Anda di halaman 1dari 1128

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PORTFOLIO
CALON

NAMA CALON :

NO. KAD PENGENALAN :

KOD PROGRAM :

RB-050-2:2012
2:2012
NAMA PROGRAM :

OPERASI PENGELUARAN
PERABOT
PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL

MODUL PEMBELAJARAN
TINGKATAN 2

PEMBUATAN PERABOT

2016

MODUL PEMBELAJARAN
i
PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL
(PAV)

MODUL ELEKTIF KEMAHIRAN VOKASIONAL

PEMBUATAN PERABOT
TINGKATAN 2

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM

ii
Copyright © 2013 Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 4-8, Blok E9, Kompleks E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62600 Putrajaya

Cetakan Pertama 2014

Tidak dibenarkan mengeluarkan ulang mana-mana bahagian artikel, ilustras dan isi
kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa cara pun sama ada
secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau lain-lain sebelum mendapat
kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian PembangunanKurikulum,
Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Kompleks E, Pusat Pentadbiran
Kerajaan Persekutuan, 62604 WP Putrajaya

iii
KANDUNGAN

1. RUKUN NEGARA v

2. FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN vi

3. REKOD BUKTI PENCAPAIAN – PORTFOLIO

A. MAKLUMAT CALON
i. Profil Calon SKM
ii. Salinan My Kad Calon SKM
iii. Surat Pendaftaran Calon SKM
iv. Resit Pendaftaran Calon SKM

B. STANDARD KEMAHIRAN PEKERJAAN KEBANGSAAN (SKPK-NOSS)


i. Rekod Pencapaian Kumulatif (RPK)
ii. Carta Profil Kompetensi (Competency Profile Chart - CPC)
iii. Kurikulum Unit Kompetensi (CoCU)
iv. Jadual Pembahagian WIM
v. Kertas Penerangan, Kertas Tugasan Dan Kertas Kerja, Penilaian
Prestasi, Penilaian Pengetahuan

C. STANDARD KOMPETENSI KEBANGSAAN (SKK -NCS)


i. Rekod Pencapaian Kumulatif (RPK)
ii. Carta Profil Pekerjaan (Job Profile Chart - JPC)
iii. Laluan Latihan (Training Pathway)
iv. Matrik SKK (NCS Matrix)
v. Kertas Penerangan, Kertas Tugasan Dan Kertas Kerja, Penilaian
Prestasi, Penilaian Pengetahuan

iv
RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai


perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara
hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan
dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal
terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu
masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN

KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

KELUHURAN PERLEMBAGAAN

KEDAULATAN UNDANG-UNDANG

KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan


lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang
seimbang dan harmonis darisegi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan
kepercayaan kepadaTuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

vi
GAMBAR CALON

PROFIL CALON SKM

SMK ______________________________________

______________________________________

BUTIR-BUTIR PERIBADI :
1. Nama : ___________________________________________

2. No. Kad Pengenalan : ___________________________________________

3. Tarikh Lahir : ___________________________________________

4. Tempat Lahir : ___________________________________________

5. Umur : ___________________________________________

6. Jantina : ___________________________________________

7. Bangsa : ___________________________________________

8. Alamat Rumah : ___________________________________________

________________________________________

9. No. Telefon : ____________________________________________

10. E-mail : ___________________________________________


Salinan My Kad Calon SKM

(kepilkan salinan My Kad muka hadapan dan belakang berwarna di sini)


Surat Pendaftaran Calon SKM

(Sila dapatkan dari Pegawai Penilai/Pejabat sekolah/JPK)


Resit Pendaftaran Calon SKM

(Sila dapatkan dari Pegawai Penilai/Pejabat sekolah/JPK)


REKOD PENILAIAN KUMULATIF
(RPK)
REKOD PENILAIAN KUMULATIF (RPK)
SIJIL KEMAHIRAN MALAYSIA
(Untuk kegunaan NOSS format baru)

NAMA CALON : NAMA PUSAT BERTAULIAH :


NAMA NOSS : KOD PUSAT BERTAULIAH :
KOD NOSS :
TEMPOH LATIHAN :
PERINGATAN :
1. Rekod ini hendaklah disimpan di dalam Rekod Bukti Pencapaian (Portfolio) dan PERLU ada
didalam pegangan calon.
2. Pegawai Penilai (PP) dan Pegawai Pengesah Dalaman (PPD) perlu menandatangani hanya
setelah calon lulus penilaian.
3. Bukti-bukti penilaian mesti disimpan dalam Portfolio calon. PPD perlu menyemak bukti-bukti
tersebut bagi tujuan pengesahan dalaman.
4. PPL perlu mengesahkan setiap helaian RPK.
5. Isi ruangan markah penilaian akhir dan bulatkan kaedah penilaian yang digunakan bagi
menilai calon (kerja kursus).
A= Ujian Kemahiran; B=Projek/Tugas Khas; C=Ujian Lisan; D=Ujian teori; E=Lain-lain

DILANTIK SEBAGAI Pegawai Pengesah Pegawai Penilai Pegawai Penilai Pegawai Penilai
Dalaman (PPD) (PP) (PP) (PP)
NAMA :
T/TANGAN :

NAMA CU NAMA CU
KOD CU KOD CU
MARKAH PENILAIAN AKHIR MARKAH PENILAIAN AKHIR
TEORI : AMALI : TEORI : AMALI :

A B C D E A B C D E
TEMPOH MULA : TEMPOH MULA :
LATIHAN : TAMAT : LATIHAN : TAMAT :
TARIKH TARIKH
PENILAIAN : PENILAIAN :

T/T PP : T/T PP :

T/T PPD : T/T PPD :

Dengan ini saya telah menyemak dan mengesahkan calon ini layak
dipersijilkan mengikut syarat yang ditetapkan oleh KPPK.

KOD CU YANG
DISEMAK :

NAMA DAN
TANDATANGAN PPL :
NAMA CU NAMA CU
KOD CU KOD CU
MARKAH PENILAIAN AKHIR MARKAH PENILAIAN AKHIR
TEORI : AMALI : TEORI : AMALI :

A B C D E A B C D E
TEMPOH MULA : TEMPOH MULA :
LATIHAN : TAMAT : LATIHAN : TAMAT :
TARIKH TARIKH
PENILAIAN : PENILAIAN :

T/T PP : T/T PP :

T/T PPD : T/T PPD :

NAMA CU NAMA CU
KOD CU KOD CU
MARKAH PENILAIAN AKHIR MARKAH PENILAIAN AKHIR
TEORI : AMALI : TEORI : AMALI :

A B C D E A B C D E
TEMPOH MULA : TEMPOH MULA :
LATIHAN : TAMAT : LATIHAN : TAMAT :
TARIKH TARIKH
PENILAIAN : PENILAIAN :

T/T PP : T/T PP :

T/T PPD : T/T PPD :

Calon ini disahkan telah melengkapkan latihan dan lulus


penilaian.
KOMEN PPL :

TANDATANGAN
PPL :
CARTA PROFIL KOMPETENSI
(Competency Profil Chart)

CPC
COMPETENCY PROFILE CHART (CPC)
SECTOR WOOD BASED
SUB SECTOR FURNITURE
JOB AREA FURNITURE PRODUCTION OPERATION
JOB LEVEL TWO (2) JOB AREA CODE

COMPETENCY COMPETENCY UNIT

FURNITURE FURNITURE FURNITURE


SOLID WOOD
MATERIALS COMPONENTS COMPONENTS
CORE LAMINATION
PREPARATION PREPARATION ASSEMBLY

LOOSE FURNITURE
FURNITURE FINISHING
PRODUCTION

FURNITURE PANEL
LAMINATION
ELECTIVE

xii
Cocu 1
CURRICULUM of COMPETENCY UNIT (CoCU)
Sub Sector FURNITURE
Job Area FURNITURE PRODUCTION OPERATION
Competency Unit Title FURNITURE MATERIALS PREPARATION
The person who is competent in this CU shall be able to produce furniture materials in accordance with
work order, product specifications, and product drawing and sample. Upon completion of this CU, trainees
will be able to:-
• Identify work requirements
• Identify raw materials
• Carry out materials cutting
Learning Outcome
• Carry out jointing/surface planing process
• Carry out thicknessing process
• Carry out ripping process
• Carry out profiling process
• Verify furniture materials condition
• Report rough milling activities.
Training
Competency Unit ID Level 2 92 Hours Credit Hours
Duration
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria

1. Identify work i. Work order content and 1 hour Lecture i. Furniture product
requirements. format. specifications
ii. Furniture product identified.
specifications, such as: ii. Product drawing
• Types and sample
• Size interpreted.
• Materials
• Finishing
iii. Product drawing.
iv. Product sample.

25
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria
i. Obtain work order. 3 hours Demonstration
ii. Interpret work order. &
iii. Determine furniture Observation
product specifications,
such as:
• Types
• Size
• Materials
• Finishing
iv. Interpret product
drawing and sample.
Attitude:
i. Meticulous in
acquiring
information.

2. Identify raw i. Bill of Materials (BOM) 1 hour Lecture i. Bill of Materials


materials. content and format. (BOM)
ii. Type of raw materials. interpreted.
iii. Raw materials ii. Raw materials
specification and specification
requirements such as: analysed.
• Moisture Content iii. Sample of raw
(MC) materials studied.
• Species iv. Raw materials
• Defects obtained.
• Grade v. Raw materials
• Wood grain condition and
readiness
• Size
checked.
• Quantity
iv. Sample of raw
materials.
v. Raw materials handling
procedure.
26
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria
vi. Raw materials
condition and
readiness.

i. Interpret Bill of 3 hours Demonstration&


Materials (BOM). Observation
ii. Determine raw
materials specification:
• Moisture Content
(MC)
• Defects
• Species
• Grade
• Wood grain
• Size
• Quantity
iii. Determine sample of
raw materials.
iv. Obtain raw materials.
v. Check raw materials
condition and
readiness.
Attitude:
i. Handle materials
with care.

Safety:
i. Use appropriate
PPE.
ii. Perform safe
work practices.
iii. Ensure safe
working
conditions.

27
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria

3. Carry out i. Types of cutting 2 hour Lecture i. Types of cutting


materials machine, such as: machine and
cutting. • Radial arm saw saw blade
• Tilting Albert saw determined.
(table saw) ii. Cutting machine
• Jump saw condition
• Band saw checked and set
• Circular saw up.
ii. Types of saw blade: iii. Materials
• Tungsten Carbide readiness
Tip (TCT) confirmed.
• Mono crystalline iv. Materials set
Diamond (MCD) onto machine.
v. Cutting machine
• Polycrystalline
operated.
Diamond (PCD)
iii. Machine conditions
checking for:
• Safety
• Performance
• Setting
iv. Cutting machine
manual.
v. Cutting machine set
up.
vi. Materials readiness.
vii. Raw materials setting.
viii. Cutting machine
operation.

28
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria

i. Determine types of 16 hours Demonstration


cutting machine, such &
as: Observation
• Radial arm saw
• Tilting Albert saw
(table saw)
• Jump saw
• Band saw
• Circular saw
ii. Determine types of
saw blade:
• Tungsten Carbide
Tip (TCT)
• Mono crystalline
Diamond (MCD)
• Polycrystalline
Diamond (PCD)
iii. Check machine
conditions for:
• Safety
• Performance
• Setting
iv. Interpreted cutting
machine manual.
v. Set up cutting
machine.
vi. Confirm materials
readiness.
vii. Set raw materials onto
machine.
viii. Operatecutting
machine.

29
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria
Attitude:
i. Work place
condition safety
awareness.
ii. Minimise
wastage.

Safety:
i. Use appropriate
PPE.
ii. Perform safe
work practices.
iii. Ensure safe
working
conditions.

Environmental:
i. Manage waste
properly.

4. Carry out i. Types of 1 hour Lecture i. Types of


jointing/surface jointing/surface planing jointing/surface
planing machine, such as: planing machine
process. • Jointer and knife
• Planer determined.
• Portable planer ii. Jointing/surface
ii. Types of knife: planing machine
• High speed steel condition
• TCT checked and set.
iii. Machine conditions iii. Materials
checking for: readiness
• Safety confirmed.
• Performance iv. Materials set
onto machine.
• Setting
30
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria
iv. Jointing/surface v. Jointing/surface
planing machine planing machine
manual. operated.
v. Jointing/surface
planing machine set
up.
vi. Materials readiness.
vii. Raw materials setting.
viii. Jointing/surface
planing machine
operation.

i. Determine types of 8 hours Demonstration


jointing/surface &
planingmachine, such Observation
as:
• Jointer
• Planer
• Portable planer
ii. Determine types of
knife:
• High speed steel
• TCT
iii. Check machine
conditions for:
• Safety
• Performance
• Setting
iv. Interpreted machine
manual.
v. Set up jointing/surface
planingmachine.
vi. Confirm materials
readiness.
31
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria
vii. Set raw materials onto
machine.
viii. Operate
jointing/surface
planingmachine.
Attitude:
i. Work place
condition safety
awareness.
ii. Minimise wastage

Safety:
i. Use appropriate
PPE.
ii. Perform safe
work practices.
iii. Ensure safe
working
conditions.

Environmental:
i. Manage waste
properly.

5. Carry out i. Types of thicknessing 1 hour Lecture i. Types of


thicknessing machine, such as: thicknessing
process. • Thicknesser machine and
• Two side knife determined.
thicknesser ii. Thicknessing
• Portable planer machine
ii. Types of knife: condition
• High speed steel checked and set.
• TCT iii. Materials
iii. Machine conditions readiness

32
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria
checking for: confirmed.
• Safety iv. Materials set
• Performance onto machine.
• Setting v. Thicknessing
iv. Thicknessing machine machine
manual. operated.
v. Thicknessing machine
set up.
vi. Materials readiness.
vii. Raw materials setting.
viii. Thicknessing machine
operation.

i. Determine types of 8 hours Demonstration


thicknessing machine, &
such as: Observation
• Thicknesser
• Two side
thicknesser
• Portable planer
ii. Determine types of
knife:
• High speed steel
• TCT
iii. Check machine
conditions for:
• Safety
• Performance
• Setting
iv. Interpreted
thicknessingmachine
manual.
v. Set up thicknessing
machine.
vi. Confirm materials
33
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria
readiness.
vii. Set raw materials onto
machine.
viii. Operate thicknessing
machine. Attitude:
i. Work place
condition safety
awareness.
ii. Minimise
wastage.

Safety:
i. Use appropriate
PPE.
ii. Perform safe
work practices.
iii. Ensure safe
working
conditions.

Environmental:
i. Manage waste
properly.

6. Carry out i. Types of ripping 2 hours Lecture i. Types of ripping


ripping process. machine, such as: machine and saw
• Sliding table saw blade
• Single rip saw determined.
• Multi rip saw ii. Ripping machine
• Hand saw condition
• Portable circular checked and set.
saw iii. Materials
• Band saw readiness
ii. Types of saw blade: confirmed.

34
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria
• High speed steel iv. Materials set
• Tungsten Carbide onto machine.
Tip (TCT) v. Ripping machine
• Mono crystalline operated.
Diamond (MCD)
• Polycrystalline
Diamond (PCD)
iii. Machine conditions
checking for:
• Safety
• Performance
• Setting
iv. Ripping machine
manual.
v. Ripping machine set
up.
vi. Materials readiness.
vii. Raw materials setting.
viii. Ripping machine
operation.

i. Determine types of 16 hours Demonstration


ripping machine, such &
as: Observation
• Sliding table saw
• Single rip saw
• Multi rip saw
• Hand saw
• Portable circular
saw
• Band saw
ii. Determine types of

35
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria
saw blade:
• High speed steel
• Tungsten Carbide
Tip (TCT)
• Mono crystalline
Diamond (MCD)
• Polycrystalline
Diamond (PCD)
iii. Check machine
conditions checked for:
• Safety
• Performance
• Setting
iv. Interpreted ripping
machine manual.
v. Set up ripping
machine.
vi. Confirm materials
readiness.
vii. Set raw materials onto
machine.
viii. Operate ripping
machine.
Attitude:
i. Work place
condition safety
awareness.
ii. Minimise
wastage.

Safety:
i. Use appropriate
PPE.
ii. Perform safe
work practices.

36
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria
iii. Ensure safe
working
conditions.

Environmental:
i. Manage waste
properly.

7. Carry out i. Types of moulding 4 hours Lecture i. Types of


profiling machine, such as: moulding
process. • Single spindle machine and
moulder knife determined.
• Double spindle ii. Moulding
moulder machine
• Moulder machine condition
• Overhead router checked and set.
• Portable hand iii. Materials
router readiness
• Wood shaper confirmed.
ii. Types of knife: iv. Materials set
• Straight cutter onto machine.
v. Moulding
• Profile cutter
machine
iii. Machine conditions
operated.
checking for:
• Safety
• Performance
• Setting
iv. Moulding machine
manual.
v. Moulding machine set
up.
vi. Materials readiness.
37
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria
vii. Raw materials setting.
viii. Moulding machine
operation.

i. Determine types of 16 hours Demonstration


moulding machine, &
such as: Observation
• Single spindle
moulder
• Double spindle
moulder
• Moulder machine
• Overhead router
• Portable hand
router
• Wood shaper
ii. Determine types of
knife:
• Straight cutter
• Profile cutter
iii. Check machine
conditions for:
• Safety
• Performance
• Setting
iv. Interpreted moulding
machine manual.
v. Set up moulding
machine.
vi. Confirm materials
readiness.
vii. Set raw materials onto
machine.

38
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria
viii. Operate moulding
machine.

Attitude:
i. Work place
condition safety
awareness.
ii. Minimise
wastage.

Safety:
i. Use appropriate
PPE.
ii. Perform safe
work practices.
iii. Ensure safe
working
conditions.

Environmental:
i. Manage waste
properly.

8. Verify furniture i. Furniture materials 2 hours Lecture i. Furniture


materials checking method and materials
condition. procedure. checked.
ii. Furniture ii. Furniture
materialscondition: materials
• Defects (such as compared with
saw marks, burned product drawing
marks, cracked and sample.
marks, pin hole, iii. QC endorsement
worm hole, twist, obtained.

39
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria
knot, blue stain) iv. Furniture
• Size materials stored.
• Uniformity
• Moisture Content
(MC)
• Quantity
iii. Comparison of
furniture components
and product drawing
and sample.
iv. QC endorsement
procedure.
v. Furniture
materialsstorage
method and
procedure.
vi. Furniture
materialsstorage area.

i. Check furniture 4 hours Demonstration


materials for: &
• Defects (such as Observation
saw marks, burned
marks, cracked
marks, pin hole,
worm hole, twist,
knot, blue stain)
• Size
• Uniformity
• Moisture Content
(MC)
• Quantity
ii. Compare furniture
components with
40
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria
product drawing and
sample.
iii. Obtain QC
endorsement.
iv. Determine furniture
materialsstorage
method and procedure.
v. Store furniture
materials properly at
designated area/place.

Attitude:
i. Check furniture
materials
thoroughly.
ii. Do not
compromise with
quality issue.
iii. Honest with own
work result.

Safety:
iv. Use appropriate
PPE.
v. Perform safe
work practices.
vi. Ensure safe
working
conditions.

41
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria

9. Report rough i. Furniture materials 1 hour Lecture i. Furniture


milling activities. preparation process materials
according to work preparation
order/product process
specifications confirmed
confirmation according to work
procedure. order/product
ii. Recording format specifications.
(work order, checklist, ii. Recording format
QC forms, pallet label, completed.
etc.) iii. Rough milling
iii. Organisation’s activities report
reporting hierarchy. submitted.

42
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria

i. Confirm furniture 3 hours Demonstration


materials preparation &
process according to Observation
work order/product
specifications.
ii. Complete recording
format (work order,
checklist, QC forms,
pallet label, etc.)
iii. Determine
organisation’s
reporting hierarchy.
iv. Submit rough milling
activities report. Attitude:
i. Knowledgeable
and meticulous in
reporting rough
milling activities.

Employability Skills

Core Abilities Social Skills

01.04 Analyse information 1. Communication skills


02.06 Write memos and letters 2. Interpersonal skills
03.08 Develop and maintain a cooperation within work group 3. Learning skills
04.01 Organize own work activities
4. Multitasking and prioritizing
04.02 Set and revise own objectives and goals
04.03 Organize and maintain own workplace 5. Self-discipline
04.04 Apply problem solving strategies 6. Teamwork
04.05 Demonstrate initiative and flexibility

43
Tools, Equipment and Materials (TEM)

ITEMS RATIO (TEM : Trainees)

1. Product drawing 1:1


2. Measuring tape 1:1
3. MC meter 1:10
4. Verniercaliper 1:1
5. Calculator 1:1
6. L square 1:1
7. Steel ruler 1:1
8. Protractor 1:1
9. Marking gauge 1:1
10. Bevel 1:1
11. Solid wood As required
12. Wood panel As required
13. Railway curves 1:15
14. Table saw 1:25
15. Cross cut saw 1:25
16. Band saw 1:25
17. Hand saw 1:1
18. Jointer 1:25
19. Portable planer 1:5
20. Thicknesser 1:25
21. Sliding table saw 1:25
22. Single rip saw 1:25
23. Multi rip saw 1:25
24. Portable circular saw 1:5
25. Single spindle moulder 1:25
26. Double spindle moulder 1:25
27. Moulder machine 1:25

44
28. Overhead router 1:25
29. Portable hand router 1:25
30. Wood shaper 1:25
31. PPE As required

References

REFERENCES

1. The Malaysian Grading Rules For Sawn Hardwood Timber 2009 Edition, Malaysia Timber Industry Board (MTIB)
2. Timber Trade Leaflets Published by Timber Technology Centre (TTC), FRIM
3. Albert Jackson, David Day (1995), Wood Worker Manual, Happer Collin Publisher, ISBN 0-00-411565-1
4. Hontoir Anthony (1992), Furniture Making a Manual Of Techniques, Marlborough, Wiltshire: The Crowood Press, ISBN : 1852238194
5. Marshall Chris (2004), Woodworking Tools & Techniques an Introduction To Basic Woodworking, Chanhassen, Minn.: Creative Pub., ISBN :
1589230965

45
Cocu 2
CURRICULUM of COMPETENCY UNIT (CoCU)
Sub Sector FURNITURE
Job Area FURNITURE PRODUCTION OPERATION
Competency Unit Title SOLID WOOD LAMINATION

The person who is competent in this CU shall be able to prepare laminated solid wood in accordance with
work order, product specifications, and product drawing and sample. Upon completion of this CU, trainees
will be able to:-
• Identify work requirements
• Identify raw materials
• Prepare product templates
Learning Outcome
• Carry out butt and finger joining process
• Carry out lap joining process
• Carry out gluing and pressing process
• Carry out band cutting process
• Verify laminated solid wood components condition
• Report solid wood laminating activities.
Training
Competency Unit ID Level 2 72Hours Credit Hours
Duration
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria

1. Identify work i. Work order content and 1 hour Lecture i. Furniture product
requirements. format. specifications
ii. Furniture product identified.
specifications, such as: ii. Product drawing
• Types and sample
• Size interpreted.
• Materials
• Finishing
iii. Product drawing.

45
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria
iv. Product sample.

i. Obtain work order. 3 hours Demonstration


ii. Interpret work order. &
iii. Determine furniture Observation
product specifications,
such as:
• Types
• Size
• Materials
• Finishing
iv. Interpret product
drawing and sample.
Attitude:
i. Meticulous in
acquiring
information

2. Identify raw i. Bill of Materials (BOM). 1 hour Lecture i. Bill of Materials


materials. ii. Materials sample. (BOM)
iii. Raw materials interpreted.
acquisition and ii. Raw materials
handling. specification
iv. Materials conditions analysed.
and specifications: iii. Sample of raw
• Moisture Content materials studied.
(MC) iv. Raw materials
• Defects obtained.
• Species v. Raw materials
• Grade condition and
• Wood grain readiness
checked.
• Size
• Quantity
46
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria

i. Interpret Bill of 4 hours Demonstration&


Materials (BOM). Observation
ii. Refer materials
sample.
iii. Obtain raw materials.
iv. Handle raw materials
properly.
v. Checkmaterials
conditions and
specifications:
• Moisture Content
(MC)
• Defects
• Species
• Grade
• Wood grain
• Size
• Quantity
Attitude:
i. Handle materials
with care.

Safety:
i. Use appropriate
PPE.
ii. Perform safe
work practices.
iii. Ensure safe
working
conditions.

47
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria

3. Prepare product i. Full scale product 1 hour Lecture i. Product


templates. drawing. templates
ii. Product templates materials
material, such as: determined.
• Cardboard ii. Product
• Plywood templates
• Perspex materials
iii. Product templates measured.
material measurement. iii. Product
iv. Product templates templates
making. produced.
v. Product templates iv. Product
tracing. templates traced
vi. Guide (stopper) onto raw
setting. materials.
v. Guide (stopper)
set.
i. Interpret full scale 3hours Demonstration
product drawing. &
ii. Determine product Observation
templates material,
such as:
• Cardboard
• Plywood
• Perspex
iii. Measure product
templates material.
iv. Produce product
templates.
v. Trace product
templates onto raw
materials.
vi. Determine guide
(stopper) setting.
48
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria
vii. Place guide (stopper). Attitude:
i. Work place
condition safety
awareness.
ii. Minimise
wastage.

Safety:
i. Use appropriate
PPE.
ii. Perform safe
work practices.
iii. Ensure safe
working
conditions.

Environmental:
i. Manage waste
properly.

4. Carry out butt i. Solid wood laminating 2 hours Lecture i. Solid wood
and finger process identification. laminating
joining process ii. Adhesive selection process
according to woods determined.
specification. ii. Adhesive
iii. Identification of selected
machine to be used, according to
such as: woods
• Clamp carrier specification.
• Finger joint iii. Machine
machine condition
• Bar clamp checked.
• Pony clamp iv. Machine setting
• G clamp confirmed.

49
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria
• F clamp v. Materials
• Sash clamp readiness
• Glue spreader confirmed.
iv. Machine conditions vi. Materials set
checking for: onto machine.
• Safety vii. Selected
• Performance machine
• Setting operated.
v. Machine manual.
vi. Machine setting.
vii. Materials readiness.
viii. Materials setting.
ix. Machineusage and
operation.

i. Determine solid wood 8 hours Demonstration


laminating process &
according to materials Observation
specification.
ii. Select adhesive
according to woods
specification.
iii. Determine machine to
be used, such as:
• Clamp carrier
• Finger joint
machine
• Bar clamp
• Pony clamp
• G clamp
• F clamp
• Sash clamp
• Glue spreader

50
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria
iv. Check machine
conditions for:
• Safety
• Performance
• Setting
v. Interpret machine
manual.
vi. Confirm machine
setting.
vii. Confirm materials
readiness.
viii. Set materials properly
onto machine.
ix. Operate machine to
produced laminated
solid wood.
Attitude:
i. Work place
condition safety
awareness.
ii. Minimise
wastage.

Safety:
i. Use appropriate
PPE.
ii. Perform safe
work practices.
iii. Ensure safe
working
conditions.

Environmental:
i. Manage waste
properly.

51
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria

5. Carry out lap i. Solid wood laminating 2 hours Lecture i. Solid wood
joining process. process identification. laminating
ii. Adhesive selection process
according to woods determined.
specification. ii. Adhesive
iii. Identification of selected
machine to be used, according to
such as: woods
• Bar clamp specification.
• Pony clamp iii. Machine
• G clamp condition
• F clamp checked.
• Sash clamp iv. Machine setting
• Press machine confirmed.
iv. Machine conditions v. Materials
checking for: readiness
• Safety confirmed.
vi. Materials set
• Performance
onto machine.
• Setting
vii. Selected
v. Machine manual.
machine
vi. Machine setting.
operated.
vii. Materials readiness.
viii. Materials setting.
ix. Machine usage and
operation.

i. Determine solid wood 8 hours Demonstration


laminating process &
according to materials Observation
specification.
ii. Select adhesive
according to woods
specification.
52
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria
iii. Determine machine to
be used, such as:
• Bar clamp
• Pony clamp
• G clamp
• F clamp
• Sash clamp
• Press machine
iv. Check machine
conditions for:
• Safety
• Performance
• Setting
v. Interpret machine
manual.
vi. Confirm machine
setting.
vii. Confirm materials
readiness.
viii. Set materials properly
onto machine.
ix. Operate machine to
produced laminated
solid wood.
Attitude:
i. Work place
condition safety
awareness.
ii. Minimise
wastage.

Safety:
i. Use appropriate
PPE.
ii. Perform safe

53
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria
work practices.
iii. Ensure safe
working
conditions.

Environmental:
i. Manage waste
properly.

6. Carry out gluing i. Solid wood laminating 2 hours Lecture i. Solid wood
and pressing process identification. laminating
process. ii. Types of process
adhesive,such as: determined.
• Polyvinyl acetate ii. Adhesive
(PVAc) selected
• Contact glue according to
• Epoxy woods
• Teak Decking specification.
System (TDS) iii. Adhesive
• Polyurethane (PU) mixture ratio
iii. Adhesive mixture ratio. determined.
iv. Curing adhesive iv. Curing adhesive
bonds. bonds
v. Identification of determined.
machine and v. Machine
equipment to be used, condition
such as: checked.
• Clamp carrier vi. Machine setting
• Bar clamp and pressure
confirmed.
• Pony clamp
vii. Materials
• G clamp
readiness
• F clamp confirmed.
• Sash clamp

54
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria
• Glue spreader viii. Materials set
• Pneumatic table onto machine.
clamp ix. Selected
vi. Machine conditions machine
checking for: operated.
• Safety
• Performance
• Setting
vii. Machine manual.
viii. Machine setting and
pressure.
ix. Materials readiness.
x. Materialssetting.
xi. Machineusage and
operation.

i. Determine solid wood 8 hours Demonstration


laminating process &
according to materials Observation
specification.
ii. Select types of
adhesive,such as:
• Polyvinyl acetate
(PVAc)
• Contact glue
• Epoxy
• Teak Decking
System (TDS)
• Polyurethane (PU)
iii. Determine adhesive
mixture ratio.
iv. Determine curing
adhesive bonds.

55
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria
v. Determine machine
and equipment to be
used, such as:
• Clamp carrier
• Bar clamp
• Pony clamp
• G clamp
• F clamp
• Sash clamp
• Glue spreader
• Pneumatic table
clamp
vi. Check machine
conditions for:
• Safety
• Performance
• Setting
vii. Interpret machine
manual.
viii. Confirm machine
setting and pressure.
ix. Confirm materials
readiness.
x. Set materials properly
onto machine.
xi. Operate machine to
produced laminated
solid wood.
Attitude:
i. Work place
condition safety
awareness.
ii. Minimise
wastage.

56
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria

Safety:
i. Use appropriate
PPE.
ii. Perform safe
work practices.
iii. Ensure safe
working
conditions.

Environmental:
i. Manage waste
properly.

7. Carry out band i. Product templates 4 hours Lecture i. Product


cutting process. acquisition and templated
application. applied.
ii. Cutting lines marking. ii. Cutting lines
iii. Types of band cutting marked.
machine, such as: iii. Band cutting
• Band saw machine
• Jig saw conditions
• Scroll saw checked.
• Coping saw iv. Band cutting
• Portable router machine setting
iv. Band cutting machine confirmed.
conditions checking v. Laminated solid
for: wood set onto
• Safety band cutting
• Performance machine.
vi. Band cutting
• Setting
machine
v. Bandcutting machine
operated.
manual.
vi. Bandcutting
57
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria
machinesetting.
vii. Laminated solid wood
setting on machine.
viii. Band cutting
machineusage and
operation.

i. Obtain product 16 hours Demonstration


templates. &
ii. Apply product Observation
templates.
iii. Mark cutting lines.
iv. Determine types of
band cutting machine,
such as:
• Band saw
• Jig saw
• Scroll saw
• Coping saw
• Portable router
v. Check band cutting
machine conditions for:
• Safety
• Performance
• Setting
vi. Interpret band cutting
machine manual.
vii. Confirm band cutting
machine setting.
viii. Set laminated solid
wood onto machine.
ix. Operate band cutting
machine to cut
laminated solid wood.
58
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria

Attitude:
i. Work place
condition safety
awareness.
ii. Minimise
wastage.

Safety:
i. Use appropriate
PPE.
ii. Perform safe
work practices.
iii. Ensure safe
working
conditions.

Environmental:
i. Manage waste
properly.

8. Verify laminated i. Laminated solid wood 2 hours Lecture i. Laminated solid


solid wood checking method and wood checked.
components procedure. ii. Moisture content
condition. ii. Laminated solid wood preserved.
condition: iii. QC endorsement
• Defects (such as obtained.
over cut, crack and iv. Laminated solid
split, delamination, wood
dry bug, knot and components
sap) stored.
• Moisture Content
(MC)
• Quantity

59
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria
iii. Moisture content
preservation by using
wrapping method.
iv. QC endorsement
acquisition.
v. Laminated solid wood
components storage
method and
procedure.
vi. Laminated solid wood
components storage
area.

i. Determine laminated 4 hours Demonstration


solid wood checking &
method and procedure Observation
ii. Check laminated solid
wood for:
• Defects (such as
over cut, crack and
split, delamination,
dry bug, knot and
sap)
• Moisture Content
(MC)
• Quantity
iii. Preserve moisture
content by using
wrapping method.
iv. Obtain QC
endorsement.
v. Determine laminated
solid wood
components storage

60
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria
method and procedure.
vi. Store laminated solid
wood components at
designated area/place.
Attitude:
i. Check laminated
solid wood
thoroughly.
ii. Do not
compromise with
quality issues.
iii. Honest with own
work result.

Safety:
i. Use appropriate
PPE.
ii. Perform safe
work practices.
iii. Ensure safe
working
conditions.

9. Report solid i. Solid wood 1 hour Lecture i. Solid wood


wood laminating laminatingprocess laminating
activities. according to work processconfirme
order/product d according to
specifications work
confirmation order/product
procedure. specifications.
ii. Recording format ii. Recording format
(work order, checklist, completed.
QC forms, pallet label, iii. Solid wood
etc.) laminating

61
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria
iii. Organisation’s activities report
reporting hierarchy. submitted.

i. Confirm solid wood 3 hours Demonstration


laminatingprocess &
according to work Observation
order/product
specifications.
ii. Complete recording
format (work order,
checklist, QC forms,
pallet label, etc.)
iii. Determine
organisation’s
reporting hierarchy.
iv. Submit solid wood
laminating activities
report.
Attitude:
i. Knowledgeable
and meticulous in
reporting rough
milling activities.

62
Employability Skills

Core Abilities Social Skills

01.04 Analyse information 1. Communication skills


02.06 Write memos and letters 2. Conceptual skills
02.08 Prepare pictorial and graphic information 3. Interpersonal skills
03.08 Develop and maintain a cooperation within work group
4. Learning skills
04.01 Organize own work activities
04.02 Set and revise own objectives and goals 5. Multitasking and prioritizing
04.03 Organize and maintain own workplace 6. Self-discipline
04.04 Apply problem solving strategies
04.05 Demonstrate initiative and flexibility

Tools, Equipment and Materials (TEM)

ITEMS RATIO (TEM : Trainees)

1. Product drawing 1:1


2. Measuring tape 1:1
3. MC meter 1:10
4. Calculator 1:1
5. L square 1:1
6. Steel ruler 1:1
7. Pencil 1:1
8. Roller 1:1
9. Brush 1:1
10. Container can 1:1
11. Measurement jug 1:5
12. Clamp carrier 1:25
63
13. Finger joint machine 1:25
14. Bar clamp 1:1
15. Pony clamp 1:1
16. G clamp 1:1
17. F clamp 1:1
18. Sash clamp 1:1
19. Glue spreader 1:25
20. Press machine 1:25
21. Pneumatic table clamp 1:25
22. Band saw 1:25
23. Jig saw 1:5
24. Scroll saw 1:15
25. Coping saw 1:1
26. Portable router 1:5
27. Solid wood As required
28. Adhesive As required
29. PPE As required

References

REFERENCES

1. The Malaysian Grading Rules For Sawn Hardwood Timber 2009 Edition, Malaysia Timber Industry Board (MTIB)
2. Timber Trade Leaflets Published by Timber Technology Centre (TTC), FRIM
3. Albert Jackson, David Day (1995), Wood Worker Manual, Happer Collin Publisher, ISBN 0-00-411565-1
4. Hontoir Anthony (1992), Furniture Making a Manual Of Techniques, Marlborough, Wiltshire: The Crowood Press, ISBN : 1852238194
5. Marshall Chris (2004), Woodworking Tools & Techniques an Introduction To Basic Woodworking, Chanhassen, Minn.: Creative Pub., ISBN :
1589230965

64
Cocu 3
CURRICULUM of COMPETENCY UNIT (CoCU)
Sub Sector FURNITURE
Job Area FURNITURE PRODUCTION OPERATION
Competency Unit Title FURNITURE COMPONENTS PREPARATION

The person who is competent in this CU shall be able to produce furniture components in accordance with
work order, product specifications, and product drawing and sample. Upon completion of this CU, trainees
will be able to:-
• Identify work requirements
• Identify furniture components specifications
Learning Outcome • Carry out shaping and forming process
• Carry out mortising and tenoning process
• Carry out drilling process
• Carry out sanding process
• Verify furniture components condition
• Report furniture components preparation activities.
Training
Competency Unit ID Level 2 90Hours Credit Hours
Duration
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria

1. Identify work i. Work order content and 1 hour Lecture i. Furniture product
requirements. format. specifications
ii. Furniture product identified.
specifications, such as: ii. Product drawing
• Types and sample
• Size interpreted.
• Materials
• Finishing
iii. Product drawing.
iv. Product sample.

65
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria

i. Obtain work order. 2 hours Demonstration


ii. Interpret work order. &
iii. Determine furniture Observation
product specifications,
such as:
• Types
• Size
• Materials
• Finishing
iv. Interpret product
drawing and sample.

Attitude:
i. Meticulous in
acquiring
information

2. Identify furniture i. Furniture components 1 hour Lecture i. Furniture


components specifications. components
specifications. ii. Furniture components specification
segregation method determined.
and procedure. ii. Furniture
iii. Product drawing. components
iv. Product sample. segregated.

i. Determine furniture 3 hours Demonstration&


components Observation
specifications
according to parts
requirement.
ii. Segregate furniture
components according

66
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria
to final milling process.
iii. Refer product drawing
and sample to confirm
required components.
Attitude:
i. Handle furniture
components with
care.

Safety:
i. Always adhere to
safety procedure.

3. Carry out i. Jig and fixtures 9hour Lecture i. Jigs and fixtures
shaping and specification. obtained and
forming process ii. Jig and fixtures applied.
application method ii. Mould and
and procedure. templates set.
iii. Mould and templates iii. Types of shaping
specifications. and forming
iv. Mould and templates machine
setting. determined.
v. Types of shaping and iv. Types of knife
forming process: determined.
• Scooping v. Shaping and
• Lathing forming machine
• Routing conditions
vi. Types of shaping and checked.
forming machine, such vi. Machine setting
as: confirmed.
• Single spindle vii. Materials
moulder readiness
• Double spindle confirmed.
moulder viii. Materials set

67
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria
• Overhead router onto shaping
• Portable hand machine.
router ix. Shaping and
• Template shaper forming machine
• Copy shaper operated.
• Computerised
shaping and
forming machine
• Copy lathe
machine
• Template lathe
machine
• Back knife
vii. Types of knife:
• Straight cutter
• Profile cutter
• Copy lathe cutter
• Chisel
o Skew chisel
o Round point
o Parting tool
o Gouge
viii. Types of bit:
• Straight bit
• Profile bit
ix. Machine conditions
checking for:
• Safety
• Performance
• Setting
x. Machine manual.
xi. Shaping and forming
machine setting.
xii. Materials readiness.

68
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria
xiii. Component setting.
xiv. Shaping and forming
machine usage and
operation.

i. Obtain jigs and 39hours Demonstration


fixtures. &
ii. Apply jig and fixtures. Observation
iii. Obtain mould and
templates.
iv. Set mould and
templates
v. Determine types of
shaping and forming
process:
• Scooping
• Lathing
• Routing
vi. Determine types of
shaping machine, such
as:
• Single spindle
moulder
• Double spindle
moulder
• Overhead router
• Portable hand
router
• Template shaper
• Copy shaper
• Computerised
shaping and
forming machine

69
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria
• Copy lathe
machine
• Template lathe
machine
• Back knife
vii. Determine types of
knife:
• Straight cutter
• Profile cutter
• Copy lathe cutter
• Chisel
o Skew chisel
o Round point
o Parting tool
o Gouge
viii. Determine types of bit:
• Straight bit
• Profile bit
ix. Check machine
conditions for:
• Safety
• Performance
• Setting
x. Interpreted machine
manual.
xi. Set up shaping and
forming machine.
xii. Confirmmaterials
readiness.
xiii. Set component onto
machine.
xiv. Operateshaping and
forming machine.

70
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria
Attitude:
i. Work place
condition safety
awareness.
ii. Minimise
wastage.

Safety:
i. Use appropriate
PPE.
ii. Perform safe
work practices.
iii. Ensure safe
working
conditions.

Environmental:
i. Manage waste
properly.

4. Carry out i. Types of mortising and 1 hour i. Types of


mortising and tenoningmachine, such mortising and
tenoning as: tenoningmachin
process. • Round end tenoner e determined.
machine ii. Types of bit
• Slot mortiser determined.
machine
iii. Mortising and
• Air compressor
tenoningmachine
ii. Types of bit:
conditions
• High speed steel checked.
• TCT iv. Machine setting
iii. Machine conditions confirmed.
checking for:
v. Materials
• Safety
71
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria
• Performance readiness
• Setting confirmed.
iv. Machine manual. vi. Component set
v. Mortising and onto mortising
tenoningmachine and tenoning
setting. machine.
vi. Materials readiness. vii. Mortising and
vii. Component setting. tenoningmachine
viii. Mortising and operated.
tenoningmachine
usage and operation.

i. Determine types of 7 hours


mortising and
tenoningmachine,
such as:
• Round end tenoner
machine
• Slot mortiser
machine
• Air compressor
ii. Determine types of bit:
• High speed steel
• TCT
iii. Check machine
conditions for:
• Safety
• Performance
• Setting
iv. Interpreted machine
manual.
v. Set up mortising and
tenoningmachine.

72
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria
vi. Confirmmaterials
readiness.
vii. Set component onto
machine.
viii. Operatemortising and
tenoningmachine. Attitude:
i. Work place
condition safety
awareness.
ii. Minimise
wastage.

Safety:
i. Use appropriate
PPE.
ii. Perform safe
work practices.
iii. Ensure safe
working
conditions.

Environmental:
i. Manage waste
properly.

5. Carry out i. Jig and fixtures 1 hour i. Types of


drilling process. specification. drillingmachine
ii. Jig and fixtures determined.
application method ii. Types of drilling
and procedure.
bit determined.
iii. Types of drilling
machine, such as: iii. Drilling machine
• Multi borer drill conditions
checked.
• Vertical drill

73
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria
• Horizontal drill iv. Machine setting
• Bench drill confirmed.
• Hand drill v. Materials
• Computerised readiness
drilling machine confirmed.
iv. Types of drilling bit: vi. Component set
• High speed steel onto drilling
• TCT machine.
v. Machine conditions vii. Drilling machine
checking for: operated.
• Safety
• Performance
• Setting
vi. Machine manual.
vii. Drilling machine set
up.
viii. Materials readiness.
ix. Componentsetting.
x. Drilling machine usage
and operation.

i. Obtain jig and fixtures. 7 hours


ii. Apply jig and fixtures.
iii. Determine types of
drilling machine, such
as:
• Multi borer drill
• Vertical drill
• Horizontal drill
• Bench drill
• Hand drill
• Computerised

74
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria
drilling machine
iv. Determine types of
drilling bit:
• High speed steel
• TCT
v. Check machine
conditions for:
• Safety
• Performance
• Setting
vi. Interpreted machine
manual.
vii. Set up drilling
machine.
viii. Confirmmaterials
readiness.
ix. Set component onto
machine.
x. Operatedrilling
machine.
Attitude:
i. Work place
condition safety
awareness.
ii. Minimise
wastage.

Safety:
i. Use appropriate
PPE.
ii. Perform safe
work practices.
iii. Ensure safe
working
conditions.

75
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria

Environmental:
i. Manage waste
properly.

6. Carry out i. Types of sanding 1 hour i. Types of sanding


sanding machine, such as: machine and
process. • Wide belt sander sand paper
• Sanding sealer analysed.
• Oscillating belt ii. Sanding machine
sander conditons
• Drum sander checked.
• Brush sander iii. Sanding machine
• Profile sander set up.
• Stroke sander iv. Materials
readiness
• Orbital sander
confirmed.
• Portable pad
v. Component set
sander
onto sanding
ii. Types of sand paper,
machine.
such as:
vi. Sanding machine
• Paper operated.
• Abrasive
• Grit
• Cloth
• Vulcanised fibres
iii. Machine conditions
checking for:
• Safety
• Performance
• Setting
iv. Machine manual.
v. Sanding machine set

76
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria
up.
vi. Materials readiness.
vii. Componentsetting.
viii. Sanding machine
usage and operation.

i. Determine types of 7 hours


sanding machine, such
as:
• Wide belt sander
• Sanding sealer
• Oscillating belt
sander
• Drum sander
• Brush sander
• Profile sander
• Stroke sander
• Orbital sander
• Portable pad
sander
ii. Determine types of
sand paper, such as:
• Paper
• Abrasive
• Grit
• Cloth
• Vulcanised fibres
iii. Check machine
conditions for:
• Safety
• Performance
• Setting
iv. Interpreted machine

77
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria
manual.
v. Set up sanding
machine.
vi. Confirmmaterials
readiness.
vii. Set component onto
machine.
viii. Operate sanding
machine.

Attitude:
i. Work place
condition safety
awareness.
ii. Minimise
wastage.

Safety:
i. Use appropriate
PPE.
ii. Perform safe
work practices.
iii. Ensure safe
working
conditions.

Environmental:
i. Manage waste
properly.

78
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria

7. Verify furniture i. Furniture components i. Furniture


components checking method and components
condition. procedure. checked.
ii. Furniture components ii. Furniture
condition: components
• Defects compared with
• Wastage product drawing
• Uniformity and sample.
• Quality iii. QC endorsement
• Quantity. obtained.
iii. Product drawing and iv. Furniture
sample. components
iv. QC endorsement stored.
acquisition.
v. Furniture components
storage method and
procedure.
vi. Furniture components
storage area/place.

i. Determine furniture
components checking
method and
procedure.
ii. Check furniture
components for:
• Defects
• Wastage
• Uniformity
• Quality
• Quantity.

79
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria
iii. Compare furniture
components with
product drawing and
sample.
iv. Obtain QC
endorsement.
v. Determine furniture
components storage
method and
procedure.
vi. Store furniture
components at
designated area/place.

Attitude:
i. Check furniture
components
thoroughly.
ii. Do not
compromise with
quality issue.
iii. Honest with own
work result.

Safety:
i. Use appropriate
PPE.
ii. Perform safe
work practices.
iii. Ensure safe
working
conditions.

80
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria

8. Report furniture i. Furniture components i. Furniture


components preparation components
preparation activitiesconfirmation preparation
activities. procedure. activitiesconfirme
ii. Recording format d according to
(work order, checklist, work
QC forms, pallet label, order/product
etc.) specifications.
iii. Organisation’s ii. Recording format
reporting hierarchy completed.
iii. Furniture
components
i. Confirm furniture preparation
components activities report
preparationactivities submitted.
according to work
order/product
specifications.
ii. Complete recording
format (work order,
checklist, QC forms,
pallet label, etc.)
iii. Determine
organisation’s
reporting hierarchy.
iv. Submit furniture
components
preparation activities
report. Attitude:
i. Knowledgeable
and meticulous in
reporting rough
milling activities.

81
Employability Skills

Core Abilities Social Skills

01.04 Analyse information 1. Communication skills


02.06 Write memos and letters 2. Conceptual skills
02.08 Prepare pictorial and graphic information 3. Interpersonal skills
03.08 Develop and maintain a cooperation within work group
4. Learning skills
04.01 Organize own work activities
04.02 Set and revise own objectives and goals 5. Leadership skills
04.03 Organize and maintain own workplace 6. Multitasking and prioritizing
04.04 Apply problem solving strategies 7. Self-discipline
04.05 Demonstrate initiative and flexibility 8. Teamwork

Tools, Equipment and Materials (TEM)

ITEMS RATIO (TEM : Trainees)

1. Product drawing 1:1


2. Measuring tape 1:1
3. Verniercaliper 1:1
4. Calculator 1:1
5. L square 1:1
6. Solid wood As required
7. Wood panel As required
8. Wrapping materials As required
9. Wood veneer As required
10. Hardware and fittings As required
11. Mallet 1:5
12. Clamps As required
13. Pallet As required

82
14. Cutter, knives and bits As required
15. Handtools 1:5
16. Spindle moulder 1:25
17. Overhead router 1:25
18. Portable hand router 1:5
19. Template shaper 1:25
20. Copy shaper 1:25
21. Computerised shaping and forming machine 1:25
22. Round end tenoner machine 1:25
23. Slot mortiser machine 1:25
24. Air compressor 1:25
25. Multi borer drill 1:25
26. Vertical drill 1:25
27. Horizontal drill 1:25
28. Bench drill 1:25
29. Hand drill 1:5
30. Computerised drilling machine 1:25
31. Copy lathe machine 1:25
32. Template lathe machine 1:25
33. Back knife 1:25
34. Wide belt sander 1:25
35. Sanding sealer 1:25
36. Oscillating belt sander 1:25
37. Drum sander 1:25
38. Brush sander 1:25
39. Profile sander 1:25
40. Stroke sander 1:25
41. Orbital sander 1:25
42. Portable pad sander 1:25
43. PPE As required

83
References

REFERENCES

1. The Malaysian Grading Rules For Sawn Hardwood Timber 2009 Edition, Malaysia Timber Industry Board (MTIB)
2. Timber Trade Leaflets Published by Timber Technology Centre (TTC), FRIM
3. Albert Jackson, David Day (1995), Wood Worker Manual, Happer Collin Publisher, ISBN 0-00-411565-1
4. Hontoir Anthony (1992), Furniture Making a Manual Of Techniques, Marlborough, Wiltshire: The Crowood Press, ISBN : 1852238194
5. Marshall Chris (2004), Woodworking Tools & Techniques an Introduction To Basic Woodworking, Chanhassen, Minn.: Creative Pub., ISBN :
1589230965

84
Cocu 4
CURRICULUM of COMPETENCY UNIT (CoCU)
Sub Sector FURNITURE
Job Area FURNITURE PRODUCTION OPERATION
Competency Unit Title FURNITURE COMPONENTS ASSEMBLY
The person who is competent in this CU shall be able to produce furniture components or product in
accordance with work order, product specifications, Assembly Instruction and product drawing and sample.
Upon completion of this CU, trainees will be able to:-
• Identify work requirements
• Identify furniture components
Learning Outcome
• Identify assembly jig & fixtures
• Evaluate assembly machine and tools conditions
• Carry out furniture components assembly
• Verify assembled furniture components condition
• Report furniture component assembly activities.
Training
Competency Unit ID Level 2 46 Hours Credit Hours
Duration
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria

1. Identify work i. Work order content and 1 hour Lecture i. Furniture product
requirements. format. specifications
ii. Furniture product identified.
specifications, such as: ii. Assembly
• Types Instruction (AI)
• Size explained.
• Materials iii. Product drawing
• Finishing and sample
iii. Assembly Instruction interpreted.
(AI).
iv. Product drawing.
v. Product sample.

85
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria

i. Obtain work order. 3 hours Demonstration


ii. Interpret work order. &
iii. Determine furniture Observation
product specifications,
such as:
• Types
• Size
• Materials
• Finishing
iv. Interpret Assembly
Instruction (AI).
v. Interpret product
drawing and sample.
Attitude:
i. Meticulous in
acquiring
information

2. Identify furniture i. Type of furniture 1 hour Lecture i. Type of furniture


components. components. components
ii. Component list. determined.
iii. Furniture components ii. Furniture
acquisition method and components
procedure. obtained
iv. Furniture components according to
storage/inventory component list.
system.

i. Determine type of 3 hours Demonstration&


furniture components. Observation
ii. Select furniture
components according

86
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria
to component list.
iii. Obtain furniture
components using
storage/ inventory
system/procedure. Attitude:
i. Handle furniture
components with
care.

Safety:
i. Use appropriate
PPE.
ii. Perform safe
work practices.
iii. Ensure safe
working
conditions.

3. Identify i. Assembly jig & fixtures 1 hour Lecture i. Assembly jig &
assembly jig & usage & fitting fixtures usage &
fixtures. methods. methods
ii. Type of assembly jig & analysed.
fixtures ii. Type of
iii. Assembly jig & fixtures assembly jig &
fitting procedure. fixtures
determined.
iii. Assembly jig &
i. Determine assembly 3 hours Demonstration fixtures fitted.
jig & fixtures usage & &
methods. Observation
ii. Determine assembly
jig & fixtures type.
iii. Fit assembly jig &
fixtures.

87
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria
Attitude:
i. Work place
condition safety
awareness.
ii. Minimise
wastage.

Safety:
i. Use appropriate
PPE.
ii. Perform safe
work practices.
iii. Ensure safe
working
conditions.

Environmental:
i. Manage waste
properly.

4. Evaluate i. Assembly machine 1 hour Lecture i. Assembly


assembly and tools condition machine and
machine and checking method and tools condition
tools conditions. procedure for: verified.
• Safety ii. Assembly
• Performance machine and
• Setting tools set up.
ii. Assembly machine
and tools usage and
operation.
iii. Assembly machine
and tools set up.

88
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria

i. Verify assembly 3 hours Demonstration


machine and tools &
condition for: Observation
• Safety
• Performance
• Setting
ii. Determine assembly
machine and tools
usage and operation.
iii. Set up assembly
machine and tools.
Attitude:
i. Work place
condition safety
awareness.
ii. Minimise
wastage.

Safety:
i. Use appropriate
PPE.
ii. Perform safe
work practices.
iii. Ensure safe
working
conditions.

Environmental:
i. Manage waste
properly.

89
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria

5. Carry out i. Type of components 4 hours Lecture i. Required


furniture assembly. hardware fitted.
components ii. Hardware fitting ii. Furniture
assembly. method and components set
procedure. up.
iii. Furniture components iii. Assembly jigs
setting. and fixtures
iv. Assembly jigs and checked.
fixtures condition iv. Furniture
checking. components
v. Furniture components assembled.
assembly method and v. Assembly
procedure. machine and
vi. Machine and power power tools used.
tools manual.
vii. Machine and power
tools usage and
operation.

i. Determine type of 16 hours Demonstration


components assembly. &
ii. Fix required hardware. Observation
iii. Set furniture
components.
iv. Check assembly jigs
and fixtures.
v. Assemble furniture
components.
vi. Interpret machine and
power tools manual.
vii. Operate assembly
machine and power
tools.

90
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria
Attitude:
i. Work place
condition safety
awareness.
ii. Minimise
wastage.

Safety:
i. Use appropriate
PPE.
ii. Perform safe
work practices.
iii. Ensure safe
working
conditions.

6. Verify i. Assembled furniture 2 hours i. Assembled


assembled components checking furniture
furniture method and components
components. procedure. checked.
ii. Product drawing and ii. Assembled
sample. furniture
iii. QC endorsement components
acquisition. compared with
iv. Assembled furniture product drawing
components storage and sample.
method and iii. QC endorsement
procedure. obtained.
v. Assembled furniture iv. Assembled
components storage furniture
area/place. components
stored.

91
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria

i. Determine assembled 4 hours


furniture components
checking method and
procedure.
ii. Compare assembled
furniture components
with product drawing
and sample.
iii. Obtain QC
endorsement.
iv. Determine assembled
furniture components
storage method and
procedure.
v. Store assembled
furniture components
at designated
area/place.
Attitude:
i. Check
assembled
furniture
components
thoroughly.
ii. Do not
compromise with
quality issue.
iii. Honest with own
work result.

92
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria
Safety:
i. Use appropriate
PPE.
ii. Perform safe
work practices.
iii. Ensure safe
working
conditions.

Environmental:
i. Manage waste
properly.

7. Report furniture i. Furniture components 1 hour i. Furniture


component assembly activities components
assembly confirmation assembly
activities. procedure. activitiesconfirme
ii. Recording format d according to
(work order, checklist, work
QC forms, pallet label, order/product
etc.) specifications.
iii. Organisation’s ii. Recording format
reporting hierarchy completed.
iii. Furniture
components
i. Confirm furniture 3 hours assembly
components activities report
assemblyactivities submitted.
according to work
order/product
specifications and AI.
ii. Complete recording
format (work order,
checklist, QC forms,

93
Attitude / Safety / Training Delivery Assessment
Work Activities Related Knowledge Applied Skills
Environmental Hours Mode Criteria
pallet label, etc.)
iii. Determine
organisation’s
reporting hierarchy.
iv. Submit furniture
components assembly
activities report. Attitude:
i. Knowledgeable
and meticulous in
reporting furniture
components
assemblyactivities
.

94
Employability Skills

Core Abilities Social Skills

01.04 Analyse information 1. Communication skills


01.06 Utilize word processor to process information 2. Conceptual skills
02.06 Write memos and letters 3. Interpersonal skills
02.08 Prepare pictorial and graphic information
4. Learning skills
03.08 Develop and maintain a cooperation within work group
04.01 Organize own work activities 5. Leadership skills
04.02 Set and revise own objectives and goals 6. Multitasking and prioritizing
04.03 Organize and maintain own workplace 7. Self-discipline
04.04 Apply problem solving strategies 8. Teamwork
04.05 Demonstrate initiative and flexibility
06.06 Monitor and correct performance of systems

Tools, Equipment and Materials (TEM)

ITEMS RATIO (TEM : Trainees)

1. Product drawing 1:1


2. Measuring tape 1:1
3. Verniercaliper 1:1
4. Calculator 1:1
5. L square 1:1
6. Steel ruler 1:1
7. Jigs and fixtures As required
8. Furniture components As required
9. Wood panel As required
10. Wrapping materials As required
11. Adhesive As required

95
12. Hardware and fittings As required
13. Mallet 1:5
14. Clamps As required
15. Pallet As required
16. Assembly machine 1:25
17. Handtools 1:5
18. PPE As required

References

REFERENCES

1. The Malaysian Grading Rules For Sawn Hardwood Timber 2009 Edition, Malaysia Timber Industry Board (MTIB)
2. Timber Trade Leaflets Published by Timber Technology Centre (TTC), FRIM
3. Albert Jackson, David Day (1995), Wood Worker Manual, Happer Collin Publisher, ISBN 0-00-411565-1
4. Hontoir Anthony (1992), Furniture Making a Manual Of Techniques, Marlborough, Wiltshire: The Crowood Press, ISBN : 1852238194
5. Marshall Chris (2004), Woodworking Tools & Techniques an Introduction To Basic Woodworking, Chanhassen, Minn.: Creative Pub., ISBN :
1589230965

96
JADUAL PEMBAHAGIAN WIM
JADUALPEMBAHAGIAN WIM
RB-050-2:2012 FURNITURE PRODUCTION OPERATION
C01: FURNITURE MATERIALS PREPARATION (92 JAM) - 97 JAM

Penilaian Berterusan
Kod &Tajuk Kertas Kod &Tajuk Kertas Kod &Tajuk Kertas
Work Activities
Penerangan (P) Tugasan (T) Kerja (K)
KA PA
Identify work RB-050-2:2012/C01/P(1/8)
requirements FURNITURE MATERIALS WORK RB-050-2:2012/C01/T(1/4) RB-050-2:2012/C01/K(1/5)
REQUIREMENTS (1) FURNITURE MATERIALS CARRY OUT FURNITURE
Identify raw RB-050-2:2012/C01/P(2/8) PREPARATION AND WORK MATERIALS WORK
materials RAW MATERIALS REQUIREMENT (1) REQUIREMENT (12)
PREPARATION (3)
Carry out materials RB-050-2:2012/C01/P(3/8)
cutting MATERIALS CUTTING (3) RB-050-
Carry out 2:2012/C01/PA(1/2)
jointing/surface (CARRY OUT
planning process FURNITURE
RB-050-2:2012/C01/P(4/8) RB-050-2:2012/C01/K(2/5)
RB-050-2:2012/C01/T(2/4) MATERIALS
PLANNING AND THICKNESSING CARRY OUT FURNITURE RB-050-
Carry out FURNITURE MATERIALS PREPARATION)
PROCESS (2) MATERIAL SIZING (24) 2:2012/C01/KA
thicknessing CUTTING, PLANNING, (6)
(1/1)
process THICKNESSING, RIPPING AND
(FURNITURE
PROFILING PROCESS (2)
RB-050-2:2012/C01/P(5/8) MATERIALS
Carry out ripping
RIPPING PROCESS (2) PREPARATION)
process
(2)
Carry out profiling RB-050-2:2012/C01/P(6/8) RB-050-2:2012/C01/K(3/5)
process PROFILING PROCESS (2) CARRY OUT FURNITURE
MATERIALS SHAPING (18)
Verify furniture RB-050-2:2012/C01/P(7/8) RB-050-2:2012/C01/T(3/4) RB-050-2:2012/C01/K(4/5)
materials FURNITURE MATERIALS FURNITURE MATERIALS CARRY OUT FURNITURE RB-050-
condition CONDITION VERIFICATION (1) CONDITION VERIFICATION MATERIALS CONDITION 2:2012/C01/PA(2/2)
(1) VERIFICATION (6) (REPORT
Report rough milling RB-050-2:2012/C01/P(8/8) RB-050-2:2012/C01/T(4/4) RB-050-2:2012/C01/K(5/5) FURNITURE
activities. ROUGH MILLING ACTIVITIES ROUGH MILLING ACTIVITIES PREPARE FURNITURE MATERIALS
REPORT WRITING (1) REPORT WRITING (1) MATERIAL REPORT WRITING PREPARATION)
(6) (3 )

*Tertakluk kepada pindaan.


