Anda di halaman 1dari 50

MELUKIS PELAN AKUI C1341/2/1

SECARA MANUAL

Unit

2
MELUKIS PELAN AKUI
SECARA MANUAL.

OBJEKTIF
MemahamiPelan Akui,Format Lukisan Pelan,Prosedur am
melukis Pelan Akui , kaedah melukis Pelan Akui dan tanda

1
lazim

OBJEKTIF KHUSUS

Di akhir unit ini anda dapat :

 Mentakrifkan maksud Pelan Akui

 Mengenalpasti 3 jenis format Pelan Akui yang digunakan


Oleh Jabatan ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM)

 Menyatakan Prosedur am melukis Pelan Akui.

 Melukis Pelan Akui dengan tepat mengikut format Jabatan Ukur dan
Pemetaan Malaysia ( JUPEM ).

 Menggunakan dan melukis tanda lazim mengikut format Jabatan Ukur


dan Pemetaan Malaysia ( JUPEM ).
MELUKIS PELAN AKUI C1341/2/2
SECARA MANUAL

INPUT

Bahagian ini adalah bahagian yang kedua akhir dalam pusingan kerja di
Jabatan Ukur .Ianya adalah tempat di mana pelan-pelan disediakan
selepas kerja padang siap dan hitungan telah dibuat. Bahagian ini terdiri
daripada pelukis pelan,penyemak,ketua pelukis pelan dan juga penyedia
geran.

Tugas pelukis pelan adalah untuk menyediakan pelan setelah arahan


dikeluarkan untuk berbuat demikian. Arahan ini dikeluarkan dalam fail
kuning ( kerja biasa) dan arahan-arahan yang patut diikuti oleh pelukis
pelan terdapat di dalamnya. Didalam fail ini terdapat beberapa jenis
maklumat , iaitu ;

a). Surihan kerja luar


b). Minit paper ( kertas minit )
c). Keterangan yang dikeluarkan oleh pengguna fail terdahulu
d). Arahan oleh pengarah.

Pelan-pelan yang dilukis adalah sangat penting di Jabatan Ukur dan


perjalanan pelan-pelan ini sangat dihadkan. Pelan yang dilukis dan yang
telah diluluskan akan digunakan untuk kegunaan penyediaan geran.
Pelukis pelan bukan setakat menyediakan pelan tetapi juga membuat
cartaan berikut ;

a). Litho syit


b). Kodak trace
c). Standard syit
d). Mile syit

Semua kerja-kerja ini termasuk dalam kerja menyediakan pelan itu dan
masa menyediakan cartaan adalah juga diambil kira.
MELUKIS PELAN AKUI C1341/2/3
SECARA MANUAL

2.1 PELAN AKUI

Pelan adalah pandangan objek pada aras ufuk dari atas. Dalam ukur
kadastra perkataan ‘pelan’ bererti ianya adalah mewakili tanah yang dilukis
dalam bentuk pelan. Bila pelan tanah dengan nombor rujukkan diluluskan
oleh Pengarah Ukur sebagai betul dan benar untuk tanah berkenaan maka
dimana ianya dengan menyeluruh dan tetap akan membuktikan bahawa
tanah itu telah diberi hakmilik oleh kerajaan. Ianya juga menunjukkan
sempadan pentadbiran tanah.

2.1.1. Perkara-Perkara Am Yang Diperlukan Didalam Melukis Pelan.

Saiz Kertas

Untuk kemudahan dan juga penyeragaman saiz kertas lukisan pelan yang
terkandung didalam Pekeliling Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan
Bil.3/1985 dimana ianya telah ditetapkan kepada saiz A2(420 mm x 594 mm).

Cara memelot.

a. Bagi semua ukuran kelas kedua , pelan yang mengandungi kurang dari 12
garisan dipelot dengan protaktor dan skala. Bagi pelan lain titik yang cukup
akan dipelot dengan kaedah koordinit untuk memastikan tidak lebih dari
garisan tanpa kawalan. Trabas kelas satu dipelot dengan kaedah koordinit.
Manakala, dalam kaedah pecah lot, jika pelan asal di dalam keadaan baik
dan pada skala yang sesuai, sempadan asal boleh dipelot atas pelan secara
ubah (tekap).

b. Skala di mana pelan itu dilukis mestilah dipilih mengikut jarak dan bering
setiap garisan dan keluasan setiap lot. Semua struktur dan paramuka
topografi boleh dilihat semuanya . Bering dan jaraknya ditulis dengan betul
supaya pelan itu tidak perlu dipusing-pusingkan apabila hendak
membacanya.

c. Memadamkan data yang ada pada pelan Akui yang telah disahkan adalah
dilarang. Pembetulan mestilah dibuat dengan memotong yang salah dan
kemudian yang betul ditulis di atas atau di bawah data yang silap tadi. Setiap
pembetulan kepada kesilapan di pelan akui ini mestilah ditandatangi ( initial )
oleh Pengarah Ukur.

