Anda di halaman 1dari 26

http://www.fadhilza.

com/2015/08/kekuatan-dzikir-dan-doa/kumpulan-doa-para-nabi-dan-solihin-
dalam-al-quran.html

KUMPULAN DOA PARA NABI DAN SOLIHIN DALAM AL QUR’AN


BY FADHIL ZA · AUGUST 4, 2015

Oleh Fadhil ZA
Manusia bersifat lemah dan memiliki kemampauan yang terbatas, banyak hal
yang tidak bisa diselesaikan dengan kemampuan dirinya sendiri. Namun
kebanyakan manusia tidak menyadari kelemahannya itu, mereka merasa kuat dan
mampu menyelesaikan apa saja masalah dihadapannya. Mereka jadi sombong dan
tidak peduli dengan Allah pemiliki dan penguasa dialam semesta. Ketika mereka
terbentur dengan masalah yang tidak bisa mereka selesaikan dengan kekuatan dan
kemampuan dirinya , mereka jadi putus asa, frustasi bahkan ada yang sampai
bunuh diri.
Orang yang beriman menyadari semua kelemahannya itu , mereka sangat
membutuhkan pertolongan Allah dan menggantungkan seluruh harapannya pada
Allah. Allahpun mengajarkan orang beriman untuk selalu berdoa pada Allah.
Bersama Allah tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Allah mempunyai
kekuatan dan kemampuan yang tidak terbatas.
Dalam Qur’an banyak doa dari para nabi dan orang orang saleh yang bisa kita tiru
sebagai doa dalam shalat atau diluar shalat. Berikut ini kami coba menampilkan
beberapa doa tersebut agar bisa kita contoh dan boleh juga dibaca didalam shalat.

1. DOA AGAR DIBERI KEBAIKAN DI DUNIA MAUPUN AKHIRAT


Untuk mendapat kesejahteraan hidup didunia maupun akhirat , Allah telah
mengajarkan doa yang tertulis dalam surat Al Baqarah ayat 201:

DOWNLOAD
waminhum man yaquulu rabbanaa aatinaa fii alddunyaahasanatan wafii al-
aakhirati hasanatan waqinaa ‘adzaabaalnnaari (201).

Dan di antara mereka ada orang yang berdoa: “Ya Tuhan kami, berilah kami
kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka.

Ayat ini diturunkan Allah sebagai peringatan karena ada sebagian manusia yang
berdoa hanya minta kebahagiaan didunia saja. Orang yang berdoa seperti itu
adalah orang yang rugi ,karena kehidupan dunia hanya kehidupan sementara,
akhirat itulah yang kekal dan abadi. Allah mengajarkan kita untuk meminta
kebaikan didunia maupun akhirat.
Sebagai wirid harian diluar shalat kita bisa membaca doa itu secara langsung

DOWNLOAD
‫اب النَّ ِار‬ َ ‫سنَةً َو ِقنَا‬
َ َ ‫عذ‬ ِ ‫سنَةً َوفِي‬
َ ‫اآلخ َر ِة َح‬ َ ‫َربَّنَا آتِنَا ِفي ال ُّد ْنيَا َح‬
rabbanaa aatinaa fii alddunyaa hasanatan wafii al-aakhirati hasanatan waqinaa
‘adzaaba alnnaari
“Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan
peliharalah kami dari siksa neraka “ (Albaqarah 201)

Kalau dibaca dalam shalat, dibaca secara lengkap seperti bunyi pada surat
Albaqarah 201 diatas.

DOA AGAR TABAH MENGHADAPI MUSUH


Doa ini diucapkan Thalut ketika memimpin bani Israil untuk membebaskan tanah
Palestina yang masih dikuasai Jalut. Akhirnya Daud dapat membunuh Jalut di
medan perang itu. Kisah ini disebutkan dalam surat Al Baqarah 250;

DOWNLOAD

walammaa barazuu lijaaluuta wajunuudihi qaaluu rabbanaa afrigh alaynaa shabran


watsabbit aqdaamanaa waunshurnaa ‘alaa alqawmi alkaafiriina (250).

Tatkala Jalut dan tentaranya telah nampak oleh mereka, merekapun (Thalut dan
tentaranya) berdoa: “Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan
kokohkanlah pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir.”.
Ketika menghadapi ancaman dari musuh yang membahayakan kita, maka kita
dianjurkan membaca doa ini , mohon agar diberi kekuatan dan kesabaran
menghadapi musuh tersebut. Doa tersebut boleh dibaca secara langsung:

DOWNLOAD
َ‫علَى ا ْلقَ ْو ِم ا ْلكَافِ ِرين‬ ُ ‫ص ْبرا ً َوث َ ِبتْ أ َ ْقدَا َمنَا َوان‬
َ ‫ص ْرنَا‬ َ ‫َربَّنَا أ َ ْف ِر ْغ‬
َ ‫علَ ْينَا‬
rabbanaa afrigh ‘alaynaa shabran watsabbit aqdaamanaa waunshurnaa
‘alaa alqawmi alkaafiriina
“Ya Tuhan kami, tuangkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah
pendirian kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir.”. (Al Baqarah
250)

Kalau dibaca dalam shalat sebaiknya dibaca lengkap seperti surat al baqarah 250
diatas.

3. DOA MOHON PERLINDUNGAN DARI MUSIBAH DAN BEBAN


YANG BERAT
Allah tidak membebani seseorang melainkan sekedar kemampuannya. Namun
kadang kala kita sering mendapat musibah dan bencana yang tidak tertahankan
secara mendadak dan tidak terduga sebelumnya. Kejadian ini bisa menyebabkan
stress dan rasa tertekan yang berkepanjangan. Allah mengajarkan kita doa agar
tidak mengalami kondisi seperti itu dalam surat al Baqarah 286:

DOWNLOAD

laa yukallifu allaahu nafsan illaa wus’ahaa lahaa maakasabat


wa’alayhaa maa iktasabat rabbanaa laa tu-aakhidznaa in nasiinaa aw
akhtha/naa rabbanaa walaatahmil ‘alaynaa ishran kamaa hamaltahu
‘alaa alladziina min qablinaa rabbanaa walaa tuhammilnaa maa laathaaqata
lanaa bihi wau‘fu ‘annaa waighfir lanaawairhamnaa anta
mawlaanaa faunshurnaa ‘alaa alqawmialkaafiriina (286).
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia
mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari
kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): “Ya Tuhan kami, janganlah
Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah
Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan
kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan
kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri ma’aflah kami;
ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah
kami terhadap kaum yang kafir.”
Doa ini bisa dibaca secara langsung sebagai wirid harian seperti berikut ini:

