Anda di halaman 1dari 327

“&?

“ MALAYSIA

KURlKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

Jasmani
dan
Pendidikan Kesih
atan
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran
Tingkatan 4 dan 5
“ *… KEMENTERIAN

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH M


NENGAH

Pendidikan Ja
smani dan
Pendidikan
Kesihatan
Dokumen Standard Kurikulum dan
entaksiran

Bahagian Pembangunan
rikulum
SEPTEMBER 2018
Terbitan 2018

© Kementerian Pend
idikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihar


a. Tidak dibenarkan
mengeluar ulang m
ana-mana bahagian
artikel, ilustrasi dan i
si kandungan buku i
ni dalam apa
juga bentuk dan de
ngan cara apa jua
sama ada secara el
ektronik, fotokopi,
mekanik, rakaman
atau cara lain sebel
um mendapat
kebenaran bertulis
daripada Pengarah,
Bahagian Pembang
unan Kurikulum, Ke
menterian Pendidik
an Malaysia, Aras 4
-8, Blok E9,
Parcel E, Kompleks
Pentadbiran Kerajaa
n Persekutuan, 6260
4 Putrajaya.
KANDUNGAN

Rukun Negara..... vii


............................
............................
............................
............................
............................
..........
Falsafah Pendidi
viii
kan Kebangsaan
............................
............................
............................
............................
...........
Definisi Kurikulu
ix
m Kebangsaan
............................
............................
............................
............................
............
Kata Pengantar... xi
............................
............................
............................
............................
............................
..........
Pendahuluan......
1
...........................
...........................
...........................
...........................
...........................
...............
Matlamat............. .....
........................... .....
........................... .....
...........................
2
...........................
...........................
Objektif................
2
............................
............................
............................
............................
............................
..........
Kerangka Kurikul
3
um Standard Sek
olah Menengah...
...........................
...........................
...........................
..............
Kemahiran Abad
4
Ke-
21.......................
...........................
...........................
...........................
...........................
.........
Kemahiran Berfik
6
ir Aras Tinggi......
...........................
...........................
...........................
...........................
...............
Strategi Pengajar
7
an dan Pembelaj
aran ...................
...........................
...........................
...........................
...............
Elemen Merentas
11
Kurikulum ...........
............................
............................
............................
............................
.........
Pentaksiran Bilik
14
Darjah..................
............................
............................
............................
............................
..........
Organisasi Kand
18
ungan..................
............................
............................
............................
............................
...........
Komponen Pendidik
an Jasmani
Pengenalan KS
SM Pendidikan 21
asmani................
............................
............................
............................
..........
Matlamat KSSM
22
Pendidikan Jasm
ani.......................
...........................
...........................
...........................
..........
Objektif KSSM ni..
endidikan Jasma .....
............................
22
............................
............................
..........................
Fokus KSSM Pe
23
ndidikan Jasmani
...........................
...........................
...........................
...........................
...........
Standard Presta
23
si KSSM Pendidi
kan Jasmani........
............................
............................
............................
.........
Organisasi Kand
25
ungan KSSM Pe
ndidikan Jasman
i Tingkatan 4.......
...........................
...........................
...........
Organisasi Kan
25
dungan KSSM
endidikan Jasma
ni Tingkatan 5.....
...........................
...........................
.............

v
Bidang Pendidikan Jasmani Tingkatan 4
Bidang Kemahiran: Pergerakan Berirama....
33
.......................................................................
.................................
Bidang Kemahiran: Kategori Serangan; Bol
39
a Sepak..........................................................
..................................
Bidang Kemahiran: Kategori Serangan; Bol
45
a Jaring..........................................................
..................................
Bidang Kemahiran: Kategori Serangan; Bol
51
a Baling..........................................................
..................................
Bidang Kemahiran: Kategori Jaring; Bola Ta
57
mpar...............................................................
................................
Bidang Kemahiran: Kategori Jaring; Sepak
63
Takraw............................................................
.................................
Bidang Kemahiran: Kategori Jaring; Tenis....
69
.......................................................................
................................
Bidang Kemahiran: Kategori Pukul dan Me
75
madang; Kriket...............................................
..................................
Bidang Kemahiran: Rekreasi dan Kesengga
81
ngan...............................................................
.................................
Bidang Kecergasan: Kecergasan Fizikal Be
87
rdasarkan Kesihatan......................................
.................................
Komponen Pendidikan Kesihatan
Pengenalan KSSM Pendidikan Kesihatan....
97
.......................................................................
................................
Matlamat KSSM Pendidikan Kesihatan........
98
.......................................................................
.................................
Objektif KSSM Pendidikan Kesihatan...........
98
.......................................................................
................................
Fokus KSSM Pendidikan Kesihatan.............
98
.......................................................................
.................................
Standard Prestasi KSSM Pendidikan Kesih
101
atan................................................................
..................................
Organisasi Kandungan KSSM Pendidikan
102
esihatan.........................................................
.................................
Bidang Pendidikan Kesihatan Tingkatan 4
Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosi
al (PEERS) ....................................................105
.................................
Pemakanan...................................................
115
.......................................................................
.................................
Pertolongan Cemas......................................
119
.......................................................................
.................................

vi
Bidang Pendidikan Jasmani Tingkatan 5
Bidang Kemahiran: Pergerakan Berirama....
125
.......................................................................
.................................
Bidang Kemahiran: Kategori Serangan; Rag
131
bi Sentuh........................................................
................................
Bidang Kemahiran: Kategori Serangan; Bol
137
a Keranjang...................................................
..................................
Bidang Kemahiran: Kategori Serangan; Hok
143
i......................................................................
.................................
Bidang Kemahiran: Kategori Jaring; Badmin
151
ton..................................................................
.................................
Bidang Kemahiran: Kategori Jaring; Pingpo
159
ng...................................................................
..................................
Bidang Kemahiran: Kategori Pukul dan Me
165
madang; Sofbol.............................................
...................................
Bidang Kemahiran: Rekreasi dan Kesengga
171
ngan...............................................................
.................................
Bidang Kecergasan: Kecergasan Fizikal Be
177
rdasarkan Kesihatan......................................
.................................
Bidang Pendidikan Kesihatan Tingkatan 5
Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosi
al (PEERS) ....................................................187
.................................
Pemakanan...................................................
197
.......................................................................
.................................
Pertolongan Cemas......................................
201
.......................................................................
.................................
Glosari............................................................
205
........................................................................
..................................
Panel Penggubal Pendidikan Jasmani...........
207
........................................................................
..................................
Panel Penggubal Pendidikan Kesihatan........
209
........................................................................
..................................
Penghargaan..................................................
211
........................................................................
..................................

vii
viii
RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA Negara
kita Malaysia mendukung cita
-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang le
bih erat dalam kalangan selur
uh masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup d
emokratik;
Mencipta satu masyara
kat yang adil di mana kemak
muran negara
akan dapat dinikm
ati bersama secara adil dan s
aksama;
Menjamin satu car
a yang liberal terhadap tradisi-
tradisi
kebudayaannya y
ang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyar
akat progresif yang akan men
ggunakan
sains dan teknologi m
oden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia,


berikrar akan menumpukan se
luruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-
cita tersebut berdasarkan prin
sip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPA
DA TUHAN
KESETIAAN KEPADA RAJA
DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEM
BAGAAN
KEDAULATAN UNDAN
G-UNDANG
KESOPANAN DAN KE
SUSILAAN

vii
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

adalahsuatuusahaberterusan
di Malaysia ke arahlebih
“Pendidikan

memperkembangka
potensiindividusecaramenyeluruh
dan bersepadu
n
untuk melahirka
insanyangseimbang
dan harmonis
dari segi intelek,
n
rohani,
emosidan jasmani,berdasarkan
kepercayaan
dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahir
kan warganegara
Malaysia
yang berilmu pengetahu
berketerampilan
berakhlakmulia,
an, ,
bertanggungjawa
dan berkeupayaan
mencapaikesejahteraan
diri serta
b
memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kem
akmuran keluarga,
masyarakat dan negara”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)


viii
DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

Kurikulum Kebangsaan
3.

(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pe


ndidikan yang
termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang mera
ngkumi semua
pengetahuan,
kemahiran,norma,nilai, unsur kebudayaandan
kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang
murid dengan
sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emo
si serta untuk
menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diin
gini dan untuk
menyampaikan pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1


997
[PU(A)531/97.]
ix
xii
KATA PENGANTAR
DSKP yang
Kurikulum St dihasilkan ju
andard Sekol ga telah me
ah Menengah nyepadukan
(KSSM) yang enam tunjan
dilaksanakan g

secar
berper
mulai
tahu
2017
akan
men Kerangka KS
a
ingkat
n gga SM, mengint
ntik egrasikan pe
an ngetahuan, k
emahiran da
n
Kurikulum
nilai, serta m
ersepadu S
emasukkan
ekolah Men
secara ekspli
engah (KBS
sit Kemahira
M) yang mu
n Abad Ke-
la
21
dilaksanakan
dan Kemahir
pada tahun
an Berfikir Ar
1989. KSSM
as Tinggi (KB
digubal bagi
AT). Penyep
memenuhi
aduan terseb
ut
keperluan da
dilakukan unt
sar baharu
uk melahirka
bawah Pelan
n insan seim
Pembanguna
bang dan har
n Pendidikan
monis dari se
gi
Malay
(PPP
2013-
agar
kuali
kurik
ya intelek, roha
sia
M)2025
ti ulum
ng ni, emosi dan
jasmani seba
gaimana tunt
utan Falsafah
dilaksanakan di
Pendidik
sekolah meneng
an Keba
ah setanding de
ngsaan.
ngan standard
antaraba
Kurikulu
berasas
standar
yang
menjadi
ngsa.
m kan d
amalan anta
menj
pelak
KSS
peng
dan
rabangsa tel
ayak
sana
M,ajara
ah dijelmaka
anan n
n dalam KS
SM menerus
i
pengg
Doku
Stand
Kuriku
dan
Pen guru
perlu
memb
penek
kepa
KBAT
ubalan
men
ard
lumtaks erianan
da
iran

(DSKP) untu
mem
fokus
kepa
pend
Pembe
k semua mat
beridaekata
lajaran
a pelajaran
n
ang mengan
dungi Standa
rd
Kandung
Berasask
an, Stan
an Inkuiri
dard Pe
dan Pem
mbelajar
belajaran
an dan S
Berasask
tandard
an Projek
Prestasi.
, supaya
murid dap
at mengu
asai kema
hiran yan
g diperluk
an dalam
abad ke-
Usaha kkan d aksi
memasustandar
pent
ran en
dokum 21.
dalam
kurikulum
lah mengub Pendi
Malay
merakam
ah landskap dikan
sia
kan seti
sejarah sej nggi-
ak Kurikulu tinggi
m

Keban
dilaks
baw
Sist
Pe
penghargaan
gsaan
anakahem
ndi
dan ucapan t
an dik
erima kasih k
an
epada semu
a pihak yang
Kebangsaan.
terlibat dala
Menerusinya
m penggubal
murid dapat
an KSSM. S
ditaksir secar
emoga pelak
a berterusan
sanaan KSS
untuk menge M
nal pasti tah
ap penguasa
annya dalam
sesuatu mat
a
pelajaran, menc
hasr
matla
Siste
Pendi
rta membole apai
at mat
mdikan
hkan guru
membuat tin
dakan susul
an
bagi m
me
mpe
rting
katk
an p
enc
apai
an
Keb
ang
saa
n.
Dr. MOHAMED BIN ABU B
AKAR
Timbalan Pengarah
Bahagian Pembangunan Ku
rikulum
Kementerian Pendidikan Ma
laysia

xi
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

PENDAHULUAN

KSSM PJPK digubal berasaskan kep


Kurikulum Standard Sekolah Menen ada Falsafah Pendidikan
gah (KSSM) Pendidikan

Jasmani dan Pendidikan Kesihatan


Kebangsaan yang bermatlamat untuk
PJPK) merupakan mata
melahirkan generasi yang
pelajaran
yangmemberi
penekanan
kepada
pembelajar seimbang dari segi jasmani, emosi, ro
an hani, intelek dan sosial.
berdasarkan kemahiran pergerakan dan
Penggubalan kurikulum ini, selaras den
amalan gaya hidup sihat
gan Dasar Sukan Negara
melalui
domain psikomotor,
dan afektif
kesihata dan
mengambil
kirapolisiyangdisyorkan
olehbadan
kognitif , n
reproduktif dan sosial serta kesihatan
antarabangsa seperti United Nations E
ental. KSSM PJPK terdiri
ducational, Scientific and
daripada
komponen
Pendidikan
Jasmani
danKompone Cultural Organization (UNESCO), W
n orld Health Organization
Pendi
(WHO) dan International Co
dikan
uncil for Health, Physical Ed
Kesih
ucation,
atan.
Recreation - Sports and Dance (ICHPER-SD).
Murid dapat meningkatkan kemahiran, pengetahuan dan nilai
yang digunakan bagi mengekalkan kece
Penggubalan kurikulum ini memberi pe
rgasan dan kesihatan diri
nekanan kepada disiplin
ke arah kesejahteraan hidup, serta jan
Pendidikan Jasmani dan disiplin Pen
gka hayat yang panjang
didikan Kesihatan yang
dan berkualiti melalui pengalaman pe
meneruskan kesinambungan kurikulum
mbelajaran KSSM PJPK.
sekolah rendah. Prinsip
Mata pelajaran ini memberi penekan
Kurikulum Bersepadu Sekolah Meneng
an kepada peningkatan
ah masih dikekalkan iaitu
pembangunan kendiri dari segi fizikal
pendidikan umum untuk semua, pengg
, mental, emosi, sosial,
unaan disiplin ilmu yang
keselamatan, tanggungjawab kendiri,
ada, kesepaduan antara unsur jasmani,
nteraksi dan kerjasama.
emosi, rohani dan intelek,
Murid menggunakan dan meningkatkan
penekanan nilai-nilai murni, perluasan
kemahiran penyelidikan,
dan peningkatan Bahasa
berfikir secara kritikal dan mengaplikasikan pen
Melayu serta pendidikan sepanja
getahuan saintifik,
ng hayat.
strategi,
kemahiran motor, kemahiran kecergasan fizikal,
kemahiran kecekapan psikososial dan
KSSM PJPK digubal untuk memastikan
lai dalam situasi sebenar
semua murid di Malaysia
ke
mencapai tahap yang ditetap
hi
kan bagi setiap Standard Ka
du
ndungan
pa
n
ha
ria
n.
dan Standard Pembelajaran dalam satu jangka masa. Kemahiran,

1
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

OBJEKTIF
pengetahuan dan nilai dalam KSSM PJPK dapat diukur denga
n

jelas melalui Standard Prestasi sebagai piawaian yang ditetapkan.


KSSM PJPK bertujuan membolehkan murid mencapai objektif
berikut:
MATLAMAT

1. Mengaplikasikan kemahiran, pengetahuan dan nilai yang


KSSMPJPKbermatlammenghasilk
muridyang diperluk
untukmengekalka
sertameningkatka
at an an n n
berpengetahuan, berkemahiran dan me
perkembangan fizikal, kecergasa
mpunyai nilai serta sikap
n dan kesihatan diri.
positif bagi mengekalkan kecergasan f
Memperkukuh
kecekapa
pergeraka
dalam
izikal dan kesihatan serta
kan n n
mengamalkan gaya hidup aktif ke
permainan, sukan dan kecerg
arah kesejahteraan hidup.
asan bagi mengekalkan
kecergasan dan kesihatan diri.
3.
Melakukan aktiviti untuk meningkatkan kecergasan dan
kesihatan diri dalam suasana yang menyeronokkan.
4.
Mengaplikasikan kemahiran mengurus kesihatan
reproduktif dan sosial, kesihatan mental serta amalan
gaya hidup sihat.
5. Meningkatkan dan mengukuhkan kemahiran komunikasi,
menjalin hubungan positif dan menggunakan pemikiran
kreatif dan kritis menerusi aktiviti fizikal dan kesihatan bagi
membentuk jati diri.
2
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

berketerampilan,
Komunikasi; berpemikiran kritis dan kreatif serta ino
Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanu vatif sebagaimana yang
siaan; Keterampilan Diri; digambarkan dalam Rajah 1. KSSM P
Perkembangan Fizikal dan Estetika; JPK digubal berdasarkan
erta Sains dan Teknologi.

enam tunjang kerangka KSSM iaitu


yang memberi fokus kepada
menyokong antara satu sama lain
an disepadukan dengan memberi
pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. penekanan kepada perkembangan jas
esepaduan ini bertujuan mani dan kesihatan untuk
membangunkan modal insan yang me kesejahteraan diri.
nghayati nilai-nilai murni

u$s)…» uns| bom“ (|:st кич qs»


・ I¡“lºl"! шиш '“ "|"ul ¡lº“ Iºlnummw

unuayomhq
мячи "НЧ! qmwìmnu! qw
"

Ksmsunegsflu
~5 ⸀⨀ ꬀ 匀䨀 䐀 u uma. qsu Ezmws

・ aewww-m Ԁ www "ml!"


¡mu WWMM…” «mu
. …!„атяи кошти m …un
. ьепаияхяви sumiu защит ¡“fsb qeu
. ьвиімиш num um" ищет!“: qsu

esque qeu ⨀⸀ ጀ a! KGL0pS= 2…Sb qsu msg


""“ qeu D
bananas") пикши" new"! №

кошпщкпг!

Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah

3
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

KEMAHIRAN ABAD KE-21

Jadual 1: Profil Murid


Satu daripada hasrat KSSM adalah untuk melahirkan murid yan
g

mempunyai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi fokus kepada


kemahiran PROFIL MUR PENERANGA
berfikirsertakemahiran
hidupdan kerjayayang ID N
berteraskan
amalannilai murni.Kemahiran
AbadKe-21 Berdaya Taha Mereka mampu menghada
n pi dan
bermatlamat untuk melahirkan murid yang me
mpunyai ciri-ciri yang mengatasi kesukaran,
mengatasi
dinyatakan dalam profil murid seperti dala cabaran dengan kebija
m Jadual 1 supaya ksanaan,
keyakinan, toleransi da
n empati.
berupaya bersaing di peringkat global. Pen Mahir
Mereka menyuarakan dan me
guasaan Standard Berkomunik luahkan
Kandungan (SK) dan Standard Pembelajaran (S asi fikiran, idea dan maklumat de
P) dalam kurikulum ngan
yakin dan kreatif secara lisan
PJPK menyumbang kepada pemerolehan Kem
dan
ahiran Abad Ke-21
bertulis, menggunakan pelba
dal gai media
am dan teknologi.
kal
an
ga
n
mu
rid.

, kerja Pemikir
sepasu
Kandungan KSSM PJPK juga digubal bagi mel kan,
ahirkan murid yang
berdaya tahan, mahir berkomunikasi, pemikir
Mereka berfikir secara kritikal, kreatif masala ks dan membuat
dan inovatif; mampu untuk menangani h yang keputusan yang beretika. M
komple ereka
bersifat
ingintahu,berprinsip, bermatla
penyayang
ata berfikir tentang pembelaj
mat, u aran dan diri
prihat
mereka sebagai
in da
murid. Mereka
n pat
menjana soalan
riotik.
dan bersifat terb
uka
kepada perspek
tif, nilai dan trad
isi
individu dan ma
syarakat lain. M
ereka
berkeyakinan d
an kreatif dalam

menangani bida
ng pembelajara
n yang
baharu.
Kerja
Mereka boleh bekerjasama secara
Sepasukan
berkesan dan harmoni dengan orang
lain. Mereka menggalas tanggungjawab
bersama serta menghormati dan

4
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

PENE PROFI PENERANG


PROFIL MU RANG L MUR AN
RID AN ID

menghargai sumbangan yang Penyayang Mereka menunjukkan empati,


diberikan au belas
oleh setiap ahli pasukan. Mere Prihatin kasihan dan rasa hormat terh
ka adap
memperoleh kemahiran interp keperluan dan perasaan orang
ersonal lain.
melalui aktiviti kolaboratif dan i Mereka komited untuk berkhid
ni mat
menjadikan mereka pemimpin kepada masyarakat dan mem
dan ahli astikan
pasukan yang lebih baik. kelestarian alam sekitar.

Bersifat Ing Patri Mereka mempamerkan


Mereka membangunka
in otik kasih sayang,
n rasa ingin tahu
Tahu sokongan dan rasa hor
semula jadi untuk mene
roka strategi mat terhadap
dan idea baharu. Merek negara.
a mempelajari
kemahiran yang diperlu
kan untuk
menjalankan inkuiri dan
penyelidikan,
serta menunjukkan sifat
berdikari dalam
pembelajaran. Mereka
menikmati
pengalaman pembelaja
ran sepanjang
hayat secara berterusa
n.

Mereka berintegriti dan jujur,


Berprinsip kesamarataan, adil dan menghormati
maruah individu, kumpulan dan
komuniti. Mereka bertanggungjawab
atas tindakan, akibat tindakan serta
keputusan mereka.
Mereka mendapatkan pengetahuan dan
Bermaklumat membentuk pemahaman yang luas dan
seimbang merentasi pelbagai disiplin
pengetahuan. Mereka meneroka
pengetahuan dengan cekap dan
berkesan dalam konteks isu tempatan
dan global. Mereka memahami isu-isu
etika atau undang-undang berkaitan
maklumat yang diperoleh.

5
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI


KBAT
ialah
keupayaan
untuk
mengaplikasik
pengetahua
KBAT dinyatakan dalam kurikulum sec an n,
ara eksplisit supaya guru

dapat menterjemahkan dalam pengajar


kemahiran dan nilai dalam membuat
an dan pembelajaran bagi
penaakulan dan refleksi
merangsang pemikiran berstruktur dan
bagi menyelesaikan masalah, membuat
berfokus dalam kalangan
keputusan, berinovasi dan
murid. Penerangan KBAT adalah berf
berupaya mencipta sesuatu. KBAT mer
okus kepada empat tahap
angkumi kemahiran berfikir
pemikiran se
kritis, kreatif dan menaaku
perti Jadual
l serta strategi berfikir.
2.

Jadual 2: Tahap pe Kemahiran berfikir kritis adalah


mikiran dalam KBA kebolehan untuk menilai sesuatu
T

TAHAP PEMI PENE idea secara logik dan rasional untuk


KIRAN RAN membuat pertimbangan yang
GAN
Mengaplik Menggunakan pen wajar dengan menggunakan alasan d
asi getahuan, an bukti yang munasabah.
kemahiran dan nil
ai dalam situasi
berlainan untuk melaksa Kemahira
berfikirkreatifadalahkemampuan
untuk
nakan n
sesuatu perkara. menghasilkan atau mencipta sesuatu yang
baharu dan bernilai
Menganali Mencerakinkan m dengan menggunakan daya imagina
sis aklumat kepada si secara asli serta berfikir
bahagian kecil unt
uk memahami t
dengan lebih men i
dalam serta d
a k z
k u i
t m
m a
e k n
n e .
g l
i a
hubung kait antara baha Kemahiran men adalahkeupayaan
individu
membuat
gian aakul
berkenaan.
Menil Membuat pertimb pertimbangan dan penilai
ai angan dan an secara logik dan rasio
keputusan meng nal.
gunakan Strategi berfikir merupakan cara b
pengetahuan, pe erfikir yang berstruktur dan
ngalaman, berfokus u
Mencip kemahiran dan nil ntuk meny
ta ai serta memberi elesaikan
justifikasi. masalah.
Menghasilkan i
dea, produk ata KBAT boleh diaplikasi dalam bilik darj
u ah melalui aktiviti berbentuk
kaedah yang kr
eatif dan inovati menaakul, pembelajaran inkuiri, penye
f. lesaian masalah dan projek.
Guru dan murid perlu menggunakan alat berfikir seperti peta
pemikiran dan peta minda serta penyoalan aras tinggi untuk
menggalakkan murid berfikir.

6
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

masalah, pendekatan Teaching Games for


Strategi pengajaran dan pembelajaran (PdP Understanding (TGfU),
) yang berkesan dan

bersesuaian dengan kemahiran yang diajar


pendekata
bersepadu,
TeoriKecerdasan
Pelbagai
(TKP),
memainkan peranan
n
penting untuk menjadikan pembelajaran lebih
Pembelajaran Secara Kontekstual dan stra
eronok dan sesuai
tegi PdP lain.
dengan
keperluan murid yang pelbagai latar belakang dan
kebolehan.
Pembelajaran Master
i
Pembelajaran masteri adalah satu pendekatan PdP di mana murid
Pelaksanaan PdP juga menjurus kepada
dapat menguasai objektif pembelajaran, se
encapaian standard
belum mereka boleh
pembelajaran berdasarkan kaedah Pembel
beralih kepada objektif yang akan datang.
ajaran Abad Ke-21.
Melalui pembelajaran
Guru merangsang murid dalam proses
masteri, murid tahu dengan jelas berkaitan
dP melalui aplikasi
perkara yang akan
kemahiran berkomunikasi, bekerjasama, me
dipelajari dan bagaimana mereka dinilai. P
nyelesaikan masalah,
embelajaran masteri
menganalisis, mengkonsepsi, membuat refle
memberi peluang kepada murid menguasai k
ksi, menginovasi dan
onsep dan kemahiran
mencipta
sesuatu
yangbaharu. Aktivitijugamemberi yang ditetapkan dalam objektif pembelajara
PdP n sekiranya mereka
penekanan kepada pembelajaran berpusatkan m
diberi masa dan persekitaran pembelajara
urid seperti inkuiri
n yang betul.
dan kerja projek. Murid juga dirangsang dengan kemahiran berfikir
secara kreatif dan inovatif melalui proses Pd
Bagi PdP KSSM PJPK, guru yang mengg
P serta menekankan
unakan pembelajaran
kemahiran berfikir aras tinggi. Guru juga perlu
masteri perlu memberi fokus kepada objekti
menerapkan elemen
f yang akan dikuasai
kreativiti dan inovasi, keusahawanan, tekn
oleh murid dalam satu unit pembelajaran. Pen
ologi maklumat dan
ilaian akan dijalankan
komunikasi (T
bagi mengukur pencapaian objektif b
MK) dalam PdP
agi setiap unit pembelajaran.
.
Murid yang telah menguasai objektif dari satu unit pembelajaran
Guru boleh mengaplikasikan pembelajaran
akan melakukan aktiviti pengayaan. Manaka
masteri, pendekatan
la murid yang belum
inkuiri dalam pembelajaran berasaskan proje
menguasai akan diberi peluang tambahan unt
k dan penyelesaian
uk melakukan aktiviti
sehingga
semua murid mencapai objektif unit pembelajaran.

7
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

Melalui pembelajaran berasaskan inkuiri mur


Kebanyakan murid yang tidak menguasai pa id diberi pendedahan
da kali pertama, akan

dapat mencapai penguasaan pada penilaian


dan pengetahuan tentang kaedah membua
kedua. Pembelajaran
t refleksi, memantau
masteri sesuai digunakan bagi semua bida
keupayaan menggunakan sesuatu strategi,
ng dalam PdP PJPK.
kemahiran membuat
keputusan dan tindakan susulan.
Pembelajaran Berasaskan Inkuiri
Pembelajaran berasaskan inkuiri merupak
an satu pendekatan di Guru
menggunaka
pembelajara
berasaskan
inkuiridalam
n n
mana murid membina pengetahuan dan kefah
PdP KSSM PJPK untuk menyelesaikan satu
aman sendiri melalui
tugasan atau projek.
penyiasatan dan penerokaan berasaskan pen
Guru akan mengemukakan soalan yang menj
getahuan sedia ada.
urus kepada tugasan.
Pelaksanaan pendekatan ini adalah melalui
Soalan- adalah
berbentuk
faktadankonsep
yang
pelbagai pendekatan
soalan
seperti pembelajaran berasaskan projek, penyiasat
merangsang kemahiran berfikir aras
an saintifik,
tinggi.
pembelajaran berasaskan masalah dan pembelajaran kolaboratif
bagi melahirkan murid yang berilmu dan berk
Bagi PdP KSSM PJPK, penggunaan pem
emahiran berfikir aras
belajaran berasaskan
tinggi. Proses PdP berasaskan inkuiri berfoku
inkuiri
memberi
peluang
kepada
muriduntuk mempraktikk
s kepada learning by
an
doing yang melibatkan murid melaksanaka
kemahiran
menyelesaika
masalah
dankemahiran
membuat
n aktiviti penerokaan,
n
penyiasatan, penyoalan, berfikir secara reflektif dan penemuan ilmu
keputusan.
baharu.
Pembelajaran Berasaskan Projek
Pembelajaran
berasaskan
inkuiri membolehka
murid Pembelajaran berasaskan projek adalah pend
n ekatan pembelajaran
mengaplikasika
kemahiran
berfikirsepertimengingat dimanamuridbelajar
dengan
menyiasat
soalan komplek
n
, s,
mengaplikasikan, menganalisis, mensintesis
masalah
ataucabaran.
Pembelajara
berasaskan
projek
, membuat ramalan
n
dan
menilai
sesuatu
perkara
atautugas.Pendekatan
ini menggalakk
pembelajara
aktif,melibatkan
muriddan
an n
mengembangkan kemahiran berfikir secara
membolehkan mereka untuk berfikir aras tin
ritis dan kreatif serta
ggi. Murid meneroka
meningkatkan kefahaman tentang sesuatu ko
masalah dunia sebenar dan mencari jawap
nsep dan kemahiran.
an melalui penyiapan
projek. Murid juga mempunyai kawalan ke atas projek tersebut di

8
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

merekabolehmenetapkan
bagaimana
projekini Kajian kes dalam PdP Pendidikan Kesihatan
mana merupakan salah satu

dipersembahkan seba
kerja projek yang boleh dilakukan oleh
gai produk akhir.
murid. Melalui kajian kes,
murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran malah
Penghasilan sesuatu projek boleh dihasil
dapat memupuk semangat bekerjasama. D
kan secara individu,
i samping itu, kerja
berpasangan atau kumpulan. Pembelajara
projek ini juga dapat memberi peluang k
n berasaskan projek
epada murid untuk
memberi penekanan kepada pembelajaran
menguasai kemahiran berkomunikasi, membi
berasaskan inkuiri.
na perhubungan yang
Melalui pembelajaran berasaskan projek, mur
sihat, empati dengan orang lain, berupaya m
id perlu tahu apakah
engendalikan emosi
projek yang akan dihasilkan dan menentuka
serta tekanan dalam menguruskan hidup s
n apakah yang perlu
ecara produktif dan
mereka tahu dalam menyiapkan sesuatu projek. Murid akan
sihat.
menentukan kriteria projek yang disediakan, merancang masa,
peralatan yang digunakan, membuat keputusan
Pendekatan
Teaching Games for Understa
dan membina
nding
persefahaman dengan pasangan atau ahli
Pendekatan Teaching Games for Understa
umpulan. Projek yang
nding (TGfU) adalah
dihasilkan perlu dinilai dari segi keberkes
satu pendekatan pengajaran permainan ya
anan melalui refleksi.
ng bertujuan menjana
kefahaman murid yang lebih menyeluruh dalam semua aspek
Pembelajaran berasaskan projek adalah pem
permainan. TGfU adalah satu pendekatan
belajaran berpusatkan
pengajaran holistik
murid. Murid akan melalui proses pembel
dalam
Pendidikan
Jasmani
yangberpusatkan
muriddan
ajaran kendiri yang
membantu mereka lebih mudah memahami
penyelesaia
masalah.
TGfUmemberi
tumpuan
kepada
sesuatu konsep dan
n
kemahiran
yangmendalam
berdasarkan
topikdalamprojek pendekatan pengajaran melalui bermain yang
menekankan konsep,
t
taktik, strategi dan penyelesaia
n masalah. Sesuatu kemahiran
hanya
akan dibangunkan mengikut keperluan semasa.
Bagi PdP Pendidikan Jasmani, murid boleh
Penggunaa
TGfUdalam PdP
Pendidikan
Jasmani
dapat
menghasilkan projek
n
berbentuk
rutinpergerakan
gimnastik
asas,rutinpergerakan meningkatkan tahap keaktifan murid, pengli
batan dalam aktiviti,
berirama mengikut muzik, permainan kecil dan perancangan
motivasi dan keseronokan.
elan
kecergasan latihan fizikal.

