Anda di halaman 1dari 194

KOLEKSI PEP.

PERCUBAAN NEGERI ,
PENGAJIAN AM 1 (900/1), STPM 2019

Isi Kandungan :
BIL PERKARA (NAMA SEKOLAH/NEGERI) MUKA SURAT CATATAN
Panduan Permarkahan Bhg B dan Bhg C 2
1. Kolej Tingkatan Enam Kulim. Kedah 5
2. SMJK Jit Sin, Pi. Pinang 18
3. Kolej Ting 6 Seri Ipoh 30
4. Perak Set 1 41
5. Koleh Ting 6 Desa Mahkota, K. Lumpur 53
6. Kuala Lumpur. Set 1 69
7. SMK Datuk Mansor, N . Sembilan 80
8. SMK Durian Daun, Melaka 91
9. SMK Infant Jesus Convent Melaka 101
10. Melaka Set 1 113
11. Muar , Johor 123
12. Sekolah Tinggi Kluang, Johor 138
13. SMK Ledang, Johor 151
14. SMK TKB, Johor 165
15. Johor Set 1 180
16.
17.
18.
19.
20.
21.

1
PANDUAN PERMARKAHAN BHG B & BHG C
Bahagian B

Soalan Struktur
Bahagian ini mengandungi empat soalan. Calon dikehendaki menjawab semua soalan. Markah
bagi setiap soalan antara 3 hingga 4 markah.

Markah penuh : 15 markah


Kriteria markah Catatan
Isi betul 1 Soalan berbentuk Kemahiran berfikir Aras
Rendah ( LOTS)

Isi betul 1
+ Soalan berbentuk Kemahiran Berfikir Aras
Huraian betul 1 Tinggi (HOTS)

Nota:
1. Jika calon memberi dua jawapan dalam setiap jawapan (seperti adanya kata hubung ‘dan’
atau perkataan lain yang membawa erti adanya dua jawapan ), maka jawapan calon yang
pertama sahaja yang akan diperiksa dan diberi markah jika betul.
2. Jika soalan menentukan bilangan jawapan, tetapi calon menambah bilangan jawapan, maka
jawapan yang selebihnya tidak akan diperiksa.
3. Terminologi seperti nama organisasi, jika ditulis dalam bentuk singkatan boleh diterima
sebagai jawapan. Contoh ASEAN, APEC dan sebagainya.
4. Terminologi yang telah diterima pakai umum seperti K-ekonomi atau e-dagang tidak perlu
diberikan maksudnya dalam jawapan calon.

Bahagian C
Karangan
Markah penuh: 25 markah

A. Pemberian markah karangan akan berasaskan kepada perkara-perkara berikut:

1. Isi dan Idea (I) 5 markah


2. Hujah (H) 15 markah
3. Kemahiran Kebahasaan (B) 4 markah
4. Format 1 markah
25 markah

Catatan:

(i) Pembahagian markah untuk isi dan Idea (I):


Baik : 4-5 markah
Sederhana : 3 markah
Lemah : 1-2 markah

2
(ii) Pembahagian markah untuk Huraian (H):

Baik : 12 – 15 markah
Sederhana : 7 – 11 markah
Lemah : 1 – 6 markah

(iii) Pembahagian Markah untuk kebahasaan(B):

Baik : 4 markah
Sederhana : 2-3 markah
Lemah : 1 markah

(iv) Pembahagian markah untuk Format (F) :

Memenuhi format : 1 markah


Penulisan (Pengenalan,
Isi dan penutup)
Tidak memenuhi : 0 markah
format

B. Cara Pemberian Markah

1. Pemarkahan bahasa (4)

1.1 Bagi 8 kesalahan ejaan atau tanda baca, potong 1 markah. Bagi 4 kesalahan
struktur ayat potong 1 markah dengan mengambil ingatan apa-apa kesalahan yang
terdapat di dalamnya tidak diambilkira.

1.2 Kesalahan yang sama dan diulang tidak dipotong markah , demikian juga ejaan
yang sejenis.

Contoh ejaan yang sejenis:


Batuk, patuk – dikira sejenis
Suluh, buluh - dikira sejenis

1.3 Markah minimum diberi untuk markah bahasa dan juga bagi jawapan yang terdiri
daripada satu ayat bagi setiap perenggan

1.4 Kepanjangan karangan


1.4.1 Karangan hendaklah tidak melebihi 400 patah perkataan. Karangan yang
selebihnya tidak perlu diperiksa.
1.4.2 markah maksimum untuk bahasa berdasarkan kepada kepanjangan karangan
adalah seperti berikut:

Lebih daripada 250 patah perkataan : 4 markah

3
151 hingga 250 patah perkataan : 3 markah
101 hingga 150 patah perkataan : 2 markah
Kurang daripada 100 perkataan : 1 markah

1.5 Mencatat kesalahan bahasa dan markah

1.5.1 Catat kesalahan bahasa di ruang kiri skrip jawapan. Setiap kesalahan
dicatat dengan angka 1.
1.5.2 Kesalahan struktur ayat ditandai dengan cara : ( ) – ditandai S
diruang kiri skrip jawapan
1.5.3 Kesalahan bahasa kali pertama bagi tatabahasa, ejaan, tanda baca
ditandai dengan cara:

Kesalahan yang sama tidak dikira dan ditandai dengan cara:

1.5.4 Tidak relevan (TR) dan Tidak Jelas (TJ)

2. Karangan yang tidak langsung membincangkan tajuk beri markah 1 ( 1/25)

3. Perhatikan bahawa markah tidak diberi untuk butiran yang berulang-ulang.

4. Adakalanya, anda akan bertemu dengan karangan yang daripada awal lagi sudah
menyeleweng tetapi kemudian pada bahagian akhirnya barulah terdapat butiran-butir yang
jitu. Oleh sebab itu anda hendaklah membaca seluruh karangan itu walaupun separuh
daripadanya menyeleweng supaya kita dapat berlaku adil terhadap calon. Anda juga akan
bertemu dengan karangan yang pada mulanya menjawab dengan jitu tetapi kemudiannya
menyeleweng daripada tajuk. Dalam hal ini, berilah markah kepada jitu sahaja.

5. Calon layak diberi markah impak/persembahan (1markah) jika jawapannya sempurna dari
segi format penulisan karangan, iaitu ada bahagian pengenalan, isi dan penutup.

6. Mencatat pemberian markah karangan.


6.1 Catat markah pada ruang kanan skrip. Jumlah markah akhir setiap jawapan perlu
diletakkan dalam bulatan
6.2 Tanda I – Idea, H – Huraian, B – Bahasa, F – Format

6.3 Nyatakan di bahagian akhir karangan sekiranya karangan itu menyeleweng.

PERINGATAN:Calon
Nama : ………………………………… dikehendaki menjawabNo.duaKad
daripada tiga soalan
Pengenalan dalam Bahagian
: …………………
C. Sekiranya calon menjawab ketiga-tiga soalan, hanya semak dua soalan yang mula-
mula dijawab oleh calon sahaja yang perlu disemak oleh pemeriksa.

4
KOLEJ TINGKATAN ENAM KULIM
09400 PADANG SERAI, KEDAH DARUL AMAN
Tel: 04-4855370/ Faks: 04-4855372
E-mail : ktek.kbb@gmail.com
PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGAJIAN AM

SEMESTER SATU
( 2 JAM )

SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA 2019


(MALAYSIA HIGHER SCHOOL CERTIFICATE)

Arahan kepada calon:

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA ANDA DIBENARKAN BERBUAT


DEMIKIAN.
Untuk kegunaan pemeriksa
Jawab semua soalan dalam Bahagian A.Tandakan jawapanyang
Bahagian A
betul pada borang Jawapan Aneka Pilihan yang dibekalkan.
15
Jawab semua soalan dalam Bahagian B. Tulis jawapan dalam Bahagian B
ruang yang disediakan. 16
17
Jawab dua soalan sahaja dalam Bahagian C. Anda boleh menjawab 18
semua soalan tetapi hanya dua jawapan pertama yang akan 19
diperiksa. Bahagian C
20
Tulis jawapan dalam helaian jawapan yang disediakan. Mulakan 21
setiap jawapan pada helaian jawapan yang baharu. 22
Jumlah
Ikatkan helaian jawapanBahagian C bersama-sama dengan muka
hadapan dan helaian jawapan Bahagian B.

Kertas soalan ini terdiri daripada 8 halaman bercetak.

Disediakan oleh, Disemak oleh, Disahkan oleh,

………………….. ……………………… …………………………

BAHAGIAN A [ 15 MARKAH ]

Jawabsemuasoalan.
5
1. Yang manakah pernyataan yang benar tentang konsep negara berdaulat?.

I. Mempunyai hubungan diplomatik dengan kuasa luar


II. Suatu kelompok yang mendiami sesebuah wilayah
III. Sebuah wilayah yang mempunyai institusi pemerintahan yang berkesan
IV. Negara yang mempunyai identitinya sendiri seperti ideologi, bendera dan jata sendiri

A I dan II B I dan IV
C II dan III D III dan IV

2. Yang manakah benar tentang sistem kerajaan persekutuan seperti yang diamalkan oleh
Malaysia?

I. Kerajaan pusat mempunyai segala kuasa pemerintahan


II. Kerajaan negeri mempunyai kuasa pentadbiran yang kurang
III. Setiap peringkat kerajaan mempunyai kuasa yang diperuntukkan
IV. Setiap peringkat kerajaan memiliki kuasa autonomi perundangan

A I dan II B I dan IV
C IIdan III D III dan IV

3. Doktrin Pengasingan Kuasa yang diamalkan di Malaysia adalah untuk

A Mengelakkan penyalahgunaan kuasa


B Melibatkan rakyat dalam pentadbiran
C Melaksanakan sistem demokrasi tulin
D Mewujudkan pemerintahan yang adil dan saksama

4. Yang manakah benar tentang Ahli Dewan Undangan Negeri di Semenanjung Malaysia?

I. Dalam tempoh yang sama boleh menjadi Ahli Dewan Negara


II. Tempoh sah memegang jawatan tertakluk pada tempoh kematangan parlimen
III. Keahlian seseorang ahli melalui pemilihan atau pelantikan
IV. Dalam masa yang sama boleh menjadi Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri

A I dan II B I dan IV
C II dan III D III dan IV

5. Yang manakah bidang kuasa sivil Mahkamah Syariah?


A. Penukaran agama
B. Urusan tanah pusaka
C. Tidak sembahyang Jumaat
D. Menyertai pertandingan ratu cantik

6
 Laporan perbelanjaan pilihan raya mestilah dihantar kepada X dalam tempoh 31
6.
hariselepas tarikh keputusan pilihan raya disiarkan di dalam Warta Kerajaan.
X

yang dinyatakan dalam pernyataan di atas merujuk kepada

A. Pengarah Pilihan Raya Negeri


B. Setiausaha Pilihan Raya Negeri
C. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya
D. Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya

7. Antara yang berikut , yang manakah yang merupakah sumber kewangan Kerajaan Negeri
?
I Bayaran cukai jalan III Bayaran pembaharuan pasport
II Bayaran lesen hiburan IV Bayaran zakat dan fitrah

A I dan II B I dan III


C II dan III D II dan IV

 Merancang dasar kewangan dan belanjawan negara


 Menyusun semula syarikat-syarikat diperbadankan milik Menteri Kewangan
8. Pernyataan di atas merujuk kepada
A Bank Negara B Perbendaharaan
C Kementerian Kewangan D Jabatan Perdana Menteri

9. Yang manakah berikut merupakan badan penyelaras antara Kerajaan Persekutuan dengan
Kerajaan Negeri yang dibentuk oleh Kerajaan Persekutuan?
I. Majlis Tanah Negara
II. Majlis Tindakan Negara
III. Majlis Ekonomi Negara
IV. Majlis Kewangan Negara
A I dan II B I dan IV
C II dan III D III dan IV

10. Yang manakah berikut tugas Peguam Negara dalam Mahkamah Khas?
A Menjadi pemerhati
B Menjadi peguambela
C Memulakan pendakwaan
D Mencabar keputusan mahkamah

7
 Menjadi pemangkin perubahan yang berani dalam penyampaian sektor
11. awam dan swasta
 Menyokong kementerian dalam proses perancangan penyampaian
Tugas di atas dilaksanakan oleh
A. Unit Inovasi Khas ( UNIK )
B. Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS)
C. Unit Pengurusan Prestasi dan Perlaksanaan (PEMANDU)
D. Unit Pemodenan Tadbir dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)

12. Yang manakah antara berikut benar tentang proses penggubalan undang-undang ?
I. Rang Undang-undang Ahli Persendirian hendaklah terlebih dahulu disetujui oleh
Kabinet
II. Peguam Negara menyediakan rang undang-undang untuk Kabinet
III. Kabinet boleh membuat pindaan kepada rang undang-undang yang dicadangkan
oleh mana-mana kementerian
IV. Menteri berkenaan hendaklah mendapat perkenan Yang di-Pertuan Agong sebelum
membentangkan undang-undang yang digubal di Parlimen

A I dan II B II dan III


C II dan IV D III dan IV

13. Yang manakah benar tentang kuasa kerajaan negeri terhadap kerajaan tempatan?

I. Merancang belanjawan kerajaan tempatan


II. Melantik Ahli Majlis Kerajaan Tempatan
III. Menentukan sempadan sesebuah pihak berkuasa tempatan
IV. Mengumpulkan semua perolehan dan mengagihkan perolehan pihak berkuasa

A I dan II B I dan IV
C II dan III D III dan IV

14. Kesan pengurangan kerenah birokrasi dalam urusan kaunter di pejabat kerajaan ialah

A. Tahap kepuasan pelanggan meningkat


B. Bilangan pegawai kaunter bertambah
C. Waktu berurusan di kaunter dipendekkan
D. Keselesaan di kaunter perkhidmatan bertambah baik

8
15. Yang manakah kepentingan tadbir urus yang baik?

I Mengekalkan kepimpinan sedia ada


II Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
III Menerajui Transformasi Perkhidmatan
IV Menyusun agihan sumber tenaga kepada semua sektor
V I dan II
VI I dan IV
VII II dan III
VIII III dan IV

BAHAGIAN B[15 Markah]


Jawab semua soalan.
16 Jelaskan dua jenis rang undang-undang yang boleh digubal oleh Dewan Rakyat. [ 4 ]
i)...................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

ii)..................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

7 Nyatakan tiga kategori pemilih yang layak menjadi pengundi pos. [ 3 ]


i. ………………………………………………………………………………………….
.
ii. ………………………………………………………………………………………….
.
iii. ………………………………………………………………………………………….
.

18 Nyatakan empat hak asasi yang dilanggar dalam setiap situasi di bawah. [4]
(i) Mengadakan ceramah kepada pengikutnya tanpa mendapat permit menjelang
pilihan raya.
…………………………………………………………………………………
(ii) Membunuh diri setelah gagal menyelamatkan perniagaan keluarganya.
…………………………………………………………………………………

(iii) Dipaksa bekerja tanpa diberikan upah oleh majikannya.


………………………………………………………………………………….
(iv) Telah ditangkap semula dan didakwa atas kesalahan yang sama.
………………………………………………………………………………….

9
19 Pembahagian Kuasa Perundangan Antara Kerajaan Persekutuan Dengan Kerajaan Negeri

Hal Ehwal Agama Islam Pemaritan dan Pengairan Perumahan

Kesihatan Awam

Kebajikan Masyarakat Pertanian dan Perhutanan

Senaraikan empat bidang kuasa perundangan di bawah Senarai Bersama antara Kerajaan
Persekutuan dan Kerajaan Negeri . [4]

i) ...............................................................................................................................................

ii) ..............................................................................................................................................

iii) .............................................................................................................................................

iv ) ............................................................................................................................................

Bahagian C [ 50 markah]

Pilih dua daripada tajuk di bawah ini dan tulis karangan yang panjangnya antara 300 hingga 350
patah perkataan

20. Kerajaan telah berusaha untuk meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan awam
bagi memastikan tadbir urus baik, tetapi pada masa yang sama, kerajaan berhadapan
dengan cabaran untuk memastikan matlamat tersebut tercapai. Jelaskan pernyataan ini.

21. Walaupun Industri Kecil dan Sederhana (IKS) menghadapi pelbagai rintangan , Malaysia
terus memperkembangkan industri ini kerana potensinya yang boleh membantu kerajaan
membangunkan negara. Bincangkan.

22. Penghijrahan modal insan Malaysia yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan tinggi
ke negara lain terus berlaku. Fenomena ini jika dibiarkan berterusan akan menjejaskan
ekonomi negara. Bincangkan.
SELAMAT MENJAWAB-

10
KOLEJ TINGKATAN ENAM KULIM
09400 PADANG SERAI, KEDAH DARUL AMAN
Tel: 04-4855370/ Faks: 04-4855372
E-mail : ktek.kbb@gmail.com

SKEMA PEPERIKSAAN PERCUBAANPENGAJIAN AM SEMESTER SATU (900/1)


Bahagian A[15 markah]

NO. KUNCI
SOALAN JAWAPAN
1 B
2 D
3 A
4 B
5 B
6 A
7 D
8 B
9 C
10 C
11 C
12 A
13 C
14 A
15 D

Bahagian B
[15 markah]

16.Jelaskan dua jenis rang undang-undang yang boleh digubal oleh Dewan Rakyat .
[4]

i. Rang undang-undang Awam / Kerajaan . Melibatkan keseluruhan undang-undang


yang berkaitan dengan dasar awam , negara dan rakyat . Biasanya dikemukakan oleh
pihak kerajaan dan kabinet .
ii. Rang Undang-undang Persendirian. Melibatkan rakyat , pertubuhan , persatuan atau
perbadanan . Ia bercorak tempatan atau persendirian dan tidak melibatkan semua lapisan
masyarakat .
iii. Rang Undang-undang Ahli Persendirian . Dibentangkan mana-mana ahli Dewan
Rakyat dan bukan pihak kerajaan . Undang-undang ini boleh meliputi seluruh negara dan
semua lapisan masyarakat .
11
iv. Rang undang-undang Hibrid. Undang-undang campuran yang dikemukakan sama ada
oleh ahli kerajaan atau bukan kerajaan yang pada pandangan Yang diPertua Dewan
Rakyat mempunyai kepentingan tertentu , tidak seperti mana yang dinyatakan oleh merek
a yang membawanya .

( Mana-mana 2 jawapan )

17. Nyatakan empat kategori pemilih yang layak menjadi pengundi pos. [ 4 ]

SKEMA JAWAPAN
BIL IDEA
1 Kakitangan awam yang bertugas di luar negara dan pasangannya
2 Pelajar yang menuntut di luar negara dan pasangannya
3 Anggota polis yang telah ditetapkan oleh undang-undang
4 Anggota tentera yang sedang bertugas/ berkhidmat di dalam hutan
Anggota Pasukan Gerakan Am yang menjalankan tugas operasi pada hari
5
mengundi
Petugas pilihanraya, Ahli SPR, pegawai dan kakitangan SPR yang bertugas pada
6
hari pengundian
7 Pemilih yang telah mendaftar sebagai pemilih tidak hadir
Mana-mana kategori yang diwartakan oleh SPR sebagai pengundi pos (Wartawan
8
dan warganegara Malaysia yang bertugas di luar negara)

12
18.Nyatakan empat hak asasi yang dilanggar dalam setiap situasi di bawah. [4]

(a) Mengadakan ceramah kepada Kebebasan bercakap, berhimpun dan


pengikutnya tanpa mendapat permit menubuhkan persatuan
menjelang pilihan raya.-
(b) Membunuh diri setelah gagal Kebebasan diri
menyelamatkan perniagaan
keluarganya.
(c) Dipaksa bekerja tanpa diberikan upah Pengabdian dan kerja paksa
oleh majikannya.
(d) Telah ditangkap semula dan didakwa Perlindungan daripada undang-undang
atas kesalahan yang sama. jenayah yang berkuat kuasa kebelakangan dan
perbicaraan berulang

19. Senaraikan empat bidang kuasa perundangan di bawah Senarai Bersama antara
Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri .
(4)
i. Pemaritan dan pengairan
ii. Kebajikan masyarakat
iii. Perumahan
iv. Kesihatan awam

BAHAGIAN C
[50 MARKAH]
20. Kerajaan telah berusaha untuk meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan
awam bagi memastikan tadbir urus baik, tetapi pada masa yang sama, kerajaan
berhadapan dengan cabaran untuk memastikan matlamat tersebut tercapai. Jelaskan
pernyataan ini.

IDEA HURAIAN

A. USAHA  Kakitangan kerajaan diberikan kursus dan latihan bagi


1.Membangunkan sumber meningkatkan profesionalisme masing-masing.
manusia/modal insan  Kerajaan juga mempergiat usaha menarik bakat melalui
penubuhan “Talent Corporation” di bawah Jabatan Perdana
Menteri pada awal tahun 2011 bagi menambahkan kakitangan
yang lebih berbakat.
 meningkatkan tenaga kerja yang berbakat, kreatif,
inovatif dan berdaya saing dalam arena global.
2. Memantapkan sistem dan  menyeragamkan peraturan dan polisi dalam
prosedur organisasinya bagi meningkatkan kecekapan.
 Proses dan prosedur kerja hendaklah selari dengan
kehendak semasa bagi mengurangkan kerenah birokrasi dan
13
memudahkan urusan orang ramai. Contohnya Manual
Perekayasaan dan Proses Prosedur Kerja (PPPK) sektor awam
yang diperkenalkan oleh MAMPU dijadikan panduan oleh
sector awam mengenai tatacara kerja yang efisien.
3.Menggunakan ICT dalam  Penggunaan teknologi ini secara meluas dan penyediaan
perkhidmatan perkhidmatan melalui pelbagai saluran yang boleh dicapai pada
bila-bila masa dan di mana-mana sahaja.Penggunaan ICT turut
meningkatkan kerajaan elektronik dengan pelaksanaan “Open
Source Software” (OSS) dalam perkhidmatan awam.
 ICT juga digunakan untuk memperluas pelaksanaan
perkhidmatan dalam talian melalui Portal Perkhidmatan Awam
bagi meningkatkan kecekapan sistem penyampaian.
4.Membangunkan budaya kerja  Kerajaan perlu tegas dengan mengambil tindakan
berkualiti undang-undang terhadap mana-mana pegawainya yang terlibat
dengan rasuah, salah guna kuasa, masalah disiplin, mensabotaj
organisasi dan sebagainya
5. Mewujudkan persekitaran  Mewujudkan budaya penyayang dan mesra pelanggan.
kerja yang kondusif.  Mewujudkan budaya kerja berpasukan dan saling
bekerjasama untuk meningkatkan system penyampaian dan
perkhidmatan awam.
6.Menentukan KPI dan NKRA.  Kerajaan melalui kementeriannya memastikan institusi
pelaksana seperti MAMPU, INTAN, dan JPA mempunyai KPI
dan NKRA untuk memastikan unit tersebut berfungsi mengikut
apa yang dirancangkan.
7.Menyelaras dasar dan polisi  Hal ini penting kerana kerjasama antara jabatan
antara jabatan dalam setiap merupakan tulang belakang kepada Negara untuk mencapai
kementerian. misi, visi dan seterusnya membolehkan system penyampaian
khidmat awam berjalan dengan lancar dan berkesan pada setiap
bahagian.
8.Pembentukan imej agensi dan  Kerajaan perlu merangka kempen yang nerterusan untuk
jabatan kerajaan. membentuk imej agensi dan jabatan kerajaan agar kelihatan
bersih, mesra pelanggan dan cekap.
 Akan diyakini oleh rakyat terhadap perkhidmatan yang
ditawarkan/diberikan.
9.Sistem penyampaian khidmat  Bagi menjadikan perkhidmatan awam mempunyai daya
awam perlu inovatif, kreatif saing yang standing dengan Negara-negara maju yang lain.
dan cekap.  Hasrat dalam wawasan 2020 akan tercapai
B.CABARAN
 sistem komputer digodam/diceroboh laman web oleh
pihak yang tidak bertanggungjawab.
1.Kemajuan teknologi
 Perkhidmatan kerajaan akan tergendala akibat
maklumat yang pesat.
penggodaman ini.Pengguna akan mengalami masalah, dan

14
berasa keselamatan data peribadi boleh diceriboh oleh pihak
penjenayah siber.

2.Meningkatkan integriti.  Kerajaan perlu meningkatkan integriti bagi mengekang


jenayah rasuah daripada berleluasa dalam kalangan penjawat
awam.
 Cabaran ini memerlukan inisiatif kerajaan yang
berterusan seperti memberikan tumpuan kepada Bidang
Keberhasilan Utama Kerajaan berkaitan dengan rasuah.
Kerajaan perlu merangka pelbagai mekanisme bagi
meningkatkan integrity penjawat awam supaya tadbir urus
Negara sentiasa baik.
3.Kos bayaran perkhidmatan  Pengendali kemudahan Internet masih mengenakan
Internet yang tinggi. bayaran yang tinggi berbanding dengan kadar yang dibayar
oleh beberapa negara lain. Bagi pakej yang rendah pula,
kelajuan kurang.
 Golongan miskin sama ada di luar Bandar apatah lagi di
Bandar tidak dapat melanggan Internet, oleh itu masih ada
golongan yang tertinggal dalam menikmati kemudahan ini.

4.Terdapat kawasan yang belum  Di kawasan luar Bandar masih tidak mendapat
mendapat liputan talian kemudahan telefon.Tanpa kemudahan itu penggunaan aplikasi
Internet. Internet untuk melaksanakan semua urusan dengan kerajaan
secara dalam talian tidak dapat dilaksanakan.
 Pengendali perkhidmatan berasa tidak menguntungkan
untuk menyediakan kemudahan tersebut.

 Pengguna berasa tersisih dan ketinggalan dari segi


penyampaian perkhidmatan awam.
5. Maklumat lama  Sesetengah agensi kerajaan tidak mengemaskini
maklumat yang lama..
 Rakyat tidak dapat mengetahui maklumat terbaharu
daripada agensi-agensi kerajaan.
 Rakyat kecewa dan memberi gambaran yang kurang baik
kepada kerajaan.

15
21.Walaupun industri kecil dan sederhana (IKS) menghadapi pelbagai rintangan , Malaysia
terus memperkembangkan industri ini kerana potensinya yang boleh membantu kerajaan
membangunkan negara. Bincangkan

Potensi yang boleh membantu kerajaan membangunkan negara


1 Menyediakan peluang  Berorientasi buruh
pekerjaan  Atasi pengangguran
2 meningkatkan pendapatan  aliran wang masuk daripada 16 ector
negara pelancongan
 penambahan keluaran barangan Negara
3 mengurangkan pasaran  lebih banyak barangan yang dikeluarkan
monopoli oleh sesuatu menyebabkan lebih banyak persaingan antara iaitu
keluaran barangan. pasaran monopoli sesuatu keluaran barangan dapat
dihapuskan.
 antara satu sama lain kerana mempunyai kualiti
yang berlainan.
4 Membangunkan industry  tertumpu di luar Bandar
desa  pemprosesan keluaran pertanian
5 Mengurangkan  IKS hasil barang keperluan harian
pergantungan kepada  Penuhi keperluan masyarakat stempat
barangan import  Kurang permintaan terhadap barangan import
Masalah/rintangan IKS/PKS
1 kekurangan modal  tidak dapat menikmati ekonomi bidangan
 kesukaran mendapatkan pinjaman
2 Kekurangan teknologi  teknologi tidak semaju industri berat
 Cara tradisional/konvensional
2 Pengusaha atau pemilik  kekurangan pengetahuan yang dalam tentang
yang kurang pengetahuan pengurusan, pasaran, membuat perakaunan dan
dan pengalaman kecekapan menggunakan modalnya.
3 persaingan antara negara-  menghasilkan barangan yang sama
negara lain  barangan industri tiruan
 harga yang lebih murah
4 tenaga buruh kurang mahir  kalangan keluarga sendiri atau penduduk
sekitar.
 tiada pengalaman atau kemahiran tinggi
5 Persepsi  Kurang keyakinan pelanggan
masyarakat/pelanggan  Memandang rendah
6 Ruang pasaran adalah amat  Pasaran 16ndustry ini bersifat setempat
terhad menyebabkannya sukar untuk menembusi pasaran
global kerana kurangnya promosi dan pengiklanan
7 Masalah bekalan bahan  Barangan mentah ada yang terhad
mentah  Ikut musim
 Hanya diusahakan ditempat tertentu

16
22. Penghijrahan modal insan Malaysia yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan
tinggi ke negara lain terus berlaku. Fenomena ini jika dibiarkan berterusan akan
menjejaskan ekonomi negara. Bincangkan.

Sebab penghijrahan
1 Gaji yang  gaji yang ditawarkan di Negara lain lebih tinggi
lumayan/pendapatan lebih berbanding di malaysia
tinggi
2 Peluang pekerjaan sesuai  peluang pekerjaan terbuka luas di Negara lain
dengan kelulusan  kekurangan peluang pekerjaan yang bersesuaian
menyebabkan mereka gagal mendapat pekerjaan
dengan kemahiran mereka
3 Menimba pengalaman  mahu memperoleh pengalaman berharga dalam
bekerja di luar negara membentuk peribadi, disiplin diri dan meningkatkan
daya saing
 berpeluang bergaul dan mencontohi pekerja
mahir dari Negara maju
 pendedahan kepada budaya, bahasa dan corak
kehidupan yang berbeza membolehkan mereka
menimba pengetahuan dan pengalaman yang baru
4 Persekitaran kerja menarik  System insentif, imbuhan dan suasana tempat
dan profesional kerja yang lebih menarik
 Kebajikan pekerja dijaga untuk menarik bakal
pekerja yang berkebolehan
5 Meningkatkan kepakaran  Mendalami dan memantapkan kemahiran serta
dan kemahiran kepakaran dalam bidang pekerjaan yang diceburi
 Dapat menambah nilai kebolehan dan kualiti
perkhidmatan bagi memenuhi standard ditetapkan
Kesan kepada ekonomi negara
1 Kerugian pelaburan  Kerugian dari segi wang yang telah
pendidikan dibelanjakan untuk membiayai pendidikan
 Tidak dapat menggunakan segala kemahiran
dan kepakaran untuk berkhidmat di Negara sendiri
2 Pembangunan Negara terjejas  Malaysia kehilangan kepakaran untuk
pembangunan Negara
 Inovasi yang dihasilkan oleh pakar yang
berhjrah akan menguntungkan Negara luar
3 Kerugian dari segi cukai  Pekerja yang bekerja di luar Negara akan
pendapatan membayar cukai pendapatan di Negara mereka
berkhidmat
 Malaysia kehilangan pendapatan daripada
rakyatnya yang berkhidmat di Negara lain

17
SOALAN PEP. PERCUBAAN PAM 1 ,SMJK JIT SIN,
P. PINANG,STPM 2019
Bahagian A [15 markah]

Jawab semua soalan.

1. Yang manakah pernyataan yang menunjukkan Malaysia sebuah negara yang berwibawa?
A. Mempunyai ideologi sendiri yang mencorakkan politik dan sosial negara
B. Berupaya untuk mengawal hal ehwal dalam negara tanpa dipengaruhi oleh kuasa asing
C. Diiktiraf oleh negara-negara lain serta mengadakan hubungan diplomatik dengan negara-
negara lain
D. Mempunyai perlembagaan yang menentukan organisasi kerajaan dan pengasingan kuasa
antara pelbagai badan kerajaan

2. Yang manakah yang benar tentang Bahasa Kebangsaan?


I. Bahasa Melayu hanya boleh digunakan dalam bentuk huruf Rumi
II. Perlembagaan menyatakan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua
III. Bahasa Melayu mesti digunakan dalam segala urusan rasmi kerajaan
IV. Bahasa Inggeris digunakan dalam latihan-latihan yang dianjurkan oleh pakar-pakar
luar negara
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

3.
 Encik X ialah seorang lelaki asing yang berkahwin dengan wanita warganegara
Malaysia.
 Beliau ialah seorang jurutera warganegara Bangladesh dan telah bekerja di Malaysia
selama 15 tahun

Yang manakah cara untuk Encik X mendapatkan kewarganegaraan Malaysia?

A. Masukan
B. Pendaftaran
C. Percantuman wilayah
D. Kuat kuasa undang-undang

4. Terdapat beberapa faktor yang akan dipertimbangkan oleh Majlis Raja-Raja melalui undi
rahsia bagi menentukan pengganti bagi jawatan Yang di-Pertuan Agong seterusnya.
Syarat yang akan diambil kira ialah:
I. Baginda berkenan untuk menjadi Agong
18
II. Baginda merupakan Raja yang berada di kedudukan teratas
III. Baginda mendapat sokongan sekurang-kurangnya tiga Raja lain
IV. Baginda telah memegang jawatan Yang di-Pertuan Agong selama dua penggal
berturut-turut
A. I dan II
B. I dan III
C. II dan III
D. II dan IV

5. Yang manakah pihak yang tidak boleh menjalankan profesionnya?


I. Ahli Dewan Negara
II. Ahli Dewan Rakyat
III. Speaker Dewan Undangan Negeri
IV. Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri
A. I dan II
B. I dan III
C. II dan IV
D. III dan IV

6. Yang manakah pernyataan yang benar tentang pilihan raya?


I. Calon mesti anggota parti politik
II. Kelemahan fizikal bukan penghalang kepada calon untuk bertanding
III. Seseorang calon tidak boleh menarik diri selepas hari penamaan calon
IV. Warganegara Malaysia yang berkahwin dengan warga asing layak bertanding
A. I dan II
B. I dan III
C. II dan IV
D. III dan IV

7. Yang manakah pernyataan yang benar tentang Dewan Undangan Negeri?


A. Dewan Undangan Negeri hanya berhak untuk menyentuh perkara-perkara dalam Senarai
Negeri
B. Dewan Undangan Negeri membahaskan titah ucapan diraja, belanjawan negeri, dan rang
undang-undang
C. Saraan ahli Dewan Undangan Negeri ditentukan oleh Parlimen dan ditanggung oleh
Kumpulan Wang Persekutuan Disatukan
D. Seseorang ahli Dewan Undangan Negeri akan terhenti daripada jawatannya jika beliau
tidak menghadiri persidangan Dewan Undangan Negeri selama enam bulan berturut-turut
dengan kebenaran Speaker

19
 Memiliki kuasa dan kekebalan seperti hakim Mahkamah Tinggi
 Menyegerakan urusan Mahkamah Tinggi

Pernyataan di atas merujuk kepada

A. Peguam Negara
B. Pesuruhjaya Kehakiman
C. Hakim Mahkamah Tinggi
D. Ketua Hakim Mahkamah Persekutuan
8.

Mana-mana perkara yang tidak disenaraikan dalam Senarai Persekutuan, Senarai Negeri
dan Senarai Bersama akan terletak di bawah kuasa Kerajaan Negeri

Pernyataan di atas merujuk kepada

A. Baki perundangan
B. Pengauditan kewangan
C. Perlembagaan Persekutuan
D. Doktrin pengasingan kuasa

9. Yang manakah pernyataan yang benar tentang Kabinet?


A. Timbalan menteri setiap kementerian merupakan anggota Kabinet
B. Jika Perdana Menteri meletakkan jawatan, semua menteri Kabinet juga mesti meletakkan
jawatan
C. Timbalan Perdana Menteri secara automatik menjadi Perdana Menteri jika Perdana
Menteri meninggal dunia
D. Sebelum menjalankan tugas jawatannya, seseorang menteri mesti mengangkat sumpah
jawatan di hadapan Perdana Menteri

10.
 Menyokong kementerian dalam proses perancangan penyampaian
 Menjadi pemangkin perubahan dalam penyampaian sektor awam dan swasta

Pernyataan di atas merujuk kepada beberapa fungsi


A. Unit Inovasi Khas
B. Unit Kerjasama Awam Swasta
C. Unit Pengurusan Prestasi dan Pelaksanaan
D. Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia

20
11. Kumpulan Wang Persekutuan Disatukan menyimpan segala hasil dan wang yang diterima oleh
Kerajaan Persekutuan daripada
I. Cukai hiburan
II. Cukai pendapatan
III. Rampasan mahkamah
IV. Hasil jualan harta karun
A. I dan III
B. I dan IV
C. II dan III
D. II dan IV

12.
Semua pihak perlu mempunyai kefahaman yang jelas tentang tanggungjawab ini

Yang manakah berkaitan dengan pernyataan di atas?


A. Integriti
B. Ketelusan
C. Akauntabiliti
D. Pengamanahan

14. Yang manakah pernyataan yang benar tentang kuasa yang ada pada Pihak Berkuasa
Tempatan?
I. Melaksanakan projek-projek perumahan
II. Mengeluarkan lesen menangkap ikan di sungai
III. Menamakan jalan dan lorong di taman perumahan
IV. Menggubal undang-undang kecil untuk sesuatu kawasan
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

15. Syarat kelayakan yang ditetapkan kerajaan bagi mendaftar sebagai Caruman Sukarela Insentif
Suri (i-Suri) ialah

I. Warga Malaysia
II. Hanya untuk ibu tuggal

21
III. Berusia bawah 50 tahun
IV. Telah berdaftar dengan eKasih
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

Bahagian B[ 15 markah ]
Jawab semua soalan.

