minit) kerja. Individu

2. Guru membimbing murid


membaca pernyataan yang
diberikan. BBM:
-Lembaran
3. Murid dikhendaki bulatkan kerja
pada sikap toleransi di
sekolah.

4. Guru memberikan pujian


dan membuat rumusan
aktiviti yang telah
dilakukan.
Penutup sosial.
Penutup Kaedah:
(5 minit) 1. Di stesen terakhir, murid Individu
Lirik lagu; diminta untuk bersama-
sama menyanyikan lagu Kemahiran
Kita mesti, kita mesti “toleransi” dengan guru. Generik:
Amalkan, amalkan Kemahiran
Nilai toleransi, nilai toleransi 2. Guru merumuskan aktiviti merumus
Di sekolah di sekolah. pembelajaran pada hari
Kita mesti, kita mesti tersebut.
Amalkan, amalkan
Nilai toleransi, nilai toleransi 3. Guru menegaskan nilai
Di sekolah di sekolah. toleransi yang perlu ada
pada dalam diri murid.
Ulasan guru pembimbing/pensyarah:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Pernahkah kamu meminta Berikan satu contoh sikap Berikan dua kebaikan
maaf pada rakan-rakan? toleransi? sikap toleransi di sekolah?

Ramalkan apa yang akan Saya berasa gembira


terjadi jika kamu tidak Saya bersyukur kawan apabila melihat murid
meminta maaf atas saya selalu memarahi bergaduh dengan penjual
kesalahan yang telah saya. Betul atau salah? makanan di kantin. Betul
dilakukan? atau salah?

Alex menjerit pada kamu


Tunjukkan nilai murni kerana dia tidak mahu
toleransi sekiranya kamu mendengar arahan kamu.
dimarahi oleh guru? Adakah betul perbuatan
Alex itu?

TOLERANSI