DOWNLOAD

‫َاخ ْذنَا إِن نَّسِينَا أ َ ْو أ َ ْخ َطأْنَا َربَّنَا َوالَ تَحْ ِم ْل‬


ِ ‫َربَّنَا الَ تُؤ‬
‫عنَّا َوا ْغ ِف ْر‬ ُ ‫علَى الَّ ِذينَ ِمن قَ ْب ِلنَا َربَّنَا َوالَ ت ُ َح ِم ْلنَا َما الَ َطاقَةَ لَنَا بِ ِه َوا ْع‬
َ ‫ف‬ َ ُ‫علَ ْينَا إِصْرا ً َك َما َح َم ْلتَه‬
َ
َ‫علَى ا ْلقَ ْو ِم ا ْلكَافِ ِرين‬
َ ‫ص ْرنَا‬ َ َ
ُ ‫ار َح ْمنَا أنتَ َم ْوالَنَا فان‬ ْ ‫لَنَا َو‬
rabbanaa laa tu-aakhidznaa in nasiinaa aw akhtha/naa rabbanaa walaa tahmil
‘alaynaa ishran kamaa hamaltahu ‘alaa alladziina min qablinaa rabbanaa walaa
tuhammilnaa maa laa thaaqata lanaa bihi wau‘fu ‘annaa waighfir lanaa
wairhamnaa anta mawlaanaa faunshurnaa ‘alaa alqawmialkaafiriina

“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami
tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang
berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya
Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami
memikulnya. Beri ma’aflah kami; ampunilah kami; dan rahmatilah kami.
Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.” (Al
Baqarah 286)

Doa ini boleh juga dibaca dalam shalat, jika dibaca dalam shalat harus dibaca
secara lengkap sebagaimana bunyi surat Al Baqarah 286 diatas. Insya Allah
dengan rutin membaca doa ini setiap hari kita akan terlindung dari berbagai
bencana dan musibah berat yang datang secara tiba tiba dan tidak bisa didunga
sebelumnya.
Dalam kehidupan sehari hari kita sudah sering melihat orang yang mengalami
bencana secara mendadak dan tidak terduga, seperti hilangnya pesawat Malaysian
air lines MH 370, kecelakaan pesawat Sukhoi di gunung salak, Banjir bandang
dan galodoh dibeberapa tempat ditanah air dan lain sebagainya.
4. DOA BERLINDUNG DARI KESESATAN
Akhir akhir ini kita sering dikejutkan oleh berita tentang seorang ustad yang
mengerti Al Qur’an murtad dan menjadi pendeta nasrani, seorang yang hafal
Qur’an menjadi pengikut atheis, orang yang berlabel ustad melakukan perbuatan
tidak terpuji seperti berzinah, melakukan penipuan dan lain sebagainya. Hal
seperti itu bisa saja terjadi , karena itu Allah mengajarkan kita doa agar terlindung
dari kejadian seperti itu dalam surat Ali Imran ayat 8:

DOWNLOAD

rabbanaa laa tuzigh quluubanaa ba’da idz hadaytanaawahab lanaa min ladunka
rahmatan innaka antaalwahhaabu (8).

(Mereka berdoa): “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong
kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah
kepada kami rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha
Pemberi (karunia).”
Tanpa perlindungan dan hidayah dari Allah tidak ada jaminan bagi kita untuk
tetap berada pada jalan yang benar. Iblis yang pernah tinggal disyurga dan mampu
bercakap cakap dengan Allah saja bisa sesat karena kesombongan dirinya. Apalagi
kita yang belum pernah tinggal disyurga dan bercakap cakap dengan Allah.
Ada baiknya doa diatas dijadikan wirid harian dibaca setiap selesai shalat, doa
diatas bisa juga dibaca didalam sholat seutuhnya. Tidak ada perbedaan sebagai
bacaan shalat dan doa .

DOWNLOAD

rabbanaa laa tuzigh quluubanaa ba’da idz hadaytanaa wahab lanaa min ladunka
rahmatan innaka antaalwahhaabu
“Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan
sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami
rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi
(karunia).” (Ali Imran 8)

Kita tidak pernah tahu dengan pasti bagaimana keadaan kita dimasa yang akan
datang, bagaimana cara wafat dan kebangkitan kita kelak. Apakah diakhirat kita
jadi orang yang mulia atau hina dina. Semuanya bergantung pada izin dan
kehendak Allah.

5. DOA MOHON KHUSNUL KHOTIMAH DAN TIDAK DIHINAKAN


DIHARI BERBANGKIT
Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada diri kita dimasa yang akan
datang. Apakah kita akan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah ataukah
su’ul khotimah. Apakahkita akan dibangkitkan kelak dalam keadaan hina dina
atau mendapat kemuliaan dari Allah.
Agar Allah wafatkan kita dalam khusnul khotimah dan dibangkitkan dengan
mendapat sambutan penghormatan di hari kiamat, Allah perintahkan kita agar
selalu berdoa padanya seperti disebutkan dalam surat Ali Imran 193-194

rabbanaa innanaa sami’naa munaadiyan yunaadii lil-iimaani an aaminuu


birabbikum faaamannaa rabbanaafaighfir lanaa dzunuubanaa wakaffir
‘annaa sayyi-aatinaawatawaffanaa ma’a al-abraari
rabbanaa waaatinaa maa wa’adtanaa ‘alaa rusulika
walaatukhzinaa yawma alqiyaamati innaka laa tukhlifualmii’aada (193).

Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada


iman, (yaitu): “Berimanlah kamu kepada Tuhanmu”, maka kamipun beriman. Ya
Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami
kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang
banyak berbakti 194. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau
janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau. Dan janganlah
Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi
janji.”
Insya Allah dengan rajin membaca doa ini secara rutin Allah akan mengampuni
dan menghapuskan semua dosa dan kesalahan kita, diwafartkan dalam husnul
khotimah , dan dilindungi dari kehinaan dihari berbangkit.
Doa ini boleh dibaca diluar shalat sebagai wirid harian sebagai berikut :

DOWNLOAD

rabbanaa faighfir lanaa dzunuubanaa wakaffir ‘annaa sayyi-aatinaa watawaffanaa


ma’a al-abraari
rabbanaa waaatinaa maa wa’adtanaa ‘alaa rusulika walaa tukhzinaa
yawma alqiyaamati innaka laa tukhlifualmii’aada

“Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari
kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang
banyak berbakti 194. Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau
janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau. Dan janganlah
Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi
janji.” (Ali Imran 193-194)
Jika dibaca didalam shalat harus dibaca secara lengkap seperti surat Ali Imran
193-194 diatas.

