Anda di halaman 1dari 13

2

Merupakan kerusakan yang besar yaitu orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, dan yang lebih besar lagi adalah orang bodoh yang beribadah tanpa ilmu

كُ

لَّ عَ عَ عَ تَ

اِ اِ مْ اِ

ا

مْ اِ

ا

عَ اِاِ ـ مْ عَ اِ

ا مْ اِ ا عَ اِ اِ ـ مْ عَ اِ نٌ عَ مْ اِ عَ

نٌ عَ مْ اِ عَ

عَمْ اِ عَا عَ مْا

اِ نٌ عَ تَ مْ اِ

عَ كُ

Keduanya adalah fitnah yang besar pada seluruh alam, yaitu bagi orang yang mengikuti keduanya dalam menjalankan agamanya

3. Sya’ir dari Syekh Imam Qiwamuddin Hammad bin Ibrahim bin Isma’il Ash-Shaffar

اِ

ا عَ لَّ ا

عَ

اِ

ا

ـ

مٍ مْ عَ اِ ا عَ عَ
مٍ مْ
عَ اِ ا عَ عَ

اِ

ا تَ عَ عَ مْ اِ عَ مْ اِ مْا

ا

بعَعَط عَ ـ مْ ا عَ

Barang siapa menuntut ilmu untuk kepentingan akhirat, maka ia akan memperoleh keutamaan dari Allah Maha Petunjuk

اِ

ا تَ عَ اِ مْا

ـ عَ ا اِ مٍ مْ عَ

اِ مْ تَ عَ تَ اِ ا

مٍ مْ عَ اِ مْ تَ عَ تَ اِ ا اِ مْ تَ اِ اِ ا

اِ مْ تَ اِ اِ ا عَط اِ عَ مْ كُ لِ اِ

عَ تَ عَ

Maka hai kaumku lihatlah pada kerugian orang yang belajar ilmu yang hanya mendapatkan penghormatan dari para hamba sahaya

4. Sya’ir

ا

اِ مْ اِ

ذا لَّ

عَ

اِ

ا

ـ

دُّ ذ عَ عَ

ه عَ كُ اِ

عَ عَ

دُّ ذ عَ عَ ه عَ كُ اِ عَ عَ اِ مْ اِ عَ مْا عَ

اِ مْ اِ عَ مْا

عَ

اِ

ا

ـ

دُّ عَ عَ

عَ تَندُّا مْ

عَ

اِ

Dunia itu lebih sedikit dari apapun yang sedikit, dan yang mencintainya itu lebih hina dari apapun yang hina

اِ مْ اِ ا عَ عَ

ا

اِ ا عَ مْ كُ تَ لِّ عَ عَ ا كُ

تَ عَ

مْ كُ

ه

تَ لِّ عَ عَ ا كُ تَ عَ مْ كُ ه اِ مْ تَ كُ عَ

اِ مْ تَ كُ عَ

دً مْ عَ

ا

تَ

عَ اِ مْ

اِ اِ

ا

دُّ اِ

كُ

Dengan sihirnya dunia membuat satu kaum menjadi tuli, dan buta maka kaum itu akhirnya akan bingung dengan tidak ada petunjuk/dalil

1

akan bingung dengan tidak ada petunjuk/dalil  1   1. Sya’ir untuk Syekh Muh ammad

1. Sya’ir untuk Syekh Muhammad bin Hasan bin Abdullah

عَ

اِ اِ

ا

عَ مْا

لِّ

ا

كُ اِ

نٌ عَ تَ مْ اِ عَ

نٌ مْ

عَ عَ

نٌ عَ تَ مْ اِ عَ نٌ مْ عَ عَ اِ اِ مْ عَ اِ ـتَ

اِ اِ مْ عَ

اِ ـتَ نٌ مْ عَ عَ مْ اِ مْا

لَّ اِ عَ مْ لَّ عَ تَ عَ

Belajarlah ! maka sesungguhnya ilmu itu adalah perhiasan bagi yang memilikinya Dan menjadi keutamaan dan tanda untuk semua hal yang dipuji

اِ اِ عَ عَ مْا

اِ مْ كُ كُ

مْ اِ

مْ عَ ا مْ عَ اِ مْ اِ مْا

عَ

ـ ا اِ

مْ عَ اِ مْ اِ مْا عَ ـ ا اِ دً ا عَ عَ اِ مٍ

دً

ا عَ عَ اِ

مٍ مْ عَ تَ

لَّ كُ

دً مْ اِ عَ مْ كُ ـ مْ كُ عَ

ا

Dan jadilah kamu orang yang mengambil faidah setiap hari dari bertambahnya ilmu dan berenanglah pada lautan kefaidahan

ا

اِ اِ

عَ

كُ عَ مْ عَ عَ

عَ مْ تَلَّا عَ لِّ اِ مْا

عَ اِ
عَ اِ

اِ اِ عَ

كُ عَ

مْ عَ عَ مْ اِ مْا

لَّ اِ عَ مْ لَّ عَ

تَ عَ

Belajarlah ilmu fiqih maka sesungguhnya ilmu fiqih itu lebih utama yang menuntun kepada kebaikan dan taqwa dan lebih kuatnya tujuan

اِ اِ عَ للَّ ا

اِ مْ اِ عَ

مْ

ـ ا اِ

مْ

اِ مْ كُ تَ

ـ كُ مْ اِ امْ

عَ كُ

كُ تَ ـ كُ مْ اِ امْ عَ كُ عَ كُ لْمْ ـاِ عَ ا عَ

عَ كُ لْمْ

ـاِ عَ ا عَ

عَ اِ ي مْ ا اِ عَ لْمْ

كُ عَ عَ مْا عَ كُ

Ilmu Fiqih ialah tanda yang menunjukan kepada jalan-jalan petunjuk, Ilmu Fiqih itu laksana benteng yang menyelamatkan dari bermacam-macam panca baya

اِ اِ ا

عَ

اِ مْا عَ مْ ا اِ اِ عَ مْ للَّ ا

ـ

عَ عَ

دُّ عَ عَ

مْ للَّ ا ـ عَ عَ دُّ عَ عَ تَ دً لِّ عَ تَ عَ ا

تَ دً لِّ عَ تَ عَ ا كُ

دً تَ ح اِ عَ

دً مْ

ه تَ

اِ عَ لَّ اِ عَ

Maka sesungguhnya satu orang Faqih (orang yang mengerti ilmu fiqih) yang wara’i itu lebih ditakuti syaithan dari pada seribu orang yang beribadah (tetapi bodoh)

2. Sya’ir dari Syekh Imam Burhanudin (Shohibul Hidayah)

كُ

لِّ عَ تَ عَ

ا كُ نٌ اِ عَ

كُ مْ ا اِ كُ تَ عَ

مْ عَ عَ

اِ ه ا كُ لِّ عَ تَ عَ ا كُ نٌ
اِ
ه
ا
كُ لِّ عَ
تَ عَ
ا كُ نٌ

عَ

نٌ تَ مْ

اِ عَ ا نٌ

عَ عَ

4

Sesungguhnya hawa nafsu itu adalah kehinaan yang nyata-nyata hina, dan barang siapa yang dikalahkan oleh hawa nafsu maka ia telah dikalahkan oleh sifat yang hina

8. Sya’ir Sayyidina Ali bin Abi Thalib Karramallahu Wajhahu

ا

مٍ عَ تَ عَ اِ

ه عَ اِ مْ كُ مْعَ

ـ مْ عَ

عَ مْ اِ مْ نكُأ ا عَ

ـ مْ عَ عَ مْ اِ مْ نكُأ ا عَ مٍ لَّ اِ اِ ا لَّ

مٍ لَّ اِ اِ

ا

لَّ اِ

عَ مْ اِ مْا

كُ عَ تَ عَ عَ

عَ عَ

Wahai ketahuilah, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan enam syarat, saya akan menjelaskan kepadamu secara global enam syarat itu dengan jelas