9
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

pelbagai mata pelajaran lain, pengalaman hi


TGfU memberi penekanan kepada berm dup harian murid serta
ain dan murid diberi

pendedahan kepada masalah taktikal dan strateg


isu-isu global perlu dihubung kait dalam Pd
i dalam permainan
P KSSM PJPK.
yang diubah suai. Pada situasi permainan yang diubah suai ini,
murid dirangsang untuk membuat keputusan dengan so
Aplikasi Teori Kecerdasan Pelba
alan yang
gai
dikemukakan oleh guru dalam menentukan
Teori Kecerdasan Pelbagai terdiri daripada la
taktikal dan strategi
pan jenis kecerdasan
yang akan digunakan. Sejajar dengan p
iaitu, verbal-linguistik, logik- kinestetik,
enekanan kemahiran
matematik, visual-ruang,
berfikir aras tinggi, pendekatan TGfU boleh
muzik, interpersonal, intrapersonal dan na
igunakan dalam PdP
turalis. Melalui Teori
bidang
kemahiran
permainan
yang terdapatdalam Kecerdasan Pelbagai, guru dapat meng
enal pasti persamaan dan
Pendidikan Jasmani. Pendekatan TGfU juga
perbezaan keupayaan individu yang unik.
menggalakkan guru
Dalam menjalankan
menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam meran
aktiviti
bilik darjah,pengalaman
muriddan pengalaman
cang permainan yang
diubah suai bagi PdP Pe
pembelajaran perlu disusun atur denga
ndidikan Jasmani.
n mengambil kira pelbagai
tahap kecerdasan agar murid dapat belajar dengan cara tersendiri
Pendekata
dalam keadaan yang paling sesu
n Bersepa
ai. Kaedah dan aktiviti yang
du
Pendekatan bersepadu merupakan satu strate
berbeza
perludirancang
untukmuridyangberbeza
tahap
gi yang penting untuk
menjalin dan mengadunkan unsur-unsur ilm
kecerdasan bagi meningkatkan kecerdasan
u, kemahiran, bahasa
serta potensi murid
dan nilai-
murni.Melalui
pendekatan
ini perkembangayang tidak terbatas. Ini dapat membantu
nilai
n murid menyelesaikan
kemahiran berfikir, kemahiran generik dan ke
masalah dan membuat keputusan dalam kehi
mahiran belajar perlu
dupan sebenar serta
diberi penekanan. Dalam proses pengajaran
kebolehan menghasilkan sesuatu idea atau
dan pembelajaran,
produk baharu.
penekanan perlu dibuat terhadap pemupukan nilai-nilai murni yang
selaras dengan matlamat KSSM PJPK. Antara nilai
Pembelajaran Secara Kontekst
ng perlu
ual
diterap
dan diamalkan
ialah kebersihan,
keselamata Pembelajaran secara kontekstual merupakan
n, kaedah pembelajaran
tanggungjawa
keprihatinan,
kasihsayang,
kejujuran
dan yang menggabungkan isi kandungan denga
b,
n pengalaman harian
kerjasama. Di samping itu, pengetahuan da
individu, masyarakat dan persekitaran. PdP
n kemahiran daripada
kontekstual ini lebih
kepada hands-on dan minds-on.

10
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

ELEMEN MERENTAS KURIKULUM

Pengetahuan dan kesedaran terhadap k


Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah un epentingan alam
sur nilai tambah yang

diterapkan dalam proses PdP selain yang dit


sekitar dalam membentuk etika murid
etapkan dalam SK dan
untuk menghargai
SP. Elemen ini diterapkan bertujuan mengukuhkan kemahiran dan
alam.
keterampilan modal insan yang dihasratkan serta dapat menangani
cabaran semasa dan masa hadapan. Elemen dalam EMK adalah
3. Nilai Murni
s
e Nilai murni diberi penekanan dalam sem
p ua mata pelajaran
er
ti
b
er
ik
ut
:
supaya
murid sedar akan kepentingan dan
1. Bahas
mengamalkanny
a
a.
 Penggunaan
bahasapengantar
yangbetulperlu Nilai murni merangkumi aspek kerohania
n, kemanusiaan
dititikberatkan dalam semua
kewarganegaraa
yang menjadi dalam
mata pelajaran.
n alan
 Semasa PdP bagi setiap mata pelajaran, aspek sebutan kehidupan harian.
,
struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras bahasa perlu
diberi penekanan bagi membantu murid menyusun idea dan
4. Sains dan Teknologi
berkomunikasi secar
a berkesan. Menambahkan minat terhadap sains dan t
eknologi dapat
meningkatkan literasi sains serta teknologi dalam kalangan
2. Kelestarian Alam Sekitar
murid.
 Kesedaran mencintai dan menyayangi a
Penggunaan teknologi dalam pengajaran
lam sekitar dalam dapat membantu
jiwa muridperludipupuk
melalui
PdPsemuamata serta menyumbang kepada pembelajaran
yang lebih cekap
pelajaran.
dan berkesan.

Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam PdP
merangkumi empat perkara iaitu:

11
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

Kreativiti dan inovasi saling bergandingan da


(i) Pengetahuan sains dan teknologi (f n perlu untuk
akta, prinsip,

konsep
yang berkaitan
dengansainsdan memastikan
pembangunan mod
insanyangmampu
al
teknologi);
menghadapi cabaran abad ke-
21.
(ii) Kemahiran
saintifik(prosespemikiran
dan Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegr
asikan dalam
kemahiran manipulatif tertentu);
PdP.
(iii) Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran,
keselamatan); dan
7. Keusahawanan
(iv) Penggunaan teknologi dalam
aktiviti PdP. Penerapan elemen keusahawanan bertujuan
membentuk
ciri-ciri dan amalan keusahawanan sehingga menjadi satu
5. Patrio
budaya dalam kalang
tisme
an murid.
 Semangat patriotik dapat dipupuk me
Ciri keusahawanan boleh diterapkan dal
lalui semua mata am PdP melalui
pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khid
aktiviti yang mampu memupuk sikap s
mat masyarakat.
eperti rajin, jujur,
 Semangat
patriotikdapatmelahirkan
muridyang amanah
danbertanggungjaw
sertamembangunka
ab n
mempunyai semangat cintakan negara
minda kreatif dan inovatif untuk memacu i
dan berbangga
dea ke pasaran.
sebagai rakyat Malaysia.
8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi
6. Kreativi
ti dan Inov 
Penerapan eknologi Maklumat dan Komunikasi
 Kreativiti adalah kebolehan menggunak
(TMK) dalam PdP memastikan murid d
an imaginasi untuk apat mengaplikasi
mengumpul, mencerna dan menjana id
dan mengukuhkan pengetahuan dan kem
ea atau mencipta
ahiran asas TMK
sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham atau gabungan
yang dipelajari.
idea
yang Pengaplikasia
TMKbukansahaja
mendorong muri
ada. n d

 Inovasi merupakan pengaplikasian kre menjadi kreatif malah menjadikan PdP


ativiti melalui ubah lebih menarik dan
suaian, membaiki dan memp
menyeronokkan serta meningkatkan k
raktikkan idea.
ualiti pembelajaran.

12
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang hend 10. Kewangan


 ak

diajar dan sebagai pengupaya bagi m


Penerapan
elemenPendidikan
Kewangan
bertujuan
eningkatkan lagi
kefahaman murid terhadap kandunga
membentuk generasi masa hadapan y
n mata pelajaran.
ang berkeupayaan

Salahsatu penekana
dalamTMKadalah
pemikiran membuat
keputusan kewangan yang bijak,
n mengam
komputasional yang boleh diaplikasikan d
pengurusan kewangan yang beretika se
alam semua mata
rta berkemahiran
pelajaran.
Pemikiran
komputasional
merupakan
satu menguruskhal ehwal kewangansecara
an
kemahiran untuk menggunakan konsep penaakulan logik,
bertanggungjawab.
algoritma, leraian, pengecaman corak,
Elemen Pendidikan Kewangan boleh diterap
peniskalaan dan
kan dalam PdP
penilaian
dalam prosesmenyelesaika
masala secara langsung ataupun secara sisipan.
n h Penerapan secara
berbantuka
langsung adalah melalui tajuk-
n komputer.
tajuk seperti Wang yang

mengandungi elemen kewangan secara eksplisit seperti


9. Kele
pengiraan faedah mudah dan
starian
faedah kompaun. Penerapan
Global

Elemen Kelestarian Global bermatlama secara sisipan pula diintegrasik lain
t melahirkan murid an melalui tajuk
berdaya
lestariyangbersikap
responsif
terhadap merenta
kurikulum.
Pendedahan
kepada
pengurusan
s
persekitaran dalam kehidupan harian de alam ke
kewangan d
ngan mengaplikasi
adalah penting bagi
pengetahuan, kemahiran dan nilai yang
menyediakan murid dengan
kemahiran dan
diperolehi melalui
engetahuan,
elemen
Penggunaan
dan Pengeluaran
Lestari, nilai
yangdapatdiaplikasikan
secaraberkesan
dan
Kewarganegaraan Global dan Perpaduan.
bermakna.

Elemen Kelestarian Global penting dalam menyediakan
murid
bagi menghadapi cabaran dan isu semasa di
peringkat tempatan, negara dan global.

Elemen ini diajar secara langsung dan secara sisipan dalam
mata pelajaran yang berkaitan.

13
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

PENTAKSIRAN BILIK DARJAH

 Mengambil kira pelbagai aras pengetahua


Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) merupakan n dan kemahiran
proses mendapatkan

maklumat tentang perkembangan murid yang dirancang, dilaksana


yang dipelajar.
dan
dilapor
olehguruyangberkenaan.
Proses
ini berlaku  Membolehka
muridmempamerkan keupayaan
n bagai
berterusan bagi membolehkan guru menentukan tahap pembelajaran.
pengu
asaan Mentaksir tahap penguasaan murid berd
murid. asarkan Standard

Pembelajaran dan Standard Prestasi.


PBD boleh dilaksanakan oleh guru secara
ormatif dan sumatif.  Mengambil
tindakan
susulan
bagitujuan
pemulihan
dan
Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan proses
pengukuhan.
PdP, manakala pentaksiran secara sumatif dilaksanakan pada akhir
sesuatu unit pembelajaran, penggal, semes
ter atau tahun. Guru PBD dalam KSSM PJPK dirancang dan di
kendalikan oleh guru
perlulah merancang, membina item atau
pada peringk
sekolah.
Perkara
yangditaksirmerangkumi
strumen pentaksiran,
at
mentadbir, memeriksa, merekod dan melap
penguasaan pengetahuan, penguasaan k
or tahap penguasaan
emahiran, penerapan
yang diajar berdasar
sikap dan nilai, status kesihatan da
kan DSKP.
n amalan harian.

Guru PJPK boleh menggunakan pelbagai kae


Dalam usaha memastikan pentaksiran mem dah untuk mengukur
bantu meningkatkan

keupayaan dan penguasaan murid, guru haruslah


pencapaian murid. Antaranya adalah sep
melaksanakan
erti berikut:
pentaksiran yang mempunyai ciri-ciri berikut:

Menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran seperti 1. Prestasi Kemahiran
pemerhatian, lisan
Prestasi kemahiran boleh diukur b
dan penulisan.
erdasarkan penguasaan
 Menggunaka
pelbagai
strategi
pentaksiran
yangboleh kemahiran mengikut petunjuk masa, ja
n rak, ketepatan dan
dilaksanakan oleh g
bentuk lakuan. Elemen setiap kem
uru dan murid.
ahiran dikenal pasti dan

14
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

5. Penilaian Kendiri
tahap penguasaan murid disenaraikan dalam ruangan yang

d
Penilaian kendiri membolehkan m
i
urid menilai tahap pencapaian
s
e
d
i
a
k
a
n
.
sendiri. Kaedah ini membolehkan murid lebih bertanggungjawab
2. S
terhadap proses pembelajaran.
enara
Melalui kaedah ini murid boleh
i Sem
ak
Senarai semak melibatkan senarai langkah
merancan
penetapan
matlamat,
menyimpan
progres
-langkah kemahiran
g
atau aktiviti dan menandakan Ya atau
penguasaa
kemahiran,
pelankecergasan
dan pelan
Tidak berdasarkan
n
lak
pemakanan dengan menggunaka
ua
n buku log, diari atau carta.
n
mu
rid.

6. Kertas-Pensel
3. Rubrik

Rubrik melibatkan memerihal kemahiran


Guru boleh mengemukakan soalan pende
yang perlu dikuasai
k yang memerlukan
berdasarkan kriteria penilaian. Rubrik jug
murid menjawab secara ringkas berkaitan
a memberi maklum
pergerakan yang
balas kualitatif terhadap prestasi murid ya
dikenal pasti atau lakuan sesuatu kemahira
ng melibatkan apa
n atau pengetahuan.
yang murid telah lakukan dan tindakan ya
Kaedah kertas-pensel juga merupakan sa
ng boleh dilakukan
tu cara tradisional
untuk memperbaiki kelemahan. Rubrik ju
untuk mengukur kefahaman murid dengan
ga boleh digunakan
menggunakan item
oleh murid sebagai penilai
berbentuk aneka pilihan, berstruk
an kendiri.
tur dan esei.

4. Portfolio
Portfolio melibatkan persembahan visual berbentuk sampel
kerja dan data prestasi dalam bentuk koleksi yang dibuat oleh
murid. Portfolio juga menunjukkan usaha, kemajuan atau
pencapaian
dalam suatu tempoh tertentu. Guru perlu
membimbing murid menghasilkan portfolio.

15
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

Jadual 3: Penyataan Tahap Pen


Tahap Penguasaa guasaan Umum
n Umum

Tahap
Tafsiran
Tahap penguasaan merupakan satu bentuk p 1
enyataan pencapaian Murid tahu perkara asas atau
boleh
yang menunjukkan perkembangan pembela (Tahu melakukan kemahiran asas ata
jaran murid. Terdapat ) u memberi
enam tahap penguasaan yang menunjukk respons terhadap perkara yan
an aras penguasaan g asas.

yang disusun secara hierarki. Tahap pengua Murid menunjukkan kefahama


saan ini mengambil 2
n dengan
kira pengetahuan, kemahiran dan nilai yan menjelaskan sesuatu perkara
g ditetapkan dalam (Tahu dan faha
yang
m)
dipelajari dalam bentuk komuni
kasi.
kurikulum. Jadual 3 menunjukkan penyataan
tahap penguasaan 3 Murid menggunakan pengetah
uan untuk
u
(Tahu, fahammelaksanakan sesuatu kemahi
m
an ran pada
u
m boleh buat)
su
. atu
sit
ua
si.
Tahap penguasaan KSSM PJPK digubal den juga membuatPembelajaran yang dinyatakan
gan merujuk kepada pertimbangandalam KSSM PJPK semasa pr
profesional oses
rubrik dan tafsiran tahap penguasaan umum.
dasarkan Stan
Tahap penguasaan P
dard
d
KSSM PJPK dinyatakan dalam Standard
Prestasi bagiP
Prestasi. Penentuan
etiap kelompok
tahap penguasaan murid mestilah merujuk Sta Standard Kand
s
ndard Prestasi. Guru ungan dan e
ndard r
t
a 4 Murid menggunakan pengetah
uan dan
p (Tahu, fahammelaksanakan sesuatu kemahi
e an ran
n boleh buat dendengan beradab iaitu mengiku
t gan t prosedur
a atau secara analitik dan
beradab)
k sistematik.
s
5
i Murid menggunakan pengetahu
r an dan
a (Tahu, fahammelaksanakan sesuatu kemahir
n an an pada
. boleh buat den
situasi baharu dengan mengikut
gan
prosedur
beradab terpuj
atau secara sistematik serta tek
i)
al dan
bersikap positif.
6 Murid berupaya menggunak
an
pengetahuan dan kemahiran
sedia ada
(Tahu, faham dan untuk digunakan pada situasi baharu
boleh buat dengan secara sistematik, bersikap positif, kreatif
beradab mithali) dan inovatif dalam penghasilan idea
baharu serta boleh dicontohi.

16
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

Tahap Penguasaan Keseluruh


Guru boleh merekod perkembangan murid di dalam buk an
u rekod

mengajar, buku latihan, buku catatan, senarai semak, jadual atau


lain-lain yang sesuai. Perekodan tahap pe
Tahap Penguasaan Keseluruhan bagi setiap
nguasaan dibuat ke
mata pelajaran perlu
dalam templat pelaporan yang disediakan se
ditentukan
padasetiapakhirtahun.TahapPenguasaan
telah PdP bagi setiap
bidang, tema, kemahiran atau kelompok Stan
Keseluruhan ini merangkumi aspek pengeta
dard Kandungan dan
huan, kemahiran dan
Standard Pembelajaran sele
nilai dalam KSSM PJPK. Guru perlu ment
sai dilaksanakan.
aksir murid secara kolektif
dan
holistik dengan melihat semua aspek semasa PdP
KSSM PJPK. Guru boleh membuat pertimbangan berdasarkan
hasil kerja, keupayaan, tingkah laku, kelebihan dan kekurangan
pada murid serta prestasi mereka dalam ujian atau aktiviti PdP.
Guru bertanggungjawab melaksanakan pentaksiran dengan cekap,
adil, telus, sistematik dan holistik tanpa melibatkan emosi. Guru
hendaklah menggunakan pertimbangan profesional dalam semua
proses
pentaksiran, khususnya dalam menentukan tahap
penguasaan
keseluruhan. Pertimbangan profesional dilakukan
berdasarkan pengetahuan dan pengalaman guru, interaksi guru
bersama murid, serta perbincangan bersama rakan sejawat.
17
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

ORGANISASI KANDUNGAN

Lajur Standard Kandungan mengandungi ka


KSSM PJPK diorganisasikan berdasarkan ndungan yang perlu
Standard Kandungan,

Standard Pembelajaran dan Standard Presta


dipelajari dalam satu tempoh masa, man
si yang perlu dikuasai
akala lajur Standard
o
Pembelajaran menunjukkan apa
l
yang murid perlu kuasai dan
e
h

m
u
r
i
d
.

capai. Lajur Standard Prestasi menunjukka


Susunan kandungan kurikulum ini adalah be n tahap pencapaian
rtujuan memudahkan
murid menguasai bidang-
pelaksanaan PdP seperti bidang yang dipelajari.
penerangan Jadual 4.
Dalam organisasi kandungan terdapat juga L
Jadual 4: Tafsiran Standard Kandungan, Sta ajur Catatan. Lajur ini
ndard Pembelajaran

dan Standard Prestasi mengandun


notadan cadangan
aktiviti.Guruboleh
gi
STANDARD STANDA STANDA melaksanakan aktiviti tambahan selain daripa
RD RD da yang dicadangkan
KANDUNGA
PEMBELAJAR PRESTA mengikut dankeperluan
untukmencapai
Standard
N
AN SI ativiti
Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut
ketahui dan boleh Suatu penetapan Suatu set kriteria Pembelajaran.
lakukan dalam kriteria atau umum yang
suatu tempoh indikator kualiti menunjukkan
persekolahan pembelajaran dan tahap-tahap
merangkumi pencapaian yang prestasi yang perlu
aspek boleh diukur bagi murid pamerkan
pengetahuan, setiap standard sebagai tanda
kemahiran dan kandungan. bahawa sesuatu
nilai. perkara itu telah
dikuasai murid.

18
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

KOMPONEN
PENDIDIKAN JASM
ANI
19
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

20
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

PENGENALAN KSSM PENDIDIKAN JASMANI

Penggubalan KSSM Pendidikan Jasmani adalah bertujuan untuk


Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) Pendidikan

Jasmani digubal berasaskan Standard Kandungan dan Standard


memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk
Pembelajaran yang perlu dicapai dan dikuasai oleh murid.
melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
KSSM
Pendidikan Jasmani menekankan kepada kemahiran emosi, rohani dan jasmani. Kurikulum ini menyediakan murid ke
pergerakan yang membolehkan murid melakukan pelbagai aktiviti
arah pembinaan modal insan yang sihat dan cergas dengan
fizikal untuk kesihatan dan mengamalkan gaya hidup aktif.
menekankan Kemahiran Abad Ke-21.

KSSM Pendidikan Jasmani untuk menyediakan murid dengan


Kandungan KSSM Pendidikan Jasmani digubal dengan mengambil

kira kebolehlaksanaan kemahiran, pengetahuan dan nilai bagi


kemahiran gimnastik asas, pergerakan berirama, olahraga asas,
murid kedua-dua jantina serta mengekalkan prinsip-prinsip dalam
kemahiran permainan, rekreasi dan kesenggangan serta
Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Pendidikan Jasmani.
kecergasan. Guru yang mengajar KSSM PJPK perlu mempunyai
Kurikulum ini juga digubal dengan merujuk pelbagai badan
pengetahuan dan kemahiran asas dalam pergerakan dan
profesional kebangsaan dan antarabangsa seperti Dasar Sukan
kecergasan berdasarkan disiplin ilmu Pendidikan Jasmani. Antara
Negara, World Health Organization (WHO) dan menggunakan
disiplin ilmu Pendidikan Jasmani melibatkan pembelajaran motor,
Standard Antarabangsa Pendidikan Jasmani dan Sukan Untuk
perkembangan motor, biomekanik, suaian fizikal, fisiologi senam,
Murid Sekolah oleh International Council for Health, Physical
psikologi sukan dan sosiologi sukan dengan menerapkan nilai
Education, Recreational-Sports And Dance (ICHPER-SD) sebagai
estetika. PdP KSSM Pendidikan Jasmani juga dilaksanakan
panduan. Kandungan kurikulum Pendidikan Jasmani peringkat
dalam suasana yang menyeronokkan serta menekankan aspek
menengah atas juga masih mengekalkan tiga domain pendidikan,
keselamatan.
iaitu psikomotor, kognitif dan afektif.

21
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

MATLAMAT KSSM PENDIDIKAN JASMANI

6. Membina matlamat dan mengaplikasikan strategi untuk


KSSM Pendidikan Jasmani bermatlamat membina murid menjadi

individu
yang cergas dan sihat serta berkemahiran, meningkatkan prestasi.
berpengetahuan dan mengamalkan nilai murni melalui aktiviti
7. Merancang dan memberi justifikasi perancangan untuk
fizikal ke arah kesejahteraan hidup.
meningkatkan kemahiran dan kecergasan fizikal.
8.
Mempamerkan dan mengaplikasikan pelbagai prinsip,
strategi dan konsep pergerakan serta kecergasan semasa
OBJEKTIF KSSM PENDIDIKAN JASMANI
melakukan aktiviti fizikal.
9.
Bekerjasama dan berkomunikasi dengan berkesan
KSSM
Pendidikan Jasmani bertujuan membolehkan murid semasa melakukan aktiviti fizikal.
mencapai objektif berikut:
10. Membina hubungan yang positif dan menunjukkan
tanggungjawab sosial semasa melakukan aktiviti fizikal.
1.
Meneroka pelbagai strategi dalam permainan menerusi 11. Mempamerkan pengalaman pembelajaran Pendidikan
pendekatan inkuiri.
Jasmani semasa melakukan aktiviti fizikal.
2.
Mengaplikasikan pengetahuan semasa melakukan aktiviti 12. Mengamalkan dan mengekalkan gaya hidup sihat untuk
fizikal.
kesejahteraan.
3.
Menggunakan istilah Pendidikan Jasmani untuk
berkomunikasi secara berkesan.
4.
Melakukan kemahiran secara berkesan dalam pelbagai
konteks.
5.
Mempamerkan dan mengaplikasikan pelbagai kemahiran
dan teknik dengan berkesan semasa melakukan aktiviti
fizikal.

22
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

STANDARD PRESTASI KSSM PENDIDIKAN JASMANI


FOKUS KSSM PENDIDIKAN JASMANI

Standard Prestasi merupakan skala rujukan guru untuk


KSSM Pendidikan Jasmani peringkat menengah atas berfokus

kepada penguasaan kemahiran spesifik dan strategi dalam


menentukan pencapaian murid dalam menguasai Standard
permainan dan sukan, rekreasi dan kesenggangan; mengaplikasi
Kandungan dan Standard Pembelajaran yang ditetapkan.
pengetahuan dan kemahiran dalam kecergasan fizikal bagi
meningkatkan
kecergasan fizikal dan kesihatan; dan Standard Prestasi dibina berdasarkan rubrik yang menunjukkan
mengamalkan elemen pengurusan keselamatan, tanggungjawab
tahap penguasaan murid terhadap bidang kemahiran dan
kendiri, interaksi sosial, dinamika kumpulan dan etika dalam
kecergasan yang dikuasai melalui proses PdP yang
sukan semasa melakukan aktiviti fizikal.
menggunakan ansur maju. Rubrik juga dibina berdasarkan
taksonomi psikomotor, kognitif dan afektif bagi mengukur tahap
Fokus KSSM Pendidikan Jasmani peringkat menengah atas
pencapaian berdasarkan domain psikomotor, kognitif dan afektif.
diterjemahkan dalam Bidang Kemahiran dan Bidang Kecergasan
seperti Rajah 2. Kandungan kurikulum ini juga dibahagikan Standard Prestasi mengandungi enam Tahap Penguasaan yang

pemberatannya sebanyak 75% Bidang Kemahiran dan 25%


disusun secara hierarki di mana Tahap Penguasaan 1
Bidang Kecergasan.
menunjukkan pencapaian terendah sehingga pencapaian tertinggi
iaitu Tahap Penguasaan 6. Setiap pernyataan tahap penguasaan

Bidang ditafsirkan secara generik sebagai aras tertentu untuk memberi


Kecergasan
25% gambaran holistik tentang pencapaian murid dan pelaporan
individu. Pernyataan tahap penguasaan umum adalah seperti
Bidang
Kemahiran
75%
Jadual 5.
Rajah 2: Pemberatan Bidang Kemahiran dan Bidang Kecergasan
dalam KSSM Pendidikan Jasmani
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

Penyataan Tahap Penguasaan Umum KSSM Pendidikan Jasmani


Penyataan tahap penguasaan umum KSSM Pendidikan Jasmani berdasarkan rubrik yang dijadikan sebagai panduan kepada guru untuk
mentaksir prestasi murid. Penyataan tahap penguasaan umum KSSM Pendidikan Jasmani seperti dalam Jadual 5.

Jadual 5: Penyataan Tahap Penguasaan Umum KSSM Pendidikan Jasmani

TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

Meniru atau Melakukan Perkara Asas


1 Murid boleh meniru atau melakukan kemahiran asas, kemahiran pergerakan atau aktiviti kecergasan fizikal yang
ditunjukkan atau tahu perkara asas tentang sesuatu kemahiran yang akan dilakukan.

Memahami dan Melakukan Kemahiran atau Aktiviti Fizikal


2 Murid boleh melakukan kemahiran pergerakan dan aktiviti kecergasan fizikal serta menyatakan pengetahuan
berkaitan fakta, konsep, dan prosedur bagi sesuatu kemahiran atau aktiviti kecergasan.
Mengaplikasikan dan Melakukan Kemahiran atau Aktiviti Fizikal
3 Murid boleh mengingat semula dan mengaplikasikan pengetahuan berkaitan fakta, konsep, prinsip, prosedur,
strategi, teknik, dan maklumat semasa melakukan sesuatu kemahiran atau aktiviti kecergasan.
Mengaplikasikan dan Melakukan Kemahiran atau Aktiviti Fizikal dengan Betul
Murid boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan fakta, konsep, prinsip, prosedur, strategi, teknik dan maklumat
4
semasa melakukan sesuatu kemahiran atau aktiviti kecergasan dengan turutan yang betul atau mengikut prosedur
yang sistematik.
Merancang untuk Meningkatkan Prestasi
Murid boleh merancang sesuatu aktiviti yang baharu atau mengimprovisasi berdasarkan pengetahuan dan
5 kemahiran yang dipelajari untuk meningkatkan penguasaan kemahiran dan tahap kecergasan fizikal, melakukan
aktiviti tersebut secara tekal, dan mempamerkan kemahiran interpersonal.
Membuat Refleksi untuk Meningkatkan Prestasi dan Amalan Gaya Hidup Sihat
Murid boleh membuat justifikasi berdasarkan strategi untuk meningkatkan prestasi dalam kemahiran, kecergasan
6 dan mempamerkan kemahiran interpersonal serta boleh mempraktikkan kemahiran tersebut ke arah gaya hidup
sihat untuk kesejahteraan.