6. DOA PENYESALAN ATAS KESALAHAN YANG DIBUAT


Ketika masih tinggal disyurga Allah melarang Adam dan Hawa menghampiri
pohon khuldi yang ada di taman syurga itu. Namun Iblis berhasil mempedaya
Adam dan Hawa hingga menghampiri dan memakan buah terlarang itu, sehingga
terbuka auratnya. Ketika itu mereka baru menyadari kesalahan dan kekeliruannya ,
kemudian mereka berdoa sebagaimana ndisebutkan dalam surat Al A’Raaf ayat 23

DOWNLOAD
qaalaa rabbanaa zhalamnaa anfusanaa wa-in lam taghfir
lanaa watarhamnaa lanakuunanna mina alkhaasiriina (23).

Keduanya berkata: “Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan
jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya
pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi.

Dalam kehidupan sehari haripun kita sering melakukan kesalahan tanpa kita
sadari, dan kita baru menyadarinya setelah kekeliruan itu berdampak buruk bagi
kita. Kalau kita mengalami hal seperti itu bacalah doa seperti yang dibaca Nabi
Adam tersebut, agar kita cepat pulih dari dampak negatif perbuatan dan kekeliruan
kita itu.
Kita bisa membaca doa itu secara langsung diluar shalat sebagai tanda penyesalan
kita :

DOWNLOAD
َ ُ‫َربَّنَا َظلَ ْمنَا أَنف‬
ِ ‫سنَا َوإِن لَّ ْم ت َ ْغ ِف ْر لَنَا َوت َ ْر َح ْمنَا لَنَكُونَنَّ ِمنَ ا ْل َخا‬
َ‫س ِرين‬
rabbanaa zhalamnaa anfusanaa wa-in lam taghfir lanaa watarhamnaa
lanakuunanna mina alkhaasiriina
“Ya Tuhan kami, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak
mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami
termasuk orang-orang yang merugi (Al A’Raaf 23)
Jika dibaca dalam shalat harus dibaca secara lengkap sesuai surat al A’Raaf ayat
23 diatas

7. DOA MOHON PERLINDUNGAN DARI KEJAHATAN ORANG


YANG DZOLIM
Setelah tukang sihir Fir’aun berhasil dikalahkan oleh N. Musa dan banyak diantara
mereka yang beriman dan mengikuti Musa, Firaun menjadi kalap dan
meningkatkan penindasannya pada Bani Israil. Nabi Musa mengingatkan
pengikutnya agar sabar dan bertawakkal pada Allah atas kezoliman Firaun itu,
serta memerintahkan berdoa pada Allah seperti yang disebutkan dalam surat
Yunus ayat 85-86:

DOWNLOAD
faqaaluu ‘alaa allaahi tawakkalnaa rabbanaa laa taj’alnaafitnatan
lilqawmi alzhzhaalimiina wanajjinaa birahmatika mina alqawmi alkaafiriina

85. Lalu mereka berkata: “Kepada Allahlah kami bertawakkal! Ya Tuhan kami;
janganlah Engkau jadikan kami sasaran fitnah bagi kaum yang’zalim, 86. dan
selamatkanlah kami dengan rahmat Engkau dari (tipu daya) orang-orang yang
kafir.” (Yunus 85-86)
Dalam kehidupan sehari hari kita sering menghadapi kondisi yang tidak
menyenangkan dan amat menghawatirkan. Bisa saja kita berada diantara beberapa
kelompok yang saling serang dan membunuh seperti yang pernah dialami saudara
kita di Ambon, dan Poso atau saudara kita di Syiria, Irak, Lebanon dan Palestina.
Atau bisa juga kita berada ditengah pemerintahan yang dzolim terhadap umat
Islam seperti yang dialami umat Islam Uighur di China, Kaum Muslimin
Rohingya di Myamar dan kaum Muslimin Afrika tengah.
Doa ini bisa juga dibaca dalam kondisi negara tidak aman, misalnya banyak
perampokan , pencurian , penculikan dan pembunuhan.
Dalam kondisi seperti itu bacalah doa yang diajarkan nabi Musa itu secara rutin
setiap hari

DOWNLOAD
َ‫علَى ّللاِ ت َ َو َّك ْلنَا َربَّنَا الَ تَجْ عَ ْلنَا فِتْنَةً ِل ْلقَ ْو ِم ال َّظا ِل ِمين‬
َ
َ‫َونَ ِجنَا بِ َرحْ َمتِكَ ِمنَ ا ْلقَ ْو ِم ا ْلكَا ِف ِرين‬
allaahi tawakkalnaarabbanaa laa taj’alnaa fitnatan lilqawmi
alzhzhaalimiina wanajjinaa birahmatika mina alqawmialkaafiriina

“Kepada Allahlah kami bertawakkal! Ya Tuhan kami; janganlah Engkau jadikan


kami sasaran fitnah bagi kaum yang’zalim, 86. dan selamatkanlah kami dengan
rahmat Engkau dari (tipu daya) orang-orang yang kafir.” (Yunus 85-86)
Boleh juga dijadikan bacaan shalat dan dibaca secara lengkap seperti bunyi surat
Yunus ayat 85-86 diatas.

8. DOA UNTUK KELUARGA DAN ANAK CUCU


Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya Ismail di sebuah lembah
yang sunyi tidak berpenghuni (Mekkah) beliau berdoa mohon kepada Allah agar
istri dan keturunannya di pelihara dan dilindungi oleh Allah , diantara doa beliau
disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 37, 40, 41:

DOWNLOAD

rabbanaa innii askantu min dzurriyyatii biwaadin ghayri dzii zar’in ‘inda
baytika almuharrami rabbanaa liyuqiimuualshshalaata faij’al af-idatan
mina alnnaasi tahwii ilayhim waurzuqhum mina altstsamaraati la’allahum
yasykuruuna
37. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian
keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah
Engkau (Baitullah) yang dihormati, ya Tuhan kami (yang demikian itu) agar
mereka mendirikan shalat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung
kepada mereka dan beri rezkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan
mereka bersyukur. (Ibrahim 37)

DOWNLOAD

rabbi ij’alnii muqiima alshshalaati wamin dzurriyyatii rabbanaa wtaqabbal du’aa/-i

DOWNLOAD

rabbanaa ighfir lii waliwaalidayya walilmu/miniina yawma yaquumu alhisaabu


40. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap
mendirikan shalat, ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. 41. Ya Tuhan kami,
beri ampunlah aku dan kedua ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada
hari terjadinya hisab (hari kiamat).” (Ibrahim 40-41)

Kita bisa mencontoh nabi Ibrahim membaca doa seperti itu, boleh dibaca sebagai
doa wirid harian atau dibaca sebagai bacaan shalat. Tidak ada perbedaan antara
bacaan diluar dan didalam shalat semua sesuai susunan pada surat Ibrahim ayat
37, 40 dan 41 seperti diatas.
Kalau dibaca dalam shalat ada baiknya dibaca secara lengkap mulai dari surat
ibrahim ayat 37 s/d 41.

