Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

1. Mata Pelajaran : Bahasa Melayu SK


2. Tahun : 5 Bestari
3. Bilangan Murid : 27 orang
4. Tarikh : 15 Ogos 2018
5. Hari : Rabu
6. Masa : 11:35 pagi hingga 12:35 pagi
7. Tema : 9- Lestarikan Bumi Kita
8. Tajuk : Lestarikan Bandar Teknologi Hijau

9. Kemahiran Fokus: Kemahiran Menulis

10. Standard Kandungan


3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan
menggunakan bahasa yang santun.

11. Standard Pembelajaran


3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berbentuk syarahan,
ucapan dan pidato dengan betul serta menggunakan bahasa yang santun.

12. Objektif Pembelajaran


Pada akhir pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
i. Mencatat kerangka karangan Bandar Hjau.
ii. Menghasilkan sebuah karangan berbentuk syarahan mengenai Bandar Hijau
berdasarkan bahan rangsangan yang diberikan (Bandar Hijau) dengan tatabahasa
yang betul dan bahasa yang santun.

13. Sistem Bahasa


 Tatabahasa: morfologi - kata nama, kata kerja, kata hubung, kata sapaan
: sintaksis - jenis-jenis ayat, pembinaan ayat pancangan
 Kosa kata
 Sistem Ejaan

14. Pengisian Kurikulum (Elemen Merentas Kurikulum)


 Ilmu: Pendikan Alam Sekitar, Ilmu Sains, Ilmu Geografi, Ilmu Sivik, Ilmu Kesihatan
 Nilai Murni: Kasih sayang, kebersihan fizikal dan mental, kesyukuran, semangat
kemasyarakatan, rasional, bertanggungjawab dan kerjasama.
 Teknologi Maklumat dan Komunikasi: Belajar melalui TMK
 Kreativiti: Imaginasi dan visualisasi

15. Strategi Pengajaran dan Pembelajaran (Kepelbagaian Kaedah dan Teknik)


 KB: Menghubungkaitkan, Mensentesis, Menjanakan idea, Merumus, Menganalisis.
 KP: Kajian masa depan, konstruktivisme, verbal linguistik dan mengaplikasikan.
 BCB:Mengumpul maklumat dan memproses maklumat berdasarkan bahan rangsangan
(bahan grafik), bacaan imbasan.
 Pembelajaran Kontekstual: Menghubung kait amalan nilai murni dalam kehidupan
seharian.
16. Bahan Bantu Mengajar

Bil. Perkara Jumlah


1 Komputer riba 1
2 Projektor LCD 1
3 Video “Teknologi Hijau” 1
4 Plastik beli belah 1
5 Beg Kertas 1
6 Bahan Grafik: Bandar Hijau 27

17. Pengetahuan Sedia Ada


i. Murid pernah menulis karangan deskriptif

Aktiviti Pengajaran dan Catatan


Langkah / Masa Isi Pelajaran
Pembelajaran
Set Induksi  Beg kertas dan beg  Guru memasuki kelas FASA PERSEDIAAN
(5 minit) plastik. sambil membawa dua  Menghubungkaitan
PSA dengan
jenis beg iaitu beg kertas
pengalaman baharu.
 Murid dan guru dan beg plastik.  Menyediakan minda
bersoal jawab murid untuk aktiviti
tentang beg-beg  Murid diarahkan untuk dan tugasan akan
tersebut. menyatakan perbezaan datang.
di antara kedua-dua beg EMK
Contoh: tersebut. Ilmu:
-Apakah perbezaan di Pendidikan Alam Sekitar,
antara kedua-dua beg Contoh: Geografi, Sains, Sivik,
ini? Beg kertas lebih baik Ilmu bahasa.
-Beg manakah yang kerana ia bersifat mesra Nilai:
lebih baik? alam. Kasih sayang,
kebersihan fizikal dan
Anggaran Jawapan:  Murid didorong untuk mental, kesyukuran,
- Bahan mengaitkannya dengan semangat
kemasyarakatan,
pembuatannya pengajaran hari ini. rasional, kerjasama.
-Beg kertas
BBM
 Pendedahan awal Beg Plastik dan Beg
mengenai tajuk Kertas.
Teknologi Hijau.
KB
Menghubung kait,
mengecam, menilai dan
menjana idea.