JADUALPEMBAHAGIAN WIM
RB-050-2:2012 FURNITURE PRODUCTION OPERATION
C02: SOLID WOOD LAMINATION
Penilaian
Kod &Tajuk Kertas Kod &Tajuk Kertas
Work Activities Kod &Tajuk Kertas Penerangan Berterusan
Tugasan Kerja
(mengikut susunan) (IS-putih)
(AS-merah jambu) (WS-biru) KA PA
RB-050-2:2012/CO2/P(1/9) RB-050-2:2012/CO2/T(1/9)
1. Identify work requirements Work requirements of lamination Work requirements of
RB-050-2:2012/CO2/K(1/5)
(1) lamination (1)
Carry out solid wood lamination work (3)
RB-050-2:2012/CO2/T(2/9)
RB-050-2:2012/CO2/P(2/9) requirement (6)
2. Identify raw materials Raw materials of lamination
Raw materials of lamination (1)
(1)
RB-050-2:2012/CO2/T(3/9)
RB-050-2:2012/CO2/P(3/9)
3. Prepare product templates Product templates of
Product templates of lamination (1)
lamination (1) RB-050-2:2012/CO2/K(2/5)
(3)
Prepare product template (12)
4. Carry out band cutting RB-050-2:2012/CO2/P(4/9) RB-050-2:2012/CO2/T(4/9)
process Band cutting process (4) Band cutting process (1)
(1.5)
RB-050-2:2012/CO2/T(5/9)
5. Carry out butt and finger RB-050-2:2012/CO2/P(5/9)
Butt and finger joining
joining process Butt and finger joining process (2) RB-050-2:2012/CO2/K(3/5)
process (1)
Carry out solid wood lamination
6. Carry out lap joining RB-050-2:2012/CO2/P(6/9) RB-050-2:2012/CO2/T(6/9) joining, gluing and pressing work (3)
process. Lap joining process (2) Lap joining process (1) process (30)
RB-050-2:2012/CO2/T(7/9)
7. Carry out gluing and RB-050-2:2012/CO2/P(7/9)
Gluing and pressing process
pressing process Gluing and pressing process (2)
(1)
RB-050-2:2012/CO2/T(8/9) RB-050-2:2012/CO2/K(4/5)
RB-050-2:2012/CO2/P(8/9)
8. Verify laminated solid wood Laminated solid wood Carry out laminated solid wood
Laminated solid wood components
components condition components condition components condition Verification
condition verification (2)
verification (1) (6)
RB-050-2:2012/CO2/P(9/9) RB-050-2:2012/CO2/T(9/9) RB-050-2:2012/CO2/K(5/5)
9. Report solid wood
Solid wood laminating activities Solid wood laminating Carry out solid wood laminating
laminating activities
report writing (1) activities report writing(1) activities report writing(6)

Tertakluk pada pindaan


JADUALPEMBAHAGIAN WIM
RB-050-2:2012 FURNITURE PRODUCTION OPERATION
C03: FURNITURE COMPONENT PREPARATION (90 JAM) - 95 JAM
Kod &Tajuk Kertas Kod &Tajuk Kertas Kod &Tajuk Kertas Penilaian Berterusan
Work Activities
Penerangan (P) Tugasan (T) Kerja (K) KA PA
Identify work RB-050-2:2012/C03/P(1/8) RB-050-
requirements FURNITURE COMPONENT WORK 2:2012/C03/PA
RB-050-2:2012/C03/K(1/5)
REQUIREMENTS (1) RB-050-2:2012/C03/T(1/4) (1/3)
CARRY OUT FURNITURE
Identify furniture RB-050-2:2012/C03/P(2/8) FURNITURE COMPONENTS (CARRY OUT
COMPONENTS WORK
components FURNITURE PREPARATION AND FURNITURE
REQUIREMENT AND SPECIFICATION
specifications COMPONENTS SPECIFICATIONS SPECIFICATION (1) COMPONENT
(12)
(2) PREPARATION)

Carry out shaping and RB-050-2:2012/C03/P(3/8) RB-050-


forming process FURNITURE COMPONENTS 2:2012/C03/PA
SHAPING AND FORMING (2/3)
RB-050-2:2012/C03/K(2/5)
PROCESS (3) (CARRY OUT
CARRY OUT FURNITURE
FURNITURE
COMPONENTS SHAPING AND
SHAPING AND
FORMING PROCESS (18)
FORMING
RB-050-2:2012/C03/T(2/4) RB-050- PREPARATION)
FURNITURE COMPONENT 2:2012/C03/KA (6)
SHAPING & FORMING, (1/1)
Carry out mortising and RB-050-2:2012/C03/P(4/8)
MORTISE & TENONING, (FURNITURE
tenoning process FURNITURE COMPONENTS RB-050-
DRILLING AND SANDING COMPONENT
MORTISING AND TENONING 2:2012/C03/PA
PROCESS (2) RB-050-2:2012/C03/K(3/5) PREPARATION)
PROCESS (2) (1/3)
CARRY OUT FURNITURE (2)
Carry out drilling RB-050-2:2012/C03/P(5/8) (CARRY OUT
COMPONENT MORTISE &
process FURNITURE COMPONENTS FURNITURE
TENONING, DRILLING AND
DRILLING PROCESS (1.5) COMPONENT
SANDING (18)
Carry out sanding RB-050-2:2012/C03/P(6/8) PREPARATION)
process FURNITURE COMPONENTS (6)
SANDING PROCESS (1.5)
Verify furniture RB-050-2:2012/C03/P(7/8) RB-050-2:2012/C03/T(3/4) RB-050-2:2012/C03/K(4/5)
components condition FURNITURE COMPONENTS FURNITURE COMPONENT CARRY OUT FURNITURE RB-050-
CONDITION VERIFICATION (1) CONDITION VERIFICATION (1) COMPONENT CONDITION 2:2012/C03/PA
VERIFICATION (6) (3/3)
Report furniture RB-050-2:2012/C03/P(8/8) RB-050-2:2012/C03/T(4/4) RB-050-2:2012/C03/K(5/5) (REPORT
FURNITURE
components FURNITURE COMPONENT FURNITURE COMPONENT PREPARE FURNITURE
COMPONENT
preparation activities. REPORT WRITING (1) REPORT WRITING (1) COMPONENT REPORT WRITING
PREPARATION)
(6) (3 )

*Tertakluk kepada pindaan.


JADUALPEMBAHAGIAN WIM
RB-050-2:2012 FURNITURE PRODUCTION OPERATION
C04: FURNITURE COMPONENTS ASSEMBLY (46 JAM) – 51 JAM
Penilaian Berterusan
Kod &Tajuk Kertas Kod &Tajuk Kertas Kod &Tajuk Kertas
Work Activities
Penerangan (P) Tugasan (T) Kerja (K)
KA PA
RB-050- RB-050-
1. Identify work
2:2012/C04/P(1/4) 2:2012/C04/T(1/4)
requirements
FUNITURE FURNITURE
COMPONENTS COMPONENTS
2. Identify furniture ASSEMBLY WORK ASSEMBLY WORK RB-050-
components REQUIREMENTS (3) REQUIREMENT (1) 2:2012/C04/PA(1/2)
RB-050-2:2012/C04/K(1/2)
RB-050- (CARRY OUT
3. Identify assembly jig & CARRY OUT FURNITURE
2:2012/C04/P(2/4) FURNITURE
fixtures COMPONENTS ASSEMBLY
FURNITURE RB-050- COMPONENTS
(12)
4. Evaluate assembly COMPONENTS 2:2012/C04/T(2/4) ASSEMBLY)
machine and tools ASSEMBLY (12) FURNITURE (6)
conditions RB-050-
COMPONENTS
2:2012/C04/KA(1/1)
ASSEMBLY (2)
5. Carry out furniture (FURNITURE
components assembly COMPONENTS
ASSEMBLY) (2)
RB-050- RB-050- RB-050-2:2012/C04/K(2/2)
6. Verify assembled furniture 2:2012/C04/P(3/4) 2:2012/C04/T(3/4) CARRY OUT ASSEMBLED
components ASSEMBLED FURNITURE ASSEMBLED FURNITURE FURNITURE COMPONENTS
COMPONENTS COMPONENTS VERIFICATION AND RB-050-
VERIFICATION(1) VERIFICATION(1) REPORT WRITING(6) 2:2012/C04/PA(2/2)
(REPORT FURNITURE
RB-050- RB-050- COMPONENTS
2:2012/C04/P(4/4) 2:2012/C04/T(4/4) ASSEMBLY ACTIVITIES)
7. Report furniture
ASSEMBLED FURNITURE ASSEMBLED FURNITURE (3)
components assembly
COMPONENTS COMPONENTS
activities
ACTIVITIES REPORT ACTIVITIES REPORT
WRITING(1) WRITING(1)
*Tertakluk kepada pindaan.
MODUL 1
MENYEDIAKAN BAHAN
KERJA PERABOT

CoCu 1
RB-050-2:2012
KERTAS
PENERANGAN

PEMBUATAN PERABOT
(RB-050-2:2012)
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN
RB-050-2: 2012
KOD DAN NAMA
FURNITURE PRODUCTION OPERATION
PROGRAM
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)
TAHAP TAHAP DUA (2)

NO. DAN STANDARD


SK01 MENYEDIAKAN BAHAN KERJA PERABOT
KANDUNGAN

1.1 MENGENALPASTI KEPERLUAN KERJA


1.2 MENGENALPASTI BAHAN MENTAH
NO. DAN STANDARD 1.3 MEMOTONG KAYU
PEMBELAJARAN 1.4 MENGETAM KAYU
1.5 MEMBELAH KAYU
1.6 MEMBENTUK KAYU
1.7 MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(1/7) Muka : 1 Drp :27

TAJUK : AKTIVITI PENGURUSAN BAHAN

TUJUAN:
Pembelajaran ini membolehkan pelatih memperolehi maklumat dan membentuk
kemahiran dalam menguruskan aktiviti pengendalian bahan.
Pada akhir pembelajaran ini, pelatih akan boleh:

1. Menerima arahan kerja


2. Semak penerimaan pesanan
3. Melaksanakan rekod pengendalian bahan
4. Mengenalpasti bahan kayu
5. Mengenalpasti lokasi untuk meletakkan bahan
6. Mengenalpasti peralatan pengendalian
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(1/7) Muka: 2 Drpd: 27

1.0 PENERANGAN:
Pelaksanaan aktiviti pemindahan menggunakan arahan kerja, senarai semak,
arahan penyelia, prosedur piawaian operasi, peralatan mengangkat,
penerimaan pesanan, buku rekod, format, pengendalian bahan peralatan dan
PPE. Oleh itu, penerimaan arahan kerja, semakan penerimaan, pelaksanaan
rekod pengendalian bahan, pengenalpastian bahan kayu, pengenalpastian
lokasi, pemilihan cara pemindahan dan pengenalpastian pengendalian
peralatan dilakukan.

2.0 ARAHAN KERJA

Suatu arahan daripada seorang individu kepada individu yang lain untuk
menyampaikan maklumat bagi mencapai suatu tujuan.

2.1 TUJUAN ARAHAN KERJA


 Memudahkan sesuatu kerja dilaksanakan.
 Mengelakkan pekerja daripada melakukan kesilapan.
 Memastikan sesuatu kerja yang hendak dilakukan berjalan dengan
lancar dan teratur.
 Memastikan sesuatu kerja siap dalam masa ditetapkan.
 Menjimatkan masa

2.2 JENIS ARAHAN KERJA


 Secara Lisan ( Arahan Terus Secara Percakapan)
 Secara Bertulis (Ditampal Di papan kenyataan)
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(1/7) Muka: 3 Drpd: 27

Jenis-jenis perabot yang berada di pasaran

Perabot ruang makan

Perabot binaan dalam

Kabinet dapur
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(1/7) Muka: 4 Drpd: 27

Ruang bilik tidur

Perabot taman

Perabot khas ‘occasional furniture‘

3.0 KENAL PASTI BAHAN MENTAH

 Bahan–bahan mentah ialah semua bahan yang diperlukan dalam


pengeluaran perabot sama ada digunakan untuk binaan perabot,
pemasangan, pembungkusan, atau dalam proses pembuatan.

 Kategori bahan mentah


NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(1/7) Muka: 5 Drpd: 27

a) Bahan mentah asas


i. Kayu
ii. Papan lapis
iii. Moulding
iv. MDF

b) Bahan mentah pemprosesan


i. Kertas pasir
ii. Perekat
iii. Hardener

c) Bahan mentah berbahaya


i. Thinner
ii. Cat
iii. Hardener
iv. Minyak pelincir

d) Bahan mentah hardware


i. Paku
ii. Skru
iii. Bolt dan nat
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(1/7) Muka: 6 Drpd: 27

e) Bahan mentah pembungkusan


i. Fabrik dan kulit
ii. Kotak
iii. Plastik strap

f) Barang untuk pekerja


i. Mask
ii. Ear plug
iii. Glove
iv. Safety shoes
v. Measuring tape
vi. Tools
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(1/7) Muka: 7 Drpd: 27

4.0 MENYEMAK PENERIMAAN PESANAN

Berikut adalah amalan yang baik bagi proses penerimaan barang dari
pembekal:
i. Terima delivery order (D.O)
ii. Terima Invois (senarai harga)
iii. Perbandingan invois dan delivery order dengan purchase order (P.O)
iv. Pemeriksaan kualiti
v. Pemeriksaan kuantiti
vi. Menandatangan dokumen: nota penghantaran, (D.O) dan cop.

Contoh borang pesanan


4.1 BORANG PESANAN
 Borang pesanan merupakan borang yang digunakan untuk membuat
pesanan apabila membeli barang.
 Aktiviti belian akan bermula selepas pembeli meneliti sebut harga,
senarai harga dan katalog.
 Borang ini dihantar oleh pembeli kepada penjual.
 Pembeli akan membuat pesanan barang niaga dengan menghantar
borang pesanan belian kepada penjual.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(1/7) Muka: 8 Drpd: 27

 Butiran berdasarkan maklumat dalam katalog.


 Harga yang dinyatakan adalah berdasarkan sebut harga.
 Maklumat dalam pesanan belian tidak perlu dimasukkan ke mana-mana
buku perakaunan kerana proses jual beli belum bermula lagi.

Contoh invois

4.2 INVOIS
 Setelah penjual menerima pesanan belian daripada pembeli, penjual
akan menghantar barang niaga kepada pembeli bersama dengan nota
serahan.
 Pembeli akan menyemak barang niaga yang diterima dengan nota
serahan dan menandatanganinya.
 Penjual pula akan menyediakan invois berdasarkan nota serahan yang
disahkan oleh pembeli.
 Invois merupakan dokumen perniagaan yang penting dalam urus niaga
jual beli secara kredit.
 Invois disediakan dalam tiga salinan, satu salinan asal dihantar kepada
pembeli dan dua salinan lain digunakan oleh penjual sebagai rujukan.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(1/7) Muka: 9 Drpd: 27

 Invois adalah dokumen penting yang digunakan sebagai sumber rekod


perakaunan. Pembeli merekodkan butir-butir invois dalam Jurnal Belian
manakala penjual merekodkan butir-butir invois dalam Jurnal Jualan.
 Maklumat penting yang terdapat dalam invois ialah:
o Nama dan alamat penjual
o Nama dan alamat pembeli
o Tarikh invois disediakan
o Nombor invois, butir, kuantiti, harga seunit dan jumlah

 Syarat-syarat urus niaga seperti:


o Ang. Dib – Singkatan bagi angkutan dibayar bermakna kos
pengangkutan dibiayai oleh penjual
o Diskaun tunai – Potongan yang diberi sebab bayaran dibuat dengan
cepat, contoh 5% 10 hari bermaksud 5% diskaun tunai akan diberi jika
pelanggan membayar dalam tempoh 10 hari.
o K & K di K – Singkatan bagi kesilapan dan ketinggalan dikecualikan
bermakna sebarang kesilapan dan ketinggalan boleh dibetulkan
dengan menggunakan nota debit dan nota kredit.

Contoh nota debit


4.3 NOTA DEBIT
 Nota Debit merupakan dokumen yang digunakan untuk menambahkan
hutang pembeli kerana mungkin invois yang dihantar terkurang catat.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(1/7) Muka: 10 Drpd: 27

 Nota Debit disediakan oleh penjual dan dihantar kepada pembeli.


 Penjual menyimpan dokumen salinan dan pembeli menyimpan
dokumen asal.

4.4 NOTA KREDIT


 Nota Kredit merupakan dokumen yang dihantar untuk mengurangkan
hutang pembeli.
 Dokumen ini akan dihantar apabila pembeli memulangkan bekas
kosong, pembeli memulangkan barang kerana rosak atau silap jenama
dan jika ada kesilapan dalam pengiraan invois.
 Nota Kredit disediakan oleh penjual dan dihantar kepada pembeli.
 Penjual menyimpan dokumen salinan dan pembeli menyimpan
dokumen asal.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(1/7) Muka: 11 Drpd: 27

Contoh resit

4.5 RESIT
 Resit merupakan dokumen bukti bayaran telah dibuat.
 Dokumen asal diberikan kepada pembayar dan salinan disimpan oleh
penerima bayaran.
 Pembayar akan menggunakan resit asal untuk membuat catatan dalam
Jurnal Pembayaran Tunai atau Buku Tunai.
 Penerima bayaran akan menggunakan salinan resit untuk membuat
catatan dalam Jurnal Penerimaan Tunai atau Buku Tunai.

Contoh Slip Bank/Slip Wang Tunai Masuk

Slip bank digunakan apabila peniaga membuat simpanan ke dalam Akaun


 Semasa perniagaan di dalam bank.
 Slip bank disediakan oleh bank dan peniaga menyimpan slip bank asal.
 Urus niaga ini merupakan catatan kontra dalam Buku Tunai di mana
wang tunai perniagaan dimasukkan ke bank.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(1/7) Muka: 12 Drpd: 27

4.6 CEK DAN KERATAN CEK


 Keratan cek merupakan pengesahan pembayaran yang dibuat dengan
cek.
 Apabila cek dikeluarkan kepada penerima bayaran, keratan cek
disimpan oleh peniaga sebagai bukti bahawa bayaran telah dibuat.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(1/7) Muka: 13 Drpd: 27

Contoh bil tunai

4.7 BIL TUNAI


 Bil Tunai merupakan dokumen untuk merekodkan:
o Belian dan jualan barang niaga secara tunai atau cek.
o Belian dan jualan aset bukan semasa secara tunai atau cek.
 Bil Tunai disediakan oleh penjual.
 Penjual menyimpan dokumen salinan dan pembeli diberi dokumen asal.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(1/7) Muka: 14 Drpd: 27

4.8 SLIP DAFTAR TUNAI


 Slip daftar tunai merupakan dokumen perniagaan yang merekodkan
belian atau jualan barang niaga secara tunai.
 Slip ini disediakan oleh penjual melalui mesin daftar tunai.

4.9 BAUCAR PEMBAYARAN


 Baucar Pembayaran merupakan dokumen pengesahan perbelanjaan
yang telah dibuat secara tunai atau cek.
 Antara kegunaan baucar pembayaran ialah pembayaran gaji pekerja.
 Peniaga akan menyimpan dokumen salinan dan dokumen asal akan
diberikan kepada penerima pembayaran.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(1/7) Muka: 15 Drpd: 27

4.10 MEMO
 Memo merupakan dokumen peringatan urus niaga yang berlaku antara
pemilik perniagaan dengan perniagaan.
 Urus niaga yang menggunakan memo:
o Pemilik mengambil barang niaga atau tunai untuk kegunaan sendiri,
pengiklanan atau derma.
o Peniaga membawa masuk aset peribadi atau tunai ke dalam
perniagaan.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(1/7) Muka: 16 Drpd: 27

4.11 DEBIT
 Makluman Debit merupakan pemberitahuan oleh bank bahawa akaun
peniaga di bank tersebut telah didebitkan atau berlaku pengurangan
deposit.
 Makluman Debit selalunya akan dihantar oleh bank melalui pos kepada
peniaga.
 Peniaga perlu bertindak dengan mengkreditkan Buku Tunainya
memandangkan terdapat wang keluar.

4.12 KREDIT
 Makluman Kredit merupakan pemberitahuan oleh bank bahawa akaun
peniaga di bank tersebut telah dikreditkan atau berlaku penambahan
deposit.
 Makluman Kredit selalunya akan dihantar oleh bank melalui pos kepada
peniaga.
 Peniaga perlu bertindak dengan mendebitkan Buku Tunainya
memandangkan terdapat wang masuk.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(1/7) Muka: 17 Drpd: 27

4.13 PENYATA AKAUN


 Penyata akaun merupakan dokumen yang digunakan untuk
mengingatkan penghutang tentang jumlah hutangnya.
 Senarai semak yang dihantar oleh pemiutang kepada penghutang
dengan menyenaraikan setiap urus niaga yang telah berlaku antara
pembeli dan penjual dalam sesuatu bulan.
 Penyata Akaun hanyalah rujukan penghutang, tidak melibatkan apa-apa
catatan urus niaga di dalam buku akaun penghutang.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(1/7) Muka: 18 Drpd: 27

 Bil-bil lain terdiri daripada pembayaran utiliti kepada pihak tertentu seperti
Jabatan Bekalan Air negeri, Tenaga Nasional, Sabah Elektrik Sdn Bhd,
Telekom Malaysia dan sebagainya.
 Keratan bayaran disimpan oleh peniaga dengan sokongan baucar sebagai
bukti wang telah dikeluarkan.

5.0 MELAKSANAKAN REKOD BAHAN MENTAH

Beberapa dokumen wajar digunakan oleh organisasi bagi memudahkan


proses penerimaan dan pengeluaran barang.
 Tag (Maklumat yang dilekatkan pada bahan tersebut).
i. Jenis bahan mentah
ii. Saiz
iii. Kuantiti
iv. Pembekal
v. Tarikh penerimaan
vi. Tarikh luput
vii. Kegunaan projek
viii. Tempat simpanan

 Nota pengeluaran barang


i. Jenis bahan mentah
ii. Saiz
iii. Kuantiti
iv. Tarikh pengeluaran dan masa
v. Kegunaan projek
vi. Pemohon atau pengeluar
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(1/7) Muka: 19 Drpd: 27

vii. Kelulusan ketua bahagian pengeluaran


viii. Tandatangan pengawal bahan mentah

 Laporan harian kepada pengurusan


Laporan harian hanya digunakan pada bahan yang dikeluarkan pada hari
berkenaan dan stok level yang sudah mencapai tahap kritikal .
Maklumat laporan harian;
i. Jenis bahan mentah
ii. Saiz
iii. Kuantiti pengeluaran
iv. Kuantiti baki
v. Nilai pengeluaran dan nilai baki.

6.0 MENGENALPASTI TEMPAT SIMPANAN

Bahan asas
i. Kayu, papan lapis, MDF dan mouldings perlu disusun di atas pallet dan
diikat atau ditanda dalam satu bundle.
ii. Setiap bundle mempunyai spesies , saiz, dan ketebalan yang sama.
iii. Setiap bundle ditandakan dengan tag masing-masing.

Stor utama
Selalunya menyimpan bahan seperti hardware, kegunaan pekerja dan
sebagainya.
i. Bahan boleh disimpan di dalam kotak sebagai tempat menyimpan.
ii. Gunakan kabinet berkunci untuk menyimpan tools dan bahan berharga.

Bilik bersuhu hangat


i. Digunakan untuk menyimpan kertas pasir.
ii. Gunakan rak atau paip untuk menggantung bahan kertas pasir.
iii. Tandakan pada setiap bahan mengenai gred kekasaran.

Bahan merbahaya dan mudah terbakar


Perlu diletakkan di dalam stor yang terletak berasingan dari bangunan utama
pengilangan.
i. Tandakan kawasan larangan, kawasan berbahaya dan larangan merokok
diluar bangunan stor bagi mengelakkan sebarang kemalangan

Bahan mentah pembungkusan


i. Selalunya ringan dan diletakkan di atas rak atau para.
ii. Pastikan bahan pembungkusan ini tidak terkena lembapan kerana ia boleh
merosakkan kualiti bahan mentah ini.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(1/7) Muka: 20 Drpd: 27

7.0 MEGENAL PASTI PERALATAN PENGENDALIAN

Proses pengendalian bagi memudahkan kerja-kerja pemindahan bahan


mentah secara manual atau automatik.

Tujuan Peralatan Pengendalian


- Memudahkan kerja-kerja pemindahan dan mengurangkan kos.
- Mengurangkan tenaga kerja dan menjimatkan masa.

Jenis-jenis peralatan pengendalian:


i) Manual
ii) Mesin- forklift, Jack

8.0 LAKARAN
Lakaran ialah proses mengeluarkan idea berpandukan maklumat yang
terkumpul. Lakaran idea boleh diperjelaskan lagi dengan menghasilkan lukisan
3 dimensi.

8.1 Persembahan Lakaran


Dalam lakaran, persembahan boleh diklafisikasikan kepada 3 kaedah.

Kaedah Satu
Pengolahan persembahan melalui komunikasi suara dan gaya. Biasanya
tahap ini kurang atau gagal mempengaruhi pelanggan.

Kaedah Dua
Persembahan melalui lakaran 2 dimensi bergambar. Dilakukan melalui
lakaran epektif. Dengan idea pereka, lakaran yang dihasilkan
diterjemahkan melalui warna, penggunaan ruang serta media yang
menarik menimbulkan mood kepada orang yang melihat.

Kaedah Tiga
Persembahan melalui scale model / mock up 3 dimensi lebih mudah
diterjemahkan oleh pereka kepada pelanggan.
Kaedah dua dan tiga merupakan kaedah yang baik dan memberi
impak yang berkesan kepada pelanggan. Maklumat atau data
mengenai ergonomik dan antropometrik akan dapat memberikan satu
panduan asas kepada pelakar /pereka bentuk dalam mereka bentuk
perabot yang dikehendaki dengan ukuran atau saiz yang sesuai dan
bertepatan.

8.2 Rekabentuk lakaran


NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(1/7) Muka: 21 Drpd: 27

8.2.1 Lakaran dalam mereka bentuk di lakukan dalam dua kaedah iaitu:
a) Menghasilkan rekaan baru
b) Mengubahsuai rekaan lama

8.2.2 Penentuan reka bentuk dihasilkan berdasarkan dua cara iaitu:


a) Bentuk mengikut fungsi – reka bentuk luaran dihasil
berdasarkan fungsi samada faktor estetik, ergonomik, bentuk,
warna dan sebagainya.
b) Fungsi mengikut bentuk – Penekanan kepda kepada rupa dan
bentuk produk. Fungsi tidak terjejas walau bentuk
dipelbagaikan.

8.2.3 Perkara yang perlu di ambil kira dalam mereka bentuk ialah:
a) Keperluan
b) Penampilan
c) Bahan
d) Struktur reka bentuk

9.0 LUKISAN TEKNIK


Lukisan Teknik dikenal sebagai lukisan kejuruteraan. Ia adalah cara untuk
menghasilkan lukisan pelan yang mengambarkan dengan tepat sesuatu objek
teknikal, seni bina dan kejuruteraan. Dengan kata lain lukisan kejuruteraan
merupakan alat komunikasi atau bahasa perhubungan di kalangan mereka
yang terlibat dengan dunia kejuruteraan.

Secara teknikalnya lukisan kejuruteraan boleh dipecahkan kepada dua iaitu:-

Lukisan mesin
Lukisan pemasangan yang dikhususkan kepada proses mencantum dan
membuka komponen untuk memenuhi tujuan pembuatan,
selenggaraan atau persembahan.

Lukisan kerja
Lukisan yang menerangkan dengan terperinci bagaimana sesuatu komponen
itu harus dihasilkan dan apakah yang patut dicapai oleh sesuatu pengeluaran
itu. Lukisan ini juga menunjukkan sifat akhir sesuatu komponen. Lukisan ini
termasuklah Lukisan Terperinci, Lukisan Butir, Lukisan Bahagian-bahagian dan
Lukisan Pembuatan.

9.1 ALATAN LUKISAN TEKNIK


NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(1/7) Muka: 22 Drpd: 27

 Pensil 2B atau pensil mekanikal


 pemadam
 pembaris
 Kertas lukisan jenis biasa/isogred/gred

kertas grid kertas isogrid

kertas lukisan biasa Papan Lukisan

Sesiku T Set sesiku

Jangka Lukis jangka tolok

9.2 UNJURAN ORTOGRAFIK


NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(1/7) Muka: 23 Drpd: 27

Unjuran Ortografik merupakan satu kaedah yang digunakan dalam


penghasilan produk bidang kejuruteraan bagi menerangkan di mana
bentuk dan dimensi bagi pelbagai rupa hasil dari bidang kejuruteraan ini.
Kaedah ini merupakan sistem banyakpandangan iaitu seluruh bentuk
objek dapat ditunjukkan dengan jelas tanpa mempengaruhi dimensi objek
yang sebenar.

KEGUNAAN DAN KEPENTINGAN LUKISAN ORTOGRAFIK

Lukisan ini menggunakan dua atau lebih pandangan untuk memberi


maklumat dan penghuraian yang lengkap mengenai objek yang dilukis

Tujuan utama lukisan ortografik ialah untuk menyampaikan maklumat yang


tepat melalui pandangannya.

CONTOH UNJURAN ORTOGRAFIK


NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(1/7) Muka: 24 Drpd: 27
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(1/7) Muka: 25 Drpd: 27

SOALAN UJI DIRI:

1) Borang apakah yang digunakan untuk membuat pesanan?


…………………………………………………………………………………………

2) Apakah maklumat penting yang terdapat dalam invois?


…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………..………………………………………………………………………………

3) …………………………… merupakan dokumen yang digunakan untuk


menambahkan hutang pembeli kerana mungkin invois yang dihantar
terkurang catat.

4) ………………………. merupakan dokumen yang dihantar untuk


mengurangkan hutang pembeli.

5) Penerima bayaran akan menggunakan salinan …………… untuk membuat


catatan dalam Jurnal Penerimaan Tunai atau Buku Tunai.

6) ……………………….. merupakan dokumen peringatan urus niaga yang


berlaku antara pemilik perniagaan dengan perniagaan.

7) ……………………………..merupakan dokumen yang digunakan untuk


mengingatkan penghutang tentang jumlah hutangnya.

8) …………………….. ialah proses mengeluarkan idea berpandukan maklumat


yang terkumpul.

9) Senaraikan 4 peralatan lukisan yang kamu tahu.


a. ………………………………………………………
b. ………………………………………………………
c. ………………………………………………………
d. ………………………………………………………
10) Senaraikan 4 perkara yang perlu dipertimbangkan semasa kerja
merekabentuk.
a. ……………………………………………………
b. ……………………………………………………
c. ……………………………………………………
d. ……………………………………………………
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(1/7) Muka: 26 Drpd: 27

11) Buat unjuran ortografik bagi objek dibawah

ATAS

HADAPAN
SISI
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(1/7) Muka: 27 Drpd: 27

RUJUKAN:

1. Roger Horwood. 2002. The Woodworker’s Handbook. London : New Holland


Publishers (UK) Ltd.

2. Robert Cooksey, Paul Bramwell. 1996. The Art of The Cabinet Maker. Ramsbury,
Marlborough (Great Britain) : The Crowood Press Ltd.

3. Stevie Henderson. 1992. 2 x 4 Furniture. New York : A Sterling Publishing Co.


Inc.

4. Carl Fuchs. 2003. Woodworking & Cabinetry. New Jersey : Research &
Education Association (REA).

5. John A Walton. 1971. PERTUKANGAN KAYU Teori dan Amalan. Kuala Lumpur :
Dewan Bahasa & Pustaka

6. Tan Boon Tong. 1990. TEKNOLOGI BINAAN BANGUNAN. Kuala Lumpur :


Dewan Bahasa & Pustaka

7. http://lkejuruteraan.blogspot.com/p/lukisan-ortografik.html
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN
RB-050-2: 2012
KOD DAN NAMA
FURNITURE PRODUCTION OPERATION
PROGRAM
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)
TAHAP TAHAP DUA (2)

NO. DAN STANDARD


SK01 MENYEDIAKAN BAHAN KERJA PERABOT
KANDUNGAN

1.1 MENGENALPASTI KEPERLUAN KERJA


1.2 MENGENALPASTI BAHAN MENTAH
NO. DAN STANDARD 1.3 MEMOTONG KAYU
PEMBELAJARAN 1.4 MENGETAM KAYU
1.5 MEMBELAH KAYU
1.6 MEMBENTUK KAYU
1.7 MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI
NO. KOD RB-050-2:012/SK01/P(2/7) Muka : 1 Drp : 10

TAJUK: BAHAN DALAM KERJA PERABOT

TUJUAN:

Kayu merupakan bahan utama dalam pembuatan perabot, khusus bagi membuat
pelbagai komponen. Kekuatan dan kualiti perabot banyak bergantung kepada
jenis kayu yang digunakan. Oleh itu adalah penting seseorang pekerja dalam
industri perabot mengetahui tentang pelbagai kriteria kayu. Dalam tajuk ini
pelajar akan didedahkan tentang pelbagai jenis kayu tempatan,kegunaanya dan
pemilihannya. Pelajar juga didedahkan kepada penggunaa MC meter dan juga
kaedah penyimpanan kayu.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(2/7) Muka: 2 Drpd: 10

1.0 PENGENALAN
Kayu merupakan merupakan salah satu bahan utama khusus dalam
industri pembuatan perabot dan struktur bangunan. Bahan ini dihasilkan
dari kayu balak yang dibelah untuk kepada pelbagai saiz mengikut
keperluan pasaran. Proses pengeluaran kayu dihasilkan daripada dua
kumpulan kayu balak iaitu kayu keras dan kayu lembut.
Kayu keras terdiri daripada:
i) Kayu keras berat
ii) Kayu keras sederhana berat
iii) Kayu keras ringan.

2.0 KEGUNAAN KAYU


2.1 Untuk bahan binaan seperti tiang,lantai,rasuk dinding,kasau tangga
2.2 Bahan untuk komponen perabot
2.3 Pembungkusan
2.4 Membuat pemegang alatan
2.5 Venir,papan lapisan dan papan gantian

3.0 JENIS-JENIS KAYU TEMPATAN

KUMPULAN NAMA KETUMPATAN KEGUNAAN


KAYU Kg/m padu
Balau Cerucuk,landasan,jambatan,gelegar dan
peraabot
Cengal Rangka,ukiran dan kapal
Kulim Cerucuk,jambatan,rangka dan tiang
Kayu Keras Mertas › 880 Landasan,jambatan,cerucuk,rangka dan rasuk
Berat Resak Jambatan,kapal,rangka,tiang,rasuk,landasan
dan lantai
Merbau Komponen hiasan,perabot,venir,parket
Tembusu Pembinaan berat,parket,lantai dan perabot
Kapur Kasau,rasuk,tiang dan kekuda
Kempas Pembinaan berat, gelegar, cerucuk, jambatan,
tiang dan pemegang alat.
Kayu Keras
Keruing Tiang ,landasan,gerabak lori dan jambatan
Sederhana 720 - 880
Merawan Gelegar,tiang dan kasau
berat
Tualang Tiang,rasuk,parket,lantai dan perabot
Rengas Tiang,gelegar,gerabak lori dan rasuk
Jelutong Bingkai gambar dan pensil
Kayu getah Perabot,panel dan parket
Meranti Perabot,Papan Lapis, pintu, tingkap ,
Kayu Keras lantai,beloti dan panel
400-720
Ringan Nyatuh Perabot,Papan Lapis, pintu, tingkap , lantai
dan siling
Ramin Dinding dalam,panel dan perabot
Sepetir Perabot,panel dan lantai
Damar Perabot,papan lapis, papan hiasan dan venir
Kayu minyak
‹ 400
Lembut Podo Kerja panel,ukiran,papan lapis dan venir
Sempilur Perabot, venir dan pintu panel
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(2/7) Muka: 3 Drpd: 10

4.0 CIRI-CIRI UMUM KAYU

JENIS GUBAL(sapwood) TERAS(Heartwood) TEKTUR URAT


KAYU
Kayu Keras Berat
Merbau Coklat kemerahan, Kasar tetapi Bersimpul
gelap apabila seragam dan
terdedah berombak
Resak Wide band, putih Gelap kepada Coklat Lurus dan Halus dan
merah jambu kemerahan dan tidak terlalu seragam
kepada coklat kehitaman apabila bersimpul
kekuningan terdedah
Tembusu Warna lebih terang Kuning gelap kepada Diantara Bersimpul
tetapi tidak tersusun coklap keemasan sederhana Dan
halus berombak
kepada
sederhana
kasar
Kayu Keras Sederhana berat
Kapur Coklat kekuningan Coklat kemerahan Agak kasar Bersimpul
pucat kepada merah cerah kepada coklat tetapi
jambu kemerahan gelap seragam
Keruing Tersusun Coklat kemerahan Kasar tetapi
baik,kuning cerah dan gelap seragam bersimpul
kemerahan pucat apabila terdedah
atau coklat semasa
basah dan coklat –
ungu apabila kering
Rengas Tersusun dan pucat kemerahan Sederhana Lurus
kasar dan
seragam
Kayu Keras Ringan
Jelutong Putih krim semasa Tiada perbezaan Halus dan Lurus
basah dan pucat seragam
apabila terdedah
Nyatoh Agak tersusun, Dari coklat –merah Seragam, Lurus dan
jambu kepada coklat- halus bersimpul
kemerahan gelap kepada ringan
sederhana
kasar
Putih kepada Agak halus Lurus dan
Ramin Tiada perbezaan kekuningan pucat dan seragam bersimpui
ringan
Kayu Lembut

Damar Tiada perbezaan Krim pucat kepada Halus dan Lurus


minyak coklat cerah seragam
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(2/7) Muka: 4 Drpd: 10

5.0 PEMILIHAN KAYU UNTUK PRODUK


Kayu yang dipilih mestilah berkualiti. Kayu yang berkualiti bergantung kepada
criteria bagaimana ia diproses. Parameter yang sering diberi perhatian bagi
menentukan kualiti kayu adalah jenis dan nature kayu itu sendiri yang
merangkumi:
i) Kayu keras ,
ii) Kayu lembut
iii) Ketumpatan kayu
iv) Peratusan Kandungan lembapan yang sesuai
v) Saiz buku yang boleh diterima
vi) Buku yang boleh diterima per lineal meter atau meter persegi,
vii) Kemasan permukaan kayu,
viii) Keseragaman warna kemasan kayu,tiada kecacatan kayu –piuh,
menggeleding, retak dan sebagainya.

Pemilihan kayu ditentukan mengikut jenis produk dan persekitaran seperti


i) Produk luaran yang sering terdedah kepada perubahan cuaca.
ii) Produk dalaman
iii) Kegunaan marin
iv) Pembuatan perabot
v) Kerja-kerja mengukir
vi) Peralatan muzik
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(2/7) Muka: 5 Drpd: 10

6.0 KANDUNGAN LEMBAPAN DALAM KAYU


Satu daripada karekteristik penting kayu yang menjejaskan penggunaannya serta
prestasi di tapak kerja adalah kandungan lembapan. Adalah penting mengawal
kandungan lembapan apabila kayu mahu digunakan. Bagi penggunaan yang
berkesan kayu perlu dikeringkan. Kandungan lembapan yang dibenarkan antara
6% ke 20% bergantung kepada apa yang hendak digunakan dan
persekitarannya. Kayu hijau dikategorikan mengandungi lembapan melebihi 19%
sedangkan kayu kering kurang dari 19%. Kekuatan kayu yang digunakan akan
terjejas jika kandungan lembapan melebihi paras 20%.

6.1 Memeriksa kandungan lembapan dalam kayu


Memeriksa kandungan lembapan adalah bahagian paling penting untuk
menentukan dan mengawal kualiti kayu. Pemeriksaan dilakukan dengan
menggunakan meter pengesan lembapan yang dapat mengesan
peratusan air dalam kayu. Terdapat dua jenis meter iaitu Probe dan
Pinless. Jenis Probe mempunyai dua pin elektrod yang dimasukkan ke
dalam kayu untuk mengukur rintangan elektrik melintasi pin tersebut.
Semakin tinggi kandungan lembapan, semakin rendah rintangannya. Jenis
Pinless/tanpa pin – dieletfic,tidak akan meninggalkan kesan lubang pada
kayu. Meter digerakkan merentasi permukaan untuk mengenalpasti liang-
liang lembapan dalam kayu.

Contoh : Mesin Pengesan Lembapan –Jenis Probe


NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(2/7) Muka: 6 Drpd: 10

Gambar menunjukkan cara mengukur kandungan lembapan dalam kayu


padu .

Probe dicucuk pada hujung kayu

Ujian dilakukan pada permukaan kayu

7.0 KECACATAN KAYU


Kecacatan boleh berlaku pada kayu boleh disebabkan oleh:
 Keadaan semulajadi
 Lumut
 Serangga
 Pengeringan
 Pemprosesan
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(2/7) Muka: 7 Drpd: 10

7.1 Kecacatan akibat keadaan semulajadi


 Buku
 Rekah kipas
 Rekah bintang
 Rekah bulat
 Pecah
 Piuh
 Ira berpintal
 Menggeleding
 Melengkung

Kecacatan buku Ira berpintal

Rekah kipas Piuh

Rekah bulat Menggeleding


NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(2/7) Muka: 8 Drpd: 10

7.2 Kecacatan akibat lumut


Lumut menyerang kayu apabila kayu berada dalam keadaan lembap dan
akan menyebabkan kayu cepat mereput.
Contoh kecacatan ialah reput kering, reput basah.

7.3 Kecacatan kesan proses pengeringan


Kecacatan boleh berlaku semasa kerja pengeringan. Ia disebabkan oleh
keadaan kayu yang tidak disusun dengan betul, pengeringan tidak seragam,
hawa terlalu tinggi, peredaran udara tidak cukup. Contoh kecacatan ialah
melengkung, piuh, mengggeleding.

7.4 Kecacatan semasa memproses


Kecacatan ini berlaku semasa kayu balak diproses. Ini disebabkan oleh
mesin atau cara kerja. Antara kecacatan jenis ini adalah pecah ira, lekuk, ira
penjuru.

8.0 ANGGARAN KAYU


Anggaran kayu biasanya dibuat berdasarkan saiz nominal iaitu saiz kayu yang
belum diketam. Contohnya:

Saiz kayu nominal 50mm x 100mm x panjang

Harga kayu bukan sahaja mengikut jenis kayu tetapi juga mengambil kira saiz
kayu. Harga kayu berukuran 50mm x 50mm berbeza dari saiz kayu 50mm x
150mm.
Bilangan kayu bagi setiap kerja dikira mengikut pelannya.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(2/7) Muka: 9 Drpd: 10

UJI DIRI

1) Senaraikan 3 kegunaan kayu

..............................................................................................................................

.............................................................................................................................

2) Nyatakan 3 jenis kumpulan kayu keras .

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

3) Nyatakan 3 faktor yang menentukan pemilihan kayu untuk menghasilkan produk.

................................................................................................................................

..................................................................................................................................

4) Berapa peratuskan kandungan lembapan dalam kayu yang dibenarkan untuk


digunakan dalam pembuatan perabot.

...............................................................................................................................

................................................................................................................................

5) Namakan alat yang diguna untuk mengesan kandungan lembapan dalam kayu.

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(2/7) Muka: 10 Drpd: 10

Bahan Rujukan

Chris H. Groneman, 1964. GeneralWood Working. London: Mc Graw-Hill Pubication

John L.Feirer,1963. Advanced Wood Work and Furniture Making. Illinois: Chas. A
Bennett Co.

John L. Feirer,1988. Cabinet Making and Millwork.California : Glencoe Publishing Co.

Tang Boon Tong, 2000. Teknologi Binaan Bangunan. Kuala Lumpur: Dewan bahasa
dan Pustaka
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN
RB-050-2: 2012
KOD DAN NAMA
FURNITURE PRODUCTION OPERATION
PROGRAM
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)
TAHAP TAHAP DUA (2)

NO. DAN STANDARD


SK01 MENYEDIAKAN BAHAN KERJA PERABOT
KANDUNGAN

1.1 MENGENALPASTI KEPERLUAN KERJA.


1.2 MENGENALPASTI BAHAN MENTAH.
NO. DAN STANDARD 1.3 MEMOTONG KAYU
PEMBELAJARAN 1.4 MENGETAM KAYU
1.5 MEMBELAH KAYU
1.6 MEMBENTUK KAYU.
1.7 MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK01/P(3/7) Muka : 1 Drp : 15

TAJUK: PEMOTONGAN BAHAN / MATERIAL CUTTING

TUJUAN:
Kertas penerangan ini bertujuan untuk menerangkan jenis-jenis mesin pemotong, jenis
mata gergaji, pemeriksaan keadaan mesin, kaedah melaras dan mengguna mesin
pemotong dan penyediaan bahan untuk proses pemotongan.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(3/7) Muka: 2 Drpd: 15

1.0 PENGENALAN
Proses pemotongan bahan merupakan suatu proses yang sangat penting dalam
kerja pembuatan perabot. Ketepatan pemotongan akan menjadikan kualiti perabot
yang dihasilkan tinggi. Pemotongan yang tepat boleh dilakukan menggunakan
mesin-mesin tertentu, sebagai contoh radial arm saw, band saw, circular saw dan
lain-lain lagi.

2.0 JENIS-JENIS MESIN MEMOTONG


2.1 RADIAL ARM SAW

i. Fungsi Mesin
Pengunaan utamanya ialah bagi semua jenis potongan sama ada
potongan kasar atau potongan penyudah. Jenis-jenis potongan
adalah:
a. Potongan lurus, potongan rencong,serong,parit dan tetingkat
b. Membelah dengan melaras posisi mata piring kepada posisi selari
dengan pengadang tepi.
c. Membuat tanggam seperti tanggam parit/dado dan dado buntu
d. Mengumai,menebuk,memelas dan membentuk dengan bantuan
aksesori tambahan.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(3/7) Muka: 3 Drpd: 15

ii. Bahagian-bahagian mesin

iii. Operasi mesin gergaji lengan


a. Memotong lurus
b. Membuat lurah
c. Mengerat serong

iv. Langkah-langkah operasi mengerat


a. Laraskan kedalaman potongan supaya mata piring berada pada
posisi 1.5mm terkebawah daripada permukaan meja.
b. Laraskan pengadang mata supaya selari dengan permukaan bawah
motor.
c. Set jejari pengadang tendang balik (anti- kickback finger)
d. Tolakkan gergaji ke belakang sehingga ke tiang mesin.
e. Tandakan garisan keratan pada bendakerja.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(3/7) Muka: 4 Drpd: 15

f. Letakkan bendakerja di atas meja dengan merapatkannya pada


pengadang tepi.
g. Laraskan posisi bendakerja supaya garisan tandaan berada selari
dengan mata piring.
h. Hidupkan suis dan biarkannya berputar hingga maksimum.
i. Dengan tangan kiri memegang kemas bendakerja yang dirapatkan
pada pengadang, tangan kanan pula dengan perlahan menarik
pemegang lengan mengerat benda kerja.
j. Setelah selesai, tolak pemegang ke belakang. Mata gergaji akan
berada pada posisi asal.
k. Matikan suis

v. Peraturan Keselamatan Mesin Gergaji Lengan


a. Untuk semua jenis potongan, bendakerja hendaklah dipegang rapat
pada pengadang tepi bagi mengelakkan tendang balik.
b. Pastikan mata gergaji cukup tajam.
c. Tentukan pengadang berada pada posisinya apabila beroperasi.
d. Pastikan semua pengapit dan kekunci diketatkan.
e. Sentiasa menolak gergaji ke belakang selepas selesai memotong.
f. Matikan suis dan tunggu sehingga mata berhenti sebelum
melakukan sebarang pelarasan
g. Gunakan kayu penolak untuk membuang bongkah dan reja-reja
kayu di atas meja.
h. Selalu menjauhkan tangan daripada garisan potongan.
i. Apabila membelah, selalulah menggunakan kayu penolak untuk
menolak kayu hingga ke hujung.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(3/7) Muka: 5 Drpd: 15

2.2 TABLE SAW/GERGAJI PIRING

i. Fungsi mesin
Mesin gergaji piring mempunyai mata berbentuk bulat yang boleh
dilaraskan ketinggiannya. Mesin ini mempunyai pelbagai fungsi dalam
kerja perabot. Antara fungsi utama mesin gergaji piring adalah :
a. Membelah kayu
b. Memotong kayu
c. Membuat lurah

ii. Bahagian-bahagian mesin


NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(3/7) Muka: 6 Drpd: 15

iii. Operasi mesin

Membelah

Melurah

Membelah Serong
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(3/7) Muka: 7 Drpd: 15

iv. Langkah Operasi Memotong Kayu


a. Laraskan kedudukan pengadang tepi dengan menjarakkan dari mata
gergaji mengikut saiz lebar kayu yang akan dibelah
b. Laraskan tinggi-rendah mata piring mengikut unjuran ditetapkan.
c. Hidupkan mesin dan biarkan putaran mata mencapai maksimum.
d. Letakkan bendakerja di atas meja dan sorongkan dengan
merapatkan sisi bendakerja pada pengadang.
e. Apabila sampai ke hujung kayu, tolakkan dengan menggunakan
kayu penolak (push stick)
f. Setelah selesai kerja pemotongan, matikan suis mesin.

v. Peraturan Keselamatan menggunakan mesin.


Kerja pemotongan merupakan kerja yang berbahaya. Langkah
keselamatan sangat perlu diambil perhatian semasa pengendalian
mesin. Berikut adalah peraturan untuk menggunakan mesin tersebut:
a. Pastikan diri dalam keadaan bersedia untuk kerja memotong.
b. Memakai kasut
c. Memakai pelindung mata.
d. Memakai penutup hidung
e. Menggunakan mata gergaji yang tajam.
f. Merancang tanda benda kerja sebelum dipotong
g. Memotong hanya sekeping papan pada satu masa
h. Matikan suis sebelum membuat sebarang pemasangan dan kerja
lain
i. Pastikan mata gergaji dan pemasangan lain diketatkan dengan betul
sebelum memulakan kerja
j. Laraskan mata dan pengadang pada kedudukan yang sesuai untuk
kerja.
k. Jaga mesin supaya bersih terutamanya pada permukaan meja
l. Tumpukan penuh perhatian dan pastikan tangan tidak dekat sangat
pada mata gergaji yang sedang berputar
m. Gunakan kayu penolak bagi menolak kayu yang hamper dengan
mata.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(3/7) Muka: 8 Drpd: 15

3.0 GERGAJI PITA/BAND SAW

i. Fungsi Mesin
Mesin gergaji pita/band saw merupakan mesin yang boleh diguna
untuk kerja:
1. Memotong lengkung,
2. Membuat bulatan,
3. Membelah,
4. Mengerat,
5. Membuat puting
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(3/7) Muka: 9 Drpd: 15

ii. Bahagian-bahagian mesin

Mata Gergaji pita


NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(3/7) Muka: 10 Drpd: 15

iii. Operasi Mesin Gergaji Pita


a. Gelungan mata mesin dipasang di antara dua roda atas dan
bawah
b. Roda bawah berfungsi memutarkan mata mengikut pusingan jam.

iv. Melaras Mesin

a. Mesin gergaji pita adalah mesin kerja kayu yang mempunyai mata
gergaji bentuk pita.
b. Gelung mata gergaji dipasang pada kedua roda antara atas dan
bawah.Ia boleh di tegangkan dengan melaras roda penegang. Roda
dilaras antara ½ -1 cm diatas benda kerja dengan cara membuka
pengunci, alat kawal roda antara pita diputar ke kanan atau ke kiri
sehingga kadar dikehendaki.

v. Langkah-langkah menggunakan gergaji pita.


a. Pastikan mata gergaji dipasang dengan betul.
b. Pastikan mata gergaji yang betul digunakan.
c. Setkan pemandu mata pada ketinggian dan jarak yang sesuai.
d. Laraskan meja mesin mengikut aras yang dikehendaki.
e. Tanda bahan kerja dengan kemas dan tepat.
f. Pakai alat keselamatan sebelum kerja pemotongan.
g. Hidupkan suis dan biarkan mata bergerak sepenuhnya.
h. Potong bahan kerja sehingga siap.
i. Matikan suis.

vi. Peraturan Keselamatan Menggunakan Mesin Gergaji Pita


a. Periksa semua komponen mesin bagi memastikan ia selamat untuk
digunakan.
b. Pasti mata gergaji tajam dengan saiz lebarnya sesuai dengan kerja
yang akan dilakukan.
c. Pastikan roda antara yang mengawal geseran mata berfungsi dan
kelegaan sama besar
d. Mula menggergaji apabila putaran mata maksimum.
e. Sekiranya mata gergaji putus segera matikan mesin, Keluarkan mata
yang putus apabila roda atas dan bawah telah berhenti.
f. Sekiranya bunyi yang dikeluarkan oleh putaran mata agak berbeza
dari kebiasaan, segera matikan dan laporkan pada instruktor.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(3/7) Muka: 11 Drpd: 15

4.0 JENIS-JENIS MATA PEMOTONG

i. Tungsten Carbide Tip (TCT)


TCT diperbuat daripada ‘carbide tips’ berketumpatan tinggi. Ia meningkatkan
kecekapan pemotongan, mengurangkan sisa dan masa pemotongan. Ia
direka untuk memotong kayu keras kayu lembut, dan kayu gentian.

 Bagi kerja membelah,mata gergaji belah perlu digunakan untuk


memotong
 mengikut urat kayu.
 Bentuk mata gergaji belah lebih besar. Jumlah giginya lebih sedikit
berbanding mata kerat .
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(3/7) Muka: 12 Drpd: 15

 Sudut cangkuk lebih besar iaitu 20°. Bilah mata yang mempunyai sudut
cangkuk lebih besar akan memotong lebih cepat dan lebih agresif tetapi
memberi kesan serpihan yang lebih pada bahagian bawah benda kerja.

ii. Mono Crystalline Diamond (MCD)

Digunakan untuk memotong bahan seperti kaca, konkrit dan juga seramik.

iii. Polycrystalline Diamond (PCD)

Digunakan untuk membuat pemotongan pada simen dan fiber dengan lebih
cepat dan bersih. PCD mempunyai ketahanan dan kestabilan haba yang baik.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(3/7) Muka: 13 Drpd: 15

SOALAN/QUESTION :
1. Senaraikan 3 mesin yang digunakan untuk kerja pemotongan.
a. _____________________________________________
b. _____________________________________________
c. _____________________________________________

2. Senaraikan langkah-langkah keselamatan penggunaan mesin ‘radial arm


saw’.
a. _____________________________________________________
b. _____________________________________________________
c. _____________________________________________________
d. _____________________________________________________
e. _____________________________________________________

3. Nyatakan 3 fungsi atau kegunaan band saw/ gergaji pita.


a. _________________________
b. _________________________
c. _________________________

4. Senaraikan langkah kerja memotong kayu menggunakan mesin gergaji piring.


a. _____________________________________________________
b. _____________________________________________________
c. _____________________________________________________
d. _____________________________________________________
e. _____________________________________________________
f. _____________________________________________________

5. Nyatakan alat keselamatan yang perlu dipakai semasa menggunakan mesin


gergaji pita.
a. _____________________________
b. _____________________________
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(3/7) Muka: 14 Drpd: 15

6. Labelkan bahagian-bahagian mesin radial arm saw

7. Senaraikan 3 jenis mata pemotong


a. ________________________________
b. ________________________________
c. ________________________________

8. Nyatakan BETUL atau SALAH bagi pernyataan dibawah.

Bil Pernyataan BETUL/SALAH


1 Anda boleh memakai tali leher ketika
mengendalikan mesin.
2 Mesin gergaji pita boleh digunakan untuk
memotong lengkung.
3 Kayu penolak perlu digunakan untuk menolak
kayu semasa kerja memotong menggunakan
table saw.
4 Mata mesin tidak perlu berputar sepenuhnya
apabila memotong kayu.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(3/7) Muka: 15 Drpd: 15

RUJUKAN/REFERENCE :

Tang Boon Tong, 2000. Teknologi Binaan Bangunan. Kuala Lumpur: Dewan bahasa
dan Pustaka

Chris H. Groneman, 1964. GeneralWood Working. London: Mc Graw-Hill Pubication

Willis H. Wagner, 1987 Modern Carpentry US, The Goodheart-Willcox Company,


Inc.
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN
RB-050-2: 2012
KOD DAN NAMA
FURNITURE PRODUCTION OPERATION
PROGRAM
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)
TAHAP TAHAP DUA (2)

NO. DAN STANDARD SK01 MENYEDIAKAN BAHAN KERJA PERABOT


KANDUNGAN

1.1 MENGENAL PASTI KEPERLUAN KERJA.


1.2 MENGENAL PASTI BAHAN MENTAH.
1.3 MEMOTONG KAYU.
NO. DAN STANDARD
1.4 MENGETAM KAYU.
PEMBELAJARAN
1.5 MEMBELAH KAYU.
1.6 MEMBENTUK KAYU
1.7 MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI.

NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(4/7) Muka : 1 Drp : 16

TAJUK: PROSES MENGETAM KAYU

TUJUAN:
Kertas penerangan ini bertujuan untuk menerangkan jenis-jenis mesin mengetam
permukaan, jenis-jenis mata pengetam, kaedah penggunaan mesin, dan penyediaan
bahan.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(4/7) Muka: 2 Drpd: 16

1.0 PENGENALAN
Proses mengetam kayu bertujuan untuk meratakan, mengurangkan ketebalan dan
membuat permukaan kayu menjadi lebih halus. Mengetam kayu merupakan asas
dalam kerja kayu yang menentukan kualiti produk yang dihasilkan. Ini kerana
apabila kayu yang diketam tidak rata, ia akan mempengaruhi ketepatan proses-
proses berikutnya seperti penyambungan, membuat profile, membuat alur, dan
lain-lain.

2.0 JENIS-JENIS MESIN PENGETAM

2.1 MESIN KETAM PELURUS/ PENYAMBUNG (JOINTER)

Mesin ini beroperasi dengan memutarkan blok mata pada kelajuan 3500 rpm
hingga 4500 rpm .Kelicinan ketaman bergantung kepada jumlah bilah mata,
kelakuan putaran dan cara mengetam. Berfungsi secara seperti mesin
mudah alih Meja hadapan dan belakang boleh diturun dan dinaikan secara
mendatar dengan memutarkan roda pelaras. Hanya meja hadapan sahaja
yang perlu dilaras untuk kedalaman ketaman . Meja belakang dibiarkan tetap
dengan memastikan ianya searas dengan sisi tajam bilah mata. Sesetengah
mesin mempunyai meja hadapan dan belakangyang tetap dan pelarasannya
hanya pada blok mata.. Saiz mesin ditentukan oleh panjang bilah mata atau
lebar maksima kayu yang boleh diketam. Saiz 6” atau 8” adalah sesuai untuk
bengkel di sekoah dan saiz 10” atau 12” sesuai untuk industri.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(4/7) Muka: 3 Drpd: 16

2.1.1 Bahagian-Bahagian Mesin

a. Pengadang Tepi
Fungsi pengadang tepinya sama seperti mesin gergaji piring iaitu
memandu benda kerja semasa operasi mengetam.

b. Meja Suap hadapan ( Front infeed table)


Untuk menyorong bendakerja dari hadapan

c. Meja suap Belakang( Rear outfeed table)


Menerima bendakerja yang disorong dari meja suap hadapan

d. Roda Pelaras Meja hadapan


Melaras tinggi rendah meja untuk tujuan mengetam kepada
kedalaman yang dikehendaki

e. Roda Pelaras Meja Belakang


Melaras tinggi rendah meja supaya ia kekal berada pada posisi
searas dengan sisian tajam bilah mata.

f. Pengadang Mata (Front Guard)


Menutup bilah mata semas operasi mengetam sebagai langkah
keselamatan
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(4/7) Muka: 4 Drpd: 16

2.1.2 Operasi Mesin


Kegunaan Mesin Ketam Pelurus
i) Mengetam rata permukaan

ii) Mengetam lurus sisi kayu

iii) Mengetam hujung kayu


NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(4/7) Muka: 5 Drpd: 16

iv) Membuat tetingkat

v) Mengetam serong

2.1.3 Langkah-langkah operasi mengetam

a. Melaras Meja Suapan Belakang (Rear Outfeed table)


Untuk ketaman tepat,meja belakang hendaklah sama aras dengan
sisian tajam bilah mata. Jika meja belakang lebih tinggi, ia akan
mengetam serong dan jika lebih rendah ia akan mengetam lekuk
pada hujung kayu apabila sorongan sampai dihujung.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(4/7) Muka: 6 Drpd: 16

i. Meja belakang sama aras dengan bilah

ii. Mata Meja belakang lebih rendah dari bilah mata

iii. Meja belakang lebih tinggi dari bilah mata


NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(4/7) Muka: 7 Drpd: 16

b. Cara Melaras mata mesin

i) Pusingkan blok mata hingga satu matanya pada posisi teratas


ii) Longgarkan kekunci tombol meja belakang dan gerakkan sehingga
permukaannya terkebawah dari garisan pusingan ketaman untuk
menentukan tiada mana-mana skru yang menahan apabila
pelarasan terakhir dibuat.
iii) Letak pembaris keluli atau sesiku L di atas permukaan meja
dengan merentanginya blok mata.
iv) Laraskan meja sehingga searas dengan bilah mata dengan
bantuan pembaris.

v) Uji mata kedua atau ketiga untuk memastikan ianya terunjur pada
kadar yang sama.
vi) Kuncikan tombol setelah pelarasan selesai.

c. Melaras Kedalaman Ketaman


Pelarasan dibuat bagi menentukan kedalam ketaman yang
bergantung kepada tinggi atau rendah meja hadapan.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(4/7) Muka: 8 Drpd: 16

Cara Melaras
i) Longgarkan kekunci tombol meja suap hadapan dan turunkan
aras posisi meja untuk mengetam 3mm. Ia ditunjukkan pada
skala yang terpasang pada mesin.
ii) Hidupkan mesin dan biarkan putaran hingga maksima.

iii) Mulakan ketaman pada kayu skrap bagi menguji ketaman.

iv) Pastikan kedalaman ketaman tidak melebihi 3mm. Ketaman


biasa adalah pada kedalaman 1.5mm bagi setiap pusingan.

d. Melaras Pengadang tepi


Untuk semua operasinya, pengadang hendaklah bersudut tepat
dengan meja. Ia boleh dilakukan dengan melonggarkan tombol
pelaras yang terletak di belakang pengadang. Terdapat skala pada
mesin untuk menentukan ketepatan pelarasan tetapi adalah lebih
baik menguji dengan sesiku L . Pengadang boleh dilaras condong
untuk mengetam serong. Kedudukan pengadang perlu sentiasa
dilaras untuk menyesuaikan saiz kayu yang diketam.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(4/7) Muka: 9 Drpd: 16

2.1.4 Operasi Mengetam Dengan Ketam Pelurus

1. Kaedah Memegang Bendakerja semasa mengetam


Pastikan posisi badan dalam keadaan sesuai dan selesa . Berdiri
disebelah kiri meja hadapan dengan kaki kiri ke hadapan. Terdapat
2 cara pengetaman.