9. DOA UNTUK KEBERUNTUNGAN


Dalam kehidupan sehari hari kadangkala kita menemui orang yang hidupnya
selalu sial dan dirudung kemalangan. Keluar mulut buaya, masuk mulut singa,
keluar dari mulut singa , masuk mulut srigala demikian seterusnya, sudah jatuh
tertimpa tangga pula. Sungguh suatu suasana yang amat melelahkan, apa saja
usaha yang digelutinya selalu mengalami kegagalan. Hidup tidak pernah lepas dari
lilitan hutang.
Agar kita tidak mengalami dan terjebak dalam kondisi yang seperti itu , Allah
mengajarkan kita untuk membaca doa seperti yang disebutkan dalam surat al
Israak ayat 80:

DOWNLOAD

waqul rabbi adkhilnii mudkhala shidqin wa-akhrijnii mukhraja shidqin waij’al lii
min ladunka sulthaanan nashiiraan
Dan katakanlah: “Ya Tuhan-ku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan
keluarkanlah (pula) aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari
sisi Engkau kekuasaan yang menolong

doa tersebut bisa kita baca sebagai wirid harian sebagai berikut :

DOWNLOAD
ً ‫س ْل َطانا ً نَّ ِصيرا‬ ٍ ‫ْق َوأ َ ْخ ِرجْ نِي ُم ْخ َر َج ِصد‬
ُ َ‫ْق َوا ْجعَل ِلي ِمن لَّدُنك‬ ٍ ‫ب أَد ِْخ ْلنِي ُم ْد َخ َل ِصد‬
ِ ‫َّر‬
rabbi adkhilnii mudkhala shidqin wa-akhrijnii mukhraja shidqin waij’al lii min
ladunka sulthaanan nashiiraan
“Ya Tuhan-ku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah
(pula) aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau
kekuasaan yang menolong (Al Israak 80)

Bisa juga dibaca sebagai bacaan shalat secara lengkap seperti bunyi pada surat al
Israak 80 diatas. Insya Allah dengan rajin membaca doa ini kkita akan terpelihara
dari nasib sial yang datang beruntun. Semua urusan jadi mudah dan selalu
mendapat jalan keluara dari berbagai masalah yang dihadapi. Allah akna
mendatangkan pertolongan dari tempat yang tidak pernah disangka dan diduga.

10. DOA MOHON RAHMAT DAN DIMUDAHKAN SEGALA URUSAN


Ketika pemuda Kahfi di kejar oleh raja dzolim agar kembali kepada agama dan
kepercayaan menyembah berhala, mereka bersembunyi didalam gua kahfi
kemudian mereka membaca doa seperti yang tercantum dalam surat Kahfi ayat 10:

DOWNLOAD

idz awaa alfityatu ilaa alkahfi faqaaluu rabbanaa aatinaamin ladunka rahmatan
wahayyi/ lanaa min amrinaarasyadaan (10).

(Ingatlah) tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu
mereka berdoa: “Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu
dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini).”
Kemudian Allah menidurkan mereka selama 309 tahun didalam gua itu, dan
membangunkannya kembali ketika keadaan sudah aman dan sebagian besar
manusia ketika itu sudah beriman pada Allah.
Untuk mendapatkan rahmat Allah dan berbagai kemudahan dalam setiap urusan ,
kita dianjurkan untuk membaca doa ini secara rutin. Boleh dibaca sebagai wirid
doa harian sebagai berikut

DOWNLOAD
‫َربَّنَا آتِنَا ِمن لَّدُنكَ َرحْ َمةً َو َهيِ ْئ لَنَا ِم ْن أ َ ْم ِرنَا َرشَدا‬
rabbanaa aatinaa min ladunka rahmatan wahayyi/ lanaa min amrinaa rasyadaan
“Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi-Mu dan
sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini).” (Al
Kahfi 10)
Boleh juga dibaca didalam shalat, kalau dibaca sebagai bacaan shalat agar dibaca
secara utuh seperti bunyi surat al kahfi ayat 10 diatas.

11. DOA MOHON KELAPANGAN HATI


Ketika Nabi Musa diperintahkan untuk berdakwah mengajak Fir’aun bertaubat
dan menyembah pada Allah, Musa merasa sempit dadanya. Ia takut mendapat
penolakan dan murka dari Fir’aun . Untuk menghilangkan kegelisahan dan
kecemasanya itu ia berdoa seperti yang disebutkan dalam surat Thaha 25-28

DOWNLOAD

qaala rabbi isyrah lii shadrii wayassir lii amrii wauhlul ‘uqdatan min lisaanii
yafqahuu qawlii (25).
Berkata Musa: “Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku 26. dan mudahkanlah
untukku urusanku 27. dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, 28. supaya mereka
mengerti perkataanku (Thoha 25-28)

Doa seperti ini sering dibaca orang ketika akan maju berpidato atau bicara didapan
umum untuk menghilangkan kegugupan ketika diatas mimbar. Dengan
membiasakan membaca doa ini insya Allah seseorang akan bisa berbicara dengan
lancar dan hilang kegugupan dan kekakuan dari dirinya. Ini sangat bermanfaat
bagi mereka yang berfrofesi sebagai pengajar, penceramah, sales, pembawa acara,
pengacara dan lain sebagainya. Untuk wirid harian diluar shalat bisa dibaca
sebagai berikut :