24
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

ORGANISASI KANDUNGAN KSSM PENDIDIKAN JASMANI

Aci Bulat
KSSM Pendidikan Jasmani peringkat menengah atas disusun

mengikut bidang yang terdiri daripada Bidang Kemahiran dan


 Tiang Empat
Bidang Kecergasan. Bidang terdiri daripada kandungan kurikulum
yang dikelompokkan daripada kemahiran, pengetahuan dan nilai
Bidang Kecergasan pula terdiri daripada:
yang telah dikenal pasti untuk dikuasai dan dicapai.
1. Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan.
2. Pentaksiran Kecergasan Fizikal yang melibatkan Ujian
Kandungan KSSM Pendidikan Jasmani menengah atas terdiri
Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid
daripada Bidang Kemahiran dan Bidang Kecergasan.
Sekolah Malaysia (SEGAK).

Bidang Kemahiran KSSM Pendidikan Jasmani Tingkatan 5 terdiri


Bidang Kemahiran KSSM Pendidikan Jasmani Tingkatan 4 terdiri

daripada:
daripada:
1. Pergerakan Berirama
1. Pergerakan Berirama
2. Permainan:
2. Permainan:
 Kategori serangan yang melibatkan bola sepak, bola
 Kategori serangan yang melibatkan ragbi sentuh, bola
jaring dan bola baling.
keranjang dan hoki.
 Kategori jaring yang melibatkan bola tampar, sepak
 Kategori jaring yang melibatkan badminton dan
takraw dan tenis.
pingpong.
 Kategori pukul dan memadang yang melibatkan kriket.
 Kategori pukul dan memadang yang melibatkan sofbol.
3. Rekreasi dan Kesenggangan melibatkan:
3. Rekreasi dan Kesenggangan melibatkan:
 Perlumbaan Eksplorasi (explore race)  Aktiviti Ikhtiar Hidup
 Perlumbaan Berhalangan (obstacle race)

25
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

Permainan kecil menggunakan bola kecergasan spek ergasan Meningkatkan Kesihatan


(fit ball).
(Domain Psikomotor)
 Melalui aspek , rid berkeupayaan meningkatkan dan
Hoki Terbang
 Usung Balak mengekalkan tahap kecergasan untuk kesihatan dan prestasi
fizikal dalam Bidang Kecergasan.
Bidang Kecergasan pula terdiri daripada:
1. Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan. Aspek 4: Aplikasi Pengetahuan Meningkatkan Kecergasan
2. Pentaksiran Kecergasan Fizikal yang melibatkan Ujian (Domain Kognitif)
Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan Untuk Murid Melalui aspek ini, murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
Sekolah Malaysia (SEGAK). berkaitan konsep, prinsip dan strategi meningkatkan kecergasan
untuk kesihatan dan prestasi fizikal dalam Bidang Kecergasan.
Kandungan bagi setiap bidang disusun mengikut domain
psikomotor, kognitif dan afektif. Domain psikomotor, kognitif dan Aspek 5: Kesukanan (Domain Afektif)
afektif diwakili lima aspek iaitu: Melalui aspek ini, murid berkeupayaan mengukuhkan amalan
Pendidikan Jasmani menerusi elemen pengurusan dan
Aspek 1: Kemahiran Pergerakan (Domain Psikomotor)
keselamatan serta kemahiran interpersonal semasa melakukan
Melalui aspek ini, murid menguasai pelbagai corak pergerakan
aktiviti fizikal dengan berkesan melibatkan:
dan kemahiran motor yang diperlukan untuk melakukan pelbagai
1. Pengurusan dan Keselamatan
aktiviti fizikal yang terdapat dalam Bidang Kemahiran.
2. Tanggungjawab Kendiri
Aspek 2: Aplikasi Pengetahuan dalam Pergerakan
3. Interaksi Sosial
(Domain Kognitif)
4. Dinamika Kumpulan
Melalui aspek ini, murid dapat mengaplikasikan pengetahuan
5. Etika dalam Sukan
berkaitan konsep, prinsip dan strategi pergerakan dalam
pembelajaran serta mengembangkan kemahiran motor semasa
melaksanakan aktiviti fizikal dalam Bidang Kemahiran.
26
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

Jadual 6: Kelompok Bidang Kemahiran dan Bidang Kecergasan


Kandungan dalam KSSM Pendidikan Jasmani menengah atas untuk PdP Pendidikan Jasmani
adalah setara dengan pencapaian objektif psikomotor, kognitif

dan Aspek 1 Kemahiran Pergerakan


afektif dalam PdP Pendidikan Jasmani. Guru boleh
(Domain Psikomotor)
memulakan PdP dengan Bidang Kemahiran atau Bidang
Kecergasan
tanpa terikat dengan susunan bidang dalam BIDANG Aspek 2 Aplikasi Pengetahuan dalam
kurikulum ini. KEMAHIRAN Pergerakan
(Domain Kognitif)
Aspek 5 Kesukanan
Bagi tujuan pengajaran Bidang Kemahiran, guru menggunakan (Domain Afektif)
Bidang Kemahiran yang terdiri daripada Aspek 1, Aspek 2 dan
Aspek Aspek 3 Kecergasan Meningkatkan
5 secara serentak. Manakala pengajaran Bidang
Kesihatan
Kecergasan pula, guru menggunakan Bidang Kecergasan yang (Domain Psikomotor)
terdiri daripada Aspek 3, Aspek 4 dan Aspek 5 secara serentak.
Aspek 4 Aplikasi Pengetahuan dalam
Guru boleh membuat pilihan sama ada mengajar Bidang BIDANG Meningkatkan Kecergasan
KECERGASAN
Kemahiran atau Bidang Kecergasan terlebih dahulu tanpa (Domain Kognitif)
mengabaikan gabungan aspek yang telah ditetapkan seperti Aspek 5 Kesukanan
(Domain Afektif)
dalam Jadual 6.

Pelaksanaan PdP Pendidikan Jasmani adalah sejajar dengan


Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 9 Tahun 2016 Perkara 8.2
Pelaksanaan Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan
Kesihatan – Lampiran 7. Peruntukan masa Pendidikan Jasmani
dijalankan 3 jam manakala Pendidikan Kesihatan dipelajari 1 jam
bagi setiap 2 minggu. Waktu Pendidikan Jasmani hendaklah

27
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

Jadual 7: Contoh Penyusunan Sesi PdP bagi KSSM PJPK


dilaksanakan berselang hari dalam seminggu seperti dalam

Jadual 7. Contoh Hari


Minggu
Isnin Rabu

Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani


1

Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan


2

Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani


3

Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan


4

Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani


5

Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan


6

Pendidikan Jasmani Pendidikan Jasmani


7

Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan


8
28
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

Cadangan Agihan Masa KSSM Pendidikan Jasmani Tingkatan 4

Cadangan agihan masa bagi setiap bidang yang terdapat dalam KSSM Pendidikan Jasmani Tingkatan 4 adalah berdasarkan peruntukan
masa minimum PdP iaitu 48 jam setahun. Cadangan agihan masa boleh dijadikan panduan kepada guru dalam melaksanakan PdP KSSM
Pendidikan Jasmani Tingkatan 4 seperti dalam Jadual 8.

Jadual 8: Cadangan Agihan Masa KSSM Pendidikan Jasmani Tingkatan 4

SUBBIDANG JAM MINIMUM SETAHUN


BIDANG

Pergerakan Berirama
4
Kategori Serangan atau Kawasan 4
Bola Sepak

Bola Jaring 4
Bola Baling 4
KEMAHIRAN Kategori Jaring atau Dinding 4
Bola Tampar

Sepak Takraw 4
Tenis 4
Kategori Pukul dan Memadang: Kriket 4
Rekreasi dan Kesenggangan 4
KECERGASAN Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 10
Pentaksiran Kecergasan Fizikal Ujian SEGAK 2
Jumlah 48
29
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

Cadangan Agihan Masa KSSM Pendidikan Jasmani Tingkatan 5

Cadangan agihan masa bagi setiap bidang yang terdapat dalam KSSM Pendidikan Jasmani Tingkatan 5 adalah berdasarkan peruntukan
masa minimum PdP iaitu 48 jam setahun. Cadangan agihan masa boleh dijadikan panduan kepada guru dalam melaksanakan PdP KSSM
Pendidikan Jasmani Tingkatan 5 seperti dalam Jadual 9.

Jadual 9: Cadangan Agihan Masa KSSM Pendidikan Jasmani Tingkatan 5

SUBBIDANG JAM MINIMUM SETAHUN


BIDANG

Pergerakan Berirama
4
Kategori Serangan atau Kawasan 4
Ragbi Sentuh

Bola Keranjang 4
KEMAHIRAN Hoki 4
Kategori Jaring atau Dinding
Badminton 4
Pingpong 4
Kategori Pukul dan Memadang: Sofbol 4
Rekreasi dan Kesenggangan 4
KECERGASAN Kecergasan Fizikal Berdasarkan Kesihatan 12
Pentaksiran Kecergasan Fizikal Ujian SEGAK 4
Jumlah 48

30
Standard Kandungan,
Standard Pembelajaran
dan Standard Prestasi
Pendidikan Jasmani
Tingkatan 4
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

32
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

BIDANG KEMAHIRAN: PERGERAKAN BERIRAMA

Pergerakan Berirama merupakan medium penting untuk menggalakkan murid berfikir secara kreatif dan menguasai kemahiran
sosial.
Kandungan dalam bidang ini memberi penekanan kepada kemahiran langkah asas dalam tarian etnik iaitu tarian Sewang dan tarian
Singa.
Murid boleh mengimprovisasi kemahiran pergerakan dalam langkah tarian Sewang dan langkah tarian Singa mengikut kreativiti
dalam
membuat persembahan. Bidang pergerakan berirama membolehkan murid dapat mempraktikkan kemahiran ini sebagai satu
aktiviti
meningkatkan kecergasan fizikal dalam amalan gaya hidup sihat.

33
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 1.0: KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN

Murid boleh: Nota:


Pergerakan Berirama

1.1 Melakukan pelbagai 1.1.1 Melakukan langkah tarian Sewang dan tarian Singa mengikut muzik yang
Konsep pergerakan:
corak pergerakan didengar.  Kesedaran tubuh
mengikut muzik. badan
1.1.2 Mereka cipta dan mempersembahkan pergerakan menggunakan langkah  Kesedaran ruang
tarian Sewang mengikut muzik yang didengar. Kualiti pergerakan
 Hubungan
1.1.3 Mereka cipta dan mempersembahkan pergerakan menggunakan langkah
tarian Singa mengikut muzik yang didengar.

ASPEK 2.0: APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Aplikasi Pengetahuan
dalam Pergerakan Murid boleh:
Berirama

2.1 Mengaplikasikan 2.1.1 Memilih dan menentukan pergerakan lokomotor, bukan lokomotor dan konsep pergerakan ya
pengetahuan ng
konsep pergerakan digunakan dalam tarian Sewang dan tarian Singa.
dalam pergerakan 2.1.2
berirama. Membuat justifikasi pemilihan pergerakan lokomotor, pergerakan bukan lokomotor konsep pergerak
an,
muzik dan props yang digunakan dalam mereka cipta pergerakan tarian berdasarkan tarian Sewang
dan tarian Singa.
34
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Pengurusan dan Murid boleh:


Keselamatan

5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Mematuhi prosedur pengurusan dan keselamatan semasa melakukan aktiviti.
mengamalkan
elemen pengurusan 5.1.2 Melakukan aktiviti fizikal dalam persekitaran yang selamat.
dan keselamatan.
5.1.3 Menguruskan peralatan Pendidikan Jasmani sebelum, semasa dan selepas aktiviti fizikal dengan
sistematik.

Tanggungjawab Kendiri
5.2 Menunjukkan 5.2.1 Melibatkan diri secara aktif semasa melakukan aktiviti.
keyakinan dan
tanggungjawab 5.2.2 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti.
kendiri semasa
melakukan aktiviti.5.2.3 Mempamerkan keseronokan dan ekspresi diri semasa melakukan aktiviti fizikal yang mencabar.
Membangunkan matlamat kendiri untuk meningkatkan prestasi dalam aktiviti fizikal.
5.2.4

Interaksi Sosial
5.3 Berkomunikasi dalam 5.3.1 Memainkan peranan bagi meningkatkan interaksi sosial melalui aktiviti.
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti. 5.3.2 Mengiktiraf kepelbagaian budaya dalam melakukan aktiviti.

Dinamika Kumpulan
5.4 Membentuk 5.4.1 Bekerjasama dan berinteraksi secara positif dengan ahli kumpulan semasa mengambil bahagian
kumpulan dan dalam aktiviti.
bekerjasama dalam
kumpulan. 5.4.2 Mengenal pasti dan menggunakan potensi setiap individu dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti
fizikal.

35
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Etika dalam Sukan


5.5 Memahami dan 5.5.1 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif dan reflektif.
mengaplikasikan
etika dalam sukan 5.5.2 Mempamerkan permainan bersih dalam aktiviti yang dilakukan.
semasa melakukan
aktiviti fizikal.

36
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

STANDARD PRESTASI
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

 Boleh meniru langkah tarian Sewang mengikut muzik yang didengar.


1
Boleh meniru langkah tarian Singa mengikut muzik yang didengar.

Boleh melakukan langkah tarian Sewang mengikut muzik yang didengar dan menerangkan pergerakan lokomotor,
2 bukan lokomotor dan konsep pergerakan yang digunakan.
Boleh melakukan langkah tarian Singa mengikut muzik yang didengar dan menerangkan pergerakan lokomotor,
bukan lokomotor dan konsep pergerakan yang digunakan.
Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan pergerakan lokomotor, bukan lokomotor dan konsep pergerakan
3 yang digunakan dalam tarian Sewang.
Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan pergerakan lokomotor, bukan lokomotor dan konsep pergerakan
yang digunakan dalam tarian Singa menggunakan props.
Boleh melakukan langkah tarian Sewang dengan lakuan yang betul menggunakan props mengikut muzik yang
4 didengar.
Boleh melakukan langkah tarian Singa dengan lakuan yang betul menggunakan props mengikut muzik yang
didengar.
Boleh mereka cipta rangkaian pergerakan tarian dengan menggunakan langkah tarian Sewang mengikut muzik
yang didengar.
Boleh mereka cipta rangkaian pergerakan tarian dengan menggunakan langkah tarian Singa mengikut muzik yang
5 didengar.
Boleh mempersembahkan rangkaian pergerakan tarian Sewang dan tarian Singa yang direka cipta mengikut muzik
yang dipilih.
 Boleh berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan tarian Sewang dan tarian Singa.

Boleh menilai prestasi kumpulan sendiri dan kumpulan lain serta mencadangkan penambahbaikan persembahan.
6  Boleh mempraktikkan kemahiran pergerakan berirama sebagai aktiviti meningkatkan kecergasan fizikal.
Boleh menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti pergerakan berirama.

37
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

38
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

BIDANG KEMAHIRAN
KATEGORI SERANGAN: BOLA SEPAK

Bola sepak adalah permainan dalam kategori serangan. Kemahiran bola sepak yang dipelajari di Tingkatan 4 ialah strategi menyeran
g dan
bertahan dalam situasi permainan. Kandungan kurikulum ini juga memberi pendedahan kepada murid berkaitan sistem permaina
n bola
sepak. Murid dapat mengaplikasikan kreativiti dan inovasi dalam merancang strategi menyerang dan bertahan menggunakan s
istem
permainan yang sesuai.

39
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 1.0: KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN

Murid boleh: Nota:


Kemahiran Bola Sepak

1.2 Melakukan 1.2.1 Menggunakan kemahiran bola sepak dalam strategi menyerang denga
n Contoh sistem menyerang:
kemahiran bola beberapa sistem permainan.  4:2:4 (4 pemain
sepak 1.2.2 pertahanan, 2 pemain
Menggunakan kemahiran bola sepak dalam strategi bertahan dengan
menggunakan tengah dan 4 pemain
beberapa sistem permainan.
pelbagai strategi penyerang)
dalam situasi

permainan. 1.2.3 Merancang satu sistem permainan untuk menyerang dan bertahan serta Contoh sistem bertahan:
menggunakan sistem tersebut dalam situasi permainan.  5:3:2 (5 pemain
pertahanan, 3 pemain
tengah dan 2 pemain
penyerang)

ASPEK 2.0: APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Aplikasi Pengetahuan
dalam Kemahiran Bola Murid boleh:
Sepak

2.2 Mengaplikasikan 2.2.1 Memilih sistem permainan yang sesuai untuk menyerang berdasarkan kemampuan pasuk
pengetahuan an,
konsep pergerakan keupayaan pasukan lawan dan situasi permainan.
dan strategi dalam 2.2.2
permainan bola Memilih sistem permainan yang sesuai untuk bertahan berdasarkan kemampuan pasukan, keupaya
sepak. an
2.2.3 pasukan lawan dan situasi permainan.

Membuat justifikasi sistem permainan yang dirancang untuk menyerang dan bertah
an.
40
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Pengurusan dan Murid boleh:


Keselamatan

5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Mematuhi prosedur pengurusan dan keselamatan semasa melakukan aktiviti.
mengamalkan
elemen pengurusan 5.1.2 Melakukan aktiviti fizikal dalam persekitaran yang selamat.
dan keselamatan.
5.1.3 Menguruskan peralatan Pendidikan Jasmani sebelum, semasa dan selepas aktiviti fizikal dengan
sistematik.

Tanggungjawab Kendiri
5.2 Menunjukkan 5.2.1 Melibatkan diri secara aktif semasa melakukan aktiviti.
keyakinan dan
tanggungjawab 5.2.2 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti.
kendiri semasa
melakukan aktiviti.5.2.3 Mempamerkan keseronokan dan ekspresi diri semasa melakukan aktiviti fizikal yang mencabar.
Membangunkan matlamat kendiri untuk meningkatkan prestasi dalam aktiviti fizikal.
5.2.4

Interaksi Sosial
5.3 Berkomunikasi dalam 5.3.1 Memainkan peranan bagi meningkatkan interaksi sosial melalui aktiviti.
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti. 5.3.2 Mengiktiraf kepelbagaian budaya dalam melakukan aktiviti.

Dinamika Kumpulan
5.4 Membentuk 5.4.1 Bekerjasama dan berinteraksi secara positif dengan ahli kumpulan semasa mengambil bahagian
kumpulan dan dalam aktiviti.
bekerjasama dalam
kumpulan. 5.4.2 Mengenal pasti dan menggunakan potensi setiap individu dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti
fizikal.

41
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Etika dalam Sukan


5.5 Memahami dan 5.5.1 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif dan reflektif.
mengaplikasikan
etika dalam sukan 5.5.2 Mempamerkan permainan bersih dalam aktiviti yang dilakukan.
semasa melakukan
aktiviti fizikal.

42
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

STANDARD PRESTASI
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

Boleh menggunakan beberapa kemahiran asas bola sepak semasa menyerang dalam situasi permainan.
1  Boleh menggunakan beberapa kemahiran asas bola sepak semasa bertahan dalam situasi permainan.

Boleh bermain dan menerangkan peranan posisi pemain semasa menyerang dalam situasi permainan.
2  Boleh bermain dan menerangkan peranan posisi pemain semasa bertahan dalam situasi permainan.

Boleh bermain satu posisi tertentu semasa menyerang dengan satu sistem permainan yang dipilih.
3  Boleh bermain satu posisi tertentu semasa bertahan dengan satu sistem permainan yang dipilih.

Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan sistem permainan yang dipilih dengan betul mengikut posisi
4 semasa menyerang dalam situasi permainan.
Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan sistem permainan yang dipilih dengan betul mengikut posisi
semasa bertahan dalam situasi permainan.

Boleh merancang dan melaksanakan satu sistem permainan untuk menyerang berdasarkan kemampuan pasukan,
keupayaan pasukan lawan dan situasi permainan.
5 Boleh merancang dan melaksanakan satu sistem permainan untuk bertahan berdasarkan kemampuan pasukan,
keupayaan pasukan lawan dan situasi permainan.
 Boleh mengaplikasikan etika dalam sukan semasa bermain bola sepak.

Boleh membuat penambahbaikan sistem permainan yang telah dirancang untuk meningkatkan prestasi pasukan.
6 Boleh membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan semasa bermain bola sepak.
 Boleh menggunakan kemahiran bola sepak sebagai aktiviti meningkatkan kecergasan fizikal.

43
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

44
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

BIDANG KEMAHIRAN
KATEGORI SERANGAN: BOLA JARING

Bola jaring adalah permainan dalam kategori serangan. Kemahiran bola jaring yang dipelajari di Tingkatan 4 ialah strategi menyeran
g dan
bertahan dalam situasi permainan. Murid dapat mengaplikasikan kreativiti dan inovasi untuk mengubahsuai strategi atau mera
ncang
strategi menyerang dan bertahan dalam situasi permainan.

45
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 1.0: KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN

Murid boleh: Nota:


Kemahiran Bola Jaring

1.3 Melakukan 1.3.1 Menggunakan kemahiran bola jaring dalam strategi menyerang dari
Contoh strategi
kemahiran bola hantaran tengah, hantaran ke dalam dan hantaran percuma atau penalti
menyerang:
jaring menggunakan dalam situasi permainan.
 Menghantar bola
pelbagai strategi
dalam garisan lurus
dalam situasi 1.3.2 Menggunakan kemahiran bola jaring dalam strategi bertahan satu lawan
(attack down the line)
permainan.
ergerakan awal
satu dan strategi mengawal zon dalam situasi permainan.
(mengacah)
1.3.3
Merancang satu strategi menyerang dan bertahan serta menggunakan

strategi tersebut dalam situasi permainan.

ASPEK 2.0: APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Aplikasi Pengetahuan
dalam Kemahiran Bola Murid boleh:
Jaring

2.3 Mengaplikasikan 2.3.1 Memilih dan memberi justifikasi kemahiran yang sesuai digunakan dalam strategi menyerang pada
pengetahuan pelbagai situasi permainan.
konsep pergerakan
dan strategi dalam 2.3.2 Memilih dan membuat justifikasi kemahiran yang sesuai digunakan dalam strategi bertahan pada
permainan bola pelbagai situasi permainan.
jaring.
46
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Pengurusan dan Murid boleh:


Keselamatan

5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Mematuhi prosedur pengurusan dan keselamatan semasa melakukan aktiviti.
mengamalkan
elemen pengurusan 5.1.2 Melakukan aktiviti fizikal dalam persekitaran yang selamat.
dan keselamatan.
5.1.3 Menguruskan peralatan Pendidikan Jasmani sebelum, semasa dan selepas aktiviti fizikal dengan
sistematik.

Tanggungjawab Kendiri
5.2 Menunjukkan 5.2.1 Melibatkan diri secara aktif semasa melakukan aktiviti.
keyakinan dan
tanggungjawab 5.2.2 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti.
kendiri semasa
melakukan aktiviti.5.2.3 Mempamerkan keseronokan dan ekspresi diri semasa melakukan aktiviti fizikal yang mencabar.
Membangunkan matlamat kendiri untuk meningkatkan prestasi dalam aktiviti fizikal.
5.2.4

Interaksi Sosial
5.3 Berkomunikasi dalam 5.3.1 Memainkan peranan bagi meningkatkan interaksi sosial melalui aktiviti.
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti. 5.3.2 Mengiktiraf kepelbagaian budaya dalam melakukan aktiviti.

Dinamika Kumpulan
5.4 Membentuk 5.4.1 Bekerjasama dan berinteraksi secara positif dengan ahli kumpulan semasa mengambil bahagian
kumpulan dan dalam aktiviti.
bekerjasama dalam
kumpulan. 5.4.2 Mengenal pasti dan menggunakan potensi setiap individu dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti
fizikal.

47
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Etika dalam Sukan


5.5 Memahami dan 5.5.1 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif dan reflektif.
mengaplikasikan
etika dalam sukan 5.5.2 Mempamerkan permainan bersih dalam aktiviti yang dilakukan.
semasa melakukan
aktiviti fizikal.

48
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

STANDARD PRESTASI
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

Boleh menggunakan beberapa kemahiran asas bola jaring semasa menyerang dalam situasi permainan.
1  Boleh menggunakan beberapa kemahiran asas bola jaring semasa bertahan dalam situasi permainan.

Boleh melakukan dan menjelaskan kemahiran bola jaring yang sesuai digunakan semasa menyerang dalam

2 situasi permainan.
Boleh melakukan dan menjelaskan kemahiran bola jaring yang sesuai digunakan semasa bertahan dalam situasi
permainan.

Boleh mengaplikasikan strategi menyerang dari hantaran tengah, hantaran ke dalam dan hantaran percuma atau
3 penalti dalam situasi permainan.
 Boleh mengaplikasikan strategi satu lawan satu dan mengawal zon semasa bertahan dalam situasi permainan.
Boleh mengaplikasikan strategi menyerang yang sesuai dan betul dalam situasi permainan.
4  Boleh mengaplikasikan strategi bertahan yang sesuai dan betul dalam situasi permainan.

Boleh merancang dan melakukan strategi menyerang dalam situasi permainan dan menjelaskan justifikasi
kemahiran bola jaring yang sesuai digunakan.
5 Boleh merancang dan melakukan strategi bertahan dalam situasi permainan dan menjelaskan justifikasi kemahiran
bola jaring yang sesuai digunakan.
 Boleh mengaplikasikan etika dalam sukan semasa bermain bola jaring.

Boleh membuat penambahbaikan strategi permainan yang telah dirancang untuk menyerang dan bertahan bagi
6 meningkatkan prestasi pasukan.
Boleh membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan semasa bermain bola jaring.
 Boleh menggunakan kemahiran bola jaring sebagai aktiviti meningkatkan kecergasan fizikal.

49
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

50
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

BIDANG KEMAHIRAN
KATEGORI SERANGAN: BOLA BALING

Bola baling adalah permainan dalam kategori serangan. Kemahiran bola baling yang dipelajari di Tingkatan 4 ialah strategi menyeran
g dan
bertahan dalam situasi permainan. Kandungan kurikulum ini juga memberi pendedahan kepada murid berkaitan formasi permainan
bola
baling. Murid dapat mengaplikasikan kreativiti dan inovasi dalam merancang strategi menyerang dan bertahan menggunakan s
istem
permainan yang sesuai.

51
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 1.0: KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN

Murid boleh: Nota:


Kemahiran Bola Baling

1.4 Melakukan 1.4.1 Menggunakan kemahiran bola baling dalam strategi menyerang denga
n Contoh sistem menyerang:
kemahiran bola beberapa formasi dalam situasi permainan.  3:3 (3 pemain di luar
baling
menggunakan 1.4.2 Menggunakan kemahiran bola baling dalam strategi bertahan dengan kawasan 9 meter dan
pelbagai strategi beberapa formasi dalam situasi permainan. 3 pemain dalam
dalam situasi lingkungan 9 meter)
1.4.3 Merancang satu formasi permainan untuk menyerang dan satu formasi
permainan. Contoh sistem bertahan:
permainan untuk bertahan serta menggunakan formasi tersebut dalam  6:0 (6 pemain dalam
situasi permainan. lingkungan 9 meter)

ASPEK 2.0: APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Aplikasi Pengetahuan
dalam Kemahiran Bola Murid boleh:
Baling

2.4 Mengaplikasikan 2.4.1 Membandingkan kekuatan dan kelemahan strategi menyerang dan bertahan berdasarkan formasi y
pengetahuan ang
konsep pergerakan digunakan dalam situasi permainan.
dan strategi dalam
permainan bola 2.4.2 Membuat justifikasi berkaitan formasi permainan yang dirancang untuk menyerang dan berta
baling. han.

52
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Pengurusan dan Murid boleh:


Keselamatan

5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Mematuhi prosedur pengurusan dan keselamatan semasa melakukan aktiviti.
mengamalkan
elemen pengurusan 5.1.2 Melakukan aktiviti fizikal dalam persekitaran yang selamat.
dan keselamatan.
5.1.3 Menguruskan peralatan Pendidikan Jasmani sebelum, semasa dan selepas aktiviti fizikal dengan
sistematik.

Tanggungjawab Kendiri
5.2 Menunjukkan 5.2.1 Melibatkan diri secara aktif semasa melakukan aktiviti.
keyakinan dan
tanggungjawab 5.2.2 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti.
kendiri semasa
melakukan aktiviti. 5.2.3 Mempamerkan keseronokan dan ekspresi diri semasa melakukan aktiviti fizikal yang mencabar.
Membangunkan matlamat kendiri untuk meningkatkan prestasi dalam aktiviti fizikal.
5.2.4

Interaksi Sosial
5.3 Berkomunikasi dalam 5.3.1 Memainkan peranan bagi meningkatkan interaksi sosial melalui aktiviti.
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti. 5.3.2 Mengiktiraf kepelbagaian budaya dalam melakukan aktiviti.

Dinamika Kumpulan
5.4 Membentuk 5.4.1 Bekerjasama dan berinteraksi secara positif dengan ahli kumpulan semasa mengambil bahag
kumpulan dan ian
bekerjasama dalam dalam aktiviti.
kumpulan. 5.4.2
Mengenal pasti dan menggunakan potensi setiap individu dalam kumpulan semasa melakukan akti
viti
fizikal.
53
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Etika dalam Sukan


5.5 Memahami dan 5.5.1 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif dan reflektif.
mengaplikasikan
etika dalam sukan 5.5.2 Mempamerkan permainan bersih dalam aktiviti yang dilakukan.
semasa melakukan
aktiviti fizikal.

54
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

STANDARD PRESTASI
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

Boleh melakukan kemahiran asas bola baling semasa menyerang dalam situasi permainan.
1  Boleh melakukan kemahiran asas bola baling semasa bertahan dalam situasi permainan.

Boleh bermain dan menyatakan kedudukan pemain semasa menyerang dengan menggunakan satu formasi dalam

2 permainan.
Boleh bermain dan menyatakan kedudukan pemain semasa bertahan dengan menggunakan satu formasi dalam
permainan.

Boleh mengaplikasikan kemahiran bola baling yang sesuai dalam formasi menyerang.
3  Boleh mengaplikasikan kemahiran bola baling yang sesuai dalam formasi bertahan.
Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan formasi permainan semasa menyerang dan bertahan.
Boleh melakukan strategi menyerang yang betul menggunakan formasi yang sesuai dengan situasi permainan.
4  Boleh melakukan strategi bertahan yang betul menggunakan formasi yang sesuai dengan situasi permainan.