مٍ تَ ا عَ عَ

اِ مْ كُط عَ

مٍ تَ ا عَ عَ اِ مْ كُط عَ مٍ عَ غمْ كُ تَا عَ مٍ

مٍ عَ غمْ كُ تَا عَ

مٍ

عَ اِ ا مْ عَ صمٍ

مْ

اِ

ح

عَ

مٍ

ء

عَ عَذ

1. Cerdas,

2. Rakus ilmu,

3. Sabar,

4. Perbekalan,

5. Petunjuk Guru,

6. Waktu yang

panjang

9. Sya’ir

ي مْ

اِ عَ مْ عَ تَ

اِ اِ عَ كُ مْا اِ ـ مْ اِ عَ مْا

ا

عَ

لَّ اِ عَ

مْ اِ عَ مْا ا عَ لَّ اِ عَ كُ عَ تَ مْ اِ عَ مْ

كُ عَ تَ مْ اِ عَ مْ اِ مْ ا عَ عَ

مْعَأ مْ عَ عَ

ء اِ مْ عَ مْا ـاِ عَ

Tentang seseorang janganlah kamu tanya langsung kepadanya tetapi lihatlah temanya, maka sesungguhnya teman dengan orang yang menemani itu saling mengikuti.

ي مْ

تَ عَ

اِ عَ مْ

ه

كُ مْ ن اِ عَ تَ عَ مٍ مْ

خ عَ ذ عَ عَ عَ مْ اِ عَ
خ عَ
ذ
عَ
عَ
عَ
مْ اِ عَ

دً ّ مْ ا كُ كُ مْ لِّ عَ عَ ٍّ عَ

عَ

ذ عَ

عَ

مْ اِ عَ

Bila orang itu mempunyai sifat jelek, maka jauhilah dengan segera, dan bila mempunyai sifat yang baik maka temanilah, agar kamu mendapat petunjuk

10. Sya’ir

كُ كُ

مْ عَ تَ

عَ

خ

عَ

اِ

ا

ا عَ عَ اِ

مٍ اِ ا ا عَ مْ عَ
مٍ اِ ا
ا
عَ
مْ عَ

اِ اِ عَ

ح

عَ

مْ اِ

عَ عَ

مْ

عَ مْا

ب اِ عَ مْ عَ عَ

Jangan kamu menemani orang yang malas dalam tingkah lakunya, banyak dari orang- orang yang sholeh karena sebab rusaknya orang lain ia juga ikut menjadi rusak

3

5. Sya’ir dari Syekh Imam Ustadz Ruknul Islam Al-Ma’ruf bil Adibil Mukhtar

مْ اِ عَ مْ عَ تَ لِ مْ اِ عَ

عَ مْا

عَ اِ دُّ اِ لَّا اِ اِ ا عَ

اِ دُّ اِ لَّا اِ اِ ا عَ مْ اِ لَّ كُ مْا اِ عَ خ

مْ اِ لَّ كُ مْا

اِ عَ خ اِ ـ مْ ا اِ عَ

ض كُ عَ تَلَّا

لَّ اِ

Sesungguhnya tawadhu’ itu sebagian perbuatan orang-orang yang bertaqwa, dan dengan tawadhu’ orang yang bertaqwa itu akan mendapatkan derajat yang tinggi

مْ اِ للَّ ا

اِ عَ كُ مْ اِ لَّ ا

عَ كُ عَ اِ اِ ا

ح

عَ

مْ اِ

كُ عَ اِ اِ ا ح عَ مْ اِ كُ اِ عَ عَ كُ مْ عَ

كُ اِ

عَ عَ كُ

مْ عَ ب كُ مْ كُ

ا

ـ

ب اِ اِ عَ عَ مْا ـ عَ ا اِ عَ

Dan sebagian dari keanehan itu adalah keanehan orang-orang yang bodoh, yang dalam

tingkah lakunya apakah ia bahagia atau celaka

مْ اِ عَ مْ ا كُ

مْ عَ

نٌ

لِّ عَ عَ

ا

كُ

عَ تَلَّا عَ مْ تَ عَ

ا كُ عَ تَلَّا عَ مْ تَ عَ كُ ح كُ مْ كُ مْ عَ كُ

كُ ح كُ مْ كُ

مْ عَ كُ ه كُ مْ كُ

كُ عَ مْكُ يُ عَ مْ عَ مْ عَ

Atau seperti apakah akan berakhir umur dan ruhnya, pada hari kerusakan ia akan melorot turun atau naik tinggi

مْ اِ لَّ عَ

ه عَ تَ عَ تَ مْ تَلَّ عَ عَ تَ عَ

نٌ ا عَ مْ كُ مْعَ

عَ تَ عَ نٌ ا عَ مْ كُ مْعَ اِ اِ ا نٌ عَ ا اِ

اِ اِ

ا

نٌ عَ

ا

اِ

عَ تَ لِّ عَ اِ ا كُ ء عَ اِ مْ اِ مْا عَ

ا

Dan sombong itu hanyalah sifat yang dimiliki Tuhanku secara khusus maka jauhilah olehmu sifat sombong itu dan bertaqwalah

6. Sya’ir

كُ

ت

عَ عَتَ

اِ عَ لِّ ا

اِ نٌ تَ مْ اِ عَ

ـ مْ اِ عَا عَ

نٌ تَ مْ اِ عَ ـ مْ اِ عَا عَ ت نٌ عَ عَ ح عَ

ت نٌ عَ عَ

ح

عَ

عَ كُ مْا

اِ مْأ عَ

عَ اِ ٍّ

ا

كُ اِ

Untuk setiap manusia dalam melakukan perkara yang luhur hatinya berubah-ubah (tidak sabar), tetapi jarang dari hatinya beberapa laki-laki itu tetap.

7. Sya’ir

اِ عَ عَ كُ مْ اِ ا عَ

دً عَ لِّ كُ كُ مْ اِ ا عَ عَ

دً عَ لِّ كُ كُ مْ اِ ا عَ عَ اِ اِ مْ عَ اِ ا

اِ اِ مْ عَ اِ

ا

كُ عَ عَ لْمْ

عَ مْ لْعَ

عَ عَ لْمْ

لَّ اِ

6

Saya melihat lebih benarnya perkara yang benar kepada kebenaran seorang guru, dan kebenaran yang wajib dijaga oleh setiap orang Islam

اِ عَ مْ

اِ

ا

كُ

مْا عَ مٍ

اِ

ح

عَ

مٍ مْ ح عَ اِ مْ اِ مْ تَ عَ اِ ا

ح عَ اِ مْ اِ مْ تَ عَ اِ ا دً ا عَ عَ عَ اِ

دً

ا عَ عَ عَ اِ مْ عَا اِ

عَ مْ كُ تَ

ه

مْ عَ لَّ ح عَ مْ عَ عَا

Sungguh berhak apa yang telah ditunjukkan kepada seorang guru karena memulyakannya mengajar satu huruf dengan seribu dirham

14.

