Anda di halaman 1dari 10

PELAN STRATEGIK PENDIDIKAN KESIHATAN

TAHUN 2015-2019

NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 1


Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru JPS/SJK-PSS/01
Bidang Keutamaan PPPM Kurikulum dan Pentaksiran
KPI Pengarah/PPD/Sek
Sektor/PPD/Sekolah SK Sri Pulai Perdana
Bidang /Unit Kurikulum/Panitia Pendidikan Kesihatan

TERAS ISU-ISU SASARAN


STRATEGI PELAN TINDAKAN KPI
STRATEGIK STRATEGIK TOV 2015 2016 2017
(Berdasarkan 4 teras (Huraian isu/masalah (Berdasarkan 11 anjakan PPPM (Berdasarkan 25→101inisiatif atau (Pernyataan
strategik) tentang BK atau fungsi atau fungsi organisasi/SWOC) pelan tindakan di JPN/PPD) indikator yang boleh
organisasi) diukur)

Meningkatkan Kurang kesedaran Meningkatkan Meningkatkan pencapaian % murid lulus 80 81 82 83


pembelajaran kepentingan kesedaran kepentingan murid dalam mata pelajaran. dalam mata
murid mengamalkan mengamalkan Gaya pelajaran
Gaya Hidup Sihat Hidup Sihat di kalangan pendidikan
di kalangan murid- murid-murid dari segi kesihatan
murid teori dan praktikal
PELAN TAKTIKAL PENDIDIKAN JASMANI DAN KESIHATAN
TAHUN 2015-2019
NKRA Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan JADUAL 2
Sub-NKRA Prasekolah, LINUS, Sekolah Berprestasi Tinggi dan Tawaran Baru* JPS/SJK-PS/02
Bidang Keutamaan
Kurikulum Dan Pentaksiran
PPPM
KPI Pengarah/PPD/Sek
Sektor/PPD/Sekolah SK Sri Pulai Perdana
Bidang /Unit Kurikulum/Panitia Pendidikan Kesihatan
Strategi Meningkatkan kesedaran Gaya Hidup Sihat dari segi teori dan praktikal

Bi Tanggungjaw Tarikh/
Program/Projek Objektif Kos/Sumber KPI TOV Sasaran
l ab Tempoh
1 Pencerahan Mata pelajaran Meningkatkan GPK 1 Januari - % murid lulus dalam
kemahiran K.P. hingga Mac
peperiksaan
profesional Guru PK 2015
guru Semua guru 80 81

2 Karnival Kesihatan Meningkatkan Guru mata 2 kali setahun - % lulus dalam Ujian
kemahiran pelajaran dan Segak
dan semua guru
80 81
pengetahuan
Kesihatan

3 Folio Pendidikan Kesihatan Meningkatkan Guru mata Januari – % murid lulus


pengetahuan pelajaran Oktober 2015 - Peperiksaan
murid Kendalian Sekolah
berkaitan Rendah (PKSR) 80 81
kesihatan
dalam teori
4 Pengurusan Bilik Kesihatan Menyediakan Guru mata Januari - - % murid lulus dalam
peralatan pelajaran Oktober mata pelajaran
PdP bagi
80 81
meningkatkan
penyampaian
guru

PELAN OPERASI SEKOLAH TAHUN 2015


Sektor/PPD/Sekolah SK Sri Pulai Perdana JADUAL 3
JPS/SJK-PSS/
Bidang/Unit Kurikulum
03
Nama Program Pencerahan Mata Pelajaran Pendidikan Kesihatan
Objektif Meningkatkan kemahiran profesional guru
Tarikh/Tempoh Januari hingga Mac 2015
Kumpulan Sasaran Semua Guru
Tanggungjawab Ketua Panitia Pendidikan Kesihatan
1. Menghadiri kursus berkaitan mata pelajaran
2. Melaksanakan kursus dalaman
Proses Kerja 3. Memperbanyakkan bahan PdP
4. Mempraktikkan latihan / aktiviti yang telah dipelajari
5. Membuat Post-Mortem selepas kelas.

