Anda di halaman 1dari 11

SOAL IPA Kelas 8 STRUKTUR dan Fungsi Jaringan Tumbuhan

1. Jaringan yang terletak paling luar dan menutupi seluruh permukaan tubuh tumbuhan adalah
jaringan.......

A. epidermis
B. meristem
C. parenkim
D. Kolenkim

2. Jaringan yang berfungsi menyokong atau penguat organ tubuh tumbuhan muda dan tumbuhan herba
adalah jaringan ......

A. epidermis
B. meristem
C. Parenkim
D. kolenkim

3. Tiga organ pokok tumbuhan antara lain

A. akar,batang,daun
B. akar,batang, bunga
C.akar ,batang , buah
D.akar , batang , biji

4. bagian akar yang berfungsi memperluas akar sehingga penyerapan zat menjadi lebih efisien adalah

A.rambut akar
B.endodermis
C. kaliptra
D.stele

5.contoh tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di akar adalah


A.ubi ,kayu , tebu
B.ubi , kayu , wortel
C.wortel , mangga
D.wortel , jeruk

6.tempat keluar atau makasudnya udara pada tumbuhan adalah


A.lentisel
B. korteks
C. fluem
D. xiem

7. cadangan makanan pada tebu disimpan pada organ

A. akar
B. batang
C. daun
D. bunga

8. tumbuhan dapat memperbesar batangnya karena memiliki

A. xilem
B. floem
C. kambium
D. lemtisel

9. contoh tumbuhan yang memiliki batang berkayu adalah

A. tomat , cabe , bayam , mangga


B.tomat, cabe, terung ,jati
C.cabe , tomat , terung
D.cabe , pinus terung

10.selain pada daun , stoma juga dapat ditemukan pada

A.akar tunggang
B.batang hijau
C.bunga
D.biji

11. stomata pada tumbuhan teratai ada di

A. epidermis permukaan bawah daun


B.epi dermis ujung daun
C.permukaan atas daun
D.tersebar

12. berikut ini yang termasuk jaringan pengangkut adalah

A.xilem,floem
B.xilem ,stomata
C.floem,kloroplas
D.floem , mesofil

13. perhiasan bunga yang bewarna hijau dan merupakan modifikasi dari daun adalah

A.kelopak bunga (Kaliks )


B.mahkota bunga [corola]
C.benang sari [ stamen ]
D.lembaga [ ovarium ]

14. bagian yang paling terlihat bunga adalah


Akelopak bunga [kaliks ].
B.Mahkota Bunga (corolla)
C.benang sari(stame)
D.Lembaga(Ovarium)

15. Pada tumbuhan sel-sel parenkim kayu atau parenkim kulit adalah untuk.....
A. Mengangkat air dan unsur hara dari dalam tanah
B.Mengangkut hasil fotosintesis
C.Menyimpan cadangan makanan
D.Tempat pertukaran gas

16.Saat akar menembus tanah ujung akar tetap utuh dan tidak rusak karena pada ujung akar tersebut
terdapat

A.bulu2 akar
B.titik tumbuh
C.Tudung Akar
D.Sel Epideemis

17. Apabila pohon pisang dipotong setinggi 40 cm dari permukaan tanah akan keluar air Hal ini
membuktikan adanya...

A.kapilarits batang
B.daya isap daun
C.tekanan air
D.rembesenan air

18. Pada tumbuhan proses respirasi menghasilkan..

A. Oksegen
B.energi
C.uap air
D.a.b.dan c
19. Perpindahan air dari luar ke dalam cairan sel akar rambut berlangsung secara
A. Turgor
B.osmosis
C.transfirasi
D.plaamolisis

20.Daun memiliki klorofil sehingga memiliki peranan untuk...


A. Menyerap air dan mineral
B.tempat berlangsungnya fotosintesis
C.Alat perkembangbiakan
D.tempat terjadinya pembuahan

21. Salah satu fungsi batang pada tanaman kentang yaitu...


A. Tempat proses fotosintesis
B.Menyerap unsur hara
C.Tempat terjadinya pembuahan
D.Menyimpan cadangan makanan

22. Perhatikan gambar atruktur batang dibawah ini...

Didalam batang terdapat dua macam pembuluh yaitu xilem dan floem . Dengan adanya kedua
pembuluh tersebut ,batang berfungsi untuk...
A. Alat pernafasan
B.Alat perkembangbiakan
C.Menyalurkan air ,zat hara ,dan makan
D.Menghsailkan bakal tumbuhan baru

23. Pada bunga terdapat putik dan benang sari . Putik dan benangsari . Putik berfungsi sebagai alat
kelamin betina,sedangkan benangsari berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Berdasarkan struktur bunga
tersebut bunga berfungsi sebagai......
A. Alat pernafasan
B. Bakal tumbuhan baru
C.alat perkembangbiakan
D.tempat berlangsungnya fotosintesis

24. Cermati fungsi bagian tumbuhan berikut:

(1) Sebagai penyimpan cadangan makanan


(2)Untuk menunjang berdirinya tumbuhan
(3)Untuk penyerapan air dan Unsur hara
(4)Sebagai alat pernafasan

Fungsi akar tanaman bakau terdapat pada nomor....