DOWNLOAD
‫سانِي يَ ْفقَ ُهوا قَ ْو ِلي‬ ُ ‫س ْر ِلي أ َ ْم ِري َواحْ لُ ْل‬
َ ‫ع ْق َدةً ِمن ِل‬ ِ َ‫صد ِْري َوي‬
َ ‫ب اش َْرحْ ِلي‬
ِ ‫َر‬
rabbi isyrah lii shadrii wayassir lii amrii wauhlul ‘uqdatan min lisaanii
yafqahuu qawlii
“Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku 26. dan mudahkanlah untukku
urusanku 27. dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, 28. supaya mereka mengerti
perkataanku (Thaha 25-28)
Kalau dibaca dalam shalat sebaiknya dibaca lengkap sepeerti susunan pada surat
Tha ayat 25-28 diatas

12. DOA MOHON ISTRI DAN ANAK YANG SALEH


Dalam surat Al Furqon disebutkan salah satu ciri hamba Allah yang maha
pengasih adalah mereka yang melalui malam harinya dengan beribadah , dan
membaca doa seperti yang disebutkan dalam surat Al furqon ayat 74:
DOWNLOAD

waalladziina yaquuluuna rabbanaa hab lanaa min azwaajinaa


wadzurriyyaatinaa qurrata a’yunin waij’alnaalilmuttaqiina imaamaan (74).

Dan orang orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami
isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan
jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa
Insya Allah dengan membaca doa tersebut akan mendapatkan istri dan anak anak
yang menentramkan hati dan menyejukan mata memandang. Serta diberi
kemuliaan ditengah tengah kaumnya. Doa ini boleh dibaca sebagai wirid harian
sebagai berikut :

DOWNLOAD
ً ‫اجنَا َوذ ُ ِريَّاتِنَا قُ َّرةَ أ َ ْعيُ ٍن َواجْ عَ ْلنَا ِل ْل ُمت َّ ِقينَ إِ َماما‬
ِ ‫َربَّنَا َه ْب لَنَا ِم ْن أ َ ْز َو‬
rabbanaa hab lanaa min azwaajinaa wadzurriyyaatinaa qurrata a’yunin waij’alnaa
lilmuttaqiina imaamaan
“Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan
kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang
yang bertakwa (Al Furqon 74)
Boleh juga dibaca didalam shalat secara lengkap sesuai bunyi surat al furqon ayat
74.

13. DOA BERLINDUNG DARI BISIKAN DAN TIPU DAYA SETAN


Setiap detik Iblis dan balatentaranya melancarkan serangan dan tipu daya kepada
anak cucu Adam, karena itu Allah memerintahkan kita untuk selalu berlindung
pada Allah dari bisikan dan tipu daya Iblis dan balatentaranya tersebut. Allah
telah mengajarkan kita untuk berdoa sebagaimana disebutkam dalam surat al
Mukinun 97-98

waqul rabbi a’uudzu bika min hamazaati alsysyayaathiini wa-a’uudzu bika rabbi
an yahduruuni (97).
Dan katakanlah: “Ya Tuhanku aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan
syaitan 98. Dan aku berlindung (pula) kepada Engkau ya Tuhanku, dari
kedatangan mereka kepadaku
Insya Allah dengan rutin membaca doa ini setiap hari kita akan terpelihara dari
kejahatan setan dari golongan jin yang banyak berkeliaran disekitar kita. Doa ini
bisa dibaca secagai wirid doa harian diluar shalat sebagai berikut

DOWNLOAD
ِ ‫ب أَن يَ ْحض ُُر‬
‫ون‬ ِ ‫ َوأَعُوذُ بِكَ َر‬.‫ين‬
ِ ‫اط‬
ِ َ ‫شي‬ ِ ‫ب أَعُوذُ بِكَ ِم ْن َه َم َزا‬
َّ ‫ت ال‬ ِ ‫ر‬.
َّ
rabbi a’uudzu bika min hamazaati alsysyayaathiini wa-a’uudzu bika rabbi an
yahduruuni

“Ya Tuhanku aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan 98.
Dan aku berlindung (pula) kepada Engkau ya Tuhanku, dari kedatangan mereka
kepadaku” (Al Mukminuun 97-98)

Boleh juga dibaca didalam shalat secara lengkap seperti pada surat Al
mukmoinuun 97-98 tersebut diatas.

14. DOA MENSYUKURI NIKMAT


Dalam salah satu perjalanannya Nabi Sulaiman sempat mendengarkan
pembicaraan antara Raja semut dengan rakyatnya yang memerintahkan rakyatnya
agar segera masuk ke lubang perlindungan dibawah tanah agar tidak terinjak oleh
pasukan Nabi Sulaiman yang sedang lewat didaerah mereka. Ketika mendengar
ucapan Raja semut itu Nabi Sulaiman merasa bersyukur karena diberi kemampuan
mendengarkan pembicaraan Raja semut yang tidak bisa didengar oleh orang lain
selain dirinya. Beliau mengucapkan doa seperti yang tercantum dalam surat An
Naml 19 :

DOWNLOAD

fatabassama dahikan min qawlihaa waqaala rabbi awzi’nii an asykura


ni’mataka allatii an’amta ‘alayya wa’alaawaalidayya wa-an a’mala shaalihan
tardaahu wa-adkhilnii birahmatika fii ‘ibaadika alshshaalihiina (19).
maka dia (Sulaiman) tersenyum dengan tertawa karena (mendengar) perkataan
semut itu. Dan dia berdoa: “Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap
mensyukuri nikmat Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua
orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai; dan
masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang
saleh.”
Doa seperti ini amat baik dibaca setiap kita merasakan suatu nikmat dari Allah.
Dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah telah mengingatkan bahwa jika kita bersyukur
maka Allah akan menambahkan kenikmatan yang banyak pada diri kita . Kalau
kita tidak bersyuku maka Allah akan memberi kehidupan yang sempit.
Sebagai ujud rasa syukur kita pada Allah ada baiknya doa ini dibaca sebagai wirid
harian sebagai berikut :

DOWNLOAD
‫صا ِلحا ً ت َ ْرضَاهُ َوأَد ِْخ ْلنِي‬
َ ‫َي َوأ َ ْن أ َ ْع َم َل‬
َّ ‫علَى َوا ِلد‬ َ َ‫شك َُر نِ ْع َمت َكَ الَّتِي أ َ ْنعَ ْمت‬
َ ‫علَ َّي َو‬ ْ َ ‫ب أ َ ْو ِز ْعنِي أ َ ْن أ‬
ِ ‫َر‬
َ‫صا ِل ِحين‬
َّ ‫ِب َرحْ َمتِكَ فِي ِعبَا ِدكَ ال‬
rabbi awzi’nii an asykura ni’mataka allatii an’amta ‘alayya wa’alaa waalidayya
wa-an a’mala shaalihan tardaahu wa-adkhilnii birahmatika fii
‘ibaadika alshshaalihiina
“Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat Mu yang telah
Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk
mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai; dan masukkanlah aku dengan
rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh.” (An Naml 19)
Doa yang hampir sama tercantum juga didalam surat Al Ahqaaf ayat 15,
ditembahkan dengan doa agar Allah memberi kebaikan kepada anak cucu kita.