d. Untuk garisan sempadan, ianya mestilah dilukis dengan garisan hitam


dengan elok. Sambungan dan garisan trabas dilukis dengan garisan warna
ungu. Demikian juga dengan data nombor,bering bagi stesen trigonometri
dan juga opset, dimana warna ungu hendaklah digunakan.
MELUKIS PELAN AKUI C1341/2/4
SECARA MANUAL

e. Plot semua maklumat seperti jalan,sungai,bangunan dan sebagainya


termasuklah sempadan. Sila catatkan didalam minit samada maklumat telah
diplot ataupun diubah.

f. Gunakan dakwat hitam atau ungu. Ini perlu digunakan untuk


mendakwatkan tanda sempadan, garis ikatan, garisan koordinit dan arah
utara.

g. Skilkan keluasan di mana perlu, dan masukkan ke dalam gambarajah buku


kerja luar.

h. Tuliskan semua bering dan jarak dan nombor konkrit ( jika ada) dan juga
penerangan yang berkaitan . Masukkan nombor pelan pada indeks buku
kerjaluar dan rujukan pelan akui sebelumnya di atas pelan.

i. Cartakan di atas syit-syit yang perlu seperti di atas syit piawai dan litho.
Tekap dari syit keatas surihan ‘petempatan’ satu rajah bagi tujuan cartaan di
Pejabat Tanah.

j. Rekodkan perkara-perkara berikut dalam buku daftaran masing-masing .

 Nombor lot direkodkan di dalam buku daftaran lot.


 Nombor pelan direkodkan di dalam buku daftaran pelan.
 Buku kerjaluar direkodkan di dalam daftaran buku kerjaluar
 Tanda batu konkrit bernombor rekodkan dalam buku daftaran tanda
konkrit dan daftar ukur.

 Perkara-perkara yang mesti ditunjukkan adalah seperti :

a) Lot yang hendak dipelot kepada skala menunjukkan tanda sempadan


seperti simbol yang ditetapkan. Garisan sempadan mestilah ditunjukkan
dalam warna hitam dan garisan sambungan dalam warna ungu
b) Maklumat bagi sempadan yang bersambungan hendaklah ditunjukkan
dengan dakwat warna hitam.
c) Nombor lot yang diukur hendaklah ditunjukkan.
d) Bering dan jarak bagi semua garisan garisan diukur ditunjukkan diatas
pelan dengan warna hitam termasuk juga garisan sempadan manakala
untuk garisan penyambungan ke lot-lot yang bersebelahan hendaklah
diwarnakan dengan warna ungu.
MELUKIS PELAN AKUI C1341/2/5
SECARA MANUAL

e) Bering hendaklah dibundarkan kepada nilai seperti berikut :-


i. Trabas piawai – 01”
ii. Trabas kelas satu – 10 “
iii. Trabas kelas kedua – 30 “
iv. Trabas kelas ke tiga – 01 “

Manakala untuk garisan yang panjangnya kurang dari 1 rantai, maka


bering boleh ditulis kepada minit terhampir bagi semua ukuran hakmilik.
f) Jarak hendaklah ditunjukkan di dalam unit meter kepada 3 titik
perpuluhan.
g) Luas bagi lot yang diukur,hendaklah ditunjukkan dalam hektar kepada
itik perpuluhan dalam perkara ukuran kelas kedua hakmilik dan dalam
m ² kepada 1 titik perpuluhan bagi lot bandar.
h) Bagi setiap pelan, kordinit bagi setiap penjuru bagi lot atau sebahagian
lot bawah ukuran, mestilah ditunjukkan.
i) Tunjukkan nama Negeri,Daerah,Mukim dan nama jalan serta arah
dimana perlu.
j) Bering atau jarak mestilah tunjukkan seperti berikut :-
i. Jika diambil dari ukuran lama kenyataan “s.a” perlulah ditulis
selepas nilai tersebut.

90º 00’ 00” s.a


56.123 s.a
ii. Jika dikira atau dihitung,maka kenyataan “ki” perlulah ditulis
selepas nilai tersebut.

90º 00’ 00” ki


56.123 ki

iii. Bila diskel daripada pelan,maka kenyataan ‘sk’ perlulah ditulis


selepas nilai tersebut.

90º 00’ 00” s.k


56.123 s.k

iv. Jika bering diambil dari tilikan matahari,maka kenyataan berikut


hendaklah ditulis selepas nilai tersebut.

90º 00’ 00” dpd Mh


56.123 dpd Mh
MELUKIS PELAN AKUI C1341/2/6
SECARA MANUAL

v. Jika bering tersebut diambil dari azimuth, maka kenyataan


berikut hendaklah ditulis selepas nilai tersebut.

