Anda di halaman 1dari 4

SULIT KATEGORI 3

BORANG PENILAIAN TAHAP KECEMERLANGAN


KETUA JABATAN / PENGETUA / KETUA UNIT / GURU BESAR / PENOLONG KANAN
INSTITUSI PENDIDIKAN
TAHUN : 2019

Sekolah / Institusi : SMK SRI MUDA

Nama Pegawai Yang Dinilai : AZIZAN BIN SAID

No. Kad Pengenalan : 600218-07-5451

Jawatan / Gred jawatan : Penolong Kanan Hal Ehwal Murid / DG 52

Gred Penyandang : 32 / 34 / 41 / 44 / 48 / 52 (sila bulatkan gred berkenaan)

Gred Yang Dipohon : 34 / 41 / 44 / 48 / 52 / 54 (sila bulatkan gred berkenaan)

Arahan : 1. Sila berikan huraian yang ringkas dan padat dalam ruang yang disediakan bagi menjelaskan
pencapaian ANDA bagi setiap domain.
2. Setiap huraian perlu disertakan dengan dokumen sokongan yang telah disahkan sebagai bukti.
3. Borang hendaklah ditaip atau ditulis dengan jelas menggunakan dakwat hitam.
4. Sila serahkan Borang ini kepada Ketua Jabatan setelah lengkap diisi.

A. LAPORAN BIDANG TUGAS

Huraian Ringkas (10 hingga 20


Bil Domain Elemen
perkataan bagi setiap elemen)
1. PENGURUSAN a. Sumber manusia i) Mengurus, menyelaras, menyelia dan
ORGANISASI memantau sumber manusia dalam
bidang Hal Ehwal Murid.
b. Kewangan, aset & i) Menyelaras, menyelia dan memantau
prasarana. permohonan dan tuntutan untuk
bekalan Makanan Bermasak dari bulan
Januari hingga November.
ii) Menyelaras, menyelia dan memantau
pengurusan wang PCG UBK.
iii) Menyelia dan memantau keperluan
perabot dan keperluan asas yang lain
untuk bilik darjah, kamar asrama,
kantin, dewan makan dan lain-lain.
c. Data dan maklumat i) Menyelaras, menyelia dan memantau
semua data unit HEM seperti kehadiran
APDM, SSDM, keciciran SKPA, SKPM,
ASNAF, penarafan tandas, penarafan
keselamatan sekolah, kendiri kantin
sekolah, dewan makan, pemantauan
aedes dan lain-lain diisi dan disiapkan
atas talian (online) mengikut tarikh yang
ditetapkan.
d. Sumber i) Semua tindakan dalam unit HEM dibuat
pendidikan/takwim mengikut sumber kuasa iaitu Surat
Pekeliling Ikhtisas, Surat Arahan
JPN/PPD dan Takwim Sekolah.

1
SULIT KATEGORI 3
2. PENGURUSAN a. Perancangan i) Merancang Pelan Strategik baru 2018 –
KURIKULUM / 2020 untuk bidang Kurikulum, Hal
KOKURIKULUM / Ehwal Murid dan Kokurikulum.
HAL EHWAL MURID ii) Merancang Perancangan Tahunan
/ TUGAS KHUSUS untuk bidang Kurikulum, Hal Ehwal
Murid dan Kokurikulum.
iii) Merangka Takwim Sekolah.
b. Pelaksanaan HAL EHWAL MURID
I) Melaksanakan semua aktiviti yang
dirancang dalam Pelan Strategik /
Perancangan Takwim.
KURIKULUM
I) Menyemak Buku Rekod Mengajar guru
setiap minggu.
II) Mencerap dan menilai PdPc guru-guru.
III) Menyemak buku latihan pelajar bagi
kelas guru yang di bawah seliaan.
IV) Menyelaras jadual relif yang dibuat
oleh guru-guru kanan.
V) Menyemak dan mengesahkan soalan
ujian/peperiksaan.
KOKURIKULUM
I) Menyelaras program kokurikulum
supaya tidak bertindih dengan program
sekolah yang lain.
c. Pemantauan HAL EHWAL MURID
i) Memantau pengurusan kelas,
pengurusan disiplin pelajar,
pengurusan asrama, keselamatan,
kebersihan dan kesihatan serta
bantuan dan kebajikan pelajar.
KURIKULUM
i) Memantau pengurusan kelas relif,
peperiksaan sekolah dan awam, aktiviti
panitia seperti program peningkatan
prestasi dan pengurusan UBK untuk
kecemerlangan akademik.
KOKURIKULUM
i) Memantau aktivit kokurikulum yang
dijalankan.
d. Penilaian HAL EHWAL MURID
i) Memastikan tiada denda daripada
Pejabat Kesihatan Daerah tentang
kebersihan kantin dan dewan makan
asrama.
ii) Tiada denda / kompaun daripada
Pejabat Kesihatan tentang Aedes.
iii) Tiada aduan waris / komuniti setempat
tentang kes disiplin pelajar.

2
SULIT KATEGORI 3
3. PENGETAHUAN Penguasaan pengetahuan i) Dapat menjelaskan konsep dan
DAN KEMAHIRAN dan kemahiran dalam PdP. memberi jawapan dengan yakin, jelas
DALAM dan tepat tentang subjek yang diajar.
PENGAJARAN DAN ii) Mempunyai kemahiran mengajar isi
PEMBELAJARAN pelajaran mengikut potensi murid.
(PdP)
4. KEPIMPINAN Penyeliaan dan khidmat i) Bertanggungjawab dalam
nasihat kepada: menyelesaikan masalah disiplin pelajar
 Murid/pelajar dan/atau serta berbincang dengan waris
 Guru/Pensyarah sekiranya perlu mengenai masalah
dan/atau tersebut.
 Komuniti. ii) Berbincang dan memberi khidmat
nasihat kepada guru-guru yang
bermasalah dan sebagainya.
iii) Berbincang dengan komuniti setempat
tentang isu-isu yang timbul berkaitan
pelajar atau hal-hal lain seperti isu tong
sampah awam sekolah di mana wakil
penduduk telah dipanggil untuk
berbincang dan masalah tersebut telah
dapat diselesaikan.

3
SULIT KATEGORI 3
B. TUGAS KHAS / SUMBANGAN PROFESIONAL

Peringkat Pencapaian (√) Catatan


(Sila
Bil Aktiviti Sekolah / Antara
Daerah Negeri Kebangsaan nyatakan
Institusi bangsa
tahun)
1 PK Kokurikulum √ 2012 – 2019
2 PK Hal Ehwal Murid √ 2019 – 2020
3 Aktivis Masjid √ 2019 -
4 KAFA Menengah √ 2019 -
5 Perpustakaan Awam √ 2018 -

*Dokumen merujuk kepada Dokumentasi Kerja / Modul Latihan / Rancangan Mengajar / Sasaran
Kerja Tahunan, sijil penghargaan / penyertaan, laporan aktiviti kurikulum / kokurikulum dan
dokumen lain yang berkaitan dalam tempoh tiga (3) tahun terakhir di Gred semasa.

PENGAKUAN PEMOHON
Saya mengesahkan bahawa maklumat-maklumat yang dinyatakan di atas adalah benar dan
memahami bahawa sekiranya maklumat yang diberikan didapati palsu, penilaian akan dibatalkan.

Tarikh:
(Tandatangan PYD)

PENGESAHAN KETUA JABATAN


Disahkan bahawa maklumat-maklumat yang diberikan oleh pegawai berkenaan adalah benar.

Tarikh:
(Tandatangan Ketua Jabatan)
Cop Rasmi