A. 1,2,3
B.2,3,4
C.1,2
D.4 saja

25. Berikut ini yang bukan merupakan fungsi akar adalah....


A. Pelinsung tumbuhan
B.Tempat menyimpan cadangan makanan
C.Menyerap air dan garam mineral
D.Menegakkan berdirinya batang

26. Berdasarkan gambar dibawah ini akar ketela pohon berfungsi untuk:
A. Pengangkut hasil fotosintesis
B. Menyimpan cadangan makanan
C. Membuat makanan melalui proses fotosintesis
D. Menopang akar tumbuhan tetap tegak

27. Pada daun ,jaringan yang paling banayak mengandung klorofil adalah....
A. Jaringan efidermis atas
B. Jaringan polisade
C. Jarinan spons
D. Jaringan epidermis bawah

28. Proses yang terjadi pada reaksi terang adalah....


A. Klorofil memecah molekul air
B. Penggabungan H2O dan CO2
C. CO2 bergabung dengan ion hidrogen
D. Pengikat CO2 oleh daun

29. Hubungan kenaikan kadar Oksigen di udara fengn fotosintesis adalah.....


A. Mempercepat Fotosintesis
B. Menghasilkan gula lebih banayak
C. CO2 bergabung dengan ion Hidrogen
D. PengikatannCO2 oleh daun

30. Reaksi fotosintesis dibawah ini yang benar adalah.....

A. Gula + Air ➝ CO2 +O2


B. CO2 +H20 ➝ gula +Energi
C. 6CO2 + 6 H2O ➝ C6H12O6 +6 O2
D. 6 CO2 + H2O ➝ 6 C16 H12 +O2

I. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

1. Bagian akar yang berfungsi memperpanjang daerah resapan air adalah ....

A. ujung akar C. tudung akar

B. pangkal akar D. bulu akar

2. Jaringan yang berfungsi keluar membentuk kulit, keluar membentuk kayu adalah ....

A. kambium C. epidermis
B. kayu D. endodermis

3. Salah satu organ yang merupakan ciri bahwa tanaman sudah dewasa adalah ....

A. Daun C. Bunga

B. Batang D. Akar

4. Jaringan pada daun yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis adalah ....

A. jaringan epidermis C. jaringan palisade

B. jaringan xylem D. jaringan meristem

5. Bagian bunga yang berfungsi sebagi alat perkembangbiakan jantan adalah ....

A. mahkota C. benang sari

B. putik D. kelopak

6. Jaringan pembuluh yang berfungsi sebagai alat angkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh
tumbuhan ....

A. Xilem C. Palisade

B. Floem D. Spons

7. Jaringa pembuluh yang berfungsi sebagai alat angkut air dan mineral dari akar ke daun adalah ....

A. Xilem C. Palisade

B. Floem D. Spons

8. Bunga yang memiliki seluruh perhiasan bunga dan alat kelamin disebut ....

A. Bunga Lengkap C. Bunga Sempurna

B. Bunga Tidak Lengkap D.BungaTidak Sempurna

9. Organ Pada bunga yang berfungsi menarik perhatian serangga adalah ....

A. Putik C. Mahkota

B. Benang Sari D. Kelopak


10. Contoh tanaman yang daunnya termodifikasi menjadi duri adalah ....

A. Mangga C.Salak

B. Melati D. Kaktus

11. Contoh tanaman yang berakar serabut adalah ....

A. Durian C. Padi

B. Melati D. Rambutan

12. Contoh tanaman yang beraka tunggang adalah ....

A. Rumput teki C. Kelapa

B. Jagung D. Mangga

Untuk soal nomor 13,14 dan 15 perhatikan gambar berikut ini


13. Gambar dengan tanda 1 adalah ....

A. Benang Sari C. Mahkota

B. Putik D. Kelopak

14. Gambar dengan tanda 3 adalah ....

A. Benang Sari C. Mahkota

B. Putik D. Kelopak

15. Gambar dengan tanda 6 adalah ....

A. Benang Sari C. Mahkota

B. Putik D. Kelopak

Untuk soal nomor 16,17 dan 19 perhatikan gambar berikut ini


16. Gambar dengan tanda X adalah ....

A. Jaringan Bunga Karang C. Epidermis Atas

B. Jaringan Tiang D. Stomata

17. Gambar dengan tanda Y adalah ....

A. Jaringan Bunga Karang C. Epidermis Atas

B. Jaringan Tiang D. Stomata

18. Gambar dengan tanda Z adalah ....

A. Jaringan Bunga Karang C. Epidermis Atas

B. Jaringan Tiang D. Stomata

19. Salah satu fungsi akar dalah ....

A. Sebagai organ perkembangbiakan


B. Tempat melekatnya daun dan bunga

C. Tempat fotosintesis

D. Untuk mengokohkan tanaman

20. Buah yang terbentuk dari bakal buah saja dinamakan ....

A. Buah Sejati

B. Buah Semu

C. Buah Palsu

D. Buah Masam

Anda mungkin juga menyukai