90º 00’ 00” Az.Ak


56.123 Az.AK

k) Paramuka-paramuka yang boleh menolong mencari tanda sempadan


mestilah ditunjukkan di atas pelan yang kita lukis. Contohnya seperti
berikut :-
i. Anak sungai, parit, bangunan dan juga garisan paip yang
memotong sempadan.Jika bangunan itu besar tunjukkan
hanya penjuru atau bahagian yang memotong sempadan
sahaja.
ii. Tembok, pagar, longkang dan anak sungai yang terdapat
berhampiran dengan garisan sempadan.
iii. Jalan, jalan keretapi atau sungai yang terdapat dalam atau
berhampiran dengan lot mestilah ditunjukkan.
iv. Kenyataan arah jalan hendaklah ditunjukkan di bahagian
hujung jalan yang dilukis. Kenyataan ini hendaklah menuju ke
arah Bandar yang berhampiran dengan lot berkenaan.
v. Arah pengaliran sungai hendaklah ditunjukkan mengikut arah
aliran air dan nama sungai hendaklah ditulis.

l) Penjuru garisan grid dan nilai grid di dua penjuru yang bertentangan
ditunjukkan dengan warna ungu.
m) Keterangan penting di atas boleh ditunjukkan jika ianya tidak
memadatkan pelan yang anda lukis.
MELUKIS PELAN AKUI C1341/2/7
SECARA MANUAL

2.2. FORMAT LUKISAN PELAN.

Mengikut pekeliling Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Bil.3/1985 di mana


terdapat tiga jenis format pelan akui yang digunakan iaitu format A,B,dan C.
Untuk kegunaan Jurukur Tanah Berlesen,format A,B dan C diubahsuai sedikit
untuk memuatkan sijil bagi kegunaan Jurukur Tanah Berlesen. Ianya
dijeniskan sebagai AA, BB dan CC.

Ciri-ciri format adalah seperti berikut ;

Jadual 1 : Saiz kertas lukisan

Jenis format A B C
Saiz borang pelan : A2 420 x 594 mm 420 x 594 mm 420 x 594 mm
Margin minima : atas & 10/10 mm 17/10 mm 10/17 mm
bawah/kiri & kanan.
Ruang untuk Penulisan 400 x 114 mm 560 x 120 mm 120 x 560 mm
Ruang untuk grafik 400 x 460 mm 560 x 280 mm 280 x 560 mm

LUKISAN FORMAT A.

10 mm
114 mm 460 mm

Saiz garisan
0.2/0.25mm

Ruangan
400 mm

tajuk dan
10 mm

Ruangan lukisan
maklumat
10 mm

pelan

10 mm
MELUKIS PELAN AKUI C1341/2/8
SECARA MANUAL

LUKISAN FORMAT B

10mm
280 mm 100 mm

560 mm
Ruangan tajuk

17mm
Ruangan lukisan dan maklumat
17mm

Pelan

10mm
MELUKIS PELAN AKUI C1341/2/9
SECARA MANUAL

LUKISAN FORMAT C

10mm
560mm
280mm

17mm
Ruangan Lukisan
17mm

114mm
Ruangan tajuk dan maklumat Pelan

10mm
MELUKIS PELAN AKUI C1341/2/10
SECARA MANUAL

2.2.1 Tajuk Pelan


06 NEGERI PAHANG
Anak panah arah Utara
03 DAERAH JERANTUT
hendaklah sama tinggi
dengan tajuk pelan.
07 MUKIM PULAU

Ruangan lukisan
00

LOT 001295

SKALA 1 : 1500

NOTA :

Catatan : Nombor di hadapan ialah nombor kod untuk Negeri , Daerah


dan Mukim

Kedudukan : Tajuk diletakkan di ruang maklumat pelan mengikut format


lukisan yang dipilih mengikut kesesuaian rajah.

2.2.2 Data-data Untuk Maklumat Pelan

Data-data yang perlu ada adalah seperti berikut :

i) No.Fail Pejabat Ukur - (contoh – P.U. Phg. 255 – 83 )


ii) No.Fail Pejabat Tanah – (contoh – PTJ. 2682 – 61 )
iii) No.Jilid Kiraan dan mukasurat - (contoh – JK 112 M 156 – 158 )
iv) Diukur Oleh :
v) Siap pada :
vi) No.Buku Kerjaluar : - (contoh - BK 58799 )
vii) No.Syit Piawai - ( contoh – 111 – A )
viii) Kelas ukuran - (contoh – Ukuran Kelas Dua)
ix) Dilukis Oleh :
x) Diperiksa Oleh :
xi) Diluluskan Oleh :
xii). Nombor Pelan Akui.
MELUKIS PELAN AKUI C1341/2/11
SECARA MANUAL

AKTIVITI 2A

Untuk menguji kefahaman anda, anda dikehendaki untuk menghasilkan rangka


lukisan pelan akui mengikut format yang telah d tetapkan oleh Jabatan Ukur
(JUPEM).
1. Format A
2. Format B
3. Format C
Arahan :-

a.. Sila gunakan kertas bersaiz A2


b. Sila masukkan segala data yang perlu di ruangan maklumat.
c. Kekemasan dan ketepatan ukuran margin dan sebagainya
hendaklah dititikberatkan.