Sya’ir

ا عَ عَ مْ كُ مْ اعَ

عَ كُ

ذ عَ اِ اِ

عَ

عَ

مْ عَ تَ

عَ

ذ عَ اِ اِ عَ عَ مْ عَ تَ عَ عَ كُ عَ اِ عَ ب

عَ كُ عَ

اِ

عَ

ب

مْ اِ لَّ ا عَ عَ لِّ عَ كُ مْا

لَّ اِ

Sesungguhnya seorang guru dan seorang dokter keduanya tidak akan memberikan nasehat jika tidak dihormati

دً لِّ عَ كُ ت عَ مْ عَ عَ

ا

مْ اِ

عَ

اِ

ه مْ عَ بِ اِ مْ عَ تَ مْ عَ

اِ ه مْ عَ بِ اِ مْ عَ تَ مْ عَ عَ عَ ه تَ مْ

عَ عَ

ه تَ

مْ اِ عَط

عَ

ت

مْ عَ عَ

مْ اِ

عَ

ا

اِ عَ اِ

ا مْ عَ

اِ

Maka bersabarlah terhadap penyakitmu jika kamu berada dalam perawatan dokter, dan terimalah kebodohanmu jika kamu berada dalam didikan seorang guru

15. Sya’ir

لِ مْ اِ عَ مْا

اِ

ا

عَ عَ مْ اِ

نٌ

مْ عَ

ح

اِ مْ لَّ ا

عَ

مْ اِ نٌ مْ عَ ح اِ مْ لَّ ا عَ لِ مْ اِ عَ عَ

لِ مْ اِ

عَ عَ كُ مْ اِ ا نٌ مْ عَ

تَ

ح

كُ مْ اِ مْا عَ

Ilmu itu musuh bagi orang yang merasa tinggi hati (sombong), laksana air yang mengalir itu musuh pada tempat yang tinggi

16. Sya’ir

مٍ مْ كُ اِ

ٍّ

اِ

عَ

اِ ا

دٌّ عَ

مْ

تَ عَ

ه

عَ

اِ عَ اِ ا دٌّ عَ مْ تَ عَ ه عَ مٍ مْعَ دُّ كُ ٍّ

مٍ مْعَ

دُّ كُ

ٍّ بِ اِاِ عَ

ٍّ عَ بِ اِ

Semua kemuliaan itu datang dengan pertolongan Allah bukan karena sungguh-sungguh, namun apakah pertolongan Allah itu cukup jika tidak bersungguh-sungguh

كُ كُ

مْ

عَ تَ عَ

اِ

ا ا عَ لَّ ا

اِ

كُ

ض عَ مْ كُ تَ اِ مْ عَ لْمْ

5

عَ

كُ تَ اِ مْ عَ لْ مْ  5   عَ نٌ عَ مْ ا

نٌ عَ مْ ا عَ اِ مْ اِ عَ لْمْ

تَ اِ

عَ اِ اِ مْ اِ عَ مْا

عَ مْ عَ

Menularnya kebodohan kepada orang yang cerdas/mengerti sangatlah cepat, laksana bara api yang dimasukkan kedalam abu, maka bara api itu pasti akan mati.

11. Sya’ir berbahasa Persia

مْ عَ لَّ

ا

اِ

ا

ا

ا عَ

اِ

مْ عَ ا اِPersia مْ عَ لَّ ا اِ ا ا ا عَ اِ عَ عَ عَ مْ كُ

عَ عَ

عَ مْ كُ مْ عَ مْ عَ

مْ عَ عَ

عَ

ا

ا

تَا تَ

ا

ا

Teman yang buruk perangainya lebih buruk dibanding dengan ular yang buruk sifatnya, Demi dzat Allah yang Maha Suci tempat bergantung/memohon

مْ

ن

اِ عَ

ااِ مْ عَ

عَ عَ تَ مْ

اِ

مْ كُ مْ اِ ن عَ

عَ

مْ اِ مْ كُ مْ اِ ن عَ عَ مْ اِ عَ عَ ا اِ مْ

مْ

اِ عَ

عَ ا اِ

مْ تَ عَ ا مْ عَ

مْ عَ عَ عَ

ا

Teman yang buruk perangainya akan membawamu ke tengah-tengah Neraka Jahim, Carilah teman yang sholeh, maka kamu akan mendapatkan Syurga Na’im

12. Sya’ir

ب اِ اِ عَ ـ مْ عَ كُ اِ مْكُ يُ

دً اِ

عَ

مْ عَ

كُ اِ مْكُ يُ دً اِ عَ مْ عَ اِ اِ مْ عَ ـ مْ ا

اِ اِ مْ عَ ـ مْ ا اِ عَ مْ اِ مْا

اِ غ مْ تَ عَ

عَ

مْ كُ

مْ اِ

Jika kamu menginginkan ilmu dari ahlinya, atau menginginkan seorang saksi yang memberi khabar tentang perkara yang ghaib/samar

ب اِ ح اِ لَّ ا اِ ب عَ

ا

اِ

ح

لَّ

ا

اِاِ عَ مْ عَ

ب عَ ا اِ ح لَّ ا اِ اِ عَ مْ عَ عَ سْ مْ عَ

عَ سْ مْ عَ اِ ض عَ مْ عَ

ا

ه عَ اِ تَ

مْ اِاِ عَ مْ عَ

Maka jadikanlah bumi itu ibarat dengan beberapa namanya, dan seorang teman dengan temannya yang lain

13. Sya’ir

ا

اِ اِ مْ كُ

لِّ كُ

عَ عَ

دً

مْ

اِ

ح

كُ عَ عَ مْ عَ عَ

عَ عَ دً مْ اِ ح كُ عَ عَ مْ عَ عَ اِ لِّ عَ كُ

اِ لِّ عَ كُ مْا

لَّ ح عَ لِّ عَ امْ

لَّ

ح عَ عَ كُ مْ عَ عَ

كُ مْ كُ عَ

عَ

مْ عَ

كُ مْ اِ مْا عَ

8

هكُ عَ لَّ عَ عَ

عَ  8   هكُ عَ لَّ عَ عَ مٍ لَّ عَ ا عَ ل

مٍ لَّ عَ

ا

عَ

ل

عَ مْ كُ

اِ

ا عَ مْا

كُ

عَ اِ مْ

س عَ مْ عَا عَ

Dan tidak akan berhasil usaha mendapatkan harta tanpa susah payah yang kamu tanggung, maka ilmu pun sama keberadaannya harus dengan susah payah

19. Sya’ir Syekh Abu Thayyib

اِ عَ لَّا

عَ عَ

ـ عَ مْ اِ

اِ

ا عَ مْا صاِ

مْ تَ عَ

عَ

اِ مْ تَ كُ كُ اِ مْ تَ كُ كُ

مْ اِ

عَ عَ مْ اعَ عَ

Dan saya tidak melihat aib manusia itu sebagai aib seperti halnya orang-orang yang mampu namun mengurangi kemampuannya untuk berbuat sempurna

20. Sya’ir

لِ مْ اِ

عَ لَّ ا

عَ ه عَ ا عَ

عَ كُ مْا

بعَعَط عَ ـ مْ ا عَ عَ

كُ مْا بعَعَط عَ ـ مْ ا عَ عَ لِ مْ اِ عَ عَ مْا ب

لِ مْ اِ عَ عَ مْا

ب كُ عَ عَ مْ كُ لِّ عَ مْا

ا

اِ مْ عَ اِ

Dengan kadar kesusahan maka akan menghasilkan derajat keluhuran, dan barang siapa yang mencari derajat luhur maka ia harus membuka matanya diwaktu malam

لِلَّ مْ اِ ا

ب عَ عَ عَ ط

ـ مْ ا عَ عَ مْ عَ مْا

كُ

مْ

ص

غ تَ عَ

كُ

مْ عَ مْا كُ مْ ص غ تَ عَ كُ دً مْ عَا كُ عَ تَ

دً مْ عَا كُ عَ تَ عَ لَّثُكُ

لَّ اِ مْا كُ مْ كُ تَ عَ

Kamu berharap kemuliaan tetapi kamu tidur diwaktu malam, laksana orang yang mencari intan permata didasar lautan dengan menyelam

لِ مْ اِ عَ لَّ ا

اِ

عَ ا عَ مْ اِ ء مْ عَ مْا

ه

اِ

دُّ اِ عَ

ء مْ عَ مْ ا ه اِ دُّ اِ عَ لِ مْ اِ عَ عَ مْا

لِ مْ اِ عَ عَ مْا

اِ عَ اِ لْمْ اِ ب اِ مْ عَ مْا

ا

دُّ كُ كُ

Tingginya kemuliaan itu harus dengan cita-cita yang tinggi, dan kemuliaan seseorang itu berada disaat membuka matanya diwaktu malam

