Anda di halaman 1dari 4

HALAMAN PENGESAHAN

Laporanlengkappraktikumbakteriologi II
denganjudul“LaporanPraktikumBakteriologi II” yang disusundan diajukanoleh:

Nama : NURUL NAMIRAH RAMADINA

Nim : PO.71.3.203.17.1.034

Prodi : D-III

Tingkat : II

Kelompok :6

SebagaisalahsatusyaratkelulusanpadamatakuliahPraktikumBakteriologi II

Makassar, 17 Januari 2019

MengetahuiDosenPembimbing

Pembimbing I Pembimbing II

Mursalim, S.Pd.,M.Kes. SittiHadijah, S.Si.,M.Kes.

Pembimbing III Pembimbing IV

Hasnawati, S.Si.,M.Kes. Joharsan, S.Farm.

ii
HALAMAN PENILAIAN

LAPORAN PRAKTIKUM

BAKTERIOLOGI II

NAMA : NURUL NAMIRAH RAMADINA

NIM : PO.71.3.203.171.034

KOLOM PENILAIAN

iii
KATA PENGANTAR

Pujisyukuratasrahmat Allah SWT yangmahaEsaatasanugerah-


Nyakepadakitasehinggamasihdiberinikmatkesehatan ,imandanfikiran
yangtercurahkankepadakitamelaluirahmatnya. Dan
berkahkemurahannyapenyusunanlaporanlengkap “Bakteriologi II”
dapatdiselesaikantepatpadawaktu yang di tetapkan .

Laporaninimerupakansalahsatupersyaratan final bakteriologi (p) di program


studi D.III AnalisKesehatanPoltekkesKemenkes
Makassar.Selanjutnyapenulismengucapkanterimakasih yang sebesar-
besarnyakepadadosenpembimbingmatakuliahBaketriologi.

Akhirnyasaya (penulis)
menyadaribahwabanyakterdapatkekurangandalampenulisanlaporanini,
makadariitupenulismengharapkankritikdan saran yang konstruktifdariparapembaca
demi kesempurnaanlaporanini.

Makassar,17Januari 2019

Praktikan,

iv
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL....................................................................................... i

HALAMAN PENGESAHAN ....................................................................... ii

LEMBAR PENILAIAN ................................................................................ iii

KATA PENGANTAR .................................................................................. iv

DAFTAR ISI .................................................................................................. v

LAPORAN-LAPORAN BATERIOLOGI II

IsolasidanidentifikasiStaphylococcussp ......................................................... 1

IsolasidanidentifikasiStaphylococcus sp ...................................................... 22

IsolasidanidentifikasiStreptococcussp ......................................................... 43

IsolasidanidentifikasiEscherichia coli ......................................................... 60

IsolasidanidentifikasiKlebsiella sp ............................................................... 83

IsolasidanidentifikasiSalmonella sp ............................................................. 97

IsolasidanidentifikasiProteus sp................................................................. 121

IsolasidanidentifikasiVibrio sp ................................................................... 142

IsolasidanidentifikasiProteus rettgeri ........................................................ 177

Anda mungkin juga menyukai