Selamat
menjawab
MELUKIS PELAN AKUI C1341/2/12
SECARA MANUAL

MAKLUM BALAS

Format A
MELUKIS PELAN AKUI C1341/2/13
SECARA MANUAL

Format B
MELUKIS PELAN AKUI C1341/2/14
SECARA MANUAL

Format C
MELUKIS PELAN AKUI C1341/2/15
SECARA MANUAL

2.3 PROSIDUR AM MELUKIS PELAN AKUI.

Pelan Akui biasanya dilukis selepas segala hitungan dibuat bagi sesuatu lot
yang diukur. Berikut adalah langkah-langkah yang perlu diikuti dalam proses
melukis pelan :-

2.3.1 Tetapkan garisan kordinit dengan mendapatkan dua kordinit


penjuru.
2.3.2 Pelot sempadan dan ikatan dengan kordinit. Lukis sempadan dan
garisan ikatan dengan pensil dan semak jaraknya. Pelot titik tanpa
kodinit dengan skala atau protaktor dan pembaris skala.
2.3.3 Pelot paramuka-paramuka penting seperti jalan, sungai, bangunan
yang mana berhampiran dengan sempadan dan juga maklumat
lain.
2.3.4 Dakwatkan tanda sempadan, sempadan, paramuka, tanda utara
atas pelan dengan dakwat hitam manakala ikatan serta garisan
kodinitnya dengan warna ungu.
2.3.5 Skelkan keluasan di mana perlu.Tulis nombor lot yang diukur dan
juga keluasannya.
2.3.6 Tulis nilai bering dan jarak , nombor tanda konkrit dan perkataan
dalam warna hitam, sementara bering dan jarak ikatan dan nilai
kodinit grid dengan warna ungu. Tulis kodinit-kodinit
penjuru,nombor lot dan nombor pelan masing-masing.

2.3.7 Tulis tajuk pelan :-


Tajuk pelan hendaklah mengandungi maklumat-maklumat seperti
berikut.
a. Negeri, Daerah, Mukim dan nombor lot atau Negeri, Daerah,
b. Bandar atau Kampong dan nombor lot.
c. Skala.
d. Nombor Pelan terdahulu darinya sekiranya terdapat ukuran semula
e. dan bagi pecah lot, nombor lot yang benar.
Latar belakang lot yang diukur.
2.3.8 Tulis nama jurukur, nombor buku kerjaluar, tarikh kerja siap, kelas
ukur, nombor fail ukur, nombor fail pejabat tanah, nombor syit
piawai, jilid kiraan dan mukasuratnya.
2.3.9 Cartakan di atas syit yang perlu seperti litho dan Kodak trace.
2.3.10 Selain daripada maklumat di atas, keterangan tambahan yang
perlu ditunjukkan di atas pelan adalah seperti berikut :-
i. Paramuka topografi yang telah di ambil opset.
MELUKIS PELAN AKUI C1341/2/16
SECARA MANUAL

ii. Sempadan pentadbiran dan sempadan simpanan Melayu.


iii. Tempat dan nama jalan.

Setelah pelan siap dilukis, pelan akan dihantar kepada penyemak pelan
untuk memastikan pelan diplot mengikut prosidur yang ditetapkan. Selepas
itu pelan akan dihantar kepada Pengarah Ukur untuk proses kelulusan.
Setelah pelan diluluskan ia akan disimpan didalam bilik kebal (strong room ).

2.4 KAEDAH MEMELOT

Ada dua cara memelot Pelan Akui iaitu :-

a) Kaedah kordinit
b) Kaedah protaktor dan skala.

a) Kaedah kordinit

Kaedah ini adalah kaedah yang biasa diamalkan di Jabatan Ukur . Ianya amat
bersesuaian kerana kerana cepat dan hasil pelotan yang tepat di mana kadar
selisih tutup (misclose) adalah amat kecil .

Berikut adalah langkah-langkah kerja pemelotan.