لِ مْ اِ عَ عَ مْا

عَ مْ

ا عَ عَ

ا عَ

ض عَ اِ

اِ مْ

عَ

اِ

عَ عَ ا عَ ض عَ اِ اِ مْ عَ اِ لِ مْ اِ عَ لَّ

لِ مْ اِ

عَ لَّ ا

مْ اِ

ا مْ لِّ عَ عَ مْ تَلَّا

كُ

مْ عَ تَ عَ

Saya meninggalkan tidur diwaktu malam, Ya Rabbi, karena mengharap ridho-Mu wahai Rajanya para raja

مٍ مْ عَ

عَ عَ ا عَ كُ مْ كُ عَ تَ

7

ٍّ

كُ

ح

مْ عَ عَ

عَ تَ  7   ٍّ كُ ح مْ عَ عَ ٍّ كُ ح عَ

ٍّ

كُ

ح

عَ

عَ ا عَ كُ مْ كُ عَ تَ مٍ مْ عَ

عَ عَ

مْ

Maka sudah banyak terjadi seorang hamba sahaya yang berada pada tempat manusia bebas, dan sebaliknya sudah banyak terjadi pula orang yang bebas berada pada tempatnya seorang hamba sahaya

17. Sya’ir dari Syekh Imam al-Ustadz Sadiduddin asy-Syairozy

اِ عَ مْ

ا

كُ

غ

مٍ

ا

عَ

لَّ كُ

كُ عَ مْ عَ تَ

دُّ اِ لْمْ عَ

كُ كُ عَ مْ عَ تَ دُّ اِ لْمْ عَ اِ ا اِ عَ مٍ ا

اِ

ا

اِ

عَ

مٍ ا مْ عَ لَّ كُ مْ اِ مْ كُ دُّ اِ لْمْ عَ

Bersungguh-sungguh itu akan mendekatkan perkara yang jauh, dan bersungguh-sungguh itu juga akan membuka semua pintu yang terkunci

اِ لِّ

ض عَ

مٍ مْ عَ اِ ا

تَ تَ ذ ؤ عَ مْ كُ مٍ لَّ اِ مْ كُ نٌ
تَ تَ
ذ
ؤ
عَ مْ كُ مٍ لَّ اِ مْ كُ
نٌ

كُ

ا

مْ

لِّ عَ لْمْ اِ ا اِ

ا

اِ مْ خ عَ دُّ

عَ عَ عَ

ح

Dan yang lebih berhak mendapatkan kesusahan dari mahluk Allah adalah seseorang yang mempunyai keinginan, yang akan dicoba/diuji dengan kehidupan yang sulit/sempit

اِ عَمْ عَ مْ

اِ

مْ عَ

ب كُ مْ ط اِ عَ ب اِ مْ اِ لَّ ا

كُ مْ كُ تَا

اِ اِ اِ مْ ء عَ مْا ح كُ عَ عَ
اِ
اِ اِ مْ
ء
عَ مْا
ح كُ عَ
عَ

عَ عَ

اِ مْ اِ الَّا

عَ ا عَ

ـ

اِ

Dan sebagian tanda dari ketetapan dan hukum Allah itu ialah kehidupan susah bagi orang yang pintar dan kehidupan mewah bagi orang-orang yang bodoh/dungu

ق مٍ دُّ عَ عَ ي لَّ عَ اِ عَ اِ عَ مْ عَ تَ

تَ

اِ لَّ ض اِ

عَ مْ عَ تَ تَ اِ لَّ ض اِ نَ عَ اِ غمْا عَ اِ ح

نَ عَ اِ غمْا عَ اِ

ح كُ

عَ اِ امْ

ق اِ كُ مْ عَ

عَ

ـ ا ـ اِ عَا

لَّ

Tetapi orang yang diberi rizqi kecerdasan akal, maka akan terhalang baginya kekayaan, karena keduanya berlawanan dan keduanya akan terpisah dimanapun

18. Sya’ir

كُ مْ تَ كُ تَ كُ

كُ مْ

تَ كُ كُ لْمْ عَ

ء مٍ

عَ عَ

اِ مْ عَ

اِ

غ ا

اِ ا ه تَ عَ ظ عَ كُ دً مْ اِ عَ
اِ
ا
ه
تَ
عَ ظ عَ كُ
دً مْ
اِ عَ

عَ

اِ مْعَ تَ مْ عَ

عَ مْ تَلَّ عَعَ تَ

Kamu berharap untuk menjadi seorang ahli Fiqih yang pandai bicara (munadzaroh) dengan tidak bersusah payah, dan ketahuilah bahwa kegilaan itu bermacam-macam

10

Langgengkanlah olehmu tadarrus pelajaran dan jangan terputus-putus, maka ilmu itu dengan ditadarrus akan menjadi tetap dan semakin bertambah

23. Sya’ir

كُ مْ كُ عَ تَ

دً مْ عَا

نَ عَ كُ مْا عَ عَ ـ مْ عَ عَ

عَ كُ مْ ا عَ عَ ـ مْ عَ عَ كُ مْ كُ تَ عَ ا

كُ مْ كُ تَ عَ

ا

عَ

عَ

مْ كُ تَ

لِّ عَ مْا

اِ مْ عَ اِ ا

Dengan kadar jerih payah yang dilakukan kamu akan memperoleh apa yang kamu inginkan, maka barang siapa mengharapkan beberapa keinginan bangunlah diwaktu malam

كُ مْ كُ عَ عَ

عَ عَ عَ عَ امْ

لَّ اِ عَ عَ

عَ عَ عَ ا مْ لَّ اِ عَ عَ ه عَ مْ اِ عَ مْ عَ

ه

عَ

مْ اِ عَ مْ عَ اِ عَ عَ عَ امْ

عَ لَّ عَ عَ

Dan pada hari-hari waktu muda ambillah keuntungan manfaatnya, ketahuilah sesungguhnya masa muda itu tidaklah abadi

24. Sya’ir dari Syekh Abu Thayyib

كُ اِ

عَ عَ مْا

يْ اِ مْ اِ عَ مْا

اِ مْ عَ

عَ عَ تِمْأ مْ اِ عَ عَ

عَ عَ عَ تِمْأ مْ اِ عَ عَ كُ اِ عَ عَ مْا تِمْأ اِ عَ

كُ اِ عَ عَ مْا

تِمْأ اِ عَ اِ مْ عَ مْا

اِ مْ عَ

اِ مْ عَ

عَ عَ

Harapan itu akan datang kepada orang-orang yang berharap sesuai dengan kadar usahanya, dan kemuliaan itu akan datang sesuai dengan kadar usaha yang dilakukan oleh orang-orang yang mulya

كُ اِ عَ

عَ مْا

اِ مْ اِ عَ مْا

اِ مْ عَ

مْ اِ كُ كُ غ مْ عَ عَ

عَ مْ اِ كُ كُ غ مْ عَ عَ عَ كُ عَ غ ا اِ اِ

عَ كُ

عَ غ ا اِ اِ مْ اِ غ لَّ ا

اِ مْ عَ

مْ اِ كُ كُ

مْ تَ عَ عَ

Dan kecilnya kemuliaan akan besar terlihat dimata orang-orang yang derajatnya kecil/rendah, dan keagungan yang tinggi akan terlihat kecil/rendah dimata orang-orang yang tinggi derajatnya

25. Sya’ir

يْ اِ مْ اِ عَ مْ كُ عَ ا عَ عَ

عَ

لَّ ا عَ

عَ عَ

عَ ا عَ عَ عَ لَّ ا عَ عَ عَ كُ ا مْ اِ عَ ا

كُ ا مْ اِ عَ ا مْ عَ

ا عَ اِ ا مْ عَ اِ ا

مْ

عَ

مْ تَ عَ

عَ

عَ

اِ

عَ

كُ مْا

بعَعَط اِ مْ اِ عَ مْ كُ مْا

9

ع عَ ض عَ عَ

مْ كُ مْ ا  9   ع عَ ض عَ عَ ٍّ عَ اِ

ٍّ عَ اِ مْ عَ

ـ

مْ

اِ

ا

عَ كُ مْا

عَ عَ

ـ مْ ا عَ عَ

Dan barang siapa yang mengharapkan kemuliaan dengan tidak mau bersusah payah, maka ia telah menyia-nyiakan umurnya dalam mencari sesuatu yang mustahil