16.Nyatakan empat hasil perolehan Kerajaan Negeri. [4]


i. ……………………..……………………………………
ii. …………………………………………………………..
iii. …………………………………………………………..
iv. …………………………………………………………..

17. Jelaskanduakeadaan seseorang boleh dilucutkan taraf kewarganegaraan di Malaysia.


[4]

i. …………………………………………………………..................................................
..........................................................................................................................................
ii. ………………………………………………………….………………………………
……………………………..............................................................................................

18. Huraikan dua kesan akibat daripada sistem penyampaian yang lemah. [4]

i. …………………………………………………………………….....................................
...........................................................……………………………………………………
…....................................................................................................
ii. ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………

22
19. Senarai tiga tindakan defendan kes sivil setelah menerima writ pihak plaintif. [3]

i. .............................................................................................................................................
...................................................................................................................
ii. ……………………………………………………………………………………………
………………………………....................................................................
iii. ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………

Bahagian C [50 markah]


Jawabduasoalan.

20. Keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah teruji susulan insiden Pencerobohan
2013 yang berlaku disebabkan faktor-faktor tertentu. Inisiatif perlu diambil bagi memastikan
peristiwa hitam tersebut tidak berulang laku. Bincangkan.

21. Industri buah-buahan tempatan telah muncul sebagai sektor pertumbuhan baharu ekonomi
negara yang perlu dimajukan. Bincangkan.

22. Kewujudan golongan LGBT telah menjadi isu perdebatan global. Masyarakat harus menjauhi
budaya dan gaya hidup LGBT. Bincangkan.

23
SKEMA PEP. PERCUBAAN PAM 1, SMJK JIT SIN,STPM 2019
1. C 2. D 3. A 4. A 5. D
6. C 7. B 8. B 9. A 10. B
11. D 12. C 13. C 14. D 15. B

16
i. Hasil tanah v. Hasil daripada lesen-lesen perniagaan
ii. Hasil hutan vi. Duti hiburan
iii.Hasil sungai vii. Bayaran-bayaran dalam mahkamah rendah
iv. Hasil tanah, lombong dan hutan
17.
 Memperoleh taraf kewarganegaraan negara lain atau telah menggunakan hak-hak
sebagai warganegara asing (mengundi dalam pilihan raya umum atau mempunyai
passport Negara asing)
 Tidak setia dalam tindakan dan pertuturan
 Tidak taat setia / Derhaka kepada Negara.
 Dipenjara selama setahun atau kurang setahun atau didenda tidak kurang daripada RM
5000 dan tidak mendapat pengampunan.
 Tinggal di luar Negara melebihi tempoh 5 tahun secara berterusan tanpa mendaftarkan
nama di Pejabat Konsul
 Membuat pernyataan palsu ketika permohonan.
 Seseorang wanita itu telah membubarkan perkahwinan dengan suaminya yang telah
memberi kepadanya kelayakan untuk didaftarkan sebagai warganegara dalam tempoh
2 tahun dari tarikh perkahwinnya.

18.
1. Peningkatan kos  Menyebabkan kos operasi yang tinggi. Barangan atau
operasi layanan yang diberi tidak berkualiti, tidak baik &
tidak mendapat sambutan sementara gaji dibayar
adalah tinggi.
2. Penularan budaya  Wujudnya budaya kerja negatif yang berleluasa
kerja negatif  Ketidakseragaman dalam konteks pelaksanaan polisi
dan prosedur kerja menyebabkan sesetengah
kakitangan kerajaan menjadi malas, tidak cekap, lewat
datang kerja dan lain-lain.
3. Peningkatan tekanan,  Karenah birokrasi seperti kelulusan sesuatu projek
rungutan dan aduan mengambil masa lama dan aspek layanan pelanggan
dalam komuniti. yang kurang mesra menyebabkan aduan masyarakat.
4. Merosakkan  Kelulusan permit dan lesen perniagaan yang lambat
hubungan dan serta kurang ketelusan menjejaskan keyakinan pihak
kepercayaan antara bisnes / komuniti terhadap keupayaan kerajaan.
kerajaan dengan pihak
bisnes / komuniti.
24
5. Mengakibatkan usaha  Menjejaskan daya saing negara. Gagal bersaing
pembangunan negara dengan negara-negara pesaing lain.
terjejas /  Pembangunan negara terjejas. Visi nasional menjadi
pembangunan negara negara maju berpendapatan tinggi tidak kesampaian.
terjejas
6. Menjejaskan reputasi /  Orang awam bertanggapan negatif terhadap layanan /
imej perkhidmatan hasil yang diberi oleh pihak kerajaan berbanding
awam dan kerajaan. kecekapan / kualiti perkhidmatan yang diberi oleh
pihak swasta
7. Kekurangan  Pelabur-pelabur tempatan / asing tidak beryakinan
pelaburan asing / dengan sistem penyampaian kerajaan yang
menjejaskan aliran menjejaskan keuntungan yang diperolehi. Contohnya,
masuk FDI aspek sumber manusia yang lemah dan tidak
produktif.
8. Menjejaskan  Sistem penyampaian khidmat awam yang lemah
produktiviti kerja & menyebabkan kerja tertangguh2. Kurang produktif.
kualiti perkhidmatan Produktiviti merosot.
awam  Lebih banyak masa, tenaga & wang diperlukan bagi
menyiapkan sesuatu tugasan
 Menjejaskan kualiti perkhidmatan awam kepada ahli
masyarakat. Ahli masyarakat gagal mendapatkan
perkhidmatan yang baik dan memenuhi ekspetasi.

19. i. Mengabaikan writ


ii. Hadir ke mahkamah
iii. Penyelesaian luar mahkamah

Bahagian C
20. Keselamatan dan kedaulatan negara di pantai timur Sabah teruji susulan insiden Pencerobohan 2013
yang berlaku disebabkan faktor-faktor tertentu. Inisiatif perlu diambil bagi memastikan peristiwa
hitam tersebut tidak berulang laku.
Bincangkan.
Faktor berlakunya insiden Pencerobohan 2013

Bil. Idea Hujah


1. Faktor lokasi/  Sabah terletak berdekatan dgn Kepulauan Sulu, Filipina.
letakan  Jarak perjalanan laut dari Pulau Tawi2, Filipina ke Semporna, Malaysia hanya
geografi mengambil masa 20 minit
 Keadaan ini menyebabkan Sabah menjadi sasaran tentera penceroboh Royal Sulu
Army pada 9.2.2013
2. Faktor  Sabah merupakan sebahagain wilayah politik Kesultanan Sulu (KS) pada abad
sejarah ke-16.
 Sabah diserahkan kpd Syarikat Borneo Utara British pada abad ke-19 setelah KS
dijajah oleh penjajah Sepanyol

25
 KS menuntut kembali hak ke atas Sabah. Pencerobohan2013 dilakukan untuk
mencapai tujuan tersebut.
3. Faktor  Garisan pantai timur Sabah dari Sandakan ke Semporna cukup panjang
bentuk muka  Garisan pantainya berteluk2, berpaya dan berpulau2
bumi garisan  Menyenangkan pendaratan, persembunyian dan pencerobohan. Insiden
pantai/ Pencerobohan 2013 berlaku.
Faktor
geografikal
4. Kelonggaran  Kawalan & tapisan keselamatan maritim di pantai timur Sabah cukup longgar.
dan Senang dibolosi.
kelemahan  Keadaan ini disebabkan kekurangan pangkalan tentera laut serta kehadiran kapal
kawalan peronda & anggota keselamatan
keselamatan  Akibatnya, Sabah terdedah kpd kemungkinan & risiko pencerobohan
maritime
5. Pembanjiran  Sabah telah dibelenggui masalah kebanjiran PATI etnik Sulu dari selatan
PATI Filipina sejak tahun 1970an
Filipina  Kebanjiran mereka disebabkan kesukaran hidup di negara asal yang bergolak
 PATI ini senang dihasut utk menjadi tali barut tentera penceroboh.
Inisiatif menangani insiden Pencerobohan 2013

Bil. Idea Hujah


1. Perintah  Inisiatif ini terpaksa dilaksanakan susulan insiden Pencerobohan 2013.
darurat & had Perintah darurat & had perjalanan dipanjangkan dari perairan Lahad Datuk ke
perjalanan Sandakan
 Kebenaran perlu utk perjalanan senja-fajar. Tiada aktiviti menyelam dan
memancing dibenarkan pada waktu malam
2. Pembentukan  ESSCOM diwujudkan pada 7.3.2013 selepas insiden Pencerobohan 2013
ESSCOM  Merangkumi 10 ESSZONE. Menjaga 1400 km garisan pantai dari Kudat ke
Tawau.
 Melibatkan ATM, PDRM & APMM. Memastikan keselamatan maritim di pantai
Timur Sabah terjamin.
3. Penempatan  Program penempatan semula penduduk persisiran pantai yang terdedah kpd
semula ancaman diadakan.
penduduk  Tertakluk kpd Bahagian III, Peraturan2 Pemeliharaan Keselamatan Awam 2013
 Para penduduk akan ditempatkan semula ke petempatan berpusat yang selamat
& lengkap prasarananya.
4. Meningkatkan  Kerajaan Pusat telah menyalurkan peruntukan khas darurat sebanyak RM200
aset juta
pertahanan  Meningkatkan 30% aset pertahanan seperti bot tempurCB90 bagi memperkuat
pasukan keselamatan maritim
 Selain itu, pangkalan polis marin dan tentera laut yang baharu dibina di lokasi
kritikal dan strategic.
5. Pelaksanaan  HANRUH merujuk kepada konsep pertahanan menyeluruh melibatkan orang
awam selain tentera

26
konsep  Set minda orang awam diubah. Pertahanan & kedaulatan negara tanggungjawab
pertahanan bersama .
HANRUH  Penduduk kampung akan dilibatkan dalam unit sukarelaseperti Home Guard era
darurat 1948-1960
6. Kerjasama  Operasi bersama
serantau / dua  Rondaan bersama
hala / antara  Pertukaran maklumat perisikan
Negara  Perjanjian ekstradisi
Dasar skema

2 + 3 atau 3 + 2

21.Industri buah-buahan tempatan telah muncul sebagai sebagai sektor pertumbuhan baharu
ekonomi negara yang perlu dimajukan.
Bincangkan.

Kepentingan memajukan industri buah-buahan tempatan (IBT)

Bil. Idea Hujah


1. Mengurangkan  Buah2an import melambak dalam pasaran tempatan.
pengimportan  Antaranya ialah buah sitrus seperti epal dari negara beriklim
dan Mediterenean
pergantungan  Pengimportan dan pergantungan melampau terhadap buah2an import
terhadap perlu dikurangkan.IBT perludimajukan.
buah2an import  Rakyat tempatan digalakkan makan buah2an tempatan. Dengan itu,
import dan aliran keluar wang dikurangkan.
2. Menjana sumber  Buah2an tempatan seperti durian, manggis, mangga dsbnya digemari
pendapatan ramai
untuk  Mendapat sambutan hangat dalam pasaran tempatan dan antarabangsa
pembangunan  IBT perlu dimajukan bagi meningkatkan eksport .
ekonomi Negara  Eksport buah2an tempatan menjana sumber pendapatan lumayan untuk
pembangunan ekonomi negara.
3. Mengurangkan  Masalah tanah terbiar telah berlanjutan sejak sekian lama.
masalah tanah  Pembaziran tanah untuk kegiatan ekonomi berlaku.
terbiar  IBT perlu dimajukan. Tanah terbiar diusahakan. Masalah tanah terbiar
diselesaikan.
 Tanah dapat diguna secara optimum untuk pembangunan ekonomi
negara.
4. Memajukan  Durian segar yang dikutip dari dusun dapat dihantar ke kilang untuk
industri hiliran diproses
asas tani  Pelbagai produk industri hiliran asas tani dapat dihasilkan daripada buah
berkaitan segar
 Antaranya ialah aiskrim, kek, biskut, kuih durian dsb
 Dalam konteks ini, IBTperlu dimajukan bagi membangunkan industri
hiliran asas tani.

27
5. Mewujudkan  Pengangguran dalam kalangan belia di kawasan luar bandar semakin
peluang serius
pekerjaan  Pengangguran mencetuskan pelbagai masalah sosial. Masalah tersebut
perlu ditangani.
 IBT menyediakan peluang pekerjaan yang banyak
 Dapat bekerja di dusun, gerai atau kilang pemprosesan buah. Masalah
ditangani. Kualiti hidup terjamin.
6. Meningkatkan  IBT mempunyai prospek yang cerah untuk diceburi
taraf hidup petani  Petani di desa dapat mengusahakan dusun durian dengan baka baharu
 Baka baharu yang berkualiti tinggi seperti Musang King berharga tinggi
 Menjana sumber pendapatan lumayan. Kemiskinan dikurangkan. Taraf
hidup golongan tani ditingkatkan.
7. Memajukan  Pelancong dari Hong Kong dan China menggemari dusun dan buah
industri durian segar
pelancongan  Publisiti, promosi dan pakej khas disediakan bagi menarik kunjungan
agro mereka
 Pelancong akan dibawa melawat dusun dan menikmati keenakan
buah2an tempatan
 Kunjungan pelancong memajukan IBT dan pelancongan agro sebagai
sektor pertumbuhan baharu ekonomi negara.
Dasar skema

5+0

22. Kewujudan golongan LGBT telah menjadi isu global perdebatan umum. Masyarakat harus
menjauhi budaya dan gaya hidup LGBT.

Bincangkan.

Rasional menjauhi budaya dan gaya hidup LGBT

Bil. Idea Hujah


1. Mengelakkan  Ancaman penyakit transmisi seksual (STD) seperti AIDS semakin kritikal
jangkitan  4 golongan berisiko tinggi ialah golongan penagih dadah; pelacur wanita;
penyakit AIDS lelaki homoseksual serta transgender
 Seks luar tabii dan penetrasi melalui dubur 18 kali lebih berisiko dijangkiti
virus HIV penyakit AIDS kerana salurandarah lebih padat di dubur
 AIDS merebak melalui amalan homoseksualiti dan biseksualiti LGBT.
Tiada ubat atau rawatan khusus.
2. Mengurangkan  Kadar bunuh diri dalam kalangan pasangan sesama jenis LGBT 2–10 kali
kes bunuh diri lebih tinggi
 Keadaan ini disebabkan seksaan jiwa yang berpunca daripada diskriminasi
gender
 Golongan LGBT telah dipandang sinis dan serong serta dipinggirkan oleh
masyarakat.

28
 Keadaan ini menjadikan golongan tersebut lebih emosional dan gagal
mengawal emosi diri. Timbul kecenderungan bunuh diri.
3. Mengelakkan  Golongan transgender misalnya tersepit di tengah-tengah antara dua jenis
krisis dan gender
kecelaruan  Walaupun terkelompok dalam gender lelaki secara biologikal dan
gender fisiologikal, namun golongan transgenderberpakaian dan berperwatakan
wanita secara psikologikal
 Timbul krisis dan kecelaruan dalam aspek penentuan gender.
 Kesannya, wujud dilema dalam penggunaan tandas awam serta aspek2 lain
dalam kehidupan harian.
4. Mengelakkan  Undang2 di kebanyakan negara tidak mengiktiraf legitimasi golongan
krisis LGBT dalam aspek perundangan.
perundangan  Antaranya ialah penukaran gender dalam dokumen rasmi seperti Kad
Pengenalan dan pasport serta perkahwinan sejenis.
 Keadaan ini akan mewujudkan impak perundangan (legal consequences)
seperti kes berkenaan hak perwarisan harta pusaka kepada waris lelaki
misalnya
 “wanita” pewaris lelaki ini akan menimbulkan krisis dan kes perundangan
di mahkamah kelak.
5. Mendapatkan  Masyarakat Timur khususnya masih tebal dengan kebudayaan ketimuran.
penerimaan  Pemikiran masyarakat masih konservatif lantaran budaya dan gaya hidup
masyarakat LGBT masih tidak dapat diterima.
 Budaya dan gaya hidup LGBT yang membelakangi nilai dan norma hidup
masyarakat harus dijauhi
 Keadaan ini penting bagi mengelakkan diskriminasi dan mendapat
penerimaan masyarakat agar individu berkenaan dapat menjalani kehidupan
normal seperti ahli masyarakat lain. Dengan itu, kesejahteraan hidup diri
& keluarga lebih terjamin.
6. Menjamin  Rata2 masyarakat bersifat anti-LGBT. Mereka muak melihat budaya &gaya
keselamatan diri hidup golongan LGBT
 Golongan LGBT dilihat sebagai perosak dan sampah masyarakat.
Kewujudan mereka mula diprotes
 Keadaan ini telah mengancam keselamatan diri golongan LGBT. Nyawa
mereka mula terancam.
 Wujud kes pembunuhan secara bersiri dan ugutan bunuh terhadap golongan
tersebut. Laporan polis dibuat. Dalam konteks ini, masyarakat harus
menjauhi budaya dan gaya hidup LGBT agar keselamatan diri lebih
terjamin.
7. Menebus maruah  Budaya dan gaya hidup bercanggah dgn nilai norma hidup masyarakat.
diri dan keluarga Mendapat protes masyarakat.
 Masyarakat memandang serong, hina dan jijik terhadap diri golongan
LGBT & ahli keluarga mereka.
 Maruah diri dan keluarga terjejas. Kehidupan diri dan keluarga dipulaukan
oleh masyarakat

29
 Masyarakat harus menjauhi amalan hidup terkutuk ini. Dengan itu, maruah
diri dan keluarga terangkat.
Dasar skema:5 + 0

30
SOALAN PEP PERCUBAAN KOLEJTING 6SERIIPOH, STPM2019

31
32
33
34
35
JAWAPAN PEP PERCUBAAN KOLEJ TING 6SERIIPOH, STPM2019

36
37
38
39
40
41
SOALAN PEP. PERCUBAAN PAM 1 , PERAK,
SET 1, STPM 2019
Bahagian A [15 Markah]
Jawabsemuasoalan.

1 Yang manakah berikut merupakan ciri asas sesebuah negara?


I Mempunyai seorang raja yang berdaulat
II Mempunyai penduduk yang tetap
III Mempunyai sempadan yang tertentu
IV Mempunyai ketua negara yang dilantik oleh rakyat
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

2 Yang manakah kuasa Yang di-Pertuan Agong terhadap Dewan Rakyat?

A Melantik Yang Dipertua Dewan Rakyat atas nasihat Perdana Menteri


B Meluluskan rang undang-undang yang dibentangkan dalam Dewan Rakyat
C Memecat Setiausaha Dewan Rakyat atas nasihat Yang Dipertua Dewan Rakyat
D Merasmikan persidangan Dewan Rakyat pada setiap penggal baharu

3 Yang manakah benar tentang anggota Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR)?


A Tempoh perkhidmatan anggota tamat setelah usianya menjangkau 60 tahun
B Bayaran saraan ditentukan daripada Kumpulan Wang Yang Disatukan
C Pelantikan dibuat oleh Perdana Menteri selepas berunding dengan Majlis Raja-raja
D Pemecatan dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri

4 Yang manakah di antara penyelesaian berikut yang akan digunakan jika terdapat
percanggahan di antara undang-undang Persekutuan dengan undang-undang negeri?
A Undang-undang Persekutuan yang bertcanggah akan dibatalkan
B Undang-undang yang bercanggah itu akan dirujuk kepada Majlis Raja-raja
C Undang-undang Persekutuan dan undang-undang negeri akab dipinda untuk mendapatkan persamaan

42
D Udang-undang Persekutuan akan digunakan dan undang-undang negeri akan terbatal setakat yang
bercanggah sahaja

5 Pernyataan yang manakah benar tentang Kabinet Kerajaan Persekutuan?

I Kabinet merupakan sebuah badan pemerintah


II Kabinet berfungsi mengawal Kerajaan Negeri
III Dasar dan arahan kabinet dilaksanakan oleh jentera pentadbiran negara
IV Kabinet diketuai oleh seorang Perdana Menteri yang juga Ahli Dewan Negara
A. I dan II
B. I dan III
C. II dan IV
D. III dan IV

6 Yang manakah benar tentang Yang Dipertua Negeri?

I Memperkenankan kelulusan undang-undang negeri


II Merupakan komponen Badan Perundangan Negeri
III Mempunyai kuasa memanggil Mesyuarat Majlis Raja-Raja
IV Menghadiri mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

7 Yang manakah berikut merupakan tujuan utama Akta Kerajaan Tempatan 1976 digubal?
I Mengurangkan kuasa autonomi Kerajaan Tempatan

II Mengelakkan berlakunya pembaziran tenaga dan wang


III Mewujudkan satu jentera pentadbiran yang cekap
IV Memudahkan Kerajaan Negeri mengawal kegiatan Kerajaan Tempatan
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

43
8 Yang manakah kes jenayah yang dibicarakan di Mahkamah Syariah?

A Perbuatan rasuah
B Perbuatan minum arak
C Pengambilan anak angkat
D Pembahagian harta pusaka

9 Yang manakah faktor yang mempengaruhi pemberian peruntukan Kerajaan Pusat kepada
Kerajaan Negeri?
I Panjang jalan raya
II Luas kawasan
III Bilangan penduduk
IV Hasil kerajaan Negeri
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

10 Yang manakah padanan yang betul tentang jawatan dan pihak yang melantiknya?

Jawatan Dilantik oleh


I Majistret Raja atau Yang Dipertua Negeri
II Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Perdana Menteri
III Ketua Polis Negara Yang di-Pertuan Agong
IV Setiausaha Dewan Rakyat Speaker Dewan Rakyat

A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

44
11 Yang manakah benar tentang Senarai Persekutuan dan Senarai Bersama?

Senarai Persekutuan Senarai Bersama


A Kebajikan Masyarakat Penerbitan Akhbar
B Perparitan dan Pengairan Kebudayaan dan Sukan
C Penerbitan Akhbar Kebajikan Masyarakat
D Biasiswa Pelancongan

12 Yang manakah benar tentang jawatan Penyimpan Mohor Besar Raja-raja?


I Merupakan Setiausaha Majlis Raja-raja
II Menasihati Perdana Menteri dalam hal ehwal agama Islam
III Memegang jawatan selama yang diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja
IV Pelantikan dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

13
 Menambah baik tatacara pentadbiran kerajaan
 Melaksanakan kajian tentang sistem dan pengurusan pejabat
 Mewujudkan kecekapan jentera pentadbiran

Pernyatan di atas merujuk kepada tanggungjawab


A Perbendaharaan
B Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan
C Unit Kerjasama Awam dan Swasta
D Unit Pemodenan Tadbir dan Perancangan Pengurusan Malaysia

45
14
 Memberikan nama jalan
 Mengeluarkan lesen pusat hiburan

Pihak berkuasa yang bertanggungjawab dalam tugasan di atas ialah


A Pihak Berkuasa Tempatan
B Pejabat Tanah dan Daerah
C Perbadanan Pembangunan Bandar
D Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri

15 Ketirisan maklumat dalam organisasi perkhidmatan awam boleh dielakkan dengan cara
A melebarkan jurang komunikasi antara kakitangan
B penggunan sumber yang ekonomik
C prosedur kerja yang lebih kompleks
D meningkatkan kemampuan komunikasi penjawat awam

Bahagian B
[ 15 markah ]
Jawabsemuasoalan.

16. Nyatakan 3 ciri sesebuah Negara. [3]

(a) …………………………………………………………………………………………

(b) …………………………………………………………………………………………

(c) …………………………………………………………………………………………

17. Nyatakan empat undang-undang bertulis. [4]

(a) ………………………………………………………………………………………….

(b) …………………………………………………………………………………………

(c) …………………………………………………………………………………………

(d) …………………………………………………………………………………………

46
18. Huraikan fungsi dua Jawatankuasa Parlimen yang terdapat di kedua-dua dewan majlis
Parlimen. [4]

(a) ………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

(b) …………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

19. Nyatakan empat perkara yang tidak boleh dilakukan oleh Yang di-pertuan Agong. [4]

(a) ………………………………………………………………………………………….

(b) …………………………………………………………………………………………

(c) …………………………………………………………………………………………

(d) …………………………………………………………………………………………
Bahagian C[50 markah]

Pilihdua daripada tajuk di bawah ini dan tulis karangan yang panjangnya antara 300 hingga 350 patah
perkataan.

20. Amalan pemakanan masyarakat pada masa kini bukanlah satu-satunya faktor yang menyebabkan
penyakit kronik . Justeru, pelbagai usaha perlu dilakukan untuk mencegah penyakit ini. Ulaskan.

21. Transformasi dalam perkhidmatan awam penting bagi mewujudkan perkhidmatan yang lebih
berkualiti . Beberapa langkah perlu dilaksanakan bagi mencapai matlamat transformasi ini . Jelaskan .

22. Pada masa kini, pengunaan laman maya merupakan suatu keperluan sama ada oleh seseorang
individu mahupun suatu organisasi. Malangnya, kebelakangan ini banyak kejadian jenayah siber berlaku.
Pada pendapat anda, mengapakah jenayah siber masih berlaku dan jelaskan kesan-kesan jenayah siber
tersebut kepada pebagai pihak.

47
SKEMA JAWAPAN PEP. PERCUBAAN PAM 1 ,
PERAKSET 1, STPM 2019
SKEMA JAWAPAN

1C 2D 3B 4D 5B 6A 7C 8B 9B 10 B
11 C 12 B 13 D 14 A 15 D

16 (a) mempunyai penduduk yang tetap


(b) mempunyai sempadan yang jelas
(c) mempunyai kerajaan yang sistematik dan teratur

17 (a) Akta
(b) Ordinan
(c) Enakmen
(d) Perundangn Kecil/Subsidiari

18. (a) Jawatankuasa Dewan


Jawatankuasa ini bertugas sebagai penasihat kepada Yang di-Pertua atas segala perkara
berkaitan dan keselesaan ahli Majlis Parlimen

(b)Jawatankuasa Peraturan Mesyuarat


Jawatankuasa ini bertanggungjawab berkaitan dengan peraturan-peraturan Mesyuarat Majlis
Parlimen

(c)Jawatankuasa Pemilihan
Jawatankuasa ini bertanggungjawab memilih ahli-ahli untuk jawatankuasa Majlis Parlimen

(d) Jawatankuasa Hak dan Kebebasan


Jawatankuasa ini bertanggungjawab untuk menimbangkan apa-apa perkara yang diserahkan
kepadanya dan mengeluarkan penyata tentang perkara itu kepada Majlis Parlimen

19 (a) Tidak boleh menjalankan tugasnya sebagai raja negerinya kecuali ketua agama Islam, meminda
Perlembagaan Negerinya atau melantik seorang Pemangku Raja/ahli Jemaah Pemangku Raja
(b) Tidak boleh memegang apa-apa jawatan yang memberi apa-apa saran
(c) Tidak boleh mengambil bahagian dengan giat dalam apa-apa perniagaan
(d) Tidak boleh meninggalkan Persekutuan melebihi daripada 15 hari tanpa persetujuan Majlis Raja-
Raja kecuali atas lawatan rasmi negara

48
20. Amalan pemakanan masyarakat pada masa kini bukanlah satu-satunya faktor yang menyebabkan
penyakit kronik . Justeru, pelbagai usaha perlu dilakukan untuk mencegah penyakit ini. Ulaskan.

Pengenalan

Jumlah penghidap penyakit kronik seperti penyakit jantung, diabetes, dan hipertensi, semakin
meningkat.Terdapat pelbagai faktor yang menyebabkan penyakit kronik ini terjadi ini. Justeru langkah-
langkah pencegahan perlu dilakukan.

BIL IDEA UTAMA HURAIAN


A : FAKTOR WAJIB

1. Amalan pemakanan - mengambil makanan yang mengandungi kandungan


gula,garam dan lemak yang tinggi.
- corak pemakanan yang tidak seimbang/
- kurang menjaga kepentingan gizi makanan seimbang

B : FAKTOR-FAKTOR LAIN:

2. - Kesibukan dan beban kerja , rehat yang tidak cukup/ keletihan


yang melampau menyebabkan stress.
- kegagalan menguruskan emosi dengan baik, akan menyebabkan
distress.
- keadaan ini akan menyebabkan badan kita kekurangan
oksigen,darah dalam badan akan menjadi pekat,dan degupan
jantung semakin kencang.
- Hal ini menyebabkan seseorang boleh menghidap penyakit
kronik seperti hipertensi dan serangan jantung.
3. Mengamalkan cara hidup - melakukan hubungan seks rambang. – HIV dan AIDS
tidak sihat - berkongsi jarum suntikan – HIV dan AIDS
- minum minuman beralkoholmengambil pil perangsang secara
berlebihan seperti Viagra, steroid
4. Kurang melakukan - lemak berkumpul , menyebabkan saluran darah
senaman/ aktiviti sempit/tersumbat.
riadah/kecergasan - menyebabkan pengumpulan asid – seperti asid urik
- kadar metabolisme rendah.
- hal ini akan membebankan fungsi hati, ginjal dan jantung.
- apabila keluarga induk ( ibu bapa ) menghidap penyakit kronik
5. Faktor genetik seperti hipertensi, diabetes dan barah
- anak-anak berisiko tinggi untuk mewarisinya.

C: LANGKAH-LANGKAH PENCEGAHAN:

6. Mengamalkan diet yang - mengikut piramid makanan


seimbang - kurangkan gula, dan garam dalam makanan

49
- mengelak/ mengurangkan penggunaan bahan perasa seperti
MSG dan bahan pengawet

7. Pengurusan stres yang baik - berfikiran positif


- melakukan terapi kerohanian / mendekatkan diri dengan tuhan/
aktiviti keagamaan
- bermeditasi / aromaterapi

8. Mengamalkan gaya hidup - tidak merokok dan elakkan menjadi perokok pasif
sihat - jangan minum minuman beralkohol
- tidak melakukan seks rambang
- tidak berkongsi jarum suntikan

9. Pemeriksaan kesihatan - sekurang-kurangnya 3 bulan sekali : dapat mengetahui punca


berkala penyakit.
- dapat mengambil langkah-langkah pencegahan sekiranya
mengetahui simptom-simptom penyakit kronik.

10. Melakukan aktiviti - melakukan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu


kecergasan/ bersukan dan (sekurang-kurangnya 20 minit setiap sesi)
berekreasi - aktiviti ini membolehkan pembakaran lemak berlaku
- perembesan toksik melalui proses perpeluhan
- kadar metabolisme badan akan meningkat

Penutup : Masyarakat pada masa kini, harus peka dalam menjaga kesihatan bagi mengelakkan
menghidapi pelbagai penyakit kronik.

Skema : 1A + 2B + 2C

50
21. Transformasi dalam perkhidmatan awam penting bagi mewujudkan perkhidmatan yang lebih
berkualiti . Beberapa langkah perlu dilaksanakan bagi mencapai matlamat transformasi ini . Jelaskan .
.
Pendahuluan :

Bil. Isi/Idea Huraian


A. Kepentingan -Menyediakan perkhidmatan yang berkualiti, keselesaan,
kecekapan kepada rakyat.
1 Menyediakan -Menyediakan standard operasi (SOP) yang mesra pelanggan
perkhidmatan awam seperti prosedur kerja yang jelas.
berkualiti -Mengurangkan karenah birokrasi dan mewujudkan sistem
menunggu yang singkat.
2 Membentuk sikap positif -Terdapat rungutan orang ramai berkaitan penjawat awam yang
kakitangan awam tidak cekap dan tidak mesra.
-Tranformasi ini akan membentuk semula sikap penjawat awam
terhadap tugas mereka.
-Memperkasa latihan; ilmu, ICT dan kemahiran
-Mementingkan kepantasan dan berintegriti.
3 Meningkatkan imej -Meningkatkan kecekapan melalui tranformasi kepada sumber
kerajaan manusia, teknologi dan prosedur kerja dalam sistem dan
penyampaian.
-Mewujudkan hubungan baik antara kerajaan dengan orang
ramai.
-Laporan Jawatankuasa pemantau menunjukkan bahawa GTP
berjaya mencapai sasaran hebat.
4 Menjimatkan perbelanjaan -Mengelakkan pembaziran.
kerajaan -Menggariskan prinsip nilai untuk wang kepada kakitangan
awam.
-Semakin cekap kakitangan awam bermakna semakin banyak
produktiviti dihasilkan.
B. Langkah- -Bahagian sumber manusia perlu menyediakan latihan
langkah berterusan.
5 -Menyediakan modul latihan berasaskan sistem ICT terkini.
Menyediakan latihan atau -Program pertukaran kakitangan awam antara unit dilaksanakan
kompetensi bagi mengelakkan sindrom selesa.
6 Membudayakan kreativiti -Melatih agar berfikiran kritis dan konstruktif dalam
dan inovasi menyelesaikan urusan orang awam.
-Membudayakan percambahan fikiran dalam kalangan penjawat
awam.
-Agensi Unit Pemodenan Tadbiran Dan Perancangan
-Pengurusan (MAMPU) berperanan menyelaraskan
tanggungjawab semua agensi secara kreativiti dan inovasi.
7 Meningkatkan kebajikan -Selaras dengan matlamat negara berpendapatan tinggi.
penjawat awam -Menyemak semula gaji dan kemudahan kakitangan.
-Memberikan pengiktirafan, anugerah sebagai motivasi.
8 Penguatkuasaan -Tindakan disiplin/ tatatertib terhadap penjawat awam yang
undang-undang/ culas, lemah, ingkar.
pekeliling perkhidmatan -Perlu dilaksanakan melalui suruhanjaya perkhidmatan
-Penguatkuasaan perlu teratur dan mengikut undang-undang

51
9 Penggunaan ICT -Mengurangkan perbelanjaan kerajaan (kerajaan tanpa
kertas).
-Menyediakan perkhidmatan dalam talian.
-Urusan pengguna dapat diselesaikan melalui laman web.

Jawapan : 2+3 / 3+2

23. Pada masa kini, pengunaan laman maya merupakan suatu keperluan sama ada oleh
seseorang individu mahupun suatu organisasi. Malangnya, kebelakangan ini banyak kejadian
jenayah siber berlaku. Pada pendapat anda, mengapakah jenayah siber masih berlaku dan jelaskan
kesan-kesan jenayah siber tersebut kepada pebagai pihak.

Pengenalan
Penggunaan laman maya Internet dianggap sebagai suatu keperluan hampir setiap individu
dan organisasi pada masa kini. Malangnya ada pihak yang menggunakan aplikasi tersebut untuk
melakukan jenayah siber seperti ugutan, menyebarkan maklumat palsu dan yang biasa juga ialah
menyebarkan virus.
Bil Idea/Isi Huraian
1 A: A Punca jenayah  Mangsa yang biasanya wanita
siber :  Terpengaruh dengan janji cinta sebelum ke perbualan
telefon
1 Faktor terpengaruh  Mangsa lelaki pula terpengaruh dengan janji teman
tawaran hadiah istimewa sanggup melakukan arahan
penjenayah kerana tertipu seperti mendedahkan akaun
bank
 Kebanyakan perbuatan ini dikenali sebagai African Scam
yang popular dilakukan oleh warga dari benua Afrika

2  Sesetengah penjenayah melakukan modus operandi


memujuk mangsa sehingga mangsa terpedaya terutamanya
2 Menjadikan
bagi kes cinta siber
jenayah sebagai  Melakukan ugutan untuk menyebarkan gambar peribadi
bidang kerjaya atau sebarang maklumat peribadi untuk tujuan pemerasan
 Jenayah boleh dijadikan secara terancang oleh satu sindiket
komersial  Penjenayah mungkin mahu menjual perisian antivirus yang
diciptanya dengan menghantar virus tertentu.
3  Pelbagai laman web sosial dicipta seperti Facebook dan
Twitter telah mendorong individu mendedahkan maklumat
52
3 Perkembangan peribadi seperti gambar, alamat, nombor telefon dan
seumpamanya.
yang pesat dalam
 Tanpa disedari kemungkinan ada rakan sosial dalam
sistem Internet yang tidak mahir telah berkongsi butiran peribadi
anda sehingga boleh digunakan oleh penjenayah siber.
telekomunikasi
 Penggunaan internet merentasi sempadan dunia. Pemangsa
maklumat akan melakukan serangan virus dan penggodaman ke
mana-mana talian yang diketahui ada kelemahan.

Tidak memahami  Pengguna komputer mengambil mudah sistem


prosedur
4 keselamatan yang diwujudkan dalam laman web.
keselamatan dalam
mengendalikan  Contohnya: Perbankan Online/atas talian dan pengguna
laman web tidak menutup akaun e-mel atau facebook dengan teratur.
 Kejahilan tidak membaca terma-terma janji aplikasi
Internet boleh menyebabkan mereka menjadi mangsa
jenayah siber
5 B: B Kesan ke atas  Mangsa mengalami tekanan perassan seperti marah, malu
mangsa jenayah dan trauma
siber ialah:  Boleh menjejaskan perhubungan dengan keluarga, dengan
majikan dan sebagainya
Mengalami  Mangsa mungkin mengambil jalan singkat dengan
5 tekanan perasaan membunuh diri disebabkan malu
 Mangsa berasa diperbodohkan oleh pemangsa.
6  Jenayah siber mengakibatkan kerugian sehingga RM49.46
juta tahun 2011, meningkat 114 peratus berbanding tahun
6 Kerugian
2010, iaitu RM20.5 juta
kewangan  Jika mangsa jenayah tersebut ialah organisasi maka operasi
akan terganggu dan mengalami kerugian besar seperti yang
pernah berlaku terhadap laman web kerajaan.
 Individu juga mengalami kerugian kerana terpaksa
berbelanja untuk memperbaiki komputer.
7  Misalnya, apabila maklumat sesebuah syarikat dicetak
rompak, maka mereka akan mengalami kerugian kerana
7 Kerugian dari segi
mungkin hak cipta akan ditiru
harta intelek  Pencipta hak yang mengalami kerugian akan berasa rugi
dan mungkin tercabar untuk melaksanakan inovasi pada
masa hadapan
 Perbankan atas talian-laman web ditiru oleh sindiket
penipuan
Kesimpulan : Jenayah siber perlu dibanteras supaya pengguna perkhidmatan tidak mengalami
pelbagai kesan negatif. Selain itu, sikap pengguna sendiri perlulah sentiasa berhati-hati agar
mereka tidak menjadi mangsa jenayah maya ini.