Memulakan kerja

i) Pilih skala yang sesuai atau skala yang telah ditentukan / diberi.
ii) Pilih format lukisan A ,B, atau C mengikut kesesuaian pelan yang
dilukis.
iii) Lukiskan rangka dari format yang dipilih dan pastikan margin
atas/bawah , kiri kanan , ruang lukisan dan ruang maklumat
mengikut ukuran dari format lukisan yang dipilih.
iv) Lukis garis tengah di ruang lukisan .

a
MELUKIS PELAN AKUI C1341/2/17
SECARA MANUAL

v) Semak jarak pepenjuru untuk rangka ruang lukisan .

a = b

vi) Semak maklumat kerjaukur (buku kerjaluar) untuk menentukan titik


permulaan kerja di atas lot yang akan diplot.
vii) Titik permulaan , iaitu maklumat kerjaukur dari lot bersebelahan
mestilah ditunjukkan .
viii) Tentukan kordinit paling utara dan selatan serta timur dan barat untuk
lot berkenaan . Lot berkenaan sepatutnya berada di tengah-tengah
ruang lukisan . Jika titik permulaan tidak dapat ditunjukkan di ruang
lukisan ,lot berkenaan hendaklah dianjak sedikit samada kekiri dan
kanan atau atas dan bawah .
ix) Tambahkan atau kurangkan nilai kordinit paling utara , selatan ,timur
atau barat menjadi nombor bulat. Nilai kordinit ini adalah merupakan
nilai grid kordinit bagi lot berkenaan. Pertambahan atau pengurangan
nilai kordinit tersebut adalah dibuat mengikut kesesuaian rajah.
x) Lukis rangka untuk kordinit lot dan kordinit grid.
xi) Semak semua rangka yang telah dilukis sebelum menandakan titik
stesen

Margin minima tepi

Rangka nilai kodinit yang x


telah ditambah atau
dikurangkan menjadikannya y y
nombor bulat.Nilai-nilai ini
ialah nilai kodinit grid

Rangka untuk
lot yang akan
dilukis
x
MELUKIS PELAN AKUI C1341/2/18
SECARA MANUAL

Menandakan kordinit titik sempadan lot

i) Ukuran untuk nilai kordinit utara/timur, utara/barat , selatan/timur dan selatan


barat dibuat di atas garisan rangka. Titik silangan antara stesen berkenaan
adalah merupakan titik kordinit yang akan dilukis. (rujuk rajah 1)

2 1

2 2

Titik1
1 1

2 1
Rajah 1

ii). Garisan untuk titik silangan boleh dibuat dengan pembaris selari
(parallel ruler) tetapi tidak digalakkan. Sebaiknya ukur dengan pembaris biasa
iii) Tandakan nombor stesen di atas rangka di kiri / kanan dan atas / bawah
rangka lukisan.
iv) Tandakan titik silangan , bulatkan dan tuliskan nombor stesen berkaitan.
v) Teruskan penandaan titik silangan sehingga semua titik dapat ditandakan.
vi) Semak sekali lagi titik-titik yang ditandakan tadi sebelum menyambungkan
garisan antara titik-titik sempadan. Pastikan semuanya berada pada
kedudukan sebenar.
vii) Sambungkan titik-titik sempadan dengan garisan terabas iaitu dari titik
tengah ke titik tengah stesen sempadan.

Melukis dan menyemak jarak dan bering

i) Semak semua jarak yang dilukis . Selisihan antara jarak sebenar dengan
jarak yang dilukis sebanyak 0.5 mm masih boleh diterima untuk pelan ber
skala 1:2000. Secara amnya selisih jarak 0.5mm masih boleh diterima.
ii) Jarak yang diukur ialah dari titik tengah ke titik tengah. ( Lihat rajah 2 )
MELUKIS PELAN AKUI C1341/2/19
SECARA MANUAL

Jarak diukur

Rajah 2

iii) Semak semua jarak sekali lagi.


iv) Semak bering untuk setiap garisan dengan jangka sudut (protaktor)
Selisih bering boleh diterima pada kadar yang munasabah. Perhatian yang
lebih hendaklah diberikan pada garisan yang panjang .
v) Kejituan bacaan bering bergantung kepada jangka sudut yang digunakan.
vi) Jika terdapat selisih pada bering , semak sekali lagi dan seterusnya semak
kordinit untuk titik-titik / garisan berkenaan.

Melukis garisan/titik pengukuran dari lot jiran ke lot yang dilukis

x
e
s
r
d
y
Lot 123

p
a b c
q t u

Rajah 3

Merujuk kepada rajah 3


MELUKIS PELAN AKUI C1341/2/20
SECARA MANUAL

i) Garisan-garisan a,b dan c adalah garisan pengukuran (titik mula kerja) dari lot
jiran ke lot yang akan dilukis.Titik-titik bagi garisan a,b dan c hendaklah
ditentukan kedudukannya sepertimana titik-titik bagi lot yang dilukis.
ii) Garisan d dan e adalah garisan ikatan semasa kerjaluar dilakukan.
Kedudukan titik bagi garisan d dan e juga ditentukan seperti titik a,b dan c.
iii) Garisan p,q,r,s,t dan u ialah garisan penyudah sempadan.Garisan ini juga
perlu diadakan bagi menunjukkan samada lot jiran sudah diukur atau belum.
Iv) Bagi lot jiran yang yang belum diukur , garisan penyudah tidak perlu dibuat.
(Lihat pada titik x dan y, di mana lot bersebelahan belum diukur)
v) Garisan penyudah sempadan boleh dilukis dengan menggunakan jangka
sudut atau cara menekap . Walaupun ketepatan tidak begitu diutamakan,
tetapi seboleh-bolehnya dapatkan seberapa tepat.