Pertama:
i) Jauhkan tangan daripada zon bahaya iaitu di atas blok mata
pada setiap masa
ii) Mulakan mengetam .Tekan dan rapatkan dengan kemas pada
muka meja dan pengadang tepi dengan kedua belah tangan.
iii) Sorongkan bendakerja hingga melepasi mata ketam. Elakkan
tangan melalui atas mata ketam semasa menyorong.

Kedua
i) Guna tangan kiri untuk memandu bendakerja.pegang
bendakerja dengan kemas pada meja dan pengadang tepi.
ii) Tangan kanan menolak bendakerja ke hadapan . Bendakerja
hendaklah bergerak di bawah tangan kiri pada keseluruhan
jarak ketaman dan tangan kanan menyempurnakan ketaman.
(alihkan tangan supaya tidak berada diatas mata yang sedang
berputar )

2. Mengetam Permukaan kayu


i) Luruskan salah satu sisi kayu.mm

ii) Laraskan kedalaman ketaman kira-kira 1.5

iii) Pegang kemas hadapan bendakerja pada meja hadapan


dengan tangan kiri .Tangan kanan memegang belakang
bendakerja.
iv) Sorongkan bendakerja sehingga melepasi mata ketam.

v) Guna blok kayu penolak bagi menolak hujung bendakerja


NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(4/7) Muka: 10 Drpd: 16

3. Mengetam Sisi Kayu


i) Set kedudukan pengadang tepi supaya bersudut tepat denga
meja.
ii) Laraskan kedalam ketaman (1.5mm)

iii) Dengan permukaan bendakerja yang rata dirapatkan pada


pengadang tepi,sorongkan bendakerja kepada blok mata .
Tekanan yang kemas perlu diberikan supaya bendakerja
sentiasa rapat pada meja
iv) Apabila bendakerja berada di atas meja belakang,kedua –dua
belah tangan hendaklah menekan ke bawah dan ke sisi bagi
memastikan bendakerja sentiasa rapat pada meja dan
pengadang tepi.

4. Mengetam Hujung Kayu


Mengetam hujung kayu lebih rumit kerana terpaksa memotong
hujung ira kayuyang boleh menyebabkan serpih pada hujung
ketaman. Oleh itu ketaman ringan dan kaedah yang betul harus
dilakukan.
i) Lakukan pelarasan mesin yang diperlukan.

ii) Mulakan dengan ketaman ringan dan pendek kira-kira 25mm


pada hujung kayu.
iii) Pusingkan kayu tersebut dan ketamkan sebelah lagi hingga
selesai. (Ketaman selesai pada bahagian ketaman pendek
25mm. Elakkan Ketaman hingga ke hujung untuk
mengelakkan serpih)

2.1.5 Peraturan Keselamatan Mesin Ketam Pelurus


i) Periksa permukaan kayu.Elakkan dari mengetam kayu yang
berbuku ataui mengalami kecacatan.
ii) Pasti mata ketam sentiasa tajam. Mata yang tumpul akan
menyebabkan tendang balik dan menghasilkan ketaman yang
tidak memuaskan.
iii) Sentiasa memastikan putaran blok mata hingga maksima sebelum
memulakan ketaman.
iv) Jangan sekali-kali menekan bendakerja dengan tangan
mengadap pada blok mata yang sedang berputar.
v) Sentiasa menggunakan berus untuk membersih mesin dan tidak
dengan tangan.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(4/7) Muka: 11 Drpd: 16

vi) Elakkan mengetam kayu yang panjang kurang dari 300mm.

vii) Gunakan pengadang keselamatan setiap masa.

viii) Guna kayu penolak apabila mengetam kayu nipis atau mengetam
permukaan.
ix) Periksa semua bahagian mesin untuk memastikan anggota,
perkakasan mesin diketatkan dengan kemas.
x) Pegang kayu dengan kemas dan rapatkannya pada peda
pengadang tepi dan meja.
xi) Ketaman maksima yang boleh dilakukan ialah 3mm pada satu
masa.
xii) Sentiasa berdiri disebelah kiri mesin.

xiii) Ketam mengikut urat kayu.

xiv) Elakkan mengetam hujung kayu pada kayu halus kurang dari
250mm/10” lebar.
xv) Jauhkan jari dari blok mata yang sedang berputar.

2.2 MESIN KETAM PENEBAL/ THICKNESSER

2.2.1 Pengenalan
Mesin ini digunakan untuk mengetam kayu kepada ketebalan yang
dikehendaki. Mesin ini terdiri daripada jenis single dan berpasang
(double ). Pengetam single bertujuan mengetam permukaan atas
sahaja dan pengetam berpasang mengetam kedua-dua permukaan
atas dan bawah. Saiz mesin ketam penebal ditentukan oleh panjang
mata ketam yang digunakan atau lebar maksima kayu yang boleh
diketam.Saiz berkisar antara 10” hingga 52”. Saiz lazim adalah 18”
hingga 30”. Mesin ini terdiri daripada meja yang boleh dilaras turun
naik dengan memusingkan roda pelaras (elevating handwheel).
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(4/7) Muka: 12 Drpd: 16

Gegulung suapan masuk (infeed roll) yang terpasang pada atas dan
bawah ruang masuk mesin bertujuan menarik ke blok mata ketam.
Antara gegulung suapan masuk dan blok mata terpasang chip breaker
bertujuan untuk menekan kayu dan mengelakkan urat kayu dari rosak
disebabkan pecah atau serpih.

2.2.2 Bahagian-Bahagian Mesin

i) Roda pelaras meja (elevating handwheel)


Tujuan : Melaras turun-naik mata bagi mengawal ketebalan
ketaman

ii) Kekunci roda pelaras


Tujuan : Mengunci pergerakan roda pelaras meja

iii) Alat kawal kelajuan suapan (speed feed control)


Mengawal kelajuan kayu yang bergerak masuk . Biasanya suapan
laju untuk untuk kayu lembut dan suapan perlahan untuk kayu
keras.

iv) Pelaras roda ( bed roll adjustment)


Melaras turun naik meja dari ketaman kasar kepada ketaman
penyudah tanpa menggunakan roda pelaras meja.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(4/7) Muka: 13 Drpd: 16

v) Suis tekan bermagnet


Terdiri daripada pengawal bergerak bermagnet (instant-acting
magnetic control) Apabila suis ditekan, motor blok pemotong dan
gegulung suapan akan berhenti dengan perlahan dan mesin
dimatikan dalam beberapa saat.

2.2.3 Langkah-langkah Operasi Mengetam.


i) Dapatkan pembantu untuk mengetam kayu yang panjang dan
berat atau guna penahan beroda.
ii) Bagi mengetam sisi, salah satu sisi kayu hendaklah diluruskan
dengan ketam pelurus.
iv) Tentukan urat kayu dan ketam mengikut urat kayu
v) Ukur ketebalan kayu dan laraskan meja bagi mengetam muka
kayu. Ketam berulang kali sehingga kepada ketebalan yang
diperlukan. Setiap ketaman adalah antara 1.5mm -3mm.
vi) Hidupkan suis dan tunggu sehingga blok mata berputar maksima.
vii) Sorongkan kayu kepada gegulung suapan masuk. Berdiri
disebelah dan bukan dibelakang kayu bagi mengelakkan tendang
balik.
viii) Jika kayu terlekat atau tersepit semasa mengetam,matikan suis
dan turunkan meja.

2.2.4 Peraturan Keselamatan Mesin Ketam Penebal


i) Biasakan diri dengan alat kawalan seperti suis dan roda pelaras
meja supaya mesin dapat dimatikan cepat terutama jika berlaku
masaalah.
ii) Jauhkan jari dari bahagian bawah bendakerja semasa ia
bergerak ke suapan masuk
iii) Elakkan berdiri dibelakang bendakerja.
iv) Jangan melihat ke dalam pengetam semasa mesin sedang
berkerja.
v) Pastikan ketaman tidak melebihi had yang dibenarkan bagi setiap
ketaman.
vi) Jangan mengetam sisi sebelum sebelah sisi yang lain tidak
diluruskan terlebih dahulu.
vii) Pastikan bendakerja lebih panjang daripada jarak antara pusat
roda suapandan gegulung suapan keluar (out feed roll)
viii) Dapatkan bantuan untuk mengetam kaayu panjang dan berat
atau menggunakan penahan beroda
viii) Kikis gelu yang terlekat pada panel sebelum mengetam.
ix) Matikan suis sebelum sebarang pelarasan dibuat.
x) Jangan memaksa bendakerja masuk ke dalam suapan masuk.
xi) Pastikan tiada buku besar yang boleh menyebabkan
terserpih,bahan logam yang terlekat atau sebarang kecacatan
sebelum mengetam.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(4/7) Muka: 14 Drpd: 16

xii) Sentiasa menggunakan sistem penyedut habuk.


xiii) Jangan menurunkan meja jika benda kerja tidak dapat melepasi
terus atau terlekat. Matikan suis, tunggu mata berhenti berputar
dan lakukan pelarasan yang sepatutnya.
xiv) Sentiasa mengetam mengikut urat kayu.
xv) Elakkan mengetam kayu yang bercat atau disaluti dengan
sebarang bahan kemasankeran ia boleh menumpulkan mata.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(4/7) Muka: 15 Drpd: 16

SOALAN

1. Senaraikan 2 mesin mengetam yang anda tahu.


a. ……………………………………………………………
b. ……………………………………………………………

2. Nyatakan 4 langkah keselamatan semasa menggunakan mesin ketam pelurus.


a. ........................................................................................................................
b. ………………………………………………………………………………………..
c. ………………………………………………………………………………………..
d. ………………………………………………………………………………………..

3. Senaraikan 4 langkah keselamatan semasa menggunakan mesin ketam penebal.


a. …………………………………………………………………………………………
b. …………………………………………………………………………………………
c. …………………………………………………………………………………………
d. …………………………………………………………………………………………

4. Penghadang tepi dalam mesin ketam pelurus berfungsi untuk


…………….……………………………………………………………………………….

5. Roda Pelaras Meja Belakang (mesin ketam pelurus) berfungsi untuk melaras
……………………… meja supaya ia kekal berada pada posisi selaras dengan sisian
tajam mata.

6. Semasa kerja mengetam menggunakan mesin ketam penebal, satu kemalangan


telah berlaku. Apakah yang perlu ditekan untuk memberhentikan mesin.
…………………………………………………………………

Nyatakan betul atau salah pernyataan dibawah

7. Anda boleh memakai tali leher semasa kerja mengetam kayu (………………)
8. Untuk mengetam kayu panjang anda boleh menggunakan pembantu. (………………)
9. Kayu yang ingin diketam perlu mempunyai panjang minima 30cm (…………………)
10. Kayu boleh dimasukkan terlebih dahulu sebelum mesin dihidupkan.(………………..)
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(4/7) Muka: 16 Drpd: 16

Bahan Rujukan
Chris H. Groneman, 1964. GeneralWood Working. London: Mc Graw-Hill Pubication
John L.Feirer,1963. Advanced Wood Work and Furniture Making. Illinois: Chas. A
Bennett Co.
Willis H. Wagner, 1987 Modern Carpentry US, The Goodheart-Willcox Company,
Inc.
John A. Walton A 1974 Woodwork in Theory and Practice, Australian Publishing
Company PTY. LTD
Tang Boon Tong, 2000. Teknologi Binaan Bangunan. Kuala Lumpur: Dewan
bahasa dan Pustaka
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN
RB-050-2: 2012
KOD DAN NAMA
FURNITURE PRODUCTION OPERATION
PROGRAM
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)
TAHAP TAHAP DUA (2)

NO. DAN STANDARD


SK01 MENYEDIAKAN BAHAN KERJA PERABOT
KANDUNGAN

1.1 MENGENALPASTI KEPERLUAN KERJA.


1.2 MENGENALPASTI BAHAN MENTAH.
NO. DAN STANDARD 1.3 MEMOTONG KAYU
PEMBELAJARAN 1.4 MENGETAM KAYU.
1.5 MEMBELAH KAYU
1.6 MEMBENTUK KAYU.
1.7 MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(5/7) Muka : 1 Drp : 13

TAJUK: PROSES MEMBELAH / CARRY OUT RIPPING PROCESS

TUJUAN:
1. Menentukan jenis-jenis mesin membelah mengikut spesifikasi produk.
2. Melaras mesin membelah mengikut ukuran Standard Operasi
Prosedur (SOP).
3. Menggunakan mesin membelah dengan kaedah yang betul berdasarkan
Standard Operasi Prosedur (SOP).
4. Membersihkan kawasan kerja berdasarkan keperluan kerja.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(5/7) Muka: 2 Drpd: 13

1.0 PENGENALAN
Operasi membelah kayu adalah proses memotong kayu mengikut urat . Dalam
proses ini beberapa langkah perlu diberi perhatian. Ia melibatkan proses
menanda,penyediaan mesin dan alat, membelah dan memeriksa profil
pembelahan. Mesin pembelahan yang terlibat bagi task ini ialah Mesin gergaji
piring.(Circular saw) dan Mesin Belah (Rip saw).

2.0 MESIN-MESIN DAN PERALATAN MEMBELAH

Operasi membelah melibatkan mesin-mesin berikut


a) Mesin gergaji piring.(Circular saw)
b) Mesin Belah (Rip saw)
c) Mesin gergaji piring mudah alih
d) Gergaji tangan

Selain daripada mesin-mesin yang dinyatakan, alat mengukur juga diperlu untuk
kerja- kerja menanda sebelum operasi membelah antaranya adalah :
i) Pita pengukur
ii) Calliper
Kedua-dua alat ini bertujuan menguji dan memeriksa ketepatan ukuran dari hasil
belahan.

3.0 PROSEDUR MEMBELAH MENGGUNAKAN MESIN-MESIN PEMBELAH

3.1 Menanda Bahagian

Bagi semua proses membelah dengan SEMUA jenis mesin membelah mesti
dimulakan dengan menanda bahagian-bahagian yang akan dibelah.
Tandakan garisan melintang urat kayu dengan alat-alat menanda (rujuk cara
menanda).

Penentuan berikut perlu diambil kira,

i. Tentukan spesifikasi ukuran kayu- ukuran panjang kayu yang perlu


Dikerat.
ii. Jenis kayu yang akan dikerat. Cth: meranti, nyatoh, cengal atau papan
gantian.
iii. Peralatan menanda seperti tolok penanda,sesiku L,pita pengukur dan
pisau penanda.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(5/7) Muka: 3 Drpd: 13

3.2 Mesin Gergaji Piring (Circular Saw/ Table Saw)

i) Fungsi Mesin

Dengan struktur kerangka yang sama, mesin gergaji piring boleh berfungsi
sebagai gergaji belah dengan menukarkan bilah mata jenis belah.
Pengadang sisi yang boleh dilaras jaraknya dengan mata gergaji
digunakan bagi menerima sisi benda kerja.

Tolok Rencong
Pengadang Mata Meja

Pengadang tepi

Pencerai

Roda Pelaras mata


NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(5/7) Muka: 4 Drpd: 13

Operasi yang boleh dilakukan oleh mesin Gergaji Piring dalam proses
membelah

Membelah

Melurah

Membelah serong

ii) Operasi Mesin Gergaji Piring


Kaedah Pemotongan

a. Jenis gergaji yang paling biasa adalah yang menggunakan pemanduan


terus kepada motor elektrik.Bilah matanya dipasang pada hujung saf
motor melalui lubang pada mata gergaji.

b. Apabila motornya dihidupkan,shaf mata akan berpusing lebih laju


daripada motor bergantung kepada kadar nisbah,biasanya 2:1
bermaksud motor berputar pada 1750 rpm dan bilah mata berputar
pada 3500 rpm.

c. Mesin jenis ini mempunyai kelajuan mata yang tinggi tetapi torque
yang rendah.Ia baik untuk mengerat bahan nipis seperti panel dan
plywood.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(5/7) Muka: 5 Drpd: 13

iii) Melaras mesin


Mata gergaji piring untuk membelah hendaklah dipasang. Pelarasan
mesin adalah sama dengan operasi mengerat. Rujuk DSKSP1.3 (proses
memotong)

3.3 Membelah Kayu Pada Tandaan


Sebelum kerja-kerja mengerat dijalankan, perkara-perkara berikut perlu
ditentukan

i. Spesifikasi Produk
Jenis kayu padu atau bahan berasaskan kayu

ii. Kuantiti Kayu


Tentukan kuantiti kayu yang perlu dibelah

iii. Saiz Kayu


Tentukan saiz kayu yang perlu dibelah

iv. Pengukuran Kayu


a. Dimensi tebal, lebar dan panjang mengikut piawai bekalan kayu dan
bahan berasaskan kayu di pasaran.
b. Contoh Ukuran Standard kayu padu di pasaran 25x50, 50x50, 25x75
dan 25x200

3.3.1 Operasi Membelah


Bagi operasi membelah, pengadang yang selari dengan mata gergaji
digunakan. Ia bagi tujuan memandu untuk memastikan ketepatan saiz
lebar kayu yang akan dibelah. Pencerai hendaklah berada pada
posisinya bagi tujuan meluaskan bukaan parit gergaji seterusnya dapat
mengelakkan mata dari tersepit. Oleh sebab kayu perlu dirapatkan
pada pengadang, sisinya hendaklah betul-betul lurus bagi
mengelakkan pemotongan tidak selari yang boleh menjejaskan saiz
lebar kayu.

3.3.2 Langkah-langkah Operasi Membelah

i) Laraskan kedudukan pengadang tepi dengan menjarakkan dari


mata gergaji mengikut saiz lebar kayu yang akan dibelah
ii) Laraskan tinggi-rendah mata piring mengikut unjuran ditetapkan.
iii) Hidupkan mesin dan biarkan putaran mata mencapai maksimum.
iv) Letakkan bendakerja di atas meja dan sorongkan dengan
merapatkan sisi bendakerja pada pengadang.
v) Apabila sampai ke hujung kayu,tolakkan dengan menggunakan
kayu penolak (push stick)
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(5/7) Muka: 6 Drpd: 13

Operasi Membelah

3.3.3 Keselamatan Menggunakan Mesin Gergaji Piring


Patuhi prosedur keselamatan mesin

Kayu penolak

Pengadang Mata
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(5/7) Muka: 7 Drpd: 13

4.0 MESIN GERGAJI PIRING MUDAH ALIH

Biasa diguna untuk memotong bagi kerja-kerja pemasangan seperti lantai atau
membina kabinet built-in atau bina di tempat kerja. Tugasnya ialah
mengerat,membelah,merencong dan membelah serong. Saiznya ditentukan
diameter mata piringnya.Kedalaman potongan ditentukan dengan menaikkan atau
menurunkan penyandar (shoe). Keratan rencong atau serong dilakukan dengan
melaras posisi penyandarnya supaya dalam keadaan condong. Mata piring terdiri
daripada jenis gigi carbide dan biasa. Jenis carbide tipped adalah lebih baik kerana
ketajamannya dapat bertahan lebih lama berbanding jenis biasa.

4.1 Prosedur pengendalian /Operasi Mesin Gergaji Piring Mudahalih


1) Kaedah membelah
Terdapat 2 cara membelah iaitu:
a) Cara bebas
b) Menggunakan Pemandu/Pengadang tepi

a) Cara bebas
Membuat rancang tanda
Tandakan garisan disepanjang urat kayu.
Tentukan kedudukan kayu
Apit atau pakukan pada 2 bangku/sawhorse yang menyokong
pada kedua-dua hujung kayu.

Melaras mesin
Set kedalaman mata piring dengan melaras tapak atau penyandarnya.
Tentukan mata piring melebihi 6mm daripada ketebalan kayu.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(5/7) Muka: 8 Drpd: 13

Mulakan pembelahan
i) Pegang kemas pemegang belakang dengan sebelah tangan dan
sebelah tangan lagi memegang tombol hadapan sambil jari telunjuk
bersedia untuk menekan suis mesin.Pegangan sebelah tangan boleh
dilakukan bagi mesin kecil dan ringan.

ii) Letak hujung penyandar mesin di atas bendakerja dengan mata


piringnya selari dengan garisan yang ditanda.

iii) Hidupkan suis dan biarkan pusingan mencapai tahap maksima.


Mulakan belahan dengan perlahan.

iv)Gerakkan mesin selari dengan garisan dengan tidak terlalu memaksa,


biarkan mesin membuat potongan.

v) Jika matanya terlekat,tarik keluar dan biarkan mata berputar semula.

vi)Apabila hampir pada hujung kayu atau diakhiri belahan,gelongsorkan


penyandarnya melepasi hujung kayu.

vii) Matikan suis sebaik sahaja selesai.Pegang mesin sehingga mata


piringnya berhenti.

Kaedah Bebas

b) Menggunakan Pemandu
Langkah 1 hingga 3 adalah sama dengan cara bebas. Lanjutan
daripada langkah 3:
Pemandu tepi dipasang pada pemegang yang tersedia pada sisi
tapaknya. Laraskan kedudukan pemandu supaya jarak mata piring
selari dengan garisan tandaan dan ketatkan natnya.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(5/7) Muka: 9 Drpd: 13

Mulakan pembelahan:
Langkah-langkah adalah sama seperti cara bebas. Walau
bagaimanapun pemandu yang digunakan perlu dipastikan berada
pada kedudukannya supaya ianya sentiasa rapat pada sisi kayu
semasa pembelahan.

Kaedah Menggunakan Pemandu

5.0 MEMBELAH MENGGUNAKAN GERGAJI TANGAN

Buat rancang tanda


Garisan tandaan hendaklah dibuat disepanjang urat kayu dengan 3 cara iaitu;

a) Gunakan tolok penanda


Untuk tandaan yang tepat.
b) Gunakan tape pengukur
Untuk kerja kasar, Ukur jarak belahan dengan tape pengukur. Pegang
pensel di hujung tape. Dengan tangan yang memegang tape dirapatkan
pada sisi kayu, gerakan selari sisi kayu sambil pensel membuat garisan.
c) Menggunakan sesiku bergabung.
Bilah sesiku diunjur pada jarak yang diperlukan. Pegang pensil pada
hujung belahnya dan rapatkan badan sesiku pada sisi kayu. Gerakkan sesiku
tersebut sepanjang sisi kayu sambil pensil membuat garisan, lihat
gambarajah.
Kaedah mengukur dan menanda
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(5/7) Muka: 10 Drpd: 13

Memilih jenis gergaji

Untuk tujuan ini gunakan gergaji mata belah

Menentukan kedudukan kayu


Gunakan dua biji bangku bagi menyokong sepanjang papan. Set bangku tersebut
supaya ia menyokong papan pada bahagian yang lebih besar dan bahagian sisi
yang akan dibelah dan diunjurkan. Untuk kayu yang pendek memadai dengan
mengapit pada ragum meja, penetap tanggam atau apit G.

Mulakan belahan
Langkah-langkah permulaan adalah sama dengan kaedah mengerat (rujuk
kaedah mengerat)

Membelah terus
Apabila belahan sampai 25mm panjang, naikkan sudut memegang gergaji kira-
kira 60°
Gunakan seluruh daya semasa menyorong gergaji. Jika bilah gergaji terlekat atau
terhimpit antara belahan, masukan baji pada belahan tersebut. Jika menggunakan
satu bangku, hujung papan hendaklah diunjurkan ke hadapan sedikit demi sedikit
semasa proses membelah. Lihat gambarajah.

Kaedah membelah
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(5/7) Muka: 11 Drpd: 13

6.0 MEMERIKSA BELAHAN KAYU

Kayu-kayu yang telah dibelah perlu diuji ketepatannya. Pemeriksaannya boleh


dilakukan dengan alat pengukuran yang sesuai seperti calliper,sesiku L dan
sebagainya.

i) Spesifikasi Produk
Produk yang telah dibelah perlu disemak semula ukuran dan reka bentuk
potongan yang terhasil bagi menentukan ia bertepatan seperti yang diperlukan.

ii) Kualiti belahan


Pastikan hasil belahan produk yang telah dibelah lurus dan rata

iii) Saiz kayu


Tentukan saiz kayu yang diketam betul dan menepati spesifikasi produk
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(5/7) Muka: 12 Drpd: 13

SOALAN:

1. Nyatakan 2 cara apabila membelah kayu menggunakan mesin gergaji piring mudah
alih.

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

2. Senaraikan 5 kegunaan mesin gergaji piring

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

3. Nyatakan kegunaan kayu penolak( Push stick) dalam operasi menggunakan mesin
gergaji piring.

........................................................................................................................

........................................................................................................................

4. Senaraikan dua jenis alat yang digunakan untuk menanda sebelum kerja membelah
menggunakan gergaji piring mudah alih dilakukan.

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

5. Nyatakan 3 perkara yang perlu dilakukan selepas proses membelah telah dilakukan
menggunakan mesin atau gergaji tangan.

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(5/7) Muka: 13 Drpd: 13

RUJUKAN:

Chris H. Groneman, 1964. GeneralWood Working. London: Mc Graw-Hill Pubication

John L.Feirer,1963. Advanced Wood Work and Furniture Making. Illinois: Chas. A
Bennett Co.

Willis H. Wagner, 1987 Modern Carpentry US, The Goodheart-Willcox Company, Inc.

John A. Walton A 1974 Woodwork in Theory and Practice, Australian Publishing


Company PTY. LTD

Tang Boon Tong, 2000. Teknologi Binaan Bangunan. Kuala Lumpur: Dewan bahasa
dan Pustaka
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN
RB-050-2: 2012
KOD DAN NAMA
FURNITURE PRODUCTION OPERATION
PROGRAM
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)
TAHAP TAHAP DUA (2)

NO. DAN STANDARD


SK01 MENYEDIAKAN BAHAN KERJA PERABOT
KANDUNGAN

1.1 MENGENALPASTI KEPERLUAN KERJA.


1.2 MENGENALPASTI BAHAN MENTAH.
NO. DAN STANDARD 1.3 MEMOTONG KAYU
PEMBELAJARAN 1.4 MENGETAM KAYU.
1.5 MEMBELAH KAYU
1.6 MEMBENTUK KAYU.
1.7 MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(6/7) Muka : 1 Drp : 9

TAJUK: PROSES MEMBENTUK KAYU


TUJUAN:
Kertas ini menerangkan tentang :-

1. Jenis-jenis mesin kumai mengikut spesifikasi produk.


2. Melaras mesin kumai berdasarkan SOP
3. Melakar tatah tanda pada bahan.
4. Membentuk bahan mengikut tatah tanda.
5. Menguji dan mengemas hasil kerja dengan betul.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(6/7) Muka: 2 Drpd: 9

1.0 PENGENALAN
Dalam kerja-kerja membentuk kayu, mesin pengumai merupakan alat yang
sering digunakan. Di antara mesin pengumai yang digunakan ialah:
(i) Single spindle moulder
(ii) Double spindle moulder
(iii) Moulder machine
(iv) Overhead router
(v) Portable hand router
(vi) Wood shaper

2.0 MESIN PENGUMAI SPINDLE

Mesin pengumai spindle merupakan alat yang sering digunakan. Oleh kerana
operasinya agak rumit kerana melibatkan banyak pelarasan pada mesin,
pengetahuan mengendalikannya diperlukan.
Pengumai spindle adalah mesin yang mampu melakukan pelbagai kerja bagi
kayu padu atau kilang memproses panel. Ia diguna untuk membentuk, melurah,
memuting dan mengumai dengan menggunakan blok mata yang sesuai untuk
kerja yang dilakukan. Bahan-bahan yang boleh diproses dengan mesin ini ialah
kayu padu,plywood,papan serpih,MDF dan sebarang papan gentian. Terdiri sama
ada suapan manual atau automatic dengan kelajuan pelbagai.
Binaan mesin terdiri daripada;
(i) Batang/spindle utama
(ii) Pemilih Kelajuan Spindle
(iii) Pengadang
(iv) Pemandu untuk templet Milling
(v) Unit Tekanan

Blok mata pemotong

Single spindle moulder


NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(6/7) Muka: 3 Drpd: 9

Double spindle
Overhead router

Portable hand router Router

Spindle moulder cutter block


NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(6/7) Muka: 4 Drpd: 9

3.0 MENGUMAI KEPADA BENTUK

3.1 Kaedah Mengumai Dengan Mesin Pengumai Spindle

Terdapat 4 kaedah asas


i) Mengumai dengan menggunakan pengadang pandu. Kaedah ini
dilakukan untuk sisian lurus.
ii) Mengumai dengan dengan bantuan kolar. Kaedah ini diguna untuk
sisian yang bentuknya tidak seragam.
iii) Mengumai menggunakan templat atau pattern. Kaedah ini dilakukan
apabila kepingan kayu yang bentuknya tidak seragam diperlukan dalam
jumlah yang banyak.
iv) Mengumai menggunakan acuan. Kaedah ini digunakan untuk
pengeluaran dimana jig, fixture dan perkakasan bantuan digunakan
untuk memegang dan memandu kerja-kerja mengumai.

BENDAKERJA

MATA PEMOTONG

(MEJA MESIN)
KOLAR
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(6/7) Muka: 5 Drpd: 9

3.2 Operasi Mesin Pengumai Spindle

Alat utama dalam operasi mesin adalah spindle yang terdiri daripada jenis
tetap atau jenis boleh condong. Bagi jenis tetap, spindle boleh dilaras ke
atas dan ke bawah sahaja. Bagi jenis condong, ia boleh dilaras sehingga
45°. Dalam operasinya spindle yang dilengkapi dengan blok pemotong akan
berputar antara 7,000-10,000 rpm. Apabila bendakerja disuap ke mesin
dengan panduan pengadang pandu belakang dan hadapan, mata pemotong
membentuk bendakerja tersebut kepada bentuk profil yang diperlu mengikut
profil matanya.

3.3 Kaedah Melaras Mesin Pengumai Spindle


i) Letakkan sekeping kayu skrap di atas meja mesin.
ii) Longgarkan kekunci pelaras dan naikkan spindle sehingga bentuk mata
pemotong berpadanan dengan rekabentuk yang dikehendaki
berpandukan kayu yang diletak tadi.
iii) Kunci atau ketatkan spindle.

KEKUNCI PELARAS

iv) Laraskan kedua-dua pengadang pandu /fence iaitu pengadang ‘pandu


belakang dan hadapan. Gerakkan ke depan atau kebelakang
mengikut keperluan. Pastikan kedua-duanya selari. Bagaimanapun
pengadang pandu belakang perlu disesuaikan kedudukanya supaya
ia dapat menerima kayu yang dikumai dengan rapat. (pengadang
pandu belakang dilaras ke depan sedikit)

PENGADANG PANDU HADAPAN

PENGADANG PANDU BELAKANG


NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(6/7) Muka: 6 Drpd: 9

PENGADANG PANDU BELAKANG PENGADANG PANDU HADAPAN

KEDALAMAN POTONGAN
SUAPAN

PENGADANG TIDAK MENYOKONG


BENDAKERJA

PENGADANG MENYOKONG
BENDAKERJA
SUAPAN

Pelan Kedudukan Mata Pemotong dan Pengadang Pandu

v) Bukaan antara dua muka pengadang pandu pula boleh buat sama ada
lebih luas atau lebih kecil. Pastikan ia tidak lebih dari yang diperlukan
untuk mata pemotong.
vi) Bagi melaras bukaannya, longgarkan set skru pelaras dan
gelungsorkan.
vii) Pada keadaan ini, mesin sedia untuk digunakan.
viii) Mulakan kerja dengan menggunakan kayu skrap terlebih dahulu.

BUKAAN ANTARA DUA PENGADANG SKRU PELARAS YANG PERLU DILONGGARKAN

4.0 PERATURAN KESELAMATAN MENGGUNAKAN MESIN PENGUMAI SPINDLE

i) Laraskan ketinggian spindle dengan betul dan kunci.Pusingkan spinle


dengan tangan bagi memastikan tiada halangan pada pengadang.
ii) Uji arah pusingan dengan menghidupkan suis dan matikan.
iii) Gunakan pengadang,jig dan lain-lain alat mengapit apabila perlu.
iv) Elakkan dari mengumai kayu lebar kurang dari 50mm dan lebih pendek dari
250mm tanpa menggunakan jig.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(6/7) Muka: 7 Drpd: 9

v) Jarakkan tangan sekurang-kurangnya 100mm dari mata pemotong setiap


masa.
vi) Periksa kayu bagi memastikan tiada kecacatan, elakkan dari mengumai kayu
yang berbuku longgar.
vii) Pegang kayu dengan kemas dengan menyandarkan pada pengadang pandu
hadapan dan belakang.

5.0 MEMERIKSA BENTUK KAYU

Kayu-kayu yang telah dikerat perlu diuji ketepatannya. Pemeriksaannya boleh


dilakukan dengan alat pengukuran yang sesuai seperti calliper, sesiku L dan
sebagainya.

i) Spesifikasi Produk
Produk yang telah dibentuk perlu disemak semula ukuran dan reka bentuk
potongan yang terhasil bagi menentukan ianya bertepatan seperti yang
diperlukan

ii) Bentuk Berkualiti

iii) Profil Keratan


Pastikan profil keratan bentuk pada produk seragam dan rata
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(6/7) Muka: 8 Drpd: 9

UJI DIRI

1) Apakah kegunaan atau tujuan Mesin Pengumai Spindle ?

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

2) Nyatakan 4 peraturan keselamatan menggunakan Mesin Pengumai Spindle?


.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
....................................................................................................................
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/P(6/7) Muka: 9 Drpd: 9

Bahan Rujukan

Chris H. Groneman, 1964. GeneralWood Working. London: Mc Graw-Hill Pubication

John L.Feirer,1963. Advanced Wood Work and Furniture Making. Illinois: Chas. A
Bennett Co.

Tang Boon Tong, 2000. Teknologi Binaan Bangunan. Kuala Lumpur: Dewan bahasa
dan Pustaka

Willis H. Wagner, 1987 Modern Carpentry US, The Goodheart-Willcox Company, Inc.
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

LAPORAN AKTIVITI
RB-050-2: 2012
KOD DAN NAMA
FURNITURE PRODUCTION OPERATION
PROGRAM
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)
TAHAP TAHAP DUA (2)
NO. DAN STANDARD
SK 01 MENYEDIAKAN BAHAN
KANDUNGAN
1.1 MENGENAL PASTI KEPERLUAN KERJA
1.2 MENGENAL PASTI BAHAN MENTAH
1.3 MEMOTONG
NO. DAN STANDARD 1.4 MENGETAM KAYU
PEMBELAJARAN 1.5 MEMBELAH
1.6 MEMBENTUK KAYU
1.7 MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI
AKTI
NO. KOD RB-050-2:2012/SK01/P(7/7) Muka : 1 Drp : 4

TAJUK: Menyediakan Laporan Aktiviti

TUJUAN: Pelajar-pelajar
pelajar mesti boleh :-

1. Melaksanakan kerja-kerja
kerja memeriksa bahan
an yang telah disediakan
2. Melaksanakan kerja-kerja
kerja menyimpan bahan
3. Melengkapkan Rekod SOP dan Spesifikasi Produk

TUGASAN :

Berpandukan projek pada kertas kerja yang disediakan (rujuk kertas kerja kod RB050:2
2012/SK01/K(1/1) sediakan laporan aktiviti penyediaan bahan tersebut
NO. KOD RB-050-2:2012/SK01/P(7/7) Muka: 2 Drpd: 4

1. SENARAI BAHAN

BIL KOMPONEN BAHAN TEBAL LEBAR PANJANG KUANTITI CATATAN

6
NO. KOD RB-050-2:2012/SK01/P(7/7) Muka: 3 Drpd: 4

2. KECACATAN YANG DIKESAN PADA KOMPONEN

KECACATAN YANG DIKESAN


STATUS CATATAN
(tandakan/pada yang berkenaan)
BIL KOMPONEN
LUBANG PECAH
BUKU WARNA SAIZ TERIMA TIDAK
HALUS /RETAK

6
NO. KOD RB-050-2:2012/SK01/P(7/7) Muka: 4 Drpd: 4

3. PENGGUNAAN MESIN

BIL CATATAN
KOMPONEN AKTIVITI MESIN/PERALATAN

6
KERTAS
TUGASAN

PEMBUATAN PERABOT
(RB-050-2:2012)
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

KERTAS TUGASAN
RB-050-2: 2012
KOD DAN NAMA PROGRAM FURNITURE PRODUCTION OPERATION
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)
TAHAP TAHAP DUA (2)

NO. DAN STANDARD


SK01 MENYEDIAKAN BAHAN KERJA PERABOT
KANDUNGAN

1.1 MENGENALPASTI KEPERLUAN KERJA.


1.2 MENGENALPASTI BAHAN MENTAH.
NO. DAN STANDARD 1.3 MEMOTONG KAYU
PEMBELAJARAN 1.4 MENGETAM KAYU.
1.5 MEMBELAH KAYU
1.6 MEMBENTUK KAYU.
1.7 MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/T(1/6) Muka : 1 Drp : 3

TAJUK: MENTAFSIR LUKISAN PROJEK

TUJUAN: Dalam tajuk ini, pelajar akan didedahkan dengan teknik membuat lakaran
bebas, jenis-jenis lukisan projek yang terlibat dalam kerja perabot seterusnya
dapat mengenal pasti spesifikasi produk dan komponen.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/T(1/6) Muka: 3 Drpd: 3

1. Perkara yang perlu diambil kira dalam merekabentuk ialah


i. ________________________________________________________
ii. ________________________________________________________
iii. ________________________________________________________
iv. ________________________________________________________

2. Pilih maksud lukisan kerja yang betul.


A. Lukisan terperinci sesuatu komponen yang dihasilkan.
B. Idea yang diterjemahkan di atas kertas.
C. Lukisan pemasangan.
D. Lukisan yang dilakarkan hanya satu sudut sahaja.

3. Apakah perbezaan di antara kertas grid dan kertas isogrid?

Kertas grid Kertas isogrid


A. 45º 30º
B. 50º 60º
C. 25º 70º
D. 50º 50º

4. Padankan alatan lukisan teknik dan kegunaannya.

Nama alatan Kegunaan


a. Papan lukisan Menanda jarak
b. Sesiku T Membina bulatan dan garis
lengkung
c. Set sesiku Membina garis lurus
d. Jangka lukis Tempat meletak kertas lukisan
e. Jangka tolok Membina garisan tegak dan
bersudut

5. Nyatakan 3 pandangan untuk lukisan unjuran ortografik.


i. ______________________________________________________
ii. ______________________________________________________
iii. ______________________________________________________

6. Lengkapkan bentuk pandangan sisi bagi lukisan unjuran ortografik di bawah.


NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/T(1/6) Muka: 3 Drpd: 3

Pandangan atas

Pandangan hadapan Pandangan sisi


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

KERTAS TUGASAN
RB-050-2: 2012
KOD DAN NAMA
FURNITURE PRODUCTION OPERATION
PROGRAM
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)
TAHAP TAHAP DUA (2)

NO. DAN STANDARD


SK01 MENYEDIAKAN BAHAN KERJA PERABOT
KANDUNGAN

1.1 MENGENALPASTI KEPERLUAN KERJA.


1.2 MENGENALPASTI BAHAN MENTAH.
NO. DAN STANDARD 1.3 MEMOTONG KAYU
PEMBELAJARAN 1.4 MENGETAM KAYU.
1.5 MEMBELAH KAYU
1.6 MEMBENTUK KAYU.
1.7 MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/T(2/6) Muka : 1 Drp : 4

TAJUK: MENGENALPASTI BAHAN BERDASARKAN LUKISAN PROJEK


NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/T(2/6) Muka: 2 Drpd: 4

1. Nyatakan 4 kumpulan pengkelasan kayu.


i. __________________________
ii. __________________________
iii. __________________________
iv. __________________________

2. Apabila ketumpatan sesuatu kayu itu melebihi 880 kg/meter padu ianya
dikategorikan dalam kumpulan kayu ___________________.

3. Senaraikan 6 nama kayu yang terdapat di pasaran.


i. _____________________________
ii. _____________________________
iii. _____________________________
iv. _____________________________
v. _____________________________

4. Padankan kategori saiz kayu berikut kepada saiz kasarnya

Kategori Saiz kasar (mm)


Papan 100x100, 125x125, 150x150
Kayu saiz besar 50x75, 50x100, 50x125
Papan jalur 25x25, 25x50, 50x50
Beroti kecil Tebal <20, lebar >100
Tiang Tebal 12 hingga 37, lebar >150

5. Senaraikan 4 faktor bagaimana menentukan kualiti sesuatu kayu.


i. _________________________
ii. _________________________
iii. _________________________
iv. _________________________

6. Meter probe dan pinless digunakan untuk ________________ kandungan


kelembapan kayu.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/T(2/6) Muka: 3 Drpd: 4

7. Pilih dan susun semula nama kayu mengikut kumpulan yang betul.

Nama-nama kayu
Balau Kayu getah Resak Nyatoh
Damar Podo Sempilur Ramin
Jelutong Cengal Meranti Tembusu

Kumpulan kayu Nama-nama kayu


Kayu keras berat i.
ii.
iii.
iv
Kayu keras ringan i.
ii.
iii.
iv.
Kayu lembut i.
ii.
iii.
iv.

8. Nyatakan 4 faktor yang menentukan pemilihan kayu untuk menghasilkan produk.


i. ____________________________________________________________
ii. ____________________________________________________________
iii. ____________________________________________________________
iv. ____________________________________________________________
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/T(2/6) Muka: 4 Drpd: 4

9. Berikut adalah kebaikan mengapa papan lapis dibuat dengan melekatkan venir
secara bersilang urat kecuali
A. Memastikan papan lapis tidak mudah pecah
B. Memastikan papan lapis tahan ketukan
C. Mendapatkan sifat kalis air
D. Memberi kestabilan dimensi dan kekuatan

10. Papan gentian keras mempunyai ciri-ciri seperti berikut


i. Diperbuat daripada lapisan veniar
ii. Boleh diperolehi dalam bentuk silinder
iii. Tidak mempunyai urat
iv. Mempunyai lapisan formica

A. i dan ii sahaja
B. ii dan iii sahaja
C. iii dan iv sahaja
D. i dan iv sahaja
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

KERTAS TUGASAN
RB-050-2: 2012
KOD DAN NAMA
FURNITURE PRODUCTION OPERATION
PROGRAM
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)
TAHAP TAHAP DUA (2)

NO. DAN STANDARD


SK01 MENYEDIAKAN BAHAN KERJA PERABOT
KANDUNGAN

1.1 MENGENALPASTI KEPERLUAN KERJA.


1.2 MENGENALPASTI BAHAN MENTAH.
NO. DAN STANDARD 1.3 MEMOTONG KAYU
PEMBELAJARAN 1.4 MENGETAM KAYU.
1.5 MEMBELAH KAYU
1.6 MEMBENTUK KAYU.
1.7 MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK01/T(3/6) Muka : 1 Drp : 7

TAJUK: MEMOTONG KAYU BERDASARKAN SOP

TUJUAN:
1. Memastikan pelajar mengenalpasti jenis mesin yang digunakan.
2. Menyelenggara mesin mengikut standard SOP.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/T(3/6) Muka: 2 Drpd: 7

Rajah 1

1. Apakah nama mesin seperti rajah 1 di atas.


A. Radial arm saw
B. Mesin gergaji piring
C. Mesin thicknesser
D. Mesin gergaji pita

2. Di antara berikut, yang manakah boleh dilakukan oleh mesin gergaji lengan?
i. Mengerat lurus
ii. Membuat lurah
iii. Memotong serong
iv. Memotong lengkung

A. i dan ii sahaja
B. i, ii, dan iii sahaja
C. ii, iii, dan iv sahaja
D. i dan iv sahaja
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/T(3/6) Muka: 3 Drpd: 7

Rajah 2
3. Apakah nama mesin seperti rajah 2 di atas.
A. Mesin gergaji pita
B. Mesin gergaji piring
C. Mesin ketam lurus
D. Mesin gergaji piring mudah alih

4. Senaraikan 3 mesin yang digunakan untuk kerja pemotongan .


i. ______________________________
ii. ______________________________
iii. ______________________________

5. Senaraikan 4 langkah-langkah keselamatan menggunakan mesin ’radial arm saw’.


i. ________________________________________________________
ii. ________________________________________________________
iii. ________________________________________________________
iv. ________________________________________________________

6. Alat keselamatan yang perlu dipakai semasa menggunakan mesin gergaji pita ialah
________________________ dan ____________________.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/T(3/6) Muka: 4 Drpd: 7

7. Namakan bahagian-bahagian mesin gergaji lengan di bawah.

Lengan Tiang Pengadang mata mesin


Pengadang mata tendang balik Suis

8. Tandakan betul ( √ ) atau salah ( x ) bagi pernyataan di bawah.

i. Anda boleh memakai tali leher ketika mengendalikan mesin.

ii. Mesin gergaji pita boleh digunakan untuk memotong lengkung.

iii. Kayu penolak perlu digunakan untuk menolak kayu semasa kerja
memotong menggunakan mesin gergaji piring.

iv. Kerja pemotongan tetingkat tidak boleh dilakukan pada mesin


gergaji lengan.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/T(3/6) Muka: 5 Drpd: 7

9. Namakan jenis pemotongan yang boleh dilakukan pada mesin gergaji piring seperti
mana ditunjukkan pada rajah di bawah.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/T(3/6) Muka: 6 Drpd: 7

10. Nomborkan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 mengikut urutan yang betul langkah kerja melakukan
kerja membelah pada mesin gergaji piring.

Langkah kerja Nombor


Laraskan kedudukan pengadang tepi mengikut saiz lebar
dikehendaki
Tolak menggunakan kayu penolak hingga selesai kerja
pemotongan
Laraskan ketinggian mata piring mengikut unjuran ditetapkan.
Matikan suis setelah selesai kerja.
Hidupkan mesin
Melakukan pemotongan dengan merapatkan kerja pada
pengadang dan menolak benda kerja.

11. Senaraikan 5 peraturan keselamatan menggunakan mesin gergaji piring.


i. ______________________________________________________
ii. ______________________________________________________
iii. ______________________________________________________
iv. ______________________________________________________
v. ______________________________________________________

12. Selain daripada kerja membelah gergaji pita juga boleh digunakan untuk kerja
i. Memotong lengkung
ii. Membuat bulatan
iii. Membuat puting
iv. Membuat lurah

A. i, dan ii sahaja
B. i, iii dan iii sahaja
C. ii, iii dan iv sahaja
D. i dan iv sahaja
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/T(3/6) Muka: 7 Drpd: 7

13. Susunkan langkah-langkah menggunakan gergaji pita dengan betul.


i. Pastikan mata gergaji dipasang dengan betul.
ii. Setkan penanda mata pada ketinggian dan jarak yang sesuai.
iii. Laraskan meja mesin mengikut aras yang dikehendaki.
iv. Hidupkan suis dan biarkan mata bergerak.

A. i, ii, iii dan iv


B. ii, iii, iv, dan i
C. iii, iv, i dan ii
D. iv, i, ii, dan iii

14. Apakah tindakan yang perlu dilakukan sekiranya mata gergaji pita putus?
A. Matikan mesin dengan segera
B. Membiarkan sahaja
C. Melarikan diri keluar bengkel
D. Memanggil guru
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

KERTAS TUGASAN
RB-050-2: 2012
KOD DAN NAMA
FURNITURE PRODUCTION OPERATION
PROGRAM
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)
TAHAP TAHAP DUA (2)

NO. DAN STANDARD


SK01 MENYEDIAKAN BAHAN KERJA PERABOT
KANDUNGAN

1.1 MENGENALPASTI KEPERLUAN KERJA.


1.2 MENGENALPASTI BAHAN MENTAH.
NO. DAN STANDARD 1.3 MEMOTONG KAYU
PEMBELAJARAN 1.4 MENGETAM KAYU.
1.5 MEMBELAH KAYU
1.6 MEMBENTUK KAYU.
1.7 MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK01/T(4/6) Muka : 1 Drp : 3

TAJUK: MENGETAM KAYU

TUJUAN:
1. Mengenalpasti mesin menegtam kayu.
2. Menyelenggara mesin pengetam mengikut standard SOP.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/T(4/6) Muka: 2 Drpd: 3

Rajah 1

1. Namakan mesin seperti rajah 1 di atas.


A. Mesin ketam pelurus/jointer
B. Mesin ketam penebal
C. Mesin gergaji piring
D. Moulder machine

2. Selain daripada kerja mengetam, apakah kerja lain yang boleh dilakukan oleh mesin
ketam pelurus/jointer?
A. Membuat tetingkat
B. Membuat lurah
C. Memotong serong
D. Membuat lubang dan puting

3. Nyatakan fungsi pengadang tepi pada mesin ketam pelurus/jointer?


A. Memandu benda kerja
B. Melaras mata mesin
C. Menentukan kedudukan kayu
D. Memegang benda kerja

4. Apakah fungsi pengadang mata mesin ketam pelurus/jointer semasa kerja


mengetam kayu?
A. Menghalang daripada tangan terkena mata mesin
B. Aksesori hiasan
C. Mengelak kayu daripada ’kick back’
D. Melindungi kayu semasa mengetam
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/T(4/6) Muka: 3 Drpd: 3

5. Berapakah bilangan bilah mata pada mesin ketam pelurus/jointer?


A. 2 bilah
B. 3 bilah
C. 4 bilah
D. 5 bilah

6. Berapakah kedalaman ketaman semasa menggunakan mesin jointer?


A. 1.5 mm
B. 2.0 mm
C. 3.0 mm
D. 3.5 mm

7. Apakah alat keselamatan yang perlu digunakan semasa mengetam menggunakan


mesin ketam lurus/jointer?
A. Push block
B. Push stick
C. Jig
D. Kayu skrap
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

KERTAS TUGASAN
RB-050-2: 2012
KOD DAN NAMA
FURNITURE PRODUCTION OPERATION
PROGRAM
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)
TAHAP TAHAP DUA (2)

NO. DAN STANDARD


SK01 MENYEDIAKAN BAHAN KERJA PERABOT
KANDUNGAN

1.1 MENGENALPASTI KEPERLUAN KERJA.


1.2 MENGENALPASTI BAHAN MENTAH.
NO. DAN STANDARD 1.3 MEMOTONG KAYU
PEMBELAJARAN 1.4 MENGETAM KAYU.
1.5 MEMBELAH KAYU
1.6 MEMBENTUK KAYU.
1.7 MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/T(5/6) Muka : 1 Drp : 3

TAJUK: MEMBELAH KAYU

TUJUAN:
1. Menggunakan mesin membelah kayu.
2. Menyelenggara mesin membelah kayu mengikut SOP.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/T(5/6) Muka: 2 Drpd: 3

1. Mengapakah kayu perlu dibelah mengikut urat kayu?


A. Mudah dan senang dikendalikan
B. Menentukan jenis-jenis kayu
C. Pemotongan kelihatan cantik
D. Mengelakkan urat kayu daripada rosak

2. Jenis-jenis mesin yang digunakan untuk operasi membelah adalah


i. Mesin gergaji piring
ii. Mesin belah
iii. Mesin gergaji piring mudah alih
iv. Thicknesser
A. i, dan ii sahaja
B. i, ii, dan iii sahaja
C. ii, iii dan iv sahaja
D. i, dan iv sahaja

3. Apakah sudut kecondongan pada kayu penolak keselamatan yang digunakan


semasa membelah kayu pada mesin gergaji piring?
A. 60º
B. 70º
C. 80º
D. 85º

4. Apakah kegunaan pengadang tepi pada mesin gergaji piring?


A. Memandu jarak membelah
B. Melaras mata mesin
C. Menentukan kedudukan kayu
D. Memegang benda kerja
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/T(5/6) Muka: 3 Drpd: 3

5. Nyatakan 2 kaedah cara membelah kayu dengan menggunakan mesin gergaji


piring mudah alih
i. Cara bebas
ii. Menggunakan pemandu/ pengadang tepi
iii. Menggunakan jig
iv. Memotong serong

A. i dan ii sahaja
B. i dan iii sahaja
C. ii dan iii sahaja
D. iii dan iv sahaja

6. Apakah alat keselamatan yang sesuai digunakan semasa menggunakan mesin


gergaji piring mudah alih?
A. Gogel dan penutup telinga
B. Helmet
C. Sarung tangan
D. Penutup hidung
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

KERTAS TUGASAN
RB-050-2: 2012
KOD DAN NAMA
FURNITURE PRODUCTION OPERATION
PROGRAM
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)
TAHAP TAHAP DUA (2)

NO. DAN STANDARD


SK01 MENYEDIAKAN BAHAN KERJA PERABOT
KANDUNGAN

1.1 MENGENALPASTI KEPERLUAN KERJA.


1.2 MENGENALPASTI BAHAN MENTAH.
NO. DAN STANDARD 1.3 MEMOTONG KAYU
PEMBELAJARAN 1.4 MENGETAM KAYU.
1.5 MEMBELAH KAYU
1.6 MEMBENTUK KAYU.
1.7 MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/T(6/6) Muka : 1 Drp : 3

TAJUK: MEMBENTUK KAYU

TUJUAN:
1. Menentukan jenis-jenis mesin yang sesuai digunakan.
2. Menyelenggara mesin kumai mengikut SOP.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/T(6/6) Muka: 2 Drpd: 3

1. Jenis-jenis mesin yang digunakan untuk membuat kumai adalah.

i. Overhead router
ii. Portable hand router
iii. Thicknesser
iv. Spindle Moulder

A. i dan ii sahaja
B. i,ii dan iv sahaja
C. ii, iii dan iv sahaja
D. i ,ii,iii dan iv sahaja

Rajah 1
2. Namakan mesin pengumai seperti rajah 1 di atas?
A. Portable hand router
B. Moulder machine
C. Wood shaper
D. Overhead router

3. Berikut adalah kerja-kerja yang boleh dilakukan oleh mesin pengumai, kecuali
A. Membentuk
B. Melurah
C. Mengumai
D. Memotong
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/T(6/6) Muka: 3 Drpd: 3

4. Apakah kaedah pertama yang perlu dilakukan apabila melaras mesin pengumai?
A. Meletakkan sekeping kayu skrap di atas meja mesin.
B. Kunci dan ketatkan spindle
C. Melonggarkan set skru pelaras
D. Membuka pengadang

5. Bagi memastikan keselamatan setelah menggunakan mesin pengumai anda


dikehendaki melakukan langkah-langkah berikut

A. Matikan semua punca elektrik


B. Letakkan tanda 'Sedang Diguna' pada mesin
C. Tutup punca elektrik kemudian bersih dan minyakkan mesin
D. Matikan kuasa elektrik untuk membuat penyelarasan mesin

6. Ciri-ciri kayu yang tidak sesuai untuk membentuk dengan menggunakan mesin
kumai adalah
A. Kayu padu
B. Kayu yang lurus
C. Kayu yang mengikut jig
D. Kayu cacat dan buku kayu
KERTAS
KERJA

PEMBUATAN PERABOT
(RB-050-2:2012)
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

KERTAS KERJA
RB-050-2: 2012
KOD DAN NAMA
FURNITURE PRODUCTION OPERATION
PROGRAM
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)

TAHAP TAHAP DUA (2)

NO. DAN STANDARD


SK01 MENYEDIAKAN BAHAN KERJA PERABOT
KANDUNGAN

1.1 MENGENALPASTI KEPERLUAN KERJA


1.2 MENGENALPASTI BAHAN MENTAH
1.3 MEMOTONG
NO. DAN STANDARD
1.4 MENGETAM KAYU
PEMBELAJARAN
1.5 MEMBELAH
1.6 MEMBENTUK KAYU
1.7 MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIITI

NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/K(1/1) Muka : 1 Drp : 7

TAJUK: MENSAIZ KAYU

TUJUAN:

Pelajar-pelajar
pelajar mesti boleh :-
:

1. Melaksanakan kerja-kerja
kerja mensaizkan kayu
2. Melaksanakan kerja –kerja membentuk kayu
3. Mematuhi peraturan keselamatan peralatan dan mesin
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/K(1/1) Muka: 2 Drpd: 7

LUKISAN , DATA DAN JADUAL

2
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/K(1/1) Muka: 3 Drpd: 7

ARAHAN

1. Kertas kerja ini bertujuan sebagai panduan kepada pelajar mengenai cara-
cara untuk mengendalikan mesin kerja kayu didalam proses menyediakan
bahan.

2. Pastikan prosedur difahami

3. Anda perlu memberikan perhatian kepada aspek berikut :


a) Proses dan langkah kerja
b) Hasil kerja/ketepatan ukuran dan kekemasan

4. Patuhi peraturan keselamatan bengkel,peralatan dan mesin

MASA : 3 jam

BAHAN,PERALATAN DAN MESIN

i. Kayu meranti tidak berketam


ii. Sesiku L
iii. Pita Pengukur
iv. Mesin Gergaji Lengan
v. Mesin Ketam Pelurus
vi. Mesin Ketam Penebal
vii. Mesin Gergaji Bulat
viii. Mesin Gergaji Serong

3
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/K(1/1) Muka: 4 Drpd: 7

TUGASAN :

Dengan menggunakan bahan,peralatan dan mesin yang berkaitan, sediakan


bahan seperti didalam senarai bahan dibawah :

** SEMUA UKURAN DALAM MM

BIL KUANTITI
KOMPONEN JENIS BAHAN TEBAL LEBAR PANJANG
SEORANG
BLOK KAYU PADU
1 TOP 20 405 500 1
GETAH
BLOK KAYU PADU
2 SISI 20 315 360 2
GETAH
BLOK KAYU PADU
3 LANTAI 20 315 460 1
GETAH
PAPAN LAPIS
DINDING
4 KEMASIAPAN 4 360 500 1
BELAKANG
PUTIH
KAYU KAYU MERANTI
5 20 45 360 2
BAWAH BERKETAM

4
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/K(1/1) Muka: 5 Drpd: 7

LANGKAH KERJA

LANGKAH KERJA BUTIRAN KERJA

1. Mengerat Langkah-langkah Operasi mengerat


menggunakan
Mesin Gergaji i) Tandakan garisan keratan pada kayu.
Lengan ii) Letak dan rapatkan kayu supaya garisan tandaan berada
selari dengan mata piring.
iii) Hidupkan suis dan biarkannya berputar hingga maksimum.
iv) tarik pemegang lengan untuk mengerat benda kerja.
v) Matikan suis setelah selesai kerja

2. Mengetam Mengetam Permukaan kayu


menggunakan
Mesin Ketam i) Laraskan ke dalaman ketaman kira-kira 1.5
Pelurus ii) Pegang kemas hadapan bendakerja pada meja hadapan
dengan tangan kiri . Tangan kanan memegang belakang
bendakerja .
iii) Sorongkan bendakerja sehingga melepasi mata ketam.

Mengetam Sisi Kayu

i) Laraskan kedalaman ketaman (1.5mm)


ii) rapatkan kayu pada pengadang tepi,sorongkan bendakerja
kepada blok mata.

3. Mengetam
Mengetam Sisi dan Permukaan.
menggunakan
Mesin Ketam
Penebal i. Ukur ketebalan kayu
ii. Laraskan ketinggian meja
iii. Hidupkan suis
iv. Ketam sehingga kepada ketebalan 20mm.

4. Membelah Langkah-langkah Operasi Membelah


mengunakan Mesin
Gergaji Piring i) Laraskan kedudukan pengadang tepi mengikut saiz lebar
kayu yang akan dibelah

5
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/K(1/1) Muka: 6 Drpd: 7

ii) Laraskan tinggi-rendah mata piring


iii) Hidupkan mesin dan biarkan putaran mata mencapai
maksimum.
iv) Letakkan bendakerja, sorongkan dengan merapatkan sisi
bendakerja pada pengadang.

5. Mengerat papan Langkah-langkah Operasi mengerat


lebar menggunakan
Gergaji Lengan i. Tandakan garisan keratan pada kayu.
ii. Letak dan rapatkan kayu supaya garisan tandaan berada
selari dengan mata piring.
iii. Hidupkan suis dan biarkannya berputar hingga maksimum.
iv. Tarik pemegang lengan untuk mengerat benda kerja.
v. Matikan suis setelah selesai kerja

6. Membentuk kayu
kumai Langkah-langkah Operasi mengumai
menggunakan
Mesin Rauter i. Letakkan tapak mesin diatas bendakerja yang akan
dikumai.
ii. Hidupkan motor dan biarkan pergerakan pada kelajuan
sebenar.
iii. Rapatkan mesin kepada bendakerja. mulakan kerja
mengumai.

7. Memotong
lengkung Langkah-langkah operasi memotong lengkung.
menggunakan Jig
Saw
i. Tandakan lengkung pada papan top menggunakan
trammel.
ii. Apitkan bendakerja, letakkan tapak (base) ke atas benda
kerja ditepi garisan luar bahagian buangan (Mata
gergaji ditepi sebelah luar garisan).
iii. Hidupkan mesin dan biarkan dengan kelajuan yang
maksimum
iv. Gerakkan gergaji sepanjang garisan. Pemotongan ini
dibuat secara bebas.