53
SOALAN PEP. PERCUBAAN PAM 1,
KOLEJ T6 DESA MAHKOTA,KUALA LUMPUR, STPM 2019
Bahagian A (15 markah)

Jawab semua soalan.

1 Yang manakah pernyataan yang menunjukkan Malaysia sebuah negara yang berdaulat?
A Penduduk mempunyai jati diri yang tinggi
B Negara diiktiraf oleh komuniti antarabangsa
C Kuasa politik berdasarkan tolak ansur pelbagai kaum
D Ekonomi negara dikongsi bersama oleh pelbagai kaum

2 Yang manakah benar tentang doktrin pengasingan kuasa


I Kuasa kerajaan dilaksanakan oleh badan yang sama
II Orang yang sama tidak terlibat dalam pengurusan lebih daripada
satu kuasa
III Setiap komponen kerajaan bertindak tanpa diganggu oleh pihak
berkuasa yang lain
IV Setiap komponen dibenarkan mengendalikan kuasa yang diberikan
kepada bahagian
A I dan II
B II dan III
C II dan IV
D III dan IV
Bapa - Pemastautin tetap tetapi belum memperoleh hak kewarganegaraan
Ibu - Bukan warganegara
Anak - Dilahirkan di Malaysia

3 Apakah taraf kewarganegaraan anak di atas?


A Bukan warganegara
B Warganegara secara kemasukan
54
C Warganegara secara pendaftaran
D Warganegara melalui kuat kuasa undang-undang

Merupakan undang-undang bertulis yang digubal oleh agensi atau menteri


tertentu yang diberi kuasa oleh Parlimen

4 Pernyataan di atas merujuk kepada


A Akta
B Enakmen
C Perundangan kecil
D Perlembagaan Persekutuan

5 Siapakah yang berhak mengundi melalui pos?


I Anggota tentera yang sedang bertugas
II Banduan yang sedang menjalani hukuman di penjara
III Warganegara Malaysia yang menjalankan perniagaan di luar negara
IV Petugas Suruhanjaya Pilihan Raya yang bertugas pada hari pengundian
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

6 Perkara Bidang kuasa


I Pungutan cukai hiburan Kerajaan Persekutuan
II Perlesenan pengeluaran pembalakan Kerajaan Negeri
III Perlesenan penagkapan ikan laut dalam Kerajaan Persekutuan
IV Penapisan akhbar tempatan dan luar negeri Kerajaan Negeri

Padanan yang manakah yang benar?


A I dan II
B I dan IV

55
C II dan III
7 Yang manakah kuasa Yang di-Pertuan Agong terhadap Dewan Rakyat?
A Merasmikan persidangan Dewan Rakyat
B Melantik Yang Dipertua Dewan Rakyat atas nasihat Perdana Menteri
C Meluluskan Rang undang-undang yang dibentangkan dalam Dewan Rakyat
D Memecat Setiausaha Dewan Rakyat atas nasihat Yang Dipertua Dewan Rakyat

8 Yang manakah kes jenayah yang dibicarakan di Mahkamah Syariah?


I Menyebarkan ajaran sesat
II Melakukan pecah amanah wang Baitulmal
III Mengelak daripada membayar zakat fitrah
IV Menyamar sebagai penguat kuasa Jabatan Agama Islam
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

9 Tadbir urus yang terbaik dalam sektor awam adalah berteraskan kepada prinsip
A akauntabiliti
B budi bicara
C prosedur
D kawalan dalaman

X mengeluarkan notis kepada pemilik stesen minyak supaya menamatkan


operasi perniagaan kerana terlibat dalam penyalahgunaan subsidi diesel

10 Berdasarkan pernyataan di atas, X merujuk kepada


A Kementerian Keselamatan Dalam Negeri
B Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar
C Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

56
D Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna

11 Antara yang berikut yang manakah negeri yang mempunyai Suruhanjaya perkhidmatan
Awam Negeri?
I Johor
II Perak
III Melaka
IV Pulau Pinang
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

12 Antara yang berikut yang manakah pernyataan yang benar tentang kuasa yang ada pada
Pihak Berkuasa Tempatan?
I Meluluskan pertukaran hak milik tanah
II Mengeluarkan lesen pemaju perumahan
III Menamakan jalan dan lorong di taman perumahan
IV Mengenakan kompaun terhadap kesalahan membuang sampah
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

13  Memulihkan keyakinan pelabur asing terhadap perkembangan ekonomi negara


 Memperkukuh asas ekonomi negara agar mampu bersaing di peringkat
antarabangsa

Penyataan di atas merujuk kepada peranan


A Majlis Kewangan Negara

57
B Majlis Pembangunan Negara
C Majlis Tindakan Ekonomi Negara
D Majlis Perundingan Ekonomi Negara

14 Yang manakah pertimbangan bagi pemberian kewangan tahunan Kerajaan Persekutuan


kepada kerajaan negeri?
I Bilangan penduduk negeri
II Saiz keluasan sesebuah negeri
III Panjang jalan raya setiap negeri
IV Belanjawan tahunan kerajaan negeri
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

15 Yang manakah tindakan untuk meningkatkan kualiti penyampaian perkhidmatan kaunter?


I Memasang kamera litar tertutup
II Menswastakan perkhidmatan kaunter
III Meningkatkan keselesaan di ruang menunggu
IV Memberi latihan kepada pegawai khidmat pelanggan
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

Bahagian B (15 markah)

Jawab semua soalan.


16 Nyatakan tiga kebebasan asasi yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan.
(3)

58
(a) .................................................................................................................................
(b) .................................................................................................................................
(c) .................................................................................................................................

17 (a) Nyatakan dua majlis yang ditubuhkan mengikut peruntukan Perlembagaan


Persekutuan. (2)

(i).................................................................................................................................

(ii)................................................................................................................................

(b) Nyatakan dua tujuan penubuhan majlis penyelarasan antara Kerajaan Pusat dengan
Kerajaan Negeri. (2)

(i).................................................................................................................................

(ii)................................................................................................................................

18 Nyatakan empat kriteria kelayakan untuk menjadi calon pilihan raya. (4)

(a) .................................................................................................................................
(b) .................................................................................................................................
(c) .................................................................................................................................
(d) .................................................................................................................................

19 Jelaskan dua sebab mengapa globalisasi dianggap cabaran dalam melaksanakan tadbir
urus yang baik. (4)

(a) .................................................................................................................................
.................................................................................................................................
(b) .................................................................................................................................
.................................................................................................................................

59
Bahagian C (50 markah)

Pilih dua daripada tajuk di bawah ini dan tulis karangan yang panjangnya antara 300 hingga
350 patah perkataan.

20. Kecekapan pengurusan dan pentadbiran sesebuah organisasi tidak hanya bergantung kepada
pemimpin yang beretika. Huraikan.

21. Peningkatan kes jenayah sama ada jenayah kolar putih atau konvensional memberikan pelbagai
kesan negatif kepada negara. Sehubungan itu, setiap pihak perlu memainkan peranan bagi
menangani masalah ini. Bincangkan.

22. Pemeliharaan identiti kebangsaan sentiasa diberi perhatian oleh pemimpin negara. Terangkan
usaha-usaha yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut.

60
SKEMA PEP. PERCUBAAN PAM 1,
KOLEJ T6 DESA MAHKOTA,KUALA LUMPUR, STPM 2019

Bahagian A

1 B
2 B
3 D
4 C
5 B
6 C
7 D
8 B
9 A
10 D
11 A
12 D
13 C
14 B
15 D

Bahagian B

16 Nyatakan tiga kebebasan asasi yang diperuntukkan dalam Perlembagaan 3m


Persekutuan

 Kebebasan diri
 Keabdian dan kerja paksa dilarang
 Perlindungan daripada undang-undang jenayah berkuatkuasa kebelakangan
dan pembicaraan berulang
 Sama rata
 Larangan buang negeri, dan kebebasan bergerak
 Kebebasan bercakap, berhimpun dan menubuh persatuan
 Kebebasan agama
 Hak-hak berkenaan dengan pelajaran/pendidikan
 Hak terhadap harta

61
17 (a) Nyatakan dua majlis yang ditubuhkan mengikut peruntukan Perlembagaan 2m
Persekutuan

 Majlis Kewangan Negara


 Majlis Tanah Negara
 Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan
 Majlis Raja-raja

(b) Nyatakan dua tujuan penubuhan majlis penyelarasan antara Kerajaan Pusat 2m
dengan Kerajaan Negeri

 Menjadi badan penghubung antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan


Negeri
 Menjadi badan perunding berkaitan dengan isu dalam bidangnya antara
Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri
 Menjadi badan penyelaras untuk aktiviti dalam bidangnya antara Kerajaan
Persekutuan dengan Kerajaan Negeri

18 Nyatakan empat kriteria kelayakan untuk menjadi calon pilihan raya 4m

 Warganegara Malaysia
 Umur 21 tahun ke atas
 Tidak pernah didenda RM2000 ke atas
 Tidak memegang jawatan bergaji tetap
 Tidak muflis
 Tidak pernah dipenjarakan melebihi satu tahun
 waras

19 Jelaskan dua sebab mengapa globalisasi dianggap cabaran dalam melaksanakan 4m


tadbir urus yang baik

 Meningkatkan mobiliti tenaga kerja yang sentiasa mencari peluang yang lebih 1
baik di tempat lain.
Hal ini akan menyebabkan berlaku pengaliran keluar tenaga kerja pakar 1
 Berlakunya perpindahan nilai. 1
Contohnya cara berfikir dan gaya bertindak yang akan menyebabkan 1
berlakunya persaingan dalam tadbir urus

62
Bahagian C

20. Kecekapan pentadbiran sesebuah organisasi tidak hanya bergantung kepada pemimpin
yang beretika. Huraikan.

Pengenalan

Kecekapan pengurusan dan pentadbiran sesuatu organisasi adalah faktor penting yang menjadi
penentu kejayaannya. Sehubungan itu, setiap organisasi perlu memberikan perkhidmatan yang
cekap agar dapat memenangi keyakinan pelanggan dan terus berdaya saing.

Bil Idea Huraian

1 Pemimpin yang - Suri teladan kepada kakitangan bawahan


beretika - Tindakan selaras dengan peraturan/undang-undang yang
(wajib) berkuatkuasa dan niali-nilai moral
- Berlaku adil kepada orang-orang bawahan
- Berkerjasama baik dengan stakeholders

2 Integriti kakitangan - Berdisiplin, bertanggungjawab,


- menghargai masa sendiri, sesama rakan sejawat, pelanggan
- memberikan sepenuh komitmen terhadap
tugasan/tanggungjawab yang diberikan.

3 Prosedur yang - Tatacara kerja teratur


jelas/dinamik - Maklumat tentang proses urusan sesuatu perkara lengkap dan
jelas.
- Kerja dapat dilaksanakan dengan betul dan pantas.
- Jimat masa dan tenaga
- Kebarangkalian membuat kesilapan rendah
- Perlu mereka semula proses kerja supaya lebih cekap, pantas,
bermutu, dan sesuai dengan perkembangan dan keperluan
semasa

4 Penggunaan - Peralatan / mesin yang canggih/terkini


teknologi - Memendekkan proses kerja
- Pengeluaran yang banyak dan menjimatkan dalam satu-satu
masa
- Pelanggan/stakeholder tidak perlu menunggu lama

63
5 Komunikasi yang - Arahan yang jelas
berkesan - Setiap anggota jelas akan matlamat organisasi
- Meminimumkan salah faham
- Mendapat hasil yang diinginkan

6 Penggunaan sumber - Perbelanjaan dilaksanakan dengan bijak


yang cekap - Menggunakan sepenuh kepakaran dan kekuatan yang ada
- Mendapat hasil yang banyak dan bermutu
7 Kurang kerenah - Tradisi birokrasi terikat dengan peraturan dan prosedur yang
birokrasi ketat dan struktur pentadbiran yang mempunyai lapisan
hierarki yang banyak.
- Birokrasi mempunyai kelemahan untuk bertindak balas
dengan cepat dan mengubahsuai dengan perubahan-
perubahan baru yang berlaku.
- Ini adalah kerana proses penyampaian maklumat dan
membuat keputusan perlu melalui beberapa lapisan hieraki
sebelum tindakan dapat dilaksanakan
- Ia menjadikan sesuatu permohonan, kelulusan atau urusan
menjadi susah dan lambat
- Menyebabkan pembaziran masa, mendatangkan kesulitan
kepada pelanggan, pembaziran kos
- Risiko rakyat mengmalkan rasuah untuk mempercepatkan
urusan
- Menjejaskan integriti kakitangan organisasi.

8 Mengambil berat - Supaya sentiasa boleh menambahbaik kecekapan dan mutu


maklum balas perkhidmatan
pelanggan - Pelanggan berpuashati dengan perkhidmatan yang diberikan
- Pelanggan merasa dihargai
- pelanggan mempunyai keyakinan tinggi terhadap organisasi
-
9 Pengurusan risiko - Keadaan sentiasa berubah
yang baik - Sentiasa berhadapan dengan cabaran baharu
- Meningkatkan ketangkasan menangani risiko baharu yang
timbul akibat perubahan yang pesat.
- Mengenal pasti, mengurang dan menguruskan risiko
- Perancangan berkaitan proses, sistem, dan sumber bagi
mengurangkan kerugian
- Memastikan matlamat organisasi tercapai dan tidak terjejas
teruk dengan sebarang cabaran yang dihadapi.
-
10 Struktur organisasi - Setiap kakitangan jelas dengan bidang tugas
yang jelas - Tiada pertindihan tugas
- Jimat masa
- Mengelak selisih faham antara kakitangan
-
64
Penutup: Kecekapan pengurusan dan pentadbiran sesuatu organisasi bukan sahaja bergantung
kepada pucuk pimpinannya, tetapi pelbagai aspek lain yang perlu diambilkira. Mutu perkhidmatan
yang cekap akan meningkatkan imej sesebuah organisasi dan mempercepat kemajuannya.

Skema: 1 + 4

21. Peningkatan kes jenayah sama ada jenayah kolar putih atau konvensional memberikan
pelbagai kesan negatif kepada negara. Sehubungan itu, setiap pihak perlu memainkan
peranan bagi menangani masalah ini. Bincangkan.

Pengenalan:

Malaysia dilaporkan mempunyai kadar kes jenayah yang tertinggi di Asia Tenggara. Hal ini
adalah amat tidak menyenangkan dan menimbulkan pelbagai kesan negatif kepada negara.
Sehubungan itu segenap lapisan masyarakat Malaysia perlu memainkan peranan masing-masing
dalam usaha menangani masalah ini.

Bil Idea Huraian


Kesan negatif jenayah
kepada negara

1 Menjejaskan imej negara


- Dianggap mempunyai sistem penguatkuasaan undang-
undang yeng lemah
- Dianggap mempunyai mutu tadbir urus yang lemah
- Merendahkan keyakinan pelabur/pelancong asing
-

2 Kerugian kewangan - Jumlah penyelewengan yang besar mengurangkan


pendapatan negara melalui cukai
- Negara kehilangan wang akibat pemalsuan tender/
penggelapan wang kerajaan
- Kerajaan terpaksa mengeluarkan kos yang tinggi untuk
mengatasi masalah jenayah
-
3 Menggugat keselamatan - Kes jenayah seperti ragut, rompak dan bunuh
rakyat membuatkan rakyat takut untuk bergerak bebas dalam
negara sendiri
- Kes-kes jenayah maya dan komersil seperti pemalsuan
dan pencurian identiti dan maklumat peribadi
membuatkan rakyat berasa tidak selamat unutuk
berurusan melalui internet
- Rakyat sentiasa dalam ketakutan
4 Rakyat hilang - Rakyat tidak yakin kerajaan boleh memastikan keadaan
kepercayaan kepada aman tenteram dalam negara

65
kerajaan yang - Kerajaan sepatutnya mengambil langkah-langkah
memerintah berkesan untuk mengatasi kes jenayah.
- Rakyat mungkin mengambil tindakan sendiri
- Keresahan rakyat akan mendesak mereka untuk
mendesak kerajaan dengan kekerasan seperti tunjuk
perasaan dan demonstrasi
- Hal ini akan menimbulkan huru-hara
-
5 Menjejaskan prestasi - Penarafan kredit negara mungkin terjejas
pembangunan negara - Institusi perbankan sama ada dalam atau luar negara/
antarabangsa tidak yakin dengan keupayaan negara
membayar balik pinjaman
- Tumpuan kerajaan untuk pembangunan mungkin terjejas
kerana terpaksa memberikan lebih tumpuan terhadap
masalah jenayah.

Peranan pelbagai pihak


- Memperkasakan penguatkuasaan undang-undang
Kerajaan - Menyemak, menilai semula, mengemaskini,
6 memperbaiki, memperbaharui undang-undang-undang
supaya memenuhi dan sesuai dengan keperluan masa
sekarang dan akan datang.
- Meningkatkan dendaan dan hukuman
- Mengenakan tindakan tegas terhadap penguatkuasa yang
menerima rasuah
- Menngkatkan latihan dan pendedahan anggota
penguatkuasa untuk menangani trend jenayah yang
modus operandinya semakin kreatif dan pelbagai
- Melaksanakan kolaborasi strategik dengan perkongsian
maklumat risikan bersama pasukan polis serantau serta
antarabangsa.
7 Individu - Tidak terlalu aktif di internet
- Tidak terlaluu ghairah berkongsi maklumat
peribadi/keluarga seperti nombor akaun/ pengenalan diri
melalui media sosial
- Tidak mengemaskini keberadaan atau setiap aktiviti yang
dilakukan (foto/video/lokasi)
- Supaya mengelak daripada akaun digodam/ dicuri
- Supaya tidak memdedahkan diri kepada penjenayah yang
menyamar di media sosial
8 Ibu bapa/keluarga - Pelindung utama kepada ahli keluarga
- Pantau aktiviti media sosial
- Mengambil langkah-langkah keselamatan di internet
- Menjadi suri teladan pengguna internet yang bijak kepada
ahli keluarga

66
9 Media massa - Memaparkan berita/kes-kes berkaitan jenayah supaya
rakyat mengambil iktibar/pengajaran dan lebih berhati-
hati
- Menyiarkan iklan-iklan panduan penjagaan keselamatan
diri.keluarga dan maklumat peribadi
10 Badan-badan bukan - Meningkatkan kesedaran rakyat melalui forum/ ceramah/
kerajaan persidangan
- Melaksanakan kempen di kawasan –kawasan tertentu
supaya rakyat celik langkah-langkah keselamatan diri
dalam era dunia tanpa sempadan ini
11 Masyarakat - Rukun tetangga memainkan peranan dengan aktif
menjaga keselamatan dan kebajikan kawasan tetangga
- Prihatin terhadap keadaan di kejiranan supaya tidak
menjadi sarang penjenayah
- Melaporkan kepada pihak berkuasa sekiranya terdapat
sesuatu yang di luar kebiasaan/jenayah.
- Mengambil berat terhadap sesama jiran tetangga.
12 Guru/Sekolah - Penerapan nilai-nilai murni dalam pembelajaran supaya
generasi muda berkembang secara holistik seperti
Falsafah Pendidikan Negara
- Supaya pelajar/generasi muda menjadi warganegara yang
bijaksana dan berguna kepada bangsa dan negara.
Penutup:Peningkatan kes jenayah jelas mendatangkan pelbagai keburukan kepada negara.
Langkah-langkah drastik dan efektif perlu diambil bagi mengatasinya. Seluruh rakyat Malaysia
perlu peka dan mengambil berat akan hal ini serta turut berganding bahu dengan kerajaan supaya
keamanan Malaysia sentiasa terjamin.

Skema: 2 +3 @ 3+2

22. Pemeliharaan identiti kebangsaan sentiasa diberi perhatian oleh pemimpin negara.
Terangkan usaha-usaha yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut.

Pengenalan

Selepas 61 tahun selepas Merdeka, rakyat Malaysia masih belum mencapai kata sepakat tentang
identiti negara tercinta ini. Ia bukan sesuatu yang luar biasa. Kebanyakan negara lain,
terutamanya yang berbilang kaum dan agama, menghadapi cabaran yang sama.

Bil Idea Huraian


1 Memperkasakan - Seperti kebanyakan Negara lain, bahasa dijadikan alat
Bahasa Melayu/ penting untuk mewujudkan identity nasional.
Bahasa kebangsaan - Dalam masyarakat berbilang kaum walau di mana-mana,
jika bahasa dapat memudahkan komunikasi antara kaum

67
dan budaya yang berbeza, ia akan membantu proses
interaksi dan integrasi.
- Perlembagaan Malaysia memperuntukkan Bahasa Melayu
sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi yang tunggal.
- Menjadikan Bahasa Melayu mata pelajaran wajib lulus di
peringkat peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia.
- peranan Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan,
khususnya, amat penting dari segi evolusi identiti nasional.
- Undang-undang dan peraturan berkenaan penggunaannya
telah dikuatkuasakan
.
2 Meningkatkan - Rukun Negara adalah ideology Negara.
penghayatan Rukun - nilai-nilai yang terkandung dalam Rukun Negara seperti
Negara perpaduan, keadilan, pendekatan liberal terhadap
kepelbagaian budaya dan tradisi masyarakat, merupakan
dimensi-dimensi penting dalam usaha kita membentuk
identiti rakyat dan negara Malaysia.
- Setiap perhimpunan rasmi biasanya dimasukkan acara ikrar
Rukun Negara
- Memupuk sikap saling faham memahami, hormat
menghormati dan bertatasusila sesama rakyat semenjak
kecil.

3 Memelihara lambang- - Lambang-lambang atau simbol yang mewakili negara


lambang negara - Seperti bendera, lagu kebangsaan, jata negara, bunga
kebangsaan.
- Setiap lambang mempunyai maksud yang sinonim dan
tertentu.
- Sikap menghina bendera Malaysia telah diambil perhatian
yang serius oleh kerajaan dengan memberi amaran atau
mengambil tindakan undang-undang terhadap pelakunya.
-
4 memelihara warisan - Monumen/ tempat/ bangunan bersejarah dipelihara dan
negara dipulihara dengan baik
- Hasil-hasil nenek moyang dan kesultanan dijadikan warisan
sejarah.
- Lambang dan bukti ketamadunan bangsa
-
5 Memelihara - Malaysia terkenal dengan keunikan dan kekayaan rakyatnya
kebudayaan negara yang berbilang kaum dan agama
- Mengadakan dan menyambut pesta kebudayaan dan
keagamaan setiap agama
- Menyambut perayaan/ mengadakan rumah terbuka
- Dapat memberi kefahaman tentang budaya berbilang bangsa
dan menjadi lambang identiti rakyat dan negara.
-
68
6 Mengukuhkan - Pelbagai dasar telah dilaksanakan untuk mengukuhkan
perpaduan negara perpaduan rakyat
- Sebarang tindakan menghasut supaya rakyat berpecah dan
bermusuhan akan diambil tindakan undang-undang
- Sukan dilihat menjadi satu wadah yang berkesan untuk
menyatukan rakyat
- Penyertaan berbilang bangsa membentuk pasukan yang
lebih mantap
- Rakyat Malaysia gemarkan sukan, berbangga dan memberi
sokongan padu kepada atlit Malaysia yang bertanding di
peringkat antarabangsa.
-
7 Menambah baik - Mewujudkan Sekolah Wawasan
sistem pendidikan - Menggalakkan enrolmen semua murid ke sekolah-sekolah
negara jenis kebangsaan
- Mewajibkan pengambilan mata pelajaran B. Melayu di
sekolah-sekolah
- Memperkenalkan mata pelajaran Pendidikan Sivik dan
Kewarganegaraan
- Mewajibkan pengambilan mata pelajaran Sejarah.
- Menawarkan mata pelajaran bahasa lain dalam masa yang
sama (seperti yang dibenarkan dalam Perlembagaan
Persekutuan)
-
8 Menambah baik - Sentiasa berusaha menghapuskan pengenalan ekonomi
sistem ekonomi mengikut kaum
- Membuka dan penyertaan rakyat dalam setiap bidang
ekonomi
- Menggalakkan semua rakyat menyertai aktiviti ekonomi
sama ada di dalam atau di luar negara.

Penutup: Menegak dan mengukuhkan identiti rakyat dan negara masih lagi merupakan cabaran
besar terutamanya akibat beberapa perkembangan semasa. Di peringkat domestik, sentimen
kaum dan agama lebih ketara dan menjejaskan usaha ke arah identiti nasional. Identiti nasional
juga terancam akibat politik kepartian yang melampaui batas. Hal ini menuntut rakyat Malaysia
supaya menghayati dan mengamalkan sikap keterbukaan supaya akhirnya dapat mempunyai jati
diri bangsa Malaysia yang sebenar.

Skema: 5 + 0

69
SOALAN PEP. PERCUBAAN PAM 1, KUALA LUMPUR, SET 1 ,
STPM 2019
Bahagian A
[15 markah]
Jawab semua soalan

1.Yang manakah bertepatan dengan konsep negara berdaulat ?


A Mempunyai komuniti tertentu.
B Mempunyai sempadan negara yang nyata.
C Mempunyai hubungan dengan negara luar.
D Mempunyai ketua negara yang dilantik rakyat.

2.Yang manakah benar tentang kepentingan Perlembagaan.


I Perlembagaan menjamin kedudukan para pentadbir.
II Perlembagaan menjamin hak sesuatu kaum untuk hidup sebagai warganegara secara
aman dan harmoni.
III Perlembagaan menjadi asas penting untuk menjamin kesinambungan pentadbiran
dan kestabilan politik.
IV Perlembagaan merupakan undang-undang yang mengandungi peraturan serta prinsip
sebagai asas kepada pembentukan kerajaan.

A I dan II C II dan III


B I dan IV D III dan IV

3. X

Percantuman Wilayah
Warganegara
Naturalisasi

Kuat kuasa undang-undang

70
X merujuk?
I Seseorang yang tinggal di Sabah dan menjadi warganegara.
II Seorang anak berumur bawah 18 tahun yang merupakan warga asing dan ibunya
warganegara.
III Seorang isteri kepada warganegara yang bermastautin di Persekutuan melebihi 3
tahun.
IV Seseorang berumur 18 tahun dan membuktikan bermastautin di Persekutuan selama
enam tahun.
A I dan II C II dan III
B I dan IV D III dan IV

4. Yang manakah benar tentang kerajaan Malaysia?


A Yang diPertuan Agong adalah Ketua Kerajaan
B Kuasa eksekutif dilaksanakan oleh kabinet
C Parlimen bersidang dalam tempoh 5 tahun selepas pilihan raya umum
D Parlimen berfungsi sebagai badan yang menjalankan kuasa pentadbiran

5. Yang di-Pertuan Agong hendaklah berunding dengan Majlis Raja-Raja apabila baginda ingin
melantik
A Peguam Negara.
B Ketua Polis Negara.
C Akauntan Negara.
D Ketua Hakim Negara.

6. Yang manakah benar tentang pembahagian kuasa perundangan yang disenaraikan dalam
Jadual Kesembilan Perlembagaan Persekutuan ?
SENARAI PERSEKUTUAN SENARAI NEGERI
A Kajian, siasatan dan penyelidikan Kebajikan orang asli
B Keselamatan sosial Perkhidmatan air
C Rekod purbakala Menangkap ikan di sungai
D Kebajikan masyarakat Tanah

7. Yang manakah merujuk kepada Doktrin Duluan Kehakiman ?


A Hakim Mahkamah Persekutuan berhak membuat prinsip kehakimannya sendiri
B Hakim Mahkamah Tinggi mematuhi arahan Ketua Hakim NegarA dalam usaha
membicarakan ke
C Hakim mahkamah yang kanan lebih berkuasa daripada Hakim mahkamah yang baru
dilantik
D Hakim mahkamah berhak membuat pilihan antara prinsip-prinsip undang-undang
yang terkandung dalam keputusan mahkamah yang lebih tinggi

8. Yang manakah kes sivil yang dibicarakan di Mahkamah Syariah di Malaysia?


I Pengamalan ajaran sesat
II Penjualan minuman keras
III Pengambilan anak angkat
71
IV Pembahagian harta pusaka
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

9. Alasan yang manakah membolehkan seseorang calon yang bertanding kerusi Dewan
Rakyat membuat petisyen pilihan raya?
A Disyaki melakukan amalan rasuah
B Tidak patuh peruntukan undang-undang pilihan raya
C Tidak menghantar penyata perbelanjaan pilihan raya
D Bukan pemastautin kawasan parlimen yang ditandingi

10. Tugas agensi pelaksana adalah untuk


I Menyelaras segala program pembangunan negara
II Memberikan perkhidmatan kepada ahli masyarakat
III Memastikan program kerajaan berjalan dengan lancar
IV Merancang dasar dan program pembangunan negara
A I dan II C II dan III
B I dan IV D III dan IV

11. Yang manakah benar tentang Unit Perancangan Ekonomi?


I Menjalankan penyelidikan sosioekonomi yang difikirkan perlu
II Mengawal dan menilai pencapaian program dan projek pembangunan
III Menyelaras dan mengesan pelaksanaan projek-projek pembangunan negara
IV Memastikan kerjasama antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri
dalam pelaksanaan pembangunan negara
A I dan II C II dan III
B I dan IV D III dan IV

12. Yang manakah merupakan sumber kewangan Kerajaan Tempatan?


A Cukai tanah
B Cukai pendapatan
C Cukai taksiran harta
D Cukai keuntungan hartanah

13.
 Pembuangan sisa-sisa pepejal
 Rumah penyembelihan

Penyataan di atas merujuk kepada bidang kuasa


A Jabatan Kesihatan
B Jabatan Alam Sekitar
C Pihak Berkuasa Tempatan
D Pejabat Tanah dan Daerah

14. Yang manakah faktor yang diambil kira dalam mengukur daya saing negara?
I Kestabilan politik

72
II Kecekapan kerajaan
III Kemudahan prasarana
IV Keharmonian penduduk

A I dan II C II dan III


B I dan IV D III dan IV

15. Yang manakah berkaitan dengan langkah mengatasi masalah sistem


penyampaian khidmat awam?
A Membudayakan kreativiti dan inovasi
B Meningkatkan inisiatif kepada penjawat awam
C Menyediakan kemudahan peralatan berteknologi moden
D Memberi keutamaan kepada kenaikan pangkat dan kebajikan pekerja

Bahagian B
[15 markah]
Jawab semua soalan

16. Huraikan dua larangan dalam kebebasan diri setiap warganegara Malaysia.

(a)
……………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………….........
(b)……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………..
[4 markah]

17. Berikan tiga keistimewaaan Parlimen.

(a)……………………………………………………………………………............................
(b)………………………………………………………………………………………............
(c)………………………………………………………………………………………………
. [3 markah]

18. Nyatakan empat peranan Unit Pengurusan Prestasi dan Perlaksanaan (PEMANDU)

(a)…………………………………………………………………………………………........
(b)………………………………………………………………………………………………
(c)……………………………………………………………………………………………...
(d)………………………………………………………………………………………………
[4 markah]

73
19. Huraikan dua aspek yang diberi penekanan dalam tadbir urus yang baik.

(a)………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(b)……………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………
[4 markah]

Bahagian C
[50 markah]

Pilih dua daripada tajuk di bawah ini dan tulis karangan yang panjangnya antara 300 hingga
350 patah perkataan.

20. Semakin moden kehidupan di negara kita maka semakin banyaklah penyakit yang muncul.
Bincangkan faktor yang mengancam tahap kesihatan dalam kalangan penduduk di negara
ini.

21. Menurut Laporan Daya Saing Global 2016-2017, Malaysia kekal berada dalam kalangan 20
peratus negara teratas paling berdaya saing. Hal ini membawa pelbagai kepentingan kepada
negara. Namun, kerajaan juga perlu berhadapan dengan pelbagai cabaran untuk
mengekalkannya. Jelaskan.

22. Dalam membangunkan negara, Industri Kecil dan Sederhana mempunyai sumbangannya
sendiri. Walau bagaimanapun terdapat masalah yang dihadapi oleh industri kecil dan
sederhana di negara ini. Bincangkan.

-KERTAS SOALAN TAMAT-

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

74
SKEMA PEP. PERCUBAAN PAM 1,KUALA LUMPUR,
SET 1 STPM 2019
BAHAGIAN A

1. C
2. D
3. C
4. B
5. D
6. B
7. D
8. D
9. B
10. C
11. A
12. C
13. C
14. C
15. A

BAHAGIAN B

16. Huraikan dua larangan dalam kebebasan diri setiap warganegara Malaysia. [4]
a) Dilarang mengambil nyawa diri atau orang lain
b) Dilarang melucutkan kebebasan dirinya
c) Dilarang melucutkan kebebasan seseorang

17. Berikan tiga keistimewaan Parlimen. [3]


a) Keesahan apa2 perjalanan dalam mana2 majlis parlimen tidak boleh dipersoal dalam
mana2 mahkamah
b) Tiada seorang pun boleh dikenakan dakwa dalam apa jua pembicaraan dalam mana2
mahkamah mengenai apa jua yang dikatakan atau apa2 undi yang diberi olehnya
apabila mengambil bahagian dalam apa2 perjalanan mana2 majlis parlimen.

75
c) Tiada seorang pun boleh didakwa dalam apa2 pembicaraan dalam mana2 mahkamah
mengenai apa jua yang disiarkan atau di bawah mana2 mhlis parlimen.

18. Nyatakan empat peranan Unit Pengurusan Prestasi dan Perlaksanaan (PEMANDU).[4]
a) Penyelia pelaksana, menilai, kemajuan, pemudah cara penyampaian dan kemajuan
program transformasi kerajaan.
b) Pemangkin perubahan dalam penyampaian sektor awam dan swasta
c) Penyokong kementeria dalam proses penyampaian
d) Penyedia pandangan bebas berkaitan dengan prestasi kementerian

19. Huraikan dua aspek yang diberi penekanan dalam tadbir urus yang baik. [4]
a) Aspek prestasi
Menyampaikan perkhidmatan secara cekap dan berkesan seperti yang diharapkan oleh
pihak berkepentingan (stakeholders), di samping memastikan perkhidmatan tersebut
“value of money” serta pengurangan pembaziran sumber dan dana.
b) Aspek pematuhan undang-undang
Setiap organisasi/agensi perlu mematuh segala peraturan, undang-undang, piawaian
yang diguna pakai dan harapan masyarakat terhadap amalan kejujuran, akauntabiliti,
integriti serta ketelusan dalam perkongsian maklumat.

BAHAGIAN C

20. Semakin moden kehidupan di negara kita maka semakin banyaklah penyakit yang muncul.
Bincangkan faktor yang mengancam tahap kesihatan dalam kalangan penduduk di negara
ini.

Pendahuluan
Dalam menempuh era modenisasi, rakyat di negara ini semakin hari semakin terdedah
dengan penyakit-penyakit yang baharu. Penyakit-penyakit tersebut telah mengancam tahap
kesihatan penduduk di negara ini.

Bil Idea Huraian


1 Amalan pemakanan • Penduduk amalkan pemakanan mengikut arus
pemodenan
• Lebih gemar mengambil makanan segera untuk
menjimatkan masa dan wang
• Mengandungi kolestrol dan kalori yang tinggi
• Berlaku peningkatan berat badan dan masalah
obesiti
• Berlaku serangan sakit jantung
2 Kurang aktiviti riadah • Aktiviti riadah kurang diberi perhatian akibat
kesibukan kerja
• Senaman diabaikan

76
• Pembakaran kalori dalam badan menjadi kurang
• Berat badan tidak menurun
• Mendatangkan penyakit darah tinggi dan kencing
manis
3 Pencemaran alam • Berlaku banyak pencemaran udara
• Berlaku pembebasan gas beracun daripada
kenderaan bermotor seperti karbon monoksida
• Meresap ke dalam tubuh badan melalui pernafasan
• Menyebabkan penyakit kanser, batuk berpanjangan
• Berlaku peningkatan kadar kematian
4 Tekanan hidup • Arus pemodenan menyebabkan penduduk mengejar
pendapatan yang tinggi untuk peningkatan kualiti
hidup
• Berlaku tekanan sehingga menghidapi penyakit
kritikal dan sakit jantung
5 Penularan virus • Virus mudah tersebar di tempat orang ramai dan
terbuka serta menjangkiti orang yang lemah
antibodi
• Membahayakan kesihatan dan boleh mengakibatkan
kematian
• Membuat lawatan ke negara yang memang terdedah
dengan virus berbahaya
• Bergaul dengan masyarakat di tempat yang terbuka
6 Faktor  Anak mewarisi genetik ibu bapa
genetik/keturunan  Obesiti, Diabetis
7 Amalan gaya hidup  Merokok,seks rambang, kurang bersenaman
tidak sihat  Menjejaskan metabolismen
8 Faktor pengambilan  Kesan sampingan pengambilan ubat2 yg mengandungi
ubat-ubatan bahan kimia yg merosakan organ manusia spt buah
pinggang
Penutup:
Kesimpulannya, masyarakat perlu mengambil langkah-langkah bijak untuk menjaga
kesihatan mereka. Selain itu, masyarakat perlu mempunyai pengetahuan tentang faktor
yang dapat mengancam kesihatan manusia.
Kombinasi Jawapan: 5+0

21. Menurut Laporan Daya Saing Global 2016-2017, Malaysia kekal berada dalam kalangan
20 peratus negara teratas paling berdaya saing. Hal ini membawa pelbagai kepentingan
kepada negara. Namun, kerajaan juga perlu berhadapan dengn pelbagai cabaran untuk
mengekalkannya. Jelaskan.