Menulis /melukis garisan dan nilai grid kordinit

i) Garisan grid dan nilainya hendaklah ditunjukkan di sebelah kanan dan bawah
pelan iaitu di garisan margin.
ii) Garisan grid tanpa nilai ditunjukkan di tepi margin di sebelah atas dan kiri
pelan .
iii) Jarak antara garisan grid hendaklah 100 mm atau dalam nilai 10m dan
100 m menurut skala. ( rurjuk rajah 4)

100 mm

100 mm

Rajah 4

iv) Nilai-nilai grid Utara , Timur , dan Barat hendaklah ditulis di bawah garisan
grid , manakala nilai grid Selatan ditulis di atas garisan grid. (rujuk rajah 5)
MELUKIS PELAN AKUI C1341/2/21
SECARA MANUAL

S 4000
U 4900

S 4100
U 4800

B 3600
B 3700

T 1200

T 1300
Rajah 5
Kordinit jauh / tepi

Kordinit jauh / tepi hendaklah ditunjukkan bagi dua stesen paling Utara dan
Selatan atau bagi stesen paling Timur dan Barat. Stesen-stesen tersebut boleh
dipilih mengikut kesesuaian.
U 5209.112
1 T 3607.747

U 5096.121
T 3402.616 7

U 5002.167
T 3995.423
3
4

5
U 4976.535 Rajah 6
6
Dari rajah 6 , T 3550.818

Kordinit jauh / tepi bagi kordinit Utara – Selatan stesen 1 dan 6 dipilih.
Manakala bagi kordinit jauh / tepi bagi kodinit Timur – Barat stesen 3 dan 7
dipilih.

b) Kaedah protaktor dan skala


MELUKIS PELAN AKUI C1341/2/22
SECARA MANUAL

Kaedah ini hanya sesuai untuk memelot pelan bagi hasil kerja kelas kedua yang
mempunyai kurang dari 12 garisan. Selain dari itu kaedah ini juga selalu
digunakan untuk memelot opset paramuka bumi yang diambil semasa kerjaluar .
Kaedah ini tidak begitu sesuai digunakan untuk kerja-kerja yang memerlukan
kejituan yang tinggi . Ini disebabkan akan terdapat selisihan tutup (misclose)
yang agak besar di peringkat akhir pelotan.

Cara-cara memelot tanda sempadan

Contoh 1

Bering 2-3 75º15’00” 3


Jarak 55.00
Bering 3-4 145º10’00”
2 Jarak 76.00

Bering 1-2 45º15’00”


Jarak 62.00m 4
LOT 9988

Titik 1 , 2 ,3 dan 4 adalah sebahagian dari tanda sempadan lot 9988 yang akan
dipelot.

i) Tetapkan titik 1 di atas kertas lukisan . Buatkan arah utara di atas titik 1.
Letakkan protaktor di atas titik 1 , di mana nilai 0º di atas arah utara.
ii) Dapatkan nilai bering 45º15’00” di atas protaktor dan tandakan kedudukan
bering tersebut.
iii) Setelah bering tersebut ditanda,buatkan garisan lurus dari titik 1menghala
ke kedudukan bering tersebut.
iv) Skelkan jarak garisan lurus tersebut mengikut nilai jarak garisan 1 – 2 .

v) Garisan ini adalah merupakan garisan 1 – 2 dengan nilai bering 45º15’00”


dan jarak 62.00 meter .
vi) Untuk memelot garisan 2 – 3 , 3 – 4 dan seterusnya , ulang langkah i )
hingga iv ) mengikut nilai bering dan jarak masing .

Penggunaan dakwat berwarna ungu


MELUKIS PELAN AKUI C1341/2/23
SECARA MANUAL

Dakwat berwarna ungu digunakan untuk perkara-perkara berikut :

i) Garis sambungan .

Garisan sambungan , penulisan bering dan jarak hendaklah ditunjukkan dalam


warna ungu.

ii) Kordinit Grid

S 4000
Garisan kordinit dan tulisannya
hendaklah ditunjukkan dan ditulis
dalam warna ungu.