لِ مْ اِ

عَ عَ مْا

عَ مْ عَ

نِاِ مْ مْ تَلِّ عَ تَ عَ مْ تَلِّ عَ تَ عَ

Maka mudah-mudahan dengan pertolongan-Mu kepadaku, dalam menghasilkan ilmu, dan mudah-mudahan Engkau membawaku pada penghujung keluhuran/kemuliaan

21. Sya’ir

دً عَعَ

ه عَ اِ مْ ا عَ مْ اِ كُ عَ تَعَا مْ ذمْ اِ لَّ عَ مْ تَ عَ

مْ ذمْ اِ لَّ عَ مْ تَ عَ دً مْكُ ا كُ عَا عَ ي مْ

دً مْكُ

ا

كُ عَا عَ

ي مْ اِ عَ يَ مْ عَ مْ عَ عَ ء عَ

ـ مْ ا عَ

Barang siapa ingin mengumpulkan angan-angannya secara keseluruhan, maka sebaiknya ia menjadikan malam harinya sebagai waktu mendapatkan angan-angan itu, laksana seekor unta

عَ

لَّ كُ مْا

عَ كُ تَ مْ تَ عَ

مْ عَ

مْ اِ اِ

ح

عَ

عَ

ا

عَ

مْ اِ

مْ اِ

اِ اِ ح عَ عَ ا عَ مْ اِ مْ اِ دً ه عَ ا عَ

دً ه عَ ا عَ اِ اِ

ا

عَ مْ عَ

مْ

عَ

عَ

ا

عَ

عَ عَط مْ اِ مْ عَ

Sedikitkanlah makanmu agar kamu mendapatkan matamu terus terjaga (melek), jika kamu ingin mendapatkan predikat orang yang sempurna wahai sahabatku

22. Sya’ir

عَ تَ عَ للِّ ا

اِ ذعَ ح مْ عَ عَ

مْ تَلَّا

بلِّ اِ عَ عَ

عَ مْ تَلَّا بلِّ اِ عَ عَ عَ عَ عَ مْا اِ اِ ا اِ مْ

عَ عَ عَ مْا

اِ اِ

ا اِ مْ اِ مْا

عَ

ب عَ اِ ا عَ ط عَ

Wahai orang yang belajar ilmu tetaplah dalam kewara’ian, dan jauhilah banyak tidur serta takutlah kekenyangan

عَ عَ تَ عَ

مْ عَ

عَ عَ

اِ مْ لَّا اِ

ا

كُ مْ اِ مْا عَ

لَّ ا اِ ا كُ مْ اِ مْا عَ كُ كُ اِ عَ كُ تَ عَ

كُ كُ اِ عَ كُ تَ

عَ

اِ مْ لَّا

عَ عَ

مْ اِ ا عَ

12

Berapa banyak yang malu, yang lemah dan yang kesal/kecewa yang besar, itu terlahir untuk manusia yang disebabkan dari kemalasan

اِ عَ

عَ

ـ

مْ

اِ

ا

لَّ

كُ

مْ عَ

عَ عَ

ا

عَ

مْ اِ عَ

مْ عَ

ا

عَ

عَ عَ عَ ا عَ مْ اِ عَ مْ عَ ا عَ مٍ عَ كُ ـ

مٍ عَ كُ

ـ مْ عَ

اِ

مْ عَ مْا

اِ

مٍ مْ عَ ـ مْ عَ اعَ لَّ اِ

Takutilah olehmu dari malas dalam membahas pelajaran, dan dari kesyubhatan apa-apa yang telah kamu ketahui dan kamu ragu-ragu dari sifat malas

29. Sya’ir dari Sayyidina Ali Bin Abi Thalib ra

ا

نٌ عَ

ء اِ عَ مْ عَلأ مْ تَ اِ ا

عَ نٌ مْ اِ

عَ عَا
عَ عَا

عَ مْ اِ اِ لَّ عَ لْمْ

تَ

عَ عَ مْ

اِ

عَ تَ مْ ض اِ عَ

Saya rela diberikan bagian oleh Allah Yang Maha Kuasa, bagi saya ilmu dan bagi musuh- musuh saya adalah harta

كُ عَ عَ تَ عَ

عَ تَ مْ عَ تَ

عَ مْ اِ مْا

لَّ اِ عَ

تَ عَ مْ اِ مْا لَّ اِ عَ ب مٍ مْ اِ عَ ـ مْ عَ

ب مٍ مْ اِ عَ ـ مْ عَ

نَ عَ مْ عَ تَ

عَ

عَ مْا

لَّ اِ عَ

Maka sesungguhnya harta itu akan rusak dalam waktu dekat, dan sesungguhnya ilmu itu akan langgeng tidak pernah hilang

30. Sya’ir dari Syekh Imam Dzahiruddin (Syekh Hasan bin Ali al-Ma’ruf)

كُ ء عَ ح مْ عَ عَ

مْ تَ كُ

ا

عَ

مْ اِ عَ

عَ

ا

مْ كُ اِ

عَ مْا عَ

اِ عَ عَ ا مْ كُ اِ عَ مْا عَ مْ اِاِ تِ مْ ا عَ

مْ اِاِ تِ مْ ا عَ عَ مْ تَ عَ

عَ مْ عَ عَ عَ مْ كُ اِ عَ لْمْ عَ

Orang-orang bodoh itu telah mati sebelum mereka mati, dan orang-orang alim itu akan terus hidup walaupun ia sudah mati

31. Sya’ir dari Syekh Burhanuddin

كُ مْ تَ كُ تَ كُ

اِ مْ تَ كُ كُ مْا

عَ مْ تَ عَ

مْ كُ ا كُ عَ

ه

مْ عَ عَ

تَ عَ مْ كُ ا كُ عَ ه مْ عَ عَ اِ اِ مْ عَ اِ

اِ اِ مْ عَ

اِ

ت نٌ مْ عَ

ا

ت اِ مْ عَ مْا عَ مْ تَ عَ

اِ ه مْ عَ لْمْ

اِ عَ

11

Maka janganlah kamu terburu-buru dalam pekerjaanmu dan sebaiknya langgengkanlah (terus menerus), karena tidak ada yang bisa meluruskan tongkatmu seperti halnya seseorang yang melakukannya dengan terus menerus

26. Sya’ir dari Syekh Abu Nashr ash-Shaffari al-Anshari

اِ ه عَ ا عَ مْ اِ

اِ

عَ

ح مْ لإ اِ مْ عَ

اِ مْ عَ مْا

عَ لِّ اِ مْا

اِ

مْ عَ مْا عَ لِّ اِ مْا اِ اِ عَ عَ مْا ـاِ عَ مْ خ

اِ عَ عَ مْا ـاِ عَ

مْ

خ اِ مْ

تَ كُ عَ

ساِ

مْ تَن عَ عَ ساِ

مْ تَن عَ عَ

Hai jiwaku, hai jiwaku, janganlah kamu lambat dalam beramal kebaikan, berbuat adil dan berbuat baik dengan perlahan-lahan,

اِ عَ

عَ

ي مْ

ذ اِ دُّ

كُ

مٍ مْ كُ عَ ء مٍ عَ عَ ا

مْ اِ عَ

مْ كُ عَ ء مٍ عَ عَ ا مْ اِ عَ طنٌ عَ عَ مْ ا

طنٌ عَ عَ مْ ا كُ اِ مْ عَ لِمْ

غ

اِ

مٍ عَ عَ

ي مْ

ذ اِ دُّ

كُ عَ

Maka setiap orang yang beramal akan berada dalam kebaikan yang diinginkan, dan setiap orang yang malas akan berada pada kecelakaan dan keburukan