Pendahuluan
Kedudukan daya saing Malaysia sangat penting dalam meningkatkan kecekapan tadbir
urus negara dan memajukan ekonomi negara. Kerajaan sentiasa mengambil inisiatif bagi
memperkasa daya saing negara, namun pelbagai cabaran perlu dihadapi kerajaan.
77
Bil Idea Huraian
Kepentingan
peningkatan daya
saing
1 Meningkatkan  Daya saing negara semaikin meningkat dapat
pelaburan membuka mata pelabur dan menarik pelabur
asing ke Malaysia.
 Pelabur tempatan turut bertambah dengan
peningkatan daya saing
2 Menambahkan peluang  Peningkatan daya saing dalam ekonomi dapat
pekerjaan kepada rakyat memajukan ekonomi dan menambahkan
peluang pekerjaan
 Usaha kerajaan untuk meningkatkan daya
saing negara dapat mencetuskan peluang
perniagaan yang lebih proaktif dan kompetitif
3 Memajukan ekonomi  Daya saing yang tinggi menambahkan
negara keupayaan syarikat untuk berkembang maju
 Syarikat dapat berdaya saing di peringkat
global bagi memajukan dan meningkatkan
pendapatan negara
4 Meningkatkan inovasi  Pelbagai syarikat dan organisasi
negara meningkatkan inovasi produk dan
perkhidmatan supaya dapat memenuhi
tuntutan pelbagai pelanggan dan persaingan
dengan pengeluar lain
 Daya saing yang tinggi menuntut pelbagai
organisasi mencipta inovasi yang canggih
bagi menghadapi cabaran persaingan
5 Meningkatkan  Peningkatan daya saing menunjukkan
kecekapan kerajaan Malaysia berupaya mengurus ekonomi dan
kewangan
 Kerajaan juga sentiasa berusaha
meningkatkan kecekapan untuk mengatasi
kelemahan-kelemahan yang menjejaskan
daya saing negara
Cabaran untuk
mengekalkan daya  Kejatuhan harga komoditi dan kejatuhan nilai
saing mata wang menggugat daya saing ekonomi
6 Ketidaktentuan Malaysia
ekonomi  Penyusutan dalam imbangan antara sektor
awam dan swasta menurunkan daya saing
7 Tahap teknologi masih  Teknologi yang rendah atau terhad
rendah mengehadkan pengeluaran
 Kesannya produktiviti pengeluaran rendah
dan menurunkan daya saing ekonomi

78
8 Sistem penyampaian  Masih wujud karenah birokrasi yang
lemah melambatkan penyampaian perkhidmatan
awam
 Masalah lambat diatasi sehingga menjejaskan
daya saing rakyat dan negara
9 Ketidakstabilan politik  Mogok dan rusuhan menjejaskan aktiviti
ekonomi dan menjejaskan penegluaran
 Sesetengah aktiviti ekonomi akan terjejas jika
kerajaan menumpukan kepada penyelesaian
ketidakstabilan polotik yang berlaku.
Penutup:
Pelbagai transformasi perlu dilaksanakan oleh kerajaan bagi meningkatkan daya saing
supaya Malaysia terus berdaya saing di arena global. Oleh itu, kerajaan harus
menggandakan usaha dengan membuat pembaharuan dari segi politik, ekonomi dan sosial
bagi mengukuhkan daya saing negara.
Kombinasi Jawapan: 2+3@3+2

22. Dalam membangunkan negara, Industri Kecil dan Sederhana mempunyai sumbangannya
sendiri. Walau bagaimanapun terdapat masalah yang dihadapi oleh industri kecil dan
sederhana di negara ini. Bincangkan.

Pendahuluan:
Industri Kecil dan Sederhana (IKS), merupakan industri penggenap kepada industri-indusri
besar. Namun, dalam hal ini, industri kecil dan sederhana ini tidak terlepas daripada
menghadapi masalah dalam memajukan industri ini.
Bil Idea Huraian
Sumbangan  Mewujudkan banyak peluang pekerjaan kepada
1 Menambahkan peluang masyarakat setempat
pekerjan  Dapat mengurangkan masalah pengangguran
yang berlaku dalam kalangan graduan universiti
2 Meningkatkan  Penambahan keluaran barangan negara
pendapatan negara  Pendapatan negara dapat ditingkatkan dan
ekonomi negara dalam keadaan stabil
3 Mengurangkan pasaran  Banyak barangan yang dikeluarkan akan
monopoli menyebabkan lebih banyak persaingan
4 Penggenap kepada  PKS membuat kaca dan tayar sbg pengenap
industri besar kepada industri automobil ngr
5 Pemindahan teknologi  Pengusaha PKS mendapat teknologi dari
luar/ngr maju bagi tujuan meningkatkan
produktiviti
Masalah
6 Kekurangan modal

79
 Tidak dapat menikmati ekonomi bidangan
kerana menyebabkan kos pengeluaran lebih
tinggi
7 Kekurangan teknologi  Teknologi yang digunakan dalam industri ini
tidak semaju industri berat
 Kualiti dan kuantiti produk menurun

8 Kurang pengetahuan dan  Kekurangan pengetahuan yang mendalam


pengalaman tentang pengurusan , pasaran, membuat
perakaunan dan kecekapan menggunakan modal.
 Hal ini kerana, industri ini terdiri daripada orang
kampung dan ahli keluarga mereka sendiri.
9 Menghadapi persaingan  Kekurangan tenaga kerja.
kerja  PKS di desa hadapi masalah tidak cukup tenaga
kerja akibat penghijrhaan penduduk (golongan
muda) dr luar bandar ke bandar
10 Menghadapi persaingan  Terpaksa bersaing dgn pengusaha yg
pasaran mempunyai modal besar/
 Bersaing dgn pengeluar dr ngr asing yg
mengeluar produk yg sama
 Sbg cth pengusaha batik Msia perlu bersaing
dgn. ngr Indonesia dan Thailand.

Penutup:
Kesimpulannya, kerajaan perlu memainkan peranan utama dalam meningkatkan kemajuan
industri kecil dan sederhana ini. Usaha yang berterusan daripada kerajaan mampu
menjadikan industri ini selari dengan pembangunan negara ke arah menjadikan Malaysia
sebagai sebuah negara yang maju.
Kombinasi Jawapan: 2+3@3+2

80
SOALAN PEP. PERCUBAAN PAM 1, SMK DATO MANSOR,
N. SEMBILAN, STPM 2019
Bahagian A ( 15 markah )

Jawab semua soalan.


1. Yang manakah pernyataan yang benar tentang peranan sesebuah kerajaan ?
I memastikan keamanan dan kententeraman
II menyediakan kemudahan
III memberi bantuan kewangan
IV memberi suaka politik

A I dan II C II dan III


B I dan IV D III dan IV

2. Yang manakah berkaitan dengan ciri-ciri negara berdaulat?


A mempunyai ideologi sendiri
B mempunyai sempadan yang jelas
C mempunyai pemerintahan secara demokrasi
D mempunyai penduduk yang berbilang bangsa

3. Yang manakah benar tentang jawatan dan pihak yang melantiknya


Jawatan Pihak yang melantik
A Peguam Negara Yang Dipertuan Agong
B Ketua Polis Negara Perdana Menteri
C Yang diPertua Negeri Majlis Raja-Raja
D Setiausaha Dewan Rakyat Speaker Dewan Rakyat

4.  Bertujuan untuk menyelaras antara kementerian


 Ditubuhkan oleh Perlembagaan Persekutuan

Pernyataan di atas merujuk kepada


A Majlis Air Negara
B Majlis Tindakan Negara
C Majlis Kewangan Negara
81
D Majlis Keselamatan Negara

5. Di antara mahkamah-mahkamah berikut, yang manakah tidak boleh menjatuhkan hukuman


bersalah dalam keputusan

A Mahkamah Juvana
B Mahkamah Koroner
C Mahkamah Perusahaan
D Mahkamah Bumiputera

6. Yang manakah tertakluk kepada kepada kuasa budi bicara Yang di-Pertuan Agong?
A memecat Menteri Kabinet
B melantik Ketua Hakim Negara
C memperkenankan pindaan perbelanjaan kerajaan
D memberikan persetujuan kepada permintaan untuk pembubaran Parlimen

7. Yang manakah sumber kewangan Kerajaan Negeri?


I cukai eksais
II hasil bayaran zakat fitrah
III bayaran lesen paparan iklan
IV bayaran kompaun kesalahan trafik

A I dan II C II dan III


B I dan IV D III dan IV
Kes
8. Peter dari Korea ditangkap ketika berada di dalam di
Malaysia kerana membawa senjata berbahaya
Mahkamah manakah yang mempunyai bidang kuasa mengadili kes tersebut di atas?
A Mahkamah Khas
B Mahkamah Tinggi
C Mahkamah Tentera
D Mahkamah Harta Intelek

9. Yang manakah benar tentang kebebasan diri ?


I seseorang pemastautin tetap boleh menyertai pilihan raya di Malaysia
II semua rakyat Malaysia yang berumur 21 tahun ke atas wajib mengundi
III semua orang adalah sama di sisi undang-undang tanpa mengira keturunan, warna kulit
atau agama
IV semua orang yang ditangkap perlu dihadapkan kepada majistret dalam tempoh 24 jam
hari bekerja
A I dan II C II dan III
B I dan IV D III dan IV

10. Antara pernyataan yang berikut, yang manakah benar mengenai Perbendaharaan ?

82
A menggubal dasar perkhidmatan awam
B mengesan keperluan dan menjalankan penyelidikan
C menyediakan sistem yang sesuai untuk mendapatkan wang
D menyediakan rancangan pembangunan Kebangsaan Lima Tahun

11. Encik X mengamuk dengan menggunakan parang panjang di stesen bas Kuantan
Encik X boleh ditahan melalui
A saman
B waran tangkap
C writ mahkamah
D tangkapan tanpa waran

12. Yang manakah diambil kira dalam pembahagian bidang kuasa mahkamah awam di
Malaysia?
I berat kes dari segi hukuman
II jenis kes dari segi sivil atau jenayah
III bukti kes yang mencukupi mendakwa seseorang
IV jumlah wang yang terlibat dalam kes sivil

A I dan II C II dan III


B I dan IV D III dan IV

13. Yang manakah padanan yang BENAR tentang badan berkanun dan badan tidak berkanun?
Badan Berkanun Badan Tidak Berkanun
I Ditubuhkan di bawah Akta Ditubuhkan di bawah Akta Syarikat
Parlimen atau Enakmen Negeri
II Pegawai perkhidmatan awam Pegawai perkhidmatan awam tidak boleh dipinjam
boleh dipinjam
III Anggaran belanjawan tahunan Anggaran belanjawan tahunan tertakluk kepada
tertakluk kepada kawalan agensi kawalan agensi pusat
pusat
IV Tidak boleh menubuhkan anak Boleh menubuhkan anak syarikat
syarikat
A I dan II C II dan III
B I dan III D II dan IV

14. Tadbir urus terbaik sektor awam berteraskan kepada


I ketelusan pengurusan
II karenah birokrasi
III Integriti dan Amanah
IV Penguatkuasaan undang-undang yang ketat
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

83
15. Yang manakah tindakan utama dalam pelaksanaan tadbir urus yang baik dalam sektor
awam?
A menggubal visi, misi dan objektif
B membangunkan kepakaran dan keupayaan sumber manusia
C mewujudkan mekanisme dan proses musywarah dengan pelanggan
D mendokumen dan mengemaskini semua polisi, proses dan prosedur sektor awam

Bahagian B ( 15 markah )

Jawab semua soalan.

16. Nyatakan tiga golongan warganegara Malaysia yang layak mengundi secara pos dalam
pilihan raya. ( 3 )

(i) ………………………………………………………………………………………………

(ii) ……………………………………………………………………………………………..

(iii) …………………………………………………………………………………………….

17.Jelaskan dua jenis hasil kutipan Kerajaan Persekutuan Malaysia. ( 4 )

(i)……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

(ii)…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………

18. Soalan di bawah berdasarkan Perlembagaan Persekutuan seperti di bawah :

 Perlembagaan Persekutuan adalah undang-undang tertinggi negara


 Mengandungi beberapa perkara penting terutamanya
kewarganegaraan, bahasa Melayu, agama, kebebasan asasi,
keistimewaan orang Melayu dan Bumiputra Sabah dan Sarawak

( a) Senaraikan dua daripada syarat-syarat memperoleh kewarganegaraab secara naturalisasi bagi


mereka yang berumur 21 tahun ke atas. ( 2 )
84
(i) …………………………………………………………………………………………………
(ii) …………………………………………………………………………………………………

(b) Nyatakan taraf kewarganegaraan bagi kes berikut :


(i) Status anak yang dilahirkan oleh pasangan Malaysia yang tinggal bekerja di Australia. ( 1 )
…………………………………………………………………………………………………
(ii) Status anak yang dilahirkan oleh warganegara Bosnia manakala bapa berstatus warganegara
di perairan antarabangsa. ( 1 )
………………………………………………………………………………………………………

19.
Tadbir urus terbaik adalah berdasarkan kepada Prinsip Utama Tadbir Urus

Berdasarkan kenyataan di atas, huraikan dua prinsip utama tadbir urus. (4 )


(i)……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(ii)………………………………………………………………………………………………….,
……………………………………………………………………………………………………...

Bahagian C ( 50 markah )
Pilih dua daripada tajuk di bawah, dn tulis karangan yang panjangny antara 300 hingga 350
patah perkataan.

20. Selain daripada menjejaskan masa depan kanak-kanak, jenayah juvana juga menimbulkan
pelbagai kesan lain. Oleh itu, pelbagai pihak perlu berganding bahu untuk menanganinya.
Bincangkan.

21. Perkembangan teknologi maklumat merupakan pemangkin kepada tadbir urus yang cekap.
Jelaskan.

22. Amalan pemakanan yang tidak sihat bukannya punca utama wujdnya pelbagai penyakit pada
masa kini. Sebliknya terdapat pelbagai faktor lain yang menyebabkan manusia terdedah kepada
pelbagai penyakit. Ulaskan.

85
SKEMA PEP. PERCUBAAN PAM 1, SMK DATUK MANSOR,N.
SEMBILAN STPM 2019
BAHAGIAN A ( SOALAN OBJEKTIF )

NO JWPN NO JWPN NO JWPN


1 A 6 D 11 D
2 A 7 C 12 B
3 A 8 B 13 A
4 C 9 D 14 B
5 B 10 C 15 A
BAHAGIAN B ( SOALAN STRUKTUR )
no.16
a. Polis yang bertugas pd hari mengundi
b. tentera yang sedang bertugas di kem / hutan pada hari mengundi
c. pelajar yang melanjutkan pelajaran ke luar negara dan isteri mereka
d. kakitangan kedutaan Malaysia di negara asing / kakitangan awam yang sedang berkhidmat di
luar negara (suami/isteri)
e. kakitangan awam yang berkhidmat dengan SPR pada hari mengundi

no. 17
a. (I) hasil-hasil cukai : Cukai Langsung dan Cukai Tak Langsung
(H) cukai secara teruske atas pendapatan dan kekayaan mengikut akta yang diluluskan seperti
cukai pendapatan, cukai sewa filem, duti harta pusaka , duti setem
(H) cukai yang dikenakan secara tidak langsung ke atas individu. Cukai yang dikenakan
apabila individu membeli barangan dan perkhidmatan. Contoh duti eksport, duti import, duti
eksais, cukai jalan, cukai perkhidmatan

b. (I) Hasil-hasil bukan cukai


(H) hasil yang dikutip dari perkhidmatan yang disediakan oleh kerajaan untuk rakyat
(H) rakyat dikenakan bayaran untuk menggunakan perkhidmatan kerajaan. Contohnya, lesen,
bayaran pendaftaran dan permit, perkhidmatan dan bayaran perkhidmatan, perolehan jualan
barangan, sewaan , faedah dan perolehan pelaburan, denda dan hukuman

c. (I) Terimaan bukan hasil


86
(H) kutipan yang bukan berasaskan mana-mana akta atau perundangan
(H) punc kutipan : pulangan balik perbelanjaan, terimaan perkhidmatan , bayaran balik,
pemberian dan caruman , jualan barangan

d. (I) hasil Wilayah –wilayah Persekutuan


(H) hasil yang diterima oleh kerajaan Persekutuan dari Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur,
Labuan dan Putrajaya

( mana-mana dua idea )


18.( a )
– telah bermastatutin di Persekutuan bagi tempoh yang dikehendaki ( 10 tahun daripada 12
tahun )
- telah berumur 21 tahun dan berniat menetap secara tetap
- berkelakuan baik
- Mempunyai pengetahuan memadai dalam bahasa Melayu

( b) i. kuatkuasa undang-undang
ii. kuatkuasa undang-undang

19.
a. Fokus kepada pelanggan
- sentiasa memberi keutamaan menyeluruh kepada pelanggan
- Sentiasa meningkatkan kepuasan tahap pelanggan secara berterusan

b. Beretika
- penekanan terhadap nilai-nilai positif dalam pelaksanaan dan penyampaian perkhidmatan
- pengurusan perlu memastikan nilai-nilai murni diamalkan dan ahli-ahli dalam agensi
mempunyai etika yang tinggi

c. ketelusan
- ketelusan dalam perkongsian maklumat kepada pihak yang berkepentingan
- boleh dilihat melalui proses kerja yang jelas dan mudah difahami

d. efektif dan efisien


- memastikan penyampaian perkhidmatan dilaksanakan secara efektif (cekap) dan efisien
(berkesan).
- seseorang pegawai perlu memastikan organisasinya mempunyai sistem yang dinamik, cepat
dan tepat, melalui penggunaan sumber yang minimal (efisien) dengan penghasilan kerja (output)
yang maksimum (efektif)

e. Pengurusan Perubahan
-melihat bagaimana pengurusan mengurus dan menangani perubahan
- perubahan perlu dibuat agar organisasi lebih dinamik dan berdaya saing

f. akauntabiliti dan integriti

87
- melibatkan kewajiban untuk memberi jawapan dan penjelasan tentang tindakan dan
prestasi kepada sesiapa yang berhak untuk mendapatkan jawapan dan penjelasan
- berdasarkan kejujuran dan objektiviti, tahap susila yang tinggi dan penuh tanggungjawab dalam
pengawasan dana dan sumber awam serta pengurusan hal ehwal agensi

g. Pengamanahan dan Pengawasan


- melibatkan pelaksanaan kuasa pegawai awam yang telah diamanahkan oleh kerajaan
- berkuasa terhadap penggunaan sumber dan sumber yang dipertanggungjawabkan
( mana-mana 2 idea )

Bahagian C – Esei

20.Selain daripada menjejaskan masa depan kanak-kanak, jenayah juvana jugamenimbulkan


pelbagai kesan lain. Oleh itu, pelbagai pihak perlu berganding bahu untuk menanganinya.
Bincangkan.

Pendahuluan:
Kejadian jenayah juvana yang melibatkan kanak-kanak semakin meningkat dan amat
membimbangkan pelbagai pihak. Oleh itu, masalah ini perlu ditangani dengan segera.
Bil Isi / Idea Huraian
Kesan - merosakkan kehidupan mereka
1. Menjejaskan masa - tercicir dalam pelajaran
depan kanak-kanak - sukar diterima dalam masyarakat
(Idea wajib)
2. Keamanan tergugat - sentiasa dalam keadaan bimbang
- keselamatan terancam
-terlibat dengan jenayah berat seperti pecah rumah, merompak
3. Tanggungan kerajaan - kos operasi dan pengurusan
meningkat - kos membaikpulih kerosakan
- penambahan pusat pemulihan akhlak
4. Kualiti modal insan - kurang modal insan berkualiti
rendah - tiada sumbangan kepada negara
- generasi baru lemah jati diri
Langkah menangani
oleh pelbagai pihak - memberi perhatian dan kasih sayang
- memantau perkembangan anak-anak
Ibu bapa - mewujudkan suasana kekeluargaan yang akrab.
2. - teladan baik dalam keluarga
3. Masyarakat - memberi nasihat dan teguran.
- melapor kepada pihak berwajib.
- menerima kembali juvana kepangkuan masyarakat.
4. Kerajaan - mengambil langkah pencegahan melalui pendidikan.
- meningkatkan penguatkuasaan undang-undang.
- menganjurkan pelbagai program berfaedah kepada juvana.
88
5 Media massa - meningkatkan kesedaran semua pihak dengan menyebarkan
pelbagai maklumat.
- melaporkan isu-isu berkaitan juvana.
- mencadangkan pelbagai pendekatan untuk penyelesaian isu
tersebut.
6. Kaunselor - Kaunselor di pelbagai peringkat membantu meningkatkan
kesedaran Juvana.
- Contoh, kaunselor sekolah, kaunselor Pusat pemulihan,
kaunselor agama.
- Mendekati juvana untuk menarik mereka ke arah kebaikan
Kesimpulannya:Semua pihak perlu berganding bahu membantu menangani masalah ini kerana
juvana merupakan aset negara pada masa depan.
Jawapan: Mana- mana 2 + 3 atau 3 + 2 isi / idea

21.Perkembangan teknologi maklumat merupakan pemangkin kepada tadbir urus yang cekap.
Jelaskan.

5+0
Isi Utama Huraian Isi
1 Perkhidmatan yang - Wujud perkhidmatan atas talian untuk kemudahan
berkualiti pentadbiran
- Pelbagai urusan dipermudahkan dengan menggunakan
talian internet
- Aplikasi teknologi maklumat dan komunikasi
membina rangkaian sistem penyampaian perkhidmatan
awam
- Standard operasi (SOP) yang mesra pelanggan seperti
manual kerja yang jelas meningkatkan mutu
perkhidmatan
- Meningkatkan kecekapan operasi agensi kerajaan di
semua peringkat.
2 Meningkatkan imej tadbir - Kemudahan perkhidmatan atas talian memudahkan
urus / kerajaan orang ramai berurusan dengan pihak kerajaan
- Kecekapan tadbir urus baik memberi keyakinan yang
tinggi kepada pelanggan
- Perkhidmatan dan hasil kerja setaraf dengan swasta
- Membina imej baik dan melahirkan budaya kerja
cemerlang, 89negara89yg dan berkualiti
- Mengurangkan masalah rasuah dan karenah birokrasi
- - mewujudkan hubungan baik antara krjn dgn org
ramai. Konflik komunikasi antara rakyat dapat diatasi
sekaligus meningkatkan imej krjn
3 Meningkatkan pendapatan - Aplikasi perkhidmatan atas talian memudahkan urusan
sektor awam pembayaran orang ramai dengan menggunakan
internet
89
- Meningkatkan jumlah pembayaran berbanding urusan
di kaunter
- Pembaziran sumber kewangan boleh dikurangkan
daripada mengupah kakitangan awam yang tidak
kompeten
4 Meningkatkan kemahiran - Aplikasi teknologi pengkomputeran perlu dikendalikan
sumber tenaga sektor awam dengan cekap
- Meningkatkan kemahiran dan kecekapan kakitangan
awam
- Membangunkan keupayaan sistem oleh pakar dan
mampu mencipta aplikasi baru yang boleh diakses
lebih cepat dan mudah
- Melahirkan tenaga kerja yang kompeten dalam sistem
penyampaian maklumat
- Mengurangkan risiko kesilapan dengan kemahiran ICT
terutama berkaitan pengiraan data
5 Meningkatkan keyakinan - Penggunaan perkhidmatan atas talian memudahkan
rakyat orang ramai berurusan dengan kerajaan dengan lebih
mudah dan cepat
- Kecekapan penjawat awam meningkatkan kepercayaan
orang ramai kepada sistem penyampaian perkhidmatan
awam
- Kurangnya aduan / rungutan kerana berkeyakinan
kepada pengurusan yang baik
- Respon baik orang ramai meningkatkan keyakinan
berterusan terhadap tadbir urus baik negara
6 Menyelaras dasar - Membina portal dan perisian dapat membangun,
perkhidmatan awam menyelaras dan menyeragamkan serta melaksanakan
semua dasar secara bersepadu
- Keseragaman ini membentuk visi misi setiap
organisasi sektor awam mengikut keperluan masing-
masing
- Dasar, program, kempen dan buletin kerajaan dapat
disebarkan dengan lebih meluas dan berkesan
- Rakyat mendapat info dasar dan pembangunan negara
melalui portal dan laman sesawang sektor awam –
boleh diakses bila-bila masa
- Mempercepatkan sistem penerangan dan penyampaian
kerajaan

22.Amalan pemakanan yang tidak sihat bukannya punca utama wujudnya pelbagai penyakit pada
masa kini. Sebaliknya terdapat pelbagai faktor lain yang menyebabkan manusia terdedah kepada
pelbagai penyakit. Bincangkan.
Pendahuluan

90
Perkembangan dalam teknologi pemprosesan makanan membawa kepada penghasilan
pelbagai jenis makanan segera dan tidak berkhasiat. Ini mendorong manusia memilih makanan
segera yg kurang berkhasiat. Fenomena ini menyebabkan manusia diserang pelbagai jenis penyakit.
Namun demikian terdapat faktor-faktor lain yang menyebabkan manusia terdedah kepada pelbagai
penyakit

Bil Idea Huraian


A Isi Wajib  pemakanan tidak seimbang - pengambilan makanan yg
1 Amalan pemakanan berlebihan spt makanan laut - menghasikan asid urik -
tidak sihat menyebabkan sakit gout - ambil makanan berlemak dan
berkolestrol tinggi - menyebabkan penyakit jantung dan
tekanan darah tinggi - pengambilan gula berlebihan -
menyebabkan penyakit kencing manis
 bahan tambah makanan banyak digunakan dalam makanan
segera dan makanan ringan - bahan tambah spt perisa, bahan
pengawet dan bahan pewarna mengandungi bahan kimia -
menyebabkan pelbagai penyakit - pengambilan monosodium
glutamat MSG yg berlebihan - menyebabkan pening kepala,
sesak nafas dan rambut gugur
B Faktor-faktor lain  pesekitaran yg kotor memudahkan penyakit merebak
2 Pesekitaran yg  longkang dan parit tersumbat - pembiakan nyamuk Aedes -
tercemar penyakit demam denggi
 kawasan yg dicemari dgn sisa toksid memungkin penduduk
sekitar diserang penyakit kanser, lelah dan kecacatan otak
 kebersihan diri yg tidak terjaga - mudah dijangkit penyakit
3 Faktor genetik  seseorang yg ibu bapanya menghidap penyakit tertentu spt
penyakit kencing manis, kanser atau obesiti berisiko tinggi
menghidap penyakit berkenaan
 begitu juga dengan seseorang bayi yang ibunya berpenyakit
AIDS juga mungkin akan menghidap penyakit tersebut
4 Kurangnya  kawasan pedalaman dan kawasan luar bandar kekurangan
kemudahan kemudahan perubatan moden spt kekurangan doktor, ubat-
perubatan moden ubatan dan peralatan perubatan - penduduk di kawasan
pedalaman / luar bandar lebih terdedah kpd jangkitan
penyakit
5 Gaya hidup tidak  gaya hidup tidak sihat - suka merokok, minum arak, terlibat
sihat dalam hubungan seks bebas dan penagihan dadah -
menyebabkan seseorang mudah dijangkit pelbagai penyakit
 Merokok - penyakit barah paru-paru - nikotin dlm rokok
 minum arak - barah hati
 hubungan seks bebas - penyakit AIDS dan penyakit kelamin
 penagihan dadah - penyakit AIDS
6 Kurang senaman /  kurang bersenam - lemak dlm badan tidak dibakar -
pergerakan fizikal menyebabkan penyakit obesiti, tekanan darah tinggi dan
penyakit jantung
91
Kesimpulan: Sesungguhnya amalan pemakanan yg tidak sihat merupakan salah satu faktor
seseorang itu mudah terdedah kepada pelbagai jenis penyakit. Faktor-faktor lain seperti
pesekitaran yg tercemar, faktor genetik dan gaya hidup yg tidak sihat juga akan menyebabkan
seseorang itu mudah menghidap penyakit. (Kombinasi jawapan = 1 + 4)

SOALAN PEP. PERCUBAAN PAM 1, SMK DURIAN


DAUN, MELAKA, STPM 2019
Bahagian A [15 markah]
Jawab semua soalan.
1 Yang manakah benar tentang ciri-ciri sebuah negara yang berdaulat?
I Mempunyai sempadan negara yang luas
II Mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi
III Bebas menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain
IV Rakyat mentukan nasib negara sendiri tanpa campur tangan kuasa asing
A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

2 Yang manakah benar tentang amalan demokrasi di Malaysia?


I Badan eksekutif melaksanakan kuasa eksekutif tertinggi negara yang dipegang oleh
Yang di-Pertuan Agong
II Parlimen Malaysia berbentuk dwidewan
III Rakyat bebas memilih ketua negara
IV Badan eksekutif mempunyai kuasa mutlak untuk memerintah negara
A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

3  Berumur 18 tahun atau lebih


 Telah bermastautin di Persekutuan sekurang-kurangnya 5 tahun dalam
tempoh 7 tahun sebelum tarikh permohonan
 Berniat untuk bermastautin tetap di Persekutuan

Encik X yang disebut di atas boleh memperoleh kewarganegaraan Malaysia secara


A Kuat kuasa undang-undang B Pendaftaran
C Pencatuman wilayah D Masukan
92
4 Yang manakah pindaan Perlembagaan Persekutuan yang memerlukan sokongan majoriti
2/3 Majlis Parlimen dan persetujuan Yang di-Pertua Negeri sabah dan Sarawak?
I Bentuk ikrar dan sumpah
II Kuasa perundangan negeri Sabah dan Sarawak
III Pelantikan hakim dan kuasa Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak
IV Kedudukan istimewa kaum bumiputera di Sabah dan Sarawak
A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

5 Yang manakah antara yang berikut adalah dalam Senarai Bersama ?


I Membaikpulih kawasan bekas lombong
II Perikanan di laut dalam
IIIMencegah tunjuk perasaan dan rusuhan
IV Pencegahan penyakit
A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

6 Yang manakah di antara berikut merupakan fungsi Suruhanjaya Pilihan Raya?


I Mengawasi proses kempen pilihanraya
II Menyemak dan mengemaskini daftar pemilih
III Menjalankan proses pempersempadanan semula kawasan pilihan raya
IV Mendenda calon yang melanggar peraturan pilihan raya
A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

7 Yang manakah antara berikut yang berkuasa meluluskan pertukaran status tanah daripada
tanah pertanian kepada tanah pembangunan?

A Dewan Undangan Negeri B Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri


C Pihak Berkuasa Tempatan D Pejabat Daerah dan Tanah

8 Yang manakah tertakluk kepada kuasa budi bicara yang di-Pertuan Agong?
A Melantik Perdana Menteri
B Melantik Hakim Besar
C Memperkenankan pindaan Perlembagaan Persekutuan
D Memberikan persetujuan kepda permintaan untuk pembubaran Dewan Negara

9
 Menambah baik tatacara pentadbiran kerajaan
 Mewujudkan kecekapan jentera pentadbiraan kerajaan
 Melaksanakan kajian mengenai sistem dan pengurusan pejabat
Pernyataan di atas merujuk kepada fungsi
A Perbendaharaan B Unit Perancang Ekonomi
C MAMPU D Unit Inovasi Khas

Jabatan Kementerian
I Jabatan Penjara X Kementerian Luar Negeri

93
II Wisma Putra Y Kementerian Perumahan dan Kerajaan
Tempatan
III Jabatan Bomba dan Z Kementerian Dalam Negeri
Penyelamat

10 Yang manakah padanan yang betul bagi pernyataan di bawah


I II III
A X Y Z
B Y X Z
C Z X Y
D Z Y X

11
Mengeluarkan permit untuk pertunjukkan sarkas
Mengeluarkan kompaun terhadap salahlaku meliatkan papan iklan
perniagaan
Menamakan jalan dan lorong di taman perumahan
Pihak berkuasa yang bertanggungjawab melaksanakan tanggungjawab di atas ialah
A Kementerian Dalam Negeri
B Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
C Kerajaan Negeri
D Pihak Berkuasa Tempatan

12 Yang manakah antara kes-kes pembuangan kerja berikut boleh dirujuk kepada
Mahkamah Perusahaan?
I Seorang pembantu makmal yang telah dipecat oleh Pengetua SMK Ayer Tawar, Perak
II Seorang askar wataniah yang dibuang kerja oleh Majlis Angkatan Tentera
III Seorang kerani yang dibuang kerja oleh Syarikat Federal Express Sdn Bhd.
IV Seorang pengawal keselamatan dipecat oleh Tenaga Nasional Bhd.
A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

13 Yang manakah yang berkaitan dengan Yang di-Pertua Negeri?


I Mempunyai kuasa budi bicara untuk menolak permintaan untuk membubarkan Dewan
Undangan Negeri
II Merupakan sebahagian daripada Dewan Undangan Negeri
III Dipilih secara sulit oleh Majlis Raja-raja Melayu
IV Merupakan ketua agama Islam negeri
A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

14 Yang manakah merupakan prinsip tadbir urus awam yang baik?


I Berdaya Saing II Ketekunan III Ketelusan IV Akauntabiliti
A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV
94
15 Yang manakah antara berikut adalah badan penyelaras yang termaktub dalam
Perlembagaan Persekutuan untuk tujuan penyelarasan antara Kerajaan Pusat dengan Kerajaan
Negeri
I Majlis Tanah Negara
II Majlis Negara Bagi Kerajaan Tempatan
IIIMajlis Perhutanan Negara
IVMajlis Perumahan Negara
A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV

Bahagian B
(15 markah)
Jawab semua soalan.
16 Senaraikan tiga jenis hasil utama Kerajaan Persekutuan (3m)
i)
_________________________________________________________________________
ii)
_________________________________________________________________________
iii)
_________________________________________________________________________

17 Jelaskan dua pendekatan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Juvana untuk memelihara
masa depan pesalah juvana
(4m)
i)
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
ii)
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

18 X * Ditubuhkan di bawah Akta Parlimen atau Enakmen Negeri


* Diletakkan di bawah pengawasan sebuah Kementerian
(a) X merujuk (1m)

________________________________________________________________________

(b) Nyatakan tiga sebab yang membawa kepada penubuhan X. (3m)

95
(i) ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(ii) ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(iii)_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

19 Huraikan 2 langkah yang perlu dilaksanakan untuk memantapkan sistem dan prosedur
kerja dalam sistem penyampaian khidmat awam di Malaysia (4m)
(i)
________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(ii)_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Bahagian C
(50 markah)

Pilih dua daripada tajuk di bawah ini dan tulis karangan yang panjangnya antara 300 hingga 350
patah perkataan.

20. Rekod Jabatan Insolvensi Malaysia sepanjang tahun 2012 sehingga September 2016
menunjukkan 23 peratus kes kebankrapan yang dicatatkan membabitkan golongan Generasi Y.
Gaya hidup mewah merupakan salah satu faktor golongan muda kini diistiharkan bankrap.
Bincangkan.

21 Kerajaan sentiasa menghadapi pelbagai cabaran dalam usaha untuk mewujudkan tadbir urus
baik. Keadaan tersebut perlu ditangani secara bijak bagi memastikan sistem penyampaian khidmat
awam sentiasa cekap dan berintegriti. Bincangkan

22. Perniagaan atas talian adalah satu trend perniagaan maya yang amat digemari oleh golongan
muda dewasa ini, Namun demikian, sambutan dan penerimaan terhadap trend ini masih rendah di
negara kita berbanding di negara-negara maju. Bincangkan.