Boleh merancang, membuat justifikasi dan melakukan formasi menyerang dalam situasi permainan.
5 Boleh merancang, membuat justifikasi dan melakukan formasi bertahan dalam situasi permainan.
 Boleh mengaplikasikan etika dalam sukan semasa bermain bola baling.

Boleh membuat penilaian keberkesanan formasi menyerang dan bertahan yang telah dirancang dan membuat
6 penambahbaikan.
 Boleh menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa bermain bola baling.
Boleh bermain bola baling sebagai aktiviti meningkatkan kecergasan fizikal.

55
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

56
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

BIDANG KEMAHIRAN
KATEGORI JARING: BOLA TAMPAR
Bola tampar merupakan permainan dalam kategori jaring. Kemahiran bola tampar yang dipelajari di Tingkatan 4 ialah formasi yang s
esuai
digunakan sebagai strategi menyerang dan bertahan dalam situasi permainan. Murid dapat mengaplikasikan kreativiti dan inovas
i untuk
merancang strategi menyerang dan bertahan dalam situasi permainan.

57
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 1.0: KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN

Murid boleh: Nota:


Kemahiran Bola Tampar

1.5 Melakukan 1.5.1 Melakukan kemahiran bola tampar semasa menyerang dalam situasi
Contoh formasi
kemahiran bola permainan.
menyerang:
tampar 1.5.2 Melakukan kemahiran bola tampar semasa bertahan dalam situasi  4:2 (4 perejam dan 2
menggunakan permainan. pengumpan)
pelbagai dalam
situasi permainan. 1.5.3 Melakukan beberapa formasi permainan bola tampar semasa menyeran
Contoh formasi bertahan:
g  pemain barisan depan
dalam permainan dalam situasi permainan. (player-up)
1.5.4  pemain barisan
Merancang strategi menyerang dan bertahan dengan menggunaka belakang (player-back)
n
beberapa formasi dalam situasi permainan.

ASPEK 2.0: APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Aplikasi Pengetahuan
dalam Kemahiran Bola Murid boleh:
Tampar

2.5 Mengaplikasikan 2.5.1 Menjelaskan kemahiran bola tampar yang sesuai digunakan untuk menyerang dan bertahan dalam
pengetahuan
konsep pergerakan situasi permainan.
dan strategi dalam 2.5.2 Membandingkan kekuatan dan kelemahan antara formasi permainan yang telah digunakan dalam
permainan bola situasi permainan.
tampar.
2.5.3 Membuat justifikasi terhadap formasi pasukan untuk menyerang dan bertahan yang telah dirancang.
58
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Pengurusan dan Murid boleh:


Keselamatan

5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Mematuhi prosedur pengurusan dan keselamatan semasa melakukan aktiviti.
mengamalkan
elemen pengurusan 5.1.2 Melakukan aktiviti fizikal dalam persekitaran yang selamat.
dan keselamatan.
5.1.3 Menguruskan peralatan Pendidikan Jasmani sebelum, semasa dan selepas aktiviti fizikal dengan
sistematik.

Tanggungjawab Kendiri
5.2 Menunjukkan 5.2.1 Melibatkan diri secara aktif semasa melakukan aktiviti.
keyakinan dan
tanggungjawab 5.2.2 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti.
kendiri semasa
melakukan aktiviti.5.2.3 Mempamerkan keseronokan dan ekspresi diri semasa melakukan aktiviti fizikal yang mencabar.
Membangunkan matlamat kendiri untuk meningkatkan prestasi dalam aktiviti fizikal.
5.2.4

Interaksi Sosial
5.3 Berkomunikasi dalam 5.3.1 Memainkan peranan bagi meningkatkan interaksi sosial melalui aktiviti.
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti. 5.3.2 Mengiktiraf kepelbagaian budaya dalam melakukan aktiviti.

Dinamika Kumpulan
5.4 Membentuk 5.4.1 Bekerjasama dan berinteraksi secara positif dengan ahli kumpulan semasa mengambil bahag
kumpulan dan ian
bekerjasama dalam dalam aktiviti.
kumpulan. 5.4.2
Mengenal pasti dan menggunakan potensi setiap individu dalam kumpulan semasa melakukan akti
viti
fizikal.
59
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Etika dalam Sukan


5.5 Memahami dan 5.5.1 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif dan reflektif.
mengaplikasikan
etika dalam sukan 5.5.2 Mempamerkan permainan bersih dalam aktiviti yang dilakukan.
semasa melakukan
aktiviti fizikal.

60
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

STANDARD PRESTASI
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

Boleh melakukan kemahiran asas bola tampar semasa menyerang dalam situasi permainan.
1  Boleh melakukan kemahiran asas bola tampar semasa bertahan dalam situasi permainan.

Boleh melakukan kemahiran bola tampar dengan menggunakan formasi menyerang dan bertahan dalam situasi
2 permainan.
 Boleh menerangkan kekuatan dan kelemahan formasi permainan yang telah digunakan dalam situasi permainan.
Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan formasi menyerang dalam situasi permainan.
3  Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan formasi bertahan dalam situasi permainan.

Boleh bermain bola tampar mengikut posisi yang betul dalam formasi menyerang.
4  Boleh bermain bola tampar mengikut posisi yang betul dalam formasi bertahan.

Boleh merancang dan mengaplikasikan strategi yang sesuai semasa menyerang dan bertahan dalam situasi

5 permainan.
 Boleh membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan semasa bermain bola tampar.

Boleh membuat refleksi strategi menyerang dan bertahan serta mencadangkan penambahbaikan strategi yang
6 telah dirancang.
 Boleh mengaplikasikan etika dalam sukan semasa bermain bola tampar.
Boleh bermain bola tampar sebagai aktiviti meningkatkan kecergasan fizikal.

61
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

62
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

BIDANG KEMAHIRAN
KATEGORI JARING: SEPAK TAKRAW
Sepak takraw merupakan permainan dalam kategori jaring. Kemahiran sepak takraw yang dipelajari di Tingkatan 4 ialah strategi men
yerang
dan bertahan dalam situasi permainan. Murid dapat mengaplikasikan kreativiti dan inovasi untuk merancang strategi menyeran
g dan
bertahan dalam situasi permainan.

63
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 1.0: KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN

Nota:
Kemahiran Sepak Murid boleh:
Takraw

1.6 Melakukan 1.6.1 Melakukan kemahiran asas sepak takraw yang sesuai untuk menyerangKemahiran menyerang:
kemahiran sepak dalam situasi permainan.  Menimang
takraw dalam situasi  Mengumpan
permainan. 1.6.2 Melakukan kemahiran mengadang dan menerima bola semasa bertahan  Melibas
dalam situasi permainan.  Menanduk
1.6.3 Kemahiran bertahan:
Merancang strategi menyerang dan bertahan bagi satu regu serta  Mengadang
menggunakan strategi tersebut dalam situasi permainan.  Sepak Sila
 Sepak Kuda
 Menanduk

ASPEK 2.0: APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Aplikasi Pengetahuan
dalam Kemahiran Sepak Murid boleh:
Takraw

2.6 Mengaplikasikan 2.6.1 Membuat justifikasi kemahiran sepak takraw yang digunakan semasa menyerang dan bertahan dal
pengetahuan am
situasi permainan.
konsep pergerakan
dan strategi dalam 2.6.2 Menjelaskan kedudukan pemain untuk mengadang dan menerima bola semasa bertahan dalam situasi
permainan sepak permainan.
takraw. 2.6.3 Memilih dan membuat justifikasi kemahiran asas sepak takraw yang sesuai digunakan untuk
merancang strategi menyerang dan bertahan berdasarkan kemampuan pasukan dan keupayaan pihak
lawan.
64
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Pengurusan dan Murid boleh:


Keselamatan

5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Mematuhi prosedur pengurusan dan keselamatan semasa melakukan aktiviti.
mengamalkan
elemen pengurusan 5.1.2 Melakukan aktiviti fizikal dalam persekitaran yang selamat.
dan keselamatan.
5.1.3 Menguruskan peralatan Pendidikan Jasmani sebelum, semasa dan selepas aktiviti fizikal dengan
sistematik.

Tanggungjawab Kendiri
5.2 Menunjukkan 5.2.1 Melibatkan diri secara aktif semasa melakukan aktiviti.
keyakinan dan
tanggungjawab 5.2.2 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti.
kendiri semasa
melakukan aktiviti.5.2.3 Mempamerkan keseronokan dan ekspresi diri semasa melakukan aktiviti fizikal yang mencabar.
Membangunkan matlamat kendiri untuk meningkatkan prestasi dalam aktiviti fizikal.
5.2.4

Interaksi Sosial
5.3 Berkomunikasi dalam 5.3.1 Memainkan peranan bagi meningkatkan interaksi sosial melalui aktiviti.
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti. 5.3.2 Mengiktiraf kepelbagaian budaya dalam melakukan aktiviti.

Dinamika Kumpulan
5.4 Membentuk 5.4.1 Bekerjasama dan berinteraksi secara positif dengan ahli kumpulan semasa mengambil Bahagian
kumpulan dan dalam aktiviti.
bekerjasama dalam
kumpulan. 5.4.2 Mengenal pasti dan menggunakan potensi setiap individu dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti
fizikal.

65
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Etika dalam Sukan


5.5 Memahami dan 5.5.1 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif dan reflektif.
mengaplikasikan
etika dalam sukan 5.5.2 Mempamerkan permainan bersih dalam aktiviti yang dilakukan.
semasa melakukan
aktiviti fizikal.

66
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

STANDARD PRESTASI
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

Boleh melakukan kemahiran asas sepak takraw semasa menyerang dalam situasi permainan.
1  Boleh melakukan kemahiran asas sepak takraw semasa bertahan dalam situasi permainan.

Boleh menggunakan kemahiran asas sepak takraw yang sesuai untuk menyerang dan membuat justikasi

2 kemahiran asas sepak takraw yang digunakan.


Boleh bertahan menggunakan kemahiran mengadang dan menerima bola serta menjelaskan kedudukan pemain
semasa mengadang dan menerima bola.

Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan kemahiran asas sepak takraw yang sesuai untuk menyerang dan
3 kedudukan pemain dalam situasi permainan.
Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan kemahiran mengadang, menerima bola dan kedudukan pemain
yang sesuai untuk bertahan dalam situasi permainan.
Boleh melakukan kemahiran asas sepak takraw yang sesuai dengan lakuan yang betul dan untuk menyerang

4 dalam situasi permaina


n.
Boleh melakukan kemahiran mengadang dan menerima bola dengan lakuan yang betul dan sesuai untuk bertahan
dalam situasi permainan.

Boleh memilih kemahiran asas sepak takraw yang sesuai digunakan untuk merancang strategi menyerang dan
bertahan bagi satu regu dalam situasi permainan.
5 Boleh menjustifikasikan pemilihan kemahiran asas sepak takraw semasa merancang strategi menyerang dan
bertahan.
 Boleh mengaplikasikan etika dalam sukan semasa bemain sepak takraw.

Boleh membuat refleksi dan penambahbaikan terhadap strategi menyerang dan bertahan yang telah dirancang.
6 Boleh berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa bermain sepak takraw.
 Boleh bermain sepak takraw sebagai aktiviti meningkatkan kecergasan fizikal.
67
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

68
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

BIDANG KEMAHIRAN
KATEGORI JARING: TENIS
Tenis adalah permainan dalam kategori jaring. Kemahiran tenis yang dipelajari di Tingkatan 4 ialah kombinasi kemahiran asas tenis
yang
boleh digunakan semasa menyerang dan bertahan. Kandungan kurikulum ini juga memberi pendedahan berkaitan formasi per
mainan
beregu berdasarkan situasi permainan. Murid dapat mengaplikasikan kreativiti dan inovasi dalam merancang strategi menyera
ng dan
bertahan menggunakan kombinasi kemahiran asas tenis dan formasi yang sesuai berdasarkan situasi permainan.

69
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 1.0: KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN

Murid boleh: Nota:


Kemahiran Tenis

1.7 Melakukan 1.7.1 Melakukan kombinasi kemahiran asas tenis yang sesuai digunakan
Ubah suai:
kemahiran tenis sebagai strategi menyerang dalam situasi permainan.
Saiz gelanggang
dalam situasi
 Jenis bola tenis
permainan. 1.7.2 Melakukan kemahiran pukulan pepat, kilas dan lob sebagai strategi
bertahan dalam situasi permainan.
Melakukan pelbagai formasi permainan beregu berdasarkan situasi
1.7.3 permainan.

ASPEK 2.0: APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Aplikasi Pengetahuan Murid boleh:


dalam Kemahiran Tenis

2.7 Mengaplikasikan 2.7.1 Menjelaskan kombinasi kemahiran tenis yang sesuai digunakan sebagai strategi serangan dalam
pengetahuan
konsep pergerakan situasi permainan.
dan strategi dalam 2.7.2
permainan tenis. Membuat justifikasi kemahiran tenis yang sesuai digunakan sebagai strategi bertahan dalam situasi

permainan.
Menjelaskan formasi yang sesuai digunakan oleh beregu berdasarkan kedudukan dan jenis pukulan
2.7.3 yang digunakan oleh beregu pihak lawan.
70
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Pengurusan dan Murid boleh:


Keselamatan

5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Mematuhi prosedur pengurusan dan keselamatan semasa melakukan aktiviti.
mengamalkan
elemen pengurusan 5.1.2 Melakukan aktiviti fizikal dalam persekitaran yang selamat.
dan keselamatan.
5.1.3 Menguruskan peralatan Pendidikan Jasmani sebelum, semasa dan selepas aktiviti fizikal dengan
sistematik.

Tanggungjawab Kendiri
5.2 Menunjukkan 5.2.1 Melibatkan diri secara aktif semasa melakukan aktiviti.
keyakinan dan
tanggungjawab 5.2.2 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti.
kendiri semasa
melakukan aktiviti. 5.2.3 Mempamerkan keseronokan dan ekspresi diri semasa melakukan aktiviti fizikal yang mencabar.

5.2.4 Membangunkan matlamat kendiri untuk meningkatkan prestasi dalam aktiviti fizikal.

Interaksi Sosial
5.3 Berkomunikasi dalam 5.3.1 Memainkan peranan bagi meningkatkan interaksi sosial melalui aktiviti.
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti. 5.3.2 Mengiktiraf kepelbagaian budaya dalam melakukan aktiviti.

Dinamika Kumpulan
5.4 Membentuk 5.4.1 Bekerjasama dan berinteraksi secara positif dengan ahli kumpulan semasa mengambil bahag
kumpulan dan ian
bekerjasama dalam dalam aktiviti.
kumpulan. 5.4.2
Mengenal pasti dan menggunakan potensi setiap individu dalam kumpulan semasa melakukan akti
viti
fizikal.

71
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Etika dalam Sukan


5.5 Memahami dan 5.5.1 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif dan reflektif.
mengaplikasikan
etika dalam sukan 5.5.2 Mempamerkan permainan bersih dalam aktiviti yang dilakukan.
semasa melakukan
aktiviti fizikal.

72
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

STANDARD PRESTASI
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

Boleh melakukan kombinasi kemahiran asas tenis yang sesuai digunakan sebagai strategi menyerang dalam
1 situasi permainan.
Boleh melakukan kemahiran pukulan pepat, kilas dan lob sebagai strategi bertahan dalam situasi permainan.
 Boleh melakukan pelbagai formasi permainan beregu berdasarkan situasi permainan.
Boleh melakukan kombinasi kemahiran asas tenis semasa menyerang dan menjelaskan kesesuaian kombinasi

2 tersebut dalam situasi permainan.


Boleh melakukan kemahiran tenis yang sesuai semasa bertahan dalam situasi permainan serta menjelaskan
kesesuaian kemahiran tersebut.

 Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan kombinasi kemahiran tenis yang sesuai untuk menyerang dalam

3  situasi permainan.
Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan kemahiran tenis yang sesuai digunakan semasa bertahan dalam
situasi permainan.

 Boleh melakukan kombinasi kemahiran tenis yang sesuai untuk menyerang dengan lakuan betul dalam situasi

4 permainan.
 Boleh melakukan kemahiran tenis sebagai strategi bertahan dengan lakuan yang betul dalam situasi permainan.
Boleh merancang dan mengaplikasikan strategi serangan dengan menggunakan formasi permainan beregu dalam

5 situasi permainan.
 Boleh mengaplikasikan etika dalam sukan semasa bermain tenis.
Boleh membuat refleksi terhadap strategi serangan dan bertahan serta penambahbaikan formasi permainan

6  beregu yang telah dirancang.


Boleh menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa bermain tenis.
 Boleh bermain tenis sebagai aktiviti untuk meningkatkan kecergasan fizikal.
73
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

74
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

BIDANG KEMAHIRAN
KATEGORI PUKUL DAN MEMADANG: KRIKET
Kriket merupakan permainan dalam kategori pukul dan memadang. Kemahiran kriket yang dipelajari di Tingkatan 4 ialah s
trategi
mematikan pemukul (menyingkirkan pemukul), mendapatkan larian, memukul dan memadang dalam situasi permainan. Murid
dapat
mengaplikasikan kreativiti dan inovasi berdasarkan kemahiran asas kriket untuk merancang strategi yang sesuai digunakan dalam
situasi
permainan.

75
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 1.0: KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN

Murid boleh: Nota:


Kemahiran Kriket 1.8.1 Melakukan kemahiran memadang, posisi pemadang, boling dan menjag
1.8 Melakukan Strategi memukul:
a
kemahiran kriket Kelajuan bola yang
wiket sebagai strategi mematikan pemukul (menyingkirkan pemukul)
dalam situasi diboling
dalam situasi permainan.
permainan.

1.8.2 memukul untuk mendapatkan larian dalam situasi  Kedudukan pemadang

Merancang strategi memadang dan memukul serta menggunakan strategi


1.8.3 tersebut dalam situasi permainan.

ASPEK 2.0: APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Aplikasi Pengetahuan Murid boleh:


dalam Kemahiran Kriket 2.8.1 Menjelaskan kemahiran memadang yang sesuai digunakan dalam situasi permainan.
2.8 Mengaplikasikan
pengetahuan

konsep pergerakan 2.8.2 Melakarkan susunan posisi pemadang berdasarkan kemampuan pasukan sendiri dan keupayaan pi
dan strategi dalam hak
permainan kriket. lawan.
2.8.3
Memilih dan membuat justifikasi strategi yang sesuai digunakan untuk mematikan pemukul dal
am
situasi permainan.
Menghuraikan strategi pemukul mendapatkan larian semasa memukul dalam situasi permainan.
2.8.4
76
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Pengurusan dan Murid boleh:


Keselamatan 5.1.1 Mematuhi prosedur pengurusan dan keselamatan semasa melakukan aktiviti.
5.1 Mematuhi dan
mengamalkan elemen

pengurusan dan 5.1.2 Melakukan aktiviti fizikal dalam persekitaran yang selamat.
keselamatan.
5.1.3 Menguruskan peralatan Pendidikan Jasmani sebelum, semasa dan selepas aktiviti fizikal dengan
sistematik.

Tanggungjawab Kendiri
5.2 Menunjukkan 5.2.1 Melibatkan diri secara aktif semasa melakukan aktiviti.
keyakinan dan
tanggungjawab 5.2.2 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti.
kendiri semasa
melakukan aktiviti. 5.2.3 Mempamerkan keseronokan dan ekspresi diri semasa melakukan aktiviti fizikal yang mencabar.
Membangunkan matlamat kendiri untuk meningkatkan prestasi dalam aktiviti fizikal.
5.2.4

Interaksi Sosial
5.3 Berkomunikasi dalam 5.3.1 Memainkan peranan bagi meningkatkan interaksi sosial melalui aktiviti.
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti. 5.3.2 Mengiktiraf kepelbagaian budaya dalam melakukan aktiviti.

Dinamika Kumpulan
5.4 Membentuk 5.4.1 Bekerjasama dan berinteraksi secara positif dengan ahli kumpulan semasa mengambil bahag
kumpulan dan ian
bekerjasama dalam dalam aktiviti.
kumpulan. 5.4.2
Mengenal pasti dan menggunakan potensi setiap individu dalam kumpulan semasa melakukan akti
viti
fizikal.
77
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Etika dalam Sukan


5.5 Memahami dan 5.5.1 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif dan reflektif.
mengaplikasikan
etika dalam sukan 5.5.2 Mempamerkan permainan bersih dalam aktiviti yang dilakukan.
semasa melakukan
aktiviti fizikal.

78
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

STANDARD PRESTASI
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

Boleh melakukan kemahiran memadang mengikut posisi, boling dan menjaga wiket dalam situasi permainan.
1  Boleh melakukan kemahiran memukul pada pelbagai arah, aras dan kelajuan dalam situasi permainan.

Boleh melakukan kemahiran memadang dan melakarkan susunan posisi pemadang yang sesuai dalam situasi

2 permainan.
Boleh melakukan kemahiran memukul dengan strategi untuk mendapatkan larian dalam situasi permainan dan
menjelaskan cara untuk mengelak daripada dimatikan.

Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan cara memadang untuk menyukarkan pihak lawan memukul dan
3 mendapatkan larian dalam situasi permainan.
Boleh mengaplikasikan konsep pergerakan seperti kelajuan, arah dan aras bola yang dipukul untuk mendapatkan
larian dalam situasi permainan.
Boleh melakukan kemahiran memadang dengan lakuan yang betul dan sesuai sebagai strategi menyukarkan

4 pihak lawan mendapatkan larian dalam situasi permainan.


 Boleh melakukan pelbagai kemahiran memukul dengan lakuan yang betul untuk mendapatkan larian.

Boleh merancang dan melakukan strategi yang sesuai untuk memadang dalam situasi permainan serta
menjustifikasi pemilihan strategi.
5 Boleh merancang dan melakukan strategi yang sesuai untuk memukul dalam situasi permainan serta
menghuraikannya.
 Boleh menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa bermain kriket.
Boleh membuat refleksi dan penambahbaikan strategi memadang dan memukul yang telah dirancang dalam

6 situasi permainan.
Boleh mengaplikasikan etika dalam sukan semasa bermain kriket.
 Boleh melakukan kemahiran kriket sebagai aktiviti meningkatkan kecergasan fizikal.
79
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

80
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

BIDANG KEMAHIRAN: REKREASI DAN KESENGGANGAN

Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk mengisi masa lapang. Kandungan Bidang Rekreasi dan Kesenggangan yang dipel
ajari di
Tingkatan 4 adalah aktiviti rekreasi bercorak perlumbaan iaitu Perlumbaan Eksplorasi (explore race) dan Perlumbaan Berhal
angan
(obstacle race) dan permainan tradisional Aci Bulat dan Tiang Empat. Tujuan kandungan dalam bidang ini adalah untuk mening
katkan
kemahiran interpersonal dan kecergasan fizikal khususnya dalam komponen kapasiti aerobik, daya tahan otot, ketangkasan dan kel
ajuan.
Aktiviti yang terdapat dalam bidang Rekreasi dan Kesenggangan juga memberi murid peluang menjana kreativiti dan inovasi
untuk
merancang strategi dan mereka cipta aktiviti baharu.
81
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 1.0: KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN

Nota:
Rekreasi dan Murid boleh:
Kesenggangan

1.9 Melakukan aktiviti 1.9.1 Melakukan aktiviti rekreasi bercorak perlumbaan iaitu Perlumbaan Melakar laluan
rekreasi dan Eksplorasi (explore race) dan Perlumbaan Berhalangan (obstacle race).Perlumbaan Eksplorasi
kesenggangan. (explore race) dan
1.9.2 Melakukan kemahiran permainan tradisional Aci Bulat dan Tiang Empat. Perlumbaan Berhalangan
(obstacle race).

ASPEK 2.0: APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Aplikasi Pengetahuan
dalam Rekreasi dan Murid boleh:
Kesenggangan

2.9 Mengaplikasikan 2.9.1 Merancang strategi untuk melaksanakan aktiviti Perlumbaan Eksplorasi dan Perlumbaan Berhalanga
strategi dan idea n.
kreatif dalam aktiviti 2.9.2
rekreasi dan Menerangkan strategi untuk mengekalkan atau menukar peranan dalam permainan Aci Bulat dan Ti
kesenggangan. ang
Empat.
82
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Pengurusan dan Murid boleh:


Keselamatan

5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Mematuhi prosedur pengurusan dan keselamatan semasa melakukan aktiviti.
mengamalkan
elemen pengurusan 5.1.2 Melakukan aktiviti fizikal dalam persekitaran yang selamat.
dan keselamatan.
5.1.3 Menguruskan peralatan Pendidikan Jasmani sebelum, semasa dan selepas aktiviti fizikal dengan
sistematik.

Tanggungjawab Kendiri
5.2 Menunjukkan 5.2.1 Melibatkan diri secara aktif semasa melakukan aktiviti.
keyakinan dan
tanggungjawab 5.2.2 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti.
kendiri semasa
melakukan aktiviti.5.2.3 Mempamerkan keseronokan dan ekspresi diri semasa melakukan aktiviti fizikal yang mencabar.
Membangunkan matlamat kendiri untuk meningkatkan prestasi dalam aktiviti fizikal.
5.2.4

Interaksi Sosial
5.3 Berkomunikasi dalam 5.3.1 Memainkan peranan bagi meningkatkan interaksi sosial melalui aktiviti.
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti. 5.3.2 Mengiktiraf kepelbagaian budaya dalam melakukan aktiviti.

Dinamika Kumpulan
5.4 Membentuk 5.4.1 Bekerjasama dan berinteraksi secara positif dengan ahli kumpulan semasa mengambil Bahag
kumpulan dan ian
bekerjasama dalam dalam aktiviti.
kumpulan. 5.4.2
Mengenal pasti dan menggunakan potensi setiap individu dalam kumpulan semasa melakukan akti
viti
fizikal.
83
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Etika dalam Sukan


5.5 Memahami dan 5.5.1 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif dan reflektif.
mengaplikasikan
etika dalam sukan 5.5.2 Mempamerkan permainan bersih dalam aktiviti yang dilakukan.
semasa melakukan
aktiviti fizikal.

84
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

STANDARD PRESTASI
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

Boleh melakukan perlumbaan eksplorasi berpandukan arahan.


1 Boleh melakukan perlumbaan berhalangan berdasarkan jarak dan halangan yang ditetapkan.
Boleh melakukan pergerakan untuk mengejar, mengelak dan mengacah semasa bermain permainan tradisonal
Aci Bulat dan Tiang Empat.

Boleh menjelaskan maklumat daripada arahan dan melakukan aktiviti dalam perlumbaan eksplorasi.
2 Boleh melakukan aktiviti perlumbaan berhalangan dan mengenal pasti dan menjelaskan laluan dan cabaran yang
ditetapka
n.
 Boleh bermain permainan Aci Bulat dan Tiang Empat serta menjelaskan peraturan permainan.

Boleh mengaplikasikan maklumat dari arahan dan strategi untuk melakukan aktiviti dalam perlumbaan eksplorasi
3 dan perlumbaan berhalangan.
 Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan peraturan permainan Aci Bulat dan Tiang Empat semasa bermain.

Boleh melakukan perlumbaan eksplorasi dan perlumbaan berhalangan mengikut turutan dan peraturan yang
4 ditetapkan.
Boleh mengaplikasikan strategi bermain permainan Aci bulat dan Tiang Empat mengikut peraturan yang
ditetapkan.

Boleh mereka cipta dan melaksanakan aktiviti perlumbaan eksplorasi dan berhalangan dalam kumpulan.
5 Boleh mereka cipta dan melaksanakan permainan baharu berasaskan konsep Aci Bulat atau Tiang Empat.
Boleh mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan semasa melakukan aktiviti rekreasi dan
kesenggangan.

85
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

STANDARD PRESTASI
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

Boleh membuat refleksi dan penambahbaikan terhadap perlumbaan eksplorasi dan halangan baharu yang telah
direka cipta.
6 Boleh membuat refleksi dan penambahbaikan terhadap permainan baharu berasaskan Aci Bulat atau Tiang
Empat.
Boleh menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan.
 Boleh melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan sebagai aktiviti meningkatkan kecergasan fizikal.

86
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

BIDANG KECERGASAN: KECERGASAN FIZIKAL BERDASARKA


N
KESIHATAN
Komponen kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan terdiri daripada kapasiti aerobik, kelenturan, daya tahan otot, kekuatan ot
ot dan
komposisi badan. Kandungan dalam bidang ini memberi pendedahan kepada murid berkaitan senaman dan latihan fizikal
untuk
meningkatkan tahap kecergasan. Menerusi bidang ini, murid memahami prinsip latihan kecergasan fizikal iaitu kekerapan, intensiti, j
angka
masa senaman dan jenis senaman (frequency, intensiti, time and type (FITT)). Pengetahuan berkaitan prinsip ini membolehkan
murid
merancang pelan latihan untuk diri sendiri bagi meningkatkan dan mengekalkan kecergasan fizikal untuk kesejahteraan hidup.
87
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 3.0: KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN

Nota:
Kecergasan Fizikal Murid boleh:
Berdasarkan Kesihatan 3.1.1 Melakukan aktiviti meningkatkan kapasiti aerobik yang dirancang padaMerancang program
3.1 Melakukan senaman latihan fizikal melibatkan
intensiti sederhana 5 kali seminggu sekurang-kurangnya 30 minit setia
kecergasan fizikal p komponen:
berdasarkan Kapasiti aerobik
sesi atau pada intensiti tinggi 3 kali seminggu sekurang-kurangnya 25
kesihatan.  Kelenturan
minit setiap sesi.
 Daya tahan otot
 Kekuatan otot
3.1.2 Melakukan senaman kelenturan yang dirancang sekurang-kurangnya
3 kali seminggu melibatkan kumpulan otot utama, 60 saat setiap senama
n

secara kumulatif.
Melakukan aktiviti meningkatkan daya tahan otot yang dirancang
3.1.3

sekurang-kurangnya 2 hingga 3 kali seminggu melibatkan kumpulan otot


utama mengatasi bebanan intensiti ringan sebanyak 15 hingga 20
ulangan.
Melakukan aktiviti meningkatkan kekuatan otot yang dirancang sekurang-
3.1.4

kurangnya 2 hingga 3 kali seminggu melibatkan kumpulan otot utama


mengatasi bebanan intensiti sederhana sebanyak 8 - 12 ulangan.
Mengukur lilitan (girth measurement) pada bahagian pinggul dan
3.1.5

pinggang.