27. Sya’ir

اِ عَ عَ لْمْ

ذ اِ مْ اِ

تِاِ مْ كُ تَمْ عَ لَّ اِ عَ

مْ كُ تَمْ عَ لَّ اِ عَ مْ اِ عَ تَلَّا عَ عَ ا كُ

مْ اِ عَ تَلَّا عَ عَ ا كُ عَ لَّا

اِ مْ عَ تَن مْ اِ ا عَ

Hai jiwaku tinggalkanlah perilaku malas dan lambat, jika tidak maka kamu telah menjadikanku pada kehinaan

لِّ اِ

اعَ عَ مْ اِ

عَ مْ ح عَ مٍ عَ عَ ن

ا

اِ

عَ ا اِ

مْ ح عَ مٍ عَ عَ ن ا اِ عَ ا اِ عَ يَ مْ كُ

عَ

يَ مْ كُ ظ لَّ عَ امْ

عَ

عَ

ا

كُ مْ اِ

عَ عَ مْ

عَ تَ عَ

Maka saya tidak melihat pada sifat malas itu bagian yang akan diberikan, selain kekesalan dan sia-sianya pengharapan/cita-cita

28. Sya’ir

اِ عَ

عَ

اِ

ـ مْ ا

اِ

عَ

ن

مْ

لإ اِ مْ اِ ا عَ لَّ عَ تَ عَ

تَ

ا

ٍّ عَ

اِ ا عَ لَّ عَ تَ عَ تَ ا ٍّ عَ ن مٍ عَ عَ مْ

ن

مٍ عَ عَ

مْ عَ عَ

مٍ مْ

عَ

مْ عَ عَ

ء مٍ عَ ح عَ ـ مْ ا اِ

مْ عَ

14

Ilmu itu lebih tinggi pangkatnya dari semua pangkat, dan dari selain ilmu, keagungannya yang tinggi itu berada dalam gabungan/berjama’ah

اِ كُ عَ تَلَّا

عَ مْ عَ ت اِ مْ عَ مْا

عَ مْ عَ تَا اِ ه مْ عَ لْمْ

كُ ذ عَ دً اِ
كُ
ذ
عَ
دً اِ

ا

عَ عَ كُ

كُ هدُّ اِ

عَ تَ مْ تَ عَ

اِ مْ اِ مْا

ذكُعَ

Maka orang yang berilmu itu langgeng keagungannya dengan berlipat ganda, dan orang bodoh itu setelah mati ia akan berada dibawah debu-debu

ب اِ اِ عَ عَ مْا

لِ اِ

عَ

اِ

مْ كُ مْا

لِ لِّ اِ

عَ

لَّ اِ كُ

كُ مْ ا لِ لِّ اِ عَ لَّ اِ كُ عَ تَ عَ مْ ـاِ ا

عَ تَ عَ مْ

ـاِ ا عَ كُ ه عَ

ا

عَ

مْ كُ مْ عَ تَ

عَ

ت عَ ه عَ تَ مْ ه عَ تَ عَ

Maka jauh sekali, orang-orang yang naik tinggi tidak berharap pada keagungan ilmu, seperti naik tingginya seorang yang memiliki kerajaan dan memerintah bala tentara

ب اِ اِ عَ عَ مْا لِّ كُ اِ

مْ

اِ ذ ـ ح مْ عَ نٌ مْ عَ لَّ اِ عَ
اِ
ذ
ـ
ح
مْ عَ
نٌ مْ
عَ
لَّ اِ عَ

تَا

مْ كُ عَمْ سْ عَ اِ مْ اِ عَ ض عَ مْ عَ

ا

مْ كُ مْ عَ عَ

مْ اِ

ا مْ كُ ا عَ

Saya akan menulis untuk kalian beberapa hal tentang ilmu, maka dengarkanlah ! namun saya merasa sempit untuk menyebutkan semua cerita ilmu

ب اِ اِ

عَ غمْا

عَمْ عَ تَا اِ مْ لَّا

لَّ ا عَ اِ ه مْ عَ لْمْ

كُ ذ عَ
كُ
ذ
عَ

عَ عَ مْا ـاِ عَ

ي مْ اِ ه مْ تَ عَ

اِ مْ تَدُّا دُّ كُ كُ مْ تَدُّا

عَ كُ

Ilmu itu adalah cahaya semua cahaya yang memberi petunjuk orang buta, dan orang bodoh itu melewati suatu masa ia berada diantara kegelapan yang sangat

ب اِ عَ تَلَّا

اِ

اِ

دً

اِ

ا

مْ اِ مْكُ يِ عَ

ه عَ تَعَا مْ اِ

مْكُ يِ عَ ه عَ تَعَا مْ اِ عَ عَ مْا ـاِ ا عَ مْ اِ

عَ عَ مْا ـاِ ا عَ مْ اِ مْ عَ كُ ء لَّ للَّ ا كُ عَ مْ ذا لِّ عَ كُ

Ilmu itu laksana gunung yang tinggi yang dapat menjaga orang-orang yang mengungsi, dan menjadikannya aman dari masalah

ب اِ عَ تَلَّا

اِ

عَمْ عَ تَا ح كُ مْ دُّ ا عَ مْ

تَعَ اِ مْ عَ تَ اِ اِ ا

مْ تَعَ اِ مْ عَ تَ اِ اِ ا مْ اِ اِ تِ عَ عَ عَ

مْ اِاِ تِ عَ عَ عَ

مْ اِ

كُ

لَّا عَ

مْ اِ عَ مْ عَ تَ

اِ اِ ا

Dengan ilmu orang akan selamat disaat manusia yang lain berada dalam kelalaian, dengan ilmu orang berharap, dan ruh itu berada diantara tulang dada

ب اِ عَ عَ مْا

اِ

لِّ عَ

اِ عَ تَ مْ تَلِّا

ا مْ عَ

ا

اِ

عَ اِ
عَ اِ

دً ا اِ عَ

عَ

ح

عَ

ـ مْ ا عَ كُ

عَ

مْ ن لإ مْ كُ عَ ل مْ عَ اِ اِ

ا

اِ

13

Bagi orang-orang yang bodoh dalam kebodohannya ia telah mati sebelum ia mati, maka jasadnya orang-orang bodoh itu telah terkubur sebelum ia dikubur

كُ مْ

كُ كُ

ل

ن

اِ مْ

لدُّا كُ

عَمْ ح اِ كُ

عَا س عَ مْ عَا عَ

مْ ح اِ كُ عَا س عَ مْ عَا عَ ا نٌ لِّ عَ اِ مْ

ا

نٌ لِّ عَ

اِ مْ اِ مْا اِ ا

عَ

يَ مْ عَ مْ اعَ دً ء عَ

ا لَّ اِ عَ

مْ

Dan sesungguhnya seseorang yang tidak hidup dengan mempunyai ilmu ia adalah mayyit (orang mati), dan mereka tidak dibangkitkan pada waktu hari kebangkitan

32. Sya’ir

كُ مْ

ا اِ عَ

اِ عَ تَدُّا

عَ مْ عَ كُ كُا ا عَ مْ عَ عَ اِ اِ عَ مْ عَ كُ كُ ا ا مْ ا عَ عَ مْ عَ نٌ اِ خ مْ ا عَ عَ مْ عَ نٌ اِ خ عَ دٌّ ح عَ اِ مْ اِ مْا

تَا

ا

خ كُ عَ

Orang yang mempunyai ilmu itu hidup kekal setelah matinya, dan anggota tubuhnya yang berada dibawah tanah telah hancur

كُمْ يْ اِ عَ

عَ كُ عَ ء اِ عَ حعَ مْ مْ عَ ا اِ ـعَ دُّ كُ

ـ

حعَ مْ مْ عَ ا اِ ـعَ دُّ كُ ـ عَ تَلَّثا عَ عَ مْ ا

عَ تَلَّثا

عَ عَ

مْ

ا

ل مْعَ يِ عَ كُ عَ نٌ لِّ عَ

اِ

اِ ه مْ عَ لْمْ

كُ ذ عَ

Dan orang bodoh itu mayyit yang berjalan diatas bumi, yang menyangka diri mereka hidup padahal ia telah tidak ada

