Anda di halaman 1dari 27
Melestarikan Gen Hijrah

Melestarikan Gen Hijrah

ْ ارً ا َّ فغَ نَ اكَ ًَُّو إ م كَّب ر اورُ فِ غْ
ْ
ارً ا َّ فغَ
نَ اكَ ًَُّو إ م كَّب ر اورُ فِ غْ َتسْ ا تُ ل ُ مَف
ُ
ِ
ْ
َ
Maka aku katakan kepada mereka: ‘Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun’
Maka aku katakan kepada mereka:
‘Mohonlah ampun kepada Tuhanmu,
sesungguhnya Dia adalah
Maha Pengampun’

(Surat Nuh Ayat 10)

Krisis Identitas
Krisis
Identitas
Krisis Identitas
Krisis
Identitas
Krisis Identitas
Krisis
Identitas
Beberapa pelajar siswa SMP&SMA disinyalir telah melakukan perbuatan Homo dan Lesbi
Beberapa pelajar siswa
SMP&SMA disinyalir telah
melakukan perbuatan
Homo dan Lesbi
Ditemukan Pelajar sebelum umur 10 Tahun Merokok
Ditemukan Pelajar
sebelum umur 10
Tahun Merokok
Banyak Pelajar Pengguna Narkoba
Banyak Pelajar
Pengguna Narkoba
Jadi Korban Bullying di Sekolah
Jadi Korban
Bullying di Sekolah
Jutaan Pelaku Aborsi adalah Pelajar
Jutaan Pelaku
Aborsi adalah Pelajar

Makin Banyak

Pelajar Terinfeksi

HIV/AIDS

Video porno beredar di Indonesia 90% pelakunya REMAJA
Video porno beredar di Indonesia
90% pelakunya REMAJA
Anda mau BERKONTRIBUSI atau BERDIAM DIRI ?
Anda mau
BERKONTRIBUSI atau
BERDIAM DIRI ?
Hidup adalah PILIHAN
Hidup adalah PILIHAN
Pilih Hijrah kepada Allah, Apa sibuk dengan Dunia?
Pilih Hijrah kepada Allah,
Apa sibuk dengan Dunia?
FOKUS HIJRAH
FOKUS
HIJRAH
FOKUS HIJRAH Beramal butuh prioritas. Dan jika fokus pada yang utama, maka perbedaan kecil tak kan
FOKUS HIJRAH Beramal butuh prioritas. Dan jika fokus pada yang utama, maka perbedaan kecil tak kan

Beramal butuh prioritas. Dan jika fokus pada yang utama, maka perbedaan kecil tak kan ada.

FOKUS HIJRAH Beramal butuh prioritas. Dan jika fokus pada yang utama, maka perbedaan kecil tak kan
FOKUS HIJRAH Beramal butuh prioritas. Dan jika fokus pada yang utama, maka perbedaan kecil tak kan
Hijrah itu sesederhana meninggalkan semua yang HARAM dan menjalankan yang WAJIB, bersama-sama.
Hijrah itu sesederhana meninggalkan semua yang HARAM
dan menjalankan yang WAJIB, bersama-sama.
ً ۚةَعسَوَ ً ارً يِثكَ امً غا َ رمُ ضِ رْ لْا يِف ْذ جَي
ً
ۚةَعسَوَ
ً
ارً يِثكَ
امً غا
َ
رمُ ضِ
رْ لْا يِف ْذ جَي ِ للََّّ ا لي ب س يِف رْ جا هُي هْ م
َ ْ
َ
ِ
ِ
ِ َ
ِ
َ
َ
و َ ۞
muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak
‘Barangsiapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di
ْ ُللََّّ ا نَ اكَ و و ِ للََّّ ا ى ل ع ُيرُ جْ
ْ
ُللََّّ ا نَ اكَ
و و ِ للََّّ ا ى ل ع ُيرُ جْ َ أ عَل و ْذَمَف تُ ىْ م لا ًُ ك رْذُي م ث ًِلِىسُ ر و ِ للََّّ ا ى ل إ ارً جا همُ ًِِتيَْب هْ مِ جْ رُ خْ َي هْ م
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ِ
َّ
َ
َ
ِ
ِ
َ
َ
و َ
امً يحِ ر ارً ى ُ فغَ
َ
ِ َ َ و َ امً يحِ ر ارً ى ُ فغَ َ ‘Barangsiapa keluar dari
ِ َ َ و َ امً يحِ ر ارً ى ُ فغَ َ ‘Barangsiapa keluar dari

‘Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah

dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.’

tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.’ (Surat An-Nisa' Ayat
(Surat An-Nisa' Ayat 100)
(Surat An-Nisa' Ayat 100)
Mulai perbaiki Shalat
Mulai perbaiki Shalat
ْ ْ َةلََ صَّ لا نَّ إ َۚةلََ صَّ ِ لا اى ميِل َ أَف
ْ
ْ
َةلََ صَّ
لا نَّ
إ َۚةلََ صَّ
ِ
لا
اى
ميِل َ أَف مُتىَْو م
ُ
ْ
أ طا اَر ِ ئَف ۚ م بىُىجُ
َ
ْ
ك ُ
ِ
ى ع و اًدىُع ُ ل و ا ماَيِل َ للََّّ ا اورُ ك راَف َةلََ صَّ
ٰ
ل
َ
ُ ْ
َ
َ
َ
ً
لا مُتيْ ضَل اَر
ُ
َ
ِ ئَف
ْ
اًتى ُ لىْ م اًباَتكِ هَ يِىمِؤْ
َ
م
َ
ُ
لا ى ع تْ َواكَ
ل
َ
Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu
berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu
telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa).
Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-
orang yang beriman.
(Surat An-Nisa Ayat 103)
ْ هَ يِتِواَل للَِّ َّ اى مى ُ ل و ى طسْ َ ُ لا
ْ
هَ يِتِواَل للَِّ َّ اى مى ُ ل و ى طسْ
َ
ُ
لا ِةلََ صَّ لا و تِ ا ى لصَّ
َ
ِ
ُ
َ
ٰ
ى
َ
َ
لا ى ع اى ظِفا ح
ل
َ
ُ
َ
َ
Peliharalah semua shalat(mu), dan (peliharalah)
shalat wusthaa. Berdirilah untuk Allah (dalam
shalatmu) dengan khusyu'.
(Surat Al-Baqarah Ayat 238)
ٰ َا ًدىۡ ہ ش م نَ اکَ رجَۡف لا نَ ارۡ ٰ ُ ل
ٰ
َا ًدىۡ ہ ش م نَ اکَ رجَۡف لا نَ ارۡ ٰ ُ ل نَّ ِا ؕ رجَۡف لا نَ ارۡ ٰ ُ ل و ليۡ لا ك سغَ َ
ۡ
ۡ
ۡ
َّ
ٰ
ُ
َ
ِ
ِ
َ
ِ
ِ
ی لِا سِ مۡشَّ لا کِ ىۡ ُ لُذلِ َةى لصَّ
لا مِلَا
ِ
Dirikanlah shalat dari sesudah matahari
tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah
pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh
itu disaksikan (oleh malaikat).
(Surat Al Israa Ayat 78)
ۡ ٰۤ َّ َّ اًدىۡمُ حۡ مَّ امًاَم م کَ َ ُّب ر کَ َ
ۡ
ٰۤ
َّ
َّ
اًدىۡمُ حۡ مَّ امًاَم م کَ
َ
ُّب ر کَ
َ
ث
َ
عبَّۡي نَا ی سٰ عَ
َ
ۖ٭ کَ
ل ۃً لِفاَو ہٖ ب ذجَّ ۡ ہَتَف ليۡ لا هَ مِ و
َ
ِ
َ
ِ
َ
Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang
tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan
bagimu, mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat
kamu ke tempat yang terpuji.
(Surat Al Israa Ayat 79)
ٰ ۡ َّ ّ ۡ ارً يۡ صَّو اًى ط لسُ ِ ک وُذ ل
ٰ
ۡ
َّ
ّ
ۡ
ارً يۡ صَّو اًى ط لسُ
ِ
ک وُذ ل همِ یۡ ل ِ ل َ عجۡا و ق ذ ۡ ص ج ر خ م یِىجۡ ر خَا و ق ذ ۡ ص لَ خَ ذ ۡ م یِى لخِ دَا ۡ بِّ رَّ ل ُ ل و
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
َ
َّ
ٍ
ِ
َ
َ
ُ
ۡ
ِ
َّ
ٍ
ِ
ُ
ۡ
َ
Ya Tuhan-ku, masukkanlah aku secara masuk yang
benar dan keluarkanlah (pula) aku secara keluar
yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi
Engkau kekuasaan yang menolong.
(Surat Al Israa Ayat 80)
4 Rezeki: - Tenaga (Bilal,Anas) - Pengetahuan (Ali, Ulama) - Harta (Utsman, Abdurrahman) - Kedudukan
4 Rezeki:
- Tenaga (Bilal,Anas)
- Pengetahuan (Ali, Ulama)
- Harta (Utsman, Abdurrahman)
- Kedudukan (Yusuf,Sulaiman)