----KERTAS TAMAT----

96
SKEMA PEP. PERCUBAAN SMK DURIAN DAUN,
MELAKA, PA1, STPM 2019
Bahagian A [15 markah]

1 D 6 C 11 D
2 A 7 B 12 D
3 B 8 A 13 A
4 C 9 C 14 D
5 B 10 C 15 A

Bahagian B(15 markah)


16 Senaraikan tiga jenis hasil utama Kerajaan Persekutuan (3m)
i) Cukai langsung
ii) Cukai tak langsung
iii) Hasil bukan cukai

17 Jelaskan dua pendekatan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Juvana untuk memelihara
masa depan pesalah juvana (4m)

i) Perbicaraannya diadakan secara tertutup bagi melindungi identiti pesalah juvana


ii)Kesalahan yang disabitkan terhadapnya tidak merupakan rekod jenayah oleh mahkamah
iii)Pesalah jenayah yg disabitkan kesalahan tidak dihukum penjara tetapi dihantar ke pusat
pemulihan akhlak bagi kes yang berat atau diikat jamin berkelakuan baik

18 X * Ditubuhkan di bawah Akta Parlimen atau Enakmen Negeri


* Diletakkan di bawah pengawasan sebuah Kementerian
(a) X merujuk kepada badan berkanun (1m)
(b) Nyatakan tiga sebab yang membawa kepada penubuhan . (3m)

(i) untuk membolehkan kerajaan terlibat secara terus dan lebih berkesan dalam perusahaan
97
yang tidak diminati oleh sektor swasta kerana kurang menguntungkan
(ii)untuk membolehkan kerajaan menyediakan perkhidmatan yang lebih berkesan
(iii)untuk membolehkan kerajaan terlibat dalam perusahaan yang memerlukan modal yang
besar
(iv)untuk meningkatkan penyertaan kaum bumiputera dalam bidang perniagaan

19 Huraikan 2 langkah yang perlu dilaksanakan untuk memantapkan sistem dan prosedur
kerja dalam sistem penyampaian khidmat awam di Malaysia (4m)
(i)membudayakan kreativiti dan inovasi iaitu penjawat awam perlu berfikir luar dari
lingkungan kebiasaan dan budaya otomasi tidak harus menjadi hakikat dalam kehidupan
mereka.
ii)mementingkan kepantasan bertindak dan membuat keputusan untuk meningkatkan
keyakinan rakyat terhadap kerajaan dan meningkatkan had laju kitaran wang dalam sistem
ekonomi negara
iii)mementingkan nilai integriti iaitu pembangunan sosio budaya, intelek dan rohani dipupuk
dalam diri penjawat awam
iv)mementingkan nilai untuk wang supaya pembaziran, penyelewengan dan salah urus wang
negara dapat dihapuskan agar ia memberi pulangan nilai paling maksimum kepada kerajaan dan
rakyat.

Bahagian C (50 markah)


Pilih dua daripada tajuk di bawah ini dan tulis karangan yang panjangnya antara 300 hingga 350
patah perkataan.

20. Rekod Jabatan Insolvensi Malaysia sepanjang tahun 2012 sehingga September 2016
menunjukkan 23 peratus kes kebankrapan yang dicatatkan membabitkan golongan Generasi Y.
Gaya hidup mewah merupakan salah satu faktor golongan muda kini diistiharkan bankrap.
Bincangkan.

Pendahuluan (Format Jawapan 1+4)


Golongan Generasi Y hari ini adalah golongan yang paling banyak diistiharkan sebagai muflis.
Gaya hidup mewah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan mereka diistiharkan bankrap.
Disamping itu ada bebrapa faktor lain yang menyebabkan masalah ini berlaku.
Idea Huraian
Gaya hidup mewah Ramai daripada golongan muda ini bersikap materialistik dan suka hidup
(Idea wajib) mewah
Suka berbelanja mewah- suka memliki barangan mewah seperti memakai
pakaian yang berjenama dan telefon pintar yang canggih - suka makan di
tempat-tempa mewah seperti hotel dan restoran popular - suka melancong
terutamanya ke luar negara secara berkumpulan
Suka berbelanja mewah melebihi kemampuan atau pendapatan
Sikap suka Amalan berhutang sudah menjadi budaya hidup sesetengan golongan muda
berhutang Sanggup berhutang keliling pinggang demi bermewah-mewah - sanggup
berhutang untuk membeli barangan mewah
Tidak mampu bayar hutang lalu diistiharkan muflis

98
Pengurusan wang Terdedah kepada budaya berbelanja melebihi pendapatan
yang lemah Tidak bijak dalam merancang dan menguruskan perbelanjaan mereka
Tidak menyimpan wang untuk kegunaan pada masa kecemasan
Berbelanja tanpa kawalan - tidak dapat membezakan barang keperluan dengan
barang kehendak
Penggunaan kad Kad kredit mudah diperolehi oleh golongan muda walaupun berpendapatan
kredit yang tidak rendah
terkawal Penggunaan kad kredit menjadi budaya hidup mereka
Suka menggunakan kad kredit untuk berbelanja berbanding dengan wang
tunai
Akhirnya mereka terjebak dengan penggunaan kad kredit untuk berbelanja
secara berbelebihan
Pihak bank mengenakan kadar faedah yang sangat tinggi terhadap pengguna
kad kredit
Pendapatan yang Ramai golongan muda berpendapatan rendah - baru keluar bekerja atau tidak
rendah berpelajaran tinggi
Gaji mereka tidak cukup untuk menampung perbelanjaan keluarga
Terpaksa meminjam wang untuk berbelanja

21 Kerajaan sentiasa menghadapi pelbagai cabaran dalam usaha untuk mewujudkan tadbir urus
baik. Keadaan tersebut perlu ditangani secara bijak bagi memastikan sistem penyampaian khidmat
awam sentiasa cekap dan berintegriti. Bincangkan

Pendahuluan (Format Jawapan 2+3 / 3+2)


Sistem penyampaian khidmat awam yang cekap dan berintegriti adalah amat penting untuk
pembangunan negara demi kesejahteraan hidup rakyat. Namun demikian kerajaan menghadapi
pelbagai cabaran dalam usahanya untuk mewujudkan tadbir urus baik. Justeru itu, cabaran-cabaran
terebut perlu ditangani dengan baik bagi memastikan sistem penyampaian khidmat awam sentiasa
cekap dan berintegriti.

Idea Huraian
Cabaran Tadbir Kesukaran untuk menerapkan budaya dan nilai murni dlm sektor awam
Urus Wujud kelompok yg tegar mengamalkan nilai-nilai negatif yg bercanggah dgn
Memantapkan etika dan akauntabiliti, golongan cops-out dan parasit dlm tadbir urus
integriti Tiada semangat setiakawan dan tdk gemar kerja berpasukan, suka
menonjolkan diri sendiri dan mengambil kesempatan serta mengampu
Kurang motivasi dan rendah nilai moral
Dilaksanakan secara menyeluruh dlm aspek pengurusan dan tanggungjawab
perkhidmatan awam
Penerangan dan penghayatan serta amalan murni diperkukuhkan
Mewujudkan Polarisasi kaum menjejaskan matlamat tadbir urus mencapai perpaduan
pembangunan Wujud sentimen dlm semua aspek kehidupan khasnya dlm bidang ekonomi
seimbang Terdapat kaum yg menguasai sosioekonomi dan kaum-kaum lain ketinggalan
Amalan pendidikan tdk formal kurang berkesan memupuk perpaduan
Golongan tua tdk membina semangat toleransi
99
Meningkatkan Penggunaan teknologi dlm perkhidmatan
keupayaan sistem Meningkatkan kemahiran kakitangan awam
penyampaian Meningkatkan kepuasan pelanggan / pengguna
perkhidmatan
kerajaan
Usaha Membudayakan etika dan integriti seterusnya mengamalkannya
meningkatkan Budaya kerja akan lebih berkualiti
tadbir urus Persekitaran budyaa kerja berkualiti juga perlu ada penilaian kompetensi dan
Mewujudkan penguatkuasaan untuk mengurangkan amalan negatif dlm pengurusan tadbir
persekitaran urus
budaya kerja
positif
Melaksanakan Merupakan faktor penentu kpd kejayaan sesebuah tadbir urus baik
dasar Kepimpinan Mempunyai iltizam yg kukuh, dapat memberi inspirasi kpd kakitangan dlm
Melalui Teladan tadbir urus, dapat menanam sikap dan sifat kepimpinan unggul,
kesederhanaan, dan blh dicontohi
Mempunyai akhlak mulia, memiliki etika kerja yg blh mengubah sikap dan
budaya kerja, mesra kakitangan dan masyarakat
Dapat meningkatkan kecekapan dan produktiviti organisasi dan mempunyai
wawasan memajukan organisiasi
Memastikan Perlu ada sumber tenaga yg terlatih yg ada kemahiran tinggi dan cekap
kecukupan dan mengendalikan kerja, pengurusan kerja yg bersistem
kecekapan sumber Kecekapan pengurusan akan mengurangkan risiko ketirisan dlm organisasi
Mempunyai sumber kewangan yg kukuh
Memiliki logostik dan teknologi moden yg mencukupi
Membina prinsip Amalan prinsip korporat yg dpt menjiwai syarikat swasta dan memberi
tadbir urus bimbingan tingkahlaku dan amalan dlm kalangan kakitangan swasta dan
korporat awam
Menggubal garis panduan integriti korporat atau kod etika korporat
Amalan ini dpt meningkatkan ketelusan dan kebertanggungjawabannya
Memantapkan Memastikan peruntukan undang-undang sesuai dgn keperluan semasa / terkini
penguatkuasaan Amalan penguatkuasaan yg konsisten dan menyeluruh
undang-undang Memantapkan peranan Biro Pengaduan Awam
Orang ramai dpt membuat aduan berkaitan dgn penyalahgunaan kuasa,
penyelewengan dan amalan kerja negatif spt amalan rasuah dgn lebih cepat
dan mudah
Kesimpulan
Semua pihak perlu memainkan peranan masing-masing dalam usaha memantapkan lagi
pengurusan tadbir urus negara yg baik dan berkesan

22. Perniagaan atas talian adalah satu trend perniagaan maya yang amat digemari oleh golongan
muda dewasa ini, Namun demikian, sambutan dan penerimaan terhadap trend ini masih rendah di
negara kita berbanding di negara-negara maju. Bincangkan.

Pendahuluan (Format Jawapan 2+3 / 3+2)


100
E-niaga merupakan konsep dan platform perniagaan maya yang menjadi kegemaran dan kegilaan
generasi baharu. Pembangunan e-niaga telah membuka ruang yang lebih luas untuk menjana
pendapatan usahawan dan seterusnya merancakkan ekonomi negara. Namun, urusniaga bentuk ini
masih kurang mendapat sambutan.
Idea Huraian
Faktor mendapat Barangan dan perkhidmatan dijual kepada pelanggan secara langsung.
sambutan Tidak perlu menyewa tapak kedai
Menjimatkan kos Kaedah peniagaan terus kepada pelanggan dapat menjimatkan kos
peniaga dan pembeli pemasaran.
Menjamin harga yang lebih rendah.
Contohnya syarikat penerbangan Air Asia telah menggunakan kaedah e-
niaga sebagai medium untuk menawarkan perkhidmatan penerbangan bagi
mengurangkan kos.
Kaedah transaksi tanpa Urusan perbankan dan transaksi boleh dilakukan pada bila-bila masa dan
sempadan di mana-mana juga.
Tidak terikat dengan urusan pejabat atau terpaksa beratur panjang di
kaunter bayaran.
Boleh dikunjungi pada bila-bila masa.
Contohnya perkhidmatan Maybank2U.com , Cimb Click.
Saiz pasaran yg lebih Barangan dipasarkan ke seluruh dunia tanpa sebarang masalah.
luas Saiz pasaran yang lebih luas menjanjikan pelanggan yang lebih
ramai/pulangan yang lumayan.
Pasaran terbuka kepada pelanggan tanpa sempadan negara.
Pilihan Pelanggan dapat mengakses serta-merta barangan dan perkhidmatan yang
barangan/perkhidmatan diperlukan.
yg pelbagai dan terkini Mereka menjadi pengguna yang lebih peka.
Maklumat dan senarai harga terkini disediakan dalam talian.
Maklumat produk sentiasa dikemaskini bagi membantu pembeli membuat
perbandingan
Faktor kurang Pengguna internet hanya tertumpu di kawasan bandar.
sambutan Pengguna internet di kawasan luar bandar lebih rendah.
Jumlah pengguna Jumlah penggunaan yang terhad akan mengganggu perkembangan e-niaga.
internet terhad/jurang
digital
Usia Pengguna Majoriti pengguna internet adalah golongan muda dan remaja yang
berumur antara 15 hingga 24 tahun.
Kebanyakan mereka masih menuntut dan tidak mempunyai pendapatan.
Mereka menggunakan internet untuk tujuan hiburan, berkomunikasi dan
mencari maklumat.
Keadaan ini gagal mewujudkan kumpulan pengguna yang berkualiti untuk
pasaran e-niaga di Malaysia.
Keselamatan transaksi Kad kredit merupakan kaedah pembayaran yang popular dan pengguna
bimbang terhadap keselamatan transaksi.
Pelanggan masih kurang yakin untuk memberi maldumat kad kredit.
Kebimbangan wujud terhadap kemungkinan maldumat peribadi dan
nombor akaun kad kredit disalah guna.
101
E-niaga bukan menjadi pilihan utama.
Kesimpulan
E-niaga merupakan satu kaedah perniagaan yang kian berkembang. Konsep ini boleh dimajukan
jika kita memiliki prasarana komunikasi dan pengetahuan konsep atas talian yang sempurna.

SOALAN PEP. PERCUBAAN PAM 1, SMK INFANT. JESUS


CONVENT MELAKA, STPM 2019
Bahagian A [15 markah]

Jawab semua soalan.


1. Yang manakah ciri-ciri negara berdaulat?
I Tidak dijajah oleh kuasa luar
II Mempunyai sempadan yang tetap
III Kerajaan yang teratur
IV Berupaya menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain
A 1 dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

2. Apakah faktor-faktor pembentukan Malaysia?


I Menghalang penyebaran ideologi komunis
II Mempercepat proses kemerdekaan Sabah, Sarawak dan Singapura
III Meningkatkan jumlah penduduk di Tanah Melayu
IV Membolehkan pilihan raya diadakan di Sabah, Sarawak dan Singapura
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV

3. Yang manakah benar tentag doktrin pengasingan kuasa ?


I Kuasa kerajaan dilaksanakan oleh badan yang sama
II Orang yang sama tidak terlibat dalam pengurusan lebih daripada satu kuasa
III Setiap komponen kerajaan terlibat tanpa diganggu oleh pihak berkuasa yang lain
IV Setiap komponen dibenarkan mengendalikan kuasa yang diberikan kepada
bahagian lain
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
102
D III dan IV

4. Perlembagaan ialah sebuah dokumen yang mengandungi


I Semua undang-undang tertinggi negara
Ii hak-hak asasi rakyat
III sejarah negara
IV asal usul pelbagai kaum
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV

5. Semua yang berikut ialah keistimewaan dan kuasa Yang di-Pertuan Agong , kecuali

A. baginda tidak boleh didakwa di mana-mana mahkamah di Malaysia


B. keutamaan baginda mengatasi semua orang dalam Persekutuan
C. baginda adalah pemerintah tertinggi angkatan tentera
D. baginda berhak menolak pembubaran Parlimen

6.
 Sumbangannya yang cemerlang dalam perkhidmatan awam
 Telah mencapai kepujian dalam lapangan tertentu
 Mewakili kaum minoriti

Kriteria di atas adalah perlantikan jawatan


A. Ahli Dewan Undangan Negeri
B. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya
C. Speaker Dewan Rakyat
D. Ahi Dewan Negara

7. Yang manakah prosedur untuk membolehkan pihak yang tertuduh dihadapkan ke


mahkmah ?
I. Melalui waran tangkap
II. Melalui writ habeas corpus
III. Melalui laporan polis
IV. Melalui perintah saman oleh mahkamah
A. I dan II B. I dan IV C. II dan III D. III dan IV

8.
I. Kuasa mentafsir Perlembagaan
II. Kuasa mentafsir undang-undang

Kuasa di atas diperuntukkan oleh


A. Mahkamah Persekutuan kepada Mahkamah Tinggi
103
B. Majlis Raja-Raja kepada pihak mahkamah
C. Perlembagaan Malaysia kepada pihak mahkamah
D. Perlembagaan Malaysia kepada pihak Parlimen

9. Yang berikut ialah bidang kuasa Dewan Negara kecuali


A.menolak rang undang-undang
B. mengkaji rang undang-undang
C. menangguh rang undang-undang
D.membahaskan rang undang-undang

10. Yang manakah merupakan bidang tugas Suruhanjaya Pilihan Raya ?


I. Menentukan pembahagian kawasan pilihan raya
II. Menentukan calon yang bertanding
III. Menentukan tarikh pilihan raya
IV. Memutuskan aduan tentang keputusan pilihan raya
A. I dan II B. I dan III C. II dan IV D. III dan IV

11. Yang manakah benar tentang ahli Kabinet ?


I. Perlu bertindak secara kolektif
II. Dilantik oleh Perdana Menteri
III. Merupakn ahli Parlimen
IV. Memegang jawatan sehingga umur 60 tahun
A. I dan II B. I dan III C. II dan IV D. III dan IV

12.
 Menyelaraskan dasar pinjaman luar
 Meluluskan pinjaman perumahan pekerja awam
 Mentadbir peraturan

Pernyataan di atas merupakan tanggungjawab dan bidang kuasa


A. Bank Negara Malaysia C. Unit Perancangan
Ekonomi
B. Perbendaharaan Malaysia D. Unit Penyelarasan
Pelaksanaan

13. Yang manakah merupakan punca-punca hasil Kerajaan Negeri ?


I. Hasil duti rokok dan minuman alcohol
II. Hasil daripada harta karun
III. Hasil tanah , galian dan hutan
IV. Denda daripada mahkamah awam
A. I dan III B. I dan IV C. II dan III D. II dan IV

14 . Pernyataan yang manakah benar tentang kuasa Pihak Berkuasa Tempatan ?


I. Mengarah pernutupan tempat perniagaan yang kotor
II. Mendaftar dan mengeluarkan lesen perniagaan

104
III. Mengenakan kompaun terhadap kesalahan yang melibatkan papan iklan
perniagaan
IV. Menggubal undang-undang kecil berkaitan tanah negeri bagi kegunaan premis
perniagaan
A. I dan II B. I dan III C. II dan IV D. III dan IV

15. Kesan pengurangan karenah birokrasi dalam urusan kaunter di pejabat kerajaan ialah
A. Tahap kepuasan pelanggan meningkat
B. Bilangan pegawai kaunter bertambah
C. Waktu beurusan di kaunter dipendekkan
D. Keselesaan di kaunter perkhidmatan bertambah baik

Bahagian B: [15 markah]

Jawab semua soalan.


16. Nyatakan empat perkara pindaan Perlembagaan Persekutuan yang memerlukan [4]
sokongan 2/3 majoriti ahli Majlis Parlimen dan persetujuan Majlis Raja-Raja
i)
....................................................................................................................................................................
ii )
..................................................................................................................................................................
iii)
..................................................................................................................................................................
iv )
..................................................................................................................................................................

17. Senaraikan tiga fungsi Parlimen dalam sistem pemerintahan Malaysia . [


3 ]

i)…………………………………………………………………………………………………….

ii)……………………………………………………………………………………………………

iii)…………………………………………………………………………………………………

18. .Nyatakan empat jenis hukuman yang boleh dikenakan ke atas kanak-kanak yang
didapati bersalah oleh Mahkamah Kanak-kanak
[ 4 ]

i)……………………………………………………………………………………………………

ii)……………………………………………………………………………………………………

iii)………………………………………………………………………………………………

iv)…………………………………………………………………………………………………

105
19. Jelaskan dua kategori hasil Kerajaan Persekutuan yang dipungut mengikut undang-undang dan
peraturan yang diluuskan oleh Kerajaan Persekutuan yang dibentangkan dan diluluskan dalam
Parlimen . [4 ]

i) …………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….

ii) ……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..
5

Bahagian C [50 markah]

Pilih dua daripada tajuk di bawah ini, dan tulis karangan yang panjangnya antara 300 hingga
350 patah perkataan.

20. Tadbir urus baik membawa pelbagai kepentingan kepada pembangunan negara . Jelaskan .

21. Kepelbagaian sosiabudaya sememangnya berlaku di Malaysia dan kepelbagaian ini


mendatangkan kebaikan tertentu . Walau pun terdapatnya kepelbagaian ini , pelbagai
langkah untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan rakyat hendaklah diteruskan .
Bincangkan .

22. Kerajaan mendedahkan bahawa menjelang tahun 2020 , bilangan rakyat Malaysia yang
menghadapi masalah penyakit kronik semakin meningkat . Justeru itu , usaha yang sesuai
perlu dilaksanakan untuk mengawal penyakit ini .

106
SKEMA JAWAPAN : PEP. PERCUBAAN PAM 1, SMK INFANT.
JESUS CONVENT MELAKA, STPM 2019
-
BAHAGIAN A :-
1. B 6. D 11. B
2. A 7. B 12. B
3. C 8. C 13.C
4. A 9. A 14.B
5. A 10. B 15.A

BAHAGIAN B :-
16. Nyatakan empat perkara pindaan Perlembagaan Persekutuan yang memerlukan [4]
sokongan 2/3 majoriti ahli Majlis Parlimen dan persetujuan Majlis Raja-Raja
i. Kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera di Sabah & Sarawak.
ii. Hak-hak istimewa kaum-kaum yang lain.
iii. Hak-hak dan kedaulatan raja-raja dan Majlis Raja-Raja.
iv. Hal- ehwal Islam.
v. Bahasa Melayu.
vi. Kewarganegaraan(bukan peruntukan tambahan).
vii. Keistimewaan Parlimen

17. Senaraikan tiga fungsi Parlimen dalam sistem pemerintahan Malaysia . [


3 ]

i. Menggubal undang-undang untuk dikuatkuasakan di negara ini


ii. Meluluskan undang-undang di peringkat Persekutuan
iii. Membuat pindaan kepada undang-undang Persekutuan yang sedia ada
iv. Menyemak dasar-dasar Kerajaan Persekutuan
v. Meluluskan perbelanjaan Kerajaan Persekutuan

18. .Nyatakan empat jenis hukuman yang boleh dikenakan ke atas kanak-kanak yang
didapati bersalah oleh Mahkamah Kanak-kanak
[ 4 ]
i. Diberikan amaran supaya berkelakuan baik
107
ii. Dibenarkan keluar dengan ikat jamin
iii. Diletakkan di bawah jagaan rapi seorang saudaranya
iv. Dikenakan hukuman sebat yang ringan tidak lebih 10 sebatan
v. Dihantar ke sekolah pemulihan akhlak sehingga berusia 21 tahun

19. Jelaskan dua kategori hasil Kerajaan Persekutuan yang dipungut mengikut undang-undang dan
peraturan yang diluuskan oleh Kerajaan Persekutuan yang dibentangkan dan diluluskan dalam
Parlimen . [4 ]
i. Hasil-hasil cukai . Cukai langsung seperti cukai secara terus kepada pendapatan atau
kekayaan mengikut akta yang diluluskan seperti cukai pendapatan dan duti harta
pusaka / Cukai yang dikenakan apabila individu membeli barangan dan
perkhidmatan seperti cukai jalan dan cukai jualan dan perkhimatan ( SST )

ii. Hasil-hasil bukan cukai . Hasil yang dikutip daripada perkhidmatan yang
disediakan oleh kerajaan seperti lesen , bayaran pendaftaran dan permit

iii. Terimaan bukan hasil . Kutipan yang bukan berasaskan mana-mana akta atau
perundangan seperti pulangan balik perbelanjaan dan terimaan perkhidmatan .
iv. Hasil Wilayah-wilayah Persekutuan . Hasil yang diterima oleh Kerajaan
Persekutuan dari Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur , Labuan dan Putra Jaya .
BAHAGIAN C :-

20. Tadbir urus baik membawa pelbagai kepentingan kepada pembangunan negara . Jelaskan .
Pengenalan :-
Sesebuah kerajaan akan menjadi lebih sistematik dan efisyen sekiranya tadbir urus baik .
Justeru itu , Kerajaan Malaysia harus memastikan tadbir urus negara dilaksanakan dengan baik .

Idea / Isi Huraian


Kepentingan tadbir urus baik
:- Tadbir urus baik membolehkan agensi-agensi kerajaan
menyediakan program pembangunan ekonomi kepada
1. Memajukan ekonomi rakyat Malaysia pelbagai etnik . Kerajaan juga boleh
negara menyediakan infrastruktur ekonomi yang lengkap dan
moden bagi memajukan ekonomi pelbagai sektor .
Tadbir urus baik boleh Contohnya , tadbir urus yang baik akan dapat menarik lebih
memajukan ekonomi negara ramai pelabur dalam dan luar negara untuk memajukan lagi
untuk kepentingan ekonomi negara
pembangunan negara .
.
2. Meningkatkan
kecekapan pentadbiran Tadbir urus baik dapat meningkatkan penyampain
awam perkhidmatan yang baik kepada pelanggan atau stakeholder
. Kepuasan pelanggan akan meningkatkan motivasi
kakitangan awam untuk meningkatkan kecekapan mereka .
Sebagai contoh , tadbir urus yang baik dalam Jabatan
Imigresen membolehkan pelanggannya mendapat passport
mereka dalam beberapa jam sahaja .
108
3. Meningkatkan imej
negara Tadbir urus baik akan dapat pujian daripada orang awam ,
pelabur asing dan juga pelawat ke negara kita . Keyakinan
dan kepuasan pelanggan terhadap kecekapan pentadbiran
agensi-agensi awam dapat meningkatkan nama negara .
Contohnya , pegawai imigresen dan kastam yang mesra
pelanggan akan mendapat pujian daripada pelawat ke
negara kita

4. Meningkatkan Penyediaan kemudahan infrastruktur yang moden dan


kesejahteraan rakyat cukup juga merupakan hasil pentadbiran yang baik .
Pengangkutan awam , bekalan elektrik dan air dan juga
perkhidmatan kesihatan yang baik dan sempurna akan
mensejahterakan kehidupan rakyat . Contohnya ,
penyediaan klinik kesihatan kerajaan yang cukup dan
sempurna dapat menjaga kesihatan rakyat kita

5. Melahirkan modal insan Tadbir urus baik juga dapat melahirkan lebih ramai modal
yang berkualiti inan yang berpengetahuan , berkemahiran dan bermoral .
Bermula dengan pendidikan awal kanak-kanak ,
pentadbiran yang baik akan dapat membentuk pelajar
universiti yang baik dan berkaliber .

6. Memperkasa daya saing Sekiranya tiada tindakan segera untuk meningkatkan


negara kompetensi dan produktiviti pekerja , negara akan
kehilangan daya saingannya.
Oleh itu, kapasiti inovasi melalui pembangunan bakat dan
kepakaran perlu dipertingkatkan untuk membolehkan
negara berdaya saing pada peringkat global
7. Mengurangkan kos
perbelanjaan Tadbir urus baik dapat menggalakkan perbelanjaan yang
berhemah dalam agensi-agensi kerajaan . Perbelanjaan yang
terancang dari segi kepentingan dan keperluan akan dapat
mengurangkan kos perbelanjaan kerajaan . Sebagai contoh ,
perbelanjaan yang berteraskan konsep “ value for money ”
dan memuaskan dapat membuktikan tadbir urus baik.

8. Memenuhi ekspektasi
pelanggan Sesuatu penyampaian perkhidmatan atau produk yang dapat
memuaskan hati pelanggan menunjukkan tadbir urus baik.
Kepentingan pelanggan yang diutamakan akan
meningkatkan usaha untuk kakitangan kerajaan
menyampaikan perkhidmatan yang lebih baik .

109
Kesimpulan :- Tadbir urus baik perlu dilaksanakan secara berkesan bukan hanya untuk
membangunkan negara tetapi turut membawa kemajuan ke arah Wawasan 2020 . Malaysia akan
menjadi negara maju yang dapat bersaing dengan negara-negara maju yang lain .

Format jawapan :- 5 + 0

21.Kepelbagaian sosiabudaya sememangnya berlaku di Malaysia dan kepelbagaian ini mendatangkan


kebaikan tertentu . Walau pun terdapatnya kepelbagaian ini , pelbagai langkah untuk mewujudkan
perpaduan dalam kalangan rakyat hendaklah diteruskan . Bincangkan .

Pengenalan :- Rakyat Malaysia yang terdiri daripada pelbagai kaum dan etnik turut melahirkan
sosiobudaya yang pelabagai . Kepelbagaian ini tidak harus menjadi penghalang untuk membentuk
perpaduan negara .

A. Kebaikan kepelbagaian  Masyarakat saling mengenali budaya etnik yang


sosiobudaya berlainan
 Saling menghargai dan menghormati kepelbagaian
1. Meningkatkan sosiobudaya
integrasi  Mengeratkan silaturahim
2. Meningkatkan  Kepelbagaian sosiobudaya dapat dijadikan produk
ekonomi negara pelancongan
 Pelancong asing akan teruja untuk melihat
kepelbagaian sosiobudaya yang unik dan menarik
 Budaya makan yang berlaina membolehkan
pelancong menikmati juadah Melayu , Cina , India
dan juga Iban .
3. Meningkatkan  Setiap etnik mempunyai keistimewaan tertentu , baik
pembangunan / dari segi kraftangan , makanan atau pun bidang
kemajuan negara ekonomi
 Keistimewaan , kemahiran atau kekayaan ini boleh
digunakan untuk membangunkan negara .
 Sebagai contoh , etnik Melayu yang mahir dalam
membuat kraftangan boleh dijadikan produk
pelancongan untuk menjana pendapatan mereka dan
turut membangunkan
ekonomi negara .
4. Meningkatkan imej  Keupayaan rakyat Malaysia yang hidup bersatu padu
negara walaupun terdapatnya kepelbagaian sosiobudaya
banyak mendapat pujian negara lain .

110
 Pemimpin negara lain menjadikan Malaysia sebagai
contoh negara yang pelbagai sosiobudaya tetapi
rakyatnya tetap dapat hidup dalam keadaan yang
harmoni dan bersatu
5. Mempertahankan  Walaupun rakyat Malaysia hidup dengan
kedaulatan negara kepelbagaian sosiobudaya tetapi berupaya hidup
secara aman dan harmoni membuktikan perpaduan
negara yang kukuh .
 Perpaduan yang erat antara kaum dapat
mempertahan kedaulatan negara kita
 Tiadanya konflik perkauman , walaupun pelbagai
memperkukuhkan kedaulatan negara

B. Langkah-langkah
mewujudkan
perpaduan dalam  Mengenakan tindakan undang-undang ke atas mereka
kalangan rakyat yang menimbulkan isu-isu sensitif perkauman ,
walaupun kepelbagaian agama atau pun budaya merupakan langkah untuk
sosiobudaya mewujudkan perpaduan rakyat .
 Memperkasakan akta tertentu seperti Akta Hasutan
6.Memperkasakan dan Akta Mesin Cetak boleh mengelakkan konflik
penguatkuasaan undang-undang perkauman
 Pemantaun secara ketat harus dilakukan ke atas
laman social facebook , what’s app dan we chat harus
mendapat perhatian pihak berkuasa
7.Memperbanyakkan aktiviti  Bertujuan merapatkan pelbagai kaum
yang melibatkan pelbagai kaum  Aktiviti kejiranan, program intergrasi antara wilayah
seperti lawatan sambil belajar dan aktiviti
kemasyarakatan akan dapat memperkukuhkan
perasaan kekitaan
8.Meningkatkan kesedaran  Meningkatkan kesedaran akan kepentingan
pelbagai kaum keharmonian dan perpaduan kaum dapat
memperkasakan lagi perpaduan kaum
 Melalui pendidikan dan juga kempen , kesedaran
memperkasakan perpaduan kaum dapat dibentuk
 Sebagai contoh , nyanyian lagu “ Setia ” Bersama
oleh Kaum Melayu . Cina , India . Iban dan juga
Kandazan di pelbagai media social dapat
meningkatkan kesedaran pelbagai kaum akan
kepentingan perpaduan rakyat
9.Meningkatkan pelaksanaan  Dasar-dasar kerajaan yang dapat menyatukan rakyat
dasar-dasar kerajaan yang dapat harus ditingkatkan oleh kerajaan
memperkasakan perpaduan  Tidak kira dasar kerajaan yang berlandaskan ekonomi
rakyat , sosial atau politik harus dilaksanakan secara efisyen
bagi menyatukan rakyat

111
 Sebagai contoh , Dasar Kebudayaan Kebangsaan
yang dapat menerap budaya pelbagai kaum sebagai
budaya bangsa Malaysia akan dapat memperkasakan
lagi perpaduan rakyat
10.Memperkasakan Bahasa  Memperkasakan penggunaan Bahasa Malaysia
Malaysia / Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa komunikasi antara pelbagai kaum
akan dapat meningkatkan perpaduan dalam kalangan
rakyat kita
 Bahasa Malaysia yang digunakan sebagai bahasa
perantaraan akan dapat membentuk persefahaman
dan perhubungan yang lebih baik antara kaum yang
mempunyai bahasa ibunda masing-masing
Kesimpulan :- Kepelbagaian sosiobudaya tidak harus menjadi halangan bagi membentuk
perpaduan rakyat. Ia harus dijadikan keistimewaan yang unik untuk memperkasakan perpaduan
rakyat , perpaduan bangsa .

Format : 2/3 + 3/2

23.Kerajaan mendedahkan bahawa menjelang tahun 2020 , bilangan rakyat Malaysia yang menghadapi
masalah penyakit kronik semakin meningkat . Justeru itu , usaha yang sesuai perlu dilaksanakan untuk
mengawal penyakit ini .

Pengenalan :- Penyakit kronik merupakan penyakit yang berbahaya dan boleh membawa maut .
Sakit jantung , darah tinggi , penyakit kanser dan diabetis adalah antara pentakit kronik yang
semakin meningkat di negara kita .
A. Punca penyakit  Amalan pengambilan makanan tidak sihat merupakan
kronik anatara punca utama masalah penyakit kronik
1. Masalah pemakanan /  Makanan yang mempunyai garam berlebihan boleh
Pemakanan tidak sihat menyebabkan penyakit darah tinggi
 Makanan yang mempunyai gula berlebihan pula
menyebabkan penaykit diabetis
 Sebagai contoh , banyak makanan segera yang
terdapat dalam pasaran seperti Mee Maggie , Mc
Donald dan juga Kentucky yang bahan perasa dan
pengawet seperti MSG yang tinggi boleh menyebab
pelbagai penyakit kronik
2. Genetik  Anak yang mempunyai ibubapa yang berpenyakit
kronik seperti darah tinggi dan kanser juga
mempunyai potensi untuk mengidapnya
 Mereka akan mengalami masalah yang sama apabila
tiba pada peringkat umur tertentu
 Penyakit yang disebabkan oleh genetik sukar untuk
dielakkan tetapi hanya boleh dilewatkan dengan
kaedah rawatan tertentu
3.Tatacara perubatan yang  Boleh berlaku kepada pesakit disebabkan salah cara
salah prosedur
112
 Pesakit sendiri silap memaklumkan maklumat kepada
pegawai perubatan
 Sebagai contoh , pemindahan darah yang salah boleh
menyebabkan kanser
4.Kurang bersenam  Kurang bersenam menyebabkan tokik dalam badan
tidak dikeluarkan melalui perpeluhan
 Lemak yang berkumpul dalam badan pula
menyebabkan saluran darah tersumbat sehingga boleh
menyebabkan masalah jantung dan kolesterol
 Tidak bersenam juga menyebabkan gula darah tidak
dapat dikawal dan mempercepatkan penyakit kencing
manis

5.Gaya hidup tidak sihat  Merokok menyebabkan stres dan masalah jantung
 Minuman keras menyebabkan kanser hati
 Mengamalkan pemakanan tidak sihat yang berlemak
dan berkolestrol tinggi menyebabkan serangan sakit
jantung

B. Usaha untuk  Usaha mendidik rakyat kita untuk mengawal


mengawal penyakit pemakanan mereka akan dapat mengurangkan risiko
kronik mengidap penyakit kronik
6.Meningkatkan pendidikan  Melalui Pendidikan Jasmani dan Kesihatan dan juga
pemakanan Kementerian Kesihatan , rakyat kita boleh dididik
mengenai makanan yang sihat dan juga tidak sihat
 Sebagai contoh , piramid makanan harus menjadi
topikyang perlu didik kepada pelajar dan juga
golongan dewasa di negara kita
7.Memperbanyakkan aktiviti  Bersenam sekurang-kurangnya 15 minit setiap hari
senaman / rekreaksi juga dapat mengawal masalah penyakit kronik
 Aktiviti sanaman akan dapat menguatkan sistem
pertahanan badan dan mengurangkan toksik dalam
badan
8.Mendapatkan rawatan  Mendapatakan rawatan atau pemeriksaan kesihatan
perubatan yang berskala / berskala dapat mencegah penyakit kronik
bereterusan  Mengambil kadar kandungan glukosa darah dan
memeriksa tekanan darah dapat membantu seseorang
akan risiko mendapat penyakit kronik
 Sebagai contoh , seseorang yang mempunyai kadar 10
mol kandungan glukosa darah selepas makan hanya
perlu mendapatkan rawatan mengambil ubat-ubatan
bagi mengurangkan risiko mendapat penyakit kronik
9.Meningkatkan penjagaan  Pesakit penyakit kronik perlu menjaga kesihatan
kesihatan mereka .