S 4100
T 1200

T 1300

iii) Nombor syit

160 - A
MELUKIS PELAN AKUI C1341/2/24
SECARA MANUAL

Garisan pemisah syit 160 - C

Garis pemisah syit hendaklah ditunjukkan dengan warna ungu dan nombor
rujukanya hendaklah ditulis dengan warna hitam. Garis pemisah syit dan
nombor rujukan ini diletakkan di bahagian tepi pelan agar tidak mengganggu
garisan-garisan penting .

Contoh-contoh Pelan Akui

1. Format A , AA

2. Format B , BB

3. Format C , CC
MELUKIS PELAN AKUI C1341/2/25
SECARA MANUAL

Format A
MELUKIS PELAN AKUI C1341/2/26
SECARA MANUAL

Format AA
MELUKIS PELAN AKUI C1341/2/27
SECARA MANUAL

Format B
MELUKIS PELAN AKUI C1341/2/28
SECARA MANUAL

Format BB
MELUKIS PELAN AKUI C1341/2/29
SECARA MANUAL

Format C
MELUKIS PELAN AKUI C1341/2/30
SECARA MANUAL

Format CC
MELUKIS PELAN AKUI C1341/2/31
SECARA MANUAL

2.5 TANDA LAZIM

a. Jambatan dan lintasan

Lintasan rata.

Jambatan besi
MELUKIS PELAN AKUI C1341/2/32
SECARA MANUAL

Jambatan batu

b. Paya

5 mm

5 mm
MELUKIS PELAN AKUI C1341/2/33
SECARA MANUAL
MELUKIS PELAN AKUI C1341/2/34
SECARA MANUAL
MELUKIS PELAN AKUI C1341/2/35
SECARA MANUAL
MELUKIS PELAN AKUI C1341/2/36
SECARA MANUAL
MELUKIS PELAN AKUI C1341/2/37
SECARA MANUAL
MELUKIS PELAN AKUI C1341/2/38
SECARA MANUAL
MELUKIS PELAN AKUI C1341/2/39
SECARA MANUAL

AKTIVITI 2

Soalan 2B ( i )

MELUKIS PELAN PRA HITUNGAN DENGAN KAEDAH KORDINIT

Kandungan pelan :

i) Nombor PT (No,lot yang dikeluarkan oleh Pejabat Tanah.)


ii) Baki lot asal dan no. P.A
iii) Mukim , Daerah dan Jajahan
iv) Skala : Untuk aktiviti ini skala adalah 1 : 500 (Saiz kertas A2)
v) No.Syit Piawai
vi) No.Fail Pejabat Tanah
vii) Nota bahawa lot-lot yang terlibat adalah hasil dari pecahan dan
penyerahan jalan.
viii) Kenyataan : Pelan ini hanya untuk digunakan bagi kegunaan hakmilik
sementara sahaja.
viii) Tandatangan dan cop Jurukur
ix) Dilukis dan disemak oleh
x) Bering dan jarak di sepanjang sempadan lot
Bering di tulis di sebelah luar dan jarak di sebelah dalam lot.
Jika kedua-duanya ditulis sebaris , bering ditulis dahulu kemudian diikuti
dengan jarak .
xi) No.Lot PT dan keluasan petak .

Maklumat-maklumat untuk tajuk ( untuk perkara i - vii di atas )

PT 539 – 542
BAKI LOT 857 (P.A 4575)
MUKIM PALOH
DAERAH KUBANG SEPAT
JAJAHAN PASIR MAS

SKALA 1 : 500

SYIT PIAWAI 35 – J4
FAIL PEJABAT TANAH : PTPM 350/1/109/89/40
MELUKIS PELAN AKUI C1341/2/40
SECARA MANUAL

MAKLUMAT BERING,JARAK SERTA KORDINIT PELAN YANG AKAN


DILUKIS

Stesen Bering Jarak Kordinit


Dari - Ke (meter) Utara Timur
1 100.00 100.00
2 107 48 00 4.023 98.770 103.830
3 107 48 00 39.771 86.612 141.697
4 115 57 00 1.807 85.821 143.322
5 115 57 00 4.650 83.786 147.503
6 108 46 00 14.916 78.987 161.626
7 108 46 00 6.830 76.790 168.093
8 26 24 00 21.626 96.161 177.709
9 117 22 00 14.142 89.660 190.268
10 192 54 00 25.971 64.344 184.470
11 194 49 00 27.473 37.785 177.444
12 194 49 00 4.593 33.345 176.269
13 290 24 00 18.507 39.796 158.923
14 291 24 30 58.238 61.064 104.703
15 291 24 30 16.556 67.097 89.289
1 18 01 30 34.460 99.866 99.952
(semakan )
11
16 291 24 30 29.766 48.650 149..732
17 291 24 30 19.536 55.781 131.544
18 291 24 30 35.153 68.612 98.816
19 334 43 00 6.654 74.629 95.974
20 18 01 30 11.367 85.438 99.491
2 18 01 30 14.020 98.770 103.829
(semakan)
16
6 21 24 30 32.586

17
21 21 24 30 15.911 70.594 137.352
4 21 24 30 16.356

20
21 111 24 00 40.666
MELUKIS PELAN AKUI C1341/2/41
SECARA MANUAL

MAKLUM BALAS 2B

Anda
Tahniah

Telah Berjaya
MELUKIS PELAN AKUI C1341/2/42
SECARA MANUAL

JAWAPAN AKTIVITI 2B (Soalan 2 b ( i )

Soalan 2 b ( ii )

Anda dikehendaki melukis cadangan pecah sempadan kaedah bering dan jarak
menggunakan jangkasudut dan pembaris selari.