6
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/K(1/1) Muka: 7 Drpd: 7

SENARAI SEMAK PRESTASI

PERKARA DINILAI TERIMA TIDAK TERIMA

1. PENGGUNAAN MESIN YANG SESUAI.


Calon hendaklah menyediakan peralatan yang
betul sebelum memulakan kerja
Akiviti:

i. Mengerat menggunakan Mesin Gergaji


Lengan
ii. Mengetam menggunakan Mesin Ketam
Pelurus
iii. Mengetam menggunakan Mesin Ketam
Penebal
iv. Membelah mengunakan Mesin Gergaji
Piring
v. Mengerat papan lebar Menggunakan
Gergaji Lengan
vi. Membentuk kayu kumai menggunakan
Mesin Rauter

2) HASIL KERJA
i. Ukuran
ii. Tiada Kecacatan
3) SIKAP
i. Kerjasama
ii. Patuh Arahan
iii. Tekun/Komited
4) PROSEDUR KESELAMATAN DIPATUHI
i. Kaedah Penggunaan Peralatan
ii. Penggunaan PPE
NAMA DAN TANDATANGAN PP
TARIKH
ULASAN PP (Jika ada)

7
PENILAIAN
PENGETAHUAN

PEMBUATAN PERABOT
(RB-050-2:2012)
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

PENILAIAN PENGETAHUAN
RB-050-2:2012
KOD DAN NAMA PROGRAM FURNITURE PRODUCTION OPERATION
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)
TAHAP TAHAP DUA (2)

NO. DAN STANDARD


SK01 MENYEDIAKAN BAHAN KERJA PERABOT
KANDUNGAN

1.1 MENGENALPASTI KEPERLUAN KERJA.


1.2 MENGENALPASTI BAHAN MENTAH.
NO. DAN STANDARD 1.3 MEMOTONG KAYU
PEMBELAJARAN 1.4 MENGETAM KAYU.
1.5 MEMBELAH KAYU.
1.6 MEMBENTUK KAYU.
1.7 MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/PP(1/1) Muka : 1 Drp : 12

ARAHAN

1. JAWAB SEMUA SOALAN


2. MASA YANG DIBERI UNTUK MENJAWAB SOALAN INI IALAH 60 MINIT
3. BULATKAN JAWAPAN BAGI SOALAN OBJEKTIF
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/PP(1/1) Muka: 2 Drpd: 12

1. Pilih maksud lukisan kerja yang betul.

A. Lukisan terperinci sesuatu komponen yang dihasilkan.


B. Idea yang diterjemahkan di atas kertas.
C. Lukisan pemasangan.
D. Lukisan yang dilakarkan hanya satu sudut sahaja.

2. Apakah perbezaan di antara kertas grid dan kertas isogrid?

Kertas grid Kertas isogrid

A. 15º 30º

B. 50º 60º

C. 45º 30º

D. 50º 50º

3. Nyatakan 2 kaedah cara membelah kayu dengan menggunakan mesin gergaji


piring mudah alih
i. Cara bebas
ii. Menggunakan jig
iii. Menggunakan pemandu/ pengadang tepi
iv. Memotong serong

A. i dan ii sahaja
B. i dan iii sahaja
C. ii dan iii sahaja
D. iii dan iv sahaja
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/PP(1/1) Muka: 3 Drpd: 12

4. Apakah kegunaan pengadang tepi pada mesin gergaji piring?

A. Melaras mata mesin


B. Menentukan kedudukan kayu
C. Memandu jarak membelah
D. Memegang benda kerja

5. Apakah alat keselamatan yang sesuai digunakan semasa menggunakan mesin


gergaji piring mudah alih?
A. Helmet
B. Sarung tangan
C. Penutup hidung
D. Gogel dan penutup telinga

6. Jenis-jenis mesin yang digunakan untuk membuat kumai adalah.

i. Overhead router
ii. Portable hand router
iii. Thicknesser
iv. Spindle Moulder

A. i dan ii sahaja
B. i,ii dan iv sahaja
C. ii, iii dan iv sahaja
D. i ,ii,iii dan iv sahaja
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/PP(1/1) Muka: 4 Drpd: 12

Rajah 1

7. Namakan mesin pengumai seperti rajah 1 di atas?

A. Portable hand router


B. Moulder machine
C. Wood shaper
D. Overhead router

8. Berikut adalah kerja-kerja yang boleh dilakukan oleh mesin pengumai, kecuali

A. Membentuk
B. Melurah
C. Mengumai
D. Memotong

9. Apakah kaedah pertama yang perlu dilakukan apabila melaras mesin pengumai?

A. Kunci dan ketatkan spindle


B. Meletakkan sekeping kayu skrap di atas meja mesin.
C. Melonggarkan set skru pelaras
D. Membuka pengadang
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/PP(1/1) Muka: 5 Drpd: 12

10. Selain daripada kerja membelah gergaji pita juga boleh digunakan untuk kerja

i. Memotong lengkung
ii. Membuat bulatan
iii. Membuat puting
iv. Membuat lurah

A. i, dan ii sahaja
B. i, iii dan iii sahaja
C. ii, iii dan iv sahaja
D. i dan iv sahaja

11. Susunkan langkah-langkah menggunakan gergaji pita dengan betul.

i. Pastikan mata gergaji dipasang dengan betul.


ii. Setkan penanda mata pada ketinggian dan jarak yang sesuai.
iii. Laraskan meja mesin mengikut aras yang dikehendaki.
iv. Hidupkan suis dan biarkan mata bergerak.

A. i, ii, iii dan iv


B. ii, iii, iv, dan i
C. iii, iv, i dan ii
D. iv, i, ii, dan iii
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/PP(1/1) Muka: 6 Drpd: 12

Rajah 2

12. Berdasarkan rajah 2 di atas, apakah nama bahagian yang bertanda A dan B?

A. Pattern dan bottom


B. Cutter dan collar
C. Cutter dan pattern
D. Top pattern dan bottom pattern

Rajah 3

13. Namakan bahagian yang bertanda A pada rajah 3 di atas.

A. Pengadang mata
B. Penahan tepi
C. Pemandu arah
D. Tolok rencong
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/PP(1/1) Muka: 7 Drpd: 12

14. Berikut adalah kebaikan mengapa papan lapis dibuat dengan melekatkan veniar
secara bersilang urat kecuali
A. Memastikan papan lapis tidak mudah pecah
B. Memastikan papan lapis tahan ketukan
C. Mendapatkan sifat kalis air
D. Memberi kestabilan dimensi dan kekuatan

15. Papan gentian keras mempunyai ciri-ciri seperti berikut

i. Diperbuat daripada lapisan veniar


ii. Boleh diperolehi dalam bentuk silinder
iii. Tidak mempunyai urat
iv. Mempunyai lapisan formica

A. i dan ii sahaja
B. ii dan iii sahaja
C. iii dan iv sahaja
D. i dan iv sahaja

16. Nyatakan fungsi pengadang tepi pada mesin ketam pelurus/jointer?

A. Memandu benda kerja


B. Melaras mata mesin
C. Menentukan kedudukan kayu
D. Memegang benda kerja

17. Apakah fungsi pengadang mata mesin ketam pelurus/jointer semasa kerja
mengetam kayu?
A. Menghalang daripada tangan terkena mata mesin
B. Aksesori hiasan
C. Mengelak kayu daripada ’kick back’
D. Melindungi kayu semasa mengetam
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/PP(1/1) Muka: 8 Drpd: 12

18. Berapakah bilangan bilah mata pada mesin ketam pelurus/jointer?

A. 2 bilah
B. 3 bilah
C. 4 bilah
D. 5 bilah

19. Berapakah kedalaman ketaman semasa menggunakan mesin jointer?

A. 1.5 mm
B. 2.0 mm
C. 3.0 mm
D. 3.5 mm

20. Namakan mesin seperti rajah di atas.


A. Mesin gergaji piring
B. Moulder machine
C. Mesin ketam pelurus/jointer
D. Mesin ketam penebal

21. Suai padankan alatan lukisan teknik dan kegunaannya.

Nama alatan Kegunaan

a. Papan lukisan Menanda jarak

b. Sesiku T Membina bulatan dan garis

lengkung

c. Set sesiku Membina garis lurus

d. Jangka lukis Tempat meletak kertas lukisan

e. Jangka tolok Membina garisan tegak dan

bersudut
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/PP(1/1) Muka: 9 Drpd: 12

22. Nyatakan 3 pandangan untuk lukisan unjuran ortografik.

i. ______________________________________________________
ii. ______________________________________________________
iii. ______________________________________________________

23. Tandakan betul ( √ ) atau salah ( x ) bagi pernyataan di bawah.

a) Anda boleh memakai tali leher ketika mengendalikan mesin.


b) Mesin gergaji pita boleh digunakan untuk memotong lengkung.
c) Kayu penolak perlu digunakan untuk menolak kayu semasa kerja
memotong menggunakan mesin gergaji piring.
d) Kerja pemotongan tetingkat tidak boleh dilakukan pada mesin
gergaji lengan.

24. Namakan bahagian-bahagian mesin gergaji lengan di bawah.

Lengan Tiang Pengadang mata mesin


Pengadang mata tendang balik Suis
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/PP(1/1) Muka: 10 Drpd: 12

25. Senaraikan 5 peraturan keselamatan menggunakan mesin gergaji piring.


i. ______________________________________________________
ii. ______________________________________________________
iii. ______________________________________________________
iv. ______________________________________________________
v. ______________________________________________________

26. Nomborkan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 mengikut langkah kerja yang betul bagi kerja
membelah pada mesin gergaji piring.

Langkah kerja Nombor

Laraskan kedudukan pengadang tepi mengikut saiz lebar


dikehendaki
Tolak menggunakan kayu penolak hingga selesai kerja
pemotongan
Laraskan ketinggian mata piring mengikut unjuran
ditetapkan.
Matikan suis setelah selesai kerja.

Hidupkan mesin

Melakukan pemotongan dengan merapatkan kerja pada


pengadang dan menolak benda kerja.

27. Senaraikan 4 faktor bagaimana menentukan kualiti sesuatu kayu.


i. _________________________
ii. _________________________
iii. _________________________
iv. _________________________

28. Senaraikan 3 jenis mesin yang boleh digunakan untuk kerja pemotongan .
i. ______________________________
ii. ______________________________
iii. ______________________________
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/PP(1/1) Muka: 11 Drpd: 12

29. Pilih dan susun semula nama kayu mengikut kumpulan yang betul.

Nama-nama kayu
Balau Kayu getah Resak Nyatoh
Damar Podo Sempilur
Jelutong Cengal Meranti Tembusu

Kumpulan kayu Nama-nama kayu


i.
ii.
Kayu keras berat
iii.
iv
i.
ii.
Kayu keras ringan
iii.
iv.
i.
ii.
Kayu lembut
iii.

30. Nyatakan 4 kumpulan pengkelasan kayu.


i. _________________________________________________________
ii. _________________________________________________________
iii. _________________________________________________________
iv. _________________________________________________________
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/PP(1/1) Muka: 12 Drpd: 12

Soalan 31 hinga 40, anda perlu menanda betul ( _/ ) atau salah ( x) pada kotak yang telah
disediakan.
Bil Soalan Betul Salah

31. Kayu penolak (push stick) digunakan semasa memotong kayu


bergergaji.
32. Sesiku T digunakan untuk membina garisan lengkung.

33. Mata mesin gergaji pita berputar mengikut pusingan jam.

Peralatan menanda seperti sesiku L, tolok penanda, pita


34. pengukur dan pisau penanda digunakan sebagai alat bantu
untuk kerja membelah.
35. Kandungan kelembapan kayu yang sesuai adalah 25 %.

36. Lukisan ortografik terdiri daripada pandangan atas, hadapan


dan sisi.
37. Sudut membelah kayu dengan menggunakan gergaji tangan
ialah 60º
38. MDF dan papan gentian lembut amat sesuai digunakan dalam
pembuatan perabot luaran.
39. Nama alat untuk mengukur kelembapan kayu ialah probe dan
pinless
40. Kertas lukisan bersaiz A4 sangat sesuai digunakan untuk
melukis lukisan teknik.
PENILAIAN
PRESTASI

PEMBUATAN PERABOT
(RB-050-2:2012)
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

PENILAIAN AMALI
KOD DAN NAMA RB-050-2: 2012
PROGRAM FURNITURE PRODUCTION OPERATION
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)
TAHAP TAHAP DUA (2)

NO. DAN STANDARD SK01 MENYEDIAKAN BAHAN KERJA PERABOT


KANDUNGAN
1.1 MENGENALPASTI KEPERLUAN KERJA.
1.2 MENGENALPASTI BAHAN MENTAH.
1.3 MEMOTONG KAYU
NO. DAN STANDARD
1.4 MENGETAM KAYU.
PEMBELAJARAN
1.5 MEMBELAH KAYU
1.6 MEMBENTUK KAYU.
1.7 MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI.
RB-050-2: 012/SK01/PA(1/1) Muka : 1 Drp : 4
NO. KOD

NAMA CALON TARIKH

A. ARAHAN DAN NOTA AM


1. Kaji arahan dengan teliti sebelum memulakan kerja anda
2. Semua dimensi dalam milimeter (MM)
3. Bekalan bahan kali kedua dibenarkan, namun bekalan bahan kali kedua
tersebut akan mempengaruhi pemberian markah anda.
4. Anda diingat hanya menggunakan mesin kerja kayu yang diarahkan
sahaja untuk penilaian ini.
5. Tuliskan nama dan no kad pengenalan anda dengan
dengan terang pada tiap
tiap-tiap
kepingan kayu projek penilaian anda.
6. Patuhi peraturan keselamatan bengkel ,peralatan dan mesin.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/PA(1/1) Muka: 2 Drpd: 4

B. TUGASAN
1. Dengan bahan, peralatan dan mesin yang dibekalkan,buat projek ujian
seperti yang diarahkan.
2. Dengan bahan yang dibekalkan, sediakan 4 Keping papan yang bersaiz
20 mm X 55 mm X 500 mm.

3. Anda diwajibkan menggunakan Mesin Kerja kayu berkaitan bagi


menyiapkan projek penilaian amali ini.
4. Masa yang dibenarkan untuk menyiapkan penialaian amali ini adalah 40
minit.

C. PENILAIAN
Dalam penilaian projek amali ini, penekanan akan diberikan kepada
perkara- perkara berikut :
i. Proses kerja - Mengamalkan cara kerja yang betul
ii. Hasil kerja - Ketepatan ukuran
iii. Sikap - Kesungguhan terhadap kerja
iv. Keselamatan - Pemakaian PPE

D. Bahan- bahan yang dibekalkan.


1. Kayu Meranti Tidak Berketam 25mm X 120mm X 1200mm

2
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/PA(1/1) Muka: 3 Drpd: 4

SKEMA PEMARKAHAN PENILAIAN AMALI

TUGASAN/ PROJEK : MENYEDIAKAN BAHAN KERJA PERABOT

MARKAH PERATUS
PEMBERAT MARKAH
BIL

PERKARA DINILAI DIBERI MARKAH


( 1-3) DIPEROLEHI
0 1 2 3 DIPEROLEHI
Proses kerja – 60%
i. Mengetam
menggunakan mesin 3
ketam pelurus
ii. Mengetam
menggunakan mesin 3
____/45 X
ketam penebal
60%
1 iii. Membelah dengan
menggunakan gergaji 3
bulat
iv. Mengerat
menggunakan mitre 3
saw
v. Pemakaian PPE 3
Jumlah
Hasil kerja (mengikut produk) – 20%
i. Ukuran kayu 3 ____/27 X
2 ii. Projek tiada kecacatan 3 20%
iii. Masa (kecekapan) 3
Jumlah
Sikap – 10%
iv. Persediaan diri 1
v. Kekemasan kawasan 1
_____/12 X
3 kerja
10%
vi. Etika 1
vii. Profesionalisma 1
Jumlah
Keselamatan – 10 %
viii. personel dan rakan 1
kerja _____/9 X
4
ix. Alatan 1 10%
x. Bendakerja 1
Jumlah

JUMLAH BESAR

3
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK01/PA(1/1) Muka: 4 Drpd: 4

KESELAMATAN MESIN GERGAJI LENGAN

1. Untuk semua jenis keratan, bendakerja hendaklah dipegang rapat pada


pengadang tepi bagi mengelakkan tendang balik.
2. Pastikan mata gergaji cukup tajam.dan dipasang dengan kemas.
3. Tentukan pengadang berada pada posisinya apabila beroperasi.
4. Pastikan semua pengapit dan kekunci diketatkan.
5. Sentiasa menolak gergaji ke belakang selepas selesai memotong.
6. Matikan suis dan tunggu sehingga mata berhenti sebelum melakukan
sebarang pelarasan
7. Gunakan kayu penolak untuk membuang bongkah dan reja-reja kayu di atas
meja.
8. Selalu menjauhkan tangan daripada garisan potongan.Apabila membelah,
selalulah menggunakan kayu penolak untuk menolak kayu hingga kehujung.
9. Meja tambahan diperlukan apabila memotong kayu yang panjang
10. Jangan mengalihkan bendakerja daripada meja sehingga mata gergaji
dikembalikan kebelakang meja
11. Pastikan meja bersih dari habuk, gunakan berus bagi membersihkannya

4
MODUL 2
MENYEDIAKAN BAHAGIAN-
BAHAGIAN PERABOT

CoCu 2
RB-050-2:2012
KERTAS
PENERANGAN

PEMBUATAN PERABOT
(RB-050-2:2012)
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN
RB-050-2: 2012
KOD DAN NAMA
FURNITURE PRODUCTION OPERATION
PROGRAM
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)
TAHAP TAHAP DUA (2)
NO. DAN STANDARD SK 02 MENYEDIAKAN BAHAGIAN--BAHAGIAN
KANDUNGAN PERABOT
2.1 MENGENAL PASTI KEPERLUAN KERJA
2.2 MENGENAL PASTI BAHAN MENTAH
2.3 MENYEDIAKAN TEMPLATE
2.4 MENGHASILKAN TANGGAM TEMU DAN
TANGGAM JEJARI
NO. DAN STANDARD
2.5 MENGHASILKAN TANGGAM LEKAP
PEMBELAJARAN
2.6 MEMBUAT KERJA MEREKAT DAN MENGAPIT
2.7 MENGGUNAKAN GERGAJI PITA
2.8 MENGENAL PASTI KEADAAN KOMPONEN
KAYU PADU BERLAMINAT
2.9 MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/P(1/9) Muka : 1 Drp : 4

TAJUK : MENGENAL PASTI KEPERLUAN KERJA

TUJUAN:

Kertas penerangan ini menerangkan kaedah mengenalpasti keperluan kerja


kerja. Dengan
menyempurnakan task ini pelatih berkrampilan mengenalpasti keperluan kerja untuk
proses menyediakan bahagian-bahagian
bahagian perabot
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/P(1/9) Muka: 2 Drpd: 4

A. MENTAFSIR LUKISAN PROJEK

Membaca dan mentafsir pelan projek / lukisan teknikal

Tujuan dilakukan proses mentafsir lukisan projek adalah untuk mengangarkan


keperluan bahan dan peralatan daripada lukisan projek. sewaktu proses ini perkara-
perkara berikut akan ditafsir bersama.

 Mengenal pasti komponen produk dan kedudukan komponen


 Mengenal pasti jenis-jenis skru, paku dan perekat serta perincian lain jika
ada
 Mengenal pasti jenis-jenis kelengkapan logam yang telah ditetapkan untuk
projek tersebut.

Perkara-perkara yang perlu diketahui apabila membaca dan mentafsir pelan.

 Gambaran binaan yang tepat untuk memberi maklumat yang diperlukan bagi
sesebuah rekabentuk objek.
 Kaedah pembinaan, ukuran keseluruhan, bentuk bagi pelbagai komponen.
 Jenis-jenis bahan, kelengkapan dan kemasan yang diperlukan.
 Lukisan terperinci untuk menggambarkan keratan komponen, bentuk, kumai-
kumai, penjuru dan tanggam-tanggam yang mungkin berbeza dari amalan
biasa.
 Gambaran objek dilukis dalam beberapa unjuran seperti perspektif, oblik dan
isometrik.

B. MENGENAL PASTI SPESIFIKASI PRODUK DAN KOMPONEN

C. MENGENAL PASTI TUGASAN BERDASARKAN SPESIFIKASI PRODUK

a. Kerja membelah kayu


Operasi membelah kayu adalah proses memotong kayu mengikut urat . Dalam
proses ini beberapa langkah perlu diberi perhatian. Ia melibatkan proses
menanda, penyediaan mesin dan alat, membelah dan memeriksa profil
pembelahan. Mesin pembelahan yang terlibat bagi task ini ialah Mesin gergaji
piring. (Circular saw) dan Mesin Belah (Rip saw).
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/P(1/9) Muka: 3 Drpd: 4

Selain daripada mesin-mesin yang dinyatakan, alat mengukur juga diperlu


untuk kerja-kerja menanda sebelum operasi membelah antaranya adalah :
i) Pita pengukur
ii) Calliper

Kedua-dua alat ini bertujuan menguji dan memeriksa ketepatan ukuran dari
hasil belahan.

b. Melaksanakan kerja-kerja sisian kayu


Kerja-kerja sisian kayu (edgebanding) adalah proses mengemas sisi kayu bagi
menjadikannya kelihatan lebih menarik. Ia dilakukan dengan cara samada
merekat jejalur kemas sisi seperti venir atau laminat dan mengumai sisi yang
boleh dilakukan sama ada mengumai terus kepada bendakerja atau
menampal kumai (kumai mendatang) .

c. Melaksanakan kerja-kerja membentuk kayu


Membentuk kayu adalah operasi pelbagai rupa bentuk kayu melalui proses
memotong pelbagai lengkong dan bulatan. Proses ini dilakukan dengan
menggunakan mesin-mesin pembentuk. Untuk menggunakan mesin
pembentuk memerlukan pengetahuan asas tentang prosedur, kaedah operasi
dan fungsi komponen mesin berkenaan. Setiap mesin mempunyai prosedur
kerja serta kaedah operasi sendiri. Kerja-kerja membentuk kayu biasanya
menggunakan mesin-mesin berikut:

i) Gergaji Pita
ii) Gergaji Jig
iii) Gergaji skrol
iv) Mesin Pengumai Mudah alih /Portable Router
v) Mesin Pengumai Spindle

d. Melaksanakan kerja-kerja mengerat


Mengerat adalah satu proses memotong kayu melintang urat. Dalam proses ini
beberapa langkah perlu diberi perhatian. Ia melibatkan proses menanda,
penyediaan mesin dan alat, mengerat dan memeriksa profil pengeratan.
Operasi mengerat kayu melibatkan mesin-mesin berikut :
a) Mesin gergaji piring mudah alih.
b) Mesin gergaji piring.
c) Mesin gergaji lengan.
d) Mesin gergaji Serong/Mitre saw
e) Mesin gergaji Pita
f) Gergaji tangan
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/P(1/9) Muka: 4 Drpd: 4

Selain daripada mesin-mesin yang dinyatakan, alat mengukur juga diperlu untuk
kerja- kerja menanda sebelum operasi mengerat dijalankan.
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN
RB-050-2: 2012
KOD DAN NAMA
FURNITURE PRODUCTION OPERATION
PROGRAM
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)
TAHAP TAHAP DUA (2)
NO. DAN STANDARD SK 02 MENYEDIAKAN BAHAGIAN--BAHAGIAN
KANDUNGAN PERABOT
2.1 MENGENAL PASTI KEPERLUAN KERJA
2.2 MENGENAL PASTI BAHAN MENTAH
2.3 MENYEDIAKAN TEMPLATE
2.4 MENGHASILKAN TANGGAM TEMU DAN
TANGGAM JEJARI
NO. DAN STANDARD
2.5 MENGHASILKAN TANGGAM LEKAP
PEMBELAJARAN
2.6 MEMBUAT KERJA MEREKAT DAN MENGAPIT
2.7 MENGGUNAKAN GERGAJI PITA
2.8 MENGENAL PASTI KEADAAN KOMPONEN
KAYU PADU BERLAMINAT
2.9 MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/P(2/9) Muka : 1 Drp : 12

TAJUK : MENGENALPASTI BAHAN MENTAH

TUJUAN:

Kertas penerangan ini menerangkan kaedah mengenalpasti bahan mentah.


mentah Dengan
menyempurnakan task ini pelatih berkrampilan mengenalpasti keperluan kerja untuk
proses menyediakan bahagian-bahagian
bahagian perabot
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/P(2/9) Muka: 2 Drpd: 12

1.0 LOKASI SENARAI BAHAN PERABOT

Senarai bahan adalah dokumen yang mengandungi maklumat dan perincian


bahan-bahan perabot samada bagi tujuan rekod atau panduan menghasilkan
produk. Ia seharusnya disimpan dalam kabinet atau rak dan diklip,dijilid atau
difailkan. Oleh itu adalah penting memastikan dokumen tersebut tersimpan di
lokasi yang sesuai dan selamat.Beberapa factor perlu diambil kira apabila
menentukan lokasinya.

i) Tentukan siapa yang akan menggunakan senarai bahan .


ii) Bilakah ia akan digunakan
iii) Perlukah fail senarai bahan tersimpan berdekatan untuk kekerapan
semakan.
iv) Perlukan ia ditempatkan di lokasi berpusat untuk memudahkan semakan
oleh pihak-pihak tertentu
v) Faktor keselamatan

2.0 MENGENALPASTI BAHAN KAYU

BAHAN

Bahan mentah ialah semua bahan yang diperlukan dalam pengeluaran perabot
samada digunakan untuk binaan perabot, pemasangan, pembungkusan, atau
dalam proses pembuatan.

A. Bahan Mentah Asas

i. KAYU.

Kayu merupakan bahan utama dalam pembuatan perabot, khusus bagi


membuat pelbagai komponen. Kekuatan dan kualiti perabot banyak
bergantung kepada jenis kayu yang digunakan. Oleh itu adalah penting
seseorang pekerja dalam industri perabot mengetahui tentang pelbagai
kriteria kayu.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/P(2/9) Muka: 3 Drpd: 12

Pemilihan kayu untuk produk

Kayu yang dipilih mestilah berkualiti. Kayu yang berkualiti bergantung


kepada kriteria bagaimana ia diproses. Parameter yang sering diberi
perhatian bagi menentukan kualiti kayu adalah jenis dan nature kayu itu
sendiri yang merangkumi:

i) Kayu keras ,
ii) Kayu lembut
iii) Ketumpatan kayu
iv) Peratusan Kandungan lembapan yang sesuai
v) Saiz buku yang boleh diterima
vi) Buku yang boleh diterima per lineal meter atau meter persegi,
vii) Kemasan permukaan kayu,
viii) Keseragaman warna kemasan kayu, tiada kecacatan kayu–piuh,
mengeleding, retak dan sebagainya.

Pemilihan kayu ditentukan mengikut jenis produk dan persekitaran seperti:

i) Produk luaran yang sering terdedah kepada perubahan cuaca.


ii) Produk dalaman
iii) kagunaan marin
iv) Pembuatan perabot
v) Kerja-kerja mengukir
vi) Peralatan muzik.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/P(2/9) Muka: 4 Drpd: 12

ii. MDF (MEDIUM-DENSITY FIBREBOARD )

Merupakan produk kayu yang dibuat dari campuran sisa kayu keras dan
lembut dan dipadatkan dengan campuran perekat dan dibentuk menjadi
panel mengunakan mesin yang bersuhu tinggi dan bertekanan tinggi. Ia
adalah lebih kuat dan lebih padat daripada papan partikel.

Kebaikan MDF

i. Sesetengah jenis lebih murah daripada kayu padu.


ii. sifat-sifatnya adalah sama dalam semua arah menjadikannya tidak
mudah pecah.
iii. Konsisten dalam kekuatan dan saiz.
iv. Fleksibel. Boleh digunakan untuk melengkung dinding atau permukaan
berbentuk.
v. Dimensi Stabil.
vi. Mudah untuk dibuat kemasan.

iii. PAPAN LAPIS

Papan lapis diperbuat daripada lapisan kayu nipis venir yang dilekatkan
dengan perekat (glu) secara bertindih berselang-seli.Bilangan lapisannya
ganjil,iaitu sama ada tiga,lima atau tujuh lapisan.Ira kayu papa lapis
bertindihan dan bersudut tepat antara satu sama lain.Arah ira bersudut tepat
ini penting untuk:-
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/P(2/9) Muka: 5 Drpd: 12

(a) Memberikan kestabilan dimensi dan kekuatan


(b) Memastikan papan lapis tidak mudah pecah
(c) Mengurangkan anjakan antara lapisan
(d) Memastikan papan lapis tahan ketukan
(e) Menjadikan papan lapis boleh dilentur
(f) Mendapatkan kekuatan pada pegangan paku
(g) Membolehkannya mudah dikerjakan

Kayu yang digunakan untuk dibuat papan lapis terdiri daripada jenis kayu
sederhana berat dan kayu keras ringan seperti mengkulang, kapur, meranti,
merawan dan nyatuh. Saiz standard :

i. 2440 x 1220 x 3mm – 22mm


ii. 2130 x 1220/915 x 6mm – 18mm
iii. 1830 x 915 x 6mm – 12mm

Kegunaan

a) Perabot
b) Kotak bentuk
c) Dinding
d) Lantai
e) Pembinaan
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/P(2/9) Muka: 6 Drpd: 12

iv. KAYU KUMAI (MOULDING)

Dengan menggunakan kayu kumai hiasan, anda boleh menambah


kecantikan pemasangan pintu, tingkap dan juga perabot. Kumai kayu adalah
kepingan kayu dengan profil keratan rentas yang menarik dan penuh dengan
hiasan. Ini termasuk profil permukaan yang kedua-duanya adalah cekung dan
cembung.

B. Bahan Mentah Pemprosesan

KERTAS PASIR

Kertas tebal yang satu bahagian muka dilapis dengan batu halus atau bahan
tajam yang lain, digunakan untuk melicin permukaan dengan cara menggosok
ke atasnya.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/P(2/9) Muka: 7 Drpd: 12

PEREKAT

Penggunaan glu dalam pembinaan perabot amat meluas dan telah menjadi
bahan yang cukup diperlukan. Terdapat pelbagai jenis glu dan kegunaan
dipasaran. Penggunaannya pula bergantung kepada bahan yang yang mahu
dilekat.

C . Bahan mentah berbahaya

CAT

Cat boleh didapati dalam berbagai warna, ia akan menghasilkan permukaan


yang licin, berkilat dan kalis air.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/P(2/9) Muka: 8 Drpd: 12

D. Bahan mentah pemasangan

PAKU

Diperbuat daripada keluli yang disadur dengan zink.Saiz paku ditentukan oleh
panjang batangnya.

Kegunaan :
I. Paku Kepala Rata
- Saiz 1", 1 1/2", 2", 2 1/2", 3", 4".
- Kepalanya tidak boleh dibenamkan ke dalam kayu.
- Digunakan untuk mengukuhkan cantuman kepingan-kepingan kayu
atau kepingan-kepingan logam pada kayu.

II. Paku Panel


- Saiz 3/4"
- Berkepala kecil dan boleh dibenamkan ke dalam kayu untuk tujuan
kemasan.
- Digunakan dalam pembinaan perabot, dan memaku dinding nipis/siling.

SKRU

Diperbuat daripada keluli lembut, kuprum atau loyang.


Panjangnya ditentukan oleh bahagian yang masuk ke dalam kayu/logam.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/P(2/9) Muka: 9 Drpd: 12

Jenis skru -

i. Skru Kepala Bulat

Kegunaan : Skru kepala bulat digunakan untuk mencantumkan bahan


berasaskan kayu serta proses memasang engsel dan breket dan bentuk
kepalanya yang timbul digunakan sebagai hiasan.

ii. Skru Benam.

Kegunaan : Skru benam digunakan untuk mencantumkan bahan projek


berasaskan logam.

BOLT DAN NUT

E. Bahan Mentah Pembungkusan

Pembungkusan ialah bekas untuk melindungi dan memelihara kualiti sesuatu


barangan semasa dihantar, disimpan atau dipamerkan.

1. FABRIK DAN KULIT


NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/P(2/9) Muka: 10 Drpd: 12

2. KOTAK

3. PLASTIC WRAP

3.0 MENYEMAK PENERIMAAN PESANAN

Berikut adalah amalan yang baik bagi proses penerimaan barang dari pembekal:

 Terima delivery order (D.O)


 Terima Invois (senarai harga)
 Perbandingan invois dan delivery order dengan purchase order (P.O)
 Pemeriksaan kualiti
 Pemeriksaan kuantiti
 Menandatangan dokumen : nota penghantaran, (D.O) dan cop.

4.0 MELAKSANAKAN REKOD BAHAN MENTAH

Beberapa dokumen wajar digunakan oleh organisasi bagi memudahkan proses


penerimaan dan pengeluaran barang.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/P(2/9) Muka: 11 Drpd: 12

a. Tag (Maklumat yang dilekatkan pada bahan tersebut).

 Jenis bahan mentah


 Saiz
 Kuantiti
 Pembekal
 Tarikh penerimaan
 Tarikh luput
 Kegunaan projek
 Tempat simpanan

b. Nota pengeluaran barang


 Jenis bahan mentah
 Saiz
 Kuantiti
 Tarikh pengeluaran dan masa
 Kegunaan projek
 Pemohon atau pengeluar
 Kelulusan ketua bahagian pengeluaran
 Tandatangan pengawal bahan mentah

Laporan harian kepada pengurusan


Laporan harian hanya digunakan pada bahan yang dikeluarkan pada hari
berkenaan dan stock level yang sudah mencapai tahap kritikal .

 Maklumat laporan harian


 Jenis bahan mentah
 Saiz
 Kuantiti pengeluaran
 Kuantiti baki
Nilai pengeluaran dan nilai baki.

5.0 MENGENALPASTI TEMPAT SIMPANAN

Bahan asas

 Kayu, papan lapis, MDF dan mouldings perlu disusun di atas pallet dan diikat
atau ditanda dalam satu bundle.
 Setiap bundle mempunyai spesies , saiz, dan ketebalan yang sama.
 Setiap bundle ditandakan dengan tag masing-masing.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/P(2/9) Muka: 12 Drpd: 12

Stor utama
 Selalunya menyimpan bahan seperti hardware, kegunaan pekerja dan
sebagainya.
 Bahan boleh disimpan di dalam kotak sebagai tempat menyimpan.
 Gunakan kabinet berkunci untuk menyimpan tools dan bahan berharga.

Bilik bersuhu hangat


 Digunakan untuk menyimpan kertas pasir.
 Gunakan rak atau paip untuk menggantung bahan kertas pasir.
 Tandakan pada setiap bahan mengenai gred kekasaran.

Bahan merbahaya dan mudah terbakar


 Perlu diletakkan di dalam stor yang terletak berasingan dari bangunan utama
pengilangan.
 Tandakan kawasan larangan, kawasan berbahaya dan larangan merokok
diluar bangunan stor bagi mengelakkan sebarang kemalangan.

Bahan mentah pembungkusan

 Selalunya ringan dan diletakkan di atas rak atau para.


 Pastikan bahan pembungkusan ini tidak terkena lembapan kerana ia boleh
merosakkan kualiti bahan mentah ini.
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN
RB-050-2: 2012
KOD DAN NAMA
FURNITURE PRODUCTION OPERATION
PROGRAM
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)
TAHAP TAHAP DUA (2)
NO. DAN STANDARD SK 02 MENYEDIAKAN BAHAGIAN--BAHAGIAN
KANDUNGAN PERABOT
2.1 MENGENALPASTI KEPERLUAN KERJA
2.2 MENGENALPASTI BAHAN MENTAH
2.3 MENYEDIAKAN TEMPLATE
2.4 MENGHASILKAN TANGGAM TEMU DAN
NO. DAN STANDARD TANGGAM JEJARI
PEMBELAJARAN 2.5 MENGHASILKAN TANGGAM LEKAP
2.6 MEMBUAT KERJA MEREKAT DAN MENGAPIT
2.7 MENGGUNAKAN GERGAJI PITA
2.8 MENGENALPASTI KEADAAN KOMPONEN
KAYU PADU BERLAMINAT
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/P(3/9) Muka : 1 Drp : 6
KOD RB-050-2: 2012/SK02/P(3/9) Muka: 2 Drpd: 6

1.0 PENYEDIAAN TEMPLATE

Jenis-jenis Templat

Templat terdiri daripada templat kertas dan templat keras. Templet keras pula
terdiri daripada jig, pattern dan fixture.

Jig ialah perkakasan yang memegang dan menyokong bendakerja yang tidak
dapat berdiri sendiri semasa operasi. Ia bebas atau tidak diikat pada mesin.

Pattern ialah perkakasan berupa templat dalam pelbagai bentuk mengikut


keperluan kerja dan digabungkan dengan jig untuk membentuk kayu mengikut
bentuk dikehendaki.

Fixture ialah perkakasan dalam pelbagai bentuk yang diikat pada mesin untuk
membuat kerja-kerja menyalin/duplicate bentuk.

Jig sebagai penyokong untuk Jig memegang bendakerja dalam


membuat puting pada hujung kayu kerja menebuk lubang

Pattern sebagai templat atau acuan bagi membentuk sisi kayu


KOD RB-050-2: 2012/SK02/P(3/9) Muka: 3 Drpd: 6

2.0 Langkah-Langkah Kerja Dalam Proses Pembentukan Kayu

2.1 Sediakan Produk Templat

i) Pilih dan tentukan jenis bahan yang diperlukan untuk menyediakan


templat.
ii) Penentuan boleh dibuat dengan memilih samada templat kertas, jig,
pattern atau fixture bergantung kepada jenis kerja yang akan dilakukan.
iii) Bahan untuk jig, pattern atau fixture boleh terdiri daripada papan gantian
seperti papan lapis, plastik keras/perspek atau papan gentian.
iv) Mulakan membuat lakaran bentuk yang diperlukan pada templat.
v) Potong templat mengikut lakaran.Pastikan potongannya rata dan tepat.
Ketepatan bentuk produk yang akan dihasilkan bergantung kepada kualiti
ketepatan templat.

2.2 Salin produk mengikut templat

2.2.1. Kaedah menyalin

i) Lekatkan templat pada bahan produk dengan pita pelekat.


ii) Dengan menggunakan pensil lakarkan semula pada produk
mengikut templat.

2.2.2 Peralatan Menyalin


2.2.3 Templat Produk

2.3 Memotong Kayu Kepada Bentuk

Produk yang telah dilakarsalin digergaji menggunakan mesin-mesin yang telah


Dikenal pasti

3.0 Jenis-Jenis Peralatan Kerja Template Membentuk Dan Melarik.

 Jig Saw
 Scroll Saw
 Hand Drill
 Sanding Machine
 Band Saw
KOD RB-050-2: 2012/SK02/P(3/9) Muka: 4 Drpd: 6

3.1 Bahan Kerja Template Membentuk Dan Melarik.


Template boleh dibuat dari berbagai bahan antaranya ialah :
 Tempered Hardboard
 Kayu Nipis
 MDF board
 Plywood

3.2 KAEDAH DAN TEKNIK LAKARAN TEMPLET.

Perkara Asas template


Tiga perkara asas penting yang ada pada semua template iaitu :

 Garisan Tengah (Centre line)

- Diperlukan untuk mencari garisan tengah template . Ini adalah garis


yang paling penting pada template.

• Garisan Akhir ( End Line )

- Menunjukkan akhir bahagian akhir dan membolehkan membuat


penentuan akhir benda kerja.

• Garisan Profile ( Profile Line )

- Sebagai petunjuk bentuk seperti berpandukan template yang telah


dibentuk pada benda kerja.

Untuk mengelakkan kecacatan bendakerja, template mesti mempunyai 2 "basi


tambahan dipermukaan kiri dan kanan benda kerja pada akhir template
(Gambar D).

3.3 Pembinaan Template (Template Construction)

Template yang dibuat dengan membuat gambar ukuran penuh atau


melampirkan gambaran untuk benda kerja sebenar dengan memotong bahan
template dengan menggunakan band saw, jig saw atau scroll saw.
Bila benda kerja mempunyai gambar ukuran penuh ia dapat memastikan
pemotongan yang akan dibuat masuk ke dalam setiap alur yang sempit.
KOD RB-050-2: 2012/SK02/P(3/9) Muka: 5 Drpd: 6

Setelah gambar ukuran penuh telah dibuat pada template, (Gambar A). Cara
memotong template hendaklah diperhatikan bahawa pemotongan pertama
yang dilakukan adalah pemotongan yang membolehkan anda memotong
bendakerja . Hal ini membantu menjaga pisau dari tersangkut di tempat-
tempat yang ketat dan membolehkan bendakerja dipotong dengan lebih tepat.

Kemudian memotong setiap bahagian dari template yang tinggal di luar garis
untuk meninggalkan lebihan untuk kemasan

Akhirnya, Buat Kemasan akhir dengan sanding machine ke garisan yang di


buat pada template dengan sempurna. Perlu dingatkan bahawa setiap
benjolan atau tidak keseragaman kemasan di tepi template akan menjadikan
hasil kerja seperti yang terdapat pada template tersebut.

Gambar A. ketika memotong template, rancang pemotongan untuk mengelakkan


lebihan buangan template.

Template direka untuk salah satu polar template atau pola tiga dimensi. Template datar
digunakan untuk mencetak balik bentuk mengikut template (Gambar B) atau pusingan
bentuk template. Tiga pola dimensi umumnya digunakan hanya untuk mencetak bentuk
(Gambar C).
KOD RB-050-2: 2012/SK02/P(3/9) Muka: 6 Drpd: 6

Gambar B. Merupakan salinan dari template datar.

Gambar C . Boleh mencetak semula contoh bendakerja


KOD RB-050-2: 2012/SK02/P(3/9) Muka: 7 Drpd: 6

Gambar D. Template menunjukkan dimensi penting dan produk siap.

Sebuah pola tiga dimensi dapat menjadi asal semula. Penampilan tidak penting, tetapi
bentuknya, kerana setiap cacat dalam profil dari pola tersebut akan digandakan dalam
benda yang dikerjakan.
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN
RB-050-2: 2012
KOD DAN NAMA
FURNITURE PRODUCTION OPERATION
PROGRAM
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)
TAHAP TAHAP DUA (2)
SK02 MENYEDIAKAN BAHAGIAN-BAHAGIAN
NO. DAN STANDARD
PERABOT
KANDUNGAN

2.1 MENGENALPASTI KEPERLUAN KERJA


2.2 MENGENALPASTI BAHAN MENTAH
2.3 MENYEDIAKAN TEMPLET
2.4 MENGHASILKAN TANGGAM TEMU DAN
NO. DAN STANDARD TANGGAM JEJARI
PEMBELAJARAN 2.5 MENGHASILKAN TANGGAM LEKAP
2.6 MEMBUAT KERJA MEREKAT DAN MENGAPIT
2.7 MENGGUNAKAN GERGAJI PITA
2.8 MENGENALPASTI KEADAAN KOMPONEN
KAYU PADU BERLAMINAT
2.9 MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/P(4/9) Muka : 1 Drp : 12

TAJUK: MEMBUAT TANGGAM TEMU DAN TANGGAM JEJARI

TUJUAN:
1. Mengenalpasti jenis dan saiz bahan mengikut lukisan kerja
2. Melaraskan mesin mengikut ukuran berdasarkan Standard Operation
Prosedur (SOP).
3. Menggunakan mesin dengan kaedah yang betul berdasarkan Standard
Operation Prosedur (SOP).
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/P(4/9) Muka: 2 Drpd: 12

1.0 TANGGAM TEMU


a. Tanggam Temu.
b. Tanggam Temu Tetingkat.
c. Tanggam Temu Tetingkat Lidah Berparit.

Kegunaan tanggam temu

1. Untuk melebarkan papan dengan menyambung atau mencantumkan


beberapa keping potongan papan kecil, tepi dengan tepi.
2. Tanggam ini boleh dikuatkan atau dikukuhkan dengan menyapu glu pada tepi
papan atau kayu yang hendak cantum, dengan menggunakan glu PVA atau
glu sentuh dan paku sekiranya tanggam temu bercantum pada hujung kayu
atau papan.
3. Selepas menyapu glu PVA cantuman tanggam temu perlu diapit beberapa
jam sehingga glu cukup kering bagi menghasilkan sambungan atau cantuman
menjadi kukuh.
4. untuk menyambung kepingan papan-papan kecil untuk menjadikan kepada
kepingan papan yang lebar bagi kegunaan permukaan perabot, dinding, lantai
dan sebagainya. Penyambungan ini dilakukan secara tepi ke tepi dengan cara
salah satu tanggam-tanggam yang berikut.

A. TANGGAM MELEBAR

a. Tanggam Glu Gesel

Tanggam ini dibuat dengan menyediakan tepi kedua keping papan secara
lurus dan besegi tepat dan diglukan. Untuk memastikan lekatan yang
sempurna antara papan-papan, proses ini dilakukan dengan bantuan apit
panjang. Semua papan yang hendak disambung itu disediakan dan disapu
dengan glu disebelah tepinya, kemudian semuanya diapitkan sekaligus. Glu
yang berlebihan akan keluar apabila papan-papan diapitkan.
Tanggam ini dibuat dengan menyambung beberapa papan jalur supaya
menjadi sekeping papan yang lebar dan digunakan untuk membuat
permukaan meja, tempat duduk, pintu, panel dan sebagainya.
Untuk membuat tanggam ini, kayu yang dipilih hendaklah mengikut ira kayu
dan juga lebih tebal daripada tebal yang dikehendaki supaya boleh mendapat
saiz yang cukup apabila diketam (diratakan).
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/P(4/9) Muka: 3 Drpd: 12

MEMILIH DAN
MENANDA TEPI

uji pemasangan
dengan menayang
pada
elengkungcahaya,jik
a
melengkung,bahagia
n atas akan
berpusing
MELURUS SISI MENGUJI KESEIMBANGAN

BERSIHKAN
GESELKAN 2 KEPINGAN GLU,SENDENG DAN
KAYU BAGI MEMBUANG BIARKAN IA
SAPU GLU MENGERING
GLU BERLEBIHAN

MENGGLU
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/P(4/9) Muka: 4 Drpd: 12
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/P(4/9) Muka: 5 Drpd: 12

b. Tanggam Penetap.
Tanggam ini serupa dengan tanggam temu tetapi bezanya ialah anatara
papan-papan kecil dipasangkan penetap untuk menambahkan kekuatan
pegangan. Penetap-penatap ini dipasangkan dengan menggerudi lubang-
lubang ditepi papan mengikut jarak yang ditemtukan, diglu dan diapit.
Panjang penetap yang berkesan hendaklah tidak kurang daripada enam kali
diameternya supaya dimasukkan kedalam tepi kedua-dua papan. Papan
yang sesuai untuk tanggam ini hendaklah tidak kurang daripada 12 mm
tebalnya.

Tanggam Penetap

c. Tanggam Lidah Dan Lurah


Tanggam ini adalah tanggam lebar yang lazim digunakan dalam pembinaan
lantai papan, lapisan dinding kayu dan panelan. Tanggam ini boleh dibuat
samada dengan alat-alat tangan ataupun mesin. Pada tiap-tiap keeping
papan, dibuatkan lidah disatu tepi dan lurah ditepi yang lain. Ia dipasang
dengandiapit dan diserong bagi papan lantai dan pelapisan dinding. Bagi
kerja-kerja prabot, tanggam ini boleh digunakan supaya ia boleh tetap dan
taguh.

Tanggam Lidah dan Lurah

d. Tanggam Tetingkat
Tepi kedua-dua papan dibuatkan tinggat dan dipasang dengan glu dan
pengapit. Fungsi tingkat ini ialah untuk menambahkan luas permukaan yang
diglukan.

Tanggam Tetingkat
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/P(4/9) Muka: 6 Drpd: 12

B. TANGGAM SIKU
Tanggam ini dibuat pada dua permukaan kayu yang bertemu secara bersudut
tepat samada pada penjuru ataupun pada pertengahannya. Contohnya adalah
seperti dalam pembinaan kotak, laci dan sebagainya.

a. Tanggam Temu
Ia dikenali sebagai tanggam sudut tepi. Hujung papan kayu diluruskan dan
bertemu secraa bersudut tepat. Ia boleh diglukan dan dipakukan atau
diskrukan. Jenis tanggam ini digunakan pada binaan kotak atau peti biasa
yang dibuat sevara tapat.

b. Tanggam Temu Tetingkat


Ia juga dikenali sebagai tanggam penjuru hujung litup. Hujung salah satu
keeping kayu dikerat lurus dan dimasukkan kedalam tingkat melintang
dikeping kayu kedua. Tetingkat ini menambah luas permukaan kayu yang
diglukan serta mengkuhkan keduduakannya apabila dipakukan. Seperti
tanggam temu, tanggam ini juga digunakan dalam pembuatan kotak, penjuru
perabot dan laci yang murah buatannya.

Tanggam Temu Tetingkat

c. Tanggam Tetingkap Lidah Berparit


Satu daripada hujung kayu dibuatkan lidah berbahu sebelah dan pada
hujunb gkayu kedua pula dibuatkan parit untuk menerima lidah tersebut.
Dibangdingkan dengan tangam temu tetingkap, tanggam ini adalah lebih
kuat. Ia juga digunakan untuk membuat kotak, perabot dan laci.

Tanggam Tetingkat Lidah Berparit


NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/P(4/9) Muka: 7 Drpd: 12

d. Tanggam Rencong Biasa.


Tanggam ini adalah cara yang paling senang untuk menghasilkan sudut
kotak yang tidak menunjukkan keratan hujung kayu. Kedua-dua keeping
kayu hendaklah sama tebal. Sambungannya dilekatkan dengan glu. Dan
dikukuhkan dengan sekeping lidah yang dimasukkan kedalam lurah yang
digergajikan dipenjurunya secara melintang.

Tanggam Rencong Biasa

LANGKAH KERJA MEMBINA TANGGAM TEMU

LANGKAH BUTIRAN KERJA

 Memahami dan menentukan kehendak lukisan produk.


1. Tafsir lukisan  Menentukan jenis produk yang akan dibina.
produk/ pelan  Menentukan spesifikasi.
cetak biru  Mentafsir lukisan kerja dan tentu senarai bahan.

 Memilih kayu yang sesuai dan bebas dari kecacatan.


 Menentukan kandungan lembapan dengan meter pengesan
2. Memilih Kayu
lembapan. Kayu yang mempunyai kandungan lembapan
antara 12-15% adalah sesuai digunakan.

 Menyediakan kayu berdasarkan saiz yang diberi.


 Tentukan permukaan papan rata dan tepinya lurus
3. Penyediaan
dengan memotong dan mengetam lurus serta rata.
bahan
 Tandakan ℓ pada bahagian permukaan yang rata dan ٨ pada
bahagian sisi yang lurus.

 Merancang tanda kedudukan tanggam sebelum


4. Rancang tanda
menyapu glu

5. Membina  menyapu glu PVA pada kedua –dua sisi kayu.


tanggam  Cantumkan. kedua-dua sisi.
 Apit hingga rapat dan biarkan ia mengering.

6. Rata  Ketam permukaan dengan ketam penebal.


permukaan
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/P(4/9) Muka: 8 Drpd: 12

2.0 TANGGAM JEJARI

Kegunaan tanggam jejari

1. Untuk menghasilkan cantuman yang kukuh pada bahagian sudut perabot yang
dibina.
2. Tanggam ini juga boleh digunakan untuk menyambung atau mencantumkan
hujung kayu dengan kayu atau papan yang lain untuk mendapat saiz kayu
yang pendek menjadi lebih panjang.
3. Selepas menyapu glu PVA cantuman tanggam perlu diapit beberapa jam
sehingga glu cukup kering bagi menghasilkan sambungan atau cantuman
menjadi kukuh.
4. Tanggam ini biasanya digunakan pada kayu bersaiz kecil terutamanya bagi
kayu yang diproses dengan mesin. Panjang sambungan tanggam ini ialah 2
kali lebar kayu. Sambungan jari biasanya dilekarkan dengan glu. Contoh
tanggam ini boleh didapati pada kayu susur tangan bagi sesebuah tangga.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/P(4/9) Muka: 9 Drpd: 12

CARA MELURAH JEJARI MENGGUNAKAN JIG DAN MESIN GERGAJI BELAH MEJA

CARA MELURAH JEJARI MENGGUNAKAN ROUTER


NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/P(4/9) Muka: 10 Drpd: 12

LANGKAH KERJA MEMBINA TANGGAM JEJARI

LANGKAH BUTIRAN KERJA

 Fahami dan tentukan kehendak lukisan produk.


1. Tafsir lukisan  Tentukan jenis produk yang akan dibina.
produk/ pelan  Tentukan spesifikasi.
cetak biru  Tafsir dan tentu senarai bahan.

 Pilih kayu yang bebas dari kecacatan.


 Tentukan kandungan lembapan dengan meter pengesan
2. Memilih Kayu
lembapan. Kayu yang mempunyai kandungan lembapan
antara 12-15% adalah sesuai digunakan.

 Sediakan kayu berdasarkan saiz yang diberi.


 Tentukan permukaan papan rata dan hujungnya lurus
3. Penyediaan dengan mengetam lurus dan rata.
bahan  Tandakan ℓ pada bahagian permukaan yang rata dan ٨
pada bahagian sisi yang lurus.
 Membentuk jejari menggunakan mesin gergaji bulat meja.

4. Rancang tanda  Rancang tanda kedudukan tanggam

 Sapu glu PVA pada kedua –dua kayu


5. Mulakan
 Cantumkan .kedua-dua sisi.
membina
 Menguji kerataan dan kepersegian pemasangan.
tanggam
dengan  Apit hingga rapat dan biarkan ia mengering.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/P(4/9) Muka: 11 Drpd: 12

UJI DIRI

1.Terangkan langkah-langkah dalam menyediakan kayu untuk pembinaan tanggam


temu gesel

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

2. Nyatakan tanggam yang digunakan untuk membuat sambungan hujung kayu supaya
saiz kayu dapat dipanjangkan.

……………………………………………………………………………………………….

3. Nyatakan 2 jenis mesin yang membentuk lurah bagi menghasilkan tanggam jejari.

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/P(4/9) Muka: 12 Drpd: 12

Bahan Rujukan

Chris H. Groneman, 1964. GeneralWood Working. London: Mc Graw-Hill Pubication

John L.Feirer,1963. Advanced Wood Work and Furniture Making. Illinois: Chas. A
Bennett Co.

Tang Boon Tong, 2000. Teknologi Binaan Bangunan. Kuala Lumpur: Dewan bahasa
dan Pustaka

Willis H. Wagner, 1987 Modern Carpentry US, The Goodheart-Willcox Company, Inc.
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN
RB-050-2: 2012
KOD DAN NAMA
FURNITURE PRODUCTION OPERATION
PROGRAM
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)
TAHAP TAHAP DUA (2)

NO. DAN STANDARD SK02 MENYEDIAKAN BAHAGIAN-BAHAGIAN


KANDUNGAN PERABOT
2.1 MENGENALPASTI KEPERLUAN KERJA
2.2 MENGENALPASTI BAHAN MENTAH
2.3 MENYEDIAKAN TEMPLATE
2.4 MENGHASILKAN TANGGAM TEMU DAN
NO. DAN STANDARD TANGGAM JEJARI
2.5 MENGHASILKAN TANGGAM LEKAP
PEMBELAJARAN
2.6 MEMBUAT KERJA MEREKAT DAN MENGAPIT
2.7 MENGGUNAKAN GERGAJI PITA
2.8 MENGENALPASTI KEADAAN KOMPONEN
KAYU PADU BERLAMINAT
2.9 MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI.

NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/P(5/9) Muka : 1 Drp : 5

TAJUK: MENGHASILKAN TANGGAM LEKAP

TUJUAN:
Dalam tajuk ini, pelajar akan didedahkan dengan jenis-jenis bahan perekat. Pelajar
juga akan dapat melaraskan mesin berdasarkan standard operation procedure
(SOP). Pelajar juga diharapkan dapat menggunakan mesin dengan betul dan
selamat.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/P(5/9) Muka: 2 Drpd: 5

1.0 PENGENALAN
Solid wood lamination merupakan satu proses kerja memanjang atau
melebarkan kayu. Penggunaan glu yang sesuai adalah sangat penting
bersama teknik merekat yang betul bagi menjamin kekuatan sambungan.
Selain itu tanggam yang sesuai dan tepat sangat perlu untuk menjadikan
proses lamination dapat dibuat dengan betul.

2.0 TANGGAM LEKAP DALAM SOLID WOOD LAMINATION


Tanggam ini dibuat dengan menarah kedua-dua keping kayu yang akan
dilekapkan. Tarahan ini hendaklah setengah tebal papan supaya apabila
dilekapkan permukaannya berkeadaan rata.

Tanggam lekap
Tanggam ini digunakan apabila menyambung dua keping kayu untuk
menjadikannya lebih panjang.

3.0 PEREKAT
Penggunaan glu/perekat dengan betul boleh menentukan kekuatan cantuman
bahan yang dicantum. Pemilihan jenis perekat adalah bergantung kepada jenis
kegunaannya, kos dan kemudahan yang ada.
Untuk membuat perabot, kayu mestilah kering (kandungan lembapan 12%-
14%), bersih dan tanggamnya tepat. Bahagian dalam cantuman perlu
dibersihkan sebelum kerja merekat.
Alat-alat berikut perlu disediakan untuk kerja merekat:
i. Pengapit- apit F, apit G
ii. Baji
iii. Sesiku
iv. Pelurus

Selepas kerja menglu/ merekat, bersihkan permukaan daripada perekat


sebelum ianya mengeras. Jenis-jenis perekat adalah seperti:
i. Glu protein-glu binatang, kacang soya
ii. Glu getah tiruan- glu urea, melamin, epoksi, PVA
iii. Glu sentuh
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/P(5/9) Muka: 3 Drpd: 5

Glu binatang
 Ia ialah sejenis gelatin yang terdapat daripada kulit, tulang dan perut
binatang.
 Glu ini sesuai untuk kerja-kerja dalaman seperti membuat perabot, venir,
papan lapis dan kulit buku.
 Ia dihasilkan dalam bentuk kepingan atau butir-butir kecil.

Glu Epoksi
 Glu ini adalah sejenis resin yang cepat mengeras apabila dicampurkan
dengan agen pengeras.
 Glu ini menghasilkan perekatan bahan binaan yang sangat kuat.
 Ia mempunyai sifat rintangan kepada bahan-bahan kimia, air dan suhu.

Glu sentuh
 Ia merupakan sejenis cecair getah tiruan yang senang terbakar.
 Apabila mengguna glu ini, kedua-dua permukaan perlu disapukan glu
tersebut.
 Dan biarkan ia kering terlebih dahulu.
 Sesuai untuk kerja merekat bahan yang berbeza.

4.0 MESIN DALAM PEMBINAAN TANGGAM LEKAP.


Antara mesin yang boleh kita gunakan untuk membina tanggam lekap ialah:
i. Radial arm saw
ii. Sliding table saw
iii. Band saw
iv. Tenoning machine

Mesin-mesin tersebut boleh digunakan dengan melakukan pelarasan yang


sesuai mengikut kerja yang ingin dilakukan. Kerja melaras perlu mengikut
prosedur kerja yang betul supaya dapat menjamin keselamatan pengguna.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/P(5/9) Muka: 4 Drpd: 5

SOALAN/QUESTIONS

1. Solid wood lamination merupakan proses ................................... dan


......................... kayu.

2. Senaraikan 2 jenis perekat yang kamu tahu.

a. ...................................................................
b. ...................................................................

3. Senaraikan 2 alat yang boleh digunakan untuk kerja mengapit tanggam yang
sedang direkat.
a. ....................................................................
b. ....................................................................

4. Nyatakan 2 mesin yang boleh diguna untuk membina tanggam lekap.


a. .....................................................................
b. .....................................................................

5. Senaraikan 3 langkah keselamatan semasa menggunakan sliding table saw


a. .......................................................................................................................
.......................................................................................................................
b. .......................................................................................................................
.......................................................................................................................
c. .......................................................................................................................
.......................................................................................................................

6. Glu ............................................ mempunyai rintangan terhadap bahan kimia, air


dan suhu.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/P(5/9) Muka: 5 Drpd: 5

RUJUKAN/REFERENCE :

1. Roger Horwood. 2002. The Woodworker’s Handbook. London : New Holland


Publishers (UK) Ltd.

2. Stevie Henderson. 1992. 2 x 4 Furniture. New York : A Sterling Publishing Co.


Inc.

3. Carl Fuchs. 2003. Woodworking & Cabinetry. New Jersey : Research &
Education Association (REA).

4. John A Walton. 1971. PERTUKANGAN KAYU Teori dan Amalan. Kuala Lumpur :
Dewan Bahasa & Pustaka

5. Tan Boon Tong. 1990. TEKNOLOGI BINAAN BANGUNAN. Kuala Lumpur :


Dewan Bahasa & Pustaka
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN
RB-050-2: 2012
KOD DAN NAMA
FURNITURE PRODUCTION OPERATION
PROGRAM
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)
TAHAP TAHAP DUA (2)
SK02 MENYEDIAKAN BAHAGIAN-BAHAGIAN
NO. DAN STANDARD
PERABOT
KANDUNGAN
2.1 MENGENAL PASTI KEPERLUAN KERJA
2.2 MENGENAL PASTI BAHAN MENTAH
2.3 MENYEDIAKAN TEMPLATE
2.4 MENGHASILKAN TANGGAM TEMU DAN
TANGGAM JEJARI
NO. DAN STANDARD 2.5 MENGHASILKAN TANGGAM LEKAP
PEMBELAJARAN 2.6 MEMBUAT KERJA MEREKAT DAN
MENGAPIT
2.7 MENGGUNAKAN GERGAJI PITA
2.8 MENGENAL PASTI KEADAAN KOMPONEN
KAYU PADU BERLAMINAT
2.9 MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/P(6/9) Muka : 1 Drp : 20

TAJUK: MEMASANG PROJEK DENGAN MEREKAT DAN MENGAPIT

TUJUAN:

1. Mengenal pasti cara pemasangan berdasarkan dan jenis bahan perekat mengikut
spesifikasi produk.
2. Melaraskan mesin mengikut ukuran berpandukan Standard Operation Prosedur
(SOP) dan spesifikasi produk.
3. Menggunakan mesin dengan kaedah yang betul bagi menghasilkan kayu pepejal
berlapis berdasarkan Standard Operation Procedure (SOP) dan spesifikasi produk.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK02/P(6/9) Muka: 2 Drpd: 20

1.0 PENGENALAN
Bahan perekat atau glu adalah sebatian dalam bentuk cecair atau separa cecair
yang dapat melekatkan atau mengikat komponen. Dalam pembinaan perabot, glu
diguna untuk merekatkan tanggam, veneer, papan lapis dan sebagainya.
memainkan peranan yang penting bagi menentukan ketahanan bahan yang
direkatkan. Adalah penting untuk mengetahui dan memahami jenis-jenis glu dan
sifat-sifatnya supaya pemilihan dan penggunaan yang betul dapat diaplikasi pada
kerja yang sesuai bagi menjamin ketahanannya

1.1 PENGKELASAN GLU


a. Glu Protein
b. Glu sintetik – Sintetik reaktif dan sintetik bukan reaktif

1.2 JENIS-JENIS GLU


Protein
i) Glu binatang
ii) Glu kesin
iii) Glu sayuran
iv) Glu darah albumin

Glu Sintetik
i) Glu PVA
ii) Glue sentuh Glu sintetik bukan reaktif

iii) Glu Urea


iv) Epoxy Glu sintetik reaktif
NO. KOD RB-050-2:2012/SK02/P(6/9) Muka: 3 Drpd: 20

1.3 KEGUNAAN KAEDAH APLIKASI BAHAN PEREKAT ATAU GLU

Glu PVA (Polyvinyl Acetate)


Perekat polivinil asitat adalah dihasilkan dengan tindakan asitilin keatas asid
asitik dan kemudiannya dibaurkan dengan air. Ia dihasilkan sebagai bancuh siap
yang boleh digunakan terus dengan tidak payah membuat apa-apa penyediaan
lagi. Ia juga boleh disimpan selama-lamanya tanpa kehilangan sifat
perekatannya. Glu ini adalah dalam keadaan cecair yang berwarna putih atau
putih susu.Kuasa melekat adalah kuat sekali tetapi glu ini tidak mudah merebak
dan tidak digalakkan kerana ia tidak boleh mengikat beban-beban yang hendak
disimpan lama. Masa pemasangannya ialah 1-2 jam. Ia mencapai kekuatan
maksimumnya dalam jangka masa 12 jam. Ia mengeras dengan lebih cepat
dalam keadaan suhu bilik dan dengan kehilangan air yang dikandung. Glu PVA
adalah bersih untuk digunakan,tidak mencelup,menutup liang-liang dengan
sendiri tetapi ia tidak begitu tahan air. Ia juga tidak melumur kecuali dengan
bahan logam, tidak membakar, tidak bisa dan tidak berkulat

Terdiri dari dua jenis iaitu

i) Glue Putih/White glue


Sifat: bukan toksid, tidak berbau, tidak boleh terbakar dan and boleh
mengering dalam beberapa jam.
Tujuan: Sesuai untuk kertas, kayu, kain/pakaian dan pottery .
ii) Glu Kuning/ Yellow Glue:
Sifat : Glu yang berkualiti tinggi yang kuat apabila mengeras dan tahan
Kelembapan

Kegunaan Glu PVA


i) Pembinaan am seperti merekat tanggam,papan lapis.
ii) Kerja-kerja pemasangan.
iii) Mengikat buku
iv) Kerja-kerja kecil dimana penyediaan glu tidak dikehendaki
Jangan gunakan glu ini jika bahagian yang direkat itu mengalami
kelembapan berlebihan seperti permukaan sink, ataupun mengalami suhu
yang panas seperti kabinet radio dan sebagainya.