113
 Menjaga kesihatan dari segi kebersihan diri ,
pemakanan dan juga bersenam
 Sebagai contoh , pesakit diebetis perlu menjaga kaki
meeka daripada kecederaan dan sentiasa bersihkan
anggota badan terutamanya bahagian kaki .
Kesimpulan :- Penyakit kronik perlu dielakkkan oleh setiap individu supaya kehidupan mereka
adalah lebih sempurna . Rakyat yang sihat akan turut memakmur dan mensejahterakan negara .

Format : 2/3 + 3/2

SOALAN PEP. PERCUBAAN PAM 1 , MELAKA, SET 1,


STPM 2019
Bahagian A
Jawab semua soalan
1. Yang manakah pernyataan yang benar tentang konsep negara berdaulat ?
I. Mempunyai sempadan darat, sempadan laut dan ruang udara
II. Mengawal pemberian kerakyatan dengan ketat
III. Mengamalkan sistem demokrasi berparlimen
IV. Mempunyai hubungan diplomatik dengan banyak negara
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

2. Yang manakah fungsi Suruhanjaya Pilihan Raya?


I. Menentukan calon pilihan raya
II. Menentukan tarikh pilihan raya
III. Membatalkan keputusan pilihan raya
IV. Menbuat semakan sempadan pilihan raya
A. I dan II
B. I dan III
C. II dan IV
D. III dan IV

3. Perintah Lelongan :
Hartanah : sebuah banglo 3 tingkat
Paintif : bank Y
Defendan : Puan X
Pihak yang mengeluarkan perintah lelongan bagi hartanah di atas ialah
A. Mahkamah Tinggi
114
B. Mahkamah Majistret
C. Pejabat Tanah dan Galian
D. Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah

4. Antara yang berikut yang manakah hasil Kerajaan Persekutuan?


I. Cukai taksiran harta
II. Cukai pendapatan
III. Cukai jalan
IV. Cukai jalan
A. I dan II
B. I dan III
C. II dan IV
D. III dan IV

5. Individu yang manakah yang layak bertanding dalam pilihan raya?


I. Seseorang yang telah hilang wang pertaruhannya dalam pilihan raya sebelumnya.
II. Seseorang warganegara Malaysia yang telah berkahwin dengan warganegara asing.
III. Seseorang yang tidak mengemukakan penyata perbelanjaan pilihan raya yang lepas.
IV. Seseorang yang memegang jawatan berpendapatan tetap dalam perkhidmatan awam.
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

6.
Entiti Peranan
Parlimen Meluluskan undang-undang
Polis Diraja Malaysia Melaksanakan undang -undang
Mahkamah Tinggi Mentafsir undang-undang
Jadual di atas merujuk kepada amalan
A. Pengasingan kuasa
B. Pembahagian kuasa
C. Demokrasi berparlimen
D. Sistem Kerajaan Persekutuan

7. Yang manakah tanggungjawab Kerajaan Negeri?


A. Menukar status tanah pertanian kepada tanah perindustrian
B. Mengeluarkan lesen pengendalian sekolah swasta
C. Menentukan hubungan diplomatik dengan negara luar
D. Menjalankan banci penduduk

8. Tugas Ketua Audit Negara ialah


I. Memeriksa akaun-akaun Persekutuan
II. Membuat laporan tentang perbelanjaan Persekutuan
III. Meluluskan perbelanjaan yang dibuat oleh Persekutuan
IV. Mengurus pemberian pinjaman wang Persekutuan kepada negeri

115
A. I dan II
B. II dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

9. Yang manakah fungsi Majlis Raja-raja


I. Menentukan hari-hari kelepasan negeri
II. Memberikan nasihat mengenai perlantikan Hakim Besar
III. Mempersetujui atau tidak mempersetujui perubahan sempadan negeri
IV. Mempertimbang amalan atau upacara agama dalam Persekutuan
A. I dan II
B. I dan III
C. II dan IV
D. III dan IV

10. Bapa : pemastautin tetap belum memperoleh kewarganegaraan


Ibu : warganegara Turki
Anak : dilahirkan di Melaka
Apakah taraf kewarganegaraan anak di atas
A. Bukan warganegara
B. Warganegara secara kemasukan
C. Warganegara secara pendaftaran
D. Warganegara melalui kuatkuasa undang-undang

11. Yang manakah fungsi Dewan Undangan Negeri?


I. Menggubal enakmen negeri
II. Mentadbir dasar -dasar negeri
III. Membincangkan masalah rakyat dan polisi kerajaan
IV. Menasihati Raja atau Yang Dipertua Negeri tentang undang - undang
A. I dan III
B. I dan IV
C. II dan III
D. II dan IV

12. Pernyataan di bawah merujuk kepada


Merupakan undang undang bertulis yang digubal oleh agensi atau
menteri yang diberi kuasa oleh Parlimen
A. Akta
B. Enakmen
C. Perundangan kecil
D. Perlembagaan Persekutuan

13. Yang manakah padanan yang betul?


Tindakan Pihak yang terlibat
A Mengisytiharkan pihak yang layak Pengerusi Suruhajaya Pilihan Raya
membentuk kerajaan

116
B Melantik ketua kerajaaan negeri yang Perdana Menteri
baharu
C Melantik Ahli Majlis Mesyuarat Menteri Besar / Ketua Menteri
Kerajaan
D Memilih Speaker Dewan Undangan Sultan / Yang Dipertua Negeri
Negeri

14. Prestasi penyampaian agensi awam dapat ditingkatkan melalui


A. Pemanjangan waktu bekerja kakitangan awam
B. Penambahan cawangan jabatan kerajaan
C. Pematuhan terhadap Prosedur Operasi Standard yang efisien
D. Penyedian infrastruktur pejabat yang moden
15. Yang manakah sistem penyampaian yang menjejaskan keyakinan pihak berkepentingan
terhadap agensi kerajaan?
I. Kerenah birokrasi yang berhierarki dan kompleks
II. Kelulusan sesuatu projek secara tender terbuka
III. Menjalankan perkhidmatan tertentu dalam talian
IV. Mengutamakan surat sokongan dalam bidaan tender
A. I dan III
B. I dan IV
C. II dan III
D. II dan IV

Bahagian B [15 markah]


Jawab semua soalan
16. Jelaskan dua sebab utama yang mendorong pembentukan Malaysia. [4 markah]
a) _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
b) _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
17. Senaraikan 4 kebebasan hak asasi rakyat Malaysia seperti yang termaktub dalam Perlembagaan
Persekutuan. [4 markah]
a) _________________________________________________________________
b) _________________________________________________________________
c) _________________________________________________________________
d) _________________________________________________________________

18. Nyatakan tiga fungsi Yang di-Pertuan Agong dalam badan perundangan [3 markah ]
a) _________________________________________________________________
b) _________________________________________________________________
c) _________________________________________________________________

117
19. Terangkan dua prinsip utama yang perlu diamalkan oleh badan eksekutif demi mencapai
matlamat tadbir urus baik [4 markah ]
a) _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
b) _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Bahagian C [50 markah ]


Pilih dua daripada tajuk di bawah ini dan tulis karangan yang panjangnya antara 300 hingga 350
patah perkataan.

20. Selain daripada langkah pengurangan kerenah birokrasi, terdapat prinsip-prinsip tadbir urus
lain yang boleh meningkatkan kualiti perkhidmatan awam.

21. Banyak faktor yang mengakibatkan inflasi berlaku di negara ini. Oleg itu, langkah-langkah
tertentu perlu dilakukan untuk mengawal gejala ini daripada terus meningkat. Huraikan.

22. Budaya berhutang dalam kalangan masyarakat terus berlaku. Fenomena ini jika dibiarkan
berterusan akan membawa pelbagai kesan. Bincangkan

118
119
120
121
122
123
/SOALAN PEP. PERCUBAAN PAM 1, MUAR, STPM 2019
124
Bahagian A [15 markah ]

Jawabsemuasoalan

1. Ciri asas konsep sebuah negara yang berdaulat ialah mempunyai


I. Identitinya sendiri
II. Ketua negara yang dilantik oleh rakyat
III. Kerajaan yang mampu mentadbir sendiri
IV. Komuniti yang mendiami sesebuah wilayah

A. I dan II C. II dan IV
B. I dan III D. III dan IV

2.
 Membolehkan setiap badan bertindak tanpa dipengaruhi oleh badan yang lain
 Menjamin rakyat mendapat keadilan dan hak asasi manusia

Pernyataan di atas merujuk kepada
A Birokrasi C Ketertinggian Perlembagaan
B Demokrasi Berparlimen D Doktrin Pengasingan Kuasa

3. Perkara-perkara berikut yang manakah diletakkan di bawah kuasa kerajaan Negeri?


I.Penangkapan penyu dan ikan di sungai
II.Perpustakaan, muzium dan barang purba
III.Penapisan akhbar tempatan dan luar negara
IV.Pemulihan tanah lombong
A. I dan II
B. I dan III
C. II dan IV
D. III dan IV

125
4. Nyatakan ciri yang menjadi amalan kerajaan demokrasi
I Badan perundangan terdiri daripada wakil-wakil yang layak
II Semua warganegara yang layak boleh menjadi pemilih dalam pilihan raya
III Setiap warganegara yang layak boleh bertanding dalam pilihan raya
IV Pengundian yang dibuat ketika pilihan raya adalah tidak sulit

A. I dan II C. II dan IV
B. II dan III D. III dan IV

5. Antara yang berikut, yang manakah benar tentang Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya?
A Pemecatan beliau dilakukan oleh tribunal
B Saraan ditentukan dan dibayar oleh Perbendaharaan
C Merupakan seorang pegawai kanan dalam perkhidmatan awam
D Perlantikan dibuat selepas berunding dengan Majlis Raja-raja.

6.
 Membentuk dasar negeri
 Turut dianggotai oleh ahli Ex-officio

Penyataan di atas merujuk kepada


A Dewan Undangan Negeri C Setiausaha Kerajaan Negeri
B Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri D Suruhanjaya Perkhidmatan Awam

7. Bidang kuasa lain Mahkamah Tinggi ialah


A. Memberi pandangan dan membuat keputusan tentang sesuatu undang-undang.
B. Memberi nasihat kepada YDPA tentang perlembagaan.
C. Memberi nasihat kepada Mahkamah Rendah dalam hal perlembagaan.
D. Boleh membincangkan apa jua kes sivi dan jenayah.

126
8. Antara yang berikut, yang manakah benar tentang Setiausaha Majlis Raja-raja
I Ahli Majlis Raja-raja
II Jurucakap Majlis Raja-raja
III Layak mengundi dalam Majlis Raja-raja
IV Penyimpan Mohor Besar Raja-raja
A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

9. Yang manakah pernyataan yang benar tentang Peguam Negara?


A. Saraannya ditentukan oleh Kabinet.
B. Menganggotai Jemaah Pengampunan.
C. Boleh memulakan prosiding di mana-mana mahkamah.
D. Perlantikannya atas nasihat Majlis Raja-raja.

10. Antara yang berikut, yang manakah membantu Kabinet menyelaraskan kegiatan kementerian-
kementerian?
A. Majlis Tindakan Negara
B. Majlis Tanah Negara
C. Majlis Kewangan Negara
D. Majlis Negara Bagi Kerajaan Tempatan

11. Antara yang berikut, yang manakah benar tentang Majlis Perbandaran?
I. Badan berkanun di bawah kawalan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan.
II. Pegawai tertinggi Majlis Perbandaran ialah Yang Di-Pertua.
III. Ahli Majlis Perbandaran boleh dilantik semula oleh Kerajaan Negeri setelah tempoh
perkhidmatannya tamat.
IV. Majlis Perbandaran melantik kakitangannya sendiri dengan kelulusan Kerajaan Negeri.

A. I dan II B. II dan III C. II dan IV D. III dan IV

127
12.  Program Kualiti dan Produktiviti
 Program Kerajaan Elektronik
 Program Pembangunan MS ISO 9000

Program di atas di bawah kelolaan


A Unit Perancang Ekonomi (EPU)
B Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU)
C Unit Inovasi Khas (UNIK)
D Unit Pemodenan Tadbiran dan Pengurusan Malaysia ( MAMPU)

13. Tadbir urus yang terbaik sektor awam berteraskan kepada prinsip
A Penurunan kuasa
B Penggunaan Teknologi Maklumat
C Keterlibatan
D Penguatkuasaan undang-undang yang ketat

14. Yang manakah cabaran menyediakan tadbir urus yang baik?


A. Menyediakan pembangunan modal insan.
B. Menyediakan pelan strategik yang mantap.
C. Mementingkan keuntungan optimum perkhidmatan.
D. Memenuhi transformasi perkhidmatan.

15. Antara berikut, yang manakah punca yang menjejaskan daya saing negara?
A. Karenah birokrasi
B. Penyalahgunaan kuasa
C. Kegawatan politik
D. Ketidakseragaman sistem

Bahagian B [15 markah]


128
Jawab semua soalan

16 Nyatakan tiga sebab penubuhan Malaysia. [3]

(a) …………………………………………………………………………………………..

(b) …………………………………………………………………………………………..

(c) ………………………………………………………………………………………......

17

Undang-undang pelaburan asing


Bentuk sumpah dan ikrar Cara Pindaan
Persempadanan kawasan pilihan raya Perlembagaan
Kepentingan sah kaum-kaum lain Persekutuan:
Tujuan menyamakan undang-undang Majoriti Mudah
antara dua buah negeri atau lebih
Pelaksanaan triti, perjanjian atau konvensyen antara
persekutuan dengan negara lain

Senaraikan empat perkara yang boleh dipinda di bawah cara pindaan Perlembagaan
Persekutuan Majoriti Mudah Ahli Hadir [4]

(a) …………………………………………………………………………………………..

(b) …………………………………………………………………………………………..

(c) ………………………………………………………………………………..................

(d) ………………………………………………………………………………..................

18 Terangkan empat tugas Perbendaharaan [4]

(a) …………………………………………………………………………………………..

(b) …………………………………………………………………………………………..

(c) ………………………………………………………………………………..................

(d) ………………………………………………………………………………..................

129
19 Huraikan dua kepentingan Tadbir Urus. [4]

(a) …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

(b) …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

Bahagian C[ 50markah]

Pilih dua daripada tajuk di bawah ini, dan tulis karangan yang panjangnya antara 300 hingga
350 patah perkataan.

20 Tanggungjawab mewujudkan perkhidmatan awam yang berintegriti bukan hanya perlu digalas
oleh ketua jabatan sesebuah organisasi, bahkan membabitkan pelbagai pihak lain. Bincangkan.

21 Sikap manusia bukanlah satu-satunya punca yang menyebabkan jenayah siber semakin sukar
untuk dibanteras. Usaha yang tertentu perlu dilaksanakan untuk mengatasi jenayah ini.
Bincangkan.

22 Meskipun banyak usaha telah dibuat untuk mewujudkan perpaduan kaum di negara ini, namun
terdapat pelbagai cabaran perlu dihadapi. Jelaskan.

SKEMA PEP. PERCUBAAN PAM 1,MUAR, STPM 2019


130
Bahagian A[15 markah]

1. B 6. B 11. B
2. D 7. C 12. D
3. A 8. C 13. C
4. B 9. B 14. A
5. D 10. A 15. C

Bahagian B[15 markah]


16. Nyatakan tiga sebab penubuhan Malaysia. [3]

Bil Idea
1. (Mempercepatkan proses kemerdekaan Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei) yang masih
dijajah pihak British.
2. Mengimbangi penduduk Melayu dan bumiputera dengan bukan bumiputera./ antara kaum

3. (Membawa kemajuan dan kerjasama ekonomi yang lebih pesat kepada negara anggota.)

4. (Menyekat pengaruh komunis di Singapura dan Sarawak)

17.

Undang-undang pelaburan asing


Bentuk sumpah dan ikrar
Cara Pindaan
Persempadanan kawasan pilihan raya
Kepentingan sah kaum-kaum lain Perlembagaan Persekutuan:

Tujuan menyamakan undang-undang Majoriti Mudah


antara dua buah negeri atau lebih
Pelaksanaan triti, perjanjian atau konvensyen antara
persekutuan dengan negara lain

Senaraikan empat perkara yang boleh dipinda di bawah cara pindaan Perlembagaan Persekutuan Majoriti
Mudah Ahli Hadir. [4]
Bil Idea
1. Bentuk sumpah dan ikrar

2. Persempadanan kawasan pilihan raya

3. Tujuan menyamakan undang-undang antara dua buah negeri atau lebih

131
4. Pelaksanaan triti, perjanjian atau konvensyen antara persekutuan dengan negara lain

18. Terangkan empat tugas Perbendaharaan [4]


Bil Idea
1. Merancang dasar kewangan dan belanjawan negara.

2. Menganalisis ekonomi negara dan antarabangsa

3. Mendapatkan sumber kewangan negara


4. Mengagihkan kewangan kepada agensi kerjaan

5. Merumus dan melaksakanan dasar cukai

6. Menyelia dan mengatur industri insuran

7. Menggubal dan menyediakan prosedur, prinsip, dan tatacara sistem pengurusan kewangan
dan perakaunan untuk dilaksankan oleh semua agensi kerajaan
8. Menyediakan, memantau perlaksanaan belanjawan tahunan

9. Menubuh dan menyusun semula syarikat-syarikat milik menteri kewangan yang


Diperbadankan

19. Huraikan dua kepentingan Tadbir Urus. [4]

Bil Idea Huraian


1 Memperkasa daya saing  Meningkatkan kompetensi negara di
negara/memajukan ekonomi peringkat antarabangsa
 Menaikkan nama negara peringkat
antarabangsa
2. Melahirkan modal insan berkualiti  Tenaga kerja yang berkualiti dihasilkan
 Tenaga kerja yang menitikberatkan
integriti dapat dilahirkan.
3. Menerajui transformasi  Menggalakkan pembaharuan dalam
perkhidmatan perkhidmatan
 Menjadikan perkhidmatan awam lebih
dinamik
4. Memenuhi ekspektasi stakeholder  Memenuhi harapan/kepercayaan pihak
dan pelanggan berkepentingan
 Menggalakkan pelaburan asing yang
banyak
5. Mengekalkan profesionalisme  Meningkatkan etika kerja dalam
dalam perkhidmatan perkhidmatan

132
 Menekankan budaya kerja profesional
dalam perkhidmatan

Bahagian C (50 markah)

Pilih dua daripada tajuk di bawah ini dan tulis karangan yang panjangnya antara 300 hingga
350 patah perkataan.

20 Tanggungjawab mewujudkan perkhidmatan awam yang berintegriti bukan hanya perlu


digalas oleh ketua jabatan sesebuah organisasi, bahkan membabitkan pelbagai pihak lain.
Bincangkan.

Pendahuluan
Kecemerlangan perkhidmatan awam bukan sekadar diukur dengan tercapainya sasaran kerja, tetapi
juga melibatkan aspek perkhidmatan yang bersih dan berintegriti. Oleh itu, tanggungjawab
mewujudkan perkhidmatan awam yang berintegriti memerlukan penglibatan pelbagai pihak.

Isi/Idea
Bil Idea Huraian
Pihak
1. Ketua jabatan organisasi  Pemimpin organisasi perkhidmatan awam perlu
perkhidmatan awam (idea menjadi contoh terbaik kepada semua kakitangan
wajib) dalam pengamalan prinsip integriti
 Membudayakan amalan integriti dan anti rasuah
dalam kalangan anggota perkhidmatannya
 Mengesan dan mengesahkan aduan salah laku
integriti dan memastikan tindakan susulan
sewajarnya diambil
 Melaporkan perbuatan tidak berintegriti kepada
agensi penguatkuasaan yang bertanggungjawab

2. Anggota perkhidmatan awam/  Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai murni,


Kakitangan awam/ kerajaan menjaga kerahsiaan organisasi dan bersifat telus
Pegawai awam / kerajaan semasa menjalankan tugas
 Berani mempersoalkan atau melaporkan perkara
yang menyalahi undang-undang
 Berusaha mencegah dan mnegelak perbuatan
menyalahi prinsip integriti
 Sekiranya berlaku konflik kepentingan, keutamaan
diberikan kepada kepentingan awam berbanding
kepentingan peribadi

133
3. Stake holders  Memberi sokongan padu dan kerjasama terhadap
(pihak berkepentingan) terhadap organisasi untuk memantapkan
pengamalan integriti
 Menyediakan ruang perkongsian pengalaman,
pengetahuan dan amalan terbaik untuk
mengukuhkan integriti dalam organisasi
 Meningkatkan inisiatif sedia ada organisasi bagi
mengatasi perbuatan yang melanggar integriti

4 Kerajaan  Menggubal/membentuk/mewujudkan pelbagai


dasar, polisi dan program secara berterusan bagi
* Peranan kerajaan X memastikan anggota perkhidmatan awam
mengamalkan dan menghayati nilai murni semasa
bertugas
 Bersikap tegas dalam mengenakan hukuman
terhadap anggota perkhidmatan awam yang terlibat
dalam perbuatan tidak berintegriti
 Mewujudkan Bahagian Integriti dan Tadbir Urus,
Jabatan Perdana Menteri untuk meningkatkan
integriti dan tadbir urus baik

5. Agensi Penguatkuasa  Agensi penguatkuasa menjalankan tugas dengan


telus dan amanah tanpa memilih bulu
 Menjauhi perbuatan menerima suapan untuk
melepaskan pihak yang bersalah
 Menyelesaikan kes penyelewengan kuasa dan
rasuah dengan segera
 Mengadakan pemantauan dari semasa ke semasa
untuk menangani perbuatan salah laku

6. Masyarakat  Mempunyai kesedaran tentang bahaya jenayah


rasuah dan kesannya terhadap negara
 Membantu usaha kerajaan untuk membanteras
perbuatan menyalahi prinsip integriti
 Berani tampil untuk memberi maklumat dan
membuat aduan kepada pihak berwajib tentang
anggota perkhidmatan awam yang terlibat dalam
salah laku integriti

7. Swasta  Memainkan peranan bagi mewujudkan


persekitaran yang bersih daripada aktiviti rasuah
* NGO X dan penyelewengan.
 Menyokong usaha organisasi awam untuk
meningkatkan integriti

134
 Melibatkan diri dalam program pendidikan
pencegahan rasuah dan meningkatkan tahap
integriti

Penutup

Perkhidmatan awam adalah dituntut supaya mengutamakan integriti dalam setiap tindakan yang
dilakukan. Melalui pengamalan integriti, konflik kepentingan dalam sektor awam dapat diatasi,
kuasa diagihkan secara berkesan dan pelbagai manfaat dapat dinikmati bersama.

Formasi
5+0 (1+4)

21 Sikap manusia bukanlah satu-satunya punca yang menyebabkan jenayah siber semakin sukar
untuk dibanteras. Usaha yang tertentu perlu dilaksanakan untuk mengatasi jenayah ini.
Bincangkan.

Pendahuluan

Jenayah siber semakin berleluasa pada masa sekarang sehingga sukar untuk dibanteras. Usaha
tertentu perlu dilaksanakan untuk menagani jenayah ini.

Isi/Idea
Bil Isi/Idea Huraian
Punca
1. Sikap manusia (wajib)  Berkelakuan negatif dan mencuba-cuba ilmu
komputer yang dipelajari
 Menipu untuk mendapatkan keuntungan secara
mudah khususnya bagi peniaga atas talian
 Mudah terpengaruh dan terikut-ikut dengan
perkara yang tular
 Kurang kesedaran sivik tentang kesalahan yang
mereka lakukan
2. Penjenayah sukar dikenal pasti  Identiti terlindung dan boleh dipalsukan
 Kaedah menyamar membolehkan seseorang
bertindak diluar jangkaan
 Bukti susah untuk dikumpul bagi sebarang
tuduhan dan pendakwaan
3. Pertambahan penggunaan internet  Pertambahan penggunaan internet di Malaysia
yang melebihi hampir 8 juta orang dalam tempoh
tersebut menyebabkan pertambahan kepada kes
jenayah siber yang berlaku
 Bilangan pengguna internet semakin meningkat
 Kebolehcapaian internet yang semakin tinggi
4. Kekurangan kawalan forensik  Malaysia masih kekurangan pakar forensik
komputer komputer termasuk pihak polis sendiri sedangkan
135
penjenayah siber pula kian ramai dan mahir
menggunakan teknologi canggih
5. Kepentingan ekonomi  Jaminan tiada penapisan internet (Bill Of
Guarantees) oleh Malaysia bagi membuka pintu
pelabur luar melabur dalam bidang teknologi.
 Pengguna bebas mengakses internet yang
membolehkan penjenayah terdorong melakukan
jenayah siber
 Pengguna yang tidak bertanggungjawab bertindak
mengambil kesempatan
6. Kelonggaran kuat kuasa undang-  Kekurangan tenaga dan kepakaran penguatkuasa
undang menyebabkan pesalah tidak dapat dihadapkan ke
mahkamah
 Tempoh siasatan yang lama, kes pendakwaan
tertangguh
 Akta yang sedia ada tidak dapat menangani
jenayah siber kerana teknologi pengkomputeran
yang terlalu pantas
Usaha  Pihak berkuasa membuat pemantauan di alam
7. Pemantauan yang berkesan siber agar golongan tidak bertanggungjawab
dapat dikesan
 Kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan
Multimedia (SKMM), Cyber Security Malaysia
dan Cyber Crime Bukit Aman.
 Usaha dapat membendung trend ugutan berbaur
ancaman
8. Memperkasakan penguatkuasaan  Melatih kakitangan untuk meningkatkan
kemahiran mereka dalam bidang forensik
komputer
 Forensik komputer digunakan dalam penyiasatan
dan analisis mendapatkan bukti kukuh yang
dilaksanakan penjenayah
 Bukti yang diperoleh pihak berkuasa dapat
digunakan untuk mendakwa mereka yang terlibat
9. Mengadakan kerjasama antara  Hubungan diplomatik yang baik membolehkan
negara perkongsian maklumat dan keselamatan
 Kerjasama dengan negara maju seperti Amerika
Syarikat dan Britain
 Perkongsian kepakaran bidang siber dan
komputer
 Membentuk unit pencegahan jenayah siber
10. Memberikan kesedaran / Kempen  Menerapkan pengetahuan tentang jenayah siber
kesedaran melalui penerapan awal sejak dibangku sekolah
 Penerapan melalui media massa dan media
elektronik
136
 Memberi maklumat cara-cara mengelak menjadi
mangsa jenayah siber
 Memberi pendidikan

Kesimpulan

Gejala ini perlu dibanteras kerana penyebaran maklumat tidak tepat akan menimbulkan kesan negatif
kepada kestabilan serantau dan global.

Formasi
1+2+2/ 1+1+3

22 Meskipun banyak usaha telah dibuat untuk mewujudkan perpaduan kaum di negara ini, namun
terdapat pelbagai cabaran perlu dihadapi. Jelaskan.

Pendahuluan
Perpaduan merupakan tunjang pembangunan negara. Pelbagai usaha telah dilaksanakan untuk
memantapkan semangat perpaduan dalam kalangan rakyat negara ini.

Isi/Idea
Bil Isi/Idea Huraian
Usaha Mewujudkan
Perpaduan:
1. Pendidikan  Sekolah dan institusi pendidikan berperanan melahirkan
masyarakat bersatu-padu
 Menggunakan kurikulum yang sama
 Menerapkan unsur perpaduan dalam pendidikan moral
dan sivik
 Sukatan pelajaran yang menyemai semangat patriotisme
 Persamaan dalam sistem pendidikan Negara dapat
mempercepatkan lagi perpaduan.
 Konsep sekolah satu aliran di sekolah rendah dilihat
sebagai reformasi pendidikan dalam menjayakan
perpaduan
2. Dasar-dasar Kerajaan  Perlaksanaan dasar kerajaan yang menggalakkan
perpaduan
 Perpaduan akan menjadi kenyataan sekiranya prinsip
Rukun Negara menjadi pegangan hidup
 Melalui dasar pendidikan, semua sekolah di Malaysia
menggunakan sukatan pelajaran yang sama, kurikulum
yang sama, peperiksaan yang seragam dan bahasa
137
kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama dalam
sistem pendidikan
3. Sukan  Penglibatan dalam sukan menjalin perpaduan antara
kaum.
 Dapat memupuk nilai-nilai positif
 Semangat bekerjasama dan bertoleransi tanpa mengira
kaum
4. Toleransi budaya dan agama  Negara yang mempunyai masyarakat majmuk, perlu
ditekankan sikap penerimaan dalam kalangan rakyat iaitu
seseuatu kaum menerima kaunikan budaya dan agama
kaum yang lain
 Memberi ruang kepada semua kaum untuk mengamalkan
budaya dan agama masing-masing tanpa gangguan atau
campurtangan pihak lain contoh perayaan Thaipusam
 Sebarang masalah yang wujud diselesaikan secara bijak
dan toleransi agar perpaduan terpelihara

5. Keadilan politik, ekonomi dan  Pemimpin yang memerintah hendaklah mewakili semua
sosial kaum dan bukan tertumpu hanya satu kaum
sahaja.Contoh gabungan Barisan Nasional yang
merangkumi UMNO (Melayu dan bumiputera), MCA
(Cina) dan MIC (India)
 Pengagihan kekayaan sama rata dan adil
 Menghapuskan pengenalan kaum mengikut aktiviti
ekonomi
 Pemupukan budaya antara kaum
6. Kempen perpaduan/kesedaran  Untuk menyedarkan masyarakat tentang kepentingan
perpaduan
 Media massa menyiarkan rancangan yang menekankan
kepentingan perpaduan
7. Aktiviti kemasyarakatan /  Setiap anggota msyarakat digalakkan menyertai program
komuniti anjuran pelbagai pihak
 Anggota masyarakat dapat saling berinteraksi dengan
peserta pelbagai kaum
 Saling menghormati dan memahami erti perpaduan
Cabaran
8. Kewujudan sekolah jenis  Sekolah jenis kebangsaan menggunakan bahasa ibunda
kebangsaan (Vernakular) masing-masing dan kebanyakan sekolah jenis ini
menempatkan pelajar-pelajar yang terdiri dari kaum yang
sama dalam satu sekolah
 Sistem pendidikan persekolahan yang berasingan
mengikut kaum menjurus kea rah semangat perkauman
menebal

138
9. Sikap perkauman yang  Kecenderungan masyarakat Malaysia menduduki
menebal sesuatu kawasan berdasarkan kaum.
 Contoh di Kuala Lumpur Pudu-kawasan Cina,
Brickfields – India dan Kampung Baru - Melayu
 Masyarakat sesuatu kaum tidak terdedah dengan adat-
adat dan cara hidup etnik lain.
 Perbezaan kebudayaan yang meliputi agama,
kepercayaan, adat resam dan cara hidup menghalang
kepada perpaduan
 Sikap setiap kaum yang terlalu mempertahankan budaya
mereka kerana mereka tidak dapat menerima amalan dan
kepercayaan kaum yang berbeza dengan cara hidup
mereka
10. Provokasi dari media massa  Setiap kaum didapati lebih menggemari rancangan atau
program televisyen dan radio yang menggunakan bahasa
ibunda masing-masing
 Permintaan akhbar juga mengikut komposisi penduduk
 Terdapat akhbar yang memainkan isu perkauman
 Hal ini akan menyinggung perasaan orang yang berbeza
kaum.

11. Politik berasaskan kaum  Parti politik di Malaysia kebanyakan dianggotai oleh satu
kaum sahaja
 Setiap parti bebas menyuarakan pendapat, isi hati dan
pelbagai tuntutan berteraskan kepentingan kaum masing-
masing.
 Semangat perpaduan dan integrasi diketepikan
menyebabkan semangat perkauman semakin kuat
 Dikeruhkan lagi dengan kumpulan-kumpulan yang
ekstrem memperjuangkan tuntutan dan kepentingan
kaum mereka tanpa menghiraukan sensitiviti kaum yang
lain.
 Hal ini akan menggalakkan kaum lain juga menuntut
demi perlindungan kaum mereka sehingga mencetuskan
perbalahan kaum
Kesimpulan
Perpaduan penting untuk memajukan negara setaraf dengan negara maju yang lain.
Formasi: 2+3/3+2

139
SOALAN PEP. PERCUBAAN PAM 1,
SEKOLAH TINGGI KLUANG,JOHOR , STPM 2019
BAHAGIAN A ( 15 MARKAH)

Jawab semua soalan

1.Yang manakah ciri konsep asas sebuah negara?


I Raja yang berdaulat
II Penduduk yang tetap
III Sistem ekonomi yang kukuh
IV Sistem kerajaan yang teratur
A. I dan II C. II dan IV
B. I dan III D. III dan IV

2.Yang manakah membentuk sistem pentadbiran Kerajaan Malaysia?


I Kerajaan Monarki
II Raja Berperlembagaan
III Ketertinggian Parlimen
IV Demokrasi Berparlimen
A. I dan II C. II dan IV
B. I dan III D. III dan IV

3.
“Suatu badan tidak boleh mengawal atau mengatasi badan yang lain kerana ini akan
menyebabkan kepincangan dalam sistem demokrasi

Pernyataan di atas merujuk kepada


A. Pemusatan kuasa
B. Pengasingan kuasa
C. Penyelarasan kuasa
D. Pembahagian kuasa

4. Tempoh genap lima tahun Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri bermula dari tarikh
A Pengundian dijalankan
B Penamaan calon pilihan raya
C Keputusan pilihan raya diwartakan
D Mesyuarat pertama Dewan selepas pilihan raya

5. Yang manakah kuasa perundangan Yang di-Pertuan Agong ?


A Membubarkan Parlimen
B Mengisytiharkan kekosongan kerusi Parlimen
C Memberi ucapan dalam mana-mana Majlis Parlimen
D Memecat Setiausaha Dewan Rakyat atas nasihat Yang Dipertua Dewan Rakyat

140
6. Yang manakah yang berkaitan dengan Senarai Negeri dan Senarai Persekutuan seperti yang
terdapat dalam Jadual Kesembilan Perlembagaan Persekutuan?

Senarai Persekutuan Senarai Negeri


A Biasiswa Kerajaan Tempatan
B Keselamatan dalam negeri Pertanian dan perhutanan
C Koperasi Pelancongan
D Perancangan Bandar dan desa Kebudayaan dan Sukan

7. Undang-undang hanya boleh dikuatkuasakan oleh badan eksekutif setelah

A. diluluskan oleh Dewan Rakyat


B. diisytiharkan oleh Perdana Menteri
C. diwartakan sebagai Warta Kerajaan
D. diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong

8. Yang manakah yang benar tentang ketertinggian Perlembagaan Persekutuan?

I Undang-undang yang tertinggi negara


II Undang-undang yang ada tidak boleh berlawanan dengan Perlembagaan Persekutuan
III Yang di-Pertuan Agong mempunyai kedudukan yang tertinggi dalam Perlembagaan
Persekutuan
IV Parlimen mempunyai kuasa penuh untuk membatalkan undang-undang yang
bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan

A. I dan II C. II dan IV
B. I dan III D. III dan IV

9. Yang manakah fungsi Suruhanjaya Pilihan Raya?

I Menentukan calon yang bertanding dalam pilihan raya


II Memastikan keselamatan pengundi semasa pilihan raya
III Menjalankan urusan semakan daftar pemilih pilihan raya
IV Membuat persempadanan semula bahagian-bahagian pilihan raya

A. I dan II C. II dan III


B. I dan IV D. III dan IV

10. Yang manakah ciri Perlembagaan Persekutuan?


I Tidak boleh dipinda
II Mempunyai sifat ketertinggiannya
III Mempunyai 13 Bahagian dengan 188 Perkara
IV Mengandungi undang-undang bertulis dan tidak bertulis

141
A. I dan II C. II dan IV
B. II dan III D. III dan IV

11. Yang manakah pernyataan yang benar tentang persidangan Parlimen?

A. Jarak masa antara dua persidangan boleh melebihi selang enam bulan
B. Parlimen akan bersidang semula dalam tempoh 120 hari selepas tarikh pembubaran
C.Pembentangan rang undang-undang merupakan mesyuarat penting dalam
persidangan Parlimen
D.Yang di-Pertuan Agong akan menyampaikan titah ucapan perasmian dan penutup
persidangan Parlimen

12. Yang manakah yang benar tentang Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja?

I Setiausaha Majlis Raja-Raja


II Perlantikan dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong
III Mengesahkan semua keputusan Majlis Raja-Raja dan Parlimen
IV Memegang jawatan selama diperkenankan oleh Majlis Raja-Raja

A. I dan II C. II dan III


B. I dan IV D. III dan IV

13. Yang manakah yang benar tentang fungsi Majlis Raja-Raja?

A. Mengubah sempadan negeri


B. Melantik anggota-anggota Mahkamah Khas
C. Mengumumkan pelantikan Yang di-Pertuan Agong
D. Menasihati Yang di-Pertuan Agong tentang pentadbiran negara

14.

Encik Z lahir di Persekutuan selepas bulan September 1962 dan ibunya seorang
pemastautin tetap.

Yang manakah cara Encik Z untuk mendapatkan kewarganegaraan Malaysia?

A. Kuat kuasa undang-undang


B. Percantuman wilayah
C. Pendaftaran
D. Masukan

142
15. Yang manakah langkah penyelesaian sekiranya percanggahan berlaku antara undang- undang
Persekutuan dengan undang-undang negeri?

A. Mahkamah akan meminda undang-undang tersebut


B. Keseluruhan undang-undang negeri akan dibatalkan
C. Perisytiharaan tidak sah akan dibuat di Dewan Undangan Negeri terlebih dahulu
D. Undang-undang Persekutuan akan dugunapakai dan undang-undang negeri akan
terbatal setakat mana yang bercanggah

Bahagian B[15 markah]

Jawap semua soalan.