DOWNLOAD

wawashshaynaa al-insaana biwaalidayhi ihsaananhamalat-hu ummuhu kurhan


wawadha’at-hu kurhan wahamluhu wafishaaluhu tsalaatsuuna
syahran hattaaidzaa balagha asyuddahu wabalagha arba’iina sanatan qaala rabbi
awzi’nii an asykura ni’mataka allatii an’amta ‘alayya wa’alaa waalidayya wa-an
a’mala shaalihan tardaahu wa-ashlih lii fii dzurriyyatii innii tubtu ilayka wa-innii
mina almuslimiina

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu
bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya
dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga
puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh
tahun ia berdoa: “Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau
yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku
dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku
dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat
kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.
(Al Ahqaaf 15)
Sebagai doa wirid harian bisa dibaca sebagai berikut :

DOWNLOAD
ْ َ ‫صا ِلحا ً ت َ ْرضَا ُه َوأ‬
‫صلِحْ ِلي ِفي‬ َ ‫َي َوأ َ ْن أ َ ْع َم َل‬
َّ ‫علَى َوا ِلد‬ َ َ‫شك َُر ِن ْع َمت َكَ الَّ ِتي أ َ ْنعَ ْمت‬
َ ‫علَ َّي َو‬ ْ َ ‫ب أ َ ْو ِز ْع ِني أ َ ْن أ‬
ِ ‫َر‬
َ‫س ِل ِمين‬ْ ‫ذُ ِريَّتِي إِنِي تُبْتُ إِلَ ْيكَ َوإِنِي ِمنَ ا ْل ُم‬
rabbi awzi’nii an asykura ni’mataka allatii an’amta ‘alayya wa’alaa waalidayya
wa-an a’mala shaalihan tardaahu wa-ashlih lii fii dzurriyyatii innii tubtu ilayka
wa-innii minaalmuslimiina

“Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau
berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal
yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi
kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan
sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. (Al Ahqaaf 15)

Boleh juga dibaca didalam shalat secara lengkap seperti susunan surat al ahqaaf 15
tersebut.

15. DOA MOHON DIHINDARI DARI RASA DENGKI


Ketika kaum muslimin yang teraniaya di Mekah berhijrah ke Madinah mereka
disambut oleh kaum muslimin Madinah dengan lapang dada. Kaum muslimin
Mekah biasa disebut dengan kaum muhajirin dan kaum muslimin Madinah biasa
disebut sebagai kaum Anshor. Kaum Anshor berusaha unutk saling berbagi
dengan kaum Muhajirin, ada yang memberikan rumah tempat tinggal, mencarikan
istri atau suami buat mereka, mencukupkan kebutuhan pakaian dan makanan.
Namun kadang kala setan membisikan kedengkian kedalam hati kaum Anshor ,
Agar terpelihara dari sifat iri dan dengki mereka berdoa seperti disebutkan dalam
surat Al Hasyr ayat 10 :

DOWNLOAD

waalladziina jaauu min ba’dihim yaquuluuna rabbanaaighfir lanaa wali-


ikhwaaninaa alladziina sabaquunaa bial-iimaani walaa taj’al fii quluubinaa ghillan
lilladziinaaamanuu rabbanaa innaka rauufun rahiimun (10).

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka
berdoa: “Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah
beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian
dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb kami,
Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.”
Doa seperti ini baik dibaca sebagai wirid harian untuk membersihkan hati dari rasa
dengki dan iri dengan sesama muslimin sebagai berikut :

DOWNLOAD
ٌ ‫ان َو َال ت َ ْجعَ ْل فِي قُلُوبِنَا ِغّلً ِللَّ ِذينَ آ َمنُوا َربَّنَا إِنَّكَ َرؤ‬
‫ُوف َّر ِحي ٌم‬ َ َ‫َربَّنَا ا ْغ ِف ْر لَنَا َو ِ ِِل ْخ َوانِنَا الَّ ِذين‬
ِ ْ ِ‫سبَقُونَا ب‬
ِ ‫اِلي َم‬
rabbanaa ighfir lanaa wali-ikhwaaninaa alladziina sabaquunaa bial-iimaani walaa
taj’al fii quluubinaa ghillan lilladziina aamanuu rabbanaa innaka rauufun rahiimun
“Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah
beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian
dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb kami,
Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.” (Al Hasyr 10)

16. DOA BERTAWAKKAL PADA ALLAH


Ketika telah nyata bagi Nabi Ibrahim kesesatan kaumnya dan ayahnya yang tidak
mau bertakwa dan menyembah Allah yang satu , maka Ibrahimpun berlepas
tangan dari kesesatan mereka dan berdoa seperti yang disebutkan dalam surat Al
Mumtahanah ayat 4 dan 5:
DOWNLOAD

DOWNLOAD

qad kaanat lakum uswatun hasanatun fii ibraahiima waalladziina ma’ahu


idz qaaluu liqawmihim innaa buraaau minkum wamimmaa ta’buduuna min
duuni allaahi kafarnaa bikum wabadaa baynanaa wabaynakumual’adaawatu
waalbaghdaau abadan hattaa tu/minuu biallaahi wahdahu illaa qawla ibraahiima
li-abiihi la-astaghfiranna laka wamaa amliku laka mina allaahi min syay-in
rabbanaa ‘alayka tawakkalnaa wa-ilayka anabnaawa-ilayka almashiiru
rabbanaa laa taj’alnaa fitnatan lilladziina kafaruu waighfir lanaa rabbanaa innaka
anta al’aziizu alhakiim (4).

Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-
orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka:
“Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dari daripada apa yang kamu
sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan
kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman
kepada Allah saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya: “Sesungguhnya
aku akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat menolak
sesuatupun dari kamu (siksaan) Allah.” (Ibrahim berkata): “Ya Tuhan kami hanya
kepada Engkaulah kami bertawakkal dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat
dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.” 5. “Ya Tuhan kami, janganlah
Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami
ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana.”
Dalam kehidupan sehari hari bukan tidak mungkin kita akan mengalami kasus
seperti nabi Ibrahim itu, dimana kita hidup ditengah kaum yang dzolim dan engkar
pada Allah. Seperti yang dialami sebagian saudara muslim kita dinegeri yang
dikuasai orang kafir seperti di China, India,Myamar, Afrika tengah dan negara
Eropa yang tidak bersahabat terhadap umat Islam. Kita boleh berlepas diri dari
mereka dan berlindung pada Allah dari kejahatan mereka dengan membaca doa :

DOWNLOAD
ُ ‫علَ ْيكَ ت َ َو َّك ْلنَا َوإِلَ ْيكَ أَنَ ْبنَا َوإِلَ ْيكَ ا ْل َم ِص‬
‫ير‬ َ ‫َّربَّنَا‬
ُ ‫َربَّنَا َال ت َ ْجعَ ْلنَا فِتْنَةً ِللَّ ِذينَ َكفَ ُروا َوا ْغ ِف ْر لَنَا َربَّنَا ِإنَّكَ أَنتَ ا ْلعَ ِز‬
‫يز ا ْل َح ِكي ُم‬
rabbanaa ‘alayka tawakkalnaa wa-ilayka anabnaa wa-ilayka almashiiru
rabbanaa laa taj’alnaa fitnatan lilladziina kafaruu waighfir lanaa rabbanaa innaka
anta al’aziizu alhakiim

“Ya Tuhan kami hanya kepada Engkaulah kami bertawakkal dan hanya kepada
Engkaulah kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali.” 5. “Ya
Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang
kafir. Dan ampunilah kami ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha
Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Mumtahanah 4-5)

Kalau kita sanggup hijrah tentu lebih baik, jika tidak sanggup bacalah doa diatas
sebagai wirid harian. Mudah mudahan Allah selalu melindungi dari keganasan
mereka . mungkin saja satu ketika kita berada ditengah umat Islam yang saling
bertentangan dan saling bunuh seperti yang dialami saudara kita di Yaman, Suria
dan Irak. Tidak jelas lagi siapa kawan dan siapa lawan.

17. DOA MELIHAT KEAJAIBAN ALAM


Mungkin pada satu ketika hati kita tersentuh dan bergetar melihat keajaiban dan
kedahsyatan alam ciptaan Allah, seperti Ombak lautan yang bergelora, Gunung
dan pemandangan alam yang indah, sungai yang jernih dan deras airnya, air terjun
yang indah, taman taman laut yang mempesona. Ketika memandang kebesaran
dan keindahan ciptaan Allah itu dianjurkan pada kita untuk berdoa seperti yang
disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 191:

DOWNLOAD
alladziina yadzkuruuna allaaha qiyaaman waqu’uudan wa’alaa junuubihim
wayatafakkaruuna fii khalqialssamaawaati waal-ardhi rabbanaa maa khalaqta
haadzaa baathilan subhaanaka faqinaa ‘adzaaba alnnaari (191).

(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam
keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi
(seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-
sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka (Ali Imran 191)

Doa ini bisa juga dibaca sebagai wirid harian seperti berikut dibawah ini:

DOWNLOAD
َ َ ‫عذ‬
‫اب النَّ ِار‬ َ ‫س ْب َحانَكَ فَ ِقنَا‬ ِ َ‫َربَّنَا َما َخلَ ْقتَ َهذا ب‬
ُ ً‫اطّل‬
rabbanaa maa khalaqta haadzaa baathilan subhaanaka faqinaa ‘adzaaba alnnaari
“Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci
Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka

Jika dibaca didalam sholat dianjurkan untuk dibaca secara lengkap seperrti yang
tertulis pada surat Ali Imran 191 tersebut diatas. Ucapan lainnya yang dianjurkan
ketika melihat sesuatu yang mengagumkan juga tercantum dalam surat Kahfi ayat
39:

DOWNLOAD

walawlaa idz dakhalta jannataka qulta walawlaa idzdakhalta jannataka qulta


maa syaa-a allaahu laa quwwata illaa biallaahi in tarani anaa aqalla minka maalan
wawaladaan (39).

Dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu


“maasyaallaah, laa quwwata illaa billaah (sungguh atas kehendak Allah semua ini
terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah). Sekiranya kamu
anggap aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan,
Jika dibaca sebagai wirid harian dibaca sebagai berikut :

DOWNLOAD
maa syaa-a allaahu laa quwwata illaa biallaahi

“maasyaallaah, laa quwwata illaa billaah (sungguh atas kehendak Allah semua ini
terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah) (Kahfi 39)

DOA MOHON DIKELUARKAN DARI NEGERI YANG DZOLIM


Bagi umat Islam yang dizolimi oleh orang yang dzolim dan kafir diperintahkan
untuk mengadakan perlawanan. Demikian pula umat islam lainnya diperintahkan
untuk menolong mereka. Jika semua itu sudah tidak mungkin dianjurkan untuk
berdoa dan berusaha hijrah dari negeri itu seperti disebutkan dalam surat An Nisa’
75:

DOWNLOAD

wamaa lakum laa tuqaatiluuna fii sabiili allaahi waalmustadh‘afiina mina alrrijaali
waalnnisaa-i waalwildaani alladziina yaquuluuna rabbanaa akhrijnaamin
haadzihi alqaryati alzhzhaalimi ahluhaa waij’al lanaamin ladunka waliyyan
waij’al lanaa min ladunka nashiiraan (75).

Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang
yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya
berdoa: “Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim
penduduknya dan berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami
penolong dari sisi Engkau!.”
Kasus seperti ini dewasa ini banyak dialami oleh umat Islam seperti umat Islam di
Myamar, Uighur dan Afrika tengah. Kalau tidak bisa memberi perlawanan
mereka dianjurkan hijrah dan membaca doa sebagai berikut :
DOWNLOAD
ً ‫َربَّنَآ أ َ ْخ ِرجْ نَا ِم ْن َٰ َه ِذ ِه ٱ ْلقَ ْريَ ِة ٱل َّظا ِل ِم أ َ ْهلُ َها َوٱجْ عَل لَّنَا ِمن لَّدُنكَ َو ِليًّا َوٱجْ عَل لَّنَا ِمن لَّدُنكَ نَ ِص‬
‫ير‬
rabbanaa akhrijnaa min haadzihi alqaryati alzhzhaalimi ahluhaa waij’al lanaa min
ladunka waliyyan waij’al lanaa min ladunka nashiiraan

“Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini yang zalim penduduknya dan
berilah kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah kami penolong dari sisi
Engkau!.” (An Nisa’75)

Mereka yang hijrah dari negeri orang yang dzolim dan kafir tersebutbisa
disamakan dengan kelompok Muhajirin Mekah dizaman Rasulullah. Negara atau
orang yang menolong dan menampung mereka sama dengan kaum Anshor
Madinah. Kasus seperti ini seperti yang terjadi dengan kaum muslimin Rohingya
yang lari dari Myamar kemudian diselamatkan dan ditampung oleh rakyat Aceh
di Indonesia. Kasus seperti ini juga bisa terjadi pada orang yang bekerja dengan
orang non muslim kemudian dipersulit menjalankan ibadahnya. Mereka
dianjurkan hijrah mencari pekerjaan lain yang lebih baik sambil membaca doa ini.