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan.Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan Berdasarkan hasilpenilaian/pemerhatian,nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang)

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

PELAN OPERASI SEKOLAH TAHUN 2015


Sektor/PPD/Sekolah SK Sri Pulai Perdana JADUAL 3
JPS/SJK-PSS/
Bidang/Unit Kurikulum/ Panitia Pendidikan Kesihatan
03
Nama Program Karnival Kesihatan
Objektif Meningkatkan kemahiran dan pengetahuan tentang kesihatan
Tarikh/Tempoh Mac dan Ogos
Kumpulan Sasaran Murid Tahap 1 dan 2
Tanggungjawab Semua guru mata pelajaran Pendidikan Kesihatan
● Menetapkan tarikh Karnival Kesihatan
● Memberi taklimat kepada murid
Proses Kerja ● Melaksanakan Karnival Kesihatan
● Memasukkan data berdasarkan penilaian dan pentaksiran keberkesanan Karnival Kesihatan

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan.Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaik- Berdasarkan hasilpenilaian/pemerhatian,nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang)

an

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

PELAN OPERASI SEKOLAH TAHUN 2015


Sektor/PPD/Sekolah SK Sri Pulai Perdana JADUAL 3
JPS/SJK-PSS/
Bidang/Unit Kurikulum / Panitia Pendidikan Kesihatan
03
Nama Program Folio Pendidikan Kesihatan
Objektif Meningkatkan pengetahuan murid berkaitan Pendidikan Kesihatan
Tarikh/Tempoh Januari hingga Oktober 2015
Kumpulan Sasaran Murid Tahap 1 dan 2
Tanggungjawab Semua guru mata pelajaran Pendidikan Kesihatan dan murid
1. Mesyuarat penetapan tajuk folio
2. Penetapan tarikh pelaksanaan
Proses Kerja 3. Melaksanakan Folio Pendidikan Kesihatan
4. Membuat pameran atau ditampal di papan kenyataan Pendidikan Kesihatan sebagai sumber rujukan

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan.Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan Berdasarkan hasilpenilaian/pemerhatian,nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang)

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

PELAN OPERASI SEKOLAH TAHUN 2015


Sektor/PPD/Sekolah SK Sri Pulai Perrdana JADUAL 3
JPS/SJK-PSS/
Bidang/Unit Kurikulum / Panitia Pendidikan Kesihatan
03
Nama Program Pengurusan Bilik Kesihatan
Objektif Menyediakan peralatan PdP bagi meningkatkan penyampaian guru
Tarikh/Tempoh Januari hingga Oktober 2015
Kumpulan Sasaran Semua guru Pendidikan Kesihatan
Tanggungjawab KP dan semua guru mata pelajaran Pendidikan Kesihatan
1. Memastikan dan menyenaraikan peralatan yang tidak mencukupi
2. Mesyuarat menetapkan peralatan yang ingin dibeli
3. Mencari pembekal yang menyediakan peralatan pada harga yang berpatutan
Proses Kerja 4. Menerima peralatan
5. Merekod ke dalam buku stok
6. Memastikan peralatan digunakan dengan baik

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan semasa pemantauan atau sepanjang program)

Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan.Bergantung kepada pencapaian objektifnya)

Penambahbaikan Berdasarkan hasilpenilaian/pemerhatian,nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang)

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM SEKOLAH TAHUN 2015


Sektor/PPD/Sekolah SK Sri Pulai Perdana JADUAL 4
Bidang/Unit Panitia Pendidikan Kesihatan JPS/SJK-PS/04
Tempoh Penilaian
Tarikh Cadangan
Bil Program Pelaksana Keberkesanan Catatan
Pemantauan Penambahbaikan
an Program
1 Pencerahan Januari
Mata pelajaran hingga Mac
2015
2 Karnival 2 kali Mac dan Ogos
Kesihatan setahun 2015
3 Folio Kesihatan Januari – Sepanjang
Oktober tahun 2015
2015
4 Pengurusan Januari - Oktober 2015
Bilik Kesihatan Oktober

