Anda di halaman 1dari 2

Mukadimah 1.

3 Amat logik dan bersesuaian dengan selera


Ajaran sesat di Johor adalah ajaran yang dibawa Ajaran sesat juga biasanya amat logik dan Faktor Sosial
oleh penduduk tempatan atau daripada luar bersesuaian dengan keperluan dan kehendak bagi Biasanya berlaku konflik persaingan yang hebat di
Negara. Keadaan ini jika dibiarkan akan mengancam mereka yang ingin mencari ilmu yang lebih. Ajaran itu antara guru-guru agama di dalam mencari murid dan
akidah dan pegangan umat Islam selain daripada pula ditambah dengan kematangan dan kelojikan meluaskan pengaruh masing-masing di dalam
mengancam keselamatan negara. Justeru ia perlu yang dapat diterima oleh akal mereka. sesuatu masyarakat. Sudah menjadi lumrah alam,
didedahkan supaya dapat mengelakkan masyarakat ada di antara guru-guru yang bersaing itu mengatasi
1.4 Ajaran sesat yang lain, yang lain itu pula tidak berputus asa. Jalan
daripada terjebak dengan ajaran sesat.
Ajaran rahsia adalah satu faktor perkembangan lain perlu diusahakan. Oleh kerana itu, mereka
Definisi ajaran sesat. Rahsia adalah sesuatu yang tidak boleh terpaksa mencipta ajaran-ajaran yang lebih menarik
Majlis Ulama’ Negara Brunei Darussalam, Republik diberitau kepada orang lain. Jesteru itu perkara ini dan dari yang lain. Dengan ini ramailah pengikut-
Indonesia, Malaysia, dan Republik Singapura akan menyebabkan seorang yang telah tersesat pengikut yang terpengaruh dengan ajaran yang baru
(MABIMS) mendefinisikan ajaran sesat sebagai: akan terus sesat kerana ia tidak akan menceritakan ini walaupun ia merupakan ajaran sesat.
ajaran sesat itu kepada orang lain walaupun pengikut
“Sebarang ajaran atau amalan yang dibawa oleh ajaran sesat itu sendiri. Mereka telah bersumpah Faktor Psikologi
orang-orang Islam atau orang-orang bukan Islam dihadapan guru untuk tidak memecahkan rahsia itu. Guru-guru ajaran sesat, biasanya terdiri daripada
yang mendakwa bahawa ajaran dan amalan orang-orang yang terlalu pandai bercakap, bernas
tersebut adalah ajaran Islam atau berdasarkan 1.5 Khurafat fikiran dan mempunyai sejenis Charismatic Leadership
kepada ajaran Islam; sedangkan pada hakikatnya ▪ Mempercayai sesuatu selain daripada Allah SWT. atau kebolehan luar biasa didalam menyelesaikan
ajaran dan amalan yang dibawa itu bertentangan ▪ Roh wali boleh mengkabulkan cita-cita permasaalahan masyarakat. Kepelikan pemikiran
dengan ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran dan ▪ Masa menentukan sesuatu mereka ini biasanya bertambah dari masa ke semasa
Al-Sunnah, serta bertentangan dengan ajaran ahli ▪ Bintang penentu nasib hingga lahir sesuatu yang luar biasa dari
Sunnah Wal Jamaah”. ▪ mengenai jodoh pemikirannya. Tetapi mereka masih lagi
▪ Tenung dan telek berkemampuan untuk bersosial seperti manusia biasa,
Faktor Berlakunya Ajaran Sesat walaupun fikirannya sudah tidak “normal”.
Beberapa faktor dikenalpasti sebagai antara punca Faktor Kecetekan Ilmu Dan Iman
yang mendorong seseorang individu itu terlibat Faktor Ilmu
Kecetekan guru-guru yang mengajar ilmu
dengan kumpulan ajaran sesat antaranya ialah. Keinginan untuk mempertahankan diri dengan ilmu-
pengetahuan Islam adalah punca berlakunya
ilmu batin yang bertentangan dengan Islam seperti
Faktor Kepercayaan kesesatan. Kini terlalu ramai mereka yang tidak mahir
ilmu kebal dan sebagainya telah menyebabkan umat
1.1. Percaya kepada perkara-perkara ghaib dengan ilmu Islam lantas mendabik dada bahawa ia
Islam tersesat. Dalam hal ini ilmu kebal dan sihir
telah pandai dan bertaraf ulama dan mula
bukanlah dari ajaran Islam yang sebenarnya. Untuk
Percaya kepada perkara-perkara ghaib adalah salah mengumpulkan murid-murid.