16.

Komponen Parlimen

Yang di-Pertuan Agong Dewan Rakyat X

(i) Nyatakan dua tugas X. [2]

(a) ……………………………………………………………………………………………….

(b) ……………………………………………………………………………………………….

(ii) Berikan dua syarat untuk dilantik menjadi anggota X? [2]

(a)……………………………………………………………………………………………..

(b) …………………………………………………………………………………………………

17. Nyatakankan tiga cara pindaan dilakukan ke atas Perlembagaan Persekutuan [3]

(a) …………………………………………………………………………………………………

(b) …………………………………………………………………………………………………

(c) ………………………………………………………………………………………………….

143
18. (i) Huraikan faktor seseorang calon pilihan raya akan hilang wang depositnya dalam sesuatu
pilihan raya. [1]

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

(ii) Nyatakan tiga situasi seseorang itu tidak layak layak menjadi calon dalam mana-mana
pilihan raya di Malaysia [3]

(a) …………………………………………………………………………………………………..

(b) ………………………………………………………………………………………………….

(c) ………………………………………………………………………………………………….

19. Berikan empat perkara yang tidak boleh dilakukan oleh Yang di-Pertuan Agong (dalam
Perkara 34) iaitu sebagai Raja negerinya. [4]

(a) …………………………………………………………………………………………………..

(b) ………………………………………………………………………………………………….

(c) ………………………………………………………………………………………………….

(d) …………………………………………………………………………………………………

144
Bahagian C [50 markah]

Pilih dua daripada tajuk di bawah ini dan tulis karangan yang panjangnya antara 300 hingga
350 patah perkataan.

20.Tanggungjawab mengekalkan kedaulatan negara Malaysia bukan hanya perlu digalas pada
bahu pasukan keselamatan negara sahaja, bahkan turut melibatkan semua lapisan rakyat negara
ini. Jelaskan.

21.Penghijrahan modal insan Malaysia yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan tinggi ke
negara lain terus berlaku. Fenomena ini jika dibiarkan berterusan akan menjejaskan ekonomi
negara. Bincangkan.

22.Penyalahgunaan dadah yang kian berleluasa boleh mendatangkan kesan yang amat
membimbangkan. Namun, terdapat banyak kekangan dalam mengawal gejala ini. Bincangkan.

SKEMA PEP. PERCUBAAN PAM 1,


145
SEKOLAH TINGGI KLUANG, JOHOR, STPM 2019
BAHAGIAN A ( 15 MARKAH)

1. C 11.B
2. C 12.B
3. B 13.B
4. D 14.A
5. C 15.D
6. B
7. C
8. A
9. D
10. B

SKEMA JAWAPAN BAHAGIAN B PENGGAL 1 2018

16. (i) Nyatakan dua tugas X


(a) Membahaskan rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat
(b) Memulakan sesuatu rang undang-undang, kecuali rang undang-undang kewangan
(c) Menangguhkan rang undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Rakyat tetapi tidak
berkuasa menolaknya

(ii) Dua syarat untuk menganggotai X


(a) Warganegara Malaysia
(b)Umur tidak kurang dari 30 tahun/berumur lebih 30 tahun
(c) Waras fikiran/tidak gila/sempurna akal/siuman
(d) Bukan seorang muflis
(e) Tidak mempunyai rekod jenayah

17. (a) Majoriti mudah ahli hadir Dewan Rakyat dan Dewan negara
(b) Majoriti 2/3 keahlian kedua-dua dewan( Dewan Rakyat dan Dewan Negara)/Majlis
Parlimen
(c) Majoriti 2/3 keahlian kedua-dua Dewan Parlimen dan perkenan /persetujuan Majlis Raja-
Raja
(d) Majoriti 2/3 keahlian kedua-dua dewan Parlimen dan Perkenan Yang Dipertua Negeri
Sabah atau Sarawak

18. (i) Calon akan hilang wang deposit sekiranya gagal memperoleh 1/8 daripada jumlah undi
yang diperoleh oleh semua calon bertanding di dalam sesuatu bahagian pilihan raya
berkenaan
(ii) (a) Seseorang yang telah didapati atau diisytiharkan tidak siuman
(b) Seseorang yang telah didapati bankrap/muflis
(c) Seseorang yang memegang jawatan berkepentingan “office of profit”/berpendapatan
tetap/gaji dalam perkhidmatan awam/kerajaan
(d) Seseorang yang telah menerima /memiliki kewarganegaraan asing

146
(e)Seseorang yang gagal mengemukakan laporan perbelanjaan pilihan raya yang lalu/lepas
(f) Seseorang yang telah didapati bersalah oleh mahkamah Malaysia dan dijatuhkan
penjara untuk tempoh lebih dari 1 tahun atau denda lebih daripada RM2000 dan belum
mendapat pengampunan

19. (a) Tidak boleh menjalankan tugas-tugasnya sebagai Raja Negerinya kecuali tugas-tugasnya
sebagai Ketua Agama Islam
(b) Tidak boleh memegang apa-apa jawatan yang boleh mendatangkan apa-apa saraan
(c) Tidak boleh mengambil bahagian dengan giat dalam apa-apa perniagaan
(d) Tidak boleh tanpa persetujuan Majlis Raja-Raja meninggalkan persekutuan lebih daripada
lima belas hari kecuali atas lawatan negara ke sebuah negara yang lain/lawatan rasmi
(e) Apa-apa prosiding terhadap raja atau prosiding yang dibawa oleh raja atas sifat-sifat
peribadinya, maka kes-kes ini hendaklah di bawa ke mahkamah Khas.

SKEMA JAWAPAN BAHAGIAN C PK1 SEMESTER1 2018


20.Tanggungjawab mengekalkan kedaulatan negara Malaysia bukan hanya perlu digalas pada
bahu pasukan keselamatan negara sahaja, bahkan turut melibatkan semua lapisan rakyat negara
ini. Jelaskan.

Bil Cadangan Isi/Idea Huraian


 Dilengkapi dengan sokongan logistik, sumber tenaga manusia
1 Pasukan keselamatan terlatih dan teknologi pertahanan canggih
negara  Sentiasa bersedia menghadapi ancaman dari dalam dan luar negara
(idea wajib)  Mempunyai semangat juang yang tinggi , berani
 Sanggup berkorban untuk mempertahankan kemerdekaan dan
kedaulatan negara
 Melengkapkan diri dengan ilmu kepimpinan dan mentadbir negara
2 Barisan pemimpin dengan baik
negara  Mewujudkan kestabilan politik dalam negara
 Mengenakan tindakan tegas terhadap pihak yang menggugat
keamanan dan kedaulatan negara .
 Memperkukuh sistem pertahanan dan keselamatan negara
 Melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan dan teknologi
3 Penjawat awam / kaki semasa agar dapat mengangkat kedudukan negara sebaris dengan
tangan kerajaan negara maju
 Memiliki semangat cinta akan negara yang menebal dan tidak
membocorkan rahsia sulit negara kepada musuh negara
 Mengamalkan sikap integriti dan akauntabiliti yang tinggi
 Mengutamakan tadbir urus yang baik
 Mendahulukan kepentingan dan keselamatan negara berbanding
4 Pihak swasta agenda lain

147
 Membantu menjayakan usaha-usaha kerajaan dalam bidang
keselamatan, ekonomi dan sosial
 Menentang sebarang ketidakadilan yang berlaku
 Bekerjasama mengadakan kempen kesedaran dan program cinta
akan negara
 Menjadi contoh terbaik kepada anak-anak agar sentiasa
5 Ibu bapa/ institusi memelihara kedaulatan negara
keluarga  Menanam rasa cinta akan negara kepada anak-anak sejak kecil
 Sama-sama menghayati maksud kemerdekaan yang sebenar dan
menerapkan semangat kemerdekaan dalam jiwa setiap ahli
keluarga
 Mempunyai jati diri yang kukuh dan mengamalkan nilai-nilai
6 Generasi muda murni dalam kehidupan seharian
 Bersama-sama mencurahkan bakti, taat setia dan menjaga nama
baik negara
 Menghayati sejarah perjuangan tokoh-tokoh terdahulu
 Membantu kerajaan menyebarkan dasar-dasar dan program untuk
7 Pertubuhan Bukan mengekalkan kedaulatan negara kepada anggota masyarakat
Kerajaan (NGO)  Menganjurkan kempen dan program yang mampu memantapkan
perpaduan kaum di negara ini
 Menanamkan rasa cinta akan negara kepada seluruh rakyat negara
ini

Jawapan : 1 + 4 isi/idea

Bil Cadangan Isi/Idea Huraian


Sebab perhijrahan:  Peluang pekerjaan terbuka luas di negara lain
1 Peluang pekerjaan sesuai  Kekurangan peluang pekerjaan yang bersesuaian
dengan kelulusan menyebabkan mereka gagal mendapat pekenaan dengan
kemahiran mereka ,
 Kekurangan peluang pekerjaan yang sesuai
 Gaji yang ditawarkan di negara lain lebh tinggi berbanding di
2 Gaji/ pendapatan iebih tinggi Malaysia
 Kadar tukaran wang asing yang tinggi membolehkan mereka
mendapat gaji yang lebih tinggi dan mempunyai kuasa beli
yang lebih besar

148
 Sistem insentif, imbuhan dan suasana tempat kerja yang lebih
3 Persekitaran kerja menarik menarik
dan professional  Kebajikan pekerja dijaga untuk menarik bakal pekerja yang
berkebolehan
 Mendalami dan memantapkan kemahiran serta kepakaran
4 Meningkatkan kemahiran dan dalam bidang pekerjaan yang diceburi
kepakaran  Dapat menambah nilai kebolehan dan kualiti perkhidmatan
bagi memenuhi standard ditetapkan
Mencari pengalaman  Mahu memperoleh pengalaman berharga dalam membentuk
5 bekerja di luar negara peribadi, disiplin diri dan meningkatkan daya saing
 Berpeluang bergaul dan mencontohi pekerja mahir dari
negara
maju
 Pendedahan kepada budaya, bahasa dan corak kehidupan
yang berbeza membolehkan mereka menimba pengetahuan
dan pengalaman yang baru
Kesan:  Kerugian dari segi wang yang telah dibelanjakan untuk
6 Kerugian pelaburan membiayai pendidikan
pendidikan  Tidak dapat menggunakan segala kemahiran dan kepakaran
untuk berkhidmat di negara sendiri
 Malaysia kehilangan kepakaran untuk pembangunan negara
7 Pembangunan negara teijejas  Inovasi yang dihasilkan oleh pakar yang berhijrah akan
menguntungkan negara luar
 Pekerja yang bekerja di luar negara akan membavar cukai
8 Kerugian dari segi cukai pendapatan di negara mereka berkhidmat
pendapatan  Malaysia kehilangan pendapatan daripada rakyatnya yang
berkhidmat di negara lain
21.Penghijrahan modal insan Malaysia yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan tinggi
ke negara lain terus berlaku. Fenomena ini jika dibiarkan berterusan akan menjejaskan
ekonomi negara. Bincangkan.

Jawapan : Mana-mana 3+2 atau 2+3 isi/idea

149
22.Penyalahgunaan dadah yang kian berleluasa boleh mendatangkan kesan yang amat
membimbangkan. Namun, terdapat banyak kekangan dalam mengawal gejala ini. Bincangkan.

Pendahuluan :

Penyalahgunaan dadah yang kian berleluasa boleh mendatangkan kesan yang amat
membimbangkan seluruh masayarkat di Malaysia . Namun, terdapat banyak kekangan dalam
mengawal gejala ini daripada terus berleluasa.

Bil. Isi / Idea Huraian


Kesan yang membimbangkan

1. Menjejaskan kesihatan seseorang / -Penagih hilang selera makan


Kesihatan individu terjejas -Daya tahan penyakit yang berkurangan, lebih
mudah diserang penyakit,kancing gigi,
Hepatitis, Tibi, HIV/Aids
-Kekuatan fizikal terjejas
-Sistem saraf lumpuh ,akan membawa maut
-Hilang pertimbangan / kewarasan
-Cenderung bertindak ganas dan hilang
disiplin diri
2. Menimbulkan masalah sosial / -Mengancam ketenteraman awam dengan
Meningkatkan gejala sosial kejadian jenayah seperti rompakan dan
pembunuhan.
-Perpaduan, pembangunan dan kemajuan
masyarakat boleh terjejas akibat penglibatan
remaja dan belia dengan dadah.
-Persengketaan dan perselisihan antara
masyarakat berlaku akibat penglibatan
anggota masyarakat dengan dadah.
-Penyakit AIDS merebak melalui perkongsian
jarum suntikan / pelacuran
3. Menjejaskan ekonomi negara / -Produktiviti kerja penagih merosot
Ekonomi negara terjejas -Kehilangan pekerja yang produktif
-Kerugian menyebabkan pembangunan
negara terjejas
-Kerajaan terpaksa menanggung kos
pembinaan pusat pemulihan
-Kos rawatan pengurusan pusat
4. Menjejaskan imej negara / Imej -Dianggap sebagai pusat transit dadah
negara terjejas atau buruk -Tidak selamat untuk dilawati
-Penguatkuasaan undang-undang yang lemah
-Mencacatkan pemandangan, terdapat
golongan penagih yang bergelandangan

150
5. Menjejaskan nama baik keluarga / -Membebankan keluarga penagih kerana
Nama baik keluarga terjejas atau menghabiskan masa, tenaga dan wang yang
buruk banyak untuk merawatnya.
- Keluarga penagih menjadi tidak aman
-Anak-anak terbiar terjejas
-Rumah tangga menjadi porak peranda.
-Berlaku perceraian dan keganasan rumah
tangga dalam kalangan anggota keluarga.

Kekangan untuk mengawal


penyalahgunaan dadah

5. Kelemahan penguatkuasaan -Malaysia tempat transit dadah sebelum ke


undang-undang tempat lain
-Pihak berkuasa kurang logistik dan tenaga
dalam melakukan serbuan berterusan
-Amalan rasuah dalam kalangan pegawai
penguatkuasa
6. Kelemahan individu sendiri -Tidak mengambil peduli tentang mudarat
dadah
-Jalan pintas mengatasi tekanan / masalah
-Tiada usaha / inisiatf memperbaiki diri
-Kurang pengetahuan / mudah tertipu
7. Sikap tidak peduli masyarakat -Individualistik dan materialistik
/ sokongan masyarakat -Tidak melaporkan kegiatan penagihan dadah
yang rendah -Kurangnya nilai kemasyarakatan / semangat
kejiranan
8. Mudah mendapat bekalan dadah -Kedudukan Malaysia berhampiran dengan
kawasan pengeluaran dadah “Segi Tiga
Dadah”
-Kawasan perairan Malaysia yang panjang
dan sukar dikawal
-Banyak laluan tikus di kawasan sempadan
Malaysia-Thailand
9. Keupayaan sindiket dadah / -Rangkaian sindiket dadah antarabangsa
Kemampuan sindiket dadah menjadikan Malaysia antara transit dalam
proses penghantaran dan pemindahan dadah.
-Penangkapan warga negara asing spt Iran
dan juga pelbagai negara membuktikan
wujudnya aktiviti ini. Begitu juga dengan
tumpasnya keldai dadah rakyat negara ini di
luar negara
-Aktiviti membawa masuk dadah dalam
kuantiti yang besar ini, jika gagal ditangani
akan meningkatkan jumlah pengedaran dadah
dalam negara ini.
151
-Menjadi halangan kepada negara dalam
usaha memerangi najis dadah.

10. Taktik pengedar dadah yang -Pelbagai taktik digunakan oleh pengedar
sentiasa berubah dadah dan taktik yang sering berubah-ubah
menjadi halangan kepada pihak keselamatan
untuk membanteras kegiatan.
-Sebagai contoh, taktik menyeludup dadah
dengan menelan dadah yang diseludup
dilakukan oleh warga asing dari pelbagai
negara yang memasuki negara ini.
-Pengedar dadah turut menggunakan taktik
memproses dadah dalam negeri sebelum
diedarkan dalam pelbagai bentuk dan cara

Kesimpulannya, kegiatan penyalahgunaan dadah dalam kalangan rakyat di Malaysia, memberi


kesan yang buruk kepada individu, masyarakat dan negara. Oleh itu, peranan daripada semua
pihak iaitu ahli keluarga, masyarakat dan kerajaan dapat mengatasi kegiatan ini yang tidak
berguna ini.

Jawapan : (3 +2) / (2 + 3)

152
SOALAN PEP. PERCUBAAN PAM 1, SMK LEDANG, JOHOR,
STPM 2019
BAHAGIAN A
[15 markah]
Jawab semua soalan.
1. Yang manakah menerangkan konsep pembahagian kuasa?
A. Mengutamakan pembahagian kuasa dalam sistem pentadbiran kerajaan secara jelas
B. Setiap badan yang terdapat dalam sistem kerajaan melaksanakan tanggungjawab secara
berasingan
C. Badan perundangan persekutuan melaksanakan tanggungjawab yang berlainan dengan
badan perundangan negeri
D. Setiap peringkat kerajaan melaksanakan tanggungjawab berasaskan senarai kuasa yang
diperuntukkan perlembagaan

2. Yang manakah merupakan simbol kedaulatan negara Malaysia


A. Parlimen
B. Perlembagaan
C. Lagu Kebangsaan
D. Pengasingan Kuasa

3. Yang manakah benar mengenai konsep ketertinggian perlembagaan?


I Perlembagaan tidak boleh dipinda melainkan dengan kebenaran Parlimen
II Kuasa Yang di-Pertuan Agong adalah berasaskan kepada perlembagaan
III Perlembagaan merupakan rang undang-undang yang hanya boleh digubal dengan
perkenan Majlis Raja-raja
IV Rang undang-undang yang digubal akan terbatal dengan sendirinya setakat yang
bercanggah dengan perlembagaan
A. I dan II
B. I dan III
C. II dan IV
D. III dan IV

Pindaan perlembagaan dalam perkara tertentu mestilah terlebih dahulu


memerlukan persetujuan Majlis Raja-raja sebelum dibawa ke Parlimen

4. Maklumat di atas berkaitan dengan perkara


A. Bahasa Melayu
B. Kabinet Persekutuan
C. Persempadanan pilihanraya
D. Peraturan Pilihanraya

5. Yang manakah pernyataan yang benar tentang Ketua Audit Negara?


A. Pelantikannya dibuat oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam
153
B. Boleh dipecat oleh Yang di-Pertuan Agong melalui syor tribunal
C. Bertanggungjawab kepada Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara
D. Hanya melaksanakan pengauditan akaun Kerajaan Persekutuan
6. Yang manakah asas pemberian peruntukan Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri?
I Keluasan negeri
II Hasil pendapatan negeri
III Panjang jalan raya di negeri
IV Bilangan penduduk dalam negeri
A. I dan II
B. I dan III
C. II dan IV
D. III dan IV

7. Yang manakah perlu diberi penekanan oleh organisasi bagi meningkatkan kecekapan
pelaksanaan sesuatu program?
I Proses kerja
II Bilangan tenaga kerja
III Peraturan pelaksanaan
IV Sumber kos pengurusan
A. I dan III
B. I dan IV
C. II dan III
D. II dan IV

8. Yang manakah benar tentang pihak berkepentingan “stakeholder” dalam pentadbiran awam?
A. Seorang kerani akaun pihak berkuasa tempatan menguruskan fail kewangan
B. Seorang pegawai jabatan menghadiri majlis keraian persaraan Ketua Jabatannya
C. Seorang ibu membawa anaknya untuk urusan permohonan kad pengenalan di Jabatan
Pendafatran Negara
D. Seorang pemandu Jabatan Kesihatan membawa kenderaan ke bengkel untuk
penyelenggaraan kenderaan jabatannya

9. Yang manakah kesan pengurangan kerenah birokrasi dalam urusan kaunter di pejabat
kerajaan?
A. Tahap kepuasan pelanggan meningkat
B. Jumlah pegawai kaunter bertambah
C. Waktu berurusan di kaunter disingkatkan
D. Keselesaan di kaunter perkhidmatan semakin baik

10. Antara berikut yang manakah benar tentang Senarai Bersama dalam Jadual Kesembilan
Perlembagaan Persekutuan
I Biasiswa
II Pendidikan
III Perlindungan binatang dan burung liar
IV Perlindungan penyu dan penangkapan ikan sungai
A. I dan II

154
B. I dan III
C. II dan IV
D. III dan IV

11. Yang manakah benar tentang hak kebebasan seseorang


A. Setiap tahanan mempunyai hak untuk mendapatkan habeas corpus
B. Seseorang yang ditahan tidak semestinya tidak perlu diberitahu sebab penahanannya
C. Setiap tangkapan oleh pihak yang bertanggungjawab mesti dengan waran mahkamah
D. Seseorang yang dibebaskan daripada pertuduhan tidak boleh didakwa lagi atas tuduhan
yang sama

12. Pihak Berkuasa Tempatan boleh mengeluarkan denda terhadap


A. pemilik kereta yang gagal membayar cukai jalan
B. pengusaha kosmetik yang menyalahgunakan sijil Halal JAKIM
C. pengusaha restoran yang tidak menjaga kebersihan premisnya
D. penduduk yang membuat penyambungan elektrik secara haram

13. Yang manakah majlis yang ditubuhkan untuk tujuan penyelarasan antara Kementerian
Persekutuan dengan kementerian-kementerian?
I Majlis Keselamatan Negara
II Majlis Angkatan Tentera
III Majlis Tanah Negara
IV Majlis Perancang Negara
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

14.
 Mengatasi masalah kegawatan ekonomi Negara dalam tempoh jangka masa
pendek
 Mengukuhkan ekonomi Negara
 Dipengerusi oleh Perdana Menteri

Badan yang terlibat dalam perkara di atas ialah


A. Majlis Perancang Negara
B. Majlis Tindakan Ekonomi Negara
C. Majlis Pembangunan Negara
D. Majlis Perundangan Ekonomi Negara

15. Ketirisan maklumat dalam organisasi perkhidmatan awam boleh dielakkan dengan cara
A. melebarkan jurang komunikasi antara kakitangan
B. penggunaan sumber yang ekonomik
C. prosedur kerja yang lebih kompleks
D. meningkatkan kemampuan komunikasi penjawat awam

155
BAHAGIAN B
[ 15 markah]

Jawab semua soalan


16. Jelaskan 2 kuasa dan tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong untuk melantik;

i)_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

ii)________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(4 markah)

17. a) Senaraikan 2 kes Mahkamah Syariah yang boleh dikelaskan sebagai kes sivil
i)________________________________________________________________________
ii)_______________________________________________________________________
(2 markah)

b) Huraikan maksud Kuasa Baki Perundangan


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(2 markah)

18.
X

Perbadanan Awam Ditubuhkan di bawah Akta Parlimen

a) Nyatakan tiga ciri X


i)_______________________________________________________________________
ii)_______________________________________________________________________
iii)_______________________________________________________________________
(3 markah)

19. Terangkan dua fungsi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam


i)______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
ii)______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(4 markah)

156
BAHAGIAN C
[50 Markah]

Pilih dua daripada tajuk di bawah ini, dan tulis karangan yang panjangnya antara 300 hingga
350 patah perkataan.

20. Globalisasi merupakan salah satu cabaran yang perlu dihadapi dalam tadbir urus yang baik.
Jelaskan impak globalisasi dalam tadbir urus yang baik.

21. Selain serangan wabak penyakit, wujud pelbagai cabaran dalam usaha memajukan sektor
perlancongan. Oleh sebab itu, pelbagai langkah terus dilakukan bagi memesatkan lagi kemajuan
sektor ini. Bincangkan.

22. Pada masa kini, ramai golongan remaja kurang menghayati erti kemerdekaan. Hal ini mesti
diatasi supaya generasi hari ini sedar akan peranan mereka. Ulaskan.

=KERTAS SOALAN TAMAT=

157
SKEMA PEP. PERCUBAAN PAM 1, SMK LEDANG, JOHOR, STPM 2019
BAHAGIAN A [15 markah]

1. =A= =B= =C= =D=

2. =A= =B= =C= =D=

3. =A= =B= =C= =D=

4. =A= =B= =C= =D=

5. =A= =B= =C= =D=

6. =A= =B= =C= =D=

7. =A= =B= =C= =D=

8. =A= =B= =C= =D=

9. =A= =B= =C= =D=

10. =A= =B= =C= =D=

11. =A= =B= =C= =D=

12. =A= =B= =C= =D=

13. =A= =B= =C= =D=

14. =A= =B= =C= =D=

15. =A= =B= =C= =D=

158
BAHAGIAN B
[ 15 markah]

Jawab semua soalan

16. Jelaskan 2 kuasa dan tanggungjawab Yang di-Pertuan Agong untuk melantik;
i) melantik Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan/Presiden Mahkamah Rayuan/
Hakim Mahkamah Tinggi di Malaya/ Hakim Besar Mahkamah Tinggi di Sabah dan
Sarawak / Hakim mahkamah Agung/ Hakim Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi
(1m) atas nasihat Perdana Menteri setelah berunding dengan Majlis Raja-raja (1m)

ii) Melantik mana-mana orang yang layak dilantik sebagai Hakim Mahkmah Tinggi untuk
menjadi Pesuruhjaya Kehakiman (1m) atas nasihat Perdana Menteri selepas berunding
dengan Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan (1m)

iii) melantik dua orang senator untuk Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan seorang untuk
Wilayah Persekutuan Labuan dan Putrajaya (1m) serta melantik 40 orang senator yang lain
(1m)

iv) melantik Ketua Audit Negara (1m) atas nasihat Perdana Menteri selepas berunding dengan
Majlis Raja-raja (1m)

v) melantik Suruhanjaya (1m) selepas berunding dengan Majlis Raja-raja (1m)

Pilih mana-mana 2 jawapan (4 markah)

17. a) Senaraikan 2 kes Mahkamah Syariah yang boleh dikelaskan sebagai kes sivil

i) Kes-kes yang berkaitan dengan perhubungan antara suami isteri seperti Pertunangan /
Perkahwinan / rujuk /penceraian/ pembubaran perkahwinan/ nusyuk (1m)

ii) Kes berkaitan dengan nafkah untuk orang-orang tanggungan / penjagaan budak- budak
/ pembahagian atau tuntutan harta sepencarian (1m)

iii) Kes berkaitan dengan wasiat seperti pembahagian dan pewarisan harta berwasiat atau tidak
berwasiat (1m)
Pilih mana-mana 2 jawapan (2 markah)

b) Huraikan maksud Kuasa Baki Perundangan

- Badan perundangan sesuatu negeri berkuasa membuat undang-undang mengenai apa-


apa perkara yang tidak disebut satu persatu dalam mana-mana Senarai (1m) yang
dinyatakan dalam Jadual Kesembilan (1m)

159
(2 markah)

18.
X

Perbadanan Awam Ditubuhkan di bawah Akta Parlimen

a) Nyatakan tiga ciri X


i) Dikawal oleh menteri secara langsung (1m)
ii) Belanjawan dan rancangan pembangunan dikawal oleh agensi pusat (1m)
iii) Semua kakitangan merupakan kakitangan awam yang dilantik oleh Jabatan
Perkhidmatan awam (1m)
iv) Membolehkan kerajaan mengambil bahagian dalam bidang sosioekonomi dengan lebih
efektif (1m)
v) Ketua eksekutif bergelar Pengarah (1m)
vi) boleh menubuhkan anak syarikat (1m)

Pilih mana-mana 3 jawapan (3 markah)

19. Terangkan dua fungsi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam

i) Mengurus pelantikan anggota Perkhidmatan Awam (1m) secara tetap, sementara, kontrak,
tukar sementara dan pinjaman ( 1m)

ii) Mengesahkan anggota Perkhidmatan Awam dalam perkhidmatan(1m), melanjutkan


tempoh percubaan/ mengembalikan kakitangan ke jawatan asalnya/ menamatkan
perkhidmatan kerana gagal disahkan dalam jawatan (1m)

iii) Mengurus pemberian taraf berpencen (1m) kepada Anggota Perkhidmatan Awam (1m)

iv) menukar skim tetap anggota Perkhidmatan Awam dari satu skim perkhidmatan ke satu skim
perkhidmatan yang lain (1m) dan dari satu perkhidmatan ke satu perkhidmatan yang lain
untuk skim perkhidmatan yang sama (1m)

v) mengurus kenaikan pangkat (1m) Anggota Perkhidmatan Awam (1m)

vi) Mengenakan tindakan tatatertib dengan tujuan membuang kerja (1m) atau menurunkan
pangkat (1m)

Pilih mana-mana 2 jawapan (4 markah)

160
BAHAGIAN C
[50 Markah]

Pilih dua daripada tajuk di bawah ini, dan tulis karangan yang panjangnya antara 300 hingga
350 patah perkataan.

20. Globalisasi merupakan salah satu cabaran yang perlu dihadapi dalam tadbir urus yang baik.
Jelaskan impak globalisasi dalam tadbir urus yang baik.

Format : 5 + 0

Impak Positif Globalisasi Huraian


1. Politik – Hubungan semakin erat -Hubungan yang baik akan memberi impak yang baik
antara Malaysia dengan Negara lain dalam bidang-bidang utama seperti ekonomi dan social
- sebagai contoh, hubungan yang baik antara Malaysia
dengan Jepun memberi impak kemasukan pelaburan
yang tinggi daripada Negara berkenaan
2. Sosial- Mudah bertukar -Sistem pendidikan akan terus berkembang maju
maklumat yang berguna dengan adanya jaluran internet
-Pendidikan jarak jauh dapat dilaksanakan dengan
berkesan sama ada dalam negeri mahupun luar Negara
-Pendidikan bertaraf dunia dapat diwujudkan di
Malaysia selaras dengan era globalisasi.
-Rakyat Malaysia juga terdedah dengan pelbagai
maklumat berguna serta dapat berinteraksi dengan
penduduk seluruh dunia di samping bertukar-tukar
pendapat
3. Ekonomi- Meningkatkan -Perdagangan bebas dapat diwujudkan dan
pelaburan dan perdagangan menggalakkan peluasan pasaran, pindahan teknologi
serta berlaku persaingan yang sihat
-Aliran tenaga buruh mahir dan separa mahir boleh
menjadi pemangkin kepada kemajuan Negara
-Syarikat multinasional Malaysia juga boleh
meningkatkan pelaburan mereka ke seluruh dunia
seperti PETRONAS, Syarikat Telekom dan sebagainya
4. Teknologi- pemindahan -Pemindahan teknologi dapat membantu mempercepat
teknologi kemajuan Malaysia dalam pelbagai bidang
-Teknologi baru seperti teknologi pengautomasian,
teknologi nano, satelit akan mendominasi kehidupan
manusia pada masa akan datang
Impak Negatif
1. Politik- Keselamatan Negara -Berlakunya pengintipan untuk mendapatkan maklumat
kurang terjamin oleh Negara-negara maju terhadap musuh mereka

161
-Malah penggodaman boleh berlaku dalam system
pertahanan Negara untuk mencari kelemahan dan
kekuatan sesebuah Negara
-Campur tangan puak-puak yang berkepentingan dalam
memiliki sesebuah kerajaan dengan cara memberi
bantuan senjata atau latihan ketenteraan
2. Sosial- penyebaran budaya yang -gejala social seperti bersekududukan, pengamalan seks
negatif bebas dari budaya barat akan melahirkan remaja yang
rosak akhlak
-Peminggiran bahasa Melayu sebagai bahasa
kebangsaan kerana memberi keutamaan kepada bahasa
inggeris khususnya dalam pendidikan
-budaya hedonism dan hiburan yang menonjolkan
budaya barat akan memberi kesan kepada budaya
tempatan seperti lagu-lagu lucah, pakaian yang
mencolok mata dan lain-lain
3. Ekonomi – Ancaman kepada -Penghakisan dasar perlindungan produk tempatan iaitu
produk tempatan berdasarkan perdagangan terbuka, produk tempatan
terpaksa bersaing dengan produk luar.
-penguasaan syarikat multinasional menyebabkan
syarikat-syarikat kecil terpaksa ditutup kerana tidak
mampu bersaing
-malah ini juga akan menjadi ancaman terhadap
industry kecil dan sederhana serta perkhidmatan
tempatan
-kesukaran untuk mengawal modal asing
mengakibatkan penghakisan kedaulatan ekonomi
negara
4. Teknologi – penyalahgunaan -Penyalahgunaan teknologi akan membahayakan
teknologi manusia seperti teknologi senjata nuclear atau
kebocoran tenaga nuklear
-teknologi pembuatan senjata-senjata moden telah
banyak memusnahkan kehidupan manusia
-pengintipan yang dilakukan oleh Negara maju melalui
satelit boleh menggugat keselamatan negara

21. Selain serangan wabak penyakit, wujud pelbagai cabaran dalam usaha memajukan sektor
perlancongan. Oleh sebab itu, pelbagai langkah terus dilakukan bagi memesatkan lagi kemajuan
sektor ini. Bincangkan.
Format : 1 + 2 + 2
Cabaran memajukan pelancongan
1. Serangan wabak penyakit (wajib) -Serangan wabak penyakit seperti H5N1, SARS, dan
H1N1 antara wabak yang disebarkan melalui peredaran
udara atau pernafasan

162
-penularan wabak ini menyebabkan pelancong takut
untuk berada di kawasan yang menjadi tumpuan ramai
seperti di lapangan terbang
-Risiko jangkitan penyakit berjangkit amat tinggi
apabila berada di tempat berkenaan
-Hal ini sudah tentu mengurangkan aliran masuk
pelancong ke Negara-negara yang berisiko wabak
terbabit
2. Demonstrasi jalanan -Demostrasi jalanan memberi imej buruk kepada
Negara sehingga mendatangkan kebimbangan dari segi
keselamatan dan keselesaan apabila rakyat asing berada
dalam Negara Malaysia.
-Media luar pula memberikan gambaran buruk sehingga
menimbulkan kebimbangan pelancong
-Malah kelancaran trafik di kawasan ibu kota juga turut
terjejas menimbulkan keadaan kurang selesa kepada
pelancong luar mahupun dalam.
Situasi ini menjadi cabaran kepada kemajuan
pelancongan negara
3. Kemelesetan ekonomi dunia -kemelesetan ekonomi sesebuah Negara seperti
Amerika Syarikat telah mempengaruhi kehadiran
pelancong dari Negara berkenaan.
-Kuasa beli Negara yang menghadapi kemelesetan
ekonomi akan menyebabkan masyarakat Negara
berkenaan lebih selesa berada di Negara sendiri
-Hal ini menjadi cabaran besar kepada Negara untuk
meningkatkan kehadiran pelancong khususnya
pelancong dari luar negara
4. Keadaan cuaca -Masalah cuaca seperti jerebu yang melanda sesebuah
Negara akan menjejaskan aliran trafik udara.
-Kualiti udara yang tidak sihat mewujudkan persepsi
negative dalam kalangan pelancong.
-Hujan yang tiada henti juga membawa risiko kepada
pelancong khususnya pelancong ke pulau-pulau. Hal
ini sudah semestinya mengugat kebimbangan
keselamatan .
-sebagai contoh ketika banjir besar pada tahun 2016
mengakibatkan pelacong di hutan Negara terkandas.
5. Keadaan politik Negara jiran -Demonstrasi jalanan yang berlaku di Thailand telah
mengganggu perjalanan pelancong termasuk pelacong
yang ingin ke Malaysia.
-Serangan bom di hotel Indonesia turut menyekat
kehadiran pelancong luar yang pergi secara pakej ke
beberapa buah Negara di ASEAN termasuk Malaysia
-Keadaan politik juga dikaitkan dengan isu keganasan
yang menyebabkan kerajaan esebuah Negara memberi

163
amaran kepada penduduknya agar tidak melawati
Negara-negara yang berisiko serta Negara
persekitaranny
-Hal ini menimbulkan tempias kepada Malaysia.
Usaha kerajaan
1. melonggarkan syarat kemasukan -Pemberian visa selepas ketibaan pelancong dapat
memudahkan proses kemasukan pelancong. Hal ini
akan meningkatkan kehadiran pelancong ke Malaysia
-Pas lawatan social ditawarkan kepada pelancong bagi
tempoh lawatan yang singkat juga akan menarik
kemasukan pelancong luar.
-Proses yang cepat dan mudah dapat menarik pelancong
untuk masuk ke Malaysia
2. Mengadakan pelbagai festival -Festival makanan dan jualan produk Malaysia di luar
Negara menjadi agenda dalam calendar pelancongan
Negara
-Festival Kuala Lumpur yang menonjolkan unsur
kebudayaan pelbagai kaum dianjurkan menerusi
kolaborasi Kementerian Pelancongan dengan
Kebudayaan
-Festival-festival lain seperti Rumah Terbuka, Muzik
Alam yang termaktub dalam calendar pelancongan
menawarkan pakej yang boleh menjadi tarikan
pelancong luar ke Malaysia
3. Mempelbagaikan konsep -Pelancongan berasaskan kesihatan, sukan boleh
pelancongan meningkatkan keupayaan Negara menawarkan lebih
banyak pakej kepada pelancong
-Pelancongan berasaskan alam semula jadi
meningkatkan usaha Negara memelihara dan
mengekalkan warisan alam
-Pakej melacong sambil menguruskan perniagaan
menempatkan Negara sebagai destinasi pelancongan
yang istimewa
4. Mewujudkan Kementerian yang -Kewujudannya membolehkan kerajaan lebih fokus
khusus – Kementerian Pelancongan terhadap cara dan kemudahan yang perlu diadakan
untuk menarik kehadiran dan meningkatkan keselesaan
pelancong
-bertanggungjawab mencadangkan dan melaksanakan
pelbagai kemudahan untuk meningkatkan kehadiran
pelancong
-Sebagai contoh kemudahan informasi dengan
mewujudkan kiosk informasi serta polis pelancongan.
-Usaha memajukan insdustri pelancongan Negara dapat
diselaraskan dan rintangan yang wujud dapat
diminimumkan.