19. DOA MOHON MENDAPAT TEMPAT YANG DIBERKAHI


Ketika Nabi Nuh berlayar dengan perahu besar yang membawa pengikutnya
ketika terjadi banjir besar , Allah memerintahkan Nuh untuk berdoa seperti yang
disebutkan dalam surat al Mukminuun 29 :

DOWNLOAD

waqul rabbi anzilnii munzalan mubaarakan wa-anta khayru almunziliina (29).

Dan berdoalah: Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan
Engkau adalah sebaik-baik Yang memberi tempat.” ( Al Mukminuun 29)

Kemudian Allah melabuhkan perahu itu di bukit judi, tempat yang penuh dengan
berkat dan rahmat Allah. Doa ini baik dibaca bagi mereka yang sedang mencari
pekerjaan, atau tempat untuk usaha dan bisnis, agar Allah menempatkannya pada
tempat yang penuh rahmat dan berkahnya.
Doa tersebut bisa dibaca sebagai wirid harian sebagai berikut :
DOWNLOAD
rabbi anzilnii munzalan mubaarakan wa-anta khayrualmunziliina

Ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah
sebaik-baik Yang memberi tempat.” ( Al Mukminuun 29)

Dengan mewiridkan membaca doa ini insya Allah mendapat pekerjaan, jabatan ,
atau lokasi tempat usaha dan bisnis yang tepat dan selalu diberkahi Allah.

20. DOA MOHON DIBERI ILMU HIKMAH DAN DIKUMPULKAN


BERSAMA ORANG SALEH
Ketika Nabi Ibrahim sudah tidak bisa lagi mengharapkan keimanan kaumnya
beserta ayahnya yang tetap menyembah berhala , maka Nabi ibrahimpun pergi
meninggalkan negerinya . Menyampaikan ajaran tauhid kenegeri lain sambil
berharap bertemu dengan ornag yang sepaham dan mau mengikuti ajarannya ,
beliaupun berdoa seperti disebutkan dalam surat As syu’araa 83-85:

rabbi hab lii hukman wa-alhiqnii bialshshaalihiina

waij’al lii lisaana shidqin fii al-aakhiriina

waij’alnii min waratsati jannati alnna’iimi (83).

(Ibrahim berdoa): “Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah


aku ke dalam golongan orang-orang yang saleh, 84. dan jadikanlah aku buah
tutur yang baik bagi orang-orang (yang datang) kemudian 85. dan jadikanlah aku
termasuk orang-orang yang mempusakai surga yang penuh kenikmatan (Asy
Syu’araa 83-85)
Doa seperti ini bisa kita tiru agar mendapat ilmu hikmah, jadi orang yang arif
berteman dengan orang yang saleh , dikenang orang banyak setelah wafatnya dan
dimasukan syurga dihari berbangkit. Doa ini sangat bagus dibaca sebagai wirid
harian. Kalau mau dibaca didalam shalat ada baiknya dibaca secara lengkap dari
surat Asy Syu’araa ayat ayat 78-89.
21. DOA MOHON AMPUN UNTUK DIRI KELUARGA DAN ORANG
BERIMAN SEMUANYA
Didalam tugas dakwanya Nabi Nuh mendapat banyak tantangan dari kaumnya,
hingga setelah 950 tahun berdakwah hanya beberapa orang saja yang mau
mengikutinya. Nabi Nuh pun berdoa agar semua orang yang kafir itu dibinasakan
dan orang yang mengikutinya diampuni dosanya sebagaimana disebutkan dalam
surat Nuh ayat 28.

DOWNLOAD

rabbi ighfir lii waliwaalidayya waliman dakhala baytiya mu/minan


walilmu’miniina waalmu’minaati walaa tazidialzhzhaalimiina illaa tabaaran 28.

Ya Tuhanku! Ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan
beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah
Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan.” (Nuh
28)
Doa ini boleh dibaca sebagai doa dan wirid harian diluar shalat dengan susunan
doa seperti surat Nuh ayat 28 tersebut diatas.

22. DOA MOHON DIWAFATKAN DALAM KHUSNUL KHOTIMAH


Ketika Nabi yusuf sudah berkumpul kembali dengan keluarga nya setelah terpisah
sekian lama akibat kedengkian diantara sesama mereka Diapun berdoa seperti
disebutkan dalam surat yusuf ayat 101:

DOWNLOAD

rabbi qad aataytanii mina almulki wa’allamtanii min ta/wiilial-ahaadiitsi


faathira alssamaawaati waal-ardhi anta waliyyii fii alddunyaa waal-aakhirati
tawaffanii musliman wa-alhiqnii bialshshaalihiina (101).
Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebahagian
kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebahagian ta’bir mimpi. (Ya Tuhan)
Pencipta langit dan bumi. Engkaulah Pelindungku di dunia dan di akhirat,
wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-
orang yang saleh (Yusuf 101)

Doa ini boleh dibaca sebagai wirid harian sebagai ujud rasa syukur atas berbagai
nikmat dari Allah. Boleh juga dibaca sebagian saja untuk mohon agar diwafatkan
dalam Islam dan dikumpulkan dengan orang yang saleh sebagai berikut :

DOWNLOAD

anta waliyyii fii alddunyaa waal-aakhirati tawaffanii musliman wa-alhiqnii


bialshshaalihiina
Engkaulah Pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan
Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh (Yusuf 101)

Doa tersebut boleh dibaca sebagai doa dan wirid harian diluar shalat.
Demikianlah beberapa doa didalam al Qur’an yang bisa kita hafal dan kita jadikan
bacaan atau wirid doa harian setiap hari. Semoga bermanfaat. Aamiin

Popularity: 3% [?]

Anda mungkin juga menyukai