Anda di halaman 1dari 2

http://dakwahislam.

net/apa-zikir-yang-kita-ucapkan-setelah-kita-mengerjakan-shalat-witir/

Apa Zikir yang Kita Baca setelah Kita Selesai Mengerjakan Shalat Witir?
Pertanyaan:
Apakah ada doa istiftah untuk shalat malam dan doa apa itu? Apa yang
harus diucapkan seseorang setelah selesai shalat witir?
Jawaban:
[1] Betul, ada beberapa doa dalam istiftah Nabi shallallahu ‘alaihi wa
sallam ketika shalat malam. Dan di antaranya adalah apa yang
diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabshahih beliau [Shahih Muslim]
dari Aisyah radhiyallahu ‘anha. Beliau berkata, “Adalah
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang membuka shalat malam
dengan membaca doa istiftah,

َّ ‫ب اللَّ ُه‬
َّ‫م‬ ََّّ ‫ل َر‬ ََّ ‫ج ْب َرائِي‬ِ ‫ل‬ ََّ ‫يكائِي‬َ ‫ل َو ِم‬
ََّ ‫س َرافِي‬ ْ ِ‫وَإ‬، ‫ط ََّر‬ ِ ‫موَاتَِّ َفا‬ َّ
َ ‫الس‬ َِّ ‫وَاألَر‬،
‫ْض‬
ََّ ِ‫ب َعال‬
‫م‬ َِّ ‫َالشهَا َد َِّة ْال َغ ْي‬
َّ ‫و‬، ‫ت‬ ََّ ‫م أَ ْن‬َُّ ‫ح ُك‬ ْ َ‫ن ت‬
ََّ ‫ك بَ ْي‬
ََّ ‫عبَا ِد‬ ِ ‫َكانُوا فِيمَا‬
َِّ ‫ون فِي‬
‫ه‬ ََّ ‫َخ َتلِ ُف‬ ْ ‫ي‬، ‫اه ِدنِي‬ ْ ‫ف لِمَا‬ ََّ ِ‫اخ ُتل‬ْ ‫ه‬ َِّ ‫ن فِي‬ََّ ‫َق ِم‬ َِّ ‫ك ْالح‬ ََّ َّ‫إِن‬
ََّ ِ‫بِإ ْذن‬، ‫ك‬
‫َن تَ ْه ِدي‬َّْ ‫شا َُّء م‬ َ َ‫ص َراطَّ إِلَى ت‬ ِ َّ‫س َت ِقيم‬ ْ ‫ُم‬

‘Ya Allah, Rabbnya Jibril, Mika-il dan Israfil, pencipta langit dan bumi,
yang mengetahui perkara gaib dan perkara yang tampak, Engkaulah yang
menghukumi perkara yang diperselisihkan di antara hamba-hambaMu.
Tunjukilah aku al haq pada apa yang mereka perselisihkan.
Sesungguhnya, Engkau memberi petunjuk ke jalan yang lurus siapa saja
yang Engkau kehendaki’.” [HR. Ahmad, Muslim, Abu Dawud, At
Tirmidzi, An Nasa-i, dan Ibnu Majah]
[2] Abu Dawud dan An Nasa-i rahimahumallah meriwayatkan dari Ubay
bin Ka’abradhiyallahu ‘anhu. Beliau berkata, “Adalah
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam jika telah salam dari shalat witir
mengucapkan,

َ ‫س ْبح‬
َّ‫َان‬ ُ ‫ك‬
َُّ ‫م ِل‬ َُّ ‫ْال ُق ُّد ْو‬
َ ‫س ْال‬
‘Maha suci Allah, sang penguasa yang maha suci’.” [HR. Ahmad, An
Nasai, dan Ibnu Hibban]
Dalam riwayat An Nasa-i,

َ ‫س ْبح‬
َّ‫َان‬ ُ ‫ك‬
َُّ ‫م ِل‬ َُّ ‫ا ْل ُق ُّد ْو‬
َ ‫س ْال‬
“’Maha suci Allah, sang penguasa yang maha suci’ [tiga kali] yang
dipanjangkan pada kali ketiganya.” [HR. An Nasa-i]

Dan An Nasa-i juga meriwayatkan di dalam As Sunan Al


Kubra dengan sanad yang jayyid, dengan lafal “Beliau memanjangkan
suara beliau di [kali] ucapan yang ketiganya dan mengeraskannya” [HR.
Ahmad, An Nasa-i, dan Ad Daruquthni] dari hadits Abdurrahman bin
Abza radhiyallahu ‘anhu.
Ad Daruquthni juga meriwayatkannya dengan sanad yang jayyid dengan
lafal,
َ ‫س ْبح‬
َّ‫َان‬ ُ ‫ك‬
َُّ ِ‫مل‬ َُّ ‫َب ْال ُق ُّد ْو‬
َ ‫س ْال‬ َُّّ ‫ة ر‬
َِّ ‫ك‬ َ ‫حِ و ْال‬
َ ِ‫مالَئ‬ ُّ
َّ ‫الر ْو‬
“Maha suci Allah, sang penguasa yang maha suci, Rabb para malaikat dan
ruh.” [HR. Ad Daruquthni]

‫وسلم وصحبه وآله محمد نبينا على هللا وصلى التوفيق وباهلل‬