Pembelajaran
Kontekstual
(TB: 8. Menggunakan
pengetahuan lepas ke
situasi baharu)
Aktiviti Pengajaran dan Catatan
Langkah / Masa Isi Pelajaran
Pembelajaran
Langkah 1  Tayangan Video  Murid menonton video FASA IMAGINASI
(10 minit) “Teknologi Hijau”. “Teknologi Hijau”  Meransang idea
secara langsung
dengan bahan (Video).
 Pengenalan kepada  Murid menyatakan  Membangunkan asas
Konsep Teknologi pendapat atau idea pengalaman bagi
Hijau. tentang apa yang sesuatu konsep.
difahami berdasarkan  Menkonstruk idea
video tersebut secara baharu.
 Murid menonton dan
menghayati video satu per satu.
EMK
tersebut. Ilmu:
 Murid dan guru bersoal Pendidikan Alam Sekitar,
jawab mengenai: Geografi, Sains, Sivik,
Ilmu bahasa.
-Maksud Teknologi Hijau Nilai:
-Objektif Teknologi Hijau Kasih sayang,
-Kriteria Produk kebersihan fizikal dan
mental, kesyukuran,
semangat
 Murid perlu menjawab kemasyarakatan,
soalan dengan rasional.
menggunakan
tatabahasa yang betul Nilai Murni
dan bahasa yang sopan.  Hormat-menghormati,
prihatin

Teknik
 Soal Jawab
 Brainstorming

KP
 Interpersonal
 Verbal linguistik
 Naturalis

Pembelajaran
Kontekstual
 Menghubung kait
sajak dengan
pengalaman lalu.
Langkah 2  Mengukuhkan  Murid fokus terhadap FASA
(10 minit) pengetahuan pengajaran guru. PERKEMBANGAN
Murid menggunakan
berkaitan Teknologi kreativiti dan
Hijau.  Murid disoal secara mencambah idea
umum berkaitan tahap
 Murid mencatat idea kefahaman mereka EMK
Bahasa:
atau pengetahuan mengenai Teknologi Mencatat isi penting
baharu mengenai Hijau. daripada video dengan
tajuk di papan putih. menggunakan bahasa
.  Murid dipanggil secara yang betul.
rawak untuk menulis
Aktiviti Pengajaran dan Catatan
Langkah / Masa Isi Pelajaran
Pembelajaran
idea atau pengetahuan
baharu mengenai Nilai Murni:
Hormat-menghormati,
konsep Teknologi hijau berdisiplin, bekerjasama.
di papan putih.

 Murid perlu menulis KBAT/KBKK:


dengan menggunakan Menonton dan
memahami bahan
tatabahasa yang betul. rangsangan (video)
melibatkan proses
 Guru menyemak dan kognitif.
mengulas idea murid.
Teknik
 Soal Jawab

KP
 Interpersonal
 Verbal Linguistik
Langkah 3 Pengenalan kepada  Murid diedarkan dengan FASA TINDAKAN
( 30 minit) format menulis syarahan  Menyelesaikan
bentuk penulisan tugasan.
syarahan: dengan betul.  Mempersembahkan
Murid mempelajari format hasil tugasan dalam
 Murid mendengar pelbagai bentuk.
menulis syarahan  Membuat refleksi
dengan teliti terhadap
penerangan guru. tentang
pembelajaran dan
kefahaman serta
kemahiran baharu.
Pemulihan: Aktiviti 1
Menulis Kerangka  Murid seterusnya
menulis kerangka EMK
karangan: Bahasa:
karangan berdasarkan  Murid
bahan rangsangan iaitu menggunakan
Murid menulis kerangka bahan grafik “Bandar bahasa yang
karangan berformat Hijau” yang diedarkan sesuai, tepat dan
syarahan mudah difahami
untuk membina
soalan.

Nilai Murni:
• Kasih sayang, rasional,
kebersihan fizikal dan
mental, semangat
bermasyarakat,
kerjasama

Ilmu :
• Pendidikan Alam
Sekitar, Sains
Aktiviti Pengajaran dan Catatan
Langkah / Masa Isi Pelajaran
Pembelajaran
Pengayaan Aktiviti 2 BCB :
Menulis Syarahan: KP:
 Murid diarahkan untuk
• Kajian Masa Depan
-Kata aluan menulis syarahan • Kontrustivisme
-Isi pertama berdasarkan arahan di • Verbal linguistik
bawah: • Mengaplikasikan

Anda merupakan Strategi pdp:


KB
seorang perancang • Menghubungkaitkan
bandar. Anda perlu • Mensentesis
memberi syarahan • Menjanakan idea
mengenai Ciri-ciri • Merumus
Bandar Teknologi Hijau • Menganalisis
ketika Kempen Bumi
Hijau yang akan
diadakan di Putrajaya
pada hujung minggu
ini.Tulis syarahan anda
dengan menggunakan
tatabahasa dan format
yang betul.

 Murid menulis kata alu-


aluan dengan betul.

 Murid menulis karangan


sebanyak satu
perenggan sahaja
semasa di dalam kelas.

 Murid menyiapkan
karangan di rumah.
Penutup Kognitif  Murid menyatakan ciri-ciri BBB
(3 minit) Menyenaraikan ciri- Teknologi Hijau.  Projektor LCD
ciri produk teknologi  Skrin
hijau.  Guru memberikan pujian
dan galakan atas sikap KB
Sosial murid yang positif.  Merumus
 Memupuk semangat
kerjasama antara ahli Nilai
kelas untuk  Hormat-
memelihara alam menghormati
sekitar
KP
 Verbal linguistik
 Intrapersonal
18. Refleksi

19. Ulasan Guru Pembimbing / Pensyarah Penyelia