Glu sentuh
Glu ini merupakan sejenis cecair getah tiruan yang senang terbakar.Apabila
menggunakan glu ini,kedua-dua permukaan bahan yang hendak direkatkan itu
disapu dengan glu secara menyeluruh.Biarkan ia kering selama 10-20 minit
sehingga tidak lekat pada tangan. Oleh itu masa yang betul untuk mengglu
adalah mustahak bagi menentukan kekuatan ikatan.Tekanan hanya perlu
dikeluarkan buat beberapa ketika sahaja.Menggunakan tukul besi atau mengapit
dengan penggolek adalah memadai.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK02/P(6/9) Muka: 4 Drpd: 20

Kekuatan maksimanya, biasanya yang dianggap lebih rendah daripada glu


pertukangan yang lain,tidak akan tercapai buat beberapa ketika. Glu ini baik tahan
air,tetapi tidak mudah tersebar dan tanggamnya pun tidak tahan lama.
Glu sentuh diguna apabila lekatan yang kuat diperlukan seperti melekat bahan
laminat contohnya memerekat formika, venir,kain, kulit,kaca dan lain-lain lapisan
papan lapis dan juga kayu ke kayu. Ia juga sering diguna dalam pembinaan
tanggam.

Resin urea formaldehid


Glu ini digunakan secara sejuk.Ia dihasilkan dalam keadaan resin cecair ataupun
serbuk dan hendaklah dicampurkan dengan agen pengeras semasa digunakan.
Glu ini tidak melumur, mempunyai sifat rintangan kepada panas dan kulat.Ia
sesuai digunakan untuk merekat veneer, papan lapis dan papan-papan yang lain.
Resin urea fomaldihaid boleh didapati dalam keadaan sirap yang melekit atau
sebagai serbuk kering yang mesti dilarutkan ke dalam air sebelum digunakan.
Sirap-sirap itu boleh disimpan dalam masa 6-12 bulan, tetapi resin serbuk yang
kering itu boleh disimpan dengan lebih lama dalam keadaan yang baik

Sifat-Sifat Glu Urea


i) Apabila keras tidak larut dalam pelarut-pelarut organan yang biasa dan tahan
ditindakkan dengan alkali dan asid yang lemah.
ii) Tidaklah begitu tahan terhadap haba seperti lain-lain resin yang tidak boleh
bercampur.
iii) Tahan air tetapi tidak kalis air dan oleh yang demikian resin-resin ini tidak
sesuai bagi kegunaan diluar.
iv) Tidak mencelup.
v) Tidak tahan dibawah suhu yang rendah sebagaimana glu kesin.
vi) Dalam cuaca yang sejuk,glu ini tidak akan keras selagi bilik itu tidak
dipanaskan. Dalam suhu bilik yang dibawah 60F, satu pencepat hendaklah
dicampurkan.

2.0 BAHAN-BAHAN KEMASAN SISI

i) Terdiri daripada veneer, PVC dan aluminium. Veneer adalah bahan yang
terdiri daripada hirisan nipis kayu dan jejalur PVC atau dipanggil PVC lining
adalah bahan laminat plastik yang mudah dipotong kepada bentuk yang
dikehendaki. Aluminium atau keluli tahan karat terdiri dari pelbagai bentuk
seperti L, rata, U, T, H. Ia dibiarkan dalam warna asal atau dilapis dengan
bahan kemasan.

ii) Jejalur PVC (PVC lining) adalah tutupan jalur yang disediakan dalam bentuk
gulung dengan saiz lebar dan tebal yang berbeza bagi dipadankan dengan
sesuatu projek.Saiz yang disediakan adalah 1.6cm, 1.9cm, 2.2cm, 5.1cm dan
panjangnya 2.4m, 7.6m, 15m dan 76m.

iii) Apabila mengerjakan veneer , adalah lebih baik memotongnya dalam saiz
yang lebih lebar daripada sisi yang hendak ditutup. Dengan cara ini akan
NO. KOD RB-050-2:2012/SK02/P(6/9) Muka: 5 Drpd: 20

memudahkan veneer di kemas sisi (trimmed) berpadanan dengan lebar sisi


kayu.

Jejalur PVC

3.0 MEREKAT VENEER ATAU JEJALUR PVC KEPADA SISIAN KAYU


Cara lazim digunakan bagi melekatkan perekat sisi jalur kepada benda kerja.

a) Kaedah Self-sticking.
b) Kaedah memerekat dengan glu sentuh.
c) Kaedah Mekanikal-Menggunakan mesin edgebanding.

3.1 Kaedah Glu Sentuh

a. Sebelum menampal veneer, permukaan sisian kayu hendaklah dibersih


dan dilicinkan. Jika terdapat habuk atau sisa pelelasan, jaluran perekat
sisi ini tidak akan terlekat dengan baik.
b. Sapu satu lapisan perekat sentuh pada muka sisi kayu dan pada
belakang veneer atau jaluran PVC/PVC lining.
c. Biarkan glu mengering-Pastikan tiada lekatan apabila disentuh bagi
memastikan ia sedia untuk dilekat.
d. Mulakan lekatan dengan membawa veneer atau jaluran PVC kepada
sisi bendakerja. Pastikan kedudukannya dijajarkan pada sisi bendakerja
dengan betul.
e. Lekatkan hujung jaluran veneer atau PVC pada sisi bendakerja. Tekan
dan gelekkan jaluran tersebut bagi memastikan lekatannya teguh pada
posisi.
f. Bagi membantu veneer dilekat kemas, beberapa perkakasan digunakan
seperti penggelek/roller dan pengikis /scraper seperti dalam gambarajah
2.a.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK02/P(6/9) Muka: 6 Drpd: 20

penggelek/
roller

pengikis /scraper

Rajah 2.a

3.2 Kaedah Mekanikal- Menggunakan Mesin Jejalur Sisian(Edgebanding


Machine)
Dalam perusahaan pengeluaran secara banyak, kaedah melekat jejalur
sisi dilakukan dengan menggunakan Mesin Edgebander. Mesin ini sesuai
untuk mengglu jejalur melamin, pvc, veneer, formica pada panel lurus, bulat
atau bentuk bebas, polyester-impregnated papers, and high-pressure
laminate.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK02/P(6/9) Muka: 7 Drpd: 20

a) Langkah-langkah memveneer menggunakan mesin Jalur Sisi/


edgebanding
a. Sedia dan tuang glu dalam takungan pada mesin jalur sisian. Jejalur
sisian lurus biasanya dilakukan dengan menggunakan perekat hot
melt walaupun perekat PVAc (polyvinyl acrylic) juga biasa digunakan.
b. Letakkan gulung jejalur veneer/PVC pada pelungsor suapan/ feed
chutes.
c. Laraskan pembawa beroda atau conveyor dan pemotong kemas sisi
kepada lebar dan tebal panel yang akan pasang jejalur.
d. Mulakan pemesinan. Suis mesin di ON.
e. Tunggu beberapa minit, bergantung kepada model mesin.
Kebanyakan mesin memerlukan masa untuk pemanasan/warming up.
Lihat pada lampu petunjuk untuk menentukan mesin sedia
digunakan.
f. Suapkan kayu ke bahagian mesin yang akan mengaplikasi glu pada
sisi panel.
g. Jejalur veneer atauPVC ditarik dari pelungsor suapan kepada sisian
panel.
h. Glu dikering pada plat pemanas dan dikemas sisi rata dengan sisi
panel.

4.0 MEREKAT JEJALUR ALUMINIUM – KUMAI T/ T MOULDING


a) Lidah dan Lurah / Drive-in
i) Kumai T tidak memerlukan bahan perekat untuk memerekat atau
memasangnya. Sebaliknya lidah pada kumai dimasukkan ke dalam lidah
pada sisi bendakerja.
ii) Pada bahgian melengkong di penjuru, ia boleh dibengkok pada
minimum100mm jejari.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK02/P(6/9) Muka: 8 Drpd: 20

5.0 MELEKATKAN PRODUK LAMINAT


5.1 Jenis gelu yang digunakan dalam laminasi hot press
Perekat resin utama yang digunakan untuk laminasi hot pressing ialah
perekat urea-formaldehyde disebabkan kebolehannya menjadikan panel
lebih kukuh.proses parameter yang cepat dan kos yang rendah.Selain itu
perekat PVA juga boleh digunakan.

5.2 Laminasi bertekanan panas (Hot Press laminating)


Laminasi Hot Press menawarkan tekanan pelbagai pada bentuk panel yang
berbeza tanpa melakukan pertukaran perkakasan secara kerap. Kaedah ini
menggunakan tekanan pada keseluruhan kepingan bahan laminat dan
bendakerja. Bendakerja terdiri sama ada binaan dari semua lapisan venir,
solid atau binaan veneer teras komposit. Suhu yang tinggi menyebab glu
terawet dengan baik dan mencapai kekuatan lekatan yang maksimun.
Tekanan yang berlaku boleh mencapai 200 psi dan suhu maksimun
sehingga 315 darjah F. Kaedah ini menghasil mampatan yang tinggi
berbanding apitan biasa.

5.2.1 Beberapa prosedur operasi mesin perlu diketahui sebelum


melakukan hot Press;
i. Sebelum membuat suapan pada mesin bendakerja perlu disapu
glu. Sapuan glu perlu dilakukan pada kedua permukaan. Biasanya
penyebar glu mekanikal digunakan bagi menghasilkan sebaran
seragam ke keseluruhan permuakaan.
ii. Apabila menggelu, 200gram bahan perekat bagi per meter persegi
permukaan bendakerja adalah mencukupi.
iii. Penggluan mestilah sekata,Perbezaan tebal glu tidak melebihi ±
0.125mm.
iv. Semasa operasi mesin tekanan akan dikenakan dalam proses
laminasi. Tekanan bergantung kepada spesis atau bahan yang
diglu.
v. Sentuhan secara langsung pada permukaan diglu mesti diperolehi
bagi mencapai kekuatan maksimun.
vi. Tekanan/ apitan yang dicadangkan adalah seperti berikut:

5.2.2 Tekanan:
Bendakerja Tekanan Apitan
Laminat bertekanan Tinggi 150-400kg/m² atau 30-80 psi
Teras solid 500-725kg/m² atau 100-150 psi
Binaan Veneer 500-1200 kg/m² atau 100-250 psi
NO. KOD RB-050-2:2012/SK02/P(6/9) Muka: 9 Drpd: 20

Tempoh tekanan:
Tempoh tekanan Bergantung kepada glu yang digunakan, jenis bendakerja yang diglu
(filem dan substrate), kandungan lembapan bendakerja dan keadaan persekitaran. Ia
berubah mengikut suhu platen dan jarak kepada paling dalam dengan garis glu. Glu
PVA mempunyai tempoh tekanan 30 -60 saat pada suhu tekanan 100ºC ke
120ºC. Bagaimanapun Glu Urea formaldehyde set agak perlahan berbanding PVA.

Dibawah adalah kitaran tekanan panas bagi melaminat panel kayu keras dan venir
hiasan.
Sebaran Glu : 0.29-3.4 kg/m² -double glue line
Suhu Tekanan : 115ºC - 120ºC
Tempoh Tekanan : 2 ½ - 3 minit
Tekanan : 150 hingga 175 psi
Kandungan lembapan panel : 6% -9%

Keadaan kitaran tekanan panas untuk beberapa tekanan laminat tipikal bagi Kertas
Hiasan Thermally fused dengan papan serau (particle board)/MDF dalam tekanan
tunggal terbuka dinyatakan seperti berikut:

Melamin Polyester (Range) Phenolic


Suhu tekanan :150ºC - Suhu tekanan : 135 ºC- Suhu tekanan : 135 ºC- 177
205ºCKitaran: 15 – 40 177ºCTempoh Tekanan : ºCTempoh Tekanan : 60 -
saatTekanan : 300- 400 30 -90 saat 300 saat
psi Tekanan :175 – 200 psi Tekanan :175 – 350 psi

Kertas Hiasan Thermally fused adalah jenis kertas yang mempunyai perekat sendiri.
Semasa laminasi,resin pada kertas mengalir kepada panel bagi membentuk ikatan
kekal antara permukaan hiasan dan panel substrate. Tiada glu tambahan diperlukan

Tempoh menggelu:
Tempoh menggelu berubah bergantung kepada bahan perekat digunakan,sebaran
gelu,porositi dan kandungan lembapan dalam bendakerja, keadaan persekitaran.
Lazimnya tempoh yang diambil antara 5-20 minit.

Kelegaan:
Ketebalan bendakerja perlu seragam. Perubahan tebal seharusnya tidak melebihi
±0.125 mm. Pelelasan kepada tebal seharusnya dilakukan menggunakan abrasive
dengan grit melebihi dari 50 grit.

Bagimanapun adalah penting mendapat maklumat dari pembekal dan pengilang


substrate bagi menentukan parameter proses yang membolehkan penampilan dan
kualiti kemasan produk laminasi. Paling penting ialah perlu sering melihat kualiti
laminasi supaya tepat dan suhu seragam bagi substrate sebelum tekanan pertama
NO. KOD RB-050-2:2012/SK02/P(6/9) Muka: 10 Drpd: 20

5.3 Kaedah Aplikasi Laminat


Seperti dalam laminasi Hot Press ini, keseimbangan binaan panel adalah
diutamakan bagi meminimunkan piuh (warp). Tebal laminat/veneer yang
sama perlu diguna . Jika spesis yang berbeza digunakan, ketidakimbangan
nature binaannya akan mendorong kepada piuh. Sistem laminasi panas
yang diguna untuk melaminat filem yang tidak mempunyai perekat pra-
aplikasi adalah lebih komplek berbanding sistem laminasi sejuk, tetapi
menawarkan kapasiti laminasi yang lebih luas .

Aliran Kerja Melaminat Panel Rata.

Laminated board stacker

i. Pada ruang 1 bendakerja di hampar di atas meja sebelum proses


mengglu.
ii. Bahan yang akan dilaminat disuap di atas conveyor melalui satu
daripada penyebar glu. Dua conveyor boleh diguna bergantung kepada
jenis glu yang diperlukan bagi bendakerja yang diproses.

iii. Glu di sebar seragam pada permukaan dengan alat penyebar gelu.
iv. Dua Lapisan perekat thermoplastic lazimnya diguna pada permukaan
bendakerja
v. Lapisan pertama akan bertindak sebagai pengalas dan lapisan kedua
menyediakan lapisan yang diperlukan untuk mencapai pelekatan yang
diperlukan antara filem dan panel substrate.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK02/P(6/9) Muka: 11 Drpd: 20

vi. Bendakerja bergerak ke meja suapan dengan conveyor dalam ruang 2


sebelum tekanan dilakukan.
vii. Setelah bendekerja disediakan dengan tersusun, ia digerakkan ke dalam
ruang 3 iaitu ruang tekanan mesin.Dalam ruang ini proses tekanan
berlaku mengikut prosedur operasi mesin.
3
2

 Bendakerja yang siap ditekan, dibawa keluar dan dihimpun di atas


laminated board stacker.

5.4 Melaminat Kertas Melamin


i. Hidupkan mesin laminat dan biarkan 15-20 minit untuk memanaskannya.
ii. Pilih saiz kertas laminat. Pastikan ia diletak meliputi keseluruhan
permukaan panel. Sisi kertas hendaklah dilebih daripada sisi panel.
iii. Letakkan bendakerja dalam pouch laminat,tolak
iv. Tempatkan panel dan kertas laminat tersebut ke dalam protective
laminating carrier, supaya sisi pra –seal kertas rata dengan sisian karier.
v. Suapkan sisian sealed karier laminat ke dalam masin laminat secara
perlahan. Mesin akan memegang karier dan menggulung keseluruhan
kertas laaminat pada panel. Beberapa saat kemudian,it dikeluarkan
melalui ruang keluar dibelakaang mesin dengan bahan dilaminat
sepenuhnya.
vi. Biarkan ia sejuk sebelum memindahkannya.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK02/P(6/9) Muka: 12 Drpd: 20

5.5 Operasi Mesin Hot Press


Gegelung panas dan gegelung laminasi menggunakan pemanasan dan
tekanan bagi tujuan lekatan. Seperti dalam rajah, perekat filem dan
substrate ditarik kepada gegulung panas dimana bahan laminat dan
substrate/panel dipanaskan dan diberi tekanan untuk disepadukan.
Pemanasan mengaktifkan perekat filem dan menghasilkan ikatan antara
kedua-dua bahan ini apabila berlaku tekanan. Gegulung panas (hot roll)
dan gegulung perekat laminat ini berfungsi untuk memastikan laminasi dan
sebaran glu yang sekata berjalan berterusan.

6.0 PEMASANGAN PRODUK – PERABOT

Pemasangan produk ialah proses mencantum komponen bagi menghasilkan


bentuk dan stail produk mengikut lukisan kerja atau pelan produk. Kerja-kerja
pemasangan perabot perlu melalui proses pemasangan sebahagian (sub-
assembly) atau pemasangan akhir (final assembly) bergantung kepada jenis
produk.

Biasanya meja dan kerusi akan melalui 3 peringkat iaitu :


i. Proses pemasangan percubaan
ii. Pemasangan Sebahagian /Sub-assembly
iii. Pemasangan akhir /Final Assembly.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK02/P(6/9) Muka: 13 Drpd: 20

6.1 Pemasangan Sebahagian (Sub-Assembly)


Pemasangan yang memerlukan satu atau dua komponen dicantum, diglu
dan dibiarkan kering pada satu-satu masa. Pada peringkat ini
pemasangan perabot tidak disiapkan kerana beberapa komponen tidak
dapat dipasang. Pemasangan disempurnakan dengan mengglu rel-rel
sisi. Ia akan dilakukan pada peringkat pemasangan akhir. Proses ini
sesuai untuk pemasangan kerusi meja dan kerangka berbangku / kaki
kabinet.

6.2 Langkah-langkah dalam proses Sub-assembly

i. Membaca dan mentafsir plan projek


 Bagi mengenal pasti komponen produk dan posisi komponen
 Mengenal pasti jenis-jenis skru, paku dan perekat serta perincian
lain jika ada.
 Mengenal pasti jenis-jenis kelelngkapan logam yang telah
ditetapkan untuk kabinet tersebut (jika diperlukan dalam proses ini)

ii. Menyediakan komponen dan peralatan


 Gunakan jig untuk menyokong komponen tertentu. (Jig ialah alat
sokongan)
 Sediakan peralatan mengapit (apit F) pemutar skru tanpa wayer
paku skru dan bol & nat.
 Kumpulkan semua jenis komponen yang terlibat
 Acu dan padankan komponen perabot mengikut spesifikasi.

iii. Melaksanakan Sub-assembly/ memasang sebahagian komponen


 Sapukan perekat pada tanggam-tanggam di mana diperlukan.
Glu jangan disapukan terlalu banyak kerana ia akan meleleh
pada bahagian bahu tanggam terutama apabila diapit.
 Cantumkan tanggam-tanggam, rapatkan dengan menggunakan
apit.
 Uji dan pastikan kepersegian penjuru semasa mengapit.
 Biarkan glu bersama pemasangan tanggam kering. Bersihkan glu
yang meleleh atau berlebihan. Glu yang kering perlu dikikis dengan
pahat.
 Jika pemasangan ini memerlukan penggunaan pengikat seperti
skru, paku atau bolt dan nat (lakukan mengikut langkah yang sedia
ada)

7.0 PROSES SUB-ASSEMBLY KABINET


Pemasangan kabinet terbahagi kepada 3 bahagian
i. Fabrikasi /cantum kerangka panel dan panel untuk panel sisi.
ii. Fabrikasi /cantum kerangka web
iii. Fabrikasi/cantum plat muka./Face Plate
Pemasangan pada peringkat ini hanya melibatkan febrikasi kerangka dimana ia
NO. KOD RB-050-2:2012/SK02/P(6/9) Muka: 14 Drpd: 20

Dicantum dan dibiarkan kering. Pemasangan antara kerangka-kerangka


seterusnya akan dibuat di peringkat pemasangan akhir.

7.1 Proses sub-assembly Kabinet Sisi


i) Fabrikasi kerangka sisi dan belakang.
 Cantum dan glu tanggam rel atas dan bawah bagi 2 unit kerangka
sisi dan 1 unit kerangka belakang.
 Cantum dan glu kerangka papan atas (bagi rekabentuk menggunakan
panel gentian, ukuran dan sisi panel perlu kemaskan)
 Cantum dan glu kerangka panel rak.
 Gunakan apit panjang, uji ketepatan dan biarkan ia mengering.
SISI BELAKANG

ii) Sediakan komponen laci – fabrikasi kerangka laci bagi papan


NO. KOD RB-050-2:2012/SK02/P(6/9) Muka: 15 Drpd: 20

sisi, belakang dan hadapan (jika tidak menggunakan bahan


papan gantian)
iii) Pemasangan seterusnya akan dilakukan pada peringkat :

7.2 Mengenal pasti jenis-jenis perekat / glu yang sesuai untuk proses
Sub-Assembly.

Jenis-jenis glu sebagai pilihan utama bergantung kepada beberapa kriteria


seperti :
i. Sifat semula jadi kayu
ii. Kandungan kelembapan kayu
iii. Kepadanan tanggam
iv. Pemasangan dan masa mengering

Oleh itu apabila memilih glu, kriteria di atas perlulah diambil kira. Jika
pemasangan memerlukan komponen diapit dan proses mengglu
mengambil masa panjang, glu yang lambat bertindak balas atau slow-
setting perlu digunakan. Glu-glu seperti kesin, Polyvinyl(PVA) atau white
glue dan resin adalah sesuai digunakan. Jika komponen perlu diapit seperti
menampal bahan laminate maka glu sentuh adalah sesuai digunakan.

8.0 Peraturan-peraturan dan peringatan yang perlu diambil perhatian semasa


proses sub-assembly.

i. Pastikan bahan-bahan dan alat-alat tersedia supaya pemasangan berjalan


lancar. Apit dibuka pada jarak yang betul, tukul, ganding, skru, pasak, baji,
glu dan kain kering tersedia. Jika menggunakan glu yang perlu dibancuh atau
dipanaskan, pastikan ia mencukupi.

ii. Guna dan sapukan glu pada kedua-dua permukaan puting, jangan
menggunakan glu terlalu banyak kerana ia akan meleleh keluar dan susah
untuk membersihkannya terutama dikeliling rel atau kaki. Bersihkan glu
berlebihan sebaik saja selesai pemasangan.

iii. Selepas komponen dipasang dan diapit lakukan 3 peringkat pemeriksaan


iaitu :
 Dengan menggunakan sesiku L, uji kepersegian pemasangan.
 Gunakan kayu lurus dengan meletakkan kayu secara diagonal untuk
menguji komponen terpasang dalam keadaan lurus atau tegak dan tidak
piuh atau perhatikan pada semua sudut. Jika ada kekurangan ia boleh
dibetulkan dengan menggerakkan apit.
 Letakkan kayu merentangi pepenjuru untuk memastikan jarak diagonal
sama.
iv. Biarkan glu kering mengering sebelum membuka apit.
v. Sediakan permukaan untuk kemasan. Kikis glu kering dengan pahat dan
pelelas tanggam.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK02/P(6/9) Muka: 16 Drpd: 20

9.0 JENIS-JENIS ALAT MENGAPIT

Apit G , Apit F dan Apit Tuil


Kegunaan – Mengapit bendkerja kepada meja tukang semasa mengergaji,
memahat dan mengapit bahagian kecil bendakerja yang hendak diglu. Terdiri
daripada logam dengan batang berbenang yang boleh dilaras apabila
mengapit. Apit F lebih cepat semasa pelarasan apitan kerana ia boleh
digerak secara gelungsor hingga kepada bendakerja yang hendak diapit.

Apit Panjang
Kegunaan – Mengapit dan merapat bendakerja semasa mengglu tanggam-
tanggam memasang bahagian-bahagian perabot atau sebarang binaan kerja
kayu. Ia berbentuk panjang dengan pelbagai saiz seperti 900mm,1200mm
dan 1500mm.

Penetap Tanggam
Kegunaan- Mengapit bendakerja dengan kuat di atas meja. Ia dipasang di atas
meja dengan batang atau shaf dimasukkan ke dalam lubang yang disediakan
pada sudut meja tukang.

Apit Gergaji (Saw-filing clamp)


Kegunaan- Mengapit bilah gergaji semasa mengasah matanya. Apit ini
dipasang pada sisi meja dengan ”thumb screw”. Ia boleh bergerak ke hadapan
dan ke belakang pada sebarang sudut.

Pengapit sudut
Kegunaan – Merapatkan tanggam bersudut tepat semasa memerkat dan
mengapit . Ia terdiri daripada logam yang mempunyai dua pengapit.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK02/P(6/9) Muka: 17 Drpd: 20

Pelbagai Jenis Peralatan Mengapit

Apit G Apit panjang

Pengapit sudut Skru tangan

Penetap tanggam Apit Gergaji

Apit F
NO. KOD RB-050-2:2012/SK02/P(6/9) Muka: 18 Drpd: 20

Teknik mengapit kayu menggunakan penetap tanggam holdfast

TEKNIK/KAEDAH DALAM KERJA-KERJA MENGAPIT

Apit F

Apit Sudut
NO. KOD RB-050-2:2012/SK02/P(6/9) Muka: 19 Drpd: 20

Teknik Mengapit menggunakan Apit F dan Apit G


NO. KOD RB-050-2:2012/SK02/P(6/9) Muka: 20 Drpd: 20

RUJUKAN :
1. Roger Horwood. 2002. The Woodworker’s Handbook. London : New Holland
Publishers (UK) Ltd.

2. Robert Cooksey, Paul Bramwell. 1996. The Art of The Cabinet Maker.
Ramsbury, Marlborough (Great Britain) : The Crowood Press Ltd.

3. Stevie Henderson. 1992. 2 x 4 Furniture. New York : A Sterling Publishing Co.


Inc.

4. Carl Fuchs. 2003. Woodworking & Cabinetry. New Jersey : Research &
Education Association (REA).

5. John A Walton. 1971. PERTUKANGAN KAYU Teori dan Amalan. Kuala


Lumpur : Dewan Bahasa & Pustaka

6. Tan Boon Tong. 1990. TEKNOLOGI BINAAN BANGUNAN. Kuala Lumpur :


Dewan Bahasa & Pustaka
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN
RB-050-2: 2012
KOD DAN NAMA PROGRAM FURNITURE PRODUCTION OPERATION
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)
TAHAP TAHAP DUA (2)
NO. DAN STANDARD SK 02 MENYEDIAKAN BAHAGIAN-BAHAGIAN
BAHAGIAN
KANDUNGAN PERABOT
2.1 MENGENALPASTI KEPERLUAN KERJA
2.2 MENGENALPASTI BAHAN MENTAH
2.3 MENYEDIAKAN TEMPLATE
2.4 MENGHASILKAN TANGGAM TEMU DAN
TANGGAM JEJARI
NO. DAN STANDARD
2.5 MENGHASILKAN TANGGAM LEKAP
PEMBELAJARAN
2.6 MEMBUAT KERJA MEREKAT DAN MENGAPIT
2.7 MENGGUNAKAN GERGAJI PITA
2.8 MENGENALPASTI KEADAAN KOMPONEN
KAYU PADU BERLAMINAT
2.9 MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/P(7/9) Muka : 1 Drp : 8

TAJUK : MENGGUNAKAN GERGAJI PITA

TUJUAN:
Kertas penerangan ini menerangkan operasi membentuk kayu menggunakan Mesin
Gerggaji Pita (Bandsaw)
(Bandsaw). Dengan menyempurnakan task ini pelajar berketerampilan
mengoperasi Mesin Gergaji Pita untuk proses membentuk kayu.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/P(7/9) Muka: 2 Drpd: 8

1.0 GERGAJI PITA

Gergaji pita merupakan salah satu jentera untuk kerja-kerja kayu yang mana
ianya digunakan untuk memotong lengkok bulatan bahagian luar.Selain dari itu
ianya juga boleh digunakan untuk membelah.mengerat,membuat puting dan
sebagainya.Mesin gergaji pita mendapat nama dari bentuk matanya berupa pita
dan ukurannya diambil adalah mengikut ukuran garisan pusat roda yang
memegang dan memutarkan matanya,iaitu boleh didapati dari 12in. (305 mm)
hingga 36 in. (915 mm).

Mesin ini mengandungi mata yang lembut dibuat khas berbentuk pita melilit di
antara dua roda.Satu meja kerja disediakan diantara kedua-duanya untuk
menyangga bendakerja semasa menggergaji.Semua anggotanya dipasang dan
disangga di atas satu rangka besi tuangan.Kuasa tenaga biasanya didapati dari
satu nombor elektrik terdiri daripada 1/3 hingga ½ kuasa kuda.

Sila lihat rajah 1.

Pengadang Roda
Roda/Takal Atas

Pelindung Mata Gergaji

Mata Gergaji Pita

Meja kerja

Roda/Takal Bawah
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/P(7/9) Muka: 3 Drpd: 8

2.0 MEMOTONG KEPADA BENTUK

2.1 Kaedah Pemotongan Menggunakan Mesin Gergaji Pita

 Pemotongan dilakukan melebihi garisan luar yang ditanda supaya


bahagian terlebih dapat dirata,dilicin dan dikemas kemudiannya.
 Semasa operasi memotong, tangan kiri hendaklah memandu dan tangan
kanan menolak bendakerja ke hadapan.
 Pergerakan kayu yang ditolak hendaklah lancar dan cepat sebaik sahaja
mata gergaji memotong bendakerja. Menggerakkan bendakerja terlalu
perlahan akan menyebabkan mata mudah terbakar.
 Laraskan posisi pemandu atas setiap pemotongan jika bendakerja
berlainan saiz tebal.Ini bagi memastikan ruang kelagaan dengan
bendakerja ± 6mm.
 ON mesin dan tunggu sehingga ia berputar sehingga kelajuan maksima.
 Lihat arah suapan dan fikirkan laluan pemotongan
 Apabila memotong pada pada kedua-dua sisi kayu,potong bahagian yang
pendek terlebih dahulu. Rajah 2.b
 Bagi memudahkan pemotongan dalaman , penjuru berlengkok atau
bersegi hendaklah ditebuk lubang. Rajah 2.a
 Buat beberapa siri pemotongan pada bahagian berlengkok jika perlu bagi
menghasilkan pemotongan yang baik
 Elakkan mengerat bendakerja yang berlengkok dengan garis pusat kecil
dengan mata yang lebar.
 Bagi membelah bukaan bersegi, belahan dibuat terus kepada salah satu
penjuru. Belahan kedua dibuat dari tandaan bertentangan sehingga jarak
yang sesuai untuk memotong lengkok kepada penjuru potongan pertama.
Belah beberapa siri belahan pada bahagian yang tertinggal dan pahatkan.
Rajah 2c.

Rajah 2.a
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/P(7/9) Muka: 4 Drpd: 8

Rajah .2b

Rajah 2.c

3.0 Cara Operasi Menggunakan Gergaji Pita


Operasi menggunakan gergaji pita boleh dilakukan dengan pelbagai cara
antaranya ialah:
 Potongan Lurus
 Keratan Bebas
 Pemotongan Menggunakan Pengadang Sisi
 Pemotongan menggunakan Tolok Serong
 Pembelahan Serong
 Pembelahan Bebas
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/P(7/9) Muka: 5 Drpd: 8

4.0 Jenis-Jenis Pemotongan Dengan gergaji Pita


i) Memotong Lengkok
 Kaedah 1 : Gunakan bilah mata halus bagi memotong lengkok kecil
 Kaedah 2 : Buat beberapa pemotongan bertangen hinggalah pemotongan
akhir diperolehi.

Rajah 2.d

ii) Memotong Bulatan

(a) (b)

a) Pemotongan Secara Bebas


b) Pemotongan Menggunakan Jig
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/P(7/9) Muka: 6 Drpd: 8

Kaedah 1
 Pemotongan menggunakan jig memerlukan beberapa jig.
 Jig diikat pada bar pemandu atas pada sudut tepat.
 Jig yang mempunyai pin boleh laras, dilaras pada jejari dikehendaki dari sisi
bulatan kepingan bendakerja (plywood).
 Pin dikemaskan pada permukaan kepingan bendakerja.
 Bendakerja digerak secara putaran dengan perlahan sambil mata pemotong
memotong bulatan.

Kaedah 2

 Sediakan sekeping plywood 37mm dengan dibuat lurah dengan saiznya lebih
lebar dari mata gergaji.
 Masukkan dan rapat ke mata gergaji dengan bersudut tepat. Apitkan plywood
pada meja mesin.
 Masukkan sekeping kayu dalam lurah plywood . Pastikan ianya rata dengan
plywood.
 Letakkan pin atau skru pada hujung kayu.
 Laraskan kedudukan pin pada jejari yang diperlukan
 Kayu yang hendak dipotong bulat dipasang pada pin atau skru.
 Putarkan kayu apabila mata gergaji dihidupkan.

5.0 Operasi Mesin Gergaji Pita

Gergaji pita beroperasi menggunakan lingkaran mata seperti gegelung yang


dipasang pada roda atas dan bawah. Apabila dihidupkan, roda yang terpasang
pada bahagian motornya berputar. Putaran roda akan juga memutar gegelung
mata gergaji dibantu oleh roda atas. Putaran mata berlaku secara berterusan
membolehkan ia memotong bendakerja.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/P(7/9) Muka: 7 Drpd: 8

5.1 Pelarasan Mesin Gergaji Pita

Cara Melaras Bahagian Pemandu Gigi Gergaji

Untuk menentukan kedudukan rahang tepi mata yang betul adalah dengan
meletakkan sekeping kertas diantara mata dengan rahang dan rapatkan
kedua-dua
dua rahang. Sila lihat rajah 5. Kedudukkan rahang juga hendaklah
betul-betul
betul dilaras di bahagian belakang telik gigi (gullet
gullet of the teeth).
teeth
Bahagian roda tekanan berlaras bebola pula dilaras di belakangbela mata
gergaju lebih kurang 1/32 inci hingga 1/16 inci jarak. Pemandu
Peman atas dilaras
dengan menggunakan tiang pemandu lebih kurang 1/8 inci hingga 1/4 inci
(4mm- 6mm)) di bahagian atas bendakerja yang digergaji.

6.0 Keselamatan dan cara asas menggunakan gergaji pita.

i) Pastikan semua bahagian pada pemandu gigi pada kedudukan yang betul
dan pastikan juga ia selari dengan bahagian bawah.
ii) Sentiasa periksa mata sebelum menggunakannya terutama pada
bahagian penyambungannya.
iii) Gunakan ukuran mata gergaji yang sesuai dengan kerjanya.
iv) Elakkan dari membuang lebihan kayu dipotong diatas meja kerja
terutamanya yang berdekatan dengan mata gergaji yang sedang
berpusing.
v) Biarkan mata berpusing seketika sebelum membuat pemotongan.
vi) Setiap kali apabila selesai bekerja dengan gergaji pita, matanya
hendaklah dikendurkan supaya matanya tidak rosak dan mengembang.
vii) Pastikan matanya berada pada ketegangan yang sesuai dan giginya
mengarah ke bawah.
viii) Jika didapati bunyi yang aneh semasa memotong, hendaklah berhentikan
mesin tersebut kerana kemungkinan matanya telah retak dan gantikan
yang baru.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/P(7/9) Muka: 8 Drpd: 8

ix) Jika matanya didapati terputus, hendaklah undur ke belakang seberapa


pantas yang boleh. Jangan cuba membaiki jentera itu sebelum pusingan
roda itu berhenti.
x) Semua penutup roda hendaklah ditutup rapat semasa menggunakan
jentera dan matanya dilaraskan dengan betul.
xi) Matikan jentera apabila selesai kerja. Jika jentera mempunyai brek
hendaklah ditekan dengan perlahan-lahan dan pastikan jentera sudah
betul-betul berhenti apabila hendak meninggalkan jentera tersebut.

7.0 Memeriksa Bentuk Kayu

Kayu-kayu yang telah dikerat perlu diuji ketepatannya. Pemeriksaannya boleh


dilakukan dengan alat pengukuran yang sesuai seperti calliper, sesiku L dan
sebagainya.

i) Spesifikasi Produk

Produk yang telah dibentuk perlu disemak semula ukuran dan reka bentuk
potongan yang terhasil bagi menentukan ia bertepatan seperti yang
diperlukan

ii) Bentuk Berkualiti

iii) Profil Keratan


Pastikan profil keratan bentuk pada produk seragam dan rata
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN
RB-050-2: 2012
KOD DAN NAMA
FURNITURE PRODUCTION OPERATION
PROGRAM
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)
TAHAP TAHAP DUA (2)
NO. DAN STANDARD SK 02 MENYEDIAKAN BAHAGIAN--BAHAGIAN
KANDUNGAN PERABOT
2.1 MENGENAL PASTI KEPERLUAN KERJA
2.2 MENGENAL PASTI BAHAN MENTAH
2.3 MENYEDIAKAN TEMPLATE
2.4 MENGHASILKAN TANGGAM TEMU DAN
TANGGAM JEJARI
NO. DAN STANDARD
2.5 MENGHASILKAN TANGGAM LEKAP
PEMBELAJARAN
2.6 MEMBUAT KERJA MEREKAT DAN MENGAPIT
2.7 MENGGUNAKAN GERGAJI PITA
2.8 MENGENAL PASTI KEADAAN KOMPONEN
KAYU PADU BERLAMINAT
2.9 MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/P(8/9) Muka : 1 Drp : 4

TAJUK : KAYU PADU BERLAMINAT

TUJUAN:

Selepas menyempurnakan modul ini pelajar akan berketrampilan melakukan kerja-kerja


kerja
Kayu Padu Berlaminat.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/P(8/9) Muka: 2 Drpd: 4

1.0 PENGENALAN
Kerja-kerja laminat melibatkan kepingan bahan yang disepadukan dengan dua
atau lebih lapisan. Proses menghasilkan laminat dipanggil laminasi yang biasanya
merujuk kepada menempatkan beberapa lapisan dan mengglukannya dengan
tekanan atau kepanasan dengan bahan perekat.

2.0 JENIS-JENIS LAMINASI

i. Laminasi Kering

Kaedah yang dilazim digunakan dan tahan lasak. Lebih digemari berbanding
laminasi basah. Kaedah ini perlu melalui proses pengeringan dimana ia
menggunakan alat pe pemanas dipanggil autoclave. Autoclave ialah alat
pemanas dengan media udara bertekanan. Laminasi kering menggunakan
perekat aktif panas yang dipanaskan apabila ia melalui autoclave (alat
laminasi dan oven) untuk memanas dan mengeringkan lapisan laminat dan
gelu bagi menghasilkan lekatan yang kuat.

Laminasi kering dilakukan dengan cecair perekat atau gelu diaplikasi pada
satu substrate dan dikeringkan terlebih dahulu dalam oven sebelum laminasi
berlaku. Semasa proses pengeringan, sebarang solvent yang digunakan
akan memeluwap ke atmosphere. Apabila solvent dinyahkan,lapisan gelu
yang kering ini mampu melekatkan substrate antara satu sama lain.

Lekatan biasanya diperolehi semasa suhu tinggi. Suhu dan tekanan


mencukupi bagi membolehkan perekat mengalir dan menghasilkan lekatan
dan ikatan serta merta apabila ianya beransur sejuk.

ii. Laminasi Basah

Dalam proses laminasi basah gelu diguna pada satu permukaan dasar/
substrate disapu dengan roda penyebar atau roller. Tiada proses
pengeringan diperlukan. Pengeringan gelu berlaku melalui penyerapan air ke
dalam permukaan bendakerja dan cara semulajadi.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/P(8/9) Muka: 3 Drpd: 4

Melaminat Kayu Padu Melengkung

Bendakerja melengkung boleh dilaminat dengan menggelu beberapa venir kayu


nipis dengan urat kayunya disusun pada satu arah yang sama. Pembentukan
lengkung dibantu dengan acuan atau jig yang dibina mengikut lengkung yang
diperlukan. Beberapa kayu nipis boleh dipotong dengan gergaji pita dan diketam
dengan mesin ketam penebal.Ketebalan laminasi ini dibina mengikut bilangan
ganjil seperti tiga ,lima atau tujuh.Lazimnya pengusaha perabot memilih empat
lapisan venir bagi laminasi melengkung.

i. Potong kayu nipis mengikut urat lurus pada bahagian sisi. Oleh kerana ia
dipotong selari dengan urat,papan dengan urat lurus mudah dihiris dan dilapis
semula. Cara ini dapat mengurangkan lapisan dari kelihatan. Diantara ketebalan
veneer kayu yang dipotong ialah 3/32in, 1/8in,3/16in dan 1/4in.

ii. Bersihkan kesan gergaji dengan mengetamkan permukaan menggunakan


ketam penebal.
iii. Bina acuan atau jig mengikut bentuk lengkung yang diperlukan.
iv. Glukan permukaan kayu veneer
v. Susun venir dengan urat kayunya pada arah yang sama dan tempatkan pada
acuan unit bawah atau atas. Kemaskan kedudukan veneer .
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/P(8/9) Muka: 4 Drpd: 4

vi. Suapkan susunan venir ini pada ruang tekanan Hot Press.
vii. Acuan unit atas ditekan dengan tekanan hidraulik. Pada masa sama unit
penggeluan elektronik di ON .
Dengan menggunakan Hot Press, kombinasi tekanan dari mesin tersebut dan
pengawitan gelu berfrekuensi tinggi, lapisan venir disepadukan dalam bentuk
mengikut acuan.
viii. Selepas tempoh tekanan tamat, tekanan dilepaskan, acuan unit atas
dikeluarkan. Kepingan laminat dialih.

Menyuap bendakerja Tekanan pada acuan Bendakerja siap


dan bendakerja
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

LAPORAN AKTIVITI
RB-050-2: 2012
KOD DAN NAMA
FURNITURE PRODUCTION OPERATION
PROGRAM
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)
TAHAP TAHAP DUA (2)
NO. DAN STANDARD SK 02 MENYEDIAKAN BAHAGIAN--BAHAGIAN
KANDUNGAN PERABOT
2.1 MENGENALPASTI KEPERLUAN KERJA
2.2 MENGENALPASTI BAHAN MENTAH
2.3 MENYEDIAKAN TEMPLATE
2.4 MENGHASILKAN TANGGAM TEMU DAN
TANGGAM JEJARI
NO. DAN STANDARD 2.5 MENGHASILKAN TANGGAM LEKAP
PEMBELAJARAN 2.6 MEMBUAT KERJA MEREKAT DAN MENGAPIT
2.7 MENGGUNAKAN GERGAJI PITA
2.8 MENGENALPASTI KEADAAN KOMPONEN
KAYU PADU BERLAMINAT
2.9 MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI

NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/P(9/9) Muka : 1 Drp : 5

TAJUK: Menyediakan Laporan Aktiviti

TUJUAN:
Pelajar-pelajar
pelajar mesti boleh :-
:
1. Melaksanakan kerja –kerja
kerja menyediakan bahagian-bahagian
bahagian perabot dan
menyediakan laporan.
2. Melaksanakan kerja-kerja
kerja memeriksa bahagian yang telah disediakan dan
menyediakan laporan.

TUGASAN : Berpandukan projek pada kertas kerja yang disediakan (rujuk kertas
kerja) sediakan laporan aktiviti penyediaan bahagian--bahagian
Perabot tersebut
terseb
NO. KOD RB-050-2:2012/SK02/P(9/9) Muka: 2 Drpd: 5

1. SENARAI BAHAN

BIL STANDARD
BAHAN TEBAL LEBAR PANJANG KUANTITI CATATAN
PEMBELAJARAN

1 MENYEDIAKAN
TEMPLATE

MENGHASILKAN
2 TANGGAM TEMU
DAN TANGGAM
JEJARI

MENGHASILKAN
3
TANGGAM LEKAP

5 KERJA MEREKAT
DAN MENGAPIT

MENGGUNAKAN
6
GERGAJI PITA

KOMPONEN
7 KAYU PADU
BERLAMINAT
NO. KOD RB-050-2:2012/SK02/P(9/9) Muka: 3 Drpd: 5

2. PENGGUNAAN MESIN

2.1 MENYEDIAKAN TEMPLATE

NO STANDARD MAKLUMAT MATA


AKTIVITI/KERJA MESIN PEMOTONG
SP PEMBELAJARAN
(Saiz /Nama /Bentuk/
Kod Mata dll)

MENYEDIAKAN
2.3
TEMPLATE

2.2 MENGHASILKAN TANGGAM TEMU DAN TANGGAM JEJARI

MAKLUMAT MATA
NO STANDARD PEMOTONG
AKTIVITI/KERJA
SP PEMBELAJARAN MESIN (Saiz /Nama /Bentuk/
Kod Mata(Cth: Round
Over/Beading dll)

MENGHASILKAN
TANGGAM TEMU
DAN TANGGAM
2.4
JEJARI
NO. KOD RB-050-2:2012/SK02/P(9/9) Muka: 4 Drpd: 5

2.3 MENGHASILKAN TANGGAM LEKAP

MAKLUMAT MATA
NO STANDARD
AKTIVITI/KERJA PEMOTONG
SP PEMBELAJARAN MESIN Saiz /Nama /Bentuk/
Kod Mata(Cth: Round
Over/Beading dll)

MENGHASILKAN
TANGGAM
2.5
LEKAP

2.4 KERJA MEREKAT DAN MENGAPIT

NO STANDARD
AKTIVITI/KERJA MAKLUMAT BAHAN
SP PEMBELAJARAN MESIN (Cth: PA glue/contact glue)

KERJA MEREKAT
2.6 DAN MENGAPIT
NO. KOD RB-050-2:2012/SK02/P(9/9) Muka: 5 Drpd: 5

2.5 MENGGUNAKAN GERGAJI PITA

NO STANDARD
AKTIVITI/KERJA MAKLUMAT BAHAN
SP PEMBELAJARAN MESIN (Cth: PA glue/contact glue)

MENGGUNAKAN
2.7
GERGAJI PITA

2.6 KEADAAN KOMPONEN KAYU PADU BERLAMINAT

NO STANDARD MAKLUMAT MATA


AKTIVITI/KERJA PEMOTONG
SP PEMBELAJARAN MESIN
(Saiz /Nama /Bentuk/
Kod Mata(Cth: Round Over/Beading dll)

KEADAAN
2.8 KOMPONEN
KAYU PADU
BERLAMINAT
KERTAS
TUGASAN

PEMBUATAN PERABOT
(RB-050-2:2012)
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

KERTAS TUGASAN
RB-050-2: 2012
KOD DAN NAMA
FURNITURE PRODUCTION OPERATION
PROGRAM
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)
TAHAP DUA (2)
TAHAP

NO. DAN STANDARD SK02 MENYEDIAKAN BAHAGIAN-BAHAGIAN


KANDUNGAN PERABOT

2.1 MENGENALPASTI KEPERLUAN KERJA


2.2 MENGENALPASTI BAHAN MENTAH
2.3 MENYEDIAKAN TEMPLATE
2.4 MENGHASILKAN TANGGAM TEMU DAN
TANGGAM JEJARI
NO. DAN STANDARD 2.5 MENGHASILKAN TANGGAM LEKAP
PEMBELAJARAN
2.6 MEMBUAT KERJA MEREKAT DAN
MENGAPIT
2.7 MENGGUNAKAN GERGAJI PITA
2.8 MENGENALPASTI KEADAAN KOMPONEN
KAYU PADU BERLAMINAT
2.9 MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/T(1/6) Muka : 1 Drp :

TAJUK : MENGENALPASTI KEPERLUAN KERJA

TUJUAN:

Kertas penerangan ini menerangkan kaedah mengenalpasti keperluan kerja.


Dengan menyempurnakan task ini pelatih berkrampilan mengenalpasti keperluan
kerja untuk proses menyediakan bahagian-bahagian perabot
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/T(1/6) Muka: 2 Drpd: 2

1. Membelah adalah proses


………………………………………………………………………………………………

2. Proses terlibat dalam kerja membelah adalah menanda, …………………………


dan membelah.

3. Alat mengukur untuk kerja menanda sebelum operasi membelah antara adalah
a) ……………………………..
b) ............................................

4. Nyatakan 3 mesin yang digunakan untuk operasi mengerat kayu


a) ……………………………..
b) ............................................
c) ............................................

5. Nyatakan 3 perkara-perkara yang perlu diketahui apabila membaca dan


mentafsir pelan.

a) ……………………………..
b) ............................................
c) ............................................

6. Gambaran objek dilukis dalam beberapa unjuran seperti

i. perspektif,
ii. oblik dan
iii. isometrik.
iv. Hamparan

A. i sahaja
B. i dan ii sahaja
C. i,ii dan iii sahaja
D. i,ii,iii dan iv.

7. Nyatakan mesin yang digunakan untuk kerja-kerja membentuk kayu

a) ……………………………..
b) ............................................
c) ............................................
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

KERTAS TUGASAN
RB-050-2: 2012
KOD DAN NAMA
FURNITURE PRODUCTION OPERATION
PROGRAM
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)
TAHAP DUA (2)
TAHAP

NO. DAN STANDARD SK02 MENYEDIAKAN BAHAGIAN-BAHAGIAN


KANDUNGAN PERABOT

2.1 MENGENALPASTI KEPERLUAN KERJA


2.2 MENGENALPASTI BAHAN MENTAH
2.3 MENYEDIAKAN TEMPLATE
2.4 MENGHASILKAN TANGGAM TEMU DAN
TANGGAM JEJARI
NO. DAN STANDARD 2.5 MENGHASILKAN TANGGAM LEKAP
PEMBELAJARAN
2.6 MEMBUAT KERJA MEREKAT DAN
MENGAPIT
2.7 MENGGUNAKAN GERGAJI PITA
2.8 MENGENALPASTI KEADAAN KOMPONEN
KAYU PADU BERLAMINAT
2.9 MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/T(2/6) Muka : 1 Drp :

TAJUK : MENGENALPASTI BAHAN MENTAH

TUJUAN:

Kertas penerangan ini menerangkan kaedah mengenalpasti bahan mentah. Dengan


menyempurnakan task ini pelatih dapat mengenalpasti keperluan kerja untuk proses
menyediakan bahagian-bahagian perabot
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/T(2/6) Muka: 2 Drpd: 2

1. Senaraikan 2 jenis bahan mentah


a. ……………………………….
b. ……………………………….

2. Padankan jenis bahan dengan ciri-ciri yang sesuai.

Jenis bahan Ciri-ciri

Papan lapis Panjang batangnya

Dibuat dari keluli lembut,


Kayu kumai kuprum, Loyang

Dipasang pada pintu dan


Paku perabot

Lapisan beberapa kepingan


Skru venir

3. Nyatakan 2 bahan yang boleh digunakan untuk pembungkusan bahan mentah


a. ……………………………….
b. ….....…………………………

4. Berikut adalah carta aliran bagi proses penerimaan barang dari pembekal
lengkapkan carta dibawah.

Terima delivery order (D.O)

Perbandingan invois dan delivery order dengan purchase order


(P.O)

Menandatangan dokumen: nota penghantaran, (D.O) dan cop.


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

KERTAS TUGASAN
RB-050-2: 2012
KOD DAN NAMA
FURNITURE PRODUCTION OPERATION
PROGRAM
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)
TAHAP DUA (2)
TAHAP

NO. DAN STANDARD SK02 MENYEDIAKAN BAHAGIAN-BAHAGIAN


KANDUNGAN PERABOT

2.1 MENGENALPASTI KEPERLUAN KERJA


2.2 MENGENALPASTI BAHAN MENTAH
2.3 MENYEDIAKAN TEMPLATE
2.4 MENGHASILKAN TANGGAM TEMU DAN
TANGGAM JEJARI
NO. DAN STANDARD 2.5 MENGHASILKAN TANGGAM LEKAP
PEMBELAJARAN
2.6 MEMBUAT KERJA MEREKAT DAN
MENGAPIT
2.7 MENGGUNAKAN GERGAJI PITA
2.8 MENGENALPASTI KEADAAN KOMPONEN
KAYU PADU BERLAMINAT
2.9 MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/T(3/6) Muka : 1 Drp : 3

TAJUK: MEMBUAT TANGGAM TEMU DAN TANGGAM JEJARI

TUJUAN:

1. Mengenalpasti jenis dan saiz bahan mengikut lukisan kerja


2. Melaraskan mesin mengikut ukuran berdasarkan Standard Operation
Procedure (SOP)
3. Menggunakan mesin dengan kaedah yang betul berdasarkan Standard
Operation Procedure (SOP).
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/T(3/6) Muka: 2 Drpd: 3

1. Berikut merupakan beberapa tanggam melebar. Lakarkan bentuk tanggam-


tanggam tersebut diruang yang disediakan.

Tanggam glu gesel Tanggam lidah dan lurah

Tanggam penetap Tanggam tetingkat

2. Nyatakan maksud bagi penandaan dibawah

Symbol makna

Tanda ℓ

Tanda ٨

3. Kelembapan kayu yang sesuai untuk membuat tanggam ialah antara


A. 15% - 30%
B. 15% - 20%
C. 12% - 15%
D. 12% - 20%

4. Nyatakan 2 mesin yang digunakan untuk melurah bagi menghasilkan tanggam


jejari

i. _________________________________________
ii. _________________________________________
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/T(3/6) Muka: 2 Drpd: 3

5. Nomborkan 1,2,3,4, dan 5 langkah-langkah kerja membina tanggam jejari


diruangan kotak yang disediakan.

Langkah kerja nombor

Memilih kayu

Memulakan membina tanggam dan meratakan


permukaan

Mentafsir lukisan produk

Merancang tanda

Penyediaan bahan

6. Terangkah langkah-langkah dalam menyediakan kayu untuk pembinaan


tanggam temu gesel

…………………………………………………………………………………………….

........……………………………………………………………………………………….

........……………………………………………………………………………………….

7. Nyatakan tanggam yang digunakan untuk membuat sambungan hujung kayu


supaya saiz kayu dapat dipanjangkan.

………………………………………………………………………………………….

8. Nyatakan tanggam yang digunakan untuk membuat sambungan pada bahagian


laci.

...………………………………………………………………………………………….
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

KERTAS TUGASAN
RB-050-2: 2012
KOD DAN NAMA
FURNITURE PRODUCTION OPERATION
PROGRAM
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)
TAHAP DUA (2)
TAHAP

NO. DAN STANDARD SK02 MENYEDIAKAN BAHAGIAN-BAHAGIAN


KANDUNGAN PERABOT

2.1 MENGENALPASTI KEPERLUAN KERJA


2.2 MENGENALPASTI BAHAN MENTAH
2.3 MENYEDIAKAN TEMPLATE
2.4 MENGHASILKAN TANGGAM TEMU DAN
TANGGAM JEJARI
NO. DAN STANDARD 2.5 MENGHASILKAN TANGGAM LEKAP
PEMBELAJARAN 2.6 MEMBUAT KERJA MEREKAT DAN
MENGAPIT
2.7 MENGGUNAKAN GERGAJI PITA
2.8 MENGENALPASTI KEADAAN KOMPONEN
KAYU PADU BERLAMINAT
2.9 MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/T(4/6) Muka : 1 Drp : 2

TAJUK: MENGHASILKAN TANGGAM LEKAP

TUJUAN:

Dalam tajuk ini, pelajar akan didedahkan dengan jenis-jenis bahan perekat. Pelajar
juga akan dapat melaraskan mesin berdasarkan standard operation procedure
(SOP). Pelajar juga diharapkan dapat menggunakan mesin dengan betul dan
selamat.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/T(4/6) Muka: 2 Drpd: 2

1. Solid wood lamination merupakan satu proses .....................................


dan......................... kayu.

2. Huraikan secara ringkas cara membuat tanggam lekap dalam wood lamination
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................................................

3. Senaraikan 2 alat yang boleh digunakan untuk kerja mengapit tanggam yang
sedang direkat.
a. ....................................................................
b. ....................................................................

4. Lakarkan bentuk tanggam lekap.

5. Pilih jenis glu yang sesuai dengan bahan pembuatannya.

epoksi binatang sentuh

Jenis glu Bahan


a. Kulit
Tulang
Perut binatang

b. Sejenis resin

c. Cecair getah tiruan

6. Nyatakan 2 mesin yang boleh diguna untuk membina tanggam lekap.


a. .....................................................................
b. .....................................................................
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

KERTAS TUGASAN
RB-050-2: 2012
KOD DAN NAMA
FURNITURE PRODUCTION OPERATION
PROGRAM
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)
TAHAP DUA (2)
TAHAP

NO. DAN STANDARD SK02 MENYEDIAKAN BAHAGIAN-BAHAGIAN


KANDUNGAN PERABOT

2.1 MENGENALPASTI KEPERLUAN KERJA


2.2 MENGENALPASTI BAHAN MENTAH
2.3 MENYEDIAKAN TEMPLATE
2.4 MENGHASILKAN TANGGAM TEMU DAN
TANGGAM JEJARI
NO. DAN STANDARD 2.5 MENGHASILKAN TANGGAM LEKAP
PEMBELAJARAN 2.6 MEMBUAT KERJA MEREKAT DAN
MENGAPIT
2.7 MENGGUNAKAN GERGAJI PITA
2.8 MENGENALPASTI KEADAAN KOMPONEN
KAYU PADU BERLAMINAT
2.9 MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/T(5/6) Muka : 1 Drp : 3

TAJUK: MEMASANG PROJEK DENGAN MEREKAT DAN MENGAPIT

TUJUAN:

1. Mengenalpasti bahan kayu mengikut spesifikasi produk


2. Mengenalpasti bahan perekat mengikut spesifikasi produk
3. Melaraskan mesin mengikut ukuran berpandukan Standard Operation
Procedure (SOP) dan spesifikasi produk.
4. Menggunakan mesin dengan kaedah yang betul bagi menghasilkan
kayu pepejal berlapis berdasarkan Standard Operation Procedure
(SOP) dan spesifikasi produk.
5. Membersihkan kawasan kerja berdasarkan keperluan kerja.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/T(5/6) Muka: 2 Drpd: 3

1. Berikan bahan-bahan untuk membuat kemasan sisi.


i.

ii.

iii.

2. Senaraikan kaedah melekatkan perekat sisi jalur pada benda kerja.

i.

ii.

iii.

3. Nomborkan 1,2,3,4,5,6 dan 7 langkah-langkah kerja memvenir menggunakan


jalur sisi (edgebanding) diruangan kotak yang disediakan.

LANGKAH KERJA NOMBOR


Letakkan gulung jejalur venir/PVC pada pelungsur suapan.

Sediakan dan tuang glu dalam takungan pada mesin jalur


sisian.

Mulakan pemesinan.Suis mesin di ON.

Tunggu beberapa minit untuk mesin sedia digunakan.

Jejalur venir/ PVC ditarik dari pelungsur suapan kepada


sisian panel.

Suapan kayu ke bahagian mesin yang akan


mengaplikasikan glu pada sisi panel.

Glu dikeringkan pada plat pemanas dan dikemas sisi rata


dengan sisi panel.

4. Pemasangan produk perlu melalui beberapa proses berikut kecuali


A. Pemasangan percubaan
B. Menyediakan jadual bahan
C. Pemasangan sebahagian
D. Pemasangan akhir
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/T(5/6) Muka: 2 Drpd: 3

5. Namakan alat mengapit dibawah

Nama alat………………….. Nama alat…………………...

Nama alat………………….. Nama alat…………………...

6. Merekat jejalur aluminium tidak memerlukan ………………………… untuk


merekatkan atau memasangnya.
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

KERTAS TUGASAN
RB-050-2: 2012
KOD DAN NAMA
FURNITURE PRODUCTION OPERATION
PROGRAM
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)
TAHAP DUA (2)
TAHAP

NO. DAN STANDARD SK02 MENYEDIAKAN BAHAGIAN-BAHAGIAN


KANDUNGAN PERABOT

2.1 MENGENALPASTI KEPERLUAN KERJA


2.2 MENGENALPASTI BAHAN MENTAH
2.3 MENYEDIAKAN TEMPLATE
2.4 MENGHASILKAN TANGGAM TEMU DAN
TANGGAM JEJARI
NO. DAN STANDARD 2.5 MENGHASILKAN TANGGAM LEKAP
PEMBELAJARAN 2.6 MEMBUAT KERJA MEREKAT DAN
MENGAPIT
2.7 MENGGUNAKAN GERGAJI PITA
2.8 MENGENALPASTI KEADAAN KOMPONEN
KAYU PADU BERLAMINAT
2.9 MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/T(6/6) Muka : 1 Drp : 2

TAJUK : MENGGUNAKAN GERGAJI PITA

TUJUAN:
Kertas penerangan ini menerangkan operasi membentuk kayu menggunakan
Mesin Gerggaji Pita (Bandsaw). Dengan menyempurnakan task ini pelajar
berketerampilan mengoperasi Mesin Gergaji Pita untuk proses membentuk kayu.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/T(6/6) Muka: 2 Drpd: 2

1. Gergaji pita digunakan untuk membuat potongan ...................................................

2. Tandakan bahagian gergaji pita yang ditandakan dibawah

3. Nyatakan 2 jenis pemotongan yang boleh dilakukan dengan gergaji pita.

a) ……………………………..
b) ............................................