mengelirukan umat Islam, bacaan di dalam upacara
satu faktor tersebarnya ajaran sesat. Ini disebabkan
Faktor Ekonomi ilmu batin dan sihir biasanya disadur atau dipakaikan
perkara ghaib itu adalah sesuatu yang
Guru-guru ajaran sesat juga merupakan manusia jubah Islam iaitu diadakan supaya kelihatan tidak
sememangnya diasaskan oleh Al-Quran dan Al-
biasa yang memerlukan keperluan asas untuk hidup bertentangan dengan ajaran Islam.
hadith, kerana akidah, syarak dan akhlak Islam itu
sendiri adalah perkara ghaib yang hanya dapat bahagia di dunia ini. Sebagai sifat semula jadi Orientalis Barat
diketahui melalui Al-Quran dan Al-hadith. Oleh itu terdapat orang yang kurang rajin untuk mencari Orientalis barat beranggapan bahawa cara yang
diputar belitkan sehingga pengikut-pengikut ajaran rezeki yang halal. Jalan singkat yang mudah paling baik bagi menghancurkan umat Islam ialah
sesat itu tidak lagi dapat melihat kesesatan yang diperolehi untuk mencari wang ialah dengan memalui ajaran Islam itu sendiri. Jesteru kerana itu
disampaikan. mengekploitasikan murid-murid yang setia dengan orang-orang orientalis barat telah memainkan
mengeluarkan ajaran pengabdian diri kepada guru peranan yang aktif dalam memesatkan lagi
1.2 Kegairahan mencari kelebihan ilmu-ilmu Islam dan penyerahan segala yang ada pada guru penyebaran ajaran sesat. Misalnya peranan yang
Keghairahan yang sedemikian rupa boleh sebagai pasport dan visa untuk masuk ke syurga. dimainkan oleh C.M Remy yang menggalakan
menyebabkan sesorang mudah percaya dan tertipu perkembangan ajaran sesat Bahai. Di antara
dengan ajaran-ajaran yang menarik yang Faktor Seks ungkapannya ialah : “The Bahai cause stands for the
dikeluarkan oleh tok guru. Mereka selalu ditipu Ada di antara guru-guru yang lain terlalu kuat unity of the teaching of Bahai’sm in the unification of
dengan alasan bahawa ajaran yang disampaikan lunjakan dan runtuhan nafsu syahwatnya. Sedangkan the religious of world”
adalah ilmu yang dimiliki oleh Rasul-Rasul dan Wali- ia mahir dan arif akan halal dan haramnya kegiatan
Wali kepada orang ramai secara rahsia. Sebab itulah memuaskan nafsu yang bertentangan dengan ajaran Jenis Ajaran Sesat
ajaran sesat menurut pandangan penganutnya Islam. Ada juga di antara mereka yang tidak dapat
begitu bernilai sekali, sedangkan ajaran Islam yang membendung luapan nafsu syahwat sekadar 1. Ajaran Kebatinan
ada adalah sebaliknya. mengerjakan amal ibadat. Mereka tidak dapat Ajaran ini lahir pada zaman pemerintahan Kerajaan
berbuat maksiat seperti mana yang dilakukan oleh Al-Abbasiah semasa Khalifah Al- Makmun (198H) dan
orang-orang awam.
1
mula merebak pada zaman Khalifah Muktasim (218H), 7. Ajaran Abu Bakar Bapu
dan ajaran ini dipelopori sekumpulan orang Majusi. 8. Ajaran Assadullah
9. Ajaran Kabulani
2. Jenis Tarikat/Tasauf 10. Ajaran Ayah Pin
Kebiasaannya, pengembang ajaran sesat cuba 11. Ajaran Ayah Guru Gunung
menyebarkan ajarannya dengan berselindung 12. Ajaran Layar Bahtera
disebalik nama Tariqat atau memakai pakaian ahli 13. Ajaran Kadirun Yahya
Sufi sedangkan pengajaran yang dibawa dan 14. Tariqat Naqsyabandiah
amalan yang dilakukan jauh dari pengajaran Tasauf
yang sebenar.
15.
16.
