Anda di halaman 1dari 5

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

Mata Pelajaran : Akidah Akhlak


Kelas/Semester : V / I ( Satu )
Materi Pokok : Mengenal Hari Yang Di Janjikan

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Peserta didik dapat menjelaskan tanda-tanda umum hari akhir (kiamat sughra) dengan
percaya diri, baik dan benar.
2. Peserta didik dapat menjelaskan tanda-tanda khusus hari akhir (kiamat kubra) dengan
percaya diri, baik dan benar.
3. Peserta didik dapat menjelaskan hikmah beriman kepada hari akhir (kiamat)dengan
percaya diri, baik dan benar.

PETUNJUK

1. Lembar Kerja Peserta Didik dikerjakan secara berkelompok


2. Lembar Kerja Peserta Didik dikerjakan dengan cara diskusi dengan kelompok
3. Setelah mendiskusikan dan mengerjakn Lembar Kerja Peserta Didik, masing – masing
kelompok mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kelompok di depan kelas.

Kelompok : .................................................

Anggota Kelompok

1. .................................................

2. .................................................

3. .................................................

4. .................................................

5. .................................................

6. .................................................
KEGIATAN DAN DISKUSI

A. Tanda-Tanda Umum Hari Akhir

Pertanyaan : Bagaimana Tanda-Tanda Umum Hari Akhir ?


Jawab : .......................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

B. Tanda-Tanda Umum Hari Akhir

Pertanyaan : Bagaimana Tanda-Tanda Khusus Hari Akhir ?


Jawab : .......................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
C. Hikmah Beriman Kepada Hari Akhir Serta Perilaku Akhlak Mulia Sebagai
Implementasi Hikmah Beriman Kepada Hari Akhir (Kiamat)

Pertanyaan : Apa Saja Contoh Perilaku Akhlak Mulia Sebagai Implementasi Hikmah
Beriman Kepada Hari Akhir (Kiamat) ?
Jawab : .......................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
...........................................L
...E
...M
...B
...A
...R
....P..E
...N
...I.L
...A
...I..A..N
.....................................................

Pulau Kijang, 25 Juli 2019


Mengetahui,
KEPALA MI NURUL IMAN GURU AKIDAH AKHLAK

RUBIYAH, S.Pd.SD AHMAD MUDZAKIR, S.Pd.I


LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

Mata Pelajaran : Akidah Akhlak


Kelas/Semester : V / I ( Satu )
Materi Pokok : Mengenal Hari Yang Di Janjikan

Nama Siswa : .................................................

TUJUAN PEMBELAJARAN

Peserta didik dapat menyajikan contoh perilaku akhlak mulia sebagai implementasi
hikmah beriman kepada hari akhir (kiamat)

PETUNJUK

1. Lembar Kerja Peserta Didik dikerjakan secara mandiri dengan bimbingan orang tua.
2. Lembar Kerja Peserta Didik dikerjakan dengan cara mencari gambar di media cetak
atau di internet yang berkaitan dengan perilaku akhlak mulia sebagai implementasi
hikmah beriman kepada Hari Akhir (Kiamat) kemudian ceritakan tentang gambar
tersebut.
KEGIATAN PESERTA DIDIK
Dengan bimbingan orang tuamu, carilah gambar di media
cetak atau di internet yang berkaitan dengan perilaku
akhlak mulia sebagai implementasi hikmah beriman
kepada Hari Akhir (Kiamat) kemudian ceritakan tentang
TEMPEL GAMBAR
gambar tersebut.
DI SINI
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

Tanda tangan Tanda tangan NILAI


orang tua
guru

Anda mungkin juga menyukai