4. Nyatakan 3 cara asas keselamatan menggunakan gergaji pita.

a) ……………………………………………………………………………….

b) ..............................................................................................................

c) ................................................................................................................
KERTAS
KERJA

PEMBUATAN PERABOT
(RB-050-2:2012)
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

KERTAS KERJA
RB-050-2: 2012
KOD DAN NAMA
FURNITURE PRODUCTION OPERATION
PROGRAM
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)
TAHAP TAHAP DUA (2)
NO. DAN STANDARD SK 02 MENYEDIAKAN BAHAGIAN--BAHAGIAN
KANDUNGAN PERABOT
2.1 MENGENALPASTI KEPERLUAN KERJA
2.2 MENGENALPASTI BAHAN MENTAH
2.3 MENYEDIAKAN TEMPLATE
2.4 MENGHASILKAN TANGGAM TEMU DAN
TANGGAM JEJARI
NO. DAN STANDARD
2.5 MENGHASILKAN TANGGAM LEKAP
PEMBELAJARAN
2.6 MEMBUAT KERJA MEREKAT DAN MENGAPIT
2.7 MENGGUNAKAN GERGAJI PITA
2.8 MENGENALPASTI KEADAAN KOMPONEN
KAYU PADU BERLAMINAT
2.9 MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/K(1/5) Muka : 1 Drp : 5

TAJUK : MENYEDIAKAN
AN TEMPLATE

TUJUAN:

Pelajar-pelajar
pelajar mesti boleh :-
:

1. Melaksanakan kerja-kerja
kerja menyediakan template
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/K(1/5) Muka: 2 Drpd: 5

LUKISAN , DATA DAN JADUAL


NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/K(1/5) Muka: 3 Drpd: 5

ARAHAN

1. Kertas kerja ini bertujuan sebagai panduan kepada pelajar mengenai cara- cara
untuk menyediakan template.

2. Pastikan prosedur difahami

3. Anda perlu memberikan perhatian kepada aspek berikut :


a) Proses dan langkah kerja
b) Hasil kerja/ketepatan ukuran dan kekemasan

4. Patuhi peraturan keselamatan bengkel,peralatan dan mesin

MASA : 3 jam

BAHAN,PERALATAN DAN MESIN

i. gambarajah
ii. papan lapis 4mm
iii. Sesiku L
iv. Pita Pengukur
v. Mesin Gergaji bulat
vi. gergaji jig mudah alih

TUGASAN :

Dengan menggunakan bahan,peralatan dan mesin yang berkaitan, sediakan template


seperti didalam gambarajah.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/K(1/5) Muka: 4 Drpd: 5

LANGKAH KERJA

LANGKAH KERJA BUTIRAN KERJA

1. Memotong Langkah-langkah memotong gambarajah


gambarajah.
i) Gunakan gunting atau pisau untuk memotong gambarajah.
ii) Pemotongan perlulh dilakukan diluar garisan.

2. Menekap Menekap gambarajah


gambarajah
kepada papan i) Lekapkan gambarajah kepada papan lapis.
lapis ii) surih gambarajah keatas papan lapis

3. Memotong Memotong tandaan


tandaan
i. Gunakan jig saw untuk memotong .
ii. Potong diluar garisan tandaan.
iii. Ikuti langkah keselamatan menggunakan mesin

Mengemas pemotongan

4. Mengemas i) kemaskan potongan dengan mengunakan kertas pasir.


pemotongan
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/K(1/5) Muka: 5 Drpd: 5

SENARAI SEMAK PRESTASI

PERKARA DINILAI TERIMA TIDAK TERIMA

1. PENGGUNAAN MESIN YANG SESUAI.


Calon hendaklah menyediakan peralatan yang
betul sebelum memulakan kerja

Akiviti:
i. Memotong Gambarajah.
ii. Menekap Gambarajah Kepada Papan
Lapis
iii. Memotong Tandaan
iv. Mengemas Pemotongan

2) HASIL KERJA

i. Ukuran
ii. Tiada kecacatan
3) SIKAP

i. Kerjasama
ii. Patuh arahan
iii. Tekun/komited
4) PROSEDUR KESELAMATAN DIPATUHI

i. Kaedah penggunaan peralatan


ii. penggunaan PPE
NAMA DAN TANDATANGAN PP

TARIKH

ULASAN PP (Jika ada)


BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

KERTAS KERJA
RB-050-2: 2012
KOD DAN NAMA
FURNITURE PRODUCTION OPERATION
PROGRAM
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)
TAHAP TAHAP DUA (2)
SK02 MENYEDIAKAN BAHAGIAN--BAHAGIAN
NO. DAN STANDARD
PERABOT
KANDUNGAN

2.1 MENGENAL PASTI KEPERLUAN KERJA


2.2 MENGENAL PASTI BAHAN MENTAH
2.3 MENYEDIAKAN TEMPLET
2.4 MENGHASILKAN TANGGAM TEMU DAN
TANGGAM JEJARI
NO. DAN STANDARD
2.5 MENGHASILKAN TANGGAM LEKAP
PEMBELAJARAN
2.6 MEMBUAT KERJA MEREKAT DAN MENGAPIT
2.7 MENGGUNAKAN GERGAJI PITA
2.8 MENGENAL PASTI KEADAAN KOMPENAN
KAYU BERLAMINAT
2.9 MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI

NO. KOD RB-050-2:2012/SK02/K(2/5) Muka : 1 Drp : 5

TAJUK: MEMBUAT TANGGAM TEMU DAN TANGGAM JEJARI

TUJUAN:

MURID-MURID MESTI BOLEH :-


:

1. Melaksanakan kerja
kerja-kerja mensaizkan kayu.
2. Melaksanakan
elaksanakan kerja
kerja-kerja
kerja untuk membuat tanggam temu mengikut
kaedah yang betul.
3. Mematuhi
ematuhi peraturan keselamatan peralatan dan mesin.

1
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/K(2/5) Muka: 2 Drpd: 5

LUKISAN, DATA DAN JADUAL

MEMILIH DAN
MENANDA TEPI

uji pemasangan
dengan menayang
pada
elengkungcahaya,jik
a
melengkung,bahagia
n atas akan
berpusing
MELURUS SISI MENGUJI KESEIMBANGAN

GESELKAN 2 KEPINGAN BERSIHKAN


KAYU BAGI MEMBUANG GLU,SENDENG DAN
GLU BERLEBIHAN BIARKAN IA
MENGERING
2
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/K(2/5) Muka: 3 Drpd: 5

ARAHAN
 Kertas kerja ini bertujuan memberi latihan kepada pelajar – pelajar yang
memenuhi keperluan membina pelbagai jenis tanggam.
 Baca manual operasi. Pastikan prosedur difahami..
 Sebarang butiran yang tidak dinyatakan terserah kepada kebijaksanaan
anda menentukannya
 Patuhi peraturan keselamatan bengkel, peralatan dan mesin.

PERALATAN DAN BAHAN

Peralatan

 Pita pengukur
 Tolok pembaris
 Sesiku L
 Gergaji puting
 Gandin
 Sesiku rencong / tolok serong
 Pahat
 Ketam

Bahan

Kayu meranti atau merawan

KOMPONEN SAIZ KASAR SAIZ PENYUDAH KUANTITI


Panel 25mmX200 mmX 240 mm 20mmX 198 mmX 235 mm 2
Catatan:
Saiz penyudah panel bagi gabungan kedua-dua kayu adalah 20mm x 395mm x 235mm

3
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/K(2/5) Muka: 4 Drpd: 5

LANGKAH KERJA MEMBINA TANGGAM TEMU

LANGKAH BUTIRAN KERJA


KERJA

 Fahami dan tentukan kehendak lukisan produk.


1. Tafsir lukisan  Tentukan jenis produk yang akan dibina.
produk/ pelan  Tentukan spesifikasi.
cetak biru  Tafsir dan tentu senarai bahan.

 Pilih kayu yang bebas dari kecacatan.


2. Memilih Kayu  Tentukan kandungan lembapan dengan meter pengesan
lembapan. Kayu yang mempunyai kandungan lembapan
antara 12-15% adalah sesuai digunakan.

 Sediakan kayu berdasarkan saiz yang diberi.


 Tentukan permukaan papan rata dan tepinya lurus
3. Penyediaan
dengan mengetam lurus dan rata.
bahan
 Tandakan ℓ pada bahagian permukaan yang rata dan ٨
pada bahagian sisi yang lurus.

4. Rancang
 Rancang tanda kedudukan tanggam –glu gesel.
tanda

5. Mulakan
 Sapu glu PVA pada kedua–dua sisi kayu.
membina
 Cantumkan. kedua-dua sisi.
tanggam
dengan  Apit hingga rapat dan biarkan ia mengering.

6. Rata  Ketam permukaan dengan ketam penebal.


permukaan

4
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/K(2/5) Muka: 5 Drpd: 5

SENARAI SEMAK PRESTASI

PERKARA YANG DINILAI TERIMA TIDAK


DITERIMA
PROSES KERJA : PROSES DAN LANGKAH YANG BETUL
1. TATACARA KERJA
Calon mengikut tatacara kerja yang
dikehendaki dengan teratur
 Menyediakan bahan
 Merancang tanda
 Membina tanggam
 Memasang tanggam

2. PEMBINAAN PRODUK
Calon membuat kerja seperti yang diarahkan.

3. PENGGUNAAN MESIN YANG SESUAI.


Calon hendaklah menyediakan peralatan
yang betul sebelum memulakan kerja

Akiviti:
i) Membelah menggunakan gergaji piring.
ii) Mengerat menggunakan gergaji lengan.
iii) Mengetam menggunakan ketam
penebal.
iv) Mengetam sisi menggunakan mesin
ketam pelurus

4. HASIL KERJA
i) Siap mengikut spesifikasi

5. SIKAP
i) Kerjasama
ii) Patuh arahan
iii) Tekun/komited
6. PROSEDUR KESELAMATAN DIPATUHI
 Kaedah penggunaan peralatan.

NAMA DAN TANDATANGAN PP


TARIKH
ULASAN PP (Jika ada)
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

KERTAS KERJA
RB-050-2: 2012
KOD DAN NAMA
FURNITURE PRODUCTION OPERATION
PROGRAM
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)
TAHAP TAHAP DUA (2)

NO. DAN STANDARD SK02 MENYEDIAKAN BAHAGIAN-BAHAGIAN


KANDUNGAN PERABOT
2.1 MENGENALPASTI KEPERLUAN KERJA
2.2 MENGENALPASTI BAHAN MENTAH
2.3 MENYEDIAKAN TEMPLATE
2.4 MENGHASILKAN TANGGAM TEMU DAN
NO. DAN STANDARD TANGGAM JEJARI
2.5 MENGHASILKAN TANGGAM LEKAP
PEMBELAJARAN
2.6 MEMBUAT KERJA MEREKAT DAN MENGAPIT
2.7 MENGGUNAKAN GERGAJI PITA
2.8 MENGENALPASTI KEADAAN KOMPONEN
KAYU PADU BERLAMINAT
2.9 MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI.

NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/K(3/5) Muka : 1 Drp : 3

TAJUK: MENGHASILKAN TANGGAM LEKAP

TUJUAN:

Murid-murid mesti boleh :-

i) Membina tanggam lekap dengan betul tepat.


ii) Mengoperasi mesin dan mengendali alatan tangan dengan baik.
iii) Mengamalkan prosedur keselamatan
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/K(3/5) Muka: 2 Drpd: 3

LUKISAN, DATA DAN JADUAL

Peralatan
Tolok penanda, Sesiku L, Pensil tukang

Mesin
Table saw, band saw

Alat keselamatan
Pelindung mata, mask

Masa: 2 jam

ARAHAN

1. Sediakan bahan yang sesuai mengikut keperluan dan kesesuaian.


2. Sediakan kayu A dan juga kayu B.
3. Selaraskan saiz kayu setiap pelajar. Pastikan tebal kayu A dan kayu B adalah
sama.
4. Pastikan panjang kayu bersesuaian untuk pembinaan tanggam dan
memudahkan pelajar.
5. Buat tandaan pada kayu.
6. Laraskan mesin ’sliding table saw’ untuk membina tanggam lekap.
(Bergantung kepada kebijaksanaan guru menggunakan mesin)
7. Pastikan aspek keselamatan dipatuhi sebelum menggunakan mesin.
8. Pastikan saiz tanggam lekap tepat dan sesuai.
9. Ratakan tanggam, buang lebihan kayu.
10. Pasang tanggam dengan tepat.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/K(3/5) Muka: 3 Drpd: 3

SENARAI SEMAK PRESTASI

PERKARA YANG DINILAI TERIMA TIDAK


DITERIMA
PROSES KERJA : PROSES DAN LANGKAH YANG BETUL

1. TATACARA KERJA
Calon mengikut tatacara kerja yang
dikehendaki dengan teratur
 Menyediakan bahan
 Merancang tanda
 Membina tanggam
 Memasang tanggam

2. PEMBINAAN PRODUK
Calon membuat kerja seperti yang diarahkan.

3. PENGGUNAAN MESIN YANG SESUAI.


Calon hendaklah menyediakan peralatan
yang betul sebelum memulakan kerja

Akiviti:
i) Membelah menggunakan gergaji piring.
ii) Memotong menggunakan gergaji lengan.
iii) Mengetam menggunakan ketam penebal.
iv) Mengetam sisi menggunakan mesin
ketam pelurus
v) Membuat tanggam lekap dengan tepat
dan selamat.
4. HASIL KERJA
i) Siap mengikut spesifikasi

5. SIKAP
i) Kerjasama
ii) Patuh arahan
iii) Tekun/komited
6. PROSEDUR KESELAMATAN DIPATUHI
 Kaedah penggunaan peralatan.

NAMA DAN TANDATANGAN PP


TARIKH
ULASAN PP (Jika ada)
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

KERTAS KERJA
RB-050-2: 2012
KOD DAN NAMA
FURNITURE PRODUCTION OPERATION
PROGRAM
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)
TAHAP TAHAP DUA (2)
SK02 MENYEDIAKAN BAHAGIAN-BAHAGIAN
NO. DAN STANDARD
PERABOT
KANDUNGAN
2.1 MENGENALPASTI KEPERLUAN KERJA
2.2 MENGENALPASTI BAHAN MENTAH
2.3 MENYEDIAKAN TEMPLATE
2.4 MENGHASILKAN TANGGAM TEMU DAN
NO. DAN STANDARD TANGGAM JEJARI
2.5 MENGHASILKAN TANGGAM LEKAP
PEMBELAJARAN
2.6 MEMBUAT KERJA MEREKAT DAN MENGAPIT
2.7 MENGGUNAKAN GERGAJI PITA
2.8 MENGENALPASTI KEADAAN KOMPONEN
KAYU PADU BERLAMINAT
2.9 MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/K(4/5) Muka : 1 Drp : 7

TAJUK:

MENGHASILKAN PEMASANGAN VENEER

TUJUAN:

1. Mengenal pasti cara pemasangan veneer pada bahan kerja perabot


dan jenis bahan yang digunakan.
2. Melakukan kerja-kerja memasang veneer dengan menggunakan
peralatan yang betul.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/K(4/5) Muka: 2 Drpd: 7

ARAHAN :

Pelajar di kehendaki kerja-kerja memasang veneer dengan menggunakan peralatan


hot press machine, clamps, bladecutter, steel rule, veneers, heating lamp, glue,
laminate, hand tools, measurung tools, wood moulding fastener dan furniture drawing
dengan itu kerja hiasan perabot menepati spesifikasi.

LUKISAN, DATA DAN JADUAL

ALATAN, KELENGKAPAN, BAHAN.

1. Hot press
2. Machine clamps
3. Bladecutter
4. Steel rule
5. Veneers
6. Heating lamp
7. Glue
8. Laminate
9. Hand tools
10. Measuring
11. Tools
12. Wood
13. Moulding fastener
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/K(4/5) Muka: 3 Drpd: 7

LANGKAH KERJA BUTIRAN KERJA

1. Pilih Corak 1.1 Pilih corak untuk kerja memveneer terdapat berbagai
jenis corak dan pemilihan berdasarkan cita rasa dan
kemahiran

2. Sedia Bahan 2.1 Sedia bahan untuk kerja-kerja memveneer

 Hot press machine


 Clamps, bladecutter
 Steel rule
 Veneers heating
 Lamp
 Glue
 Laminate
 Hand tools
 Measurung tools
 Wood moulding
 Fastener
 Furniture drawing

Nota: Pastikan bahan dalam keadaan baik untuk


digunakan dan gunakan pisau yang tajam jaga
keselamatan semasa kerja mengelisip
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/K(4/5) Muka: 4 Drpd: 7

LANGKAH KERJA BUTIRAN KERJA

3. Potong corak dan veneer 3.1 Tapekan corak pada veneer iaitu dengan veneer di
bawah kertas corak

 Pastikan masking tape melekat pada veneer dan


kertas corak

3.2 Potong kertas corak bersama veneer

 Potong mengikut garisan corak


 Pastikan potongan memotong lapisan veneer
dibawah
 Pastikan yang digunakan adalah tajam ini bagai
mengelakkan kerosakan veneer
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/K(4/5) Muka: 5 Drpd: 7

LANGKAH KERJA BUTIRAN KERJA

4. Cantum veneer 4.1 Cantum veneer mengikut turutan dan corak

 Pastikan camtuman mengikut turutan


 Gunakan masking tape untuk membuat cantuman
 Pastikan cantuman veneer di tapekan
keseluruhannya untuk mendapatkan bentuk corak

Nota: Cantum mengikut turutan corak dan pastikan tapekan


bahagian-bahagian veneer ini adalah untuk mengelakkan
bahagian veneer daripada pecah dan rosak
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/K(4/5) Muka: 6 Drpd: 7

SOALAN :

1. Apakahnam a glu yang digunakan untuk kerja mencantum veneer.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

2. Apakah fungsi corak dalam kerja menekap veneer.

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

3. Mengapa perlu pisau yang tajam dalam kerja menekap veneer?

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

4. Apakah tape yang digunakan untuk kerja menekap veneer?

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/K(4/5) Muka: 7 Drpd: 7

SENARAI SEMAK KERJA

TIDAK
TAHAP PENCAPAIAN TERIMA CATATAN
TERIMA
1. Calon mengikut tatacara kerja
yang dikehendaki dengan
teratur
2. Calon membuat kerja seperti
PROSES yang diarahkan
KERJA 3. Calon menyediakan peralatan
dengan betul sebelum
memulakan kerja
4. Calon membuat pengesahan

1. Kekemasan tempat kerja


2. Kekemasan penyimpanan
KEKEMASAN
peralatan
3. Kekemasan individu

KESELAMATAN 1. Kaedah penggunaan borang

KEPUTUSAN PENILAIAN : TERAMPIL / BELUM TERAMPIL

ULASAN PEGAWAI :_______________________________________________

NAMA PENGAJAR : ……………………………………….

TANDATANGAN : ……………………………………….

TARIKH : ………………………………………..
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

KERTAS KERJA
RB-050-2: 2012
KOD DAN NAMA
FURNITURE PRODUCTION OPERATION
PROGRAM
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)
TAHAP TAHAP DUA (2)
NO. DAN STANDARD SK 02 MENYEDIAKAN BAHAGIAN--BAHAGIAN
KANDUNGAN PERABOT
2.1 MENGENAL PASTI KEPERLUAN KERJA
2.2 MENGENAL PASTI BAHAN MENTAH
2.3 MENYEDIAKAN TEMPLATE
2.4 MENGHASILKAN TANGGAM TEMU DAN
TANGGAM JEJARI
NO. DAN STANDARD
2.5 MENGHASILKAN TANGGAM LEKAP
PEMBELAJARAN
2.6 MEMBUAT KERJA MEREKAT DAN MENGAPIT
2.7 MENGGUNAKAN GERGAJI PITA
2.8 MENGENAL PASTI KEADAAN KOMPONEN
KAYU PADU BERLAMINAT
2.9 MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/K(5/5) Muka : 1 Drp : 4

TAJUK : MELAMINAT KAYU PADU

TUJUAN:

Pelajar-pelajar
pelajar mesti boleh :-
:

1. Melaksanakan kerja-kerja
kerja melaminat kayu padu
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/K(5/5) Muka: 2 Drpd: 4

ARAHAN

1. Kertas kerja ini bertujuan sebagai panduan kepada pelajar mengenai cara- cara
untuk melaminat kayu padu

2. Pastikan prosedur difahami

3. Anda perlu memberikan perhatian kepada aspek berikut :


a) Proses dan langkah kerja
b) Hasil kerja/ketepatan ukuran dan kekemasan

4. Patuhi peraturan keselamatan bengkel,peralatan dan mesin

MASA : 3 jam

BAHAN,PERALATAN DAN MESIN

i. Kayu Meranti Berketam 5mm X 70mm X 500mm


ii. Acuan (Jig)
iii. Apit G/Apit F
iv. Glu PVA
v. Ketam Pelicin

TUGASAN :

Dengan menggunakan bahan,peralatan dan mesin yang berkaitan, sediakan kayu


padu berlaminat seperti didalam gambarajah.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/K(5/5) Muka: 3 Drpd: 4

LANGKAH KERJA

BIL
LANGKAH KERJA BUTIRAN KERJA

MENGLU PERMUKAAN KAYU


1
Glukan permukaan kayu, lapikkan bahagian bawah bagi
mengelakkan permukaan kayu dari terkena glu yang
meleleh

MENYUSUN LAPISAN KAYU


2
Susun lapisan kayu dengan urat kayunya pada arah yang
sama dan tempatkan pada acuan

MELETAK PADA ACUAN


3
Letakkan kayu yang telah digam pada acuan (jig)

MENGAPIT SUSUNAN KAYU


4
Apit kayu dibahagian hujung bagi menetapkannya.

MENAMBAH BILANGAN APIT

5
Apabila kayu telah ditetapkan pada jig, tambah bilangan apit
dan pastikan semua pengapit telah diketatkan, tunggu
semalaman sehingga gam menjadi kering

MENGETAM SISI KAYU

6
Apabila gam telah kering, buka apit dan luruskan tepi
bahagian dengan menggunakan ketam pelicin.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/K(5/5) Muka: 4 Drpd: 4

SENARAI SEMAK PRESTASI

PERKARA DINILAI TERIMA TIDAK TERIMA

1. PENGGUNAAN MESIN YANG SESUAI.


Calon hendaklah menyediakan peralatan yang
betul sebelum memulakan kerja

Akiviti:
i. Menglu permukaan kayu
ii. Menyusun lapisan kayu
iii. Meletak pada acuan
iv. Mengapit susunan kayu
v. Menambah bilangan apit
vi. Mengetam sisi kayu

2) HASIL KERJA

i. Ukuran
ii. Tiada kecacatan
3) SIKAP

i. Kerjasama
ii. Patuh arahan
iii. Tekun/komited
4) PROSEDUR KESELAMATAN DIPATUHI

i. Kaedah penggunaan peralatan


ii. Penggunaan PPE
NAMA DAN TANDATANGAN PP

TARIKH

ULASAN PP (Jika ada)


PENILAIAN
PENGETAHUAN

PEMBUATAN PERABOT
(RB-050-2:2012)
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

PENILAIAN PENGETAHUAN
KOD DAN NAMA RB-050-2:2012
PROGRAM FURNITURE PRODUCTION OPERATION
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)
TAHAP TAHAP DUA (2)

NO. DAN STANDARD SK02 MENYEDIAKAN BAHAGIAN-BAHAGIAN


KANDUNGAN PERABOT

2.1 MENGENALPASTI KEPERLUAN KERJA


2.2 MENGENALPASTI BAHAN MENTAH
2.3 MENYEDIAKAN TEMPLATE
2.4 MENGHASILKAN TANGGAM TEMU DAN
TANGGAM JEJARI
NO. DAN STANDARD
2.5 MENGHASILKAN TANGGAM LEKAP
PEMBELAJARAN
2.6 MEMBUAT KERJA MEREKAT DAN
MENGAPIT
2.7 MENGGUNAKAN GERGAJI PITA
2.8 MENGENALPASTI KEADAAN KOMPONEN
KAYU PADU BERLAMINAT
2.9 MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI.

NO. KOD RB-050-2:2012/SK02/PP(1/1) Muka : 1 Drp : 11

ARAHAN

1. JAWAB SEMUA SOALAN


2. MASA YANG DIBERI UNTUK MENJAWAB SOALAN INI IALAH 60 MINIT
3. BULATKAN JAWAPAN BAGI SOALAN OBJEKTIF
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/PP(1/1) Muka: 2 Drpd: 11

1. " Perkakasan yang memegang dan menyokong bendakerja" adalah merujuk


kepada jenis templet keras berikut
a. Jig
b. Pattern
c. Fixture
d. Lukisan

2.

Apakah fungsi jig dalam kerja diatas

a. Menanda bendakerja
b. Memegang bendakerja
c. Menguji ketepatan lubang
d. Langkah keselamatan

3. Bahan untuk jig,pattern atau fixture boleh terdiri daripada beberapa bahan
kecuali

a. Papan lapis
b. Plastik keras
c. Prospek
d. Kertas nipis
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/PP(1/1) Muka: 3 Drpd: 11

4. Mesin-mesin dibawah adalah Jenis-Jenis Peralatan Memotong Kayu Kepada


bentuk yang boleh digunakan untuk Kerja Template Membentuk Dan Melarik
kecuali :
a. Jig Saw
b. Scroll Saw
c. Ketam penebal
d. Hand Drill

5. Gambar dibawah adalah langkah pembinaan tanggam gelu gesel yang tidak
menurut turutan, susun semula gambar tersebut mengikut turutan pembinaan
tanggam tersebut.

1 2 3 4

a. 1,2,3,4
b. 4,3,2,1
c. 2,3,4,1
d. 3,4,2,1

6. Tanggam ..................................... digunakan untuk melebarkan papan dengan


menyambung atau mencantumkan beberapa keping potongan papan kecil, tepi
dengan tepi kayu.

a. Tanggam jejari
b. Tanggam temu
c. Tanggam pemidang
d. Tanggam siku
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/PP(1/1) Muka: 4 Drpd: 11

7. Menyediakan tepi kedua keping papan secara lurus dan bersegi tepat dan
diglukan adalah kaedah membina

a. Tanggam gelu gesel


b. Tanggam penetap
c. Tanggam lidah dan lurah
d. Tanggam tetingkat

8. Namakan bahan yang bertanda X didalam pembinaan tanggam melebar.

Rajah 1

a. Paku
b. Penetap
c. Skru
d. Dawai
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/PP(1/1) Muka: 5 Drpd: 11

9. Namakan Tanggam melebar di bawah

Rajah 2

a. Tangam gelu gesel


b. Tanggam penetap
c. Tanggam tetingkat
d. Tanggam lidah dan lurah

10. Apakah Fungsi tetingkat dalam pembinaan tanggam tetingkat

a. Menambah keluasan kawasan yang di glu


b. Mendapatkan permukaan yang rata
c. Menjimatkan kayu
d. Menjimatkan glu

11. Tanggam ................................. biasanya dibuat jika berkehendakkan permukaan


yang bertemu bersudut tepat.

a. Tanggam jejari
b. Tanggam temu
c. Tanggam pemidang
d. Tanggam siku
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/PP(1/1) Muka: 6 Drpd: 11

12. Namakan bahan yang selalu digunkan bagi membuat lidah dan kunci untuk
menguatkan pembinaan tangam rencong biasa dibawah

Rajah 3

a. Kepingan Papan Lapis


b. Plastik
c. Kaca
d. Besi

13. Anda bercadang untuk membuat pemidang gambar, nyatakan jenis tanggam
temu yang anda cadangkan untuk binaan tersebut.
a. Tanggam Sudut Tepi ( Simple Butt Joint)
b. Tanggam Tetingkat Lidah Dan Lurah
c. Tanggam Rencong Biasa
d. Tanggam penetap
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/PP(1/1) Muka: 7 Drpd: 11

Soalan nombor 14 dan 15 adalah merujuk kepada gambarajah dibawah.

Rajah 4
14. Namakan tanggam diatas
a. Tanggam Jejari
b. Tanggam Temu
c. Tanggam Melebar
d. Tanggam Rencong

15. Nyatakan Kegunaan tanggam tersebut

a. Untuk memanjangkan kayu


b. Untuk kecantikan
c. Memberikan kekuatan pada kayu tersebut
d. Untuk melebarkan kayu

16. Anda telah menjalankan proses memotong kayu menggunakan mesin gergaji pita.
Operasi yang boleh dibuat seperti berikut kecuali:

a. Potongan lurus
b. Pemotongan serong
c. Melubang kayu
d. Pemotongan bulat
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/PP(1/1) Muka: 8 Drpd: 11

17. Semasa menggunakan mesin gergaji pita, beberpa perkara perlu diambil perhatian
untuk memastikan keselamatan iaitu:

I) Pastikan mata berada dalam keadaan baik


II) Tiada bahan bersepah di bawah atau sekitar mesin
III) Tidak perlu memakai gogal dan mask
IV) Boleh bercakap-cakap semasa menggunakan mesin.

a. I, II
b. I,II,III
c. II,III,IV
d. I,II,III,IV

18. Anda perlu mematuhi peraturan keselamatan semasa menggunakan mesin gergaji
pita. Pilih peraturan keselamatan yang sesuai
I) Minta kebenaran guru
II) Meletakkan kayu pada mata sebelum mesin dihidupkan.
III) Memastikan suis berada dalam keadaan baik.
IV) Menolak kayu dengan kuat dan cepat semasa kerja memotong.

a. I,III
b. II,III
c. II,IV
d. III, IV

19. Setelah kerja memotong kayu dibuat menggunakan mesin gergaji pita,
pemeriksaan perlu dilakukan terhadap kayu atau bahan yang telah dipotong.
Perkara berikut adalah perkara yang perlu diperiksa kecuali:
a. Spesifikasi produk
b. Bentuk pemotongan yang berkualiti
c. Profil pemotongan
d. Bentuk sambungan
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/PP(1/1) Muka: 9 Drpd: 11

20. Kerja melaminat melibatkan kerja seperti?

a. Kerja memotong kayu


b. Kerja mencantum 2 permukaan bahan atau lebih.
c. Kerja mengetam kayu.
d. Membina tanggam

21. Berikut adalah jenis-jenis laminasi. Pilih jenis laminasi yang betul:

I) Laminasi lembap
II) Laminasi kering
III) Laminasi panas
IV) Laminasi basah

a. I, II
b. II,III
c. II,IV
d. III,IV

22. Pilih mesin yang boleh digunakan untuk memotong lengkung.

a. Mesin gergaji lengan


b. Mesin gergaji pita
c. Mesin gergaji mata bulat
d. Mitre saw

23. Berikut adalah kepentingan membersihkan kawasan kerja selepas kerja dilakukan
kecuali:

a. Memberi keselesaan kepada mereka yang menggunakan mesin.


b. Memberi lebih fokus
c. Mengakibatkan kemalangan berlaku
d. Menyediakan keadaan kerja yang lebih teratur
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/PP(1/1) Muka: 10 Drpd: 11

24. Solid wood lamination ialah proses kerja untuk?

I) Memanjangkan kayu
II) Melebarkan kayu
III) Memendekkan kayu
IV) Menebalkan kayu

a. I,II
b. I,II,III
c. I,II,III,IV
d. II,III

25. Pelbagai tanggam boleh digunakan untuk melebarkan kayu. Antara tanggam yang
boleh digunakan ialah:
I) Tanggam penetap
II) Tanggam lekap
III) Tanggam lidah
IV) Tanggam tetingkat

a. I,II,III
b. II,III,IV
c. I,III,IV
d. I,II,III,IV

26. Berikut adalah tanggam-tanggam yang boleh digunakan untuk memanjangkan


kayu:

I) Tanggam putting
II) Tanggam jejari
III) Tanggam lekap
IV) Tanggam bajang

a. I,IV
b. I,II
c. II,III
d. III,IV
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/PP(1/1) Muka: 11 Drpd: 11

27. Mesin berikut boleh digunakan untuk menghasilkan tanggam lekap, kecuali:

a) Radial arm saw


b) Sliding table saw
c) Band saw
d) Thicknesser

28. Glu sentuh banyak digunakan dalam kerja perabot. Susun kaedah penggunaan glu
sentuh dengan betul:

I) Bersihkan permukaan kayu, pastikan bebas daripada habuk dan serpihan


kayu.
II) Lekatkan 2 permukaan dengan berhati-hati.
III) Pastikan glu kering terlebih dahulu sebelum melekatkan dua permukaan.
IV) Sapukan glu pada kedua-dua permukaan kayu
V) Pastikan glu tidak terlampau tebal

a. I,II,III,IV,V
b. II,I,III,IV,V
c. I,IV,V, III,II
d. IV, V,III,II,I

29. SLIDING TABLE SAW boleh digunakan untuk membuat tanggam lekap. Langkah
keselamatan yang perlu dipatuhi semasa menggunakannya ialah:
I) Pastikan mata mesin berada dalam ketinggian yang sesuai
II) Lakukan quick test
III) Lock mata mesin
IV) Memotong terus tanpa melihat pergerakan mata.

a. I,II,III
b. II,III,IV
c. I,III,IV
d. I,II,IV

30. Berikut adalah glu sintetik yang biasa ada dipasaran kecuali

a. Glu PVA
b. Glu sentuh
c. Glu binatang
d. Glu epoxy
PENILAIAN
PRESTASI

PEMBUATAN PERABOT
(RB-050-2:2012)
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

PENILAIAN AMALI
RB-050-2: 2012
KOD DAN NAMA
FURNITURE PRODUCTION OPERATION
PROGRAM
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)
TAHAP TAHAP DUA (2)

NO. DAN STANDARD SK02 MENYEDIAKAN BAHAGIAN-BAHAGIAN


KANDUNGAN PERABOT
2.1 MENGENAL PASTI KEPERLUAN KERJA
2.2 MENGENAL PASTI BAHAN MENTAH
2.3 MENYEDIAKAN TEMPLATE
2.4 MENGHASILKAN TANGGAM TEMU DAN
TANGGAM JEJARI
NO. DAN STANDARD 2.5 MENGHASILKAN TANGGAM LEKAP
PEMBELAJARAN 2.6 MEMBUAT KERJA MEREKAT DAN
MENGAPIT
2.7 MENGGUNAKAN GERGAJI PITA
2.8 MENGENAL PASTI KEADAAN KOMPONEN
KAYU PADU BERLAMINAT
2.9 MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI.
NO. KOD RB-050-2: 012/SK02/PA(1/1) Muka : 1 Drp : 4

NAMA CALON TARIKH

ARAHAN KEPADA CALON

1. Anda dikehendaki menyiapkan sebuah KABINET SISI seperti pelan yang


diberi secara INDIVIDU.
2. Mana- mana ukuran yang tidak dinyatakan adalah mengikut kebijaksanaan
calon.
3. Semua tanggam yang dinyatakan perlu dibuat dengan menggunakan alat
tangan atau mesin
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/PA(1/1) Muka: 2 Drpd: 4

PERKARA PERKARA YANG DINILAI :-

1. Mengutamakan Keselamatan diri dan penggunaan alatan dan mesin


dengan betul.
2. Ukuran Tinggi, Lebar dan Panjang.
3. Keteguhan
4. Pembinaan Laci
5. Pemasangan Komponen
6. Pemasangan Veneering
7. Pemasangan formica/laminating
8. Kerja Penyudahan
9. Kemasan
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/PA(1/1) Muka: 3 Drpd: 4

SENARAI KERATAN

KABINET SISI

UKURAN KUANTITI
BIL JENIS BAHAN UNTUK CATATAN
Panjang Lebar Tebal SEORANG
1. KAYU PADU 510 360 18 2 kpg SISI
2. KAYU PADU 360 360 18 1 kpg LANTAI
3. KAYU PADU 400 400 18 1 kpg TOP
4. KAYU PADU 360 250 18 1 kpg TINGKAT
5. KAYU PADU 360 50 18 1 btg TAPAK
KOTAK
7. KAYU PADU 300 120 16 2 kpg
LACI
KOTAK
8. KAYU PADU 350 120 16 2 kpg
LACI
HADAPAN
9 KAYU PADU 360 120 18 1 kpg
LACI
LANTAI
10 PAPAN LAPIS 350 300 4 1 kpg
LACI
BELAKANG
11 PAPAN LAPIS 510 360 4 1 kpg
KABINET
HANDLE (Stainless
12. Pcs
Steel)
13 FORMICA 450 450 2 1 kpg TOP
14 VENEER NYATOH
15 KUMAI 13OO 20 20 1 btg
16 PHILIPS SCREW 38 mm secukupnya
17 PHILIPS SCREW 25 mm “
18 PHILIPS SCREW 16 mm “
19 CONTACT GLUE “

PERKARA PENTING :-

1. Semua kayu mestilah cukup kering.


2. Siap berketam, tiada kecacatan, cukup kering dan mengikut ketepatan dan saiz
yang dikehendaki.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/PA(1/1) Muka: 4 Drpd: 4

SENARAI PERSEDIAAN PERALATAN DAN MESIN

BIL PERALATAN UNIT CATATAN

1. PENSIL 1
2. PITA UKUR 1
3. SESIKU ‘L’ 1
4. TOLOK PENANDA / PUTING 1
5. TOLOK SERONG 1
6. GERGAJI PUTTING / BAJANG 1 DI PERLUKAN UNTUK
7. PAHAT ½ inci hingga 1 inci 1 SETIAP INDIVIDU PELATIH
8. TUKUL KAYU 1 / PELAJAR
9. TUKUL BESI (Claw Hammer) 1
10. APIT ‘G’ / ‘F’ 1
11. APIT PANJANG 1
12. APIT MEJA 1
13. KETAM PELICIN 1

BIL MESIN UNIT CATATAN

HIGH SPEED ROUTER/PORTABLE


14. 1
ROUTER
15. PRESS DRILL MACHINE 1
16. TABLE CIRCULAR SAW 1
17. MITRE SAW 1
18. JIG SAW 1
ROUTER / TRIMMER : “STRAIGHT BIT“
19. 1
(10mm)
20. DRILL BIT (1SET ) 1
21. CORDLESS DRILL 1
22. NAILER GUN 1
23. EXTENTION WIRE 1
24. AIR HOSE 1
25. AIR COMPRESSOR 1
26.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK02/PA(1/1) Muka: 5 Drpd: 4
MODUL 3
MENYEDIAKAN KOMPONEN
PERABOT

CoCu 3
RB-050-2:2012
KERTAS
PENERANGAN

PEMBUATAN PERABOT
(RB-050-2:2012)
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN
RB-050-2: 2012
KOD DAN NAMA
FURNITURE PRODUCTION OPERATION
PROGRAM
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)
TAHAP TAHAP DUA (2)

NO. DAN STANDARD


SK03 MENYEDIAKAN KOMPONEN PERABOT
KANDUNGAN

3.1 MENGENALPASTI KEPERLUAN KERJA.


3.2 MENGENALPASTI KOMPONEN PERABOT
PERABOT.
NO. DAN STANDARD 3.3 MEMBENTUK MENGGUNAKAN MESIN.
PEMBELAJARAN 3.4 MEMBUAT LUBANG DAN PUTING.
3.5 MENEBUK LUBANG.
3.6 MELELAS PERMUKAAN KAYU.
3.7 MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI
AKTIVITI.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(1/7) Muka : 1 Drp : 7

TAJUK:

TUJUAN:

Pelatih yang berjaya menamatkan modul ini boleh mengenal pasti ke keperluan kerja
melalui arahan-arahan
arahan kerja mengikut
m format yang ditetapkan supaya produk dapat
ditentukan kualiti, dan menepati spesifikasi yang ditetapkan.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(1/7) Muka: 2 Drpd: 7

1.0 PENGENALAN
Keperluan kerja dalam sesuatu industri adalah prosedur standard yang menjadi
amalan bagi menyempurnakan kerja-kerja yang diperlukan secara bersistematik.
Dalam industri pembuatan dan pengilangan kerja-kerja dilakukan berdasar
keperluan kerja yang dikenalpasti serta merujuk kepada spesifikasi kerja atau
produk, lukisan dan sampel produk. Ia membolehkan kerja-kerja dapat
dikenalpasti, dirancang dengan baik dan dilaksanakan. Cara ini akan dapat
menjimatkan masa, kos dan efisien

2.0 KEPERLUAN KERJA DALAM PENGELUARAN PERABOT

Keperluan kerja adalah permohonan tugas yang hendaklah dilakukan dengan


menyertakan senarai tugasan yang dimaksudkan seperti memohon
membaikpulih perabot,penyelenggaraan ,memidah perabot dan lain-lain .
Berdasarkan keperluan kerja yang disenaraikan tersebut ,arahan kerja/ work
order dikeluar mengarah unit bertanggungjawab mengurus bagi menyelesaikan
kerja –kerja berkaitan.

Arahan kerja/Work order diistilahkan sebagai kerja spesifik yang perlu disiapkan
oleh unit operasi/produksi berdasarkan permohonan kerja yang diserahkan.

Arahan Kerja diklasifikasikan kepada 3 kategori


i) Tergesa/Rush:
Situasi serius yang perlu diambil tindakan pada masa dan ketika itu juga
tanpa penangguhan
Contoh: Kaca pecah, lampu terbakar, suis rosak, siling bocor, singki
tersumbat, kerosakan pada kunci pintu.

ii) Segera/Urgent:
Situasi yang memerlukan tindakan segera tapi tidak terdesak, bagaimanapun
ia mungkin boleh menjejaskan operasi harian
Contoh: tukar kunci atau buat kunci pendua, kad masuk bangunan, sistem
penapisan air dll.

iii) Rutin/ Routine:


Situasi kerja mengikut jadual dan telah ditentukan.
Contoh: mengecat, memindah perabot, menggantung rak, memohon
perabot atau kelengkapan dll.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(1/7) Muka: 3 Drpd: 7

3.0 PERANAN/FUNGSI ARAHAN KERJA


Keperluan kerja bertindak sebagai permohonan arahan kerja yang dihubungkan
antara pihak yang memerlukan perkhidmatan dan organisasi keseluruhannya
dengan jabatan atau unit yang menyediakan perkhidmatan.

 Sebagai satu instrument yang membolehkan tugasan dikenalpasti secara


formal dan disalurkan kepada pekerja operasi yang akan melakukan kerja
yang diperlukan.

 Permohonan arahan kerja boleh disalurkan dalam bentuk tulisan atau lisan.
Jika dalam bentuk tulisan ,borang digunakan sebagai perantaraan bagi
urusan kerja-kerja pelaksanaan.

3.1 Permohonan Arahan kerja dapat disempurnakan dengan 3 langkah:


i) Membuka arahan kerja
Peringkat mengenalpasti
ii) Merancang dan menganggar
Peringkat menilai,membuat anggaran, menjadualkan dan agihan
iii) Penyiapan arahan kerja
Peringkat menyempurnakan kerja,memeriksa dan merekod

4.0 FORMAT BORANG


 Borang keperluan kerja dihasilkan dalam format tertentu bagi memenuhi
peranannya sebagai instrument perantaraan supaya permohonan arahan
kerja dapat disalurkan.
 Diantara butir-butir yang perlu disertakan adalah ;
 Bilangan dan tarikh sesuatu isu yang disalurkan
 Kod bagi menentu lokasi dan kategori klasifikasi
 Keutamaan
 Deskripsi Tugas
 Anggaran masa buruh
 Bahan-bahan
 Masa buruh sebenar
 Borang permohonan arahan kerja hendaklah menyediakan ruang-ruang
mencukupi untuk palapor bagi menyediakan maklumat yang terhasil dari
persoalan Apa?, dimana?,siapa?, bila?
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(1/7) Muka: 4 Drpd: 7

Contoh Format

Arahan Kerja :1

Perkara : Melaksanakan proses membentuk komponen

Menyiapkan kerja-kerja membentuk kaki meja


Arahan Kerja # _______________________________________________

Deskripsi Permohonan Perkhidmatan:

Spesifikasi produk seperti tercatat dalam kertas Kerja RB-050-2:2012/SK03/P(1/ )


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarikh siap diperlukan ___xxxxxxx________

Lokasi kerja : bangunan _bengkel kerja kayu_ Bilik :_bengkel 1__

Permohonan oleh _Ali bin Abu_ Jabatan/unit __T.Pembinaan_telefon__xxxxxxx____

Tarikh serahan : _xxxxxxxxx___

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Untuk kerja-kerja berbayar sahaja :

Akaun yang perlu dicaj :___tiada____ _______________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahagian bawah perlu dilengkapi oleh staff operasi:

..........................................................................................................................................

5.0 SPESIFIKASI PRODUK


Specifikasi produk adalah kenyataan bertulis tentang kerektristik sesuatu item
bagi memudahkan perolehan atau pengeluaran dan penerimaan. Spesifikasi
menjelas ciri-ciri produk berkaitan seperti
i) Nama pengusaha/pengilang
Nama syarikat atau pengilang yang bertanggungjawab mengeluar dan
memasarkan produk
ii) Model atau nombor komponen
Jenama yang digunapakai untuk sesuatu produk
contohnya IKEA,
iii) Rekabentuk
Dijelaskan secara illustrasi dengan menampilkan
corak dan bentuk sebenar produk
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(1/7) Muka: 5 Drpd: 7

iv) Bahan
Keterangan tentang bahan melibat jenis kayu, bahan berasaskan kayu atau
bahan bukan kayu yang digunakan untuk produk perabot.
 Bahan kayu akan menerangkan maklumat-maklumat jenis kayu seperti :
i) Nyatoh
ii) Meranti
iii) Ramin
iv) Cengal
v) Jati
 Bahan berasaskan kayu akan menerangkan maklumat-maklumat berikut:
Jenis-jenis Papan Gantian
i) Papan Lapis
ii) Papan Serpih
iii) Papan gentian
 Bahan bukan berasaskan kayu akan menerangkan maklumat-maklumat
berikut:
i) jenis plastik
ii) jenis kaca
iii) jenis aluminium
iv) jenis keluli
v) foam

v) Jenis :
Menerangkan nama produk yang dihasil atau dipasarkan. Contohnya
Kerusi ,sette ruang tamu, kabinet dapur.

vi) Dimensi :
Menerangkan ukuran perabot secara keseluruhan
vii) Kemasan :
Kemasan produk memperlihatkan jenis bahan kemasan yang digunakan
pada permukaan produk . Jenis kemasan yang digunakan akan meletakkan
sesuatu produk pada tahap kualiti tertentu. Aplikasi bahan kemasan
berkualiti mampu mengubah penampilan produk ,selain menjadi lebih
menarik ia menjadi produk lebih berkualiti dan tahan.Ini adalah kerana
setiap lapisan kemasan yang disalut pada permukaan akan memberi
kelebihan dan seterusnya meningkat kualiti produk. Contohnya lapisan
sintetik seperti polyurethane mampu menghalang kepanasan,kelembapan,
bahan kimia dan kehausan. Sealing boleh mengelakkan perubahan
kandungan lembapan dalam kayu (boleh menyebabkan pengecutan,sepihan
dan mengeleding)

Contoh pernyataan pada produk


 Rosewood dengan lapisan venir pada top table
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(1/7) Muka: 6 Drpd: 7

6.0 LUKISAN PRODUK


Lukisan produk melalui Pelan cetak biru adalah dokumen yang membolehkan
kerja –kerja pembinaan produk dapat dilakukan. Sebagai contoh pelan dibawah
menunjukkan Meja Serbaguna lengkap dengan ukuran bahagian-bahagiannya.
Berdasarkan pelan tersebut, kerja-kerja melibatkan rancang tanda , penandaan
dan pengukuran perlu dilakukan terlebih dahulu. Proses tersebut melibatkan
komponen Papan Atas,Rel Atas,Kaki Meja dan Rak Bawah

Meranti dengan kemasan venir


pada top table

7.0 SAMPEL PRODUK


Sampel produk adalah produk contoh yang dibina dengan rekabentuk sebenar
mengikut pelan produk untuk dipamer atau persembahan sebagai produk yang
akan dipasarkan. Ia hanya diagih ddi lokasi stor.

Tujuan
 Sebagai sebahagian dari staretgi bagi menggalak dan mendorong
pelanggan,pengguna, penganjur atau pihak yang memerlukan supaya
menerima atau membeli produk berkenaan
 Untuk diberi kepada pelanggan atau pengguna samada dicaj atau percuma
supaya pengguna dapat mencuba produk sebelum membelinya.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(1/7) Muka: 7 Drpd: 7

Bahan Rujukan

1. Understanding the Basics of Wood, Furniture Specification ...


reslife.net/html/facilities

2. Storage Furniture
www.mnhs.org/.../StorageFurniture_001.pdf

3. Operations Work Order Requests


www.mghihp.edu ›

4. Furniture Hardware Inspection Processes


www.intouch-quality.com

5. Storage Tips - Southside Mini Storage


icstorage.com/storage-tips.html

6. Chris H. Groneman, 1964. GeneralWood Working. London: Mc Graw-Hill Pubication

7. John L.Feirer,1963. Advanced Wood Work and Furniture Making. Illinois: Chas. A
Bennett Co.

8. Willis H. Wagner, 1987 Modern Carpentry US, The Goodheart-Willcox Company,


Inc.

9. John A. Walton A 1974 Woodwork in Theory and Practice, Australian Publishing


Company PTY. LTD
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN
RB-050-2: 2012
KOD DAN NAMA
FURNITURE PRODUCTION OPERATION
PROGRAM
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)
TAHAP TAHAP DUA (2)

NO. DAN STANDARD


SK03 MENYEDIAKAN KOMPONEN PERABOT
KANDUNGAN

3.1 MENGENAL PASTI KEPERLUAN KERJA.


3.2 MENGENAL PASTI SPESIFIKASI
PESIFIKASI KOMPONEN
PERABOT.
NO. DAN STANDARD
3.3 MEMBENTUK MENGGUNAKAN MESIN.
PEMBELAJARAN
3.4 MEMBUAT LUBANG DAN PUTING.
3.5 MENEBUK LUBANG.
3.6 MELELAS PERMUKAAN KAYU.
3.7 MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI
AKTIVITI.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(2/7) Muka : 1 Drp : 6

TAJUK: SPESIFIKASI KOMPONEN PERABOT

TUJUAN:

Pelatih yang berjaya menamatkan modul ini boleh mengenalpasti


ngenalpasti SPESIFIKASI
KOMPONEN PERABOT produk dapat dihasil dengan lebih ber kualiti, dan menepati
spesifikasi yang ditetapkan.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(2/7) Muka: 2 Drpd: 6

1.0 PENGENALAN
Penyediaan komponen perabot erabot dibuat berdasarkan pelan produk.
Penghasilannya hendaklah bertepatan dengan spesifikasiifikasi yang biasanya
dinyatakan dalam pelan produk. Oleh itu pengenalpastian
alpastian spesifikasi yang ttepat
akan menjadikan penyediaan
penyediaan komponen perabot lebih seragam. Ini akan
memudahkan pemasangan perabot dan menjadikan binaannya lebih berkualiti.

2.0 SPESIFIKASI KOMPONEN PERABOT

 Komponen perabot adalah bahagian-bahagian


bahagian bahagian perabot yang dibina untuk
rekabentuk sesuatu perabot supaya ia boleh diguna dan dipasang menjadi
satu binaan lengkap .

Diantara jenis komponen perabot adalah :

Papan atas meja Papan muka laci


kaki meja Kerangka muka
panel sisi berglu kumai
Pintu kabinet Kerangka gambar

Gambarajah menunjukkan sampel komponen perabot


NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(2/7) Muka: 3 Drpd: 6

 Ketepatan binaan juga bergantung kepada komponen-komponennya


komponen komponennya yang
dihasil mengikut spesifikasi yng ditetapkan. Specifikasi komponen adalah
kenyataan bertulis tentang kerektristik sesuatu item bagi memud
memudahkan
perolehan atau pengeluaran dan penerimaan. Perincian lanjut telah dijelaskan
dalam aktiviti kerja 1.1 Mengenalpasti Keperluan Kerja.

3.0 PENGASINGAN /SEREGATION


SEREGATION

Definisi:
Merupakan proses mengasing komponen mengikut kualiti dan spesifikasi dengan
memisah kelompok komponen kepada kumpulan-kumpulan.
kumpu

3.1 Tujuan:
Dalam industri pembuatan perabot, unit pengasingan dan proses bertujuan:
i. Mengubah suai karektristik fizikal bagi memudahkan
memudahkan pemindahan
komponen-komponen
komponen yang diperlukan
ii. Menyingkirkan komponen tertentu.
tertentu
 Mengasing komponen yang mempunyai saiz berbeza.
 Menyingkir
ngkir komponen bersaiz lebih atau kurang
iii. Menyediakan kayu yang disaizkan untuk proses pemesinan seterusnya
iv. Menyediakan komponen yang telah siap untuk kerja pemasangan

Gambarajah menunjukkan komponen


kompone perabot yang disediakan
sediakan untuk pemasangan

4.0 PENGELASAN PENGASINGAN KOMPONEN


Pengasingan boleh dilaku
lakukan mengikut pengelasan berikut:
i) Spesis
ii) Warna
iii) Gred
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(2/7) Muka: 4 Drpd: 6

4.1 Pengasingan Komponen mengikut spesis

Pengasingan dibuat berdasarkan jenis kayu

KUMPULAN NAMA
KAYU
Balau
Cengal
Kulim
Mertas
Kayu Keras Berat
Resak
Merbau
Tembusu
Kapur
Kempas
Keruing
Kayu Keras
Merawan
Sederhana berat
Tualang
Rengas
Jelutong
Kayu getah
Meranti
Kayu Keras Ringan
Nyatuh
Ramin
Sepetir
Damar minyak
Kayu Lembut Podo
Sempilur

Contoh dari beberapa jenis


kayu

4.2 Pengasingan Komponen mengikut Warna Kayu


 Dalam sesuatu Spesis kayu, warna asalnya menunjukkan perbezaan
pada kayu teras dan kayu gubal. Ia menunjukkan spesis kayu yang
sama mempunyai perbezaan warna semulajadi walaupun dalam satu
pokok.
 Biasanya kayu teras merupakan bahagian utama kayu yang lebih gelap ,
menjadikannya lebih tumpat daripada kayu gubal.Ia memberi gambaran
bahawa warna kayu yang gelap adalah lebih keras dan memberi jawapan
bahawa kekerasan kayu menjadikannya lebih kuat dan tahan.
 Oleh itu pengasingann komponen berasas warna kayu dilakukan
bagi penentuan ketahanan dan kekuatan kayu berkenaan .

kayu Teras
Kayu Gubal
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(2/7) Muka: 5 Drpd: 6

4.3 Pengasingan Komponen mengikut Gred


Komponen perabot dihasilkan mengikut spesifikasi dan di kelompok
mengikut penampilan dan kecacatan asal pada kayu dan kecacatan berlaku
semasa pemprosesan. Berdasarkan penampilan dan kecacatannya,
komponen perabot dikelas dalam 3 gred utama iaitu;

Gred l Gred terbaik dimana komponen bebas dari kecacatan asal dan
pemesinan
Gred ll Gred sederhana. Ia melibatkan komponen yang terdapat
kecacatan ringan yang boleh dibaiki dan diguna semula
Gred lll Mempunyai kecacatan pada permukaan samada kecacatan asal
atau disebabkan pemesinan. Ia sesuai digunakan untuk aplikasi
kos rendah dan mampu menyediakan produk yang boleh
diterima apabila cat atau kemasan kedap digunakan
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(2/7) Muka: 6 Drpd: 6

Bahan Rujukan

1. Separation, Processing and Transformation, Ch.9


www.csupomona.edu/

2. Specifications for FURNITURE COMPONENTS - ITTO


www.itto.int/

3. Hardwood Product Classification - Armstrong


www.armstrong.com/.../hardwood-classi.

4. Chris H. Groneman, 1964. GeneralWood Working. London: Mc Graw-Hill Pubication


5. John L.Feirer,1963. Advanced Wood Work and Furniture Making. Illinois: Chas. A
Bennett Co.
6. Willis H. Wagner, 1987 Modern Carpentry US, The Goodheart-Willcox Company,
Inc.
7. John A. Walton A 1974 Woodwork in Theory and Practice, Australian Publishing
Company PTY. LTD
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN
RB-050-2: 2012
KOD DAN NAMA
FURNITURE PRODUCTION OPERATION
PROGRAM
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)
TAHAP TAHAP DUA (2)

NO. DAN STANDARD


SK03 MENYEDIAKAN KOMPONEN PERABOT
KANDUNGAN

3.1 MENGENALPASTI KEPERLUAN KERJA.


3.2 MENGENALPASTI KOMPONEN PERABOT.
NO. DAN STANDARD 3.3 MEMBENTUK MENGGUNAKAN MESIN.
PEMBELAJARAN 3.4 MEMBUAT LUBANG DAN PUTING.
3.5 MENEBUK LUBANG.
3.6 MELELAS PERMUKAAN KAYU.
3.7 MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI
AKTIVITI.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(3/7) Muka : 1 Drp : 13

TAJUK: MEMBENTUK KAYU

TUJUAN:
Pelatih yang berjaya menamatkan modul ini boleh melaksanakan kerja
kerja-kerja
Membentuk kayu dengan menggunakan mesin pembentuk supaya produk dapat
dihasilkan . menepati spesifikasi yang ditetapkan.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(3/7) Muka: 2 Drpd: 13

1.0 PENGENALAN
Membentuk kayu adalah operasi pelbagai rupa bentuk kayu melalui proses
memotong pelbagai lengkong dan bulatan. Proses ini dilakukan dengan
menggunakan mesin-mesin pembentuk. Untuk menggunakan mesin pembentuk
memerlukan pengetahuan asas tentang prosedur, kaedah operasi dan fungsi
komponen mesin berkenaa

2.0 ASAS OPERASI MESIN PEMOTONG DAN PEMBENTUK


Kerja-kerja membentuk kayu biasanya menggunakan mesin-mesin berikut:
i) Gergaji Pita
ii) Gergaji Jig
iii) Mesin Pengumai Mudahalih /Portable Router/ -
iv) Mesin Pengumai Spindle-

Setiap mesin mempunyai prosedur kerja serta kaedah operasi sendiri. Dalam
proses membentuk kayu, templat seringkali

2.1 Jenis-jenis Templat


Templat terdiri daripada templat kertas dan templat keras . Templat keras
pula terdiri daripada jig dan fixture.

Fixture
 Perkakasan yang memegang dan menyokong bendakerja yang tidak
dapat berdiri sendiri semasa operasi.
 Bendakerja disokong fixture berkedudukan tetap dan hanya alat yang
bergerak bagi melakukan operasi.
Jig
 Perkakasan templat yang dibuat dalam pelbagai corak bagi membentuk
bendakerja .
 bertujuan melakukan dua kerja iaitu memegang bendakerja sambil
memandu alat untuk menyelesaikan operasi. Contoh jig : Dalam operasi
menyalin kunci dimana kunci asal diguna sebagai jig untuk memandu
alat bagi membentuk kunci kedua sama seperti kunci asal.
 Jig tidak berkedudukan tetap tetapi bergerak untuk menyuap bendakerja
kepada alat. Alat berada dalam kedudukan tetap bagi menerima
bendakerja.
NO. KOD RB--050-2:2012/SK03/P(3/7) Muka: 3 Drpd: 13

2.2 Jenis-jenis
jenis jig dan fixture untuk kerja membentuk
i) Jig Pemuting
ii) Jig Bajang
iii) Jig Melubang
iv) Jig pengemas/Trim
pengemas/ Jigs
v) Taper Jig
vi) Jig Menebuk/boring
Menebuk/ Jigs
vii) Jig Kompas

Jig Pemuting Jig Bajang


Trim Jig

Taper jig Jig Menebuk

Jig melubang
Jig Kompas
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(3/7) Muka: 4 Drpd: 13

i) Fixture mengumai tepi


ii) Fixture menggerudi
iii) Fixture mengerat serong

Fixture mengerat serong dengan Fixture Mengumai tepi


gergaji lengan

Fixture menggerudi

2.3 Penyediaan Jig dan Fixture


Pembinaan jig yang sesuai perlu menepati bentuk profil produk dan
spesifikasi. Jika produknya melengkung maka jig dan fixture berbentuk
sama . Bahan yang digunakan untuk pembinaan Jig /Fixture adalah Kayu
Padu, MDF dan Papan Serau/Particle Board. Prosedur penggunaannya
memerlukan sokongan dan pegangan oleh apit supaya tidak mudah
bergerak semasa operasi.