3.1.6 Merancang program latihan fizikal untuk satu minggu (weekly plan) yang
merangkumi komponen kapasiti aerobik, kelenturan, daya tahan otot dan
kekuatan otot untuk mencapai komposisi badan yang disasarkan untuk
diri sendiri berdasarkan prinsip FITT dan melaksanakan program tersebut.
88
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 3.0: KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN

Nota:
Pentaksiran Kecergasan
Fizikal

3.2 Mengukur tahap Ujian SEGAK berdasarkan


3.2.1 Mengukur tahap kecergasan fizikal menggunakan ujian SEGAK mengik
kecergasan fizikal ut Buku Panduan SEGAK.
berdasarkan prosedur yang betul.
kesihatan.
3.2.2 Melakukan senaman yang dapat meningkatkan dan mengekalka
n
kecergasan fizikal berdasarkan keputusan ujian SEGAK.

89
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 4.0: APLIKASI PENGETAHUAN DALAM MENINGKATKAN KECERGASAN (DOMAIN KOGNITIF)

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN


KANDUNGAN

Aplikasi Pengetahuan
dalam Kecergasan
Fizikal Berdasarkan Murid boleh:
Kesihatan

4.1 Mengaplikasikan 4.1.1 Memberi justifikasi senaman meningkatkan kapasiti aerobik, kelenturan, daya tahan otot dan kekua
pengetahuan prinsip tan
kecergasan dan otot yang sesuai digunakan untuk meningkatkan kecergasan fizikal.
strategi bagi 4.1.2
meningkatkan Mengenal pasti dan menjelaskan jenis senaman, jangka masa senaman, kekerapan sesi senaman
kecergasan fizikal dan
intensiti mengikut komponen kecergasan fizikal yang sesuai untuk diri sendiri.
berdasarkan 4.1.3 Menentukan komposisi badan berdasarkan ukuran lilitan pada bahagian pinggul dan pinggang.
kesihatan.

Aplikasi Pengetahuan
dalam Pentaksiran
Kecergasan Fizikal
4.2 Mengaplikasikan 4.2.1 Menganalisis keputusan ujian SEGAK untuk menentukan tahap kecergasan fizikal kendiri.
konsep, prinsip dan
strategi dalam 4.2.2 Merancang pelan kecergasan satu minggu dengan bimbingan guru sebagai tindak susul berdasarkan
pentaksiran keputusan ujian SEGAK.
kecergasan fizikal.

90
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Pengurusan dan Murid boleh:


Keselamatan

5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Mematuhi prosedur pengurusan dan keselamatan semasa melakukan aktiviti.
mengamalkan
elemen pengurusan 5.1.2 Melakukan aktiviti fizikal dalam persekitaran yang selamat.
dan keselamatan.
5.1.3 Menguruskan peralatan Pendidikan Jasmani sebelum, semasa dan selepas aktiviti fizikal dengan
sistematik.

Tanggungjawab Kendiri
5.2 Menunjukkan 5.2.1 Melibatkan diri secara aktif semasa melakukan aktiviti.
keyakinan dan
tanggungjawab 5.2.2 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti.
kendiri semasa
melakukan aktiviti. 5.2.3 Mempamerkan keseronokan dan ekspresi diri semasa melakukan aktiviti fizikal yang mencabar.
Membangunkan matlamat kendiri untuk meningkatkan prestasi dalam aktiviti fizikal.
5.2.4

Interaksi Sosial
5.3 Berkomunikasi dalam 5.3.1 Memainkan peranan bagi meningkatkan interaksi sosial melalui aktiviti.
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti. 5.3.2 Mengiktiraf kepelbagaian budaya dalam melakukan aktiviti.

Dinamika Kumpulan
5.4 Membentuk 5.4.1 Bekerjasama dan berinteraksi secara positif dengan ahli kumpulan semasa mengambil bahag
kumpulan dan ian
bekerjasama dalam dalam aktiviti.
kumpulan. 5.4.2
Mengenal pasti dan menggunakan potensi setiap individu dalam kumpulan semasa melakukan akti
viti
fizikal.
91
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Etika dalam Sukan


5.5 Memahami dan 5.5.1 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif dan reflektif.
mengaplikasikan
etika dalam sukan 5.5.2 Mempamerkan permainan bersih dalam aktiviti yang dilakukan.
semasa melakukan
aktiviti fizikal.

92
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

STANDARD PRESTASI
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

Boleh melakukan senaman meningkatkan kapasiti aerobik, kelenturan, daya tahan otot dan kekuatan otot.
1  Boleh mengukur lilitan pada pinggul dan pinggang.

Boleh menentukan dan menjelaskan kekerapan, intensiti, jangka masa dan jenis senaman bagi komponen kapasiti
aerobik, kelenturan, daya tahan otot dan kekuatan otot untuk diri sendiri.
Boleh memberi justifikasi senaman yang dipilih bagi meningkatkan komponen kapasiti aerobik, kelenturan, daya
2 tahan otot dan kekuatan otot.
Boleh melakukan senaman meningkatkan kapasiti aerobik, kelenturan, daya tahan otot dan kekuatan otot pada
intensiti yang sesuai untuk diri sendiri.
Boleh menjelaskan rumus atau perisian yang digunakan untuk mendapatkan bacaan nisbah ukuran lilitan pinggul
dan pinggang.

Boleh mengaplikasikan rumus atau perisian untuk mendapatkan bacaan nisbah ukuran lilitan pinggul dan pinggang
3 untuk menentukan komposisi badan.
Boleh mengaplikasikan prinsip FITT semasa melakukan senaman meningkatkan komponen kapasiti aerobik,
kelenturan, daya tahan otot dan kekuatan otot untuk mencapai komposisi badan yang disasarkan.
Boleh melakukan aktiviti meningkatkan kapasiti aerobik yang dirancang pada intensiti sederhana atau tinggi
dengan betul.
Boleh melakukan senaman kelenturan yang dirancang selama 60 saat secara akumulatif setiap senaman dengan
4 betul
.
Boleh melakukan aktiviti meningkatkan daya tahan otot yang dirancang dengan melibatkan kumpulan otot utama
mengatasi bebanan intensiti rendah sebanyak 15 hingga 20 ulangan dengan betul.
Boleh melakukan aktiviti meningkatkan kekuatan otot yang dirancang dengan melibatkan kumpulan otot utama
mengatasi bebanan intensiti sederhana sebanyak 8 hingga 12 ulangan dengan betul.

93
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

STANDARD PRESTASI
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

Boleh merancang dan melakukan program latihan fizikal dengan bimbingan guru untuk satu minggu yang
merangkumi komponen kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan berdasarkan prinsip FITT.
5 Boleh mengenal pasti bahagian pada tubuh badan, selain pinggul dan pinggang yang boleh digunakan untuk
ukuran lilitan bagi menentukan komposisi badan.
 Boleh menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti.

Boleh membuat refleksi dan penambahbaikan pelan latihan fizikal untuk diri sendiri.
6 Boleh berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti kecergasan.
Boleh melakukan aktiviti kecergasan fizikal secara berkala untuk meningkatkan dan mengekalkan tahap
kecergasan fizikal.

94
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

KOMPONEN
PENDIDIKAN KE
SIHATAN
95
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

96
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

PENGENALAN KSSM PENDIDIKAN KESIHATAN

KSSM Pendidikan Kesihatan yang k


Pendidikan Kesihatan ialah disiplin omprehensif dan kohesif
mu untuk meningkatkan

literasi kesihatan murid yang merangk


berupaya melahirkan murid yang sei
umi aspek pengetahuan,
mbang dari segi fizikal,
kemahiran dan nilai. Literasi kesihata
mental,
emosi,sosial
danrohani
selaras
dengan
hasrat
n merupakan salah satu
aset abad ke-21 iaitu kemahiran mem
Falsafah Pendidikan Kebangsaan. K
peroleh, menginterpretasi
urikulum ini juga dibina
dan
memahami
maklumat
mengenai
kesihatan
serta sejajar
dengan
piawaian
antarabang
yangmemberi
sa
perkhidmatan kesihatan sebagai amala
penekanan kepada kemahiran kreatif
n gaya hidup sihat untuk
dan kritis, penyelesaian
meningkatkan kualiti hi
masalah dan inov
dup.
asi.

Murid merupakan pewaris negara yang perlu dilengkapi dengan


literasi
kesihatan seperti berpengetahuan, berkemahiran
menangani risiko, menjaga keselamatan diri, mempunyai sikap
dan nilai yang positif serta mengamalkan cara hidup yang sihat.
Justeru itu, KSSM Pendidikan Kesihatan digubal seiring dengan
transformasi pendidikan negara yang berhasrat membentuk
generasi yang sihat, berdaya saing dan tekal menghadapi
cabaran global masa kini.
97
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

MATLAMAT KSSM PENDIDIKAN KESIHATAN

5. Membudaya
amalan
positif
dansihatdalam
KSSM Pendidikan Kesihatan bermatla kan
mat untuk meningkatkan

literasi kesihatan murid bagi mencapai kualiti hidup i


kehidupan harian.
ndividu dan
melahirkan generasi yang dapat meng
6. Menzahirkan rasa syukur dan m
aplikasikan pengetahuan
enghargai kesihatan
serta menguasai kemahiran dan menghayati nilai
yang dianugerahi Tuh
dalam amalan
an.
hidup yang sihat demi kesejahteraan diri, bangsa serta negara.

FOKUS KSSM PENDIDIKA


N KESIHATAN
OBJEKTIF KSSM PENDIDIKA
N KESIHATAN

KSSM Pendidikan Kesihatan memberi


fokus kepada Pendidikan
KSSM Pendidikan Kesihatan bertuju
an membolehkan murid

mencap Berasaska
Kemahiran
(Skills- Health
ai objekti n Based
f berikut:
Education) yang merangkumi kemahiran kecekapan psikososial
Meningkatkan pengetahuan, sikap iaitumembuat
keputusan
menyelesaikmasalah,
1. dan amalan kesihatan , an

diri, keluarga, masyarakat s berpemi


kritisdankreatif, berkomu
berkesan,
erta persekitaran. kiran nikasi
2. kemahiran hubungan interpersonal, k
Menguasa
kemahiran
kecekapan
psikososial
dalam
esedaran kendiri, empati,
i
mena
ngani
e o i d n t kana
m s a e n.
menghadapi dan menangani masalah kesihatan serta
i Kemahiran kecekapan psikososial ial
s ah kebolehan seseorang
3.
u
menangani secara berkesan kehend
y ak dan cabaran harian,
4. a termasuk kebolehan mengekalkan ke
n adaan mental yang baik
g

b
e
r
k
a
i
t
a
n
.

Menguasai dan mengaplikasikan


kemahiran mencegah
masalah k
esihatan s
erta penya
kit.
Membuat keputusan yang bijak
an mengamalkan gaya

h serta mendem
sesuatu
perlaku
yang
i onstrasik an
d an
u
p

s
i
h
a
t
p sitif.
Ini juga merangkumi perlakuan semasa berinteraksi dengan

98
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

Pendidikan Kesihatan
dan Sosial (PE
individu lain dalam kepelbagaian bu Reproduktif ERS)
daya dan persekitaran.

Komponen
yangterdapatdalamkemahiran
kecekapan dalam
KSSM
Pendidikan Kesihata
n
psikososial adalah untuk meningkatkan tahap kesihatan dan
kesejahteraan hidup iaitu membuat
PEERS diajar melalui KSSM Pendidi
keputusan, penyelesaian
kan Kesihatan. PEERS
masalah,
pemikiran
kreatif,
pemikiran
kritis,komunika adalah
satuproses
sepanjang
hayat
untuk
memperoleh
si
berkesan,
kemahiran
hubungan
interperson
kesedara pengetahuan dan membentuk sikap,
al, n nilai serta kepercayaan
kendiri, empati, menangani emosi
terhadap identiti, perhubungan dan k
an menangani tekanan.
eintiman sesama insan.
Penguasaan kemahiran kecekapan psi
PEERS
bukan
hanya
terbatas
kepada
isuseksual
atau
kososial adalah perlu dan
membantu murid untuk mengadaptasi
hubungan seks semata-mata tetapi
permintaan serta cabaran
PEERS juga mencakupi
kehidupan harian, memberi kesedaran
pengetahuan dari aspek biologikal, s
tentang sesuatu isu atau
osiobudaya, psikologikal
permasalahan yang berlaku pada mas
dan kerohanian ke arah amalan tingka
a lampau, masa kini dan
h laku yang sihat dalam
masa depan. Ini bermakna murid dapat membuat ramala
kehidupan.
n,
menjangka akibat dan mengendali perubahan supaya mendapat
manfaat yan
Objektif PEERS adalah un
g maksimum
tuk membantu murid:
.
nan terhadap

KSSM Pendidikan Kesihatan memb


mbentuk pandangan yang positif t
i. entang kesihatan

gaya hidup sihat bersesuaian denga


reprodu
dansosial
untuk
diri,keluarga
serta
n ciri dan keperluan murid
ktif
serta disusun mengikut tiga bidang utam
masyarakat.
a iaitu:
Menyediakan maklumat yang per
Pendidikan Kesihatan Reproduk
1. tif dan Sosial (PEERS) lu diketahui supaya

Bidang ini menekankan aspek kesi murid mengambil berat tentang


hatan diri dan reproduktif, kesihatan seksual dan
penyalahgunaan bahan, kemahiran keluar
sebagai
institusi
asasmanusia
serta
pengurusan mental dan ga
emosi, kekeluargaan, perhubungan, menyumbang kepada pemelih
pencegahan penyakit dan araan integriti institusi
k kekeluargaan secar
a berterusan dan b
erkekalan.

99
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

Memperolehkemahiranmembuat keputusan
secara  Penyakit
iii.

bijak dan bertanggungjawab tent


Pengetah
dankemahiran
mengurus
kesihatan
ang kesihatan serta
uan
tingkah laku seksual pada masa
daripada penyakit berjangkit, tida
kini dan masa depan.
k berjangkit, genetik,
keturunan dan mental.
PEERS merangk
umi: Keselamatan

 Kesihatan di
Langkah-langkah keselama
ri dan reprod tan diri di rumah, sekolah
uktif ,
Aspek perkembangan dan peruba
taman
permainan
dantempat
awam,
sertaakta
han fizikal, fisiologikal
serta psikologikal semasa akil b
perlindun
bagi kanak-gadis
danwanita,
aligh dan penjagaan
gan kanak,
kesihat
termasuk kemahiran men
an repr
gelak diri daripada ancam
oduktif.
an

Penyal orang yang tidak dikenali,
ahguna antipemerdagangan manu
an bah sia
an
Kesan buruk pengambilan bahan b
dan orang yang perlu dihubungi ji
erbahaya iaitu rokok,
ka berlaku gangguan,
dadah, inhalan dan alkohol, serta kemahira
ancaman serta kecemas
n berkata
an.
TIDAK.

Pengurusan mental dan emo 2.Pemakanan
si
Kemahiran pengurusan konflik dan
Bidang
ini menekanka
aspek pemakanan yang
stres dalam diri,
n seimbang,
keluarga, rakan sebaya
amalan makanpenyediaan hidangan, kes
dan masyarakat.
ecara sihat,elamatan
 danmakanan.
Kekeluarga
an i
Kepentingan
institusi perkahwinan, kekeluargaan,
peranan dan tanggungjawab ahli dalam keluar 3. Pertolongan Cemas
ga.
 inimenekanka
aspek
pertolongan
cemas
untuk
P
e n
r
h
u
b
u
n
g
a
n
Kepentingan
dankemahira menyelamat nyawa, mengelakkan
etiketperhubunga lebih
n n kecederaan menjadi
interpersonal yang positif dal ngkan kesakitan sebelu
am persaudaraan serta m bantuan rawatan
p ke
e pa
rs da
a ma
h ng
a sa.
b
at
a
n.

100
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

STANDARD PRESTASI KSSM PENDIDIKAN KESIHATAN

Pendidikan
Kesihatan
digubal
dengan
menetapka nyataan Tahap
KSSM
KSSM n nguasaan Umum

Standard Kandungan, Standard Pembelaj


Pendidikan Kesihatan
aran dan Standard
Prestasi TAFSIR
yang perlu
dikuasai
olehmurid.Tujuan
utama TA
HA AN
P

penetapan standard adalah untuk ekuiti dan kualiti. PENGUASAAN


Ekuiti
bermaksud semua murid diberi pelua Mengetahui asas kesihata
ng pendidikan yang sama, n fizikal, mental,
emosi, sosial dan persekit
aran.
manakala kualiti bermaksud semua murid perlu diberi
pendidikan yang berkualiti. Justeru Memahami aspek kesihata
itu, kurikulum berasaskan n fizikal, mental,
emosi, sosial dan persekita
ran.
standard memberi pendidikan berku Mengaplikasikan kemahir
aliti yang sama kepada 3
an mengurus
semua murid. Penyataan tahap pe kesihatan fizikal, mental,
nguasaan umum KSSM emosi, sosial,
Pendidikan Kesihatan berdasarkan rub persekitaran dan keselam
rik yang dijadikan sebagai atan diri.

panduan kepada guru untuk ment


aksir prestasi murid adalah Menganalisis aspek
kesihatan fizikal,
seperti
dalam persekitaran dan
Jadual keselamatan diri serta kel
10. uarga.
Menilai cara mengurus kesihatan ke arah
5 kehidupan yang positif dan sihat melalui
kemahiran kecekapan psikososial.
Menjana idea untuk mengadaptasi
permintaan dan cabaran kehidupan harian,
6
meningkatkan literasi kesihatan, serta
mengamalkan gaya hidup sihat.

101
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

Cadangan Agihan Masa KSSM


ORGANISASI KANDUNGAN Pendidikan Kesihatan
KSSM PENDIDIKAN

KESIHATAN
Cadangan agihan masa bagi setiap bidang yang terdapat dalam
KSSM Pendidikan Kesihatan Tingkata
KSSM Pendidikan Kesihatan terdiri
n 4 adalah berdasarkan
aripada Bidang PEERS
(75%), Pemakanan (15%) dan Pert peruntukan masa minimum PdP 16 j
olongan Cemas (10%) am setahun. Cadangan
s agihan masa boleh dijadi
e kan panduan kepada gur
p u dalam
e
r
ti
R
a
j
a
h
3
.
melaksanakan PdP KSSM Pendidikan Kesihatan Tingkatan 4
seperti Jadual 11.

Cadangan Agihan Masa KSSM Pendidikan


Jadual 11:

Kesihatan
JAM MINIMUM
BIDANG
SETAHUN
Pendidikan Kesihatan Reproduktif 12
dan Sosial (PEERS)

2.5
Pemakanan
Susial (PE Pertolongan C 1.5
ERS) emas

Jumlah

Rajah 3: Pemberatan Bidang dalam KSSM Pendidikan Kesihatan

102
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

Standard Kandunga
n,
Standard Pembelaj
aran
dan Standard Prest
asi
Pendidikan Kesihat
an
Tingkatan 4

103
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

104
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

PENDIDIKAN KESIHATAN REPRODU


KTIF DAN SOSIAL (PEERS)

Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (PEERS) memberi penekan


an kepada kemahiran kecekapan psikososial dalam aspek
kemahiran membuat keputusan untuk menangani tingkah laku seksual d
an hubungan seks sebelum nikah, mengurus mental dan
emosi, aspek kehidupan berkeluarga, isu perhubungan dalam dunia
siber, pemerdagangan manusia dan risiko jerat dadah.
Penekanan juga diberi kepada penyakit genetik Talasemia.
105
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

106
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

1.0 KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF


STAND
ST ARD P
STAND CATA
AN RESTA
ARD TAN
DA SI
KANDUN RD
GAN PEMBEL T
AJARAN A
H
A
P

PENGUASAAN TAFSIRAN
Menyatakan Nota:
1.1 Kemahiran memb maksud
uat Murid boleh:
abstinen.
k
e
p
u
t
u
s
a
n

d
a
l
a
m

konteks kesih1.1.1 Menyatak ngan abstinen


atan an maksud k dalam
diri dan repro abstinen. e encegah2
duktif p an
e
Kemahiran me
1.1.2 Menjelask n
mbuat an t
keputusan: i
Menerangkan men s
epentingan ahan diri
abstinen dalamdaripada perhu C
pencegahan bungan s
gkah laku s
seksual sebelue
m nikah. k
 Abstinen dal tingkah la  Pujukan
Mendemonstrasi
am ku seksual  Ajakan
3 emahiran
pencegahan sebel  Penipuan
abstinen dalam
tingkah laku um n  Paksaan
pencegahan tingka
seksual sebe ikah.
h laku
lum seksual sebelum
nikah 1.1.3 Mengapli
kah.
kasikan

kemahiran absti
nen

pencegahan Membuat andaiaContoh cabaran dal


tingkah laku se n situasi am
ksual :
sebelum 4 yang memer
 Rakan
nikah. lukan  Media sosial
abstinen.  sendiri
1.1.4 Mengenal pasti ca
Membincangkan ca Persekitaran
baran
5 baran  Seks siber
mengamalkan abs
mengamalkan absti
tinen
nen
dalam pencegaha
n tingkah
tingkah laku seksu laku seksual sebelum
al nikah.
sebelum nikah.
Menyebar luas maklumat
mengenai kemahiran
6
abstinen dalam
pencegahan tingkah laku
seksual sebelum nikah.

107
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

STAND
ST ARD P
STAND CATA
AN RESTA
ARD TAN
DA SI
KANDUN RD
GAN PEMBEL T
AJARAN A
H
A
P

PENGUASAAN TAFSIRAN
M Menyatakan Nota:
1.2 Kemahiranu uasi yang
menanganir 1 mendorong ke Contoh
tingkah laku
pengaruh i pada
laman d hubungan sek
s sebelum
b
o
l
e
h
:

1.2.1 Mengenal
pasti situasi

serta luaran yang men nikah. seksual:


ang dorong
kepada  Meraba
mempengaruhi hubungan seks Menerangkan Bergesel
kesihatan sebelum situasi yang  Berpelukan
i dan nikah. mendorong
reproduktif epada
 Hub1.2.2 M an seks m2
Menangani tingungan en sebelum nikah
kah seks ila adap
laku seksual: ik diri, keluarg
es a dan 3
hubungan seknikahMenjelaskan den ca  Bercumbu
untuk menangani
s sebelum . gan contoh ra  Pornografi
sebelum nikah
1.2.3 Menjana ide hubungan seks sebelu
a cara m
untuk mena nikah.
ngani 4 Menganalisis situasi
hubungan s yang
eks mendorong kepada
sebelum hubungan seks seb
nikah. elum
nikah.

Meramalkan kesan
5 hubungan seks sebelum
nikah.

Menyebar luas maklumat


mengenai cara untuk
6 menangani hubungan seks
sebelum nikah.

108
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

2.0 PENYALAHGUNAAN BAHAN


STAND
ST ARD P
STAND CATA
AN RESTA
ARD TAN
DA SI
KANDUN RD
GAN PEMBEL T
AJARAN A
H
A
P

PENGUASAAN TAFSIRAN
Murid
bol Nota:
2.1 Kemahiran eh: Menyatakan jerat
menangani dadah.
uasi

berisiko 2. Jer
hadap 1. at d
1 ada
penyalahgunaa h ia
n M lah
e
bahan kepa kea
da diri, n daa
er n
a ses
n eor
gk ang
a ter
nj ped
er aya
at
me
d nja
a di
d ma
a ngs
h. ad
ada
h
keluarga 2.1.2
Menjelaskan s 2 Mengenal seperti penagihan
n ituasi pasti situa dadah
masyarakat berisiko yang si dan keldai dadah.
membawa ke
Isu s pada jerat yang membandividu
emasa: 2.1.3
d wa yang dipaksa, dip
a 3 kepada jerat ujuk,
 Jerat d dadah. ditipu oleh individu
dadah a lain
h
. Menjelaskanatau agen kepada
2.1.4 ngan pengedara
4
contoh cara n dadah.
Membi ngelak jerat Contoh ke
ncangk dadah. mahiran
an mengelak diri
daripada
dadah Menganalisisjer
kepada diri, plikasi jerat at
keluarga keluarga
da
dan masyar da
akat. h:
 Berwaspada
Menjana idea dengan
cara makanan dan
mengelak jer minuman
at dadah.

yang diberi oleh orang


Memberi pendapat tentang lain.
5 jerat dadah.  Berhati-hati dengan
makanan dan minuman
yang mungkin
dimasukkan dadah
6 (drug spiking).
Merancang aktiviti cara  Jangan membawa
mengelak jerat dadah. barangan yang dikirim
oleh orang lain.

109
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

3.0 PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI


STAND
ST ARD P
STAND CATA
AN RESTA
ARD TAN
DA SI
KANDUN RD
GAN PEMBEL T
AJARAN A
H
A
P

PENGUASAAN TAFSIRAN
M M
3.1 Kemahira u 1 e N
n r n o
mengurus i y t
mental d at a
dan emosi 2 a :
dalam b k
kehidupan o a
harian l n Kemurungan ial
e ke ah masalah
h m kesihatan menta
: ur l yang
un boleh dicirikan d
ga engan
3.1.1 Meneran n.
gkan maksud

kemurungan. Mengenal
asti tanda

Mengurus 3.1.2Mengenal pa kemurunga


ntal sti tanda n.
dan emosi: kemurungan. 3
3.1.3 Menjelaskan den
 Kemurun Menjelaska gan contoh
gan n contoh punca kemurung
punca kem an.
urungan
kesedihan, minat
eseronokan, a ersalah ,
ehilangan atau
perasaan ras b ganggu
atau hilang minat
an tidur
Menjana idea meng Memberi pendapat kurang tumpuan
3.1.4 urus 4 a
kesihatan mental da mengurus kesihatan
n mental
emosi untuk mengel dan emosi.
ak
kemurungan.

Mengesyorkan langkah bagi


5 mengelak kemurungan.

Merancang dan
melaksanakan projek mini
tentang pengurusan
6
kesihatan mental dan emosi.

110
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

4.0 KEKELUARGAAN
STAND
ST ARD P
STAND CATA
AN RESTA
ARD TAN
DA SI
KANDUN RD
GAN PEMBEL T
AJARAN A
H
A
P

PENGUASAAN TAFSIRAN
Murid Nota:
4.1 Peranan diriboleh: contoh
ndiri kemahiran keibu
dan ahli keluar bapaan.
ga

serta kepenti
4.1.1
Menjelaskan k Institusi kekel
ngan emahiran Menjelaskan uargaan
institusi keibubapaan d ngan contoh terbentuk melalui i
alam 2 kepentingan katan
kekeluargaan 4.1.2konteks berkel mahiran perkahwinan. Ked
am uarga. keibubapaan ua-dua
aspek kesih am konteks pasangan mestila
atan Membincangk kehidupan berke
h
keluarga an kesan luarga. berusaha untuk
kekurangan k
4.1.3 3 mengekalkan perk
Aspek ke emahiran ahwinan
hidupan keibubapaan Menunjuk carm
berkeluar terhadap a kemahiran e
ga: ahli keluarga. keibubapaan r
berdasarkan e
 Kema Menjana idea k
hiran a
.

Contoh k
emahira n k
kepentin situasi.  Suri teladan ke
keibubapa gan kem pada
an ahiran a
n
dalam a
k

konteks berkel Menganalisis situ Kemahiran mende


uarga. asi yang ngar
4 membawa kepada  Kemahiran membincang
kepincangan keluarga.  Kemahiran membimbing
 Kemahiran insaniah
Meramalkan kesan  Kemahiran
5 sekiranya kekurangan berkomunikasi
kemahiran keibubapaan.

Membina konsep untuk


6 sebuah
keluarga bahagia.

111
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

5.0 PERHUBUNGAN
STAND
ST ARD P
STAND CATA
AN RESTA
ARD TAN
DA SI
KANDUN RD
GAN PEMBEL T
AJARAN A
H
A
P

PENGUASAAN TAFSIRAN
Murid maksu Nota:
5.1 Kemahiran boleh: siber. d
interpersonal

dan komun
5.1.1
Menyataka Seks siber atau se
ikasi n maksud Menjelaskan x texting
berkesan seks siber. 2 ontoh salah merujuk kepada p
dalam 5.1.2 laku berkaitanerbuatan
kehidupan Menyatakan s seks siber. melakukan hubun
harian alah laku gan
komunikasi denga
n seorang
Isu perhubu berkait Menjelaskan
yang lain (sama jan
ngan an sek dengan conto
tina atau
dalam dunia s siber. h berlainan jantina)
siber: melalui
5.1.3
Menjelask 3 kesan tingka
seks perantaraan medi
 Seks si an kesan h laku a Internet
ber tingkah laku s siber. dengan mengha
eks siber. ntar mesej
yang lucah sama
ada dalam
5.1.4 Menjana ide gelakkan diri 4
a m daripada
kemahiran e s siber.
n
kemahiran mengela b uk ayat atau huruf,
foto yang memberikan
kkan diri e an makna lucah. (Hahn,
daripada seks siber. nt bersama atau tidak
&
engan
Membuat keputusan untuk Harley,1996)
mengelakkan diri daripada
5
seks siber berdasarkan
situasi atau kes.
Menyebar luas maklumat
langkah mengelak diri
6 daripada seks siber secara
kreatif.

112
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

6.0 PENYAKIT
STAND
ST ARD P
STAND CATA
AN RESTA
ARD TAN
DA SI
KANDUN RD
GAN PEMBEL T
AJARAN A
H
A
P

PENGUASAAN TAFSIRAN
M Menjelaska
1
6.1 Kemahiran u n maksud
mencegahr Talasemia.
an i
d 2
Mengenal p
mengurangkan asti tanda
faktor risiko
b Talasemia.
penyakit o
dalam kehid l Menjelaskan deng
upan e an contoh
harian h
:

6.1.1 Menget
ahui maksud

Talasemia.