Tariqat Mufaridiyah
Ajaran Bukit Kledang
AJARAN SESAT
DI NEGERI JOHOR
3. Jenis Akidah 17. Ajaran Kerasulan
Pengembang-pengembang ajaran sesat biasanya 18. Ajaran Ilmu Hak
cuba mengupas hubungan manusia dengan Allah 19. Ajaran Muhammadiah
SWT untuk sampai kepada akidah yang sempurna, di 20. Ajaran Menyedut Duit
mana ada hubungan antara mengenal huruf kepada 21. Ajaran Wahab bin Salleh
diri kita kesempurnaan iman kepada Allah SWT. 22. Ajaran Pendowo Limo
23. Ajaran Salleh Salim
4. Jenis Asal usul kejadian 24. Ajaran Haji banuar Roslan
Terdapat juga ajaran sesat yang bercirikan kepada 25. Ajaran Mohammad Nasir
asal usul kejadian, kerana ia begitu berminat 26. Ajaran Muhammad Suhaimi
membahaskan asal kejadian manusia hingga 27. Ajaran Anti Hadith
dikatakan manusia itu sebagai bayangan dari 28. Ajaran Fahaman Yaie
wujudnya Allah SWT. 29. Ajaran Millata Ibrahim
30. Ajaran Hizbut Tahrir
Langkah Pencegahan
31. Ajaran Nagara
1. Meningkatkan kefahaman terhadap ajaran 32. Ajaran Bathamim (Tapa Diri)
Islam; tidak kira sama ada ajaran sesat berbentuk 33. Ajaran Zikir Nafas (Perahmat)
amalan mahupun pemikiran, kefahaman seseorang 34. Ajaran Syiah
muslim terhadap agamanya perlu diperteguh 35. Fahaman Wahabi
terutama sekali berkaitan dengan akidah dan disiplin 36. Ajaran Tuan Haron
ilmu-ilmu yang lain juga perlu diperkemaskan. 37. Ajaran Meragukan Ustaz Razif
38. Ajaran Ilmu Tajalli
2. Memperbaiki sistem penguatkuasaan; antara 39. Ajaran Panji Langit
yang perlu ditingkatkan ialah bentuk hukuman yang
TEAM R & D
40. Ajaran Remaja Geng 14
terlalu ringan jika dibandingkan dizaman Khulafa’ al- 41. Ajaran Zikir Istighathah Insaniah BAHAGIAN PENYELIDIKAN
Rasyidin yang mengenakan hukuman bunuh 42. Ajaran kain Purih / Kain Kuning JABATAN AGAMA ISLAM NEGERI JOHOR
terhadap ajaran sesat atau pun mereka 43. Ajaran Nasyri Nasyri
yangmengaku nabi. Aras 1, Blok A, Pusat Islam Iskandar Johor,
Rujukan Jalan Masjid Abu Bakar, Karung Berkunci 725, 80990
3. Sistem Tauliah Yang Berkesan; setiap pendakwah 1. Kertas Kerja Ajaran Sesat di Johor oleh Dr.
atau penceramah hendaklah dipastikan mempunyai Mustaffa bin Haji Daud, Universiti Kebangsaan Johor Bahru, Johor.
tauliah. Dengan lain perkataan diteliti tahap Malaysia. Telefon : 07-228 2944 Faks : 07-2244244
keilmuannya, latar belakang pengajian dan ilmu 2. Kertas Kerja Ajaran Sesat dan Pengaruhnya di
yang dimiliki. Ini bagi memastikan tidak ada fahaman Johor oleh Haji M. As’ari bin Haji Tiba’, Ketua
Email : bahagianpenyelidikan@gmail.com
yang bercanggah dengan fahaman Ahli Sunnah Wal Penolong Pengarah Penyelidikan, Jabatan Facebook : http://Jainj.johor.gov.my/
Jamaah aliran Al-Asyairah dan Al-Maturidiah Agama Islam Negeri Johor.
disampaikan kepada masyarakat. 3. Fatwa Jabatan Mufti Negeri Johor.
Senarai ajaran sesat di Johor 1979-2017 4. Rekod Unit Akidah dan Syariah, Bahagian
Penyelidikan, Jabatan Agama Islam Negeri
1439 H / 2018 M
1. Ajaran Qadiyani
2. Ajaran Bahai Johor.
3. Ajaran Al-Arqam 5. Ketas Kerja “Penguatkuasaan Undang-Undang
Dalam Pengawalan Ajaran Sesat di Negara Ditashihkan oleh : Jabatan Mufti Johor
4. Ajaran Wak Hambali
5. Tariqat Khalidiyah Anggota MABIM” 22 November 2015.
6. Ajaran Agama Taslim