2.4 Spesifikasi Produk


Spesifikasi menjelas ciri-ciri produk berkaitan nama
pengusaha/pengilang,model atau nombor komponen dan rekabentuk
kemasan bahan
i) Nama Pengilang : (jika berkaitan)
ii) Dimensi : 725mmx 1650mm (29” x 66”)
iii) Bahan: Kayu Padu Nyatoh
iv) Kemasan
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(3/7) Muka: 5 Drpd: 13

Dalam pembinaan jig dan fixture spesifikasi dinyatakan sebagaimana


berikut:

 Nama Produk : Jig Taper


 Saiz /Ukuran
i) 32mm x 60mm Panjang hendaklah sesuai
dengan meja mesin gergaji
ii) 37mm x 45mm
piring

.
 Bahan : Kayu Padu Meranti

 Nama Produk : Grooving Jig


 Ukuran kayu
i) 20mm x 100mm x 2 keping
ii) 20mm x 50mm x 2 keping

 Bahan : Kayu Padu Meranti

3.0 MEMBENTUK KAYU

Proses membentuk kayu terbahagi kepada 3 kaedah iaitu


i) Memotong lengkung/Scooping
ii) Melarik
iii) Mengumai

3.1 Membentuk kayu menggunakan GERGAJI PITA

Gergaji pita merupakan salah satu jentera untuk kerja-kerja kayu yang mana
ianya digunakan untuk memotong lengkok bulatan bahagian luar.Selain dari
itu ianya juga boleh digunakan untuk membelah.mengerat,membuat puting
dan sebagainya. Mesin gergaji pita mendapat nama dari bentuk matanya
berupa pita dan ukurannya diambil adalah mengikut ukuran garisan pusat
roda yang memegang dan memutarkan matanya,iaitu boleh didapati dari
12in. (305 mm) hingga 36 in. (915 mm). Mesin ini mengandungi mata yang
lembut dibuat khas berbentuk pita melilit di antara dua roda.Satu meja kerja
disediakan diantara kedua-duanya untuk menyangga bendakerja semasa
menggergaji.Semua anggotanya dipasang dan disangga di atas satu rangka
besi tuangan.Kuasa tenaga biasanya didapati dari satu nombor elektrik
terdiri daripada 1/3 hingga ½ kuasa kuda. Sila lihat rajah dibawah.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(3/7) Muka: 6 Drpd: 13

Pengadang Roda
Roda/Takal Atas

Pelindung Mata Gergaji

Meja kerja

Roda/Takal Bawah Mata Gergaji Pita

Perincian lanjut langkah kerja dijelaskan dalam kertas Kerja

3.2 Membentuk kayu menggunakan GERGAJI JIG


Gergaji Jig adalah salah satu dari mesin pembentuk yang sering digunakan
dalam indusri perabot . Mesin pembentuk yang paling ringkas dan mudah
dikendalikan adalah Gergaji Jig Mudahalih.Ia cukup ringan dan mudah
digunakan. Sesuai untuk pemotongan lengkong bagi bendakerja yang nipis.

i) Gergaji jig mudahalih


Gergaji jig mudahalih adalah mesin yang sangat berguna untuk kerja-
kerja pemotongan lengkung sebelah dalam atau sebelah luar. Selain
dari itu ia juga digunakan untuk memotong, membelah, memotong
serong dan lain-lain. Ia mempunyai tapak (Base or Shoe) yang boleh
disendengkan dengan melonggarkan liut seperti membuat potongan
serong (Bevel) .selain dari memotong tegak 90 darjah. Dengan
menggunakan mata gergaji yang halus, mesin ini mampumembuat
lengkok yang berjejari kecil.Kebanyakan gergaji jig telah tersedia
dengan pemandunya Kegunaannya cukup meluas sekali bagi
mendapatkan pemotongan yang lurus dan tepat walaupun pada
dasarnya mesin ini digunakan bagi memotong lengkungan. Sebagai
contoh dengan menggunakan pemandu ianya dapat memotong
bulatan,memotong serong (Bevel) dan memotong lurus.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(3/7) Muka: 7 Drpd: 13

Mata Gergaji Jig

3.3 Membentuk kayu menggunakan mesin PENGUMAI SPINDLE


Dalam kerja-kerja membentuk kayu, mesin pengumai spindle merupakan
alat yang sering digunakan. Oleh kerana operasinya agak rumit kerana
melibat banyak pelarasan, pada mesin, pengetahuan mengendalikannya
perlu dibekalkan kepada pelatih

i) Mesin pengumai spindle

Pengumai spindle adalah mesin yang mampu melakukan pelbagai kerja


bagi kayu padu atau kilang memproses panel. Ia diguna untuk
membentuk,melurah,memuting dan mengumai dengan menggunakan
blok mata yang sesuai untuk kerja yang dilakukan.. Bahan-bahan yang
boleh diproses dengan mesin ini ialah kayu padu,plywood,papan
serpih,MDF dan sebarang papan gentian. Terdiri sama ada suapan
manual atau automatik dengan kelajuan pelbagai. Binaan mesin terdiri
dengan (i)Batang/spindle utama (ii) Pemilih Kelajuan Spindle (iii)
Pengadang (iv) Pemandu untuk templat kerja pengilangan (v) Unit
Tekanan.
NO. KOD RB--050-2:2012/SK03/P(3/7) Muka: 8 Drpd: 13

Blok mata pemotong

Jenis-jenis mesin pengumai


a) Mesin Pengumai Satu Spindle.
b) Mesin Pengumai Dua Spindle

Melaras mesin pengumai Satu spindle


a) Letakkan sekeping kayu skrap di atas meja mesin.
b) Longgarkan kekunci pelaras dan naikkan spindle sehingga bentuk mata
pemotong berpadanan dengan rekabentuk yang dikehendaki
berpandukan kayu yang diletak tadi.

KEKUNCI PELARAS

c) Kunci atau ketatkan spindle.


d) Laraskan kedua-dua
kedua pengadang pandu /fence iaitu pengadang pandu
belakang dan hadapan. Gerakkan ke depan atau kebelakang mengikut
keperluan. Pastikan kedua-duanya
kedua duanya selari. Bagaimanapun pengadang
pandu belakang perlu disesuaikan kedudukanya supaya ia dapat
menerima kayu yang dikumai dengan rapat.(pengadang
rapat.(pengadang pandu belakang
dilaras
as ke depan sedikit).
sedikit)
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(3/7) Muka: 9 Drpd: 13

PENGADANG PANDU HADAPAN

PENGADANG PANDU BELAKANG

3.4 Membentuk kayu menggunakan mesin PENGUMAI ROUTER


MUDAHALIH
Mesin ini digunakan pada umumnya untuk membentuk pelbagai kumai pada
satu-satu permukaan atau tepi kayu, dengan menggunakan berbagai bentuk
mata pemotong. Hasil daripada potongan tadi, digunakan pada perabot
serta kerja-kerja kayu supaya menaikkan lagi mutu kerja tersebut.

i) Mesin Pengumai Mudahalih /Portable Router

Mesin Pengumai Mudahalih bertujuan untuk membentuk sisian kayu.


Menggunakan mesin pengumai mudahalih memerlukan mesin
digerakkan disepanjang sisian kayu atau panel. Pergerakannya perlu
seimbang dan tidak terlalu laju atau tidak terlalu perlahan yang boleh
menyebabkan bendakerja terbakar.

Pelaras Kedalaman suis

Pemegang Pemandu

Pemegang mata
Tapak
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(3/7) Muka: 10 Drpd: 13

4.0 JENIS-JENIS MATA PEMBENTUK


i) Mata pelarik
 Pahat Kuku Pelarik/Gouge
Saiznya antara 6mm-37mm.Diguna untuk membuang atau memoton
permukaan yang kasar dengan segera,mengikis dan melarik cekong.

 Pahat Pelarik: Pahat Serong/Skew


Saiznya antara 6mm-37mm.Diguna untuk meratakan lurah-lurah yan
dibuat oleh pahat kuku,meratakan permukaan selinder dan membuat
kumai-kumai cembung. Hujung matanya boleh diguna untuk menanda
tempat-tempat cekong atau kumai cembong.

 Alat Pengasing/ Parting tools


Biasanya + 4mm lebar hujung matanya.Kegunaannya ialah untuk
mengasingkan keping-keping dan menanda panjang.

 Pahat Hujung Bulat/ Round nose


Diguna untuk membuat cekong seperti mangkok dan lain-lain.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(3/7) Muka: 11 Drpd: 13

ii) Mata Pengumai


Mata pengumai untuk mesin pengumai mudahalih terdiri dari dua kategori
iaitu mata dengan pemandu dan mata tanpa pemandu.

Terdiri dari 2 kumpulan mata iait mata lurus dan mata berprofil. Mata
berprofil terdiri dari pelbagai corak. Diantara bentuk mata yang biasa
digunakan ialah:

Ogee with fillet bit


Bevel Ogee bit Corner beading bit
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(3/7) Muka: 12 Drpd: 13

UJI DIRI

1) Apakah kegunaan atau tujuan mesin pengumai mudah alih ?

.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(3/7) Muka: 13 Drpd: 13

Bahan Rujukan

Chris H. Groneman, 1964. GeneralWood Working. London: Mc Graw-Hill Pubication

John L.Feirer,1963. Advanced Wood Work and Furniture Making. Illinois: Chas. A
Bennett Co.

Tang Boon Tong, 2000. Teknologi Binaan Bangunan. Kuala Lumpur: Dewan bahasa
dan Pustaka

Willis H. Wagner, 1987 Modern Carpentry US, The Goodheart-Willcox Company, Inc.
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN
RB-050-2: 2012
KOD DAN NAMA
FURNITURE PRODUCTION OPERATION
PROGRAM
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)
TAHAP TAHAP DUA (2)

NO. DAN STANDARD


SK03 MENYEDIAKAN KOMPONEN PERABOT
KANDUNGAN

3.1 MENGENALPASTI KEPERLUAN KERJA.


3.2 MENGENALPASTI KOMPONEN PERABOT.
NO. DAN STANDARD 3.3 MEMBENTUK MENGGUNAKAN MESIN.
PEMBELAJARAN 3.4 MEMBUAT LUBANG DAN PUTING.
3.5 MENEBUK LUBANG.
3.6 MELELAS PERMUKAAN KAYU.
3.7 MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI
AKTIVITI.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(4/7) Muka : 1 Drp : 11

TAJUK: MEMBUAT LUBANG DAN PUTING. MENGGUNAKAN MESIN PELUBANG DAN


PEMUTING

TUJUAN:

Pelatih yang berjaya menamatkan modul ini boleh melaksanakan kerja


kerja-kerja melubang
dan membuat puting dengan menggunakan mesin pelubang supaya produk dapat
dihasilkan dan menepati spesifikasi yang ditetapkan.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(4/7) Muka: 2 Drpd: 11

1.0 PENGENALAN

Kerja-kerja menebuk lubang


lubang dilakukan dalam dalam kerja
kerja-kerja tanggam
khususnya
nya tanggam lubang dan puting.
puting Pembinaan produk seperti pintu ,meja
dan kerusi biasanya menggunakan mesin pelubang dalam operasinya
operasinya.

2.0 MESIN PENEBUK LUBANG DAN KELENGKAPAN (MORTISING


MORTISING MACHINE
MACHINE)
Mesin pelubang digunakan untuk menebuk lubang atau tetingkat pada kayu
yang akan digunakan dalam pembinaan tanggam lubang dan puting dengan
cara cepatat dan tepat. Biasanya ia dijalankan dengan kuasa motor elektrik dan
dioperasi dengan cara merendahkan perkakasan melubang ke bendakerja
yang diapit pada meja mesin.Lubang dibentuk dengan melakukan berulang
kali turun-naik
naik mata pahat ke bahagian benda kerja.

Lengan tuil
motor

Pelaras lintang
pagar
meja
Kedudukan kayu yang dikerjakan
Putaran oblik

Pelaras tinggi
Pelaras datar sisi

Mesin pelubang

2.1 Bahagian-bahagian
bahagian utama mesin pelubang pahat.
pahat
i. Badan:- Ia diperbuat daripada keping keluli atau besi tuangan untuk
menanggung bahagian-bahagian
bahagian yang lain.
ii. Aci:- Ia adalah sebahagian daripada badan pelubang yang berfungsi
melaras motor untuk dinaikkan atau diturunkan.
iii. Motor:- Ia berkuasa elektrik yang
yang memusingkan mata gerudi untuk
menebuk lubang.
iv. Kepala pahat dan mata gerudi:-
gerudi: Kepala pahat berbentuk segi empat
dengan hujungnya tajam dan berliang di tengahnya. Saiznya dari 6mm
6mm.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(4/7) Muka: 3 Drpd: 11

v. Pemijak dan lengan tuil:- Apabila membuat lubang, hendaklah memijak


pemijak atau menarik lengan tuil dengan tangan ini supaya pahat
menembusi lubang. Pemijak dan lengan tuil ini dikaitkan pada motor
yang dilaras pada aci untuk dinaikkan dan diturunkan.

vi. Meja:- Ia di perbuat daripada besi tuangan dan di tempatkan di tengah


badannya untukmenyokong kayu yang akan dilubangkan.

vii. Pagar atau penahan benda:- Pagar ini adalah daripada kepingan besi
yang dipasangkan di sebelah belakang meja untuk menahan kayu yang
diapit untuk dikerjakannya.

viii. Apit sekeru:- Apit ini ditempatkan di hadapan meja untuk mengapit
kayu yang dikerjakan supaya lubang dapat dibuat dengan tepat dan
selamat.

ix. Roda pelaras:- Roda pelaras ini digunakan untuk menggerakkan meja
kekiri atau kekanan semasa membuat lubang. Satu lagi roda pelaras
mengawal gerakan meja sama ada kehadapan atau kebelakang.

x. Suis:- Suis ini mengawal kuasa elektrik yang disambung kepada motor.

3.0 JENIS-JENIS PELUBANG

Terdapat 3 jenis mesin pelubang yang boleh digunakan dalam perusahaan


kayu.
i) Mesin pelubang pahat:-
Mesin ini menggunakan pelubang pahat yang bersegi empat dan mata
gerudi bulat untuk menghasilkan lubang.
ii) Mesin pelubang pahat bersalingan.
Ia mempunyai batang besi padu bergigi pada mata pemotongnya Lubang
pada kayu dibuat secara menegak dan secara mendatar. dengan putaran
mata .
iii) Mesin pelubang rantai :-
Ia mempunyai mata pemotong yang berupa rantai kecil dan menghasilkan
lubang yang berbentuk bulat di bahagian bawah lubang.

Antara tiga jenis mesin ini, mesin pelubang pahat adalah biasa didapati dalam
bengkel tetapi pelubang pahat bersalingan kian digemari dalam perusahaan
kayu.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(4/7) Muka: 4 Drpd: 11

MESIN PELUBANG
3.1 Mesin Pelubang Pahat.
Pahat
 Mesin ini menggunakan pahat berongga untuk membuat lubang yang
mana pahat tersebut diikat pada spindle (gandar) menegak yang bolih
diturun/naik dengan menggunakan padel tangan yang biasanya dipasang
di bahagian tepi jentera atau menggunakan padel kaki.
 Jentera ini dikendalikan dengan menggunakan cara manual (Manual
(Manually
operated) dengan bantuan motor elektrik untuk menjalankannya.
 Pahat berongga yang berbentuk empat segi bahagian hujungnya,
mempunyai gerudi mata penebuk dibahagian dalamnya.
 Mata gerudi ini menebuk kayu sementara mata pahat berongga
memotong bahagian sudut lubang.
 Tatal-tatal
tatal kayu ditarik ke atas, keluar melalui lubang pada bahagian
dinding mata pahat.
 Biasanya ukuran yang ditebuk dengan menggunakan pahat berongga
adalah bergantung pada ukuran pahat tersebut. Ukuran yang biasa
didapati
idapati adalah dari 6mm hingga 25mm.
 Pahat ini diasah di bahagian dalam hujungnya dengan menggunakan
batu asah conical atau dengan menggunakan keluli pengasah khas
berbentuk
tuk countersink kemudian bulu-bulu
bulu besi (burr) di bahagian
luarnya dibersihkan dengan
den batu asah minyak. Bahagian mata gerudi
penebuk pula diasah dengan mengikir bahagian dalam spurs serta atas
dan bawah bahagian tepi pemotong.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(4/7) Muka: 5 Drpd: 11
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(4/7) Muka: 6 Drpd: 11

3.2 Mesin Pelubang Rantai.


Rantai
 Bahagian-bahagian
bahagian jentera pelubang rantai pada umumnya sama
sahaja dengan jentera pahat berongga kecuali Mata penebuknya terdiri
daripada rantai yang mempunyai pemotong berbentuk cangkok. Rantai
ini dipasang pada bar besi yang mana bar tersebut mempunyai roda
bergigi (sprooket)untuk memegang rantai.
 Roda bergigi ini dipasang pada gandar (spindle) motor bagi
menggerakkan rantai.
 Bagi memberikan rantai bergerak dengan bebas, satu roda yang
berpusing bebas dipasang pada bahagian hujung bar besi tersebut.
 Ukuran rantai yang biasa digunakan adalah dari 3mm hingga 31mm
ketebalannya, dan dari 19mm hingga 75mm kelebarannya.
 Sudut cangkok pada mata pemotong rantai, diasah diantara 20º hingg
25º denganalat pengasah khas yang biasanya terpasang pada
bahagian jentera penebuk lubang.
 Ukuran lubang yang hendak ditebuk adalah bergantung pada ukuran
rantai tersebut.
tersebut
 Selain daripada lmembuat lubang, penebuk rantai ini juga boleh
digunakan untuk membuat
membuat lurah atau tingkat sepanjang urat
urat.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(4/7) Muka: 7 Drpd: 11

4.0 FUNGSI MESIN

Ketiga-tiga mesin ini adalah digunakan


untuk membuat lubang pada kayu
seperti membuat tanggam lubang dan
puting.
Semua tanggam-tanggam
tanggam seperti
dalam rajah boleh dilakukan dengan
operasi mesin pelubang.
pelubang

5.0 OPERASI MESIN PELUBANG DAN KELENGKAPAN

Mesin pelubang beroperasi dengan kepala berkuasa bergerak ke atas dan ke


bawah melalui pergerakan gelungsor pada tiang. Ia mempunyai sistem pandu
bergear yang mengerakkan kepala berkuasa ke atas dan kebawah selari dengn
pergerakan pemegangnya. Mesin yang mempunyai meja perlu dipasti
kepersegian dengan mata pelubang. Kombinasi si antara mata pahat dan mata drill
akan membentuk lubang yang tepat dan persegi yang mana mata drill menebuk
terlebih dahulu sebelum mata pahat membentuk seginya.Ia dilakukan dengan
membuat turun-naik
naik mata pahat ke bahagian bendakerja berulang
berulang kali.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(4/7) Muka: 8 Drpd: 11

6.0 MESIN-MESIN DAN PERALATAN MEMUTING


Operasi memuting boleh dilakukan dengan peralatan tangan dan mesin-mesin
berikut:
i) Gergaji puting dan alat-alat tangan
ii) Mesin Pemuting
iii) Mesin Gergaji Lengan
iv) Mesin Pelurus
v) Mesin Gergaji Piring

6.1 Jenis-Jenis Mesin Pemuting


Secara khususnya operasi memuting melibatkan 2 jenis mesin pemuting
iaitu:
i) Mesin Pemuting Satu Hujung
ii) Mesin Pemuting Dua Hujung

Mesin Pemuting Satu Hujung Mesin Pemuting Dua Hujung

i. Mesin Pemuting Satu Hujung


Permuting satu hujung berfungsi memotong puting pada satu hujung kayu
sahaja dalam satu operasi. Jika hujung kayu yang lain hendak dibuatkan
puting, operasi kedua hendaklah dilakukan.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(4/7) Muka: 9 Drpd: 11

ii. Mesin Pemuting Dua Hujung


Pemuting dua hujung berfungsi memotong puting pada kedua-dua hujung
kayu dalam satu operasi. Mesin ini juga boleh digunakan untuk memotong
dado dan kumai yang lain. (rajah)

6.2 Bahagian-bahagian utama mesin pemuting.


 Kepala pemuting – kepala ini terdiri daripada rola besi bulat, mempunyai
tiga alur untuk menerima pisau pemotong dan empat alur untuk menerima
taji (spur). Sepasang kepala pemuting dipasangkan pada atas dan bawah
meja supaya puting dapat dibuat sekaligus.
 Gergaji bulat. Gergaji ini memotong hujung puting yang berlebihan dan
mendapatkan hujungnya berbentuk sudut tepat. Gergaji ini berbentuk
bulat dan bergigi mengerat.
 Kepala Koping - kepala ini berfungsi membuat koping pada bahu puting.

Rajah menunjukkan bahagian dan struktur kepala permuting


NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(4/7) Muka: 10 Drpd: 11

UJI DIRI
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(4/7) Muka: 11 Drpd: 11

Bahan Rujukan

Chris H. Groneman, 1964. GeneralWood Working. London: Mc Graw-Hill Pubication

John L.Feirer, 1963. Advanced Wood Work and Furniture Making. Illinois: Chas. A Bennett Co.

Tang Boon Tong, 2000. Teknologi Binaan Bangunan. Kuala Lumpur: Dewan bahasa dan
Pustaka
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN
RB-050-2: 2012
KOD DAN NAMA
FURNITURE PRODUCTION OPERATION
PROGRAM
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)
TAHAP TAHAP DUA (2)

NO. DAN STANDARD


SK03 MENYEDIAKAN KOMPONEN PERABOT
KANDUNGAN

3.1 MENGENAL PASTI KEPERLUAN KERJA.


3.2 MENGENAL PASTI KOMPONEN PERABOT.
NO. DAN STANDARD 3.3 MEMBENTUK MENGGUNAKAN MESIN.
PEMBELAJARAN 3.4 MEMBUAT LUBANG DAN PUTING.
3.5 MENEBUK LUBANG.
3.6 MELELAS PERMUKAAN KAYU.
3.7 MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(5/7) Muka : 1 Drp : 15

TAJUK : MENEBUK LUBANG

TUJUAN:
Kertas ini menerangkan tentang :-

1. Jenis-jenis mesin penebuk lubang


2. Melaras mesin penebuk lubang berdasarkan SOP
3. Menggunakan mesin penebuk lubang mengikut SOP
4. Membuat jig dan penetap.
5. Menguji dan mengemas hasil kerja dengan betul.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(5/7) Muka: 2 Drpd: 15

1.0 PENGENALAN

Dalam kerja kayu Istilah boring merujuk kepada proses menebuk lubang yang
melebihi saiz garis pusat 6mm. Terdapat 2 jenis kerja menebuk iaitu;

i) Penebukan Tepat /Precision boring


Bagi pemasangan penetap kerana posisi lubang mesti tepat dari segi jarak,
saiz, kedalaman dan lokasi.

ii) Penebukan Separuh Tepat / Semi-precision drilling


Bagi memasang skru.

2.0 MESIN BORING DAN KELENGKAPAN


 Mesin boring diguna secara besar-besar dalam industri perkayuan
khususnya pembuatan perabot. Kerja-kerja khusus yang dilakukan ialah
melubang untuk penetap dan menebuk semula (reboring) pada produk kayu.
Terdapat beberapa jenis mesin dalam kategori boring menegak dan
melintang yang mampu menebuk lubang lurus dan bersudut dengan
ketepatan yang tinggi.

 Mesin boring bagi kategori ini mempunyai 3 konfigurasi asas iaitu;

a) Mesin untuk kerja kecil dan item bersaiz sederhana


Garis pusat spindle sehingga 125mm, meja bergerak dalam 2 arah pada
garis lurus dan penyokong pegun hadapan.

b) Mesin untuk kerja saiz sederhana dan item bersaiz besar.


Garis pusat spindle antara 100mm – 200mm , meja dan penyokong
hadapan bergerak dalam arah garis lurus.

c) Mesin untuk kerja item besar


Garis pusat spindle dari 125mm – 320mm tanpa meja.
Penyokong hadapan bergerak dalam satu atau dua arah.

Unit spindle yang menentukan tahap penggunaan mesin, terdiri dari spindle
berongga yang memegang platmuka dengan mata pemotong dan spindle
penebuk dalaman dipacu dalam arah berputar atau gerakan suapan
Kemampuan mesin boring meningkat dengan penggunaan unit spindle yang
mempunyai pacuan berasingan untuk platmuka dan spindle dalaman.
Kewujudan beberapa perkakasan sandaran pada mesin menjadikan jajaran
penggunaannya lebih luas.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(5/7) Muka: 3 Drpd: 15

4.0 JENIS-JENIS MESIN “BORING”


Mesin-mesin yang digunakan dalam operasi “boring” ialah seperti berikut:
i. Mesin pelubang mudahalih (portable drill)
ii. Mesin Pelubang Tekan (drill press)
iii. Mesin Pelubang Pahat (hollow chisel and mortiser)
iv. Mesin pelubang rantai (chain mortiser)
v. Multi head drilling machine,
vi. Mesin Pelubang Lintang ( horizontal drilling machine)

Mesin-mesin ini disediakan dalam pelbagai versi seperti berikut:


Tiga mesin pertama lebih mudah kendaliannya dan sesuai bagi pengeluaran
kecil berbanding dua mesin terakhir yang lebih sesuai untuk pengeluaran
besar/banyak serta memerlukan tempoh masa yang pendek dalam operasinya.

Mata Penebuk Berbilang Kepala


terpasang pada satu barisan dalam
posisi melintang

a) Throughfeed Machine
Mesin ini disediakan dengan 3 atau lebih kepala spindle dan
penghantar suapan(feeding conveyor)
Ia memerlukan pelarasan bagi setiap posisi spindle. Mampu menghasilkan
tebukan lubang paling tepat. Ia boleh menebuk secara melintang dan
menegak serentak dan diguna terutamanya dalam industri pembuatan
kabinet dapur atau perabot pasang siap.
Sesuai untuk pengeluaran komponen yang banyak.

b) CNC Boring Machine


Mesin ini mempunyai operasi spindle secara bebas, spindle boring
melintang, scoring saw, kepala penebuk lubang engsel dengan pelbagai
drill. Disediakan dengan pembetulan elektonik bagi memastikan padanan
yang tepat antara komponen. Mampu mengendalikan panel yang
panjangnya sehingga 3000mm.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(5/7) Muka: 4 Drpd: 15

5.0 FUNGSI MESIN PENEBUK/BORING


Mesin boring berfungsi untuk menebuk lubang secara tepat dari segi jarak ,saiz,
kedalaman dan lokasi.Ia boleh menebuk sama ada sama ada secara tunggal
pada satu bahagian atau berbilang lubang dalam sekali operasi. Mempunyai
“spindle” menegak atau melintang yang bergerak secara melintang dalam dua
arah garisan lurus supaya lubang dapat dijarakkan secara tepat. Operasi mesin
ini dilakukan untuk menebuk lubang dalam posisi menegak atau melintang Bagi
pengeluaran secara banyak, mesin boring dengan “multiple spindles”
digunakan.

6.0 OPERASI MESIN PENEBUK DAN KELENGKAPAN


Dalam operasi boring, lubang ditebuk bagi menyesuaikan dengan pemasangan
kelengkapan logam, penetap kayu, engsel, bold an sebagainya. Semua spindle
boleh di condongkan kepada 90° bagi memudahkan operasi boring menegak
dan melintang. Perlu dijelaskan yang mesin-mesin yang diguna dalam operasi
ini dipanggil mesin boring dan bukan mesin drill. Ini adalah kerana keperluan
tahap ketepatan yang tinggi dalam pembentukan lubang-lubang.

6.1 Operasi mesin Penebuk/Boring Melintang dan Menegak


Sesetengah mesin boring boleh menebuk secara melintang dan menegak
serentak. Dengan dua atau tiga mata drill yang dipegang kepada kepala
drill, jarak antara lubang dilaras dengan mengerakkan satu atau lebih
kepala drill tersebut. Pengadang dikemaskan pada meja untuk memegang
benda kerja. Dan hujung berhenti mengawal lokasi lubang. Pengadang
boleh dilaras kepada sebarang sudut bagi menebuk lubang secara
condong.Pedal kaki biasanya untuk menggerakkan meja atau kepala
penebuk masuk dan keluar bagi membuat potongan.Ketinggian meja boleh
ditinggi dan direndah untuk mengendali benda kerja yang mempunyai
ketebalan berbeza dan jenis boring yang akan dilakukan. Mesin boring
melintang mempunyai spindle melintang yang dipasang untuk bergerak ke
atas dan ke bawah sepanjang penyokong hadapan.
Secara umumnya semasa operasi dijalankan, bendakerja diletak di atas
meja mesin. Dengan menekan butang atau pedal kaki, apit “hold down”
akan memegang kemas bendakerja. Sama ada meja bergerak ke atas,
kepala spindle pada posisi tetap atau meja pada posisi tetap, dan kepala
spindle bergerak ke bawah, ia akan menebuk lubang pada posisi tepat
yang diperlukan.
Kebanyakan mesin boring mempunyai beberapa motor di bahagian atas
atau pada sisi untuk mesin melintang yang dihubungkan oleh gegelung
kepala drill secara individu. Pergerakan meja dilakukan dengan bantuan
tekanan angin atau hidraulik. Hidraulik digunakan apabila lubang besar
berbilang perlu ditebuk.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(5/7) Muka: 5 Drpd: 15
6.1.1 Perbezaan Operasi Antara Mesin Penebuk/Boring Melintang dan
Menegak

a. Mesin boring melintang merujuk kepada orientasi spindle mesin yang


menyediakan pergerakan utama atau spindle utama. Alat boring
dipegang secara melintang.
Ia disesuaikan untuk operasi drill dan boring pada benda kerja yang
bergaris pusat lebih kecil daripada panjangnya.

b. Mesin boring menegak merujuk kepada alat boring dipegang secara


menegak dan bergerak dalam arah menegak. Mesin boring menegak
di sesuaikan untuk operasi menebuk yang bergaris pusat lebih besar
daripada panjangnya.

7.0 MENEBUK /“BORING” BAHAN PRODUK


Sebelum memulakan operasi, kenalpasti dan tentukan jenis mata alat yang
sesuai untuk digunakan. Berikut adalah beberapa jenis mata standard;

7.1 Jenis Mata Gerudi dan Saiz

i. Straight Shank Twist Drill Bit


Digunakan untuk kerja-kerja kayu dan besi. Carbon-steel twist drill bit
digunakan untuk bergaris pusat 3mm hingga 18mm. Manakala high
speed steel bagi kayu dan besi berukuran 2mm hingga 12mm.

Twist bit

ii. Spur Bit


Ia seakan-akan twist drill mengandungi satu hujung yang tajam di tengah
dan dua spur ditepinya boleh menebuk lubang dengan lurus.

A- spur machine bit


NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(5/7) Muka: 6 Drpd: 15

iii. Multi Spur Bit (Flat Bottom Hole)


Mata gerudi yang sesuai untuk membuat lubang yang besar dengan
tepat. Sesuai untuk menebuk lubang pada papan lapis tanpa
mengoyakkan urat kayu. Ianya juga sesuai untuk melubang pada hujung
urat kayu. Berukuran garis pusat 12 mm hingga 6mm.

The multi- spur bit

iv. Fonstener Bit


Untuk menebuk lubang yang bulat dan mendapat tapak yang rata.
Panduan memotong menggunakan mata ini dari tepi tidak pada tengah-
tengah mata, berukuran 12mm hingga 50mm.

v. Speed Bit ( Spade Bit )


Digunakan untuk menebuk umum juga dipanggil flat power berukuran
6mm hingga 25mm. Setengahnya dibuat dengan menggunakan cutter
head.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(5/7) Muka: 7 Drpd: 15

vi. Rotary Hole Saw


Bagi memotong kayu, besi dan plastik mata yang digunakan berukuran
16mm hingga 87mm. Menggunakan mata ini hendaklah dengan kelajuan
yang rendah.

Hole skru

vii. Countersink Bit.


Digunakan untuk membuat lubang kepala skru.

Countersink bit

Drill countersinker

viii. Pergabungan Countersink, Shank Dan Drill Bit.


Mata ini membuat 3 operasi serentak untuk memasang sekeru kepala
benam. Hanya perlu memilih ukuran mata penebuk dan sekeru yang
betul.

Counter bore
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(5/7) Muka: 8 Drpd: 15

7.2 Menebuk Dengan Mesin Penebuk Spindle Tunggal /Single spindle


boring

Merupakan kaedah Penebukan Tepat /Precision boring


Mesin ini diguna untuk menenbuk semua jenis tanggam penetap. Meja
mesin boleh dinaik dan diturun dengan memutarkan roda pelaras.
Mempunyai apit pada mesin untuk memegang benda kerja. Mata
digerakkan dengan menekan pedal kaki. Kaedah menebuk seperti berikut:

i.Tandakan lokasi penetap pada benda kerja


ii.Pilih saiz mata yang sesuai dan pasang pada mesin
iii.Laraskan kedalaman lubang yang betul dengan menekan pedal kaki
iv. Laraskan pergerakan rod kawalan di belakang mesin
v. Periksa ketinggian mata dengan menurun-naik meja
vi. Pasangkan pengadang pada meja
vii. Laraskan apit supaya ia dapat mengapit benda kerja dengan pada meja.
viii.Uji pelarasan mesin dengan mencubanya pada kayu skrap. Jika semua
menepati keperluan, mulakan menebuk
ix. Hidupkan suis,suapkan mata bit perlahan pada benda kerja.

SPINDLE TUNGGAL

RODA
PELARAS

PEDAL KAKI

MESIN PENEBUK SPINDLE TUNGGAL

MESIN PENEBUK BERBILANG KEPALA


(MULTI HEAD DRILLING MACHINE)
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(5/7) Muka: 9 Drpd: 15

7.3 Menebuk dengan mesin Pelubang Mudahalih //Portable drill


Merupakan kaedah Penebukan Separuh Tepat / Semi-precision drilling
Terdapat tiga kategori mesin Pelubang Mudahalih /Portable drill iaitu
ringan, am dan kerja berat yang dihasilkan dalam beberapa saiz dan julat
laju. Mesin berkuasa ini direka bentuk untuk menembuk lubang yang
berlainan saiznya pada sebarang bahan seperti: kayu, konkrit keluli plastik
dan lain-lain lagi. Operasi dilakukan sepertimana berikut:
i. Tandakan posisi lubang pada benda kerja
ii. Bukakan rahang bindu
iii. Masukkan mata drill bit pada bindu dan dikunci dengan kekunci.
Terdapat juga pemasangan mata drill yang mempunyai slot dan hanya
perlu dimasukkan kedalam rahang bindu . Slot akan mengunci
pegangan hujung mata drill tidak perlu menggunakan kekunci chuck.
iv. Mulakan menebuk. Tebukan dilakukan secara bebas atau dengan
bantuan jig contonnya jika menebuk untuk penetap “dowelling jig
“digunakan.

GAMBARAJAH HEAVY DUTY PORTABLE DRILL

Cord strain
Aluminium
housing
Ball bearing
Key chuck
Pistol Grip
Handle Ball bearing
Motor cooling fan
Insulated trigger switch

Cord strain Pistol Grip


Field winding
Handle
Reduction gears

Geared key
chuck

Carbon Brushes

Armature
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(5/7) Muka: 10 Drpd: 15

7.3.1 Bahagian Handrill Dan Kegunaannya.

i. Badan:-
Bahagian ini dibuat dari aluminium jenis ringan, ia dilindungi jentera di
dalamnya. Ia mengandungi motor dan gear. Dimana kedua-dua alat ini
menghasilkan kelajuan dan keupayaan. Ada juga badan yang
diperbuat daripada plastik untuk mengurangkan bahaya kejutan
elektrik.
ii. Pemegang (Handle)
Ada berbagai-bagai bentuk pemegangnya. Ia memberi keselesaan
pada pengguna semasa menggunakannya.
iii. Bindu (Chuck)
Biasanya ada 3 rahang yang direka ditengah-tengah untuk memegang
mata gerudi. Rahang dibuka dengan memasang "sleeve" atau "chuck
key" ke arah berlawanan dengan pusingan jam. Setelah mata dipasang
kedalam rahang , sleeve atau chuck key tadi dipusingkan kesebaliknya
untuk mengetatkan mata gerudi. "Sleeve" atau "chuck key" atau "key
less" chuck dimasukkan ke dalam salah satu daripada 3 lubang oada
leher rahang itu. Untuk mempastikan mata gerudi itu ketat, pusingkan
chuck pada kedua-dua lubang sebelahnya.

Gambarajah menunjukkan pemegang kayu yang biasa digunakan

7.4 Menebuk Dengan Mesin Pelubang Tekan /Press Drill


Merupakan kaedah Penebukan Separuh Tepat / Semi-precision drilling
Mesin ini beroperasi dengan satu kepala /single head dalam kategori mesin
penebuk spindle tunggal /Single spindle boring. Sesuai untuk pengeluaran
kecil. Kaedah menebuk seperti berikut:
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(5/7) Muka: 11 Drpd: 15

a) Menebuk hujung kayu untuk penetap

i. Tanda posisi lubang pada hujung kayu.Penetap mestilah dari 1/3 –


½ daripada ketebalan kayu.
ii. Laraskan posisi meja pada sudut 90 darjah
iii. Laras ketinggian meja bagi menyesuaikan pemotongan
iv. Apitkan benda kerja pada meja.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(5/7) Muka: 12 Drpd: 15

b) Menebuk Lubang Rata

i. Pilih mata drill mengikut kegunaan dan saiz dan pasang kemaskan
pada chuck. Untuk menebuk lubang pada benda kerja rata twist bit
sesuai digunakan.
ii. Pastikan posisi lubang yang betul ditanda.
iii. Jika menebuk lubang yang banyak sepanjang sisi bendakerja, jig
pelubang/drilling jig boleh digunakan. Jig ini mengandungi siri
lubang dengan garis pusat dan jarak yang telah ditentukan.
iv. Set dan kemaskan kedudukan jig pelubang pada permukaan sisi
kayu.
v. Uji untuk pastikan mata drill dapat melalui meja dengan
bebas.Letakkan kayu skrap sebagai pengalas.
vi. Laraskan kelajuan pemotongan. Kelajuan berubah mengikut jenis
mata, saiz, jenis kayu dan kedalaman lubang. contohnya; mata
pemotong bergaris pusat 20mm seharusnya dengan kelajuan 3000
ke 1800rpm, mata melebih garis pusat 20mm seharusnya
dikekalkan pada kelajuan 600rpm.
vii. Apitkan benda kerja
viii. Mulakan menebuk dengan menurunkan mata kepada posisi lubang
yang ditanda.
ix. Jika perlu menggunakan jig pelubang, letakkan jig tersebut pada
sisi bendakerja dan kemaskan kedudukkannya. Lalukan mata
menerusi lubang-lubang pada jig tersebut.

c) Menebuk lubang condong/bersudut


i. Condongkan meja kepada sudut tertentu dan uji dengan tolok
serong.
ii. Letak kayu skrap sebagai pengalas di bawah bendakerja dan
Apitkannya pada meja dengan blok baji sebagai pengalas atas.
iii. Jika saiz twist drill lebih besar digunakan, kerja boring mungkin
dilakukan tanpa blok pandu.(rujuk rajah)
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(5/7) Muka: 13 Drpd: 15

Jig bersudut kompaun bagi menebuk


bendakerja pada sudut kompoun.
7.5 Set Kedudukan Jig
Jig digunakan untuk menyokong bendakerja tidak sekata semasa menebuk
atau apabila posisi bendakerja dalam keadaan condong. Berikut adalah
beberapa contoh penggunaan jig.

Jig untuk memegang drill supaya Jig V Blok bagi memegang kayu bulat
kedudukan tetap dan dapat menebuk semasa menebuk. Bendakerja diapit
dengan lebih tepat pada jig. Set posisi jig, pastikan mata
dan tandaan dalam satu jajaran
menegak. Tentukan mata berada pada
tetengah lubang.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(5/7) Muka: 14 Drpd: 15

Jig Pelubang

8.0 Periksa Bahan Produk Yang Ditebuk


i. Keperluan Produk
ii. Kualiti Lubang
iii. Pengukuran bahan produk
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(5/7) Muka: 15 Drpd: 15

Bahan Rujukan

Chris H. Groneman, 1964. GeneralWood Working. London: Mc Graw-Hill Pubication

John L.Feirer,1963. Advanced Wood Work and Furniture Making. Illinois: Chas. A
Bennett Co.

Willis H. Wagner, 1987 Modern Carpentry US, The Goodheart-Willcox Company, Inc.
.
John A. Walton A 1974 Woodwork in Theory and Practice, Australian Publishing
Company PTY. LTD

Tang Boon Tong, 2000. Teknologi Binaan Bangunan. Kuala Lumpur: Dewan bahasa
dan Pustaka
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN
RB-050-2: 2012
KOD DAN NAMA
FURNITURE PRODUCTION OPERATION
PROGRAM
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)
TAHAP TAHAP DUA (2)

NO. DAN STANDARD


SK03 MENYEDIAKAN KOMPONEN PERABOT
KANDUNGAN

3.1 MENGENAL PASTI KEPERLUAN KERJA.


3.2 MENGENAL PASTI KOMPONEN PERABOT.
NO. DAN STANDARD 3.3 MEMBENTUK MENGGUNAKAN MESIN.
PEMBELAJARAN 3.4 MEMBUAT TANGGAM LUBANG DAN PUTING.
3.5 MENEBUK LUBANG.
3.6 MELELAS PERMUKAAN KAYU.
3.7 MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(6/7) Muka : 1 Drp : 12

TAJUK: MELELAS PERMUKAAN KAYU

TUJUAN: Kertas ini menerangkan tentang

1. Jenis kertas pasir dan mesin pelelas.


2. Melaras dan memasang kertas pasir pada mesin pelelas.
3. Operasi melelas permukaan menggunakan mesin pelelas.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(6/7) Muka: 2 Drpd: 12

1.0 PENGENALAN

Pelelasan adalah proses merata, menghalus, menghapuskan liang-liang atau


serpihan kecil dan sebarang kecacatan kecil pada permukaan kayu. Ia
dilakukan pada peringkat kemasan. Dalam pembuatan perabot Kerja-kerja
pelelasan adalah penting kerana ia akan meningkatkan kualiti produk, hasil reka
bentuk yang lebih menarik dan meningkat gaya estetikanya.

1.1 Jenis-Jenis Mesin Pelelas

i. Mesin Pelelas Orbital Mudahalih/ Portable Orbital Sander


ii. Mesin Pelelas Gegelung Mudahalih/ Portable Belt Sander
iii. Mesin Pelelas Cakera/Disc Sander
iv. Mesin Pelelas Bol/ Bolt Sander
v. Mesin Pelelas Bol Lebar/ Wide Bolt Sander
vi. Mesin Pelelas Pugak /Vertical Bolt Sander

1.2 Fungsi Mesin Pelelas


i. Mesin Pelelas Orbital Mudahalih
 Mesin pelelas orbital adalah peralatan yang digunakan untuk
melelas permukaan kayu secara perlahan dengan hasil yang lebih
licin dan halus.

ii. Mesin Pelelas Gegelung Mudahalih/ Portable Belt Sander


 Mesin ini diguna untuk peringkat permulaan dalam proses
pelelasan. Ia juga diguna untuk membuang lapisan cat atau
lapisan kemasan.

2.0 PELELAS / COATED ABRASIVE

Kertas Pasir
Kertas pasir merupakan sebahagian daripada pelelas berlapis (coated
abrasive). Ia terdiri daripada kertas yang mana permukaannya dilekatkan
dengan bahan pelelas. Diguna bagi membuang lapisan kasar pada permukaan
kayu untuk menjadikannya lebih licin atau menjadikannya lebih kasar
contohnya bagi tujuan mengglu.

3.0 PEMILIHAN PELELAS

Pelelas perlu dipilih mengikut kerja-kerja yang dilakukan. Bagi hasil yang baik
adalah penting memilih jenis pelelas dan no grid yang betul. Adalah penting
mengetahui no grid pelelas dan kegunaannya supaya pemilihan dibuat dengan
cara yang betul.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(6/7) Muka: 3 Drpd: 12

3.1 Jenis Kertas Pelelas

i) Kertas pasir flint - Jarang diguna untuk kerja kayu


ii) Kertas garnet - Biasa diguna dalan kerja kayu. Ia tidak melelas kayu
secepat kertas pasir yang lain tetapi memberi kesan penyudah yang
lebih baik. Penggunaannya adalah pemilihannya yang terbaik
iii) Kertas aluminium oxide - Ia sering digunakan bersama-sama dengan
mesin pelelas. Lebih tahan berbanding kertas garnet tetapi tidak
meninggalkan kesan penyudah yang baik.
iv) Kertas Silicon carbide - Diguna untuk penyudahan pada keluli atau
pelelasan basah yang menggunakan air atau pelincir. Ia jarang diguna
dalam kerja kayu.
v) Kertas pasir seramik - Pelelas yang tahan lasak yang boleh
membuang lapisan dengan cepat. Ia sering diguna untuk pelelas
gegelung /belt sander dan kadang-kadang diguna untuk membentuk
kayu. Ia meninggalkan kesan penyudah yang kasar.Pelelas terdiri
daripada tiga bahan iaitu bahan pelelas, lapis dasar dan perekat. Lapis
dasar terdiri daripada kertas, kain, gentian atau kombinasi diantara
bahan tersebut. Perekat bertujuan untuk merekat bahan pelelas.

3.2 Pelelas terdiri dalam pelbagai bentuk seperti:

i) Kepingan - Pelelas kepingan lebih sesuai untuk pelelasan tangan dan


pelelasan penyudah dengan mesin pelelas
ii) Gulung - Pelelas gulung lazimnya diguna untuk mesin pelelas dram
iii) Cakera - Pelelas cakera sesuai untuk mesin pelalas mudah alih dan
mesin pelelas pegun.
iv) Gegelung - Pelelas gegelung diguna bersama mesin pelelas gegelung
(belt sander) bagi pelelasan permukaan. Ia boleh diperolehi dalam
pelbagai saiz ukur lilit.

3.3 Nombor Grid Pelelas dan kegunaan


Grid merujuk kepada bilangan partikel lelas per inci pada kertas pelelas.
Semakin rendah nombor grid semakin kasar bahan lelas dan semakin
tinggi nombor grid, semakin halus bahan lelas.Daripada senarai yang
disertakan sebagai panduan, seharusnya pemilihan yang baik boleh
dilakukan berdasarkan kerja kerja yang hendak dilakukan.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(6/7) Muka: 4 Drpd: 12

Kepingan kertas pasir dengan perbezaan no. Grid (40, 80, 150, 240, 600).

3.4 Penggunaan kertas pasir berdasarkan no grid

No Tahap Kegunaan
Grid
40-60 Kasar Pelelasan kasar pada permukaan kayu .
Melicinkan permukaan, membuang
80-120 Sederhana
kecacatan kecil dan tanda-tanda.
Pelelasan akhir sebelum kerja
150-180 Halus
penyudahan pada kayu
Sangat Pelelasan antara lapisan stain atau
220-240
halus sealer.
280-320 Extra Fine Membuang tanda-tanda antara lapisan
kemasan
Pelelasan halus untuk membuang
360-600 Super Fine
kecacatan atau guris pada permukaan.

3.5 Penggunaan Kertas Lelas Untuk Komponen Yang Berlainan

Jenis kayu Keluli Cat Gentian Plastik


Pelelas kaca
Aluminium
√ √ √ √ √
Oksid
Garnet √ - - - -
Flint √ - - - -
Silicon
√ √ √ √ √
Carbide
Seramik √ - - - -
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(6/7) Muka: 5 Drpd: 12

4.0 KERJA MELELAS KAYU MENGGUNAKAN PELBAGAI MESIN PELELAS

4.1 Mesin Pelelas Orbital Mudahalih


Mesin orbital ini berkerja mengikut urat kayu dengan membuat ± 10,000
pusingan kecil pada setiap minit dengan tidak meninggalkan tanda-tanda
pelelasan di atas permukaan bendakerja. Ia biasa diguna dalam kerja-
kerja kemasan bagi menyediakan permukaan licin.dan selepas lapisan
asas.

 Langkah –langkah Melelas

i) Sediakan keratan kertas pasir dengan saiz yang sesuai dengan pad
pelelas.
ii) Letak kertas pasir pada pad pelelas,kemaskan dengan klip yang
terdapat pada mesin.
iii) ’ON’ mesin, mulakan pelelasan pada permukaan kayu. Gerakkan
mesin ke depan dan belakang mengikut urat kayu.
iv) Jangan terlalu memberi tekanan pada pelelasan, biarkan mesin
berkerja dengan beratnya sendiri.

 Operasi Mesin Pelelas Orbital

Secara umumnya Mesin Pelelas Orbital berkerja dengan memutarkan


cakera pelelas secara eliptikal iaitu gerakan ke arah pusingan jam
(obital action) menghasilkan kesan licin dengan tidak meninggalkan
tanda-tanda cacat yang jelas pada permukaan.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(6/7) Muka: 6 Drpd: 12

4.2 Mesin Pelelas Gegelung Mudahalih/ Portable Belt Sander

Pelelas Gegelung Mudahalih adalah mesin berkuasa yang digunakan bagi


mendapatkan kelicinan dan kerataan permukaan bendakerja dengan
cepat. Ia merupakan kombinasi operasi antara kertas pelelas gelung yang
dipasangkan pada mesin dimana mesin adalah mekanisma yang
mengerakkan kertas pasir.

 Bagaimana Mesin Pelelas Gegelung Mudahalih Berkerja

i) Mesin Pelelas Gegelung/Belt Sander beroperasi dengan cara


memutarkan kertas pelelas melalui putaran kedua drum pada mesin
ii) Mesin ini digerakkan oleh motor elektrik dengan memutarkan drum
yang memegang kertas pelelas gelung.

 Langkah –langkah Melelas

i) Tentukan jenis,grid atau saiz kertas pelelas betul dan sesuai


dengan kerja.
ii) Laraskan posisi drum ke depan supaya jarak antara dua drum lebih
kecil.
iii) Masukkan kertas pelelas gelung antara dua drum dan lepaskan
spring pelaras supaya drum balik ke posisi asal.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(6/7) Muka: 7 Drpd: 12

iv) Uji putaran gelung pelelas. Laraskan butang pelaras bagi


memastikan putaran kertas pasir selari/ align.
v) Kaedah pelelasan dengan mesin ini dilakukan sama ada
memegang mesin dan mengerakkan di atas permukaan kayu atau
mesin ditetapkan atau diapit pada meja kerja dengan tapaknya
mengadap ke atas dan bendakerja pula digerakkan di atas pelelas.
vi) Tarik mesin itu dan tolak ke hadapan pada satu hala.
vii) Jangan menggosok pada tempat yang sama dalam masa yang
lama, ini akan meninggalkan kesan lurah.
viii)Untuk menggosok di atas permukaan papan lapis,perlahankan
kelajuan dan gosok sama rata.
ix) Semasa operasi pastikan beg penapis habuk dipasang pada
mesin.

4.3 Mesin Pelelas Cakera


Boleh diperolehi dalam jenis pegun dan mudah alih. Lebih sesuai diguna
untuk pelelasan kasar seperti melelas hujung kayu dan membentuk kayu.
Dalam kerja perabot, penggunaannya agak terhad kerana mesin ini
bekerja dengan putaran cakera, melelas melintang urat kayu,
menyebabkan calar pada permukaan kayu. Biasanya mesin ini digunakan
untuk meratakan lantai atau dinding kayu sebelum kerja-kerja
penyudahan dilakukan.

Air-exhaust
ports

Spindle lock
button

Backing Trigger locking button


pad

Removable auxiliary
handle
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(6/7) Muka: 8 Drpd: 12

Pelelas jenis ini menggunakan kertas pasir jenis bulat iaitu mengikut garis
pusat permukaan piring (disc) mesin tersebut. Kertas pelelas ini
dilekatkan sama ada pada permukaan piring/cakera jenis keluli atau jenis
getah dengan menggunakan glu. Garis pusat piring menunjukkan ukuran
mesin ringan tersebut.

4.4 Bagaimana Mesin Pelelas Cakera Pegun Berkerja


Mesin Pelelas cakera berkerja dengan memutarkan cakera yang dilekat
dengan kertas pelelas. Dengan menggunakan gegelung V yang dipasang
pada puli motor menghubungkannya dengan puli pada cakera. Apabila
suis dihidupkan, motor akan memutarkan gegelung V. Putaran gegelung
V ini akan memutarkan juga cakera arah lawan jam. Ini bermakna hanya
bahagian kiri cakera sahaja yang diguna untuk melelas benda kerja.
Putaran cakera akan menekan benda kerja pada meja mesin.

4.5 Langkah –langkah Melelas mengguna Mesin Pelelas Cakera Pegun


i) Untuk operasi melelas, kepingan pelelas dilekatkan dengan glu
sentuh pada cakera.
ii) Kemaskan lekatan dengan sedikit apitan.

iii) Bagi Pelelas cakera jenis pegun, terdapat meja yang diguna dengan
menempatkan bendakerja.
iv) Bagi membantu kerja-kerja sisian, Beberapa pelarasan dan
pemanduan perlu dilakukan.
 Pelarasan pada meja yang boleh dicondong dan diguna dengan
kombinasi tolok rencong bagi melelas sudut condong pada
komponen produk.
v) Hidupkan suis dan biarkan ia berputar seketika.
vi) Letakkan bendakerja di atas meja dan dirapat dengan perlahan pada
cakera pelelas.
vii) Lelaskan sisian bendakerja pada tepian bawah cakera.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(6/7) Muka: 9 Drpd: 12

viii)Gerakkan bendakerja untuk dilelas dengan tangan secara bebas.

4.6 Langkah –langkah Melelas mengguna Mesin Pelelas Cakera


Mudahalih
i) Pegang mesin mengikut keselesaan dan buka suis.
ii) Letakkan permukaan piring yang telah berpusing tadi diatas
permukaan kayu.
iii) Berikan tekanan yang seimbang. Jika ditekan terlalu kuat, maka akan
meninggalkan kesan parit pada permukaan kayu dan boleh jadi kertas
pasir cepat haus dan terbakar.

4.7 Memeriksa Permukaan Kayu

Kayu-kayu yang telah dilelas perlu diuji kerataannya. Pemeriksaannya


boleh dilakukan dengan meneliti dan mengosok dengan tangan. Ia boleh
dilakukan dengan bantuan cahaya lampu dan blower.
i) Spesifikasi Produk
Produk yang telah dibentuk perlu disemak semula ukuran dan reka
bentuk potongan yang terhasil bagi menentukan ia bertepatan seperti
yang diperlukan .
ii) Bentuk Berkualiti
iii) Profil Keratan
Pastikan profil keratan bentuk pada produk seragam dan rata
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(6/7) Muka: 10 Drpd: 12

4.8 Prosedur Keselamatan

1. Jangan ditekan terlalu kuat semasa melelas, memadailah dengan


hanya meletakkan sander pada permukaan bendakerja.
2. Pakai cermin mata keselamatan (goggles) apabila melelas, terutama
apabila menggunakan mesin pelelas cakera /disc sander.
3. Bersihkan habuk-habuk kayu dari sekeliling bendakerja untuk
mengelakkan kebakaran.
4. Selalu melelas mengikut urat kayu untuk mendapatkan permukaan
yang licin.
5. Gunakan mesin pada permukaan kayu yang kering sahaja.
6. Gunakan kayu penahan apabila melelas kayu yang kecil.
7. Jangan memegang bahagian permukaan kain atau kertas pasir yang
bergerak.
8. Tanggalkan plug semasa menukar kertas pasir.
9. Pastikan suis pada mesin dimatikan (switch off) sebelum
memasangkan plugnya pada sumber kuasa.
10. Pastikan permukaan kertas pasir tidak menyentuh wayar semasa
melelas.
11. Pastikan bendakerja diikat atau diapit dengan kuat sebelum melelas.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(6/7) Muka: 11 Drpd: 12

UJI DIRI

1. Namakan 3 jenis mesin pelelas mudah alih yang biasa di gunakan dalam kerja
melelas.
i) ………………………………………………………………………
ii) ………………………………………………………………………
iii) ……………………………………………………………………...

2. Nyatakan TIGA jenis kertas pasir yang biasa digunakan.

i) ……………………………………………………………………….
ii) ………………………………………………………………………
iii) ………………………………………………………………………

3. Nyatakan kegunaan kertas pasir berdasarkan grid-grid berikut :

i) 40 – 60
…..………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………

ii) 150 – 180


……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

iii) 280 – 320


……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(6/7) Muka: 12 Drpd: 12

Bahan Rujukan

Chris H. Groneman, 1964. GeneralWood Working. London: Mc Graw-Hill Pubication

John L.Feirer,1963. Advanced Wood Work and Furniture Making. Illinois: Chas. A
Bennett Co.

Tang Boon Tong, 2000. Teknologi Binaan Bangunan. Kuala Lumpur: Dewan bahasa
dan Pustaka
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

KERTAS PENERANGAN
RB-050-2: 2012
KOD DAN NAMA
FURNITURE PRODUCTION OPERATION
PROGRAM
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)
TAHAP TAHAP DUA (2)

NO. DAN STANDARD


SK03 MENYEDIAKAN KOMPONEN PERABOT
KANDUNGAN

3.1 MENGENALPASTI KEPERLUAN KERJA.


3.2 MENGENALPASTI KOMPONEN PERABOT
PERABOT.
NO. DAN STANDARD 3.3 MEMBENTUK MENGGUNAKAN MESIN.
PEMBELAJARAN 3.4 MEMBUAT LUBANG DAN PUTING.
3.5 MENEBUK LUBANG.
3.6 MELELAS PERMUKAAN KAYU.
3.7 MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(7/7) Muka : 1 Drp : 8

TAJUK: MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI

TUJUAN:

Pelatih yang berjaya menamatkan modul ini boleh melaksanakan verifikasi komponen
perabot supaya produk dapat ditentukan kualiti dan menepati spesifikasi yang
ditetapkan.

Kertas ini menerangkan tentang penyediaan laporan aktiviti :-

1. Penyediaan komponen perabot.


2. Mengesahkan kualiti komponen perabot.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(7/7) Muka: 2 Drpd: 8

1.0 PENGENALAN
Pengesahan komponen perabot adalah merupakan prosedur yang perlu
dilakukan setelah komponen siap diproses dan sebelum pemasangannya .
Pengesahan dilakukan melalui pemeriksaan dan pengujian yang merupakan
prosedur standard sebelum komponen dipilih dan diguna untuk pemasangan
perabot. Prosedur berkenaan adalah sebahagian proses kawalan mutu bagi
memastikan produk perabot kekal berkualiti , tahan dan memenuhi spesifikasi
yang ditetapkan.

2.0 KAEDAH DAN PROSEDUR PENGESAHAN KOMPONEN PERABOT


Setelah komponen siap melalui proses pemesinan seperti membentuk,
melubang, memuting,menebuk dan melelas, prosedur kawalan mutu
dilakukan.

2.1 Kawalan mutu boleh dilakukan menerusi


i) Pemeriksaan bahan mentah bagi menentukan tiada bahan yang tidak
berkualiti digunakan.
ii) Melakukan pemeriksaan proses bagi menentukan prosedur dan standard
kerja dipatuhi.
iii) Pemeriksaan akhir produk bagi menentukan tiada produk berkualiti
rendah dipasarkan.

2.2 Kategori pemeriksaan dan pengujian


Kerja-kerja pemeriksaan dan pengujian dilakukan oleh QC (Quality Control)
bagi memenuhi standard kawalan mutu.
Kedua-dua prosedur ini adalah penting dan perlu bagi memastikan
pengesahan komponen dapat dilakukan. Bagi memudahkan pemeriksaan
dilakukan dan standard keselamatan setiap komponen dipenuhi, peringkat
pemeriksaan standard kualiti komponen dibahagi kepada beberapa
kategori:
a) Pemeriksaan Kerangka katil dan kaki
Terdiri daripada beberapa Proses pemeriksaan iaitu :
 pemeriksaan visual bagi memastikan tiada kecacatan yang mungkin
berlaku semasa operasi dan pengeluaran.
 Pemeriksaan hand-on bagi mengenalpasti dan menkategori
komponen yang sedang digunakan
 Pemeriksaan struktur bagi verifikasi kerangka dan kaki katil yang
terlibat dalam proses pengujian
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(7/7) Muka: 3 Drpd: 8

b) Pemeriksaan Adjustable Leg- Table Leg and Kitchen Leg


Proses pemeriksaan melibatkan
 Pemeriksaan
emeriksaan visual bagi mengenalpasti dan menentukan perbezaan
bahan, komponen dan kekunci serta mengesah sekiranya komponen
kaki sedia untuk ke pemeriksaan akhir .
 Pemeriksaan
emeriksaan internal dimana komponenyang diperiksa akan melalui
beberapa siri ujian penstabilan
pen bagi meverifikasi setiap kaki
mempunyai ukuran yang sama bagi saiz dan lebar.
 Pemeriksaan hand-on
hand bagi meverifikasi
ifikasi komponen kaki yang tela
telah
lulus dalam siri ujian bagi memastikan komponen siap untuk agihan

2.3 Tujuan Pemeriksaan Komponen


i) Bagi
agi menentukan tiada bahan yang tidak berkualiti digunakan.
ii) Bagi
agi menentukan prosedur dan standard kerja dipatuhi.
iii) Bagi
agi menentukan tiada produk berkualiti rendah dipasarkan.

2.4 Perkara –perkara


perkara yang diperiksa
Tumpuan pemeriksaan lebih tertumpu kepada spesifikasi dan
keperluan-keperluan
keperluan yang ditetapkan.
i) Jenis produk/komponen
Rel,
el, kaki meja/kerusi,armrest,stretcher
meja/kerusi,armrest,stretcher dan top mengikut
lukisan kerja
ii) Kecacatan pada komponen (jika ada)
Serpih,retak,piuh,bengkok dll.
iii) Keseragaman
Bentuk dan corak yang sama . Tidak menampakkan
sebarang perbezaan dan memenuhi spesifikasi yang
tercatat dalam lukisan kerja
iv) Kayu/bahan yang tahan lasak
v) Jangkahayat - kayu mampu bertahan dan boleh berfungsi
lebih lama
vi) Kualiti- Kayu keras atau sederhana keras .Menggunakan kayu dari
jenis bermutu untuk perabot seperti nyatoh,ramin dan kayu getah lebih
mudah dikerjakan.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(7/7) Muka: 4 Drpd: 8

vii) Kadar buangan bahan . Ia dipengaruhi oleh penyediaan bahan atau


kayu samada menepati spesifikasi atau tidak .
viii) Kuantiti bahan
Dinyatakan dalam meter padu (m³) meter persegi (m²), bilangan
kepingan dan larian meter (m) dimana:
larian meter (m) = Jumlah panjang semua kepingan
(panjang satu kepingan x bilangan keseluruhan kepingan)
ix) Diamensi
Komponen diproses mengikut specifikasi yang dinyata dalam lukisan
kerja.

3.0 PENGESAHAN KAWALAN MUTU


Seperti sedia maklulm kawalan mutu adalah standard yang diguna dalam
industri bagi menentukan kualiti produk bermula dari pemilihan bahan ,proses
kerja dan kemasan. Pelaksanaan jaminan mutu menyeluruh adalah amat penting
dalam memastikan setiap produk mempunyai ciri-ciri yang baik. Ianya perlu
dijalankan sebelum,semasa dan selepas produk tersebut siap, proses ini akan
menentukan perincian tentang saiz ,harga boleh dipasarkan,baik,buruk dan
sebagainya. Bagi memastikan setiap komponen atau produk dipilih dan boleh
digunakan untuk proses pemasangan, pengesahan dan kelulusan dari kawalan
mutu diperlukan.

3.1 Mendapatkan Pengesahan Kawalan mutu


Pengesahan kawalan mutu dicapai berdasarkan standard kualiti komponen
yang ditentukan melalui pemeriksaan dan pengujian komponen. Kriteria
yang dapat memenuh standard ditetapkan akan dipilih dan mendapat
pengesahan kawalan mutu.