33. Sya’ir

كُ مْ اِ عَ مْ

عَ نٌ ه مْ عَ

بمْ اِ عَ مْا

ت كُ مْ ا عَ عَ

بمْ اِ عَ مْا ت كُ مْ ا عَ عَ كُ مْ اِ عَ مْ عَ

كُ مْ اِ عَ مْ

عَ نٌ مْ اِ

بمْ عَ مْا كُ عَ عَ

ح

اِ

Hidupnya hati itu karena ilmu maka ambillah olehmu keuntungan, dan matinya hati itu karena bodoh maka jauhilah

34. Sya’ir dari Syekh Burhanuddin

ب اِ اِ عَ عَ مْا

اِ

عَ كُ مْا

دُّ اِ اِ اِ ن مْ ا كُ ـ مْ ا اِ عَ

اِ اِ ن مْ ا كُ ـ مْ ا اِ عَ ب اِ اِ عَ عَ

ب اِ اِ عَ عَ مْا

اِ مٍ عَ تَ مْ كُ

عَ مْ عَ كُ مْ اِ مْا

ذ اِ اِ

16

Ilmu fiqih itu sesuatu yang sangat berharga yang kamu dapat menyimpan apapun didalamnya, barang siapa yang tadarrus ilmu maka ia tidak akan kehilangan keagungannya

كُ ه كُ خ اِ عَ

نٌ عَ تَ مْ اِ اِ مْ اِ مْا

كُلَّ عَ عَ

اِ اِ مْ اِ مْا كُلَّ عَ عَ كُ كُ عَ تَ عَ مْ ه عَ

كُ كُ عَ تَعَ مْ

ه

عَ

مْ عَ مْ

عَ

ا

ا

عَ

عَ

اِ مْ تَ عَ اِ ا

مْ

عَ مْ

ه

عَ

Maka sungguh-sungguhlah untuk dirimu terhadap sesuatu yang menjadikanmu bodoh, karena awalnya ilmu itu adalah kebahagiaan dan akhirnya ilmu itu juga kebahagiaan

37. Sya’ir

اِ عَ لَّ ا

اِ مْ عَ

مْ

ـ ا اِ

اِ

ء مْ عَ مْا كُ

ء

عَ عَ مْ ـ ا اِ اِ ء مْ عَ مْ ا كُ ء نٌ عَ لَّثُكُ نٌ

نٌ عَ لَّثُكُ

نٌ عَ لَّثُكُ

نٌ عَ تَ عَ

Maka itu cela, kemudian cela, kemudian cela, celakanya seseorang itu berawal dari makanannya

38. Sya’ir dari Syekh Imam Qiwamuddin Hammad bin Ibrahim bin Isma’il

اِ مْ اِ عَ

ا

اِ مْ اِ اِ

كُ ا عَ مْ

ا عَ مْ ا عَ عَ

اِ

كُ ا عَ مْ ا عَ مْ ا عَ عَ اِ اِ مْ اِ عَ مْ

اِ مْ اِ عَ مْ كُ مْا

عَ ا عَ مْ

اِ

خ

عَ مْ اِ مْا

اِ كُ

مْ كُ

خ

Layanilah olehmu ilmu seperti melayaninya orang yang mengharap kefaidahan, dan teruslah bertadarrus ilmu dengan perbuatan yang terpuji

اِ مْ اِ مْألَّا عَ عَ عَ كُ ه مْ لِّ عَ لَّثُكُ

كُ ه مْ لِّ عَ لَّ ثُ كُ كُ ه مْ اِ عَ دً مْ عَ

كُ ه مْ اِ عَ

دً مْ عَ

عَ

مْ

اِ عَ

ح

ا عَ

ذ عَ اِ عَ

Jika kamu telah menghafal sesuatu, ulangilah lagi, maka kamu akan dapat menghafal dengan hafalan yang kuat

اِ مْ اِ امْألَّا

عَ عَ

اِ ا اِ مْ ا عَ

عَ اِ عَ

اِ ا اِ مْ ا عَ عَ اِ عَ اِ مْ عَا اِ ا عَ مْ

اِ مْ عَا اِ

ا عَ مْ كُ عَ

تَ

مْ اِ

كُ مْ لِّ عَ لَّثُكُ

Kemudian catatlah agar kamu nanti bisa kembali melihat, dan teruslah tadarrus untuk selamanya

15

Dengan ilmu orang akan memberi syafa’at/pertolongan kepada orang yang keluar dengan kedurhakaan, ke dasar neraka tempat kembali yang buruk

ا عَ

ب اِ

اِ

عَ مْا

لَّ كُ

عَ

عَ

مْ عَ كُ ه عَ ح عَ ـ مْ ا عَ عَ

مْ عَ كُ ه عَ ح عَ ـ مْ ا عَ عَ عَ لَّ كُ ه

عَ لَّ كُ

ه

اِ اِ آ عَ مْا

عَ عَ

كُ

ا عَ عَ ـ مْ عَ عَ

Maka barang siapa yang tujuannya itu ilmu, maka ia telah mempunyai bermacam-macam tujuan, Dan barang siapa mendapatkan ilmu maka ia telah mendapatkan semua yang ia cari

باِ ا اِ عَ عَ مْا

ت اِ مْ عَ اِ ا

مْ لِّ عَ

كُ عَ تَمْ اِ

ن

ذ عَ اِ ذ عَ اِ

عَ اِ امْ

عَ

ح اِ

ب

عَ

ا

عَ عَ لِ مْ اِ عَ مْا

ب كُ عَ مْ عَ مْا

عَ كُ

Ilmu itu adalah derajat yang tinggi wahai orang-orang yang berakal, jika kamu memperoleh ilmu maka mudahkanlah dengan mengambil derajat yang terlepas

ب اِ عَ عَ مْا

اِ

كُ تَ مْ خ عَ عَ مْ اِ مْا

لَّ اِ عَ

ض مْ

لِّ عَ عَ

غ تَ

مْا لَّ اِ عَ ض مْ لِّ عَ عَ غ تَ عَ اِ مْ اِ عَ

عَ اِ مْ اِ عَ ب كُ مْ ط عَ

ه

ن

اِ

عَ تَندُّا مْ

عَ

عَ عَ

مْ اِ عَ

Maka jika dunia dan kenikmatannya terlepas darimu, pejamkanlah matamu sesungguhnya ilmu itu adalah pemberian yang terbaik

35. Sya’ir

ا

اِ عَ اِ مْ اِ

عَ مْ عَ اِ مْ اِ مْا

كُ مْ اِ عَ

اِ مْ اِ مْا كُ مْ اِ عَ مٍ مْ اِ اِ ا مٍ مْ اِ

مٍ مْ اِ اِ ا

مٍ مْ اِ

مْ كُ ذ لَّ تَ عَ

مْ

ا عَ

ذ عَ اِ

Apabila telah dimuliakan orang-orang yang mempunyai ilmu dengan keilmuannya, maka ilmu fiqih itu lebih utama-utamanya kemuliaan

عَ عَ عَ

اِ

عَ

كُ تَ مْ

اِ عَ مٍ مْ عَ ط مْ عَ عَ

اِ عَ مٍ مْ عَ ط مْ عَ عَ اِ مْ اِ عَ عَ عَ ح

اِ

مْ

اِ عَ

عَ

عَ

ح كُ مْ كُ عَ ب مٍ مْ ط اِ مْ عَ عَ

تَ

Maka banyak dari minyak wangi yang harum tapi tidak seharum seperti minyak kasturi, dan banyak burung yang terbang tapi tidak sehebat terbangnya burung elang

