Anda di halaman 1dari 8

Rancangan Pengajaran Individu (Autisme)

Nama : Ahmad Dhani Lefrandi

Tarikh Lahir : 13 Ogos 2006

Mata Pelajaran : Pendidikan Jasmani

Umur : 10 tahun

Tarikh Mula : 22 Januari 2018

Tarikh Semakan : 12 Mac 2018

Kategori : Autisme

Tahap/ Pengetahuan Sedia Ada  Murid megetahui pergerakan lakuan


lokomotor.
Matlamat Jangka Panjang  Murid dapat melakukan pergerakan
lokomotor seperti berjalan, berlari,
melompat sebelah kaki (hopping),) dan
berskip dengan betul.
Kekuatan Murid Kekuatan
 Murid boleh mendengar arahan guru dan
menunjukkan minat untuk belajar.
 Kebolehan motor murid adalah dalam
keadaan yang baik
 Murid sentiasa bersemangat dalam sesi
PdPc.

Minat
 Minat melihat gambar yang
mengandungi pelbagai warna.
 Minat mendengar audio
 Murid menunjukkan minat terhadap
bahan bantu mengajar teknologi

Kelemahan Murid  Murid sukar untuk memahami arahan


yang terlalu panjang.
 Perlu bimbingan daripada guru atau
rakan sebaya.
 tumpuan murid hanyalah seketika.
Standard Kandungan  1.2 Melakukan pelbagai pergerakan
lokomotor.
Standard Pembelajaran Psikomotor
 1.2.1 Melakukan pergerakan berjalan,
berlari, melompat, melompat sebelah
kaki (hopping), mencongklang
(galloping), menggelongsor, melonjak
(leaping) dan berskip.

Kognitif
 2.2.1 Menyatakan pergerakan lokomotor
dan bukan lokomotor.

Afektiff
 5.3.1 Berkomunikasi dengan rakan dan
guru semasa melakukan aktiviti fizikal.
Objektif Pendekatan/ Teknik Tarikh Catatan
Jangka Pendek Pentaksiran
1. Murid dapat (Umum kepada spesifik - Strategi pemusatan
melakukan deduktif) bahan
pergerakan
lokomotor BBM:
(berlari dan o Video
berjalan). o LCD projector
o Komputer riba
o Lucky Wheel

a) Tayangan video - Murid menyaksikan klip


- Guru menayangkan klip video.
video yang bertajuk - Murid mengetahui
‘bersenam bersama-sama’. maksud pergerakan
- Guru menerangkan definisi lokomotor
dan contoh pergerakan 22 -26 Jan - Murid dapat
lokomotor yang terdapat 2018 menyatakan pegerakan
dalam klip video. lokomotor yang
terdapat dalam klip
- Lokomotor merupakan
video.
pergerakan dari satu
kawasan ke kawasan yang
lain.
- Pergerakan lokomotor yang
terdapat dalam klip video.
o Berjalan
o Berlari

b) Ansur Maju - Murid dapat melakukan


- Bergerak dari kon A ke kon B 2 daripada 3
dengan pergerakan berjalan pergerakan berjalan
dan berlari dengan betul. dengan betul.
- Murid dapat melakukan
2 daripada 3
pergerakan berlari
dengan betul.
c) Permainan - Lucky Wheel - Murid dapat melakukan
- Murid bergerak dalam 3 daripada 5
kumpulan secara bebas. pergerakan lokomotor
- Pergerakan murid akan (berjalan atau berlari)
ditentukan oleh Lucky Wheel dengan betul secara
berdasarkan pergerakan serta merta.
lokomotor.
Objektif Pendekatan/ Teknik Tarikh Catatan
Jangka Pendek Pentaksiran
2. Murid dapat (teknik soal jawab) Strategi pemusatan
melakukan bahan
pergerakan
bukan BBM:
lokomotor o Kad gambar
o Kon
o Freezy Wheel

a) Kad gambar - Murid dan guru bersoal


- Guru menunjukkankan kad jawab tentang
gambar dan bersoal jawab pergerakan dalam kad
dengan murid. gambar.
- Guru menerangkan maksud - Murid mengetahui
pergerakan bukan lokomotor. maksud pergerakan
- Bukan lokomotor bukan lokomotor
bermaksud keupayaan untuk
menggerakkan tubuh badan
tanpa beralih tempat.
29 Jan – 2
Feb 2018

b) Ansur maju - Murid melakukan 2


- Guru menunjukkan cara daripada 3 pergerakan
melakukan pergerakan ringkuk tubi dengan
ringkuk tubi dengan betul. betul.
- Guru menunjukkan cara - Murid melakukan 2
melakukan pergerakan daripada 3 pergerakan
imbangan bangau dengan imbangan bangau
betul. dengan betul.
C) Permainan – Freezy Wheel - Murid dapat melakukan
- Pergerakan murid secara 3 daripada 5
bebas selagi muzik pergerakan bukan
dipasangkan. lokomotor (ringkuk tubi
- Apabila muzik berhenti, atau imbangan
pergerakan murid akan bangau) dengan betul
ditentukan oleh freezy wheel secara serta merta.
berdasarkan pergerakan
bukan lokomotor.
Objektif Pendekatan/ Teknik Tarikh Catatan
Jangka Pendek Pentaksiran
Murid dapat (spesifik kepada umum - Strategi pemusatan
melakukan induktif) bahan
pergerakan
lokomotor BBM:
berskip dan o LCD projector
melompat o komputer riba
sebelah kaki o Kon
(hopping). o lucky wheel

a) Tayangan video ‘ jom - Murid dapat


sihat’ menyenaraikan 3
- Guru dan murid bersoal pergerakan lokomotor
jawab tentang pergerakan dan 3 pergerakan
lokomotor dan bukan bukan lokomotor.
lokomotor yang terdapat
dalam video.

b) Ansur Maju - Murid melakukan 2


- Bergerak dari kon A ke kon B 05 - 09 Feb daripada 3 pergerakan
dengan pergerakan berskip 2018 berskip dengan betul.
dan melompat sebelah kaki - Murid dapat melakukan
betul. 2 daripada 3
pergerakan melompat
sebelah kaki dengan
betul.

C) Permainan – Spining - Murid dapat melakukan


Wheel 3 daripada 4
- Murid bergerak dalam pergerakan lokomotor
kumpulan secara bebas. (berjalan, berskip
- Pergerakan murid akan melompat sebelah kaki
ditentukan oleh Spinning atau berlari) dengan
Wheel berdasarkan betul.
pergerakan lokomotor.
Tarikh Bersidang Tanda tangan guru Mata Pelajaran
…………………….. (………………………………. )

Tanda tangan Ibu Bapa Tanda tangan Guru Resos


(………………………..) (……………….………..)

Tanda tangan AJK RPI Tanda tangan Kaunselor


(………………..……..) (……………………….. )