3.2 Pemilihan komponen


Pemeriksaan dan pengujian adalah prosedur yang membolehkan setiap
komponen dipilih untuk langkah seterusnya. Ia tertakluk kepada beberapa
kriteria.

3.3 Kriteria pemilihan komponen


Pemilihan komponen untuk pemasangan perabot ditentukan melalui kriteria
berikut:
i) Kesesuaian pada semua rekabentuk dan konsep
ii) Jenis bahan sama ada kayu,berasaskan kayu atau bukan berasaskan
kayu mestilah sesuai dan sepadan dengan bahan kemasan yang akan
digunakan
iii) Ketahanan
iv) Boleh berfungsi
v) Tidak cacat
vi) Mudah dibaiki –bagi meningkatkan jangka hayat
vii) Kos
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(7/7) Muka: 5 Drpd: 8

4.0 PENSTORAN KOMPONEN


Produk dan komponen yang telah disahkan hendaklah disimpan sehingga kerja-
kerja pemasangan atau proses seterusnya. Penstoran komponen merupakan
satu aktiviti menyimpan dan menyusun komponen produk secara optimum dan
bersistematik bagi memudahkan operasi demi mencapai tahap pengeluaran
yang paling cekap dan efisien. Ia dilakukan mengikut prosedur/ tatacara
tertentu.

4.1 Prosedur Penyimpanan produk /Komponen


i) Menggunakan ruang simpanan secara ekonomi dan cekap
Penggunaan ruang simpanan yang optimum adalah lebih efisien dan
mampu menjimatkan kos
ii) Menyusun dengan cara teratur
Susunatur yang dirancang dengan baik boleh menjimatkan masa semasa
mengurus peralatan dan barangan. Kesannya bukan sahaja kepada
pengeluaran tetapi juga kesihatan dan keselamatan.
iii) Buat susunatur bagi memudahkan kerja-kerja mengeluar alatan dan
barangan.
Komponen hendaklah disimpan dalam ruang yang mudah dimasuki dan
berhampiran dengan kawasan pengeluaran
iv) Semua komponen bersaiz besar hendaklah diletak di tempat paling
bawah.
v) Pastikan susunatur komponen tidak menghalang kereja-kerja
pemunggahan
Komponen dan produk disimpan perlu dipastikan tidak menghalang laluan
kerja yang boleh mengganggu kelancaran kerja dan boleh memberi
kesan terhadap produktiviti
vi) Komponen yang telah diperiksa dan disahkan hendkalha disimpan di atas
rak mengikut jenis dan pengelasannya
vii) Bagi komponen yang telah siap kemasan, prosedur penyimpanannya
memerlukan ianya dibungkus dengan pembungkusan kemas plastik
/shrink wrapped samada secara set atau individual.
viii)Setiap bungkusan hendaklah mengandungi spesis,diamensi dan warna
yang sama.

Pembungkusan kemas /Shrink


wrapped kaki meja larik
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(7/7) Muka: 6 Drpd: 8

ix) Jika simpanan komponen disusun brtindih antara satu sama lain,
kepingan plastik atau kertas hendaklah di lapik di antara komponen bagi
mengurangkan calaran atau kerosakan lain .
x) Labelkan setiap bungkusan pada setiap sisi dengan jelas bagi
memudahkan kandungan dikenalpasti

4.2 Stor Simpanan


Stor simpanan adalah lokasi tempat mengumpul komponen yang telah
melalui proses pemesinan dan pelelasan serta sedia untuk dipasang. Untuk
pemasangan, komponen-komponen akan di hantar ke bilik cabinet.

4.3 Ruang Penyimpanan Komponen


Komponen boleh disimpan dalam beberapa
cara dalam ruang –ruang yang disediakan
seperti:

i) Almari/ Wardrobes
Unit simpanan jenis ini memberi kelebihan
apabila hanya beberapa item yang hendak
disimpan. Sesetengah unit mempunyai rak
atau laci yang dilengkapi pada ruang bawah
atau atas untuk simpanan item kecil.

ii) Rak/Shelves
Terdiri daripada rak terbuka atau dalam cabinet tanpa atau berpintu.
Kabinet jenis ini tidak mempunyai laci dan hanya dilengkapi dengan rak-
rak bertingkat. Mempunyai saiz kedalaman tipikal 300mm untuk saiz letter
dan 450mm untuk saiz legal. Seperti mana fail-fail bersaiz legal, lebar
ruangnya adalah 750mm, 900mm dan 1050mm.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(7/7) Muka: 7 Drpd: 8

iii) Laci

Laci disediakan dalam beberapa


ketinggian. Apabila keselammatan
dan perlindungan daripada habuk
menjadi keutamaan, cabinet
dengan pintu lebih bersesuaian.
Laci sesuai untuk simpan item
secara rata.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(7/7) Muka: 8 Drpd: 8

Bahan Rujukan

1. Furniture Hardware Inspection Processes


www.intouch-quality.com

2. Storage Tips - Southside Mini Storage


icstorage.com/storage-tips.html

3. Yahya Abd. Hamid (1989), “ Pengurusan Workshop” IBS Buku SDN.BHD

4. Chris H. Groneman, 1964. GeneralWood Working. London: Mc Graw-Hill Pubication

5. John L.Feirer,1963. Advanced Wood Work and Furniture Making. Illinois: Chas. A
Bennett Co.

6. Willis H. Wagner, 1987 Modern Carpentry US, The Goodheart-Willcox Company, Inc.

7. John A. Walton A 1974 Woodwork in Theory and Practice, Australian Publishing


Company PTY. LTD
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

LAPORAN AKTIVITI
RB-050-2: 2012
KOD DAN NAMA
FURNITURE PRODUCTION OPERATION
PROGRAM
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)
TAHAP TAHAP DUA (2)

NO. DAN STANDARD


SK03 MENYEDIAKAN KOMPONEN PERABOT
KANDUNGAN

3.1 MENGENAL PASTI KEPERLUAN KERJA.


3.2 MENGENAL PASTI KOMPONEN PERABOT.
NO. DAN STANDARD 3.3 MEMBENTUK MENGGUNAKAN MESIN.
PEMBELAJARAN 3.4 MEMBUAT LUBANG DAN PUTING.
3.5 MENEBUK LUBANG.
3.6 MELELAS PERMUKAAN KAYU.
3.7 MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/P(7/7) Muka : 1 Drp : 10

TAJUK : MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI

TUJUAN:
Kertas ini menerangkan tentang penyediaan laporan aktiviti :-

1. Penyediaan komponen perabot.


2. Mengesahkan kualiti komponen perabot.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK03/P(7/7) Muka: 2 Drpd: 10

1.0 PENGENALAN

Penyediaan laporan aktiviti penyediaan komponen perabot merangkumi kerja-


kerja mengenal pasti komponen berdasarkan projek kertas kerja amali pelajar,
kerja membentuk, kerja membuat lubang dan puting, menebuk lubang pada
komponen, melelas permukaan komponen perabot dan mengesahkan kualiti
supaya komponen yang dihasilkan bermutu.
Tajuk : Membina Meja Kopi

Masa : 3 jam

1.0 Senarai semak komponen meja kopi

Bil Komponen Bahan Saiz Kuantiti Catatan

1. Papan atas meja


1
2. Kaki meja
4
3. Pemidang hadapan
2
4 Pemidang sisi
2

Nota : i) Senarai komponen perabot berdasarkan projek kertas kerja amali pelajar.
ii) Bahan melibatkan jenis kayu, bahan berasaskan kayu atau bahan bukan kayu yang digunakan.
iii) Saiz bergantung pada dimensi pada lukisan kerja.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK03/P(7/7) Muka: 4 Drpd: 10

2.0 Membentuk komponen meja kopi

Jenis mesin yang Templet (/)


Bil Komponen digunakan Kuantiti Aktiviti kerja Catatan
Jig Fixture
-router -
- -
1. Papan atas meja 1
- -
- -
- -
- -
2. Kaki meja 4
- -
- -
- -
- -
3. Pemidang hadapan 2
- -
- -
- -
- -
4. Pemidang sisi 2
- -
- -

Nota : i) Jenis mesin yang digunakan berdasarkan kesesuaian dan penggunaan.


ii) Penggunaan templet dengan menandakan (/) pada pilihan atau (-) jika tidak menggunakan templet..
iii)Aktiviti kerja menerangkan tentang membentuk menggunaan mesin berdasarkan lukisan kerja mengikut SOP
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK03/P(7/7) Muka: 5 Drpd: 10

3.0 Lakaran komponen meja kopi

Papan Atas Meja Kaki Meja

Pemidang Hadapan Pemidang Sisi


NO. KOD RB-050-2: 2012/SK03/P(7/7) Muka: 6 Drpd: 10

4.0 Membuat lubang dan puting komponen meja kopi

Jenis mesin yang Templet (/)


Bil komponen digunakan Kuantiti Aktiviti kerja catatan
jig fixture
- Mesin Pelubang -
- -
1. Kaki meja 4
- -
- -
- -
- -
2. Pemidang hadapan 2
- -
- -
- -
- -
3. Pemidang sisi 2
- -
- -

Nota : i) Jenis mesin yang digunakan berdasarkan kesesuaian dan penggunaan.


ii) Penggunaan templet dengan menandakan (/) pada pilihan atau (-) jika tidak menggunakan templet.
iii)Aktiviti kerja menerangkan tentang membuat lubang dan puting menggunaan mesin mengikut SOP.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK03/P(7/7) Muka: 7 Drpd: 10

5.0 Menebuk lubang komponen meja kopi

Jenis mesin yang Templet (/)


Bil komponen digunakan Kuantiti Aktiviti kerja catatan
Jig Fixture
- Gerudi tangan -
- -
1. Pemidang hadapan 2
- -
- -
- -
- -
2. Pemidang sisi 2
- -
- -

Nota : i) Jenis mesin yang digunakan berdasarkan kesesuaian dan penggunaan.


ii) Penggunaan templet dengan menandakan (/) pada pilihan atau (-) jika tidak menggunakan templet.
iii)Aktiviti kerja menerangkan tentang menebuk lubang menggunaan mesin mengikut SOP.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK03/P(7/7) Muka: 8 Drpd: 10

6.0 Melelas permukaan komponen meja kopi.

Jenis mesin yang Kertas


Bil Komponen digunakan pasir Kuantiti Aktiviti kerja Catatan
No grid
- Mesin Pelelas Orbital - Melelas permukaan papan atas meja
- -
1. Papan atas meja 1
- -
- -
- -
- -
2. Kaki meja 4
- -
- -
- -
- -
3. Pemidang hadapan 2
- -
- -
- -
- -
4. Pemidang sisi 2
- -
- -

Nota : i) Jenis mesin yang digunakan berdasarkan kesesuaian kerja dan penggunaan.
ii) Penggunaan kertas pasir berdasarkan no grid.
iii)Aktiviti kerja menerangkan tentang cara kerja menggunaan mesin pelelas mengikut SOP.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK03/P(7/7) Muka: 9 Drpd: 10

7.0 Senarai semak kualiti komponen perabot meja kopi

Disemak(/)
Bil Komponen Kuantiti Kecacatan Catatan
Terima Tolak
-Buku kayu
-Lubang halus
-Pecah
1. Papan atas meja 1
-Retak
-Warna seragam
-saiz
-Buku kayu
-Lubang halus
-Pecah
2. Kaki meja 4
-Retak
-Warna seragam
-saiz
-Buku kayu
-Lubang halus
-Pecah
3. Pemidang hadapan 2
-Retak
-Warna seragam
-saiz
-Buku kayu
-Lubang halus
-Pecah
4 Pemidang sisi 2
-Retak
-Warna seragam
-saiz

Nota : i) Pemeriksaan kualiti komponen perabot meja kopi berdasarkan pemerhatian dan tunjuk cara guru.
ii) Pelajar mengenalpasti kecacatan pada komponen perabot meja kopi dan menandakan ( / ) pada pilihan
terima atau tolak.
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK03/P(7/7) Muka: 10 Drpd: 10

8.0 Sikap dan Amalan Keselamatan mengikut SOP.

Bil Penilaian ( / )
Aspek Dinilai Catatan
Baik Sederhana Tidak
1. Persedian diri

2. Menyediakan bahan,
peralatan dan mesin
3. Merancang kerja

4. Penggunaan alatan dan


mesin dengan selamat
5. Kekemasan tempat kerja

6. Ketepatan masa

7. Persekitaran tempat kerja


selamat
KERTAS
TUGASAN

PEMBUATAN PERABOT
(RB-050-2:2012)
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

KERTAS TUGASAN
RB-050-2: 2012
KOD DAN NAMA
FURNITURE PRODUCTION OPERATION
PROGRAM
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)
TAHAP TAHAP DUA (2)

NO. DAN STANDARD


SK03 MENYEDIAKAN KOMPONEN PERABOT
KANDUNGAN

3.1 MENGENALPASTI KEPERLUAN KERJA.


3.2 MENGENALPASTI KOMPONEN PERABOT.
3.3 MEMBENTUK MENGGUNAKAN MESIN.
NO. DAN STANDARD
3.4 MEMBUAT LUBANG DAN PUTING.
PEMBELAJARAN
3.5 MENEBUK LUBANG.
3.6 MELELAS PERMUKAAN KAYU.
3.7 MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI

NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/T(1/5) Muka : 1 Drp : 2

TAJUK:

TUJUAN:

Pelatih yang berjaya menamatkan modul ini boleh mengenalpasti kerperluan kerja
melalui arahan-arahan kerja mengikut format yang ditetapkan supaya produk dapat
ditentukan kualiti, dan menepati spesifikasi yang ditetapkan.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/T(1/5) Muka: 2 Drpd: 2

1. Senaraikan 3 kategori arahan kerja.


a)…………………………………….
b)…………………………………….
c)…………………………………….

2. Arahan kerja berfungsi sebagai………………………………….. yang dihubungkan


antara pihak ................................................ dan ……………………………
dengan…………………………

3. Permohonan kerja boleh dilakukan secara.


a)……………………………………..
b)……………………………………..

4. Langkah membuat permohonan arahan kerja

5. Senaraikan butir-butir di dalam format borang arahan kerja.


a)……………………………………..
b)…………………………………….

6. Senaraikan contoh bahan ke dalam jadual di bawah


Jenis bahan Nama bahan
a) Kayu
b) Papan gantian
c) Bahan bukan berasaskan kayu
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

KERTAS TUGASAN
RB-050-2: 2012
KOD DAN NAMA
FURNITURE PRODUCTION OPERATION
PROGRAM
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)
TAHAP TAHAP DUA (2)

NO. DAN STANDARD


SK03 MENYEDIAKAN KOMPONEN PERABOT
KANDUNGAN

3.1 MENGENALPASTI KEPERLUAN KERJA.


3.2 MENGENAL PASTI SPESIFIKASI KOMPONEN
PERABOT
NO. DAN STANDARD
3.3 MEMBENTUK MENGGUNAKAN MESIN.
PEMBELAJARAN
3.4 MEMBUAT LUBANG DAN PUTING.
3.5 MENEBUK LUBANG.
3.6 MELELAS PERMUKAAN KAYU.
3.7 MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/T(2/5) Muka : 1 Drp : 6

TAJUK: SPESIFIKASI KOMPONEN PERABOT

TUJUAN:

Pelatih yang berjaya menamatkan modul ini boleh mengenal pasti SPESIFIKASI
KOMPONEN PERABOT produk dapat dihasil dengan lebih berkualiti, dan menepati
spesifikasi yang ditetapkan.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/T(2/5) Muka: 2 Drpd: 2

1. Jelaskan definisi pengasingan dalam komponen perabot.


________________________________________________________________
________________________________________________________________.

2. Pengasingan komponen boleh dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu :


a) ____________________________________________
b) ____________________________________________
c) ____________________________________________

3. Pengasingan komponen mengikut kumpulan kayu terbahagi kepada 4 iaitu :


a) ____________________________________________
b) ____________________________________________
c) ____________________________________________
d) ____________________________________________

4. Pengasingan komponen mengikut warna kayu ditentukan dengan mengenalpasti


perbezaan di antara ____________________ dan ____________________.

5. Pengasingan komponen berdasarkan penampilan dan kecacatan dikelaskan


mengikut 3 gred. Gred 1 ialah ________________________________________
________________________________________________________________.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/T(3/5) Muka: 1 Drpd: 2

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM


KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

KERTAS TUGASAN
RB-050-2: 2012
KOD DAN NAMA
FURNITURE PRODUCTION OPERATION
PROGRAM
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)
TAHAP TAHAP DUA (2)

NO. DAN STANDARD


SK03 MENYEDIAKAN KOMPONEN PERABOT
KANDUNGAN

3.1 MENGENALPASTI KEPERLUAN KERJA.


3.2 MENGENAL PASTI KOMPONEN PERABOT.
NO. DAN STANDARD 3.3 MEMBENTUK MENGGUNAKAN MESIN.
PEMBELAJARAN 3.4 MEMBUAT LUBANG DAN PUTING.
3.5 MENEBUK LUBANG.
3.6 MELELAS PERMUKAAN KAYU.
3.7 MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/T(3/5) Muka : 1 Drp : 2

TAJUK: MEMBENTUK KAYU

TUJUAN:
Pelatih yang berjaya menamatkan modul ini boleh melaksanakan kerja-kerja
Membentuk kayu dengan menggunakan mesin pembentuk supaya produk dapat
dihasilkan dan menepati spesifikasi yang ditetapkan.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/T(3/5) Muka: 2 Drpd: 2

1. Berikan nama mesin untuk membentuk kayu.


a) ……………………………..……..
b) ……………………………………
c) ……………………………………

2. Berikan 2 jenis templet


a) ………………………………..
b) ………………………………..

3. Jig:
a) Bermaksud…………………………………………………………………
b) Bertujuan untuk …………………………………………………………..

4. Proses membentuk kayu terdiri kepada 3 kaedah iaitu:


a) ……………………………
b) ……………………………
c) ……………………………

5. Membentuk kayu boleh menggunakan beberapa peralatan seperti:


a) ………………………….
b) ………………………….
c) ………………………….

6. Berikan 2 jenis mata pembentuk


a) ………………………….
b) ………………………….
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

KERTAS TUGASAN
RB-050-2: 2012
KOD DAN NAMA
FURNITURE PRODUCTION OPERATION
PROGRAM
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)
TAHAP TAHAP DUA (2)

NO. DAN STANDARD


SK03 MENYEDIAKAN KOMPONEN PERABOT
KANDUNGAN

3.1 MENGENALPASTI KEPERLUAN KERJA.


3.2 MENGENALPASTI KOMPONEN PERABOT.
NO. DAN STANDARD 3.3 MEMBENTUK MENGGUNAKAN MESIN.
PEMBELAJARAN 3.4 MEMBUAT LUBANG DAN PUTING.
3.5 MENEBUK LUBANG.
3.6 MELELAS PERMUKAAN KAYU.
3.7 MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/T(4/5) Muka : 1 Drp : 2

TAJUK: MEMBUAT LUBANG DAN PUTING.


MENGGUNAKAN MESIN PELUBANG DAN PEMUTING

TUJUAN:

Pelatih yang berjaya menamatkan modul ini boleh melaksanakan kerja-kerja melubang
dan membuat puting dengan menggunakan mesin pelubang supaya produk dapat
dihasilkan dan menepati spesifikasi yang ditetapkan.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/T(4/5) Muka: 2 Drpd: 2

1. Berikan 2 fungsi mesin pelubang.


a) ____________________________________________________________
b) ____________________________________________________________

2. Aci merupakan salah satu bahagian utama mesin pelubang. Apakah fungsi aci?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

3. Senaraikan 3 jenis mesin pelubang yang anda pelajari.


a) _________________________________________
b) _________________________________________
c) _________________________________________

4. Senaraikan 2 jenis mesin memuting.


a) _________________________________________
b) _________________________________________

5. Kepala koping merupakan salah satu bahagian utama mesin memuting. Apakah
fungsi kepala koping?
________________________________________________________________
________________________________________________________________.
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

KERTAS TUGASAN
RB-050-2: 2012
KOD DAN NAMA
FURNITURE PRODUCTION OPERATION
PROGRAM
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)
TAHAP TAHAP DUA (2)

NO. DAN STANDARD


SK03 MENYEDIAKAN KOMPONEN PERABOT
KANDUNGAN

3.1 MENGENAL PASTI KEPERLUAN KERJA.


3.2 MENGENAL PASTI KOMPONEN PERABOT.
NO. DAN STANDARD 3.3 MEMBENTUK MENGGUNAKAN MESIN.
PEMBELAJARAN 3.4 MEMBUAT LUBANG DAN PUTING.
3.5 MENEBUK LUBANG.
3.6 MELELAS PERMUKAAN KAYU.
3.7 MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI.

NO. KOD RB-050-2: 2012/SK03/T(5/6) Muka : 1 Drp : 2

TAJUK:

TUJUAN:
NO. KOD RB-050-2: 2012/SK03/T(5/6) Muka: 2 Drpd: 2

1. Huraikan istilah “boring” dalam kerja kayu


a) .................................................................................................................................
.................................................................................................................................
b) .................................................................................................................................
.................................................................................................................................

2. Nyatakan 3 jenis mesin ‘boring”

a) ..............................................................
b) ..............................................................
c) ...............................................................

3. Huraikan fungsi untuk mesin penebuk/boring


......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

4. Berikan perbezaan antara mesin penebuk / boring melintang dan menegak


a) Mesin boring melintang
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

b) Mesin boring menegak


..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

5. Nyatakan 3 jenis mata gerudi dan saiznya.

a) ...........................................................
b) ...........................................................
c) ...........................................................

6. Berikan 3 mesin yang boleh digunakan untuk menebuklubang

a) ...........................................................
b) ...........................................................
c) ...........................................................
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

KERTAS TUGASAN
RB-050-2: 2012
KOD DAN
FURNITURE PRODUCTION OPERATION
NAMAPROGRAM
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)
TAHAP TAHAP DUA (2)

NO. DAN STANDARD


SK03 MENYEDIAKAN KOMPONEN PERABOT
KANDUNGAN

3.1 MENGENAL PASTI KEPERLUAN KERJA.


3.2 MENGENAL PASTI KOMPONEN PERABOT.
3.3 MEMBENTUK MENGGUNAKAN MESIN.
NO. DAN STANDARD
3.4 MEMBUAT LUBANG DAN PUTING.
PEMBELAJARAN
3.5 MENEBUK LUBANG.
3.6 MELELAS PERMUKAAN KAYU.
3.7 MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI.
AKTIVITI

NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/T(6/6) Muka : 1 Drp : 2


NO. KOD RB-050-2: 2012/SK03/T(6/6) Muka: 2 Drpd: 2

1. Namakan 3 jenis mesin mudah alih yang biasa digunakan dalam kerja melelas.
a) __________________________________________________
b) __________________________________________________
c) __________________________________________________

2. Nyatakan fungsi mesin pelelas gegelung mudah alih.


_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

3. Nyatakan 3 jenis kertas pasir yang biasa digunakan.


a) ___________________________________________________
b) ___________________________________________________
c) ___________________________________________________

4. Lengkapkan langkah-langkah melelas menggunakan mesin pelelas orbital


mudah alih.
a) Sediakan kertas pasir dengan _________________________________ .
b) Letakkan kertas pasir paada ___________________________________.
c) ___________________________, mulakan pelelasan pada permukaan kayu
dan gerakkan mesin _____________________________________ mengikut
urat kayu.

5. Apakah langkah yang perlu dilakukan selepas kayu-kayu dilelas?


________________________________________________________________
________________________________________________________________
KERTAS
KERJA

PEMBUATAN PERABOT
(RB-050-2:2012)
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

KERTAS KERJA
RB-050-2: 2012
KOD DAN NAMA
FURNITURE PRODUCTION OPERATION
PROGRAM
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)
TAHAP TAHAP DUA (2)
NO. DAN STANDARD
SK03 MENYEDIAKAN KOMPONEN PERABOT
KANDUNGAN

3.1 MENGENALPASTI KEPERLUAN KERJA.


3.2 MENGENALPASTI KOMPONEN PERABOT.
PERABOT
3.3 MEMBENTUK MENGGUNAKAN MESIN.
NO. DAN STANDARD
PEMBELAJARAN 3.4 MEMBUAT LUBANG DAN PUTING.
3.5 MENEBUK LUBANG.
3.6 MELELAS PERMUKAAN KAYU.
3.7 MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI

NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/K(1/5) Muka : 1 Drp : 5

TAJUK: MENGENALPASTI KEPERLUAN KERJA DAN KOMPONEN

TUJUAN:

Pelajar-pelajar
pelajar mesti boleh :-
:

1. Mengenalpasti kerja-kerja
kerja yang dilakukan
2. Mengenalpasti
ngenalpasti komponen yang akan dibina
3. Mematuhi peraturan keselamatan peralatan dan mesin
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/K(1/5) Muka: 2 Drpd: 5

LUKISAN, DATA DAN JADUAL

Contoh:

Arahan Kerja :1

Perkara : Melaksanakan proses membentuk komponen

Menyiapkan kerja-kerja membentuk kaki meja


1) Arahan Kerja # _______________________________________________

2) Deskripsi Permohonan Perkhidmatan:

Spesifikasi produk seperti tercatat dalam kertas Kerja


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
RB-050-2:2012/SK03/P(1/ )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) Tarikh siap diperlukan ___xxxxxxx________

4) Lokasi kerja : bangunan _bengkel kerja kayu_ Bilik :_bengkel 1__

5) Permohonan oleh _Ali bin Abu_ Jabatan/unit T.Pembinaan_


telefon__xxxxxx

6) Tarikh serahan : _xxxxxxxxx___

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Untuk kerja-kerja berbayar sahaja :

Akaun yang perlu dicaj :___tiada____ _______________________________

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahagian bawah perlu dilengkapi oleh staff operasi:

...................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

2
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/K(1/5) Muka: 3 Drpd: 5

ARAHAN

 Kertas kerja ini mengandungi DUA task yang mengabungkan beberapa aktiviti
bagi menghasil satu produk yang mengaplikasi kemahiran-kemahiran
berkenaan.
 Kertas kerja ini bertujuan memberi latihan kepada pelajar – pelajar yang
memenuhi keperluan task berikut:
SK03: MENYEDIAKAN KOMPONEN PERABOT
1.1- Mengenalpasti Keperluan Kerja.
1.2 - Mengenalpasti Komponen Perabot.

 Baca manual operasi. Pastikan prosedur difahami. Melaksanakan kerja-kerja


mensaizkan kayu.
 Sebarang butiran yang tidak dinyatakan terserah kepada kebijaksanaan anda
menentukannya
 Patuhi peraturan keselamatan bengkel, peralatan dan mesin.

MASA: 1½ jam

PERALATAN DAN BAHAN

Peralatan
 Alat Tulis
Bahan
 Kertas A4

TUGASAN :
Berpandukan Kertas Penerangan ; RB-050-2:2012/SK03/P(1/5) dan
RB-050-2:2012/SK03/P(2/5)
a) Bina borang arahan kerja mengikut format .standard (anda digalak membangun
format sendiri yang difikirkan bersesuaian mengikut keperluan.)
b) Tentukan komponen yang akan dibina
c) Kenalpasti butiran dan spesifikasinya
d) Lengkapi borang berkenaan berdasarkan penentuan yang diperolehi

3
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/K(1/5) Muka: 4 Drpd: 5

LANGKAH KERJA BUTIRAN KERJA

 Rujuk sumber-sumber yang berkaitan


Kumpul Maklumat
 Dapatkan maklumat dari penyelia
 Dengan menggunakan alatan tulis dan kertas A4 lakarkan
Bina borang mengikut borang arahan kerja.
format yang ditetapkan  Berpandu kertas penerangan yang dimaksudkan susun
butir-butir kerja dan maklumat yang diperlukan

 Sediakan arahan kerja dengan menyertakan maklumat-


Lengkapi borang maklumat yang perlu.

 Tugasan perlu diserahkan dalam tempoh masa yang


Serah Tugasan diperuntukkan atau mengikut budibicara penyelia

4
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/K(1/5) Muka: 5 Drpd: 5

SENARAI SEMAK PRESTASI

PERKARA YANG DINILAI TERIMA TIDAK


DITERIMA
PROSES KERJA : PROSES DAN LANGKAH YANG BETUL

1. TATACARA KERJA
Calon mengikut tatacara kerja yang dikehendaki
dengan teratur
 Menyediakan borang
 Membina formar arahan kerja
 Melengkapi butiran yang diperlukan
2. PEMBINAAN PRODUK
Calon membuat kerja seperti yang diarahkan.

3. PENGGUNAAN MESIN YANG SESUAI.


-Tiada

4. HASIL KERJA
i) Siap mengikut spesifikasi

5. SIKAP
i) Kerjasama
ii) Patuh arahan
iii) Tekun/komited
6. PROSEDUR KESELAMATAN DIPATUHI
 Kaedah kerja yang betul dipatuhi
 Elemen keselamatan diamalkan
NAMA DAN TANDATANGAN PP
TARIKH
ULASAN PP (Jika ada)

5
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

KERTAS KERJA
RB-050-2: 2012
KOD DAN NAMA
FURNITURE PRODUCTION OPERATION
PROGRAM
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)
TAHAP TAHAP DUA (2)
NO. DAN STANDARD
SK03 MENYEDIAKAN KOMPONEN PERABOT
KANDUNGAN
3.1 MENGENALPASTI KEPERLUAN KERJA.
3.2 MENGENALPASTI KOMPONEN PERABOT.
3.3 MEMBENTUK MENGGUNAKAN MESIN.
NO. DAN STANDARD
3.4 MEMBUAT LUBANG DAN PUTING.
PEMBELAJARAN
3.5 MENEBUK LUBANG.
3.6 MELELAS PERMUKAAN KAYU.
3.7 MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI

NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/K(2/5) Muka : 1 Drp : 9

TAJUK: MENGUMAI DAN MEMOTONG BULAT PANEL


MENGESAH KUALITI KOMPONEN PERABOT

TUJUAN:

Pelajar-pelajar
pelajar mesti boleh :-
:

1. Melaksanakan kerja-kerja
kerja mensaizkan kayu
2. Melaksanakan kerja-kerja
kerja memotong bulatan dan mengumai sisi
3. Membuat pengesahan komponen sama ada boleh digunakankan atau tidak
4. Mematuhi peraturan keselamatan peralatan dan mesin
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/K(2/5) Muka: 2 Drpd: 9

LUKISAN, DATA DAN JADUAL

600mm

2
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/K(2/5) Muka: 3 Drpd: 9

ARAHAN
 Kertas kerja ini mengandungi DUA task yang mengabungkan beberapa
aktiviti bagi menghasil satu produk yang mengaplikasi kemahiran-
kemahiran berkenaan.
 Kertas kerja ini bertujuan memberi latihan kepada pelajar – pelajar yang
memenuhi keperluan task berikut:
SK03: MENYEDIAKAN KOMPONEN PERABOT
1.3 - Membentuk Menggunakan Mesin.
 Baca manual operasi. Pastikan prosedur difahami. Melaksanakan kerja-
kerja mensaizkan kayu.
 Sebarang butiran yang tidak dinyatakan terserah kepada kebijaksanaan
anda menentukannya
 Patuhi peraturan keselamatan bengkel, peralatan dan mesin.

MASA: 1½ jam

PERALATAN DAN BAHAN

Peralatan
 Pita pengukur
 Tolok pembaris
 Sesiku L
 MDF berukuran mengikut rajah
 gergaji jig
 Mesin pengumai mudah alih
 mesin Jig mudah alih

Bahan

KOMPONEN SAIZ PENYUDAH KUANTITI


MDF Ø 600mm 1

TUGASAN :
Dengan menggunakan bahan,peralatan dan mesin yang berkaitan,lakukan
tugasan berikut
1. Buat potongan membulat sekeping panel mengikut saiz garispusat yang
ditetapkan menggunakan mesin gergaji jig mudahalih .
2. Buat kumai sisi sepanjang sisi panel tersebut menggunakan mesin pengumai
mudah alih.
3. Melakukan verifikasi komponen.

3
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/K(2/5) Muka: 4 Drpd: 9

LANGKAH KERJA BUTIRAN KERJA


 Fahami dan tentukan kehendak lukisan produk
1. Tafsir lukisan produk/  Tentukan jenis produk yang akan dibina
pelan cetak biru  Tentukan spesifikasi dan bahan
 Menentukan ukuran puting dan lubang
 Sediakan MDF berdasarkan saiz yang diberi.
2. Penyediaan  Sediakan mesin gergaji jig mudahalih
Bahan dan Peralatan  Sediakan mesin pengumai/Router mudahalih dan mata
kumai lurus
 Sediakan jangkalukis atau
trammel
 Lakarkan garisan bulatan
pada permukaan panel
3. Rancang tanda dengan garispusat 600mm

4. Laraskan mesin Gergaji 


Pemotong rata pastikan tapaknya dalam keadaan rata.
Jig 
Jika tapak dalam keadaan sendeng, laraskan tapak dengan
melonggarkan nut seperti membuat potongan serong selain
dari memotong tegak 90O.
5. Buat Potongan membulat Menggunakan Gergagji Jig Mudahalih
 Tetapkan posisi papan panel
 Buat potong  Letakan tapak (base) ke atas benda kerja ditepi garisan luar
secara bebas bahagian buangan (Mata gergaji ditepi sebelah luar garisan).
 Jarakkan mata gergaji dari garisan lebih kurang 3mm . lebihan
pada sisi akan dikemas kemudiannya
 Hidupkan mesin dan biarkan dengan kelajuan yang
maksimum kemudian gerakkan gergaji sepanjang garisan
dengan perlahan.
 Jangan tolak gergaji secara paksa hanya memadai dengan
sedikit tekanan sahaja
 Mesin dipegang sebelah tangan sahaja manakala tangan
sebelah lagi memegang bendakerja atau mengimbangkan
mesin (Steady the saw).

4
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/K(2/5) Muka: 5 Drpd: 9

LANGKAH KERJA BUTIRAN KERJA

 Pemotongan membulat ini menghasilkan


Ukuran garispusat kayu 600mm + 3mm

6. Buat persediaan  Sediakan Jig. Dalam kes ini anda boleh memilih untuk
Kemaskan sisi panel membina jig atau menggunakan jig yang telah disediakan
seperti dalam gambarajah dibawah.

Mesin pengumai

 Bagi jig yang dibina, sekeping playwood berbentuk


sebagaimana ditunjukkan.
 Panjang jig termasuk lubang skkru dan penapak perlu
disesuaikan dengan posisi mata kumai supaya ia dapat
memotong lebihan sisi panel dengan tepat. Ia lebih mudah
ditentukan ditempat kerja.

5
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/K(2/5) Muka: 6 Drpd: 9

LANGKAH KERJA BUTIRAN KERJA

Tapak pengumai

 Pasangkan mata kumai lurug tanpa pemandu/ bearing.


7. Mulakan mengemas  Tempat dan kemaskan posisi mesin pada tapak pengumai
Sisi  Tentu dan Tetapkan lubang pangsi pada permukkaan panel.
 Sesuaikan dengan kedudukan mata yang akan memotong sisi
panel.

Mata tanpa bearing

pangsi

Lubang skru untuk


disandarkan pada tapak
pengumai.

 Gerakkan mesin pengumai dengan perlahan.


 Dengan pangsi memegang jig, mesin bergerak secara
membulat memotong sisi panel.

8. Mengumai Sisi Panel

 Naikkan motor ke atas supaya jaraknya lebih jauh dari tapak


 Laras mesin atau keluarkan motor dari tapak dengan melonggarkan nut
pengumai kekunci.
 Pilih mata pemotong yang mempunyai pemandu/bearing
untuk kerja yang hendak dilakukan.
 Longgarkan bindu/chuck.
 Masukkan pangkal batang mata pemotong ke dalam bindu
sekurang-kurangnya 12mm
 Kuncikan pergerakan bindu dan ketatkan bindu dengan
spanar.
6
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/K(2/5) Muka: 7 Drpd: 9

LANGKAH KERJA BUTIRAN KERJA


 Laraskan kedalaman pemotongan dengan menurunkan
motor sehingga hujung mata menyentuhi muka kerja atau
sehingga pemotongan yang dikehendaki diperolehi
 Kunci motor dengan nut kekunci supaya ia tiada bergerak.
 Buat potongan percubaan pada kayu skrap sebelum dilakukan
pada potongan.

 Mengumai menggunakan  Tempatkan mesin pengumai di atas permukaan dengan


mata pemotong yang memastikan Pemandu hujung atau roda pemandu
mempunyai pemandu disandarkan kepada sisian kayu atau panel.
hujung /roda.  Buat gerakkan perlahan. Mata akan memotong sisi panel
untuk membentuk corak mengikut mata kumai.

7
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/K(2/5) Muka: 8 Drpd: 9

LANGKAH KERJA BUTIRAN KERJA

9. Mengesah Keadaan Komponen


 Periksa dan uji i) Periksa ketepatan bahagian-bahagian berikut:
ketepatan  Pastikan jenis produk/komponen
- Panel bulat berkumai sisi
 Sai Pastikan tiada Kecacatan
 Bentuk yang seragaman
 Tentukan jenis kayu yang digunakan- MDF
 Kuantiti yang menepati keperluan
 Diamensi mengikut spesifikasi

ii) Buat verifikasi produk berdasarkan kualiti secara keseluruhan

 Buat pemilihan Produk Pemilihan produk hendaklah merujuk kepada perkara-pekara


berikut:
i) Kesesuaian pada semua rekabentuk dan konsep
ii) Penyudah yang baik dengan kumai yang kemas
iii) sesuai dan sepadan dengan bahan kemasan yang akan
digunakan.
iv) Tahan
v) Tidak cacat

8
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/K(2/5) Muka: 9 Drpd: 9

SENARAI SEMAK PRESTASI

PERKARA YANG DINILAI TERIMA TIDAK


DITERIMA
PROSES KERJA : PROSES DAN LANGKAH YANG BETUL

1. TATACARA KERJA
Calon mengikut tatacara kerja yang dikehendaki
dengan teratur
 Menyediakan bahan
 Merancang tanda
 Memotong bulatan
 Mengemas sisi
 Mengumai sisi
 Mengesahkan keadaan komponen
 Menyimpan komponen
2. PEMBINAAN PRODUK
Calon membuat kerja seperti yang diarahkan.
3. PENGGUNAAN MESIN YANG SESUAI.
Calon hendaklah menyediakan peralatan yang
betul sebelum memulakan kerja
Akiviti:
i. Membina jatau menyediakan jig
ii. Memotong bulat panel menggunakan gergaji jig
iii. Mengemas sisi panel menggunakan mesin
pengumai
iv. Mengumai sisi panel menggunakan mesin
pengumai
4. HASIL KERJA
i) Siap mengikut spesifikasi
5. SIKAP
i) Kerjasama
ii) Patuh arahan
iii) Tekun/komited
6. PROSEDUR KESELAMATAN DIPATUHI
 Kaedah penggunaan peralatan.
NAMA DAN TANDATANGAN PP
TARIKH
ULASAN PP (Jika ada)

9
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

KERTAS KERJA
RB-050-2: 2012
KOD DAN NAMA
FURNITURE PRODUCTION OPERATION
PROGRAM
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)
TAHAP TAHAP DUA (2)
NO. DAN STANDARD
SK03 MENYEDIAKAN KOMPONEN PERABOT
KANDUNGAN

3.1 MENGENALPASTI KEPERLUAN KERJA.


3.2 MENGENALPASTI KOMPONEN PERABOT.
NO. DAN STANDARD 3.3 MEMBENTUK MENGGUNAKAN MESIN.
PEMBELAJARAN 3.4 MEMBUAT LUBANG DAN PUTING.
3.5 MENEBUK LUBANG.
3.6 MELELAS PERMUKAAN KAYU.
3.7 MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI

NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/K(3/5) Muka : 1 Drp : 8

TAJUK: PEMBINAAN TANGGAM LUBANG DAN PUTING


MENGESAH K
KUALITI KOMPONEN PERABOT

TUJUAN:

Pelajar-pelajar
pelajar mesti boleh :-
:

1. Melaksanakan kerja-kerja
kerja mensaizkan kayu.
2. Melaksanakan kerja-kerja
kerja menebuk lubang dan memuting.
3. Membuat pengesahan komponen samada boleh diguna atau tidak
4. Mematuhi peraturan keselamatan peralatan dan mesin
mesin.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/K(3/5) Muka: 2 Drpd: 8

LUKISAN, DATA DAN JADUAL

ARAHAN

 Kertas kerja ini mengandungi DUA task dengann dua aktiviti yanh
digabungkan. Bagiagi menghasilkan
menghasil satu produk yang mengaplikasi kemahiran
kemahiran-
kemahiran berkenaan.
 Kertas kerja ini bertujuan memberi latihan kepada pelajar – pelajar yang
memenuhi keperluan task berikut:
SK03: MENYEDIAKAN KOMPONEN PERABOT
1.4 -Membuat Lubang dan Puting.
1.7-- Mengesah Keadaan Komponen Perabot

 Baca manual operasi. Pastikan prosedur difahami. Melaksanakan kerja


kerja-kerja
mensaizkan kayu.
 Sebarang butiran yang tidak dinyatakan terserah kepada kebijaksanaan anda
menentukannya
 Patuhi peraturan keselamatan bengkel, peralatan dan mesin.

2
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/K(3/5) Muka: 3 Drpd: 8

MASA: 3 jam

PERALATAN DAN BAHAN

Peralatan

 Pita pengukur
 Tolok penanda
 Sesiku L
 kayu berukuran mengikut rajah
 Mesin pelubang
 Mesin pemuting

Bahan
Kayu meranti atau merawan
KOMPONEN SAIZ PENYUDAH KUANTITI
Kayu Lintang 35 x 70 x 225 2

TUGASAN :
Dengan menggunakan bahan,peralatan dan mesin yang berkaitan,
i) Bina tanggam lubang dan puting .
ii) Melakukan verifikasi komponen

3
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/K(3/5) Muka: 4 Drpd: 8

LANGKAH KERJA BUTIRAN KERJA

 Fahami dan tentukan kehendak lukisan produk


1. Tafsir lukisan produk/  Tentukan jenis produk yang akan dibina
pelan cetak biru  Tentukan spesifikasi dan bahan
 Menentukan ukuran puting dan lubang

 Pilih kayu yang bebas dari kecacatan.


kecacatan
 Tentukan kandungan lembapan dengan meter pengesan
2. Memilih Kayu lembapan. Kayu yang mempunyai kandungan lembapan
antara 12-15% adalah sesuai digunakan.
digunakan

 Sediakan kayu berdasarkan saiz yang diberi.


diberi
 Tentukan permukaan papan rata dan tepinya lurus
3. Penyediaan dengan mengetam lurus dan rata.
bahan
 Tandakan ℓ pada bahagian permukaan yang rata dan ٨ pada
bahagian sisi yang lurus.
 Bahagikan kepada 3 bahagian sama dari tebal kayu

4. Rancang tanda

5. Laraskan mesin pelubang


 . laras  Turunkan mata pahat supaya ia merapati permukaan meja.
kepesegian meja dengan  Tempatkan sesiku L 90 darjah persegi di atas permukaan
Mata pahat meja.
 Uji kepersegian mata pahat .
 Perhatikan jarak antara sesiku dan mata pahat.Jika terdapat
ruang,laraskan kearasan meja supaya sesiku dan mata pahat
berada pada satu jajaran.

 laras Keselarian mata  Bagi operasi ini,gunakan pengadang atau tempatkan sekeping
pahat dengan kayu dengan permukaannya selari dengan mata pahat.

4
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/K(3/5) Muka: 5 Drpd: 8

LANGKAH KERJA BUTIRAN KERJA

Pengadang  Rendahkan mata pahat supaya sisinya berada pada paras


pengadang.
 Gelungsorkan pengadang atau kayu ke hadapan sehingga
permukaannya menyentuhi mata pahat. Perhatikan sisi mata
pahat dan permukaan pengadang atau kayu. Jika kedua-dua
sisinya tidak rata,longgarkan mata pahat dan laraskan
posisinya.
 Ketatkan semula mata pahat.
 Laras kedalaman  Tempatkan bendakerja pada sisi mata pahat.
 Turunkan mata pahat sehingga terkebawah sedikit dari garisan
tandaan.
 Kuncikan rod berhenti.

6. Tebuk lubang menggunakan mesin pelubang

 Set bendakerja di atas meja,laraskkan posisi lubang dan


 Langkah-langkah apitkan pada pengadang.
menebuk  Set kedalaman lubang pada rod berhenti.
 Pusing roda pelaras bagi menggerakkan bendakerja ke depan
atau ke belakang supaya kedudukan mata pahat berada pada
kedudukan selari dengan lubang yang mahu ditebuk.
 Hidupkan suis, pastikan putaran mata drill tidak bergeser
dengan mata pahat.
 Lakukan benaman pertama ,suapkan mata pemotong ke
dalam benda kerja pada kadar yang cepat mengikut
kesesuaian untuk mengelakkan matanya terbakar.
 Dengan menggunakan roda pelaras ,posisikan benda kerja
untuk tebukkan seterusnya.
 Apabila membuat lubang yang dalam,lakukan benaman
beberapa peringkat lebih kurang 25mm atau kurang.
 Bagi lubang tembus tebukkan hingga separuh tebal kayu,
kemudian diterbalikkan dan ditebuk pula dari sebelah
belakang sehingga tembus. Ini adalah dibuat untuk mencegah
kerosakan pada bahagian bawah jika ditebuk sekaligus

5
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/K(3/5) Muka: 6 Drpd: 8

LANGKAH KERJA BUTIRAN KERJA

7. Bina puting menggunakan mesin Pemuting


 Bendakerja diapit pada meja,letakkan pada posisi yang sesuai
Langkah-langkah memuting untuk mata pemotong memotong hujung kayu.
 Hidupkan suis. Meja dengan apitan kayu ditolak ke mata
pemotong.
 Hujung bendakerja melalui antara kepala permuting untuk
membuat keratan pipi dan bahu pada kedua-dua bahagian.
 Jika puting perlu dibentuk bagi memadankan dengan sisian
kumai,ia kemudian dilakukan oleh kepala koping
 Jika tenon perlu mempunyai bahu persegi,kepala koping tidak
digunakan.
 Tolakkan meja perlu dilakukan dengan 1 kali laluan.
 Setelah meja dan bendakerja melepasi mata dan sampai ke
hujung, apit dilonggar dan bendakerja dialih.
 Tarik meja untuk posisi asal.
 kerja yang terhasil adalah sebagaimana rajah di bawah

8. Mengesah Keadaan Komponen


 Periksa dan uji i) Periksa ketepatan bahagian-bahagian berikut:
ketepatan  Pastikan jenis produk/komponen
- Tanggam Lubang dan Puting
 Saiz Lubang dan puting
 Pastikan tiada Kecacatan
 Kedudukan lubang dan puting yang seragaman
 Tentukan jenis kayu yang digunakan
 Kuantiti yang menepati keperluan
 Diamensi mengikut spesifikasi

ii) Buat verifikasi produk berdasarkan kualiti secara keseluruhan

 Buat pemilihan Produk Pemilihan produk hendaklah merujuk kepada perkara-pekara


berikut:
i) Kesesuaian pada semua rekabentuk dan konsep
ii) Penyudah yang baik dan tanggam yan sepadan
iii) Sesuai dan sepadan dengan bahan kemasan yang akan
digunakan.
iv) Tahan
v) Boleh berfungsi
vi) Tidak cacat

6
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/K(3/5) Muka: 7 Drpd: 8

LANGKAH KERJA BUTIRAN KERJA

 Stor komponen  Kaedah penyimpanan boleh dilakukan dalam pelabagai cara


mengikut kemudahan yang ada di lokasi bengkel. Anda boleh
menggunakan stor simpanan dengan penggunanaan
kabjnet/almari,rak dan laci.

 Patuhi prosedur penyimpanan produk/ komponen seperti yang


dinyata dalam Kertas Penerangan
RB-050-2:2012/SK03/P(2/ 5)

7
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/K(3/5) Muka: 8 Drpd: 8

SENARAI SEMAK PRESTASI

PERKARA YANG DINILAI TERIMA TIDAK


DITERIMA
PROSES KERJA : PROSES DAN LANGKAH YANG BETUL
1. TATACARA KERJA
Calon mengikut tatacara kerja yang dikehendaki
dengan teratur
 Menyediakan bahan
 Merancang tanda
 Membina tanggam lubang dan puting
 Memasang tanggam
 Mengesahkan keadaan komponen
 Menyimpan komponen

2. PEMBINAAN PRODUK
Calon membuat kerja seperti yang diarahkan.

3. PENGGUNAAN MESIN YANG SESUAI.


Calon hendaklah menyediakan peralatan yang
betul sebelum memulakan kerja
Akiviti:
i) Menebuk menggunakan mesin pelubang
ii) Membina puting menggunakan pemuting

4. HASIL KERJA
i) Siap mengikut spesifikasi

5. SIKAP
i) Kerjasama
ii) Patuh arahan
iii) Tekun/komited
6. PROSEDUR KESELAMATAN DIPATUHI
 Kaedah penggunaan peralatan.

NAMA DAN TANDATANGAN PP


TARIKH
ULASAN PP (Jika ada)

8
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

KERTAS KERJA
RB-050-2: 2012
KOD DAN NAMA
FURNITURE PRODUCTION OPERATION
PROGRAM
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)
TAHAP TAHAP DUA (2)
NO. DAN STANDARD
SK03 MENYEDIAKAN KOMPONEN PERABOT
KANDUNGAN

3.1 MENGENALPASTI KEPERLUAN KERJA.


3.2 MENGENALPASTI KOMPONEN PERABOT.
NO. DAN STANDARD 3.3 MEMBENTUK MENGGUNAKAN MESIN.
PEMBELAJARAN 3.4 MEMBUAT LUBANG DAN PUTING.
3.5 MENEBUK LUBANG.
3.6 MELELAS PERMUKAAN KAYU.
3.7 MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI

NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/K(4/5) Muka : 1 Drp : 7

TAJUK: PEMBINAAN TANGGAM LUBANG DAN PUTING


MENGESAH K
KUALITI KOMPONEN PERABOT

TUJUAN:

Pelajar-pelajar
pelajar mesti boleh :-
:

1. Melaksanakan kerja-kerja
kerja mensaizkan kayu.
2. Melaksanakan kerja-kerja
kerja menebuk lubang dan memuting.
3. Membuat pengesahan komponen samada boleh diguna atau tidak
4. Mematuhi peraturan keselamatan peralatan dan mesin
mesin.
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/K(4/5) Muka: 2 Drpd: 7

LUKISAN, DATA DAN JADUAL

2 LUBANG DIA 10MM (MESIN GERUDI PEGUN)


250mm 2 LUBANG DIA 10MM (MESIN GERUDI MUDAHALIH)

30mm
*** kedalaman lubang 45 mm

50 mm 50 mm 50 mm 50 mm

ARAHAN

 Kertas kerja ini bertujuan memberi latihan kepada pelajar – pelajar yang
memenuhi keperluan berikut:

SK03: MENYEDIAKAN KOMPONEN PERABOT


1.5 MENEBUK LUBANG.

 Baca manual operasi. Pastikan prosedur difahami. Melaksanakan kerja-kerja


mensaizkan kayu.
 Sebarang butiran yang tidak dinyatakan terserah kepada kebijaksanaan anda
menentukannya
 Patuhi peraturan keselamatan bengkel, peralatan dan mesin.

2
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/K(4/5) Muka: 3 Drpd: 7

MASA: 3 jam

PERALATAN DAN BAHAN

Peralatan

 Pita Pengukur
 Tolok Penanda
 Sesiku L
 Kayu Berukuran Mengikut Rajah
 Mesin Gerudi Mudah Alih
 Mesin Gerudi Mudah Pegun

Bahan
Kayu meranti atau merawan 30 mm x 60mm x 250mm

TUGASAN :
Dengan menggunakan bahan,peralatan dan mesin yang berkaitan,
i) lakukan kerja - kerja menebuk lubang berpandukan rajah yang diberikan

A. MENEBUK LUBANG MENGGUNAKAN MESIN GERUDI PEGUN

LANGKAH KERJA BUTIRAN KERJA

 Fahami dan tentukan kehendak lukisan produk


1. Tafsir lukisan  Tentukan jenis produk yang akan dibina
produk/pelan
 Tentukan spesifikasi dan bahan
cetak biru
 Menentukan ukuran
 Pilih kayu yang bebas dari kecacatan.
 Tentukan kandungan lembapan dengan meter pengesan
2. Memilih Kayu
lembapan. Kayu yang mempunyai kandungan lembapan antara
12-15% adalah sesuai digunakan.
 Sediakan kayu berdasarkan saiz yang diberi.
 Tentukan permukaan papan rata dan tepinya lurus
3. Penyediaan dengan mengetam lurus dan rata.
bahan
 Tandakan ℓ pada bahagian permukaan yang rata dan ٨ pada
bahagian sisi yang lurus.
 Rancang tanda pada bahan mengikut gambarajah yang
4. Rancang tanda
diberikan

3
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/K(4/5) Muka: 4 Drpd: 7

 Pilih mata gerudi mengikut kegunaan dan saiz yang sesuai


5. Memilih dan  pasang mata pada rahang mesin gerudi pegun danketatkan
memasang mata
pemasangan dengan mengunakan chuck.
pada mesin gerudi
 Keluarkan chuck dari mesin.
 Uji untuk pastikan mata drill dapat melalui meja dengan bebas.
6. Pengujian
Letakkan kayu skrap sebagai pengalas.
 Laraskan kelajuan pemotongan. Kelajuan berubah mengikut
7. Melaraskan jenis mata, saiz, jenis kayu dan kedalaman lubang. contohnya;
kelajuan mata pemotong bergaris pusat 20mm seharusnya dengan
pemotongan kelajuan 3000 ke 1800rpm, mata melebih garis pusat 20mm
seharusnya dikekalkan pada kelajuan 600rpm
 Apitkan benda kerja
8. Mula menebuk  Mulakan menebuk dengan menurunkan mata kepada posisi
lubang yang ditanda.

9. Tutup suis  Tutup suis setelah selesai kerja, kemaskan kawasan kerja,

B. MENEBUK LUBANG MENGGUNAKAN MESIN GERUDI MUDAH ALIH

LANGKAH KERJA BUTIRAN KERJA

 Fahami dan tentukan kehendak lukisan produk


1. Tafsir lukisan  Tentukan jenis produk yang akan dibina
produk/ pelan  Tentukan spesifikasi dan bahan
cetak biru  Menentukan ukuran

 Pilih kayu yang bebas dari kecacatan.


2. Memilih Kayu  Tentukan kandungan lembapan dengan meter pengesan
lembapan. Kayu yang mempunyai kandungan lembapan antara
12-15% adalah sesuai digunakan.
 Sediakan kayu berdasarkan saiz yang diberi.
 Tentukan permukaan papan rata dan tepinya lurus
3. Penyediaan dengan mengetam lurus dan rata.
bahan
 Tandakan ℓ pada bahagian permukaan yang rata dan ٨ pada
bahagian sisi yang lurus.

 Rancang tanda pada bahan mengikut gambarajah yang


4. Rancang tanda
diberikan

4
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/K(4/5) Muka: 5 Drpd: 7

 Bukakan rahang bindu


 Masukkan mata gerudi pada bindu dan dikunci dengan kekunci.
5. Pasang mata Terdapat juga pemasangan mata drill yang mempunyai slot dan
gerudi hanya perlu dimasukkan kedalam rahang bindu . Slot akan
mengunci pegangan hujung mata drill tidak perlu menggunakan
kekunci chuck.
 Pasangkan soket dan tekan suis mata mesin
6. Mulakan menebuk
 Mulakan menebuk dengan menekan mata gerudi kepada kayu

10. Tutup suis  Tutup suis setelah selesai kerja, kemaskan kawasan kerja.

5
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/K(4/5) Muka: 6 Drpd: 7

SENARAI SEMAK PRESTASI


TIDAK
PERKARA YANG DINILAI TERIMA DITERIMA

PROSES KERJA : PROSES DAN LANGKAH YANG BETUL

1. TATACARA KERJA
Calon mengikut tatacara kerja yang dikehendaki
dengan teratur
 Menyediakan bahan
 Merancang tanda

2. PENGGUNAAN MESIN GERUDI PEGUN

Calon membuat kerja seperti yang diarahkan.


1. Tafsir Lukisan Produk/ Pelan Cetak Biru
2. Memilih Kayu
3. Penyediaan Bahan
4. Rancang Tanda
5. Memilih Dan Memasang Mata Pada Mesin
Gerudi
6. Pengujian
7. Melaraskan Kelajuan Pemotongan
9. Mula Menebuk
10. Tutup Suis

3. PENGGUNAAN MESIN GERUDI MUDAH ALI


Calon Membuat Kerja Seperti Yang Diarahkan.

1. Tafsir Lukisan Produk/ Pelan Cetak Biru


2. Memilih Kayu
3. Penyediaan Bahan
4. Rancang Tanda
5. Pasang Mata Gerudi
6. Mulakan Menebuk
7. Tutup Suis

4. HASIL KERJA
i) Siap mengikut spesifikasi

5. SIKAP
i) Kerjasama
ii) Patuh arahan
iii) Tekun/komited

6
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/K(4/5) Muka: 7 Drpd: 7

6. PROSEDUR KESELAMATAN DIPATUHI


 Kaedah penggunaan peralatan.
NAMA DAN TANDATANGAN PP
TARIKH
ULASAN PP (Jika ada)

7
BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
ARAS 4 - 8 BLOK E9, KOMPLEKS E
62604 PUTRAJAYA

KERTAS KERJA
RB-050-2: 2012
KOD DAN NAMA
FURNITURE PRODUCTION OPERATION
PROGRAM
(OPERASI PENGELUARAN PERABOT)

TAHAP TAHAP DUA (2)


NO. DAN STANDARD SK03 MENYEDIAKAN KOMPONEN PERABOT
KANDUNGAN

3.1 MENGENAL PASTI KEPERLUAN KERJA.


3.2 MENGENAL PASTI KOMPONEN PERABOT.
NO. DAN STANDARD 3.3 MEMBENTUK MENGGUNAKAN MESIN.
PEMBELAJARAN 3.4 MEMBUAT LUBANG DAN PUTING.
3.5 MENEBUK LUBANG.
3.6 MELELAS PERMUKAAN KAYU.
3.7 MENYEDIAKAN LAPORAN AKTIVITI
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/K(5/5) Muka : 1 Drp : 7

TAJUK: PENYEDIAAN KOMPONEN MEJA KOPI

TUJUAN:

Pelajar-pelajar
pelajar mesti boleh :-
:

1. Melaksanakan kerja-kerja
kerja menyediakan komponen mengikut saiz
2. Melaksanakan kerja-kerja
kerja menyediakan komponen mengikut lukisan kerja
3. Membungkus ,menyimpan dan melabel komponen yang siap
4. Mematuhi peraturan keselamatan peralatan dan mesin
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/K(5/5) Muka: 2 Drpd: 8

LUKISAN , DATA DAN JADUAL

ARAHAN

1. Kertas kerja ini bertujuan sebagai panduan kepada pelajar mengenai cara-
cara untuk menyediakan komponen bagi meja kopi
2. Pastikan prosedur difahami
3. Anda perlu memberikan perhatian kepada aspek berikut :
a) Proses dan langkah kerja
b) Hasil kerja/ketepatan ukuran dan kekemasan
4. Patuhi peraturan keselamatan bengkel,peralatan dan mesin

2
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/K(5/5) Muka: 3 Drpd: 8

MASA : 3 jam

BAHAN,PERALATAN DAN MESIN


i. Kayu meranti berketam
ii. Sesiku L
iii. Pita Pengukur
iv. Mesin Gergaji Lengan
v. Mesin Gergaji Bulat
vi. Mesin pelubang
vii. Mesin pemuting
viii. Mesin pelelas
ix. Plastik pembungkus

TUGASAN :

Dengan menggunakan bahan,peralatan dan mesin yang berkaitan, sediakan


bahan seperti didalam senarai bahan dibawah :

** SEMUA UKURAN DALAM MM

BIL KUANTITI
KOMPONEN JENIS BAHAN TEBAL LEBAR PANJANG
SEORANG
BLOK KAYU PADU
1 TOP 30 152 1200 5
GETAH
BLOK KAYU PADU
2 KAKI 30 90 300 4
GETAH
BLOK KAYU PADU
4 KERANGKA 30 90 1050 6
GETAH

3
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/K(5/5) Muka: 4 Drpd: 8

LANGKAH KERJA

LANGKAH KERJA BUTIRAN KERJA

POTONG BAHAN Langkah-langkah Operasi mengerat


KEPADA SAIZ
i. Tandakan garisan keratan pada kayu.
i. Kaki Meja ii. Letak dan rapatkan kayu supaya garisan tandaan berada
ii. Top selari dengan mata piring.
iii. Pemidang iii. Hidupkan suis dan biarkannya berputar hingga maksimum.
iv. tarik pemegang lengan untuk mengerat benda kerja.
1. Mengerat v. Matikan suis setelah selesai kerja
menggunakan
Mesin Gergaji
Lengan

2. Memotong serong Langkah-langkah operasi memotong serong kaki meja


pada kaki meja
menggunakan
i. Menyediakan jig yang sesuai untuk pemotongan serong
gergaji meja
ii. Pasangkan kaki meja pada jig dengan kemas.
iii. Apitkan bendakerja, letakkan tapak (base) ke atas benda
kerja ditepi garisan luar bahagian buangan (Mata gergaji
ditepi sebelah luar garisan).
iv. Buat potongan dengan kemas dan selamat.

Langkah kerja pembinaan lubang pada kaki


3. Langkah-langkah i. Set bendakerja di atas meja,laraskkan posisi lubang dan
menebuk apitkan pada pengadang.
ii. Set kedalaman lubang pada rod berhenti.
iii. Pusing roda pelaras bagi menggerakkan bendakerja ke
depan atau ke belakang supaya kedudukan mata pahat
berada pada kedudukan selari dengan lubang yang mahu
ditebuk.

4
NO. KOD RB-050-2:2012/SK03/K(5/5) Muka: 5 Drpd: 8

iv. Hidupkan suis, pastikan putaran mata drill tidak bergeser


dengan mata pahat.
v. Lakukan benaman pertama ,suapkan mata pemotong ke
dalam benda kerja pada kadar yang cepat mengikut
kesesuaian untuk mengelakkan matanya terbakar.
vi. Dengan menggunakan roda pelaras ,posisikan benda kerja
untuk tebukkan seterusnya.
vii. Apabila