Berikut adalah data-data bagi pelan tersebut.


MELUKIS PELAN AKUI C1341/2/43
SECARA MANUAL

TAJUK : PELAN CADANGAN PECAH SEMPADAN


LOT : 2141
MUKIM : PENDEK
DAERAH : PENDEK
JAJAHAN : KOTA BHARU
P.A : 6991
SYIT : 60 – J4
SKALA : 1: 750

Stesen BERING JARAK (METER)


Dari Ke
1 2 114 50 00 47.734
3 206 50 00 82.460
4 300 15 00 35.003
5 342 39 30 4.340
6 301 28 00 31.300
7 13 56 00 26.990
8 38 59 30 10.140
9 108 37 00 32.127
1 22 38 00 32.469
10 114 50 00 25.038
11 207 00 00 33.321
12 297 00 00 4.282
13 297 00 00 6.096
9 297 00 00 12.170

2 14 206 50 40 40.581
15 206 50 40 35.170
3 206 50 40 6.709
15 16 301 28 30 18.669
20 301 28 30 15.259
21 301 28 30 16.136
22 301 28 00 15.829
23 337 42 00 7.376
16 17 334 14 00 6.713
18 27 00 00 28.788
12 27 00 00 6.553
14 18 297 00 00 23.075 (SEMAK)
13 19 207 00 00 34.865
20 254 14 00 6.209
21 24 27 00 00 36.575
8 24 108 37 00 23.560(SEMAK)
6 24 13 56 00 9.367(SEMAK)

JAWAPAN AKTIVITI 2B soalan 2b (ii)


MELUKIS PELAN AKUI C1341/2/44
SECARA MANUAL
MELUKIS PELAN AKUI C1341/2/45
SECARA MANUAL

PENILAIAN KENDIRI

UNTUK MENGUKUR PRESTASI ANDA,ANDA MESTILAH MENJAWAP


SEMUA SOALAN PENILAIAN KENDIRI INI UNTUK DINILAI OLEH
PENSYARAH ANDA

Daripada keterangan yang diberikan di bawah , sediakan satu pelan serupa


denga pelan akui dengan skala 1 : 1250 . Tanda-tanda sempadan hendaklah
dipelotkan dengan kaedah kordinit .

Butiran dan maklumat yang berkaitan hendaklah ditunjukkan menggunakan


simbol yang betul. Di tempat yang munasabah , buatkan tajuk pelan
menggunakan perkataan-perkataan yang diberikan di bawah . Semua tulisan di
atas pelan termasuk tajuk hendaklah di buat menggunakan “stensil plate “ .

TAJUK PELAN
MELUKIS PELAN AKUI C1341/2/46
SECARA MANUAL

03 DAERAH JANDA BAIK

06 NEGERI PAHANG

08 MUKIM KUALA REDANG

00

LOT 5350

SKALA 1 : 1250

Kordinit grid di berikan : U 28200 B 50900

: U 27900 B 50620

Berikut adalah nilai bering dan jarak serta kordinit bagi lot 5350 .

Stesen Bering Jarak Kordinit


Dari Ke Utara Barat
2 1 50 45 00 Bg.Ak 52.09 28074.00 50779.63
1 3 342 17 30 30.70 28103.17 50789.09
4 321 58 00 65.23 28154.47 50829.32
5 70 41 00 22.31 28161.91 50808.20
6 117 21 00 38.35 28144.32 50774.08
7 128 43 30 140.82 ki 28056.23 50664.22
8 194 01 30 108.42 ki 27950.80 50690.54
9 300 03 30 50.47 27976.23 50734.17
10 298 51 30 75.53 ki 28012.64 50800.35
11 276 48 30 58.08 28019.68 50858.09
2 60 43 30 43.56 28041.01 50820.07

Data Cerapan di Padang


MELUKIS PELAN AKUI C1341/2/47
SECARA MANUAL
MELUKIS PELAN AKUI C1341/2/48
SECARA MANUAL

MAKLUM

BALAS
MELUKIS PELAN AKUI C1341/2/49
SECARA MANUAL

Jawapan Penilaian Kendiri


MELUKIS PELAN AKUI C1341/2/50
SECARA MANUAL