6.1.2 Mengena
l pasti tanda
T
a
l
a
s
e
N Jenis T
akit genetik yan
o g alasemi
t Talasemia meru melibatkan masa:
a pakan alah darah.
:
Penyakit gen 6.1.3 Menjelask kesan Talasemia Pesakit Talase
3
etik: an kesan kepada  mia
diri, keluarga Pembawa Talas
emia
 Talase masyarakat.
Talasemia kep Pencegahan Tal
mia asemia:
ada diri, Menghuraikan
4 epentingan status
keluarga dan pencegahan pembawa mel
asemia alui
masyarakat. kepada diri, kel saringan Talas
uarga dan emia.
6.1.4 Menilai k masyarakat.  Mengelakkan
epentingan 5
perkahwinan a
pengesanan aw Membua ntara
al dan t keputus dua orang pem
rawatan an bawa.
kepada pesakit pencegaha  Tanggungjawa
n Talasemia b
Talasemia. masyarakat ad
terhadap dir alah
i sendiri. mencegah Tal
asemia.
Menyebar luas kepentingan
menjalani ujian saringan
Talasemia sebagai langkah
6
pencegahan melalui
pelbagai media secara
kreatif.

113
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

7.0 KESELAMATAN
STAND
ST ARD P
STAND CATA
AN RESTA
ARD TAN
DA SI
KANDUN RD
GAN PEMBEL T
AJARAN A
H
A
P

PENGUASAAN TAFSIRAN
. Menyatak
M 1
7.1 Kemahira u an maksu
n r 7 d
kecekapa i pemerdaganga
i n manusia.
n d 2
p
psikososi
al untuk 7
b Membincangka
menjaga o d n jenis
l m 3 pemerdaganga
keselamatan e n manusia.
diri h
:
Menjelaskan deng
Isu h an contoh
4
ak asasi situasi yang men
7.1.1 Meneran datangkan
gkan maksud
manusia: risi
dan jenis ko
 Pemerdapemerdaganga ke
5 pa
gangan n
manusia da
m
pemerdaganga
a
n manusia.
n
u
s 6 Membuat andai
i an kesan
a kepada mangsa
an manusia. N o naga kerja
pemerdagang n seperti kadar u
an manusia. P t pah
Menghasilkan p o rendah, buruh
karya secara m h paksaan,
Menge kreatif cara men ( : sindiket meng
syorka gelakkan diri A emis,
n cara A
daripada men Eksploitasi buruh kanak-
mengelakkan jadi mangsa
C epada kanak,
diri daripada
pemerdagang manusia pelacuran,
me an manusia. g miskin perkahwinan (
njad
daripada mail
i ma
ara dunia order bride) da
ngs
ketiga atau
n
a
miskin. perniagaan org
pemerdagang
 Eksploitasian.

114
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

PEMAKANAN

Bidang ini memberi fokus kepada pengurusan amalan pemakanan dalam


pengambilan suplemen berdasarkan
preskripsi doktor.

115
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

116
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

8.0 PEMAKANAN
STAND
ST ARD P
STAND CATA
AN RESTA
ARD TAN
DA SI
KANDUN RD
GAN PEMBEL T
AJARAN A
H
A
P

PENGUASAAN TAFSIRAN
Menyatakan
Murid Nota:
8.1 Amalan pemak maksud
boleh:
anan suplemen.
sihat dan sela
mat

8.1.1 Menjela ka
skan maksud
Pengurusan n Menjelaskan t
2 ujuan
amalan s pr
pemakanan: u es pengambilan
p kri suplemen
l psi berdasarkan
 Su
e 3 preskripsi
plem
m do doktor untuk
en kesihatan.
e kt
n or.
. Menjelaskan deng
an contoh
kesan pengambila
8.1.2 Membinca n
ngkan tujuan suplemen tanpa ka
walan.
pengambilan sup
lemen
untuk ke
sihatan
berdasar
melengkapkan
Suplemen adala f asid amino Suplemen hanya di
h makanan diet normal ambil
atau asid lemak
seperti vitam
tambahan untuk dan enzim. dengan preskripsi
in, mineral, doktor.
8.1.3 Menilai kesan
Menjelaskan melalui
Suplemen semula ja
pengambilan su
4 contoh di
plemen
pengambilan supleme
merujuk kepada kela
untuk kesihatan
n s
tanpa
semula jadi untuk makanan dalam pira
preskripsi dokto
ihatan. mid
r.
makanan.
Tujuan pengambilan
Memberi pendapat tentang suplemen bukan untuk:
kesan pengambilan

5 suplemen untuk kesihatan  Mengurang berat badan


tanpa preskripsi doktor.  Membina otot badan
 Kecantikan fizikal
Menghasilkan persembahan
 Menambah tenaga batin
multimedia kesan
pengambilan suplemen
6
untuk kesihatan tanpa
preskripsi doktor secara
kreatif.

117
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

118
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

PERTOLONGAN CEMAS
Bidang ini memberi fokus kepada prinsip dan prosedur cardiopulmonary r
esuscitation (CPR) dan bertindak secara bijak mengikut
situasi kecemasan.

119
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

120
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

9.0 PERTOLONGAN CEMAS


STAND
ST ARD P
STAND CATA
AN RESTA
ARD TAN
DA SI
KANDUN RD
GAN PEMBEL T
AJARAN A
H
A
P

PENGUASAAN TAFSIRAN
M N
9.1 Pengetahua 1 Menyatakan
u o
n asas ksud CPR.
r t
pertolongan
i a
cemas d :
dan kemahi 2 Menjelaskan
ran b prinsip dan
bertindak o prosedur CP
engan l R. CPR hanya boleh
bijak mengi
e dilakukan
kut h oleh individu yang
situasi : bertauliah.

9.1.1 Menge
tahui maksu
d
CPR.

9.1.2 Menjelask
an prinsip dan

resuscitatio edur CPR. 1.4 Mende


Bantu n (CPR) p k monstrasika
an awal: r 9.1.3 Me mn
nilai situa 9
o
si . pelaksanaan
s
pertolongan c tan  CPR - Cardiopul
emas M prinsip dan prosmonary
3
e edur CPR.
n resuscitation
mengikut pros - External
edur y
u Menjelaskan cardiac
CPR. 4 compression
s lalui contoh
u situasi kecemas - Ex
n an yang pired air
memerlukan resuscitati
m R. on
5 e
n Mengesyor
g kan cara
i bertindak d
k alam situas
u i
t kecemasan
u yang
r memerluka
u n CPR.

Menyebar luas maklumat


tentang situasi kecemasan
6 ip
dan prosedur CPR secara
kreatif.

121
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4

122
Standard Kandungan,
Standard Pembelajaran
dan Standard Prestasi
Pendidikan Jasmani
Tingkatan 5
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

124
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

BIDANG KEMAHIRAN: PERGERAKAN BERIRAMA

Pergerakan Berirama merupakan medium penting untuk menggalakkan murid berfikir secara kreatif dan menguasai kemahiran sosial.
Kandungan dalam bidang ini memberi penekanan kepada kemahiran langkah asas dalam tarian etnik iaitu tarian Bhangra dan tarian rakyat
Farapeirra. Tarian Farapeirra menggunakan iringan lagu Jingli Nona. Tarian Bhangra merupakan tarian dari etnik Sikh yang meraikan
musim menuai. Manakala tarian Farapeirra merupakan tarian yang ditarikan oleh etnik Portugis di Melaka untuk majlis keramaian. Murid
boleh mengimprovisasi kemahiran pergerakan dan konsep pergerakan yang digunakan dalam langkah tarian Bhangra dan langkah tarian
Farapeirra mengikut kreativiti serta membuat persembahan dengan menekankan estetika.

125
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 1.0: KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN

Murid boleh: Nota:


Pergerakan Berirama

1.1 Melakukan pelbagai 1.1.1 Melakukan langkah tarian Bhangra mengikut muzik yang didengar. Contoh langkah asas
corak pergerakan tarian Bhangra:
mengikut muzik. 1.1.2 Mengimprovisasi tarian Bhangra dan mempersembahkan pergerakan a. Single Dhammal
tarian mengikut muzik yang didengar. b. Chaal
c. Punjab
1.1.3 Melakukan langkah tarian Farapeirra mengikut muzik yang didengar. d. Single Jhummar
e. Single Chaffa
1.1.4 Mengimprovisasi tarian Farapeirra dan mempersembahkan pergerakan f. Dhammal Snaps
tarian mengikut muzik yang didengar.
Contoh langkah asas
tarian Farapeirra:
a. Vira (putaran)
b. Berskip
c. Scallop

126
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 2.0: APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Nota:
Aplikasi Pengetahuan
dalam Pergerakan Pergerakan lokomotor
Murid boleh:
Berirama

2.1 Mengaplikasikan 2.1.1 Memilih dan menentukan pergerakan lokomotor, bukan lokomotor dan ialah berjalan, berlari,
pengetahuan konsep pergerakan yang digunakan dalam tarian Bhangra dan tarian melompat, melompat
konsep pergerakan Farapeirra. sebelah kaki (hopping),
dalam pergerakan melonjak (leaping),
berirama. 2.1.2 Menjelaskan pemilihan pergerakan lokomotor, bukan lokomotor, konsep mencongklang (gallop),
pergerakan, props dan muzik yang digunakan dalam mengimprovisasi berskip dan
tarian Bhangra dan tarian Farapeirra. menggelongsor (sliding).
Menilai dan membuat justifikasi persembahan kumpulan berdasarkan Pergerakan bukan
2.1.3 kriteria persembahan. lokomotor ialah
membongkok, mengilas,
mengimbang, meringkuk,
mengayun, meregang,
membuai, memusing,
menarik dan menolak.

Konsep pergerakan ialah


kesedaran tubuh badan,
kesedaran ruang, kualiti
pergerakan dan
hubungan.

127
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Pengurusan dan Murid boleh:


Keselamatan

5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Mematuhi prosedur pengurusan dan keselamatan semasa melakukan aktiviti.
mengamalkan
elemen pengurusan 5.1.2 Melakukan aktiviti fizikal dalam persekitaran yang selamat.
dan keselamatan.
5.1.3 Menguruskan peralatan Pendidikan Jasmani sebelum, semasa dan selepas aktiviti fizikal dengan
sistematik.

Tanggungjawab Kendiri
5.2 Menunjukkan 5.2.1 Melibatkan diri secara aktif semasa melakukan aktiviti.
keyakinan dan
tanggungjawab 5.2.2 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti.
kendiri semasa
melakukan aktiviti. 5.2.3 Mempamerkan keseronokan dan ekspresi diri semasa melakukan aktiviti fizikal yang mencabar.
Membangunkan matlamat kendiri untuk meningkatkan prestasi dalam aktiviti fizikal.
5.2.4

Interaksi Sosial
5.3 Berkomunikasi dalam 5.3.1 Memainkan peranan bagi meningkatkan interaksi sosial melalui aktiviti.
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti. 5.3.2 Mengiktiraf kepelbagaian budaya dalam melakukan aktiviti.

Dinamika Kumpulan
5.4 Membentuk 5.4.1 Bekerjasama dan berinteraksi secara positif dengan ahli kumpulan semasa mengambil bahagian
kumpulan dan dalam aktiviti.
bekerjasama dalam
kumpulan. 5.4.2 Mengenal pasti dan menggunakan potensi setiap individu dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti
fizikal.

128
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Etika dalam Sukan


5.5 Memahami dan 5.5.1 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif dan reflektif.
mengaplikasikan
etika dalam sukan 5.5.2 Mempamerkan permainan bersih dalam aktiviti yang dilakukan.
semasa melakukan
aktiviti fizikal.

129
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

STANDARD PRESTASI
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

 Boleh meniru langkah tarian Bhangra mengikut muzik yang didengar.


1
Boleh meniru langkah tarian Farapeirra mengikut muzik yang didengar.

Boleh melakukan langkah tarian Bhangra mengikut muzik yang didengar dan menerangkan pergerakan lokomotor,
2 bukan lokomotor dan konsep pergerakan yang digunakan.
Boleh melakukan langkah tarian Farapeirra mengikut muzik yang didengar dan menerangkan pergerakan lokomotor,
bukan lokomotor dan konsep pergerakan yang digunakan.

Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan pergerakan lokomotor, bukan lokomotor dan konsep pergerakan
3 yang digunakan dalam tarian Bhangra.
Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan pergerakan lokomotor, bukan lokomotor dan konsep pergerakan
yang digunakan dalam tarian Farapeirra.
Boleh melakukan tarian Bhangra dengan lakuan yang betul dan seragam mengikut muzik yang didengar.
4  Boleh melakukan tarian Farapeirra dengan lakuan yang betul dan seragam mengikut muzik yang didengar.

Boleh menentukan pergerakan lokomotor, bukan lokomotor, konsep pergerakan, props dan muzik semasa
mengimprovisasi tarian Bhangra serta mempersembahkan mengikut muzik yang didengar.
5 Boleh menentukan pergerakan lokomotor, bukan lokomotor, konsep pergerakan, props dan muzik semasa
mengimprovisasi tarian Farapeirra serta mempersembahkan mengikut muzik yang didengar.
 Boleh menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti pergerakan berirama.

Boleh menilai dan membuat justifikasi persembahan kumpulan serta penambahbaikan persembahan.
6  Boleh berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti pergerakan berirama secara kreatif.
Boleh mempraktikkan kemahiran pergerakan berirama sebagai aktiviti meningkatkan kecergasan fizikal.

130
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

BIDANG KEMAHIRAN
KATEGORI SERANGAN: RAGBI SENTUH

Ragbi sentuh adalah permainan dalam kategori serangan. Kemahiran ragbi sentuh yang dipelajari di Tingkatan 5 ialah strategi menyerang
dan bertahan dalam situasi permainan. Kandungan kurikulum ini juga memberi pendedahan kepada murid berkaitan sistem permainan
ragbi sentuh. Murid dapat mengaplikasikan kreativiti dan inovasi dalam merancang strategi menyerang dan bertahan menggunakan sistem
permainan yang sesuai.

131
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 1.0: KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN

Nota:
Kemahiran Ragbi Murid boleh:
Sentuh

1.2 Melakukan 1.2.1 Menggunakan kemahiran ragbi sentuh dalam strategi menyerang melalui Kemahiran asas ragbi
kemahiran ragbi tengah dan sayap dalam situasi permainan. sentuh sebagai strategi
sentuh dalam situasi menyerang:
permainan. 1.2.2 Menggunakan kemahiran ragbi sentuh dalam strategi bertahan dengan a. Tendang dan tangkap
beberapa sistem permainan dalam situasi permainan. (kick and catch).
b. Hantaran loop, silang
1.2.3 Merancang strategi untuk menyerang dan bertahan serta (scissors), hantaran
menggunakannya dalam situasi permainan. dan miss pass.
c. Mengacah dengan
larian zig-zag semasa
membawa bola (side-
step).
Contoh strategi bertahan:
a. Bertahan dalam
kumpulan seperti
sistem satu barisan
7-0 atau formasi 6-1
(6 pemain barisan
hadapan dan seorang
pemain belakang).

b. Bertahan individu
dengan satu lawan
satu (man to man
marking).

132
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 2.0: APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Aplikasi Pengetahuan
dalam Kemahiran Ragbi Murid boleh:
Sentuh

2.2 Mengaplikasikan 2.2.1 Memilih dan memberi strategi yang sesuai digunakan semasa menyerang.
pengetahuan
konsep pergerakan 2.2.2 Menentukan dan memberi justifikasi pemain yang sesuai sebagai pemungut bola (ball collector) bagi
dan strategi dalam memulakan semula permainan selepas pemain pasukan disentuh.
permainan ragbi
sentuh. 2.2.3 Memilih strategi yang sesuai untuk bertahan berdasarkan kemampuan pasukan, keupayaan pasukan
lawan dan situasi permainan.
Membuat justifikasi strategi permainan yang dirancang untuk menyerang dan bertahan.
2.2.4

133
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Pengurusan dan Murid boleh:


Keselamatan

5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Mematuhi prosedur pengurusan dan keselamatan semasa melakukan aktiviti.
mengamalkan
elemen pengurusan 5.1.2 Melakukan aktiviti fizikal dalam persekitaran yang selamat.
dan keselamatan.
5.1.3 Menguruskan peralatan Pendidikan Jasmani sebelum, semasa dan selepas aktiviti fizikal dengan
sistematik.

Tanggungjawab Kendiri
5.2 Menunjukkan 5.2.1 Melibatkan diri secara aktif semasa melakukan aktiviti.
keyakinan dan
tanggungjawab 5.2.2 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti.
kendiri semasa
melakukan aktiviti. 5.2.3 Mempamerkan keseronokan dan ekspresi diri semasa melakukan aktiviti fizikal yang mencabar.

5.2.4 Membangunkan matlamat kendiri untuk meningkatkan prestasi dalam aktiviti fizikal.

Interaksi Sosial
5.3 Berkomunikasi dalam 5.3.1 Memainkan peranan bagi meningkatkan interaksi sosial melalui aktiviti.
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti. 5.3.2 Mengiktiraf kepelbagaian budaya dalam melakukan aktiviti.

Dinamika Kumpulan
5.4 Membentuk 5.4.1 Bekerjasama dan berinteraksi secara positif dengan ahli kumpulan semasa mengambil bahagian
kumpulan dan dalam aktiviti.
bekerjasama dalam
kumpulan. 5.4.2 Mengenal pasti dan menggunakan potensi setiap individu dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti
fizikal.

134
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Etika dalam Sukan


5.5 Memahami dan 5.5.1 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif dan reflektif.
mengaplikasikan
etika dalam sukan 5.5.2 Mempamerkan permainan bersih dalam aktiviti yang dilakukan.
semasa melakukan
aktiviti fizikal.

135
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

STANDARD PRESTASI
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

Boleh menggunakan kemahiran ragbi sentuh dalam strategi menyerang melalui tengah dan sayap dalam situasi
1 permainan.
 Boleh menggunakan kemahiran ragbi sentuh dalam pelbagai strategi bertahan berdasarkan situasi permainan.

Boleh memilih dan menggunakan strategi menyerang yang sesuai dalam situasi permainan serta memberi
justifikasi.
2 Boleh memilih dan menggunakan strategi bertahan berdasarkan kemampuan pasukan, keupayaan pasukan lawan
dan situasi permainan.
Boleh menentukan dan memberi justifikasi pemain yang sesuai sebagai pemungut bola bagi memulakan semula
permainan selepas pemain pasukan disentuh.

Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan kemahiran ragbi sentuh dalam strategi menyerang melalui tengah
3 dan sayap dalam situasi permainan.
Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan kemahiran ragbi sentuh dalam strategi bertahan dengan beberapa
sistem permainan dalam situasi permainan.
Boleh melakukan strategi menyerang yang sesuai dengan lakuan yang betul dalam situasi permainan.
4  Boleh melakukan strategi bertahan yang sesuai dengan lakuan yang betul dalam situasi permainan.

Boleh merancang dan melakukan strategi menyerang dan bertahan dalam situasi permainan.
5  Boleh memahami dan mengaplikasikan etika dalam sukan semasa bermain ragbi sentuh.

Boleh membuat penambahbaikan strategi menyerang dan bertahan bagi meningkatkan prestasi pasukan.
6 Boleh berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti.
 Boleh bermain ragbi sentuh sebagai aktiviti meningkatkan kecergasan fizikal.

136
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

BIDANG KEMAHIRAN
KATEGORI SERANGAN: BOLA KERANJANG

Bola keranjang adalah permainan dalam kategori serangan. Kemahiran bola keranjang yang dipelajari di Tingkatan 5 ialah strategi
menyerang dan bertahan dalam situasi permainan. Murid dapat mengaplikasikan kreativiti dan inovasi untuk mengubah suai strategi atau
merancang strategi menyerang dan bertahan dalam situasi permainan.

137
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 1.0: KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN

Nota:
Kemahiran Bola Murid boleh:
Keranjang

1.3 Melakukan 1.3.1 Menggunakan kemahiran bola keranjang untuk melakukan strategi  Strategi menyerang
kemahiran bola menyerang seperti pick and roll dan pass and go dalam situasi seperti pick and roll,
keranjang dalam permainan. pass and go dalam
situasi permainan. lain-lain strategi yang
1.3.2 Menggunakan kemahiran bola keranjang untuk melakukan strategi sesuai.
bertahan seperti satu lawan satu dan kawalan zon (zone defence) dalam  Strategi bertahan
situasi permainan. seperti satu lawan
satu, kawalan zon dan
1.3.3 Merancang strategi untuk menyerang dan bertahan serta lain-lain strategi yang
menggunakannya dalam situasi permainan. sesuai.

ASPEK 2.0: APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Aplikasi Pengetahuan
dalam Kemahiran Bola Murid boleh:
Keranjang

2.3 Mengaplikasikan 2.3.1 Menentukan posisi dan arah pergerakan setiap pemain dan bola semasa menyerang dan bertahan
pengetahuan konsep dalam situasi permainan.
pergerakan dan
strategi dalam 2.3.2 Memberi maklum balas strategi menyerang dan bertahan yang dirancang dan digunakan dalam
permainan bola situasi permainan.
keranjang.

138
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Pengurusan dan Murid boleh:


Keselamatan

5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Mematuhi prosedur pengurusan dan keselamatan semasa melakukan aktiviti.
mengamalkan
elemen pengurusan 5.1.2 Melakukan aktiviti fizikal dalam persekitaran yang selamat.
dan keselamatan.
5.1.3 Menguruskan peralatan Pendidikan Jasmani sebelum, semasa dan selepas aktiviti fizikal dengan
sistematik.

Tanggungjawab Kendiri
5.2 Menunjukkan 5.2.1 Melibatkan diri secara aktif semasa melakukan aktiviti.
keyakinan dan
tanggungjawab 5.2.2 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti.
kendiri semasa
melakukan aktiviti. 5.2.3 Mempamerkan keseronokan dan ekspresi diri semasa melakukan aktiviti fizikal yang mencabar.

5.2.4 Membangunkan matlamat kendiri untuk meningkatkan prestasi dalam aktiviti fizikal.

Interaksi Sosial
5.3 Berkomunikasi dalam 5.3.1 Memainkan peranan bagi meningkatkan interaksi sosial melalui aktiviti.
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti. 5.3.2 Mengiktiraf kepelbagaian budaya dalam melakukan aktiviti.

Dinamika Kumpulan
5.4 Membentuk 5.4.1 Bekerjasama dan berinteraksi secara positif dengan ahli kumpulan semasa mengambil bahagian
kumpulan dan dalam aktiviti.
bekerjasama dalam
kumpulan. 5.4.2 Mengenal pasti dan menggunakan potensi setiap individu dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti
fizikal.

139
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 2.0: APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Etika dalam Sukan


5.5 Memahami dan 5.5.1 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif dan reflektif.
mengaplikasikan
etika dalam sukan 5.5.2 Mempamerkan permainan bersih dalam aktiviti yang dilakukan.
semasa melakukan
aktiviti fizikal.

140
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

STANDARD PRESTASI
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

Boleh melakukan kemahiran pick and roll dan pass and go sebagai strategi menyerang.
1  Boleh melakukan satu lawan satu dan kawalan zon strategi bertahan.

Boleh melakukan strategi menyerang dan bertahan dengan menentukan posisi dan arah pergerakan setiap pemain

2 dan bola dalam situasi permainan.


Boleh melakukan strategi menyerang dan bertahan dengan memberi maklum balas kepada strategi yang telah
dirancang dan digunakan dalam situasi permainan.
Boleh mengaplikasikan konsep pergerakan yang sesuai sebagai strategi menyerang dalam situasi permainan.
3  Boleh mengaplikasikan konsep pergerakan yang sesuai sebagai strategi bertahan dalam situasi permainan.

Boleh melakukan strategi menyerang yang betul dan sesuai dengan situasi permainan.
4  Boleh melakukan strategi bertahan yang betul dan sesuai dengan situasi permainan.

Boleh merancang strategi yang sesuai untuk menyerang dan bertahan serta menggunakannya dalam situasi
5 permainan.
 Boleh berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan strategi menyerang dan bertahan.

Boleh membuat refleksi dan penambahbaikan strategi bertahan dan menyerang yang telah dirancang dalam situasi
6 permainan.
 Boleh mengaplikasikan etika dalam sukan semasa melakukan kemahiran permainan bola keranjang.
Boleh melakukan kemahiran permainan bola keranjang sebagai aktiviti meningkatkan kecergasan fizikal.

141
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

142
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

BIDANG KEMAHIRAN
KATEGORI SERANGAN: HOKI

Hoki adalah permainan dalam kategori serangan. Kemahiran hoki yang dipelajari di Tingkatan 5 ialah strategi menyerang dan bertahan
dalam situasi permainan. Murid dapat mengaplikasikan kreativiti dan inovasi dalam merancang strategi menyerang dan bertahan
menggunakan sistem permainan yang sesuai.

143
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 1.0: KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN

Murid boleh: Nota:


Kemahiran Hoki

1.4 Melakukan 1.4.1 Menggunakan kemahiran hoki dalam strategi menyerang berdasarkan
Contoh strategi
kemahiran hoki situasi permainan.
menyerang menggunakan
dalam situasi
permainan. 1.4.2 Menggunakan kemahiran hoki dalam strategi bertahan berdasarkan sistem permainan:
situasi permainan.
 3-3-3-1 (3 pemain
penyerang, 3 pemain
1.4.3 Melakukan set piece pukulan sudut pendek (penalty corner) untuk
tengah, 3 pemain
menyerang dan bertahan.
pertahanan dan
1 pemain sweeper).
1.4.4 Merancang strategi menyerang dan bertahan serta menggunakan strategi -3-4 (3 pemain
tersebut dalam situasi permainan. penyerang, 3 pemain
tengah dan 4 pemain
pertahanan).

Contoh strategi bertahan:


Kawalan zon (Zonal
marking).
 Satu lawan satu (Man
to man marking).

Contoh strategi dalam


pukulan sudut pendek
untuk serangan:
 Drag flick
 Pukulan terus
 Variasi pukulan sudut
pendek (indirect hit).

144
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 1.0: KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN

Contoh strategi dalam


pukulan sudut pendek
untuk bertahan:
 Penjaga gol, post man
(1 orang), pelari
pertama, pelari kedua
dan pelari ketiga.
 Sistem larian 2-2
(2 pemain berdiri di
sebelah kiri penjaga
gol dan 2 pemain
berdiri di sebelah
kanan penjaga gol).
 Sistem larian 3-1
(3 pemain berdiri di
sebelah kiri penjaga
gol dan seorang
pemain berdiri di
sebelah kanan penjaga
gol).

145
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 2.0: APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Aplikasi Pengetahuan Murid boleh:


dalam Kemahiran Hoki

2.4 Mengaplikasikan 2.4.1 Memilih dan memberi justifikasi kedudukan pemain semasa menyerang dalam situasi permainan
pengetahuan berdasarkan sistem yang digunakan.
konsep pergerakan
dan strategi dalam 2.4.2 Memilih dan memberi justifikasi kedudukan pemain semasa bertahan dalam situasi permainan.
permainan hoki.
2.4.3 Memilih dan memberi justifikasi tindakan yang diambil semasa melakukan set piece pukulan sudut
pendek semasa menyerang atau bertahan.

146
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Pengurusan dan Murid boleh:


Keselamatan

5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Mematuhi prosedur pengurusan dan keselamatan semasa melakukan aktiviti.
mengamalkan
elemen pengurusan 5.1.2 Melakukan aktiviti fizikal dalam persekitaran yang selamat.
dan keselamatan.
5.1.3 Menguruskan peralatan Pendidikan Jasmani sebelum, semasa dan selepas aktiviti fizikal dengan
sistematik.

Tanggungjawab Kendiri
5.2 Menunjukkan 5.2.1 Melibatkan diri secara aktif semasa melakukan aktiviti.
keyakinan dan
tanggungjawab 5.2.2 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti.
kendiri semasa
melakukan aktiviti. 5.2.3 Mempamerkan keseronokan dan ekspresi diri semasa melakukan aktiviti fizikal yang mencabar.
Membangunkan matlamat kendiri untuk meningkatkan prestasi dalam aktiviti fizikal.
5.2.4

Interaksi Sosial
5.3 Berkomunikasi dalam 5.3.1 Memainkan peranan bagi meningkatkan interaksi sosial melalui aktiviti.
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti. 5.3.2 Mengiktiraf kepelbagaian budaya dalam melakukan aktiviti.

Dinamika Kumpulan
5.4 Membentuk 5.4.1 Bekerjasama dan berinteraksi secara positif dengan ahli kumpulan semasa mengambil bahagian
kumpulan dan dalam aktiviti.
bekerjasama dalam
kumpulan. 5.4.2 Mengenal pasti dan menggunakan potensi setiap individu dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti
fizikal.

147
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Etika dalam Sukan


5.5 Memahami dan 5.5.1 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif dan reflektif.
mengaplikasikan
etika dalam sukan 5.5.2 Mempamerkan permainan bersih dalam aktiviti yang dilakukan.
semasa melakukan
aktiviti fizikal.

148
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

STANDARD PRESTASI
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

Boleh menggunakan kemahiran asas hoki semasa menyerang dalam situasi permainan.
1  Boleh menggunakan kemahiran asas hoki semasa bertahan dalam situasi permainan.

Boleh bermain dan menerangkan peranan posisi pemain semasa menyerang dalam situasi permainan.
2  Boleh bermain dan menerangkan peranan posisi pemain semasa bertahan dalam situasi permainan.

Boleh bermain satu posisi tertentu semasa menyerang dengan satu sistem permainan yang dipilih.
3  Boleh bermain satu posisi tertentu semasa bertahan dengan satu sistem permainan yang dipilih.

Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan strategi menyerang menggunakan sistem permainan yang sesuai
4 berdasarkan situasi permainan.
 Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan strategi bertahan yang sesuai berdasarkan situasi permainan.

Boleh merancang dan melakukan strategi menyerang dan bertahan berdasarkan kemampuan pasukan, keupayaan
pasukan lawan dan situasi permainan.
5 Boleh merancang dan melaksanakan set-piece menyerang dan bertahan pukulan sudut penalti dalam situasi
permainan.
 Boleh mengaplikasikan etika dalam sukan semasa bermain hoki.

Boleh membuat penambahbaikan strategi menyerang dan bertahan serta pukulan sudut penalti yang telah
6 dirancang untuk meningkatkan prestasi pasukan.
Boleh membentuk pasukan dan bekerjasama dalam pasukan semasa bermain hoki.
 Boleh bermain hoki sebagai aktiviti meningkatkan kecergasan fizikal.