36. Sya’ir

كُ ه كُ

خ اِ عَ

ا

عَ

مْ كُ مْ عَ مْ اعَ

عَ مْ اِ مْا

كُ

كُ مْ عَ

ـ مْ ا عَ

اِ خ عَ ذ كُ ه كُ
اِ
خ عَ
ذ
كُ ه كُ

عَ مْ ن عَ ئمٍ مْ عَ

س كُ عَ تَن مْ عَ كُ مْ اِ مْا عَ

18

Janganlah kamu melupakan sebab pembicaraan dan waktu berbicara, serta bagaimana pembicaraan, berapa waktu berbicara dan tempat berbicara secara keseluruhan

40. Sya’ir

مْ

ا اِ عَ مْا

كُ اِ

لَّ ا

عَ مْ ن عَ

عَ لَّن اِ عَ

مْ كُ

تَ مْ

عَ

لَّن اِ عَ مْ كُ تَ مْ عَ عَ اِ عَ كُ ا مْ ح مْ

عَ اِ عَ كُ ا مْ ح مْ عَ عَ

ه

مْ

غ تَ اِ

عَ

تَ

عَ اِ عَ عَ مْا عاِ ا عَ

Tinggalkanlah olehmu kemuliaan, janganlah kamu pergi untuk mencarinya, dan duduklah maka sesungguhnya kamu telah memiliki makanan dan pakaian

41. Sya’ir dari Sultan Syari’ah Yusuf al-Hamadani

كُ كُ اِ عَ

عَ كُ

ا عَ عَ اِ مْ اِ

ا

عَ

اِ مْ اِ مْ عَ عَ

ا

اِ اِ مْ اِ ء اِ مْ ا كُ اِ اِ مْ اِ ء اِ مْ ا كُ

عَ عَ اِ اِ تَكُ مْ عَ

ه

عَ ء مْ عَ مْا عاِ ا عَ

Tinggalkanlah olehmu seseorang yang telah berbuat buruk padamu, janganlah kamu membalasnya, karena perbuatan buruk itu akan berbalik dan mencelakai orang yang melakukannya

42. Sya’ir

ًّ عَ كُ عَ اِ مْ كُ عَ

ًّ عَ

كُ عَ تَ كُ مْ تَ عَ عَ

عَ ًّ عَ كُ عَ تَ كُ مْ تَ عَ عَ دً اِ عَ ا عَ

دً اِ عَ

ا عَ لَّ كُ عَ

عَ مْ تَ عَ مْ عَ

عَ

مْ اِ

ذ عَ اِ

Jika kamu mengharapkan bertemu dengan musuhmu dalam kehinaan, dan kamu menginginkan untuk membunuhnya dengan perasaan susah, dan membakarnya dengan perasaan sedih

ًّ عَ كُ ه كُ

ا اِ ح عَ

ا

عَ عَ

دً مْ اِ

ا عَ ا عَ مْ

ـاِ ا عَ

عَ دً مْ اِ ا عَ ا عَ مْ ـاِ ا عَ كُ لَّن اِ اِ

كُ لَّن اِ اِ مْ اِ مْا

ـ عَ ا اِ ا مْ ا عَ مْ عَ

عَ كُ مْ اِ ا مْ كُ تَ عَ

Maka carilah derajat yang luhur, dan tambahkanlah ilmumu, karena sesungguhnya barang siapa yang bertambah ilmunya maka bertambah pula orang yang hasud/iri dengki kepadanya dengan prihatin/sedih

اِ مْ اِ عَ

ئمٍ مْ ل عَ اِ ا كُ ه عَ مْ تَا عَ

مْ

17

اِ عَ

تَن مْ عَ

عَ مْ  17   اِ عَ تَن مْ عَ تَ دً عَ تَ عَ

تَ دً عَ تَ عَ كُ مْ ا اِ

عَ

مْ

عَ

اِ

ا

ا

عَ

ذ عَ اِ عَ

Maka jika kamu telah merasa aman dalam menghafalnya dari kelalaian, maka cepatlah setelah itu mencari ilmu yang baru

اِ مْ اِ عَ مْا

ذعَ عَ

اِ مْأتَ ل عَ اِ ا ء مٍ عَ اِ مْ عَ

ل عَ اِ ا ء مٍ عَ اِ مْ عَ كُ مْ ا عَ لَّ عَ

كُ مْ

ا عَ لَّ عَ عَ

تَ

اِ

ا

عَ

اِ عَ مْ عَ

ا

عَ عَ

Sambil membolak-balik yang sudah terlewat/terhafal dari ilmu yang baru, dan akan mendapatkan hasil yang bertambah

ا

اِ مْ اِ عَ اِ

هتَدُّا عَ

اِ كُ مْ ا اِ ـكُ مْ عَ عَ

ـ

اِ كُ مْ ا اِ ـكُ مْ عَ عَ ـ عَ تَ مْ عَ اِ ا

عَ تَ مْ عَ اِ ا اِ مْ كُ كُ مْا اِ ا عَ

لَّا

اِ اِ ذ عَ

Berikan peringatan kepada manusia dengan ilmu agar kamu hidup, jangan kamu menjadi orang yang jauh dari orang-orang yang berakal

اِ مْ تَ اِ عَ

ا

عَ

مٍ اِ

عَ

عَ تَ مْ عَ

عَ كُ تَ

عَ

مٍ اِ عَ عَ تَ مْ عَ عَ كُ تَ عَ تَّلَّ ح عَ عَ مْ

تَّلَّ

ح

عَ

عَ مْ اِ مْ ن كُ عَ مْ كُ كُ مْا

عَ

مْ عَ عَ

مْ اِ

Jika kamu menyembunyikan ilmu yang kamu dapat maka kamu akan menjadi lupa sehingga kamu akan menjadi orang yang bodoh dan dungu

اِ مْ اِ للَّ ا

اِ

ذعَ عَ ا

اِ

عَ مْ تَهلَّعَ

تَ عَ عَ

ا اِ عَ مْ تَهلَّعَ تَ عَ عَ ن دً عَ اِ ا عَ عَ اِ

ن

دً عَ

اِ ا عَ عَ اِ مْا

اِ

عَ

مْ اِ لْمْ كُ لَّثُكُ

Kemudian kamu akan di belenggu dengan api pada hari kiamat, dan kamu menyala dalam siksa yang pedih

39. Sya’ir

دً تَ مْ اِ ا كُ اِ مْ اِ للَّ ا

مْ

ا

ا مْ كُ مْ اِ

اِ

عَ

مْ كُ

مْ اِ

اِ عَ مٍ عَ مْ عَ بِ اِ
اِ عَ
مٍ عَ
مْ عَ بِ اِ

عَ مْا

اِ مْ عَ ن

اِ

عَ مْ ا اِ مْ كُ

Saya berwasiat dalam runtutan pembicaraan dengan lima perkara, jika kamu itu orang yang tha’at kepada orang yang berwashiat yang murah hati

دً تَ مْ اِ عَ

عَ

عَ

عَ مْا عَ

مْ

عَ مْا عَ

عَ

مْ عَ مْا عَ

مْ عَ مْا عَ عَ مْ عَ مْا عَ كُ عَ تَ مْ عَ عَ اِ

كُ عَ تَ مْ عَ عَ اِ عَ

عَ مْا

ب عَ عَ ا عَ ـ مْ

عَ كُ مْ عَ عَ

غ تَ

20

Menyingkirlah dari perbuatan jelek dan janganlah berharap pada perbuatan itu, dan barang siapa yang mendapatkan kebaikan maka tambahkanlah kebaikannya

كُ ه مْ اِ عَ عَ عَ

دُّ كُ عَ مْا

ا عَ عَ

ذ عَ اِ

دُّ كُ عَ مْا ا عَ عَ ذ عَ اِ مٍ مْ عَ لَّ كُ اعَ

مٍ مْ عَ

لَّ كُ اعَ لِّ كُ عَ

ـ

مْ

اِ

ا

عَ مْ كُ عَ

ا

Kamu akan merasa dipenuhi dari musuhmu segala tipu dayanya, jika musuhmu melakukan tipu daya janganlah kamu melakukannya juga

46. Sya’ir dari Syekh ‘Amid Abil Fatah al-Bustiyyi

دً تَ