Nama Penilai: Tandatangan Penilai: Tarikh:

PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI TAHUN 2015-2019


Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik JADUAL 5
MISI VISI
Untuk Membangunkan Individu Bagi Memenuhi Negara Sejahtera JPS/SJK-PS/05
Aspirasi NegaraSK Sri Pulai Perdana
Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit Panitia Pendidikan Kesihatan
Sasaran Prestasi Prestasi Sebenar
Matlamat/Objektif KPI Inisiatif/Tindakan
TOV 2015 2016 2017 2015 2016 2017 Catatan

Bilangan murid
Memastikan Folio, peta minda
mendapat A dalam 147 150
pembelajaran murid
PKSR 1 dan 2
meningkat

Karnival Kesihatan 100 100


% penglibatan murid Karnival Kesihatan

Ulasan:

Ulasan:

Laporan Disediakan Oleh: Tandatangan:

Analisis Persekitaran (TOWS<>SWOT/COWS<>SWOC Matriks) Bidang/Unit*: Panitia Pendidikan Kesihatan


(S)KEKUATAN: (W)KELEMAHAN:
Dalaman ● Mempunyai 4 orang guru opsyen Pendidikan ● Kekurangan Bahan Bantu Mengajar untuk PdP
Jasmani Dan Kesihatan ● Program atau aktiviti sekolah pada waktu
● Sokongan penuh & kerjasama yang baik pdp mengakibatkan PdP tidak dapat
daripada pentadbir sekolah dijalankan.
● Kebanyakan guru Pendidikan Jasmani ● Guru Pendidikan Kesihatan yang kerap
dan Kesihatan bersemangat tinggi dan bertugas di luar kawasan sekolah
berdedikasi ● Guru relief yang tidak mahir mengajar
● 100% murid meminati mata pelajaran Pendidikan Kesihatan.
Pendidikan Kesihatan ● Guru Relief yang tidak memantau
penyimpanan Bahan Bantu Mengajar setalah
Luaran
digunakan.
● Ruang Bilik Kesihatan yang terhad untuk
menyimpan Bahan Bantu Mengajar.
● Kelewatan mengemaskini fail panitia.

(O)PELUANG: Strategi SO Strategi WO


● Ibu bapa mementingkan pelajaran anak- ● Meningkatkan kualiti pencapaian ● Menyediakan peralatan yang mencukupi
anak mereka Pendidikan Kesihatan melalui kerjasama dan membeli BBM P&P yang berkualiti
● Khidmat daripada kepakaran ibu bapa   antara guru dan ibu bapa. ● Perjumpaan dengan ibu bapa
● Meningkatkan tahap penguasaan KSSR ● Meningkatkan kesedaran murid tentang
● Bahan –bahan Website
● Meningkatkan tahap penguasaan teori kepentingan mata pelajaran Pendidikan
dan praktikal pendidikan kesihatan yang Kesihatan
dipelajari.
(C)CABARAN Strategi SC Strategi WC
● Sikap ibu bapa ● Memastikan P&P yang berkesan melalui ● Mengadakan perjumpaan /sesi taklimat 
● Pertindahan arahan antara JPS dan PPD komitmen guru dalam sepasukan yang program KSSR bersama penjaga murid
mantap dan produktif yang berkaitan
● Menghubungi ibu bapa jika murid-murid ● Mengamalkan konsep  kekeluargaan
berprestasi rendah dalam segala aspek pengurusan dan
tidak membina tembok pemisah
● Mendapatkan maklumat dari sumber
internet & media elektronik
untuk disalurkan kepada ibu bapa dan
pihak lain yang berkepentingan