149
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

150
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

BIDANG KEMAHIRAN
KATEGORI JARING: BADMINTON
Badminton merupakan permainan dalam kategori jaring. Kemahiran badminton yang dipelajari di tingkatan 5 ialah strategi menyerang dan
bertahan dalam situasi permainan. Murid diberi pendedahan berkaitan kombinasi kemahiran badminton yang sesuai digunakan sebagai
strategi menyerang dan bertahan dalam situasi permainan. Murid juga dapat mengaplikasikan kreativiti dan inovasi untuk merancang
strategi menyerang dan bertahan dalam situasi permainan badminton.

151
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 1.0: KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN

Murid boleh: Nota:


Kemahiran Badminton 1.5.1 Melakukan strategi menyerang dan bertahan dengan pemain gerak ke  Strategi menyerang dan
1.5 Melakukan tengah gelanggang setelah melakukan pukulan dan mengembalikan bulu bertahan ialah:
kemahiran tangkis jauh daripada pemain lawan. a. Pemain gerak ke
badminton dalam tengah gelanggang
situasi permainan. 1.5.2 Menggunakan kombinasi kemahiran pukulan junam (drop), kemahiran setelah membuat
permainan di jaring (net play) dan smesy semasa menyerang pukulan.
berdasarkan situasi permainan. b. Mengembalikan bulu
tangkis jauh dari
1.5.3 Menggunakan kemahiran lob dan lifting semasa bertahan berdasarkan pemain lawan
situasi permainan. (placement).
c. Pukulan yang sukar
1.5.4 Merancang dan melakukan strategi menyerang dan bertahan bagi dikembalikan oleh
permainan badminton acara perseorangan berdasarkan situasi pemain lawan.
permainan.
Merancang dan melakukan strategi menyerang dan bertahan bagi  Strategi acara beregu:
1.5.5 permainan badminton acara beregu berdasarkan situasi permainan. a. Kedudukan pemain
sisi-sisi atau depan-
belakang.
b. Menggunakan
kemahiran drive
semasa menyerang
dan bertahan.
c. Menggunakan
kemahiran blok untuk
bertahan.

152
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 2.0: APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Aplikasi Pengetahuan
dalam Kemahiran Murid boleh:
Badminton

2.5 Mengaplikasikan 2.5.1 Menganggarkan ruang atau tempat yang sesuai untuk mengembalikan bulu tangkis dalam situasi
pengetahuan permainan.
konsep pergerakan
dan strategi dalam 2.5.2 Menentukan kombinasi kemahiran menyerang dan bertahan yang sesuai digunakan berdasarkan
permainan situasi permainan untuk mendapatkan mata.
badminton.
2.5.3 Menjelaskan kedudukan pemain yang sesuai digunakan semasa menyerang dan bertahan dalam
permainan badminton acara beregu.

153
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Pengurusan dan Murid boleh:


Keselamatan

5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Mematuhi prosedur pengurusan dan keselamatan semasa melakukan aktiviti.
mengamalkan
elemen pengurusan 5.1.2 Melakukan aktiviti fizikal dalam persekitaran yang selamat.
dan keselamatan.
5.1.3 Menguruskan peralatan Pendidikan Jasmani sebelum, semasa dan selepas aktiviti fizikal dengan
sistematik.

Tanggungjawab Kendiri
5.2 Menunjukkan 5.2.1 Melibatkan diri secara aktif semasa melakukan aktiviti.
keyakinan dan
tanggungjawab 5.2.2 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti.
kendiri semasa
melakukan aktiviti. 5.2.3 Mempamerkan keseronokan dan ekspresi diri semasa melakukan aktiviti fizikal yang mencabar.
Membangunkan matlamat kendiri untuk meningkatkan prestasi dalam aktiviti fizikal.
5.2.4

Interaksi Sosial
5.3 Berkomunikasi dalam 5.3.1 Memainkan peranan bagi meningkatkan interaksi sosial melalui aktiviti.
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti. 5.3.2 Mengiktiraf kepelbagaian budaya dalam melakukan aktiviti.

Dinamika Kumpulan
5.4 Membentuk 5.4.1 Bekerjasama dan berinteraksi secara positif dengan ahli kumpulan semasa mengambil bahagian
kumpulan dan dalam aktiviti.
bekerjasama dalam
kumpulan. 5.4.2 Mengenal pasti dan menggunakan potensi setiap individu dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti
fizikal.

154
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Etika dalam Sukan


5.5 Memahami dan 5.5.1 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif dan reflektif.
mengaplikasikan
etika dalam sukan 5.5.2 Mempamerkan permainan bersih dalam aktiviti yang dilakukan.
semasa melakukan
aktiviti fizikal.

155
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

STANDARD PRESTASI
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

 Boleh melakukan kemahiran pukulan junam, kemahiran permainan di jaring, smesy, lob dan lifting.
1

Boleh melakukan strategi menyerang menggunakan kombinasi kemahiran pukulan junam, kemahiran permainan di
2 jaring dan smesy serta menentukan kemahiran menyerang dan pemasaan (timing) yang sesuai berdasarkan situasi
permainan.
 Boleh melakukan strategi bertahan menggunakan kemahiran lob dan lifting dalam situasi permainan.

Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan strategi menyerang menggunakan kombinasi kemahiran pukulan
junam, kemahiran permainan di jaring dan smesy berdasarkan situasi permainan.
3 Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan penggunaan ruang dalam strategi bertahan yang menggunakan
kemahiran lob dan lifting dalam situasi permainan.
Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan strategi menyerang dan bertahan bagi permainan badminton acara
beregu berdasarkan situasi permainan.

Boleh melakukan strategi menyerang menggunakan kombinasi kemahiran pukulan junam, kemahiran permainan di
jaring dan smesy dengan lakuan yang betul berdasarkan situasi permainan.
Boleh melakukan strategi bertahan menggunakan kemahiran lob dan lifting dengan lakuan yang betul berdasarkan
4 situasi permainan.
Boleh melakukan strategi menyerang dan bertahan bagi permainan badminton acara beregu berdasarkan situasi
permainan.
Boleh menjelaskan kedudukan pemain yang sesuai digunakan semasa menyerang dan bertahan dalam permainan
badminton acara beregu.
Boleh merancang dan melakukan strategi bagi acara perseorangan dan beregu serta menganalisis keupayaan pihak

lawan untuk menentukan strategi menyerang dan bertahan yang sesuai digunakan berdasarkan situasi permainan.
5 Boleh merancang dan melakukan strategi bagi acara beregu serta menjelaskan kedudukan pemain yang sesuai
digunakan semasa menyerang dan bertahan berdasarkan situasi permainan.
 Boleh membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan.
156
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

STANDARD PRESTASI
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

Boleh membuat refleksi dan mencadangkan penambahbaikan strategi serangan dan bertahan bagi acara
6 perseorangan dan beregu yang telah dirancang.
 Boleh mengaplikasikan etika dalam sukan semasa melakukan aktiviti dalam permainan badminton.
Boleh bermain badminton sebagai aktiviti untuk meningkatkan kecergasan fizikal.

157
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

158
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

BIDANG KEMAHIRAN
KATEGORI JARING: PINGPONG
Pingpong merupakan permainan dalam kategori jaring. Kemahiran pingpong yang dipelajari di Tingkatan 5 ialah strategi menyerang dan
bertahan dalam situasi permainan. Murid dapat mengaplikasikan kreativiti dan inovasi untuk merancang strategi menyerang dan bertahan
dalam situasi permainan.

159
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 1.0: KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN

Murid boleh: Nota:


Kemahiran Pingpong

1.6 Melakukan 1.6.1 Melakukan kemahiran servis pepat atau kilas dan pukulan pepat atau kilas
 Strategi menyerang
kemahiran pingpong sebagai strategi mendapatkan mata.
dalam situasi menggunakan
permainan. 1.6.2 Menggunakan kemahiran pukulan chop pepat atau kilas dan block pepat kemahiran servis pepat
atau kilas dalam strategi menyukarkan pemain lawan mengembalikan atau kilas dan pukulan
bola. pepat atau kilas serta
lain-lain kombinasi
1.6.3 Merancang dan melakukan strategi permainan pingpong perseorangan kemahiran yang sesuai.
dan beregu berdasarkan situasi permainan.  Strategi bertahan
menggunakan
kemahiran pukulan chop
pepat atau kilas dan
block pepat atau kilas
serta lain-lain kombinasi
kemahiran yang sesuai.

160
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 2.0: APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Aplikasi Pengetahuan
dalam Kemahiran Murid boleh:
Pingpong

2.6 Mengaplikasikan 2.6.1 Menentukan dan menjustifikasikan kemahiran asas pingpong yang sesuai digunakan untuk
pengetahuan mendapatkan mata.
konsep pergerakan
dan strategi dalam 2.6.2 Mengenal pasti kemahiran asas pingpong yang sesuai digunakan berdasarkan kekuatan dan
permainan kelemahan pemain lawan semasa merancang strategi permainan perseorangan.
pingpong.
2.6.3 Mengenal pasti kemahiran asas pingpong yang sesuai digunakan berdasarkan kekuatan dan
kelemahan pemain lawan semasa merancang strategi permainan beregu.

161
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Pengurusan dan Murid boleh:


Keselamatan

5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Mematuhi prosedur pengurusan dan keselamatan semasa melakukan aktiviti.
mengamalkan
elemen pengurusan 5.1.2 Melakukan aktiviti fizikal dalam persekitaran yang selamat.
dan keselamatan.
5.1.3 Menguruskan peralatan Pendidikan Jasmani sebelum, semasa dan selepas aktiviti fizikal dengan
sistematik.

Tanggungjawab Kendiri
5.2 Menunjukkan 5.2.1 Melibatkan diri secara aktif semasa melakukan aktiviti.
keyakinan dan
tanggungjawab 5.2.2 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti.
kendiri semasa
melakukan aktiviti. 5.2.3 Mempamerkan keseronokan dan ekspresi diri semasa melakukan aktiviti fizikal yang mencabar.
Membangunkan matlamat kendiri untuk meningkatkan prestasi dalam aktiviti fizikal.
5.2.4

Interaksi Sosial
5.3 Berkomunikasi dalam 5.3.1 Memainkan peranan bagi meningkatkan interaksi sosial melalui aktiviti.
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti. 5.3.2 Mengiktiraf kepelbagaian budaya dalam melakukan aktiviti.

Dinamika Kumpulan
5.4 Membentuk 5.4.1 Bekerjasama dan berinteraksi secara positif dengan ahli kumpulan semasa mengambil bahagian
kumpulan dan dalam aktiviti.
bekerjasama dalam
kumpulan. 5.4.2 Mengenal pasti dan menggunakan potensi setiap individu dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti
fizikal.

162
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Etika dalam Sukan


5.5 Memahami dan 5.5.1 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif dan reflektif.
mengaplikasikan
etika dalam sukan 5.5.2 Mempamerkan permainan bersih dalam aktiviti yang dilakukan.
semasa melakukan
aktiviti fizikal.

163
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

STANDARD PRESTASI
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

Boleh melakukan kemahiran servis pepat atau kilas serta pukulan pepat atau kilas.
1  Boleh melakukan kemahiran pukulan chop pepat atau kilas dan block pepat atau kilas.

Boleh melakukan kombinasi kemahiran pingpong semasa menyerang dan menjelaskan kesesuaian kombinasi

2 tersebut dalam situasi permainan.


Boleh melakukan kombinasi kemahiran pingpong semasa bertahan dan menjelaskan kesesuaian kombinasi tersebut
dalam situasi permainan.

Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan kombinasi kemahiran pingpong yang sesuai untuk menyerang dalam
3 situasi permainan.
Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan kombinasi kemahiran pingpong yang sesuai untuk bertahan dalam
situasi permainan.
Boleh melakukan kombinasi kemahiran pingpong yang sesuai untuk menyerang dengan lakuan yang betul dalam

4 situasi permainan perseorangan dan beregu.


Boleh melakukan kombinasi kemahiran pingpong yang sesuai untuk bertahan dengan lakuan yang betul dalam
situasi permainan perseorangan dan beregu.

Boleh merancang dan melakukan strategi serangan serta mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pemain lawan
dalam permainan perseorangan.
5 Boleh merancang dan melakukan strategi serangan serta mengenal pasti kekuatan dan kelemahan pemain lawan
dalam dalam permainan beregu.
 Boleh berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa bermain pingpong.

Boleh membuat refleksi terhadap strategi serangan dan bertahan serta penambahbaikan dalam permainan
6 perseorangan dan beregu yang telah dirancang.
Boleh memahami dan mengaplikasikan etika dalam sukan semasa bermain pingpong.
 Boleh bermain pingpong sebagai aktiviti untuk meningkatkan kecergasan fizikal.
164
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

BIDANG KEMAHIRAN
KATEGORI PUKUL DAN MEMADANG: SOFBOL
Sofbol merupakan permainan dalam kategori pukul dan memadang. Kemahiran sofbol yang dipelajari di Tingkatan 5 ialah strategi
memadang dengan mematikan pemukul (menyingkirkan pemukul) dan pelari tapak (base). Manakala strategi memukul melibatkan pemain
memukul, menampan dan berlari ke tapak dengan selamat sehingga berjaya mendapatkan larian. Murid dapat mengaplikasikan kemahiran
berfikir aras tinggi untuk merancang strategi memukul dan memadang yang sesuai digunakan dalam situasi permainan.

165
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 1.0: KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN

Murid boleh: Nota:


Kemahiran Sofbol

1.7 Melakukan 1.7.1 Melakukan strategi memukul dengan menggunakan kemahiran memukul,
Situasi permainan berikut
kemahiran sofbol menampan dan berlari tapak untuk mendapatkan larian dalam situasi
boleh digunakan sebagai
dalam situasi permainan.
strategi memukul dan
permainan.
memadang:
1.7.2 Melakukan strategi memadang mengikut posisi dan mematikan pemukul
a. Tiada pelari di tapak.
serta pelari tapak dengan menggunakan kemahiran memadang dalam
b. Ada pelari di tapak 1
situasi permainan.
sahaja.
c. Ada pelari di tapak 2
sahaja.
d. Ada pelari di tapak 3
sahaja.
e. Ada pelari di tapak 1
dan 2.
Ada pelari di tapak 1
dan 3.
g. Ada pelari di tapak 2
dan 3 sahaja.
h. Ada pelari di semua
tapak.

166
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 2.0: APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Aplikasi Pengetahuan Murid boleh:


dalam Kemahiran Sofbol

2.7 Mengaplikasikan 2.7.1 Menganalisis dan menjelaskan situasi yang sesuai untuk memukul, menampan dan berlari tapak dalam
pengetahuan strategi memukul.
konsep pergerakan
dan strategi dalam 2.7.2 Melakar kedudukan dan arah pergerakan pemadang semasa memadang berdasarkan situasi
permainan sofbol. permainan.
Memilih dan menyatakan justifikasi tindakan yang sesuai dilakukan untuk mematikan pemukul dan
2.7.3 pelari tapak dalam situasi permainan.

167
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Pengurusan dan Murid boleh:


Keselamatan

5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Mematuhi prosedur pengurusan dan keselamatan semasa melakukan aktiviti.
mengamalkan
elemen pengurusan 5.1.2 Melakukan aktiviti fizikal dalam persekitaran yang selamat.
dan keselamatan.
5.1.3 Menguruskan peralatan Pendidikan Jasmani sebelum, semasa dan selepas aktiviti fizikal dengan
sistematik.

Tanggungjawab Kendiri 5.2.1 Melibatkan diri secara aktif semasa melakukan aktiviti.
5.2 Menunjukkan
keyakinan dan 5.2.2 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti.
tanggungjawab kendiri
semasa melakukan 5.2.3 Mempamerkan keseronokan dan ekspresi diri semasa melakukan aktiviti fizikal yang mencabar.
aktiviti.

Membangunkan matlamat kendiri untuk meningkatkan prestasi dalam aktiviti fizikal.


5.2.4

Interaksi Sosial
5.3 Berkomunikasi dalam 5.3.1 Memainkan peranan bagi meningkatkan interaksi sosial melalui aktiviti.
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti. 5.3.2 Mengiktiraf kepelbagaian budaya dalam melakukan aktiviti.

Dinamika Kumpulan
5.4 Membentuk 5.4.1 Bekerjasama dan berinteraksi secara positif dengan ahli kumpulan semasa mengambil bahagian
kumpulan dan dalam aktiviti.
bekerjasama dalam
kumpulan. 5.4.2 Mengenal pasti dan menggunakan potensi setiap individu dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti
fizikal.

168
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Etika dalam Sukan


5.5 Memahami dan 5.5.1 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif dan reflektif.
mengaplikasikan
etika dalam sukan 5.5.2 Mempamerkan permainan bersih dalam aktiviti yang dilakukan.
semasa melakukan
aktiviti fizikal.

169
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

STANDARD PRESTASI
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

Boleh melakukan kemahiran memadang mengikut posisi serta mematikan pemukul dan pelari tapak sebagai strategi
1 memadang dalam situasi permainan.
Boleh melakukan kemahiran memukul, menampan dan berlari tapak sebagai strategi memukul untuk mendapatkan
larian dalam situasi permainan.
Boleh melakukan kemahiran memadang dan melakarkan kedudukan serta arah pergerakan untuk mematikan
2 pemukul dan pelari tapak dalam situasi permainan.
Boleh melakukan kemahiran memukul, menampan dan berlari tapak dengan menganalisis situasi permainan serta
menjelaskan situasi yang sesuai untuk bertindak sebagai strategi memukul.
Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan kemahiran memadang untuk mematikan pemukul dan pelari tapak
3 dalam situasi permainan.
Boleh mengaplikasikan konsep pergerakan seperti kelajuan larian, arah dan aras bola yang dipukul atau ditampan
untuk mendapatkan larian dalam situasi permainan.
Boleh mengaplikasikan kemahiran memadang yang sesuai sebagai strategi untuk mematikan pemukul dan pelari
4 tapak dalam situasi permainan.
Boleh mengaplikasikan kemahiran memukul, menampan dan berlari tapak dengan lakuan yang betul untuk
mendapatkan larian dalam situasi permainan.
Boleh merancang, membuat justifikasi dan melakukan strategi yang sesuai untuk memadang dalam situasi
permainan.
5 Boleh merancang, membuat justifikasi dan melakukan strategi yang sesuai untuk memukul, menampan dan berlari
tapak dalam situasi permainan.
 Boleh berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa bermain sofbol.
Boleh membuat refleksi dan penambahbaikan strategi memukul dan memadang yang telah dirancang dalam situasi
6 permainan.
Boleh mengaplikasikan etika dalam sukan semasa melakukan kemahiran permainan sofbol.
 Boleh melakukan kemahiran permainan sofbol sebagai aktiviti meningkatkan kecergasan fizikal.

170
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

BIDANG KEMAHIRAN: REKREASI DAN KESENGGANGAN

Rekreasi bermaksud aktiviti terancang untuk mengisi masa lapang. Kandungan Bidang Rekreasi dan Kesenggangan yang dipelajari di
Tingkatan 5 adalah aktiviti rekreasi ikhtiar hidup memasak makanan, permainan menggunakan bola kecergasan (fit ball) dan permainan
tradisional Hoki Terbang dan Usung Balak. Tujuan kandungan dalam bidang ini adalah untuk meningkatkan kemahiran interpersonal dan
kecergasan fizikal khususnya dalam komponen kapasiti aerobik, daya tahan otot, ketangkasan dan kelajuan. Aktiviti yang terdapat dalam
bidang Rekreasi dan Kesenggangan juga memberi murid peluang menjana kreativiti dan inovasi untuk merancang strategi dan mereka
cipta aktiviti baharu.

171
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 1.0: KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN

Nota:
Rekreasi dan Murid boleh: Cadangan untuk ikhtiar
Kesenggangan

1.8 Melakukan aktiviti 1.8.1 Melakukan aktiviti ikhtiar hidup memasak makanan dengan kaedah hidup:
rekreasi dan membakar, memanggang atau merebus menggunakan sumber semula  Sumber menghidupkan
kesenggangan. jadi. api yang primitif.
Mereka cipta dan melaksanakan permainan kecil menggunakan bola atau
1.8.2 kecergasan (fit ball). memanggang yang
primitif.
Bermain permainan tradisional Hoki Terbang dan Usung Balak mengikut  Menekankan kepada
1.8.3 peraturan. kelestarian alam dan
keselamatan.

ASPEK 2.0: APLIKASI PENGETAHUAN DALAM PERGERAKAN (DOMAIN KOGNITIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Aplikasi Pengetahuan
dalam Rekreasi dan Murid boleh:
Kesenggangan

2.8 Mengaplikasikan 2.8.1 Menerangkan cara menghidupkan api dalam ikhtiar hidup.
strategi dan idea
kreatif dalam aktiviti 2.8.2 Merancang peraturan dan syarat permainan menggunakan bola kecergasan.
rekreasi dan
kesenggangan. 2.8.3 Merancang strategi untuk menang dalam permainan tradisional Hoki Terbang dan Usung Balak.

172
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Pengurusan dan Murid boleh:


Keselamatan

5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Mematuhi prosedur pengurusan dan keselamatan semasa melakukan aktiviti.
mengamalkan
elemen pengurusan 5.1.2 Melakukan aktiviti fizikal dalam persekitaran yang selamat.
dan keselamatan.
5.1.3 Menguruskan peralatan Pendidikan Jasmani sebelum, semasa dan selepas aktiviti fizikal dengan
sistematik.

Tanggungjawab Kendiri
5.2 Menunjukkan 5.2.1 Melibatkan diri secara aktif semasa melakukan aktiviti.
keyakinan dan
tanggungjawab 5.2.2 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti.
kendiri semasa
melakukan aktiviti. 5.2.3 Mempamerkan keseronokan dan ekspresi diri semasa melakukan aktiviti fizikal yang mencabar.

5.2.4 Membangunkan matlamat kendiri untuk meningkatkan prestasi dalam aktiviti fizikal.

Interaksi Sosial
5.3 Berkomunikasi dalam 5.3.1 Memainkan peranan bagi meningkatkan interaksi sosial melalui aktiviti.
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti. 5.3.2 Mengiktiraf kepelbagaian budaya dalam melakukan aktiviti.

Dinamika Kumpulan
5.4 Membentuk 5.4.1 Bekerjasama dan berinteraksi secara positif dengan ahli kumpulan semasa mengambil bahagian
kumpulan dan dalam aktiviti.
bekerjasama dalam
kumpulan. 5.4.2 Mengenal pasti dan menggunakan potensi setiap individu dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti
fizikal.

173
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Etika dalam Sukan


5.5 Memahami dan 5.5.1 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif dan reflektif.
mengaplikasikan
etika dalam sukan 5.5.2 Mempamerkan permainan bersih dalam aktiviti yang dilakukan.
semasa melakukan
aktiviti fizikal.

174
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

STANDARD PRESTASI
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

Boleh mengumpulkan bahan semulajadi yang boleh digunakan untuk menghidupkan api dan mencadangkan alatan
membakar, memanggang atau merebus yang primitif.
1 Boleh melakukan sebarang aktiviti menggunakan bola kecergasan.
Boleh melakukan kemahiran menghantar, menerima dan menjaring dalam permainan tradisional Hoki Terbang.
Boleh melakukan pergerakan asas berjalan atau berlari secara berkumpulan dalam permainan tradisional Usung
Balak.
Boleh menjelaskan cara menghidup api dan menyediakan alatan membakar, memanggang atau merebus yang
primitif.
2 Boleh menjelaskan kemahiran manipulatif yang sesuai dilakukan menggunakan bola kecergasan.
Boleh memahami kemahiran menghantar dan menerima gelung perlu digunakan semasa menyerang untuk
mendapatkan mata.
 Boleh memahami kepentingan keseragaman pergerakan kumpulan untuk mendapatkan pergerakan yang lancar.
Boleh mengaplikasikan pengetahuan menghidupkan api berdasarkan sumber semulajadi untuk membakar,
3 memanggang atau merebus makanan.
 Boleh menggunakan bola kecergasan sebagai alatan dalam beberapa permainan yang pernah dipelajari.
Boleh mengaplikasikan pengetahuan berkaitan peraturan permainan Hoki Terbang dan Usung Balak.
Boleh menghidupkan api dan membakar, memanggang atau merebus makanan, dan boleh dimakan serta mematuhi
prosedur pengurusan dan keselamatan.
4 Boleh melaksanakan permainan menggunakan bola kecergasan dengan aplikasi dan mematuhi peraturan
permainan yang pernah dipelajari.
 Boleh mengaplikasikan strategi yang sesuai untuk bermain permainan tradisional Hoki Terbang dan Usung Balak.
 Boleh membakar atau memanggang pelbagai jenis makanan menggunakan kaedah membakar, memanggang atau
merebus dalam ikhtiar hidup.
Boleh mereka cipta dan melaksanakan permainan baharu menggunakan bola kecergasan.
5 Boleh mereka cipta dan melaksanakan permainan baharu berdasarkan permainan tradisional Hoki Terbang dan
Usung Balak.
Boleh membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti rekreasi dan
kesenggangan.

175
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

STANDARD PRESTASI
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

Boleh membuat refleksi dan penambahbaikan aktiviti ikhtiar hidup, permainan bola kecergasan, permainan
6 tradisonal Hoki Terbang dan Usung Balak.
Boleh menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan.
 Boleh melakukan aktiviti rekreasi dan kesenggangan sebagai aktiviti meningkatkan kecergasan fizikal.

176
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

BIDANG KECERGASAN: KECERGASAN FIZIKAL BERDASARKAN


KESIHATAN
Kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan terdiri daripada kapasiti aerobik, kelenturan, daya tahan otot, kekuatan otot dan komposisi badan.
Kandungan dalam bidang ini memberi pendedahan kepada murid berkaitan senaman dan latihan fizikal untuk meningkatkan tahap
kecergasan. Menerusi bidang ini, murid memahami prinsip latihan kecergasan fizikal iaitu kekerapan, intensiti, jangka masa senaman dan
jenis senaman (frequency, intensity, time and type (FITT)). Pengetahuan berkaitan prinsip ini membolehkan murid merancang pelan latihan
untuk diri sendiri bagi meningkatkan dan mengekalkan kecergasan fizikal untuk kesejahteraan hidup.

177
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 3.0: KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN

Nota:
Kecergasan Fizikal
Berdasarkan Kesihatan Merancang program
Murid boleh:
latihan fizikal melibatkan
3.1.1 Melakukan aktiviti meningkatkan kapasiti aerobik yang dirancang pada
3.1 Melakukan senaman komponen:
intensiti sederhana 5 kali seminggu sekurang-kurangnya 30 minit setiap
kecergasan fizikal sesi atau pada intensiti tinggi 3 kali seminggu sekurang-kurangnya  Kapasiti aerobik
mengikut komponen 25 minit setiap sesi.  Kelenturan
kecergasan fizikal  Daya tahan otot
berdasarkan 3.1.2 Melakukan senaman kelenturan yang dirancang sekurang-kurangnya  Kekuatan otot
kesihatan. 3 kali seminggu melibatkan kumpulan otot utama, 60 saat setiap senaman
secara kumulatif.

Melakukan aktiviti meningkatkan daya tahan otot yang dirancang


3.1.3 sekurang-kurangnya 2 hingga 3 kali seminggu melibatkan kumpulan otot
utama mengatasi bebanan intensiti ringan sebanyak 15 hingga
20 ulangan.
Melakukan aktiviti meningkatkan kekuatan otot yang dirancang sekurang-
3.1.4 kurangnya 2 hingga 3 kali seminggu melibatkan kumpulan otot utama
mengatasi bebanan intensiti sederhana sebanyak 8 - 12 ulangan.
Mengukur komposisi badan mengunakan rintangan bioelektrikal
3.1.5 (bioelectrical impedance analysis - BIA).

Mengukur lilitan (girth measurement) pada bahagian pinggul dan


3.1.6 pinggang untuk diri sendiri dan individu lain.

Merancang dan melaksanakan program latihan fizikal untuk satu minggu


3.1.7 (weekly plan) yang merangkumi komponen kapasiti aerobik, kelenturan,
daya tahan otot dan kekuatan otot untuk mencapai komposisi badan yang

178
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 3.0: KEMAHIRAN PERGERAKAN (DOMAIN PSIKOMOTOR)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN CATATAN
KANDUNGAN

disasarkan bagi individu yang mempunyai masalah berat badan


berlebihan berdasarkan prinsip FITT.

Nota:
Pentaksiran Kecergasan
Fizikal

3.2 Mengukur tahap 3.2.1 Mengukur tahap kecergasan fizikal menggunakan ujian SEGAK mengikut Ujian SEGAK berdasarkan
kecergasan fizikal prosedur yang betul. Buku Panduan SEGAK.
berdasarkan
kesihatan. 3.2.2 Melakukan senaman mengikut pelan intervensi untuk meningkatkan dan
mengekalkan kecergasan fizikal berdasarkan keputusan ujian SEGAK.

179
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 4.0: APLIKASI PENGETAHUAN DALAM MENINGKATKAN KECERGASAN (DOMAIN KOGNITIF)

STANDARD STANDARD PEMBELAJARAN


KANDUNGAN

Aplikasi Pengetahuan
dalam Komponen
Kecergasan Fizikal
Berdasarkan Kesihatan
Murid boleh:
4.1 Mengaplikasikan 4.1.1 Memerihal pelbagai senaman kapasiti aerobik, kelenturan, daya tahan otot dan kekuatan otot yang
pengetahuan prinsip sesuai digunakan pada intensiti sederhana dan tinggi dalam pelan kecergasan.
kecergasan dan
strategi bagi 4.1.2 Mengenal pasti dan menjelaskan jangka masa senaman, kekerapan sesi senaman dan intensiti
meningkatkan senaman mengikut komponen kecegasan fizikal yang sesuai untuk diri sendiri dan individu lain.
kecergasan fizikal
berdasarkan 4.1.3 Membandingkan komposisi badan diri sendiri dengan individu lain berdasarkan ukuran lilitan pada
kesihatan. bahagian pinggul dan pinggang.

Aplikasi Pengetahuan
dalam Pentaksiran
Kecergasan Fizikal
4.2 Mengaplikasikan 4.2.1 Menganalisis keputusan ujian SEGAK untuk menentukan tahap kecergasan fizikal kendiri.
konsep, prinsip dan
strategi dalam 4.2.2 Merancang pelan intervensi kecergasan untuk 8 hingga 12 minggu dengan bimbingan guru sebagai
pentaksiran tindakan susulan berdasarkan keputusan ujian SEGAK.
kecergasan fizikal.
4.2.3 Merancang pelan pemakanan untuk 8 hingga 12 minggu dengan bimbingan guru sebagai tindakan
susulan berdasarkan keputusan ujian SEGAK.

180
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Pengurusan dan Murid boleh:


Keselamatan

5.1 Mematuhi dan 5.1.1 Mematuhi prosedur pengurusan dan keselamatan semasa melakukan aktiviti.
mengamalkan
elemen pengurusan 5.1.2 Melakukan aktiviti fizikal dalam persekitaran yang selamat.
dan keselamatan.
5.1.3 Menguruskan peralatan Pendidikan Jasmani sebelum, semasa dan selepas aktiviti fizikal dengan
sistematik.

Tanggungjawab Kendiri
5.2 Menunjukkan 5.2.1 Melibatkan diri secara aktif semasa melakukan aktiviti.
keyakinan dan
tanggungjawab 5.2.2 Membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti.
kendiri semasa
melakukan aktiviti. 5.2.3 Mempamerkan keseronokan dan ekspresi diri semasa melakukan aktiviti fizikal yang mencabar.
Membangunkan matlamat kendiri untuk meningkatkan prestasi dalam aktiviti fizikal.
5.2.4

Interaksi Sosial
5.3 Berkomunikasi dalam 5.3.1 Memainkan peranan bagi meningkatkan interaksi sosial melalui aktiviti.
pelbagai cara semasa
melakukan aktiviti. 5.3.2 Mengiktiraf kepelbagaian budaya dalam melakukan aktiviti.

Dinamika Kumpulan
5.4 Membentuk 5.4.1 Bekerjasama dan berinteraksi secara positif dengan ahli kumpulan semasa mengambil bahagian
kumpulan dan dalam aktiviti.
bekerjasama dalam
kumpulan. 5.4.2 Mengenal pasti dan menggunakan potensi setiap individu dalam kumpulan semasa melakukan aktiviti
fizikal.

181
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

ASPEK 5.0: KESUKANAN (DOMAIN AFEKTIF)

STANDARD
STANDARD PEMBELAJARAN
KANDUNGAN

Etika dalam Sukan


5.5 Memahami dan 5.5.1 Menerima cabaran, kemenangan dan kekalahan dalam permainan secara positif dan reflektif.
mengaplikasikan
etika dalam sukan 5.5.2 Mempamerkan permainan bersih dalam aktiviti yang dilakukan.
semasa melakukan
aktiviti fizikal.

182
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

STANDARD PRESTASI
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

Boleh melakukan senaman mengikut pelan intervensi untuk meningkatkan kapasiti aerobik, kelenturan, daya tahan
1 otot dan kekuatan otot.
Boleh mengukur komposisi badan menggunakan rintangan bioelektrikal.
 Boleh mengukur lilitan pada pinggul dan pinggang untuk diri sendiri dan individu lain.

Boleh menentukan dan menjelaskan kekerapan, intensiti, jangkamasa dan pelbagai senaman bagi komponen
kapasiti aerobik, kelenturan, daya tahan otot dan kekuatan otot untuk diri sendiri dan individu lain.
Boleh memberi justifikasi senaman yang dipilih untuk individu lain bagi meningkatkan komponen kapasiti aerobik,
kelenturan, daya tahan otot dan kekuatan otot.
2 Boleh merancang program latihan fizikal untuk satu minggu yang merangkumi komponen kapasiti aerobik,
kelenturan, daya tahan otot dan kekuatan otot pada intensiti yang sesuai untuk individu yang mempunyai berat
badan yang berlebihan.
Boleh menjelaskan rumus atau perisian yang digunakan untuk mendapatkan bacaan nisbah ukuran lilitan pinggul
dan pinggang untuk individu lain.

Boleh mengaplikasikan rumus atau perisian untuk mendapatkan bacaan nisbah ukuran lilitan pinggul dan pinggang
untuk menentukan komposisi badan individu lain.
3 Boleh mengaplikasikan prinsip FITT semasa melaksanakan senaman untuk individu lain bagi meningkatkan
komponen kapasiti aerobik, kelenturan, daya tahan otot dan kekuatan otot untuk mencapai komposisi badan yang
disasarkan.
Boleh melakukan aktiviti meningkatkan kapasiti aerobik yang dirancang pada intensiti sederhana atau pada intensiti
tinggi dengan betul.
Boleh melakukan senaman kelenturan yang dirancang selama 60 saat secara kumulatif setiap senaman dengan
betul.
4 Boleh melakukan aktiviti meningkatkan daya tahan otot yang dirancang dengan melibatkan kumpulan otot utama
mengatasi bebanan intensiti rendah sebanyak 15 hingga 20 ulangan dengan betul.
Boleh melakukan aktiviti meningkatkan kekuatan otot yang dirancang dengan melibatkan kumpulan otot utama
mengatasi bebanan intensiti sederhana sebanyak 8 hingga 12 ulangan dengan betul.
Boleh melaksanakan program latihan fizikal untuk satu minggu yang merangkumi komponen kapasiti aerobik,
kelenturan, daya tahan otot dan kekuatan otot untuk individu lain dengan betul.

183
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

STANDARD PRESTASI
TAHAP
TAFSIRAN
PENGUASAAN

Boleh merancang dan melaksanakan program latihan fizikal untuk satu minggu bagi individu lain dengan bimbingan
guru yang merangkumi komponen kecergasan fizikal berdasarkan kesihatan mengikut prinsip FITT.
Boleh membandingkan komposisi badan diri sendiri dengan individu lain berdasarkan ukuran lilitan bahagian pinggul
5 dan pinggang.
Boleh membandingkan komposisi badan diri sendiri dengan individu lain berdasarkan keputusan rintangan
bioelektrikal.
 Boleh menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti.

Boleh membuat refleksi dan penambahbaikan pelan latihan fizikal untuk diri sendiri dan individu lain.
Boleh melakukan aktiviti kecergasan fizikal secara berkala untuk meningkatkan dan mengekalkan tahap kecergasan
6 fizikal.
Boleh berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti kecergasan dan melaksanakan program
latihan untuk individu lain.

184
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

Standard Kandung
an,
Standard Pembelaj
aran
dan Standard Pres
tasi
Pendidikan Kesiha
tan
Tingkatan 5

185
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

186
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

PENDIDIKAN KESIHATAN REPRODU


KTIF DAN SOSIAL (PEERS)

Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (PEERS) memberi penek


anan kepada hak kesihatan reproduktif dan seksual untuk
mencapai taraf kesihatan optimum, hidup bebas dan selamat. Kemahir
an menangani tingkah laku seksual seperti amang seksual,
masalah penagihan berulang, ketidakstabilan emosi, isu dalam kehidup
an bekerluarga, penyakit jangkitan seksual dan buli siber
merupakan kemahiran kecekapan psikososial dalam konteks PEERS k
e arah melahirkan masyarakat yang mempunyai literasi
kesihatan untuk menangani cabaran berkaitan kesihatan reproduktif da
n sosial.
187
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

188
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

1.0 KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF

STANDARD PRESTASI
PEMBELA TAF CATAT
KANDUN JARAN PENGUA
SIR AN
GAN SAAN
AN
Menyenaraik
M N
1.1 Kemahiran an hak dan
ur kesihatan o
embuat t
keputusanid roduktif
b seksual. a
am
ol
konteks kesih :
atan diri e
h:
dan reprodukt Contoh Hak Kes
if ihatan
Reproduktif dan
Seksual
d (WHO, 2014) ad
a alah:
n
se
ks
u
al.

Mengamalka
1 mengetahui  Hak untuk hid
n cara k kesihatan up,
mengurus reproduktif dankebebasan d
ri: seksual. an
keselamatan
 Hak kesih mengetah 3 contoh isu hak Hak untuk kesa
atan ui hak maan
kesihatan
reprodukt kesihatan
reproduktif da gender dan tida
if dan reprodukti k
n seksual.
seksual f mendiskriminas
dan seks i
ual.

1.1.3 ke ahiran kecekapa psik


ososial dalam
Mengaplikasikan m n menangani isu pen
afian menangani isu  Hak untuk bebas
4 da penafian hak kes daripada penyeksa
la ihatan an,
m kekejaman, atau
menghukum
hak kesihatan reproduktif dan Hak untuk pendid
reproduktif dan se seksual. ikan
ksual. 5 Membahas hak reproduktif dan
1.1.4 ihatan seksual
Menjana idea car reproduktif dan Literasi kesihatan ia
a sual lah
menyebar luas untuk meningkatka
keupayaan seseora
maklumat hak n literasi ng
kesihatan reprod 6 kesihatan secaraindividu memperole
uktif itis. h,
dan seksual yang menginterpretasi, d
dapat an
meningkatkan lite kompetensi dalam
rasi dan seksual menggunakan makl
kesihatan. melalui umat
pelbagai med perkhidmatan kesih
ia untuk atan
meningkatka untuk meningkatkan
n literasi taraf
kesihatan. kesihatan.

189
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

STAND
ST ARD PR CATAT
STAND
AN ESTASI AN
ARD
DA
RD

TAHAP TAFSIRAN

Murid Nota:
Menyatakan maks
1.2 Kemahiran boleh: ud amang
menangani seksual.
garuh

dalaman 1.2.1 Menyataka  Amang seksual


a luaran n maksud bermaksud ser
Memberi contoh
yang mempe amang sek
ngaruhi 1.2.2
2 tingkah laku angan
sual.
kesihatan amang seksual.seksual yang b
dan Mengenal pas erlaku
reproduktif1.2.3
ti tingkah secara fizikal d

laku amang s Menunjuk cara an
Menangani eksual. 3 emahiran bukan f
tingkah berkata TIDAK izikal.
laku seksu Mengaplikasi epada Akta Kesalah
al: kan tingkah laku an -
kemahiran b ang seksual. Kesalahan S
 Amang erkata
eksual
eksual TIDAK kepa
Terhadap
da amang
Kanak
Kanak
2017.
Menganalisis k Menjelaskan mel
1.2.4esan alui contoh
4
kepada mangs tindakan yang per
a dan
6 lu diambil
pemangsa seki sekiranya berlaku
ranya kes
kes amang sek amang seksual.
sual 5
tidak ditangani. Meramalkan kes
an kep
al tidak ditan wah umur 16
berm
 Pemangsa bawah
ada gani. aksud
tahun.
mangs umur juga tertakluk
di mang
a dan
sa
pemanMenghasilkan bawah Akta ini jika
gsa dan menyebar sabit kesalahan rogol
sekira ialah
luas karya sec termasuk rogol
nya pere
ara kreatif berkanun (statutory
s ama mpua
untuk mengeka rape). Rogol berkanu
ng n
ng amang n
seksu di
seksual.

190
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

2.0 PENYALAHGUNAAN BAHAN


STAND
ST ARD PR CATAT
STAND
AN ESTASI AN
ARD
DA
RD

TAHAP TAFSIRAN

Murid Menyatakan Nota:


2.1 Kemahiran boleh punca
menangani : penagihan b
tuasi erulang

berisiko Menjelaska
2.1.1 berulang ialah r
hadap n punca Menjelaskan okok,
penagihan b likasi
penyalahgunaa2.1.2 penagihan berul
erulang.
n ang kepada
bahan kepa Membincan diri, keluarga
da diri, gkan n
keluarga implikasi pe masyarakat.
n nagihan
masyarakat

Isu sema 2.1.3


Membincangkan 3 Mengaplikasikan ke
sa: cara mahiran

 Penagihan
berulang

2.1.4 be 4
Menjana idea rul dalam komuniti.
bagaimana rakan an
, g
keluarga dan be
masyarakat mem
ra
bantu 5
si
golongan yang
mil
mengalami pena
gihan asi
Menjela ga engalami penagihan
skanMengesyorkan c n  Asimilasi bermak
lalui ara rakan, ya sud
berulang berasimilas
toh keluarga dan ma ng i dalam
syarakat komuniti.
membantu golon m

Membuat penilaian kritis


6 tentang implikasi penagihan

191
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

3.0 PENGURUSAN MENTAL DAN EMOSI

STANDARD PRESTASI
PEMBELA TAF CATAT
KANDUN JARAN PENGUA
SIR AN
GAN SAAN
AN

Murid Memberi cont Nota:


3.1 Kemahiran boleh
oh
mengurus :
ental

Menjelaskan
dan emosi3.1.1 ketidaksta mengurus ketida
dalam situasi bilan emos kstabilan
kehidupan yang mempe i. emosi.
harian ngaruhi 2
3.1.2
ketidakstabil Mengenal pa
Mengurus an emosi. sti situasi di
emosi: mana emosi
boleh
 Ketidak3.1.3 3 mempengaru
stabilan ketidakstabil hi tindakan
emosi an emosi. yang diambil.

Mengaplikasi Menunjuk car


kan a kemahiran
4
kemahiran m mengurus keti
engurus dakstabilan
ketidakstabil emosi.
an emosi.
5
untuk meng
urus emosi
dalam pelb
agai situasi
.

Mengesyorka
n cara
Contoh punca masalntoh ikasi secara
ketidakstabilanah kem  Mengaku berkesan
emosi ialah am ahir kesalahan  Bersikap ase
kegagalan dalapersa
an sendiri rtif
m habat
men n memohon  Tidak bersik
peperiksaan, an. guru maaf ap agresif
erpecahan s:  Bersikap  Teknik relaks
dalam keluargaC empati asi
dan o  Aktiviti k  Berkomun
Merancang aktiviti untuk
6 meningkatkan kestabilan
emosi.

192
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

4.0 KEKELUARGAAN
STAND
ST ARD PR CATA
STAND
AN ESTASI TAN
ARD
DA
RD

TAHAP TAFSIRAN

Murid Memberi conto Nota:


4.1 Peranan diriboleh: h aktiviti
endiri
dan ahli keluar
ga

serta kepent Menjelaskan


4.1.1 Contoh isu k
ingan kepentingan k Menerangkan ehidupan
institusi omunikasi kepentingan berkeluarga:
dan masa ber 2 komunikasi
kekeluargaan kualiti n masa  Ibu bapa tung
am bersama- berkualiti gal
bersa
aspek kesih sama ma-sama  Perceraian
atan keluarga. keluarga.  Keganasan
keluarga
Isu semas 4.1.2 Menjana rumahtangga
Menjelaskan  Kepincangan k
a idea cara 3 gan contoh
kekeluarg eluarga
mengatasi kete implikasi komuni
aan:  Perkahwinan k
gangan kasi yang
ontrak
Kehidup tidak berkesan
an perhubungan d alam
berkelu alam keluarga.
arga
Menganalisis punca yang
membawa ketegangan
4
perhubungan dalam
keluarga.
5
Mencadangk mengatasi ketegangan
an cara perhubungan dalam
keluarga.
Merancang aktiviti yang

193
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

5.0 PERHUBUNGAN
STAND
ST ARD P CATA
STAND
A RESTA TAN
ARD
N SI
D
A
R
D

TAHAP TAFSIRAN

Murid Menyatakan m Nota:


5.1 Kemahiran boleh aksud
interpersona
: tingkah laku an
l tisosial.

dan komu5.1.1Menyatakan Memberi co Tingkah laku anti


nikasi maksud 2
ntoh tingkah sosial
berkesan tingkah laku merupakan tinda
dalam 5.1.2
antisosial. laku antisosi kan yang
kehidupan al. merosakkan atau
harian Membincang 3 tidak
kan kesan mempertimbangk
Menunjuk cara
Isu perhub tingkah laku a an
ntisosial tingkah laku
ungan:
terhadap diri,
Tingk keluarga
ah lak
u
antiso
sial
5.1.3 Menjana idea c Menjelaskan melalui
Mengesyor
ara 4
contoh kan cara
menangani ting kesan tingkah laku
kah laku ntisosial
antisosial. terhadap diri, keluarg
a dan
5 masyarakat.
Contoh tingkah laku  asa merasakan l
antisosial: Se dirinya betul  Ego yang tinggi
 Menyendiri nti  Degil tidak terkawa
 Memberontak
Merancang aktiviti yang
dapat menangani tingkah
6

194
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

6.0 PENYAKIT
STAND
ST ARD PR CATA
STAND
AN ESTASI TAN
ARD
DA
RD

TAHAP TAFSIRAN
p ada pesakit
M e
6.1 Kemahiran
u 1
n
mencegahr g
an
i e
mengurangkand s 2
faktor risiko a
penyakit b n
dalam kehido a
upan l n 3
harian e
h a
Penyakit : w
erjangkit: a
l
 Penyakit
6.1.1 Menyat d
ngkitan akan contoh, a
seksual n
simptom dan t
anda
r
penyakit jangk a
itan w
a
seksual. t
a
6.1.2 Membinca n
ngkan
k
kepentingan e
p
an seksual bendalir tubuh ba
Menjelaskan den
Menyatakan cont boleh berlakudan,
oh penyakit gan contoh elalui transfusi darah ter
kepentingan pen
jangkitan seksual. ja perhubungancemar
gesanan n ks tanpa dan berkongsi jar
awal dan rawata g perlindunganum
Mengenal pasti ngan
n kepada ki
mptom dan pasangan yang
pesakit. t
dijangkiti,

Memilih cara men Chlamydia


6.1.3 Membincangka 4 cegah Gonorea
n kesan penyakit jangkitan Herpes Genital
penyakit jangk seksual. Sifilis
itan
Ketuat Genital
seksual kepad
Hepatitis B
a diri, 5 Membincangkan Human Papilloma V
keluarga dan kesan
irus
masyarakat. penyakit jangkita
(HPV)
n seksual
6.1.4 Menjana idea kepada diri, kelua
amalan rga dan
gaya hidup si masyarakat.
hat untuk 6
mencegah pe Menyebar luas kep
nyakit entingan
amalan gaya hidu
jangkitan sek
p sihat
sual.
untuk mencegah
enyakit
jangkitan seksual
melalui
pelbagai media se
cara
kreatif.

195
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

7.0 KESELAMATAN

STANDARD PRESTASI
PEMBELA TAF CATAT
KANDUN JARAN PENGUA
SIR AN
GAN SAAN
AN
i dan
M m 1
7.1 Kemahira u
m menyebar luas
n
r 7 entang
kecekapa
i . buli siber
2
n
psikososi d 1 .
al untuk .
menjaga b 4
o 3
keselamatan l M
e e
iri
n
h
j
Menang : a 4
ani isu: n
a
 Bu 7.1.1 Menj i
li sib elaskan jeni d
er s 5
e
buli a
siber. c
a
7.1.2 Mener r
angkan kesa a
n
buli si
ber terhadap m
e
diri da n
n keluarga. a
n
7.1.3 Menil g
ai situasi yan a
g n
Menyataka mencegah buli maklumat perib
n maksud siber. N
adi
buli  Tidak menye
siber. barkan
maklumat
mendedahka ang tidak
siber ter n diri menjadi
e sahih, gamb
hadap di mangsa buli s
ar dan video
ri dan iber.
keluarga  Tidak berko
. ngsi lokasi
Menilai tindaka peribadi
n menangani media sosial
Mengaplikasik buli siber.
an kemahiran
Mencipta karya secara buli siber sama ada
kreatif dan menyebar luas
maklumat tentang buli siber
6 yang mengancam
keselamatan diri dan
keluarga.

196
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

PEMAKANAN
Pengurusan amalan pemakanan memberi fokus kepada diet seimbang
dan sihat mengikut keperluan diri.
Pengurusan diet seimbang dan sihat sepanjang hayat dapat menguran
gkan risiko pelbagai penyakit.

197
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

198
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

8.0 PEMAKANAN
STAND
ST ARD PR CATA
STAND
AN ESTASI TAN
ARD
DA
RD

TAHAP TAFSIRAN
Menyatakan
Murid Nota:
8.1 Amalan pema maksud
boleh:
kanan
sihat dan sela
mat

8.1.1
Menjelaska Menjelas Pengurusan diet
Pengurusan n maksud bermaksud
kan tujua
amalan amalan pemaka
n
nan yang
pemakanan: bersesuaian de
ngan

 Pengurusan
diet Mengaplikasik
8.1.2 Mengaplikasikan
seimbang an 3 kemahiran
dan kemahiran pen
sihat sepan gurusan
jang diet seimbang
hayat dan sihat 4 Menjelaskan mela
8.1.3 lui contoh
.

Menilai ke
pentingan 5
pemilihan Memberi pendapat
diet berkaitan
seimbang
dan sihat
sepanjang
hayat.
berma
bilan s cara sederhana
saranan Panduan
Pemakanan ksud
pelbagai jenis e mengikut Diet
hat engam
makanan

Menghasilkan persembahan
kreatif berkaitan pengurusan

199
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

200
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

PERTOLONGAN CEMAS

Bidang ini memberi fokus kepada pertolongan cemas dan tindakan yan
g perlu diambil ketika menghadapi situasi kecemasan semasa
bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan ribut.

201
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

202
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

9.0 PERTOLONGAN CEMAS


STAND
ST ARD PR CATA
STAND
AN ESTASI TAN
ARD
DA
RD

TAHAP TAFSIRAN
Menyatakan
M 1 contoh
9.1 Pengetahu
u situasi berisi
an asas r ko semasa
pertolongan i 2
bencana ala
mas d m.
dan kemah
iran b Menjelaskan situa
bertindak o si berisiko
3 semasa bencana
engan l
bijak mengi
e alam.
kut h
situasi : Mengaplikasikan k
4 emahiran
Bertindak bertindak dengan
dengan 9.1.1 Menjelaska bijak
bijak: n situasi mengikut situasi b
berisiko se erisiko
 Situasi masa bencana semasa bencana
risiko alam. alam.
semasa
ncana 9.1.2 Mengapli Memilih langkah p
alam kasikan ertolongan
cemas mengikut si
pertolongan ce tuasi
mas dan kecemasan semas
a
kemahiran berti bencana alam.
ndak
dengan b
ijak mengikut
G i ndividu yang
N
o
t B Contoh situas
a a i berisiko
: nji Bantuan awalsemasa benc
r oleh ana alam:
dilakukan oleh
Menilai kewajaran tindakan
 Pencemaran udara
dalam situasi berisiko
5  Makanan tercemar
semasa bencana alam.  Penyakit berjangkit
 Lemas
Menghasilkan karya dan  Renjatan elektrik
menyebar luas maklumat  Kecederaan fizikal
kemahiran bertindak dengan Post traumatic stress

6 bijak mengikut situasi
disorder (PTSD)
berisiko semasa
bencana alam.

203
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 5

204
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

GLOSARI PENDIDIKAN JASMANI

Maksud dalam Konteks Dokume


Perkata n Standard
an

Usaha yang harus dilakukan oleh seseorang untuk me


Aktiviti ikhtiar hid neruskan kehidupan.
up

Formasi digambarkan mengkategorikan pemain (tidak t


Form ermasuk penjaga gol) mengikut posisi utama di
asi

(bola sepak)
Mengangkat tinggi bulu tangkis ke bahagian belakang
Lifting gelanggang pihak lawan.
(badminto
n)

Pukulan tinggi dari belakang ke belakang gelangga


Lob ng pihak lawan.

(badminton)
Jumlah masa lakuan senaman kelenturan yang berul
Senaman secara kumulati
ang kali.
f

Susunan kedudukan pemain dan fungsi pemain dalam str


Sistem set ategi menyerang dan bertahan bagi permainan
-play

(bola sepak)
205
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

206
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

PANEL PENGGUBAL PENDIDIKAN JASMANI

Mohamed Salim bin Taufix Rashidi Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM


1.

2. Kamariah binti Mohd Yassin Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM


3. Nawi bin Razali Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM
4. Nur Haswani binti Mazlan Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM
5. Prof. Madya Dr. Nelfianty binti Mohd Rasyid Universiti Pendidikan Sultan Idris, Perak
6. Dr. Benderi bin Dasril Universiti Pendidikan Sultan Idris, Perak
7. Dr. Kok Lian Yee Universiti Putra Malaysia, Selangor
8. Md. Jais bin Ismail Pusat Permata Pintar Negara, UKM, Selangor
9. Adib bin Sulaiman IPG Kampus Tun Hussein Onn, Johor
10. Azhar bin Ariffin IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan, Pahang
11. Azulhaimi bin Ahmad IPG Kampus Raja Melewar, Negeri Sembilan
12. Chia Chiow Ming IPG Kampus Ilmu Khas, Kuala Lumpur
13. Mohd Noorlan bin Zakaria IPG Kampus Kota Bahru, Kelantan
14. Othman bin Che Man IPG Kampus Tuanku Bainun, Pulau Pinang
15. Zulkarnain bin Ali IPG Kampus Ilmu Khas, Kuala Lumpur
16. Kok Mong Lin Open University Malaysia, Cawangan Kuala Lumpur
17. Norhizan bin Zainol Open University Malaysia, Cawangan Johor Bahru
18. Mohd Futra bin Abd. Ghani Sekolah Sukan Malaysia, Terengganu
19.
Mohd Najib bin Abdul Latif Sekolah Sukan Bukit Jalil, Kuala Lumpur
20.
Noorrul Afniza binti Ahmad Jamaludin Sekolah Sukan Negeri SMK Seri Kota, Melaka

207
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

Norlizan Kismawati binti Ismail Khalili Sekolah Sukan Bukit Jalil, Kuala Lumpur
21.

22. Abdul Razak bin Sulaiman SMK Dato Dol Said, Melaka
23. Ahmad Shaker bin Abdul Majeed SMK Ayer Hangat, Langkawi, Kedah
24. Gopal A/L Raman SMK Puchong Permai, Selangor
25. Jazmin binti Julaili SMK Taman Selayang, Selangor
26. Khawarizmi bin Muhamad SMK USJ 23, Selangor
27. Ku Jaisman bin Ku Ismail SMK Dato’ Hj Hussein, Perak
28. Lim Teng Hooi SMK Seri Desa, Selangor
29. Maizan binti Alias SMK Taman Ehsan, Selangor
30. Mohd Faiz bin Md Ali SMK Sungai Besar, Selangor
31. Mohd Fauzan bin Rusli SMK Seri Bintang Utara, Kuala Lumpur
32. Muhamad Khubaib bin Ahmad Fuad SMK Seksyen 11, Selangor
33. Nadimah Amani binti Norizan SMK Bandar Baru Bangi, Selangor
34. Noor Azwa binti Mohamed Noor SMK Seri Selayang, Selangor
35. Nor Azlin binti Ahmad Tarmidzi SMK Wangsa Maju , Kuala Lumpur
36. Saiful Munir bin Mansor SMK Seri Titiwangsa, Kuala Lumpur
37. Syahrizal bin Drus@ Adrus SMK Chung Hua, Miri, Sarawak
38. Zool Hilmi bin Abu Bakar SMK Tengku Lela Segara, Terengganu
208
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

PANEL PENGGUBAL PENDIDIKAN KESIHATAN

Mohamed Salim bin Taufix Rashidi Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM


1.

2. Tan Huey Ning Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM


3. Muhammad Nasir bin Darman Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM
4. Nur Muriza binti Musa Bahagian Pembangunan Kurikulum, KPM
5. Hamillia Saini binti Mohamad Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti, Terengganu
6. Dato’ Prof. Dr. Lukman @ Zawawi bin Mohamad Universiti Sultan Zainal Abidin, Terengganu
7. Prof. Dr. Norimah binti A. Karim Universiti Kebangsaan Malaysia, Selangor
8. Prof. Dr. Sarinah Low binti Abdullah Universiti Malaya, Kuala Lumpur
9. Datin Dr. Sheila A/P Marimuthu Hospital Kuala Lumpur
11. Dr. Alina binti Ali Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara
10. Dr. Hamizah binti Mohd. Hassan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara
12. Dr. Saidatul Norbaya binti Buang Kementerian Kesihatan Malaysia
13. Gananathan A/L M. Nadarajah IPG Kampus Ilmu Khas, Kuala Lumpur
14. Noor Izrain binti Kamsiran IPG Kampus Perempuan Melayu, Melaka
15. Azlina binti Abu Seman SMK Aman Jaya, Kedah
16. Elizabeth Chong SMK Bukit Mewah, Negeri Sembilan
17. Eu Mee Seong SMK Dato' Shahardin, Negeri Sembilan
18. Faridah binti Md Hasan SMK Naka, Kedah
19. Fazila binti Mohammad Khairuddi SMK Taman Jasmin 2, Selangor
20. Lim Aik Kuan SMK Klebang Besar, Melaka

209
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

Lim Poh SMJK Yu Hua, Sel


21. Yien angor

22. Low Shie SMK Puchong, Se


k Li langor
23. Noor Mazwin SMK Machang Bubuk,
binti Idris Pulau Pinang
24. Norliah b SMK Datuk Undang Abdul
inti Huss Manap, Negeri Sembilan
ein
25. Rohizam bin Rast SMK Jugra, Selan
am gor
210
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

PENGHARGAAN

Penasihat
Dr. Mohamed bin Abu Bakar - Timbalan Pengarah
- Timbalan Pengarah (STEM)
Datin Dr. Ng Soo Boon

Penasihat Editorial
Mohamed Zaki bin Abd. Ghani - Ketua Sektor
Haji Naza Idris bin Saadon - Ketua Sektor
Mahyudin bin Ahmad - Ketua Sektor
Dr. Rusilawati binti Othman - Ketua Sektor
Mohd Faudzan bin Hamzah - Ketua Sektor
Fazlinah binti Said - Ketua Sektor
Mohamed Salim bin Taufix Rashidi - Ketua Sektor
Haji Sofian Azmi bin Tajul Arus - Ketua Sektor
Paizah binti Zakaria - Ketua Sektor
Hajah Norashikin binti Hashim - Ketua Sektor
211
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

Penyelaras Teknikal Penerbitan dan Spesifikasi


Saripah Faridah binti Syed Khalid
Nur Fadia binti Mohamed Radzuan
Muhamad Zaiful bin Zainal Abidin

Pereka Grafik
Siti Zulikha binti Zelkepli

212
KSSM PENDIDIKAN JASMANI DAN PENDIDIKAN KESIHATAN TINGKATAN 4 DAN 5

213
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 4-8 Blok E9, Kompleks Kerajaan Parcel E,
62604 Putrajaya.
Tel: 03-8884 2000 Fax: 03-8888 9917
http:I/bpk.moe.gov.my