164
22. Pada masa kini, ramai golongan remaja kurang menghayati erti kemerdekaan. Hal ini mesti
diatasi supaya generasi hari ini sedar akan peranan mereka. Ulaskan.
Format : 2 + 3

Faktor kurang penghayatana Huraian


1. Pengetahuan sejarah terbatas - Golongan remaja tidak mengetahui, tidak memahami
dan tidak menghayati latar belakang sejarah
- Tidak berminat tentang mata pelajaran sejarah
- pengetahuan tentang sejarah amat lemah
- sengaja tidak mahu mempelajari dan menghayati
sejarah
2. Hidup dalam zaman kemewahan - Remaja hidup dalam Negara yang sudah mewah
- Hanya memikirkan cara mendapat dan mengekalkan
kemewahan
- Tidak pernah hidup zaman kesusahan atau
peperangan, catuan makanan
- Lahir ketika semua kemudahan telah mencukupi
3. Tidak menghargai jasa pejuang - Remaja sengaja tidak mahu menghargai sumbangan
pemimpin yang terdahulu yang sanggup menggadai
nyawa untuk erti kemerdekaan
- Tidak pernah memikirkan sumbangan pasukan
pertahanan yang menjaga kedaulatan Negara
- Tidak pernah menghargai susah payah tokoh
kemerdekaan seperti Kanang Anak Langkau, Datuk
Bahaman dan lain-lain
Terpengaruh pemikiran politik luar -Remaja di Institusi pengajian tinggi terpengaruh
dengan aliran politik luar
-terikut-ikut dengan konsep demokrasi yang tidak
sesuai dengan budaya atau iklim politik Negara
-Suka bertindak keterlaluan untuk mencapai demokrasi
-Suka bermain dan mengungkit isu-isu sensitif
5. Kurangnya pendidikan agama -Sanggup melakukan perbuatan yang boleh menjejaskan
dan moral imej Negara
-terlalu terikut-ikut dengan hiburan dan keseronokan
semata-mata
-memburukkan Negara mengikut laman sesawang
tertentu
Langkah Huraian
165
1. Meningkatkan penghayatan erti -Pihak kerajaan melalui Jabatan Perpaduan Negara,
kemerdekaan Persatuan Sejarah Malaysia, Muzium boleh
mengadakan pemeran
-Pameran disertai dengan pertandingan dan hadiah
supaya penyertaan besar
-Badan penyiaran seperti TV3, RTM perlu menyiarkan
dokumentari dan lagu-lagu berkaitan kemerdekaan
2. Pendidikan melalui teladan -Ibu bapa perlu memberi contoh teladan yang baik
-Ibu bapa perlu beri ilmu pengetahuan tentang sejarah
kemerdekaan
-sebagai contoh; menggalakkan pengibaran jalur
gemilang pada hari-hari tertentu seperti Hari
Kemerdekaan, Hari Malaysia dan Hari Pahlawan
-Ibu bapa membawa anak-anak bersama-sama ke
Sambutan Hari Kemerdekaan
3. Pendidikan formal di sekolah dan Pengajaran dan pembelajaran sejarah sebagai mata
pusat pendidikan pelajaran wajib
-pelaksanaan Penilaian Berasaskan Sekolah dalam mata
pelajaran Sejarah boleh membantu ke arah penghayatan
erti kemerdekaan
-Peringkat tingkatan enam dan university,didedahkan
dengan pembelajaran kenegaraan Malaysia
-Pelajar-pelajar di sekolah boleh mengadakan sambutan
Hari Kemerdekaan menerusi aktiviti kokurikulum
4. memperkasa penguatkuasaan -merupakan langkah terakhir untuk mendisiplinkan
undang-undang remaja
- Remaja yang bertindak mengancam keselamatan perlu
dikenakan tindakan undang-undang
-Tujuan mengekang golongan tertentu yang
memperalatkan golongan remaja yang memnuhi agenda
tertentu
-Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Akta Hasutan boleh
digunakan

 Jika ada isi yang bersesuaian, boleh diterima sebagai isi jawapan
 Semua jawapan adalah merujuk buku LP.

=KERTAS SOALAN TAMAT=

166
SOALAN PEP. PERCUBAAN PAM 1 ,SMKTKB, JOHOR, STPM 2019
Bahagian A [15 Markah ]

Jawab semua soalan.


1. Ciri asas bagi sebuah negara adalah mempunyai
A sempadan yang dapat dikawal dengan cekap
B penduduk yang berbilang kaum dan hidup dengan harmoni
C bendera yang dikenali di seluruh dunia
D pejabat kedutaan di negara asing

2. Yang manakah padanan yang benar dalam jadual di bawah


Senarai Persekutuan Senarai Bersama
A Perdagangan dan perusahaan Kastam tempatan
B Kewarganegaraan Hari Kelepasan Am Negeri
C Kesihatan awam dan kebersihan Siasatan negeri
D Pelajaran Perumahan

3. Dengan cara apakah isteri seorang warganegara Malaysia atau anak berumur 15 tahun yang
salah seorang ibu atau bapanya warganegara Malaysia dapat memperoleh
kewarganegaraan Malaysia?
A. Kuat kuasa undang-undang C. Kemasukan
B. Pendaftaran D. Pencantuman wilayah

4. Antara berikut yang manakah benar tentang Doktrin Pengasingan Kuasa di Malaysia?
I Mengutamakan kuasa relatif antara badan perundangan, eksekutif dan kehakiman
II Badan perundangan, kehakiman dan eksekutif mempunyai kuasa dan peranan yang
sama
III Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa tertinggi kepada badan perundangan,
kehakiman dan eksekutif
IV Badan perundangan, eksekutif dan kehakiman melaksanakan peranan masing-masing
tanpa sebarang pertindihan

A I dan II C II dan IV
B I dan III D III dan IV

5. Kuasa pengampunan Yang Di-Pertuan Agong merangkum pesalah-pesalah yang berikut


kecuali
A. Orang yang didapati bersalah oleh Mahkamah Tentera
B. Orang yang didapati bersalah oleh Mahkamah Tinggi di Melaka dan Pulau Pinang

167
C. Orang yang didapati bersalah oleh Mahkamah Awam di Wilayah-wilayah Persekutuan
Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya.
D. Orang yang didapati bersalah oleh Mahkamah Syariah di Melaka, Pulau Pinang dan
Wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya

6. Keahlian badan-badan manakah yang bergantung secara langsung kepada keputusan sesuatu
pilihan raya?
I Ahli Kabinet A. I dan II
II Ahli Dewan Rakyat B. I dan III
III Ahli Dewan Negara C. II dan IV
IV Ahli Dewan Undangan Negeri D. III dan IV

7. Antara berikut yang manakah memerlukan pilihan raya kecil diadakan?


I Seorang Ahli Dewan Negara meninggal dunia
II Seorang ahli Dewan Rakyat dituduh di Mahkamah Syariah atas kesalahan khalwat
III Seorang Ahli Dewan Undangan Negeri diisytiharkan muflis setelah setahun menjadi
ahli
IV Seorang Menteri Besar dijatuhkan hukuman penjara dua tahun enam bulan oleh
Mahkamah Tinggi
A. I dan II C. II dan IV
B. I dan III D. III dan IV

8. Antara berikut yang manakah perbezaan bidang kuasa Mahkamah Persekutuan dengan
mahkamah lain ?
A Mendengar bidang kuasa sivil dan jenayah mahkamah di bawahnya
B Menyelesaikan kekeliruan yang berkaitan dengan soal perlembagaan
C Menyelesaikan pertikaian antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri
D Mempunyai kuasa menyemak keputusan yang dibuat oleh mahkamah di bawahnya

9. Antara padanan yang berikut, yang manakah benar tentang badan berkanun dan badan tidak
berkanun
Badan Berkanun Badan Tidak Berkanun
I Ditubuhkan di bawah Akta Parlimen atau Ditubuhkan di bawah Akta
Enakmen Dewan Undangan Negeri Syarikat
II Pegawai Perkhidmatan awam boleh Pegawai Perkhidmatan awam
dipinjam tidak boleh dipinjam
III Anggaran belanjawan tahunan tertakhluk Anggaran belanjawan tahunan
kepada kawalan agensi pusat tertakhluk kepada kawalan agensi
pusat
IV Tidak boleh menubuhkan anak syarikat Boleh menubuhkan anak syarikat
A. I dan II C. II dan III
B. I dan III D. II dan IV

10. Yang manakah antara yang berikut menghadiri Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ?
I Semua ahli Dewan Undangan Negeri A. I dan II
168
II Setiausaha Kerajaan Negeri B. I dan III
III Pegawai Kerajaan Negeri C. II dan III
IV Yang Dipertua Negeri D. II dan IV

11.
 Menyelaras dasar pinjaman luar
 Mentadbir peraturan pinjaman kerajaan negeri
 Meluluskan pinjaman perumahan kakitangan kerajaan
Pernyataan di atas merujuk kepada peranan
A. Bank Negara Malaysia C. Perbendaharaan Negara
B. Kementerian Kewangan D. Unit Perancang Ekonomi

12. Antara berikut yang manakah tujuan utama kerajaan tempatan diwujudkan ?
A Menjaga kebersihan kawasan sekitar
B Meningkatkan pendapatan melalui kutipan cukai pintu dan cukai yang lain
C Menjamin Indah Water Konsortium menjalankan pelupusan air kumbahan dengan baik
D Memberi peluang kepada penduduk tempatan untuk mengambil bahagian dalam
pengurusan kawasan yang didiami oleh mereka

13. Kuasa pelaksanaan dasar sesebuah negeri di Semenanjung Malaysia terletak pada
A Majlis Tindakan Negeri
B Dewan Undangan Negeri
C Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri
D Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri

14. Yang manakah langkah yang perlu diambil untuk mempertingkat daya saing negara?
A. Mengkaji dan menambah baik sistem pendidikan
B. Memberikan pelbagai subsidi kepada setiap lapisan masyarakat
C. Merangsang permintaan luar negara terhadap barangan tempatan
D. Menggalakkan penglibatan masyarakat dalam pembangunan ekonomi negara

15. Yang manakah menjadi cabaran utama dalam membentuk tadbir urus yang baik?
A Penentuan skim gaji
B Pengaruh amalan tradisi
C Perkembangan teknologi
D Pendidikan yang rendah

169
Bahagian B [15 Markah]

Jawab semua soalan.


16.

Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan berasaskan Doktrin


Pengasingan Kuasa.

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan Doktrin Pengasingan Kuasa? [1 M]

________________________________________________________________________

(b) Nyatakan tiga sebab amalan di atas dilaksanakan di negara ini? [3 M]

(i) _____________________________________________________________________

(ii) _____________________________________________________________________

(iii) _____________________________________________________________________

17. Terangkan dua (2) tanggungjawab yang dilaksanakan oleh Yang di-Pertuan
Agong atas nasihat Perdana Menteri. [4 M]

(i) _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(ii) _____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

18. Jelaskan dua situasi Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) perlu merujuk terlebih
dahulu kepada Kerajaan Negeri sebelum sesuatu perkara yang baharu
dilaksanakan. [4 M]

170
(i) _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(ii) _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

19. (i) Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan Tadbir Urus Baik . [1 M]

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

(ii) Nyatakan dua aspek yang diberi penekanan dalam Tadbir Urus Baik. [2 M]

(i) _____________________________________________________________________

(ii) _____________________________________________________________________

Bahagian C [ 50 Markah ]

Pilih duadaripada tajuk di bawah ini dan tulis karangan yang panjangnya antara 300 hingga 350
patah perkataan.

20. Wujud kerenah birokrasi merupakan satu daripada beberapa alasan kerajaan
menggunakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam perkhidmatan awam.
Ternyata penggunaan aplikasi elektronik ini dalam tadbir urus negara memberi banyak
kebaikan. Bincangkan.

21. Pengangguran dalam kalangan rakyat tempatan merupakan suatu cabaran di sebalik
kemajuan negara. Bincangkan faktor terjadinya masalah tersebut dan langkah - langkah
yang boleh dilakukan untuk mengatasinya.

22. Kerajaan berhasrat untuk melahirkan modal insan yang berkualiti, kompeten,
berkemahiran, kreatif ,dan berdaya inovatif. Bincangkan usaha yang dilaksanakan untuk
merealisasikan hasrat tersebut.

171
1 A

2 D

3 B SKEMA PENGGAL 1 BAHAGIAN OBJEKTIF

4 B

5 B

6 C

7 D

8 C

9 A

10 C

11 C

12 D

13 C

14 A

15 C

SKEMA PENGGAL 1 BAHAGIAN STRUKTUR


1.

Malaysia mengamalkan sistem pemerintahan berasaskan Doktrin


Pengasingan Kuasa.

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan Doktrin Pengasingan Kuasa? [1]

172
________________________________________________________________________

(b) Nyatakan tiga sebab amalan di atas dilaksanakan di Negara ini? [3]

CADANGAN JAWAPAN:

SOALAN 1

BIL IDEA
1. Pengasingan/pemisahan kuasa antara badan pentadbiran, perundangan dan kehakiman

1. Mengelakkan pemusatan/penumpuan kuasa pada satu pihak

2. Mewujudkan sistem timbang tara (check & Balance)

3. Mengelakkan pertindihan kuasa

4. Memastikan sistem pentadbiran berjalan dengan lancar

5. Mengelakkan penyalahgunaan kuasa/salah guna kuasa

2. Terangkan dua (2) tanggungjawab yang dilaksanakan oleh Yang di-Pertuan


Agong atas nasihat Perdana Menteri. [4]

(iii) ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(iv) ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

SOALAN 2
BIL IDEA
1. Baginda menjalankan tugas sebagai ketua Negara adalah berdasarkan nasihat Jemaah
Menteri yang diketuai oleh Perdana Menteri.
2. Melantik menteri-menteri dan timbalan menteri adalah atas nasihat Perdana Menteri.

173
3. Melantik Ketua Hakim Negara, Presiden Mahkamah Rayuan, Hakim-Hakim
Mahkamah Persekutuan dan Mahkamah Tinggi adalah atas nasihat Perdana Menteri
setelah berunding dengan Majlis Raja-raja.

3. Jelaskan dua situasi Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) perlu merujuk terlebih
dahulu kepada Kerajaan Negeri sebelum sesuatu perkara yang baharu
dilaksanakan. [4]

(iii) ___________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

(iv) ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

SOALAN 3
BIL IDEA
1. PBT perlu merujuk kepada kerajaan negeri apabila hendak mewujudkan perjawatan
baharu.
- Hal ini kerana perjawatan baharu akan melibatkan peruntukan kewangan.
2. PBT perlu merujuk kepada kerajaan negeri apabila hendak melantik ahli majlis.
- Hal ini kerana perjawatan baharu akan melibatkan peruntukan kewangan.
3. PBT perlu merujuk kepada kerajaan negeri apabila hendak melakukan perubahan
sempadan.
- Hal ini kerana PBT tertakluk kepada kuasa negeri.

4. (i) Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan Tadbir Urus Baik . [1]

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(ii)Nyatakan dua aspek yang diberi penekanan dalam Tadbir Urus Baik. [2]

(ii) ___________________________________________________________________

(ii) _____________________________________________________________________

SOALAN 4
174
BIL IDEA
1. Tadbir Urus Baik bermaksud bagaimana cara melaksanakan tanggungjawabnya secara
telus, berakauntabiliti dan berhemat dari segi pengambilan keputusan dan
penyampaian hasil.
2. a) aspek pertama yang diberi penekanan ialah ASPEK PRESTASI
b) aspek kedua yang diberi penekanan ialah ASPEK PEMATUHAN TERHADAP
UNDANG-UNDANG.

SKEMA PENGGAL 1 BAHAGIAN C ESEI

20. Wujud kerenah birokrasi merupakan satu daripada beberapa alasan kerajaan
menggunakan Teknologi Maklumat dan Komunikasi dalam perkhidmatan awam. Ternyata
penggunaan aplikasi elektronik ini dalam tadbir urus negara memberi banyak kebaikan.
Bincangkan

Pengenalan : Sebelum wujud amaian dan penggunaan teknologi maklumat dalam tadbir
urus, sistem penyampaian perkhidmatan awam menunjukkan banyak kelemahan dan sering
menerima ungutan dan tohmahan orang ramai.
- Namun, apabila teknologi ini diaplikasikan sistemtadbir urus menjadi lebih dinamik dan
berjaya mewujudkan prinsip tadbir urus yang unggul.
Idea Huraian
A. Alasan menggunakan TMK - urusan pentadbiran pejabat berperingkat-
dalam peringkat dan mengambil masa yang lama
pentadbiran awam - terpaksa menunggu lama untuk mendapat
1. Wujud kerenah birokrasi pengesahan dan keputusan
- terpaksa menunggu lama dan keadaan ini
menimbidkan kebdakpuasan hati
pelanggan
2. Perbelanjaan awam yang tinggi - kerajaan terpaksa menyediakan pelbagai
bahan dan sumber yang banyak
- pengurusan kerja secara manual dan
sistem fail memerlukan ruang yang luas
dan peralatan yang banyak
- kos fizikal memerlukan peruntukan
kewangan yang banyak

3. Ketidakseragaman dalam - urusan dan arahan menyulitkan pelanggan


pelaksanaan dan orang ramai terutama melibatkan
polisi dan prosedur kerja dalam dokumentasi dan trndakan
sektor - sistem penyampaian maklumat lambat dan
awam tidak setaras antara organisasi dan jabatan
— - contoh permohonan,pendaftaran,
perolehan status, pembaharuan
dokumen dan sistem pembiayaian
kewangan
175
4. Rungutan pelanggan dan orang - pelanggan terpaksa melalui pelbagai
ramai peringkat arahan dan melibatkan masa
yang lama
- terikat dengan masa untuk menyeiesaikan
urusan di pejabat hanya pada waktu
bekerja sahaja
- orang ramai tidak dapat menyeiesaikan
urusan lain
- kos pelanggan dan orang ramai meningkat
untuk membayar utiliti seperti kupon parkir
dan bahan bakar
5. wujud ketirisan - berlaku penyelewengan dalam
pengurusan di pelbagai peringkat
- mudah melakukan perancangan dan
perbincangan sulit berkaitan urusan
penting seperti tender atau peruntukan
awam
- mudah melakukan pengubahsuaian
dokumentasi kerana kurang pemantauan
dan maklumat dicatat secara manual
6. Budaya kerja secara manual - amaian lapuk yang lambat dalam
pemprosesan dokumen, maklumat dan
data
- penggunaan borang yang banyak dan
diurus secara manual menyulitkan pekerja
dan orang ramai
- sumber manusia yang kurang berdaya
saing dan rendah produktivrti
- urusan pembayaran yang mengambil
masa yang lama dan kesilapan berulang
akan melambatkan urusan
B. Kepentingan aplikasi TMK - kemudahan yang disediakan mudah
dalam diakses pada bila-bila masa, tempat dan
perkhidmatan awam: dalam semua keadaan
7. Rakyat mendapat perkhidmatan - kemudahan capaian sudah meluas
dan maklumat dengan mudah memudahkan pelanggan memperoleh
dan cepat maklumat dengan cepat dan mudah
- contoh penggunaan aplikasi elektronik
melibatkan permohonan, pendaftaran dan
pemilihan, kelulusan, pertanyaan dan
semakan serta pengesahan

8. Rakyat mudah berurusan dengan - mengurangkan gelagat dan amaian


kerajaan manual semasa berurusan dengan
kerajaan,orang ramai tidak perlu berurusan
di kaunter pejabat

176
- perkhidmatan kaunter dapat dikurangkan.
dapat menghapuskan kerenah birokrasi
- e-SILA, e-filing dan e-Local Goverment
(PBT) antara aplikasi yang memudahkan
pelanggan
9. Meningkatkan produktiviti - sistem perkhidmatan maklumat dapat
dalam sektor menjimatkan masa dan mengelakkan
awam pembaziran
- orientasi kerja yang dapat mengurangkan
kesilapan, mengamalkan konsep “zero
error”,
- kakitangan menjadi celik teknologi, dapat
manfaat sumber dalaman untuk membina
perisian yang boleh menjimatkan
kos operasi dan pengendalian
10. Menjimatkan perbelanjaan dan - kendalian urusan dengan kerajaan di
masa rumah dapat mengurangkan kos bahan
orang ramai bakar,tenaga dan caj perkhidmatan lain
- mengurangkan konflik masa dan stres
- orang ramai boleh memberi tumpuan dan
menyelesaikan urusan lain, dapat
membahagikan masa dengan baik

11. Meningkatkan kualiti - keberkesanan kemudahan capaian dan


perkhidmatan penggunaan e-kerajaan
penyampaian - keberhasilan perkhidmatan dalam semua
organisasi
- kecekapan dan kemantapan sistem
penyampaian awam dapat menyakinkan
orang ramai
- kerajaan mudah melaksanakan program
transformasi
12. Meningkatkan daya saing - program memperkasakan organisasi
negara secara kreatif dan inovatif
- memperkukuh tadbir urus secara global
- wujud rangkaian perkhidmatan secara
holistik
- peningkatan logistik dan infrastruktur e-
kerajaan
Kesimpulan : Ternyata penggunaan teknologi maklumat dalam tadbir urus dapat meningkat
tahap pengurusan yang lebih bersistem dan kompeten.
3+2 atau 2+3

177
21. Pengangguran dalam kalangan rakyat tempatan merupakan suatu cabaran di sebalik
kemajuan negara. Bincangkan faktor terjadinya masalah tersebut dan langkah – langkah yang
boleh dilalukan untuk mengatasinya.

Pengenalan : Pengangguran dalam kalangan rakyat tempatan tidak begitu serins. Walau
bagaimanapun, masalah ini perlu diatasi.
- Kemelesetan ekonomi dunia menyebabkan
Idea A: Faktor firma ditutup dan tiada firma yang membuka
1: Keadaan keinolesetan ekonomi peluang pekerjaan
- Firma tempatan atau firma asing yang
terdapat di Malaysia turut terjejas
- Kemelesetan ekonomi di negara Kuasa
Ekonomi dunia seperti Amerika Syarikat
akan menyebabkan permintaan terhadap
produk dan buruh tempatan semakin
mengecil
- Firma bertindak mengurangkan pekerja
sedia ada
2: Penguasaan pekerja asing - Banyak syarikat tempatan atau asing
menggunakan buruh asing dari Indonesia.
Myanmar, dan lain-lain warganegara Asia
- Majikan lebih gemar menggunakan pekerja
asing disebabkan kos upah buruh yang
rendah dan kegigihan mereka bekerja
- Pekerja tempatan tidak berpeluang bekerja
meskipun dalam bidang kerja yang rendah
- Pekerja tempatan memerlukan gaji yang
tinggi disebabkan oleh keperluan dan
tanggungjawab kepada negara termasuklah
membayar cukai pendapatan dan membeli
hartanah
3: Kelulusan tidak sesuai dengan - Terdapat siswazah yang mendapat
pasaran kelulusan yang tidak sesuai dengan
kerja kehendak pasaran
- Terdapat siswazah yang tidak mempunyai
kemahiran tertentu seperti kemahiran
komputer, grafik.,dan seumpamanya
- Kelulusan pekerja mereka kurang
memberangsangkan

178
- Majikan sukar menawarkan pekerjaan
4: Sikap memilih pekerjaan - Terdapat segelintir siswazah/calon pekerja
tempatan yang memilih pekerjaan dengan
pelbagai alasan
- Perkara utama yang menyebabkan mereka
enggan menerima jawatan yang bergaji
rendah ialah disebabkan tidak setimpal
dengan kelulusan
- Lebih cenderung bekerja dalam bilik
berhawa dingin
- Malu untuk bekerja sendiri seperti menjadi
wakil insurans yang boleh menawarkan
pendapatan tanpa had
Idea B: Langkah - Kerajaan boleh menambahkan
5: Memulihkan ekonomi tempatan perbelanjaan awam untuk menghidupkan
peluang pekerjaan
- Kerajaan membuat pelbagai projek untuk
membolehkan peluang pekerjaan
disediakan
- Menggalakkan kemasukan pelaburan
asing untuk menyediakan peluang
pekerjaan
6: Perubahan minda - Graduan perlu bersedia untuk bekerja
tanpa memilih jenis pekerjaan
- Jika mampu, graduan boleh bekerja sendiri
seperti menjual insurans dan menjadi
usahawan termasuk petani moden
- Masyarakat juga perlu memberikan
sokongan kepada bakal pekerja dengan
memberikan peluang bekerja walaupun
tanpa pengalaman
7: Dasar kerajaan - Mewujudkan pelbagai projek besar untuk
menyediakan peluang kerja seperti
membina landasan kereta api letrik
- Melatih golongan yang menganggur
dengan melantik mereka ke jawatan
sementara
- Menyediakan peruntukan kepada graduan
untuk melanjutkan pengajian ke peringkat
Master atau PhD
- Menyediakan kemudahan pinjaman kepada
yang berminat menjadi usahawan
- Menyediakan khidmat nasihat dan skim
latihan tertentu kepada golongan lepasan
menengah atau universiti

179
Fakta 8: Penguatkuasaan undang-undang - Menentukan syarikat-syarikat mengambil
pekerja tanpa syarat yang tidak sesuai
- Menggunakan akta buruh atau mahkamah
perusahaan atau mahkamah buruh bagi
kes pembuangan pekerja secara salah
- Menetapkan syarat pengambilan pekerja
asing
- Mengenakan hukuman kepada majikan
yang mengambil pekerja asing tidak sah

Kesimpulan : Bakal pekerja perlu berfikir secara positif untuk memajukan diri mereka sendiri.
Ilmu dan kemahiran yang diperoleh boleh dimanfaatkan untuk memperoleh pekerjaan.
KJ : Kombinasi idea: 2 + 3 atau 3 + 2

22. Kerajaan berhasrat untuk melahirkan modal insan yang berkualiti,kompeten


berkemahiran,kreatif ,dan berdaya inovatif. Bincangkan usaha yang dilaksanakan uniuk
merealisasikan hasrat tersebut.

Pengenalan : Pembangunan modal insan penting dilaksanakan untuk melahirkan tenaga kerja
yang berkualiti tinggi, berkemahiran dan berpengetahuan, serta kreatif dan inovatif.
- Kerajaan telah mengambil beberapa langkah bagi merealisasikan hasrat tersebut.

Idea Huraian
A. Langkah-Langkah Yang - Kerajaan telah menubuhkan “Talent Corporation* di bawah
Dijalankan Jabatan Perdana Menteri pada awal tahun 2011.
1. Mempergiat usaha -Tujuannya adalah untuk menambah bilangan tenaga kerja
menarik bakat yang berbakat dan berkualiti serta menjalin kerjasama dengan
jaringan bakat di seluruh dunia.
2. Memperluas akses kepada - Sebanyak RM 6.3bilion disediakan untuk menaik taraf
pendidikan sekolah, asrama, kemudahan, dan peralatan serta
berkualiti memartabatkan profesion guru.
- Sekolah-sekolah yang cemerlang dalam semua bidang juga
akan diberi ganjaran.
- Yuran persekolahan juga telah dimansuhkan dan para
pelajar juga akan diberi sebanyak RM 100 bagi pelajar
sekolah Tahun 1 hingga pelajar Tingkatan 5 untuk membeli
buku- buku rujukan.
3. Memperkasa pendidikan - Kadar kemasukan pelajar ke pra-sekolah ditingkatkan
awal dengan sasaran 72% menjelang akhir tahun 2011.
- Untuk mencapai sasaran tersebut kelas- kelas telah
ditambah sebanyak 1700 buah. pemantapan kurikulum serta
pelantikan 800 orang guru pra-sekolah lepasan ijazah.
4. Memantapkan - Semua sekolah di Malaysia akan terus diberi bantuan.
pendidikan sekolah rendah - Kerajaan menyediakan biasiswa bagi guru- guru yang
dan menengah melanjutkan pelajaran
180
- Kerajaan juga berusaha memantapkan lagi penguasaan
bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar.
- Kerajaan telah mengambil 375 orang guru penutur jatl
United Kingdom dan Australia untuk mempertingkat
pengajaran bahasa Inggeris.
- Kerajaan juga telah menubuhkan Sekolah Berprestasi
Tinggi untuk membolehkan pelajar mencapai kecemerlangan
dalam semua aspek pendidikan
5. Mengarusperdanakan - Kerajaan telah memberi penekanan kepada pendidikan
pendidikan teknikal teknikal dan vokasional seperti yang dilaksanakan di
dan latihan vokasional negara- negara maju.
- Di negara maju. pendidikan teknikal dan vokasional
menjadi antara pilihan utama pelajar kerana pendidikan
tersebut
menyediakan prospek kerjaya yang baik.
- Jabatan Pembangunan Kemahiran akan mengeluarkan sijil-
sijil yang diiktiraf bagi kemasukan dalam perkhidmatan
awam dan institusi pengajian tinggi
6. Memperkasa pengajian - Peratusan staf akademik berkelulusan PhD ditambah
tinggi kepada 75% bagi universiti penyelidikan dan 60% bag
IPTA yang lain.
- Para pensyarah juga berpeluang menikmati kenaikan
pangkat di IPTA ke peringkat tertinggi Gred Turus III, I, dan
I serta dianugerahkan sebagai Profesor Ulung tanpa
memegang jawatan pentadbiran
7. Mempergiat program - Kerajaan menyediakan dana bagi mempergiat “Program
latihan dan Industrial Skill Enhancement” di Pusat Latihan
kemahiran Kemahiran Negeri bertujuan meningkatkan kemahiran
graduan kejuruteraan dan pekerja teknikal selaras dengan
keperluan pasaran
- Graduan jurusan lain juga digalakkan untuk mengembangkan
kompetensi dan keboleh pasaran melalui Program
Pentauliahan Profesional, Pembangunan Sukan,
keusahawanan, skim Pengurusan Keboleh pasaran Siswazah,
dan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT).
8. Program Latihan 1 - Program tersebut dilaksanakan untuk menambah ilmu
Malaysia pengetahuan melalui peningkatan kemahiran dan mempelajari
kemahiran baharu.
9. Meningkatkan - Kerajaan telah menubuhkan Majlis Konsultasi Gaji Negara
produktiviti pekerja untuk meningkatkan produktiviti pekerja.

10. Memperluas penglibatan - Kerajaan telah menguatkuasakan Peraturan- peraturan Kerja


wanita dalam (Pekerja Separa masa) bagi menggalakkan penyertaan lebih
ekonomi banyak wanita sebagai pekerja separuh masa.

Kesimpulan : Pembangunan modal insan hendaklah dirancang dan dilaksanakan dengan


181
sebaik-baiknya. Penggemblengan tenaga dari semua warga institusi latihan hendaklah
dilakukan secara menyeluruh, memandangkan tugas menyediakan modal insan ini adalah
tugas besar.

KJ :5+0

SOALAN PEP. PERCUBAAN PAM 1 , JOHOR,


SET 1, STPM 2019
Bahagian A [15 markah]

Arahan : Jawab semua soalan. Pilih Jawapan yang betul dan hitamkan pada ruang jawapan
yang disediakan.

1. Yang manakah antara berikut benar tentang teori pengasingan kuasa?


A. Membentuk corak pemerintahan mutlak
B. Menggalakkan campur tangan daripada pelbagai pihak
C. Menggalakkan pemusatan kuasa berada dalam tangan sebuah organisasi
D. Membahagikan kuasa kepada badan-badan yang mempunyai tanggungjawab
secara khusus

2. Antara berikut, yang manakah benar tentang amalan demokrasi di Malaysia?


I Badan eksekutif melaksanakan kuasa eksekutif tertinggi negara yang dipegang
oleh Yang di-Pertuan Agong
II Parlimen Malaysia berbentuk dwidewan
III Rakyat bebas memilih ketua negara
IV Badan eksekutif mempunyai kuasa mutlak untuk memerintah negara

A. I dan II C II dan III


B. I dan IV D III dan IV

3.
 Encik X berumur 32 tahun dan telah bermastautin di Persekutuan lebih
daripada 7 tahun sebelum dia memohon kewarganegaraan
 Encik X telah berniat untuk bermastautin tetap di Persekutuan

Encik X yang disebut di atas boleh memperoleh kewarganegaraan Malaysia secara


A. Naturalisasi
B. Pendaftaran
C. Kuat kuasa undang-undang
D. Pencantuman wilayah

182
4. Yang manakah pindaan Perlembagaan Persekutuan yang memerlukan sokongan majoriti
2/3 Majlis Parlimen dan persetujuan Yang di-Pertua Negeri sabah dan Sarawak?
I Bentuk ikrar dan sumpah
II Kuasa perundangan negeri Sabah dan Sarawak
III Pelantikan hakim dan kuasa Mahkamah Tinggi di Sabah dan
Sarawak
IV Kedudukan istimewa kaum bumiputera di Sabah dan Sarawak

A. I dan II C II dan III


B. I dan IV D III dan IV

5. Yang manakah perkara yang diambil kira Kerajaan Pusat dalam Kerajaan Tempatan
dalam memberi peruntukan pelancaran kepada kerajaan tempatan?
I Jumlah hasil kutipan kerajaan tempatan
II Cukai pendapatan pekerja yang bekerja dengan kerajaan tempatan
III Tahap kemajuan kerajaan tempatan
IV Luas kawasan kerajaan tempatan

A. I dan II C II dan III


B. I dan IV D III dan IV

6. Yang manakah antara berikut merupakan fungsi Suruhanjaya Pilihan Raya?


I Mengawasi proses kempen pilihanraya
II Menyemak dan mengemaskini daftar pemilih
III Menjalankan proses pempersempadanan semula kawasan pilihan raya
IV Mendenda calon yang melanggar peraturan pilihan raya

A. I dan II C II dan III


B. I dan IV D III dan IV

7. Organisasi kerajaan yang merupakan pembentuk dasar tertinggi negara ialah


A. Kabinet
B. Kementerian
C. Yang di-Pertuan Agong
D. Majlis Tertinggi Negara

 Menambah baik tatacara pentadbiran kerajaan


 Mewujudkan kecekapan jentera pentadbiraan kerajaan
 Melaksanakan kajian mengenai sistem dan pengurusan pejabat
8. Pernyataan di atas merujuk kepada fungsi
A. Perbendaharaan
B. Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia
183
C. Unit Perancang Ekonomi
D. Unit Inovasi Khas

Jabatan Kementerian

I Jabatan Penjara X Kementerian Luar Negeri

II Wisma Putra Y Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

III Jabatan Bomba dan Penyelamat Z Kementerian Dalam Negeri

9. Yang manakah padanan yang betul bagi pernyataan di bawah

I II III
A X Y Z
B Y X Z
C Z X Y
D Z Y X

 Mengeluarkan permit untuk pertunjukkan sarkas


 Mengeluarkan kompaun terhadap salahlaku melibatkan papan iklan perniagaan
 Menamakan jalan dan lorong di taman perumahan
10. Pihak berkuasa yang bertanggungjawab melaksanakan tanggungjawab di atas ialah
A. Kementerian Dalam Negeri
B. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
C. Kerajaan Negeri
D. Pihak Berkuasa Tempatan

11. Yang manakah antara kes-kes pembuangan kerja berikut boleh dirujuk kepada
Mahkamah Perusahaan?
I. Seorang pembantu makmal yang telah dipecat oleh Pengetua SMK Ayer Tawar,
Perak
II. Seorang askar wataniah yang dibuang kerja oleh Majlis Angkatan Tentera
III. Seorang kerani yang dibuang kerja oleh Syarikat Federal Express Sdn. Bhd
IV. Seorang pengawal keselamatan dipecat oleh Tenaga Nasional Bhd.

A. I dan II C. II dan III


B. I dan IV D. III dan IV
184
12. Antara berikut, yang manakah berkaitan dengan Yang di-Pertua Negeri?
I. Mempunyai kuasa budi bicara untuk menolak permintaan untuk membubarkan
Dewan Undangan Negeri
II. Merupakan sebahaian daripada Dewan undangan Negeri
III. Dipilih secara sulit oleh Majlis Raja-raja Melayu
IV. Merupakan ketua agama Islam Negeri

A. I dan II C. II dan III


B. I dan IV D. III dan IV

13. Yang manakah antara berikut adalah badan penyelaras yang termaktub dalam
Perlembagaan Persekutuan untuk tujuan penyelarasan antara
Kerajaan Pusat dengan Kerajaan Negeri

I. Majlis Tanah Negara


II. Majlis Negara Bagi Kerajaan Tempatan
III. Majlis Perhutanan Negara
IV. Majlis Perumahan Negara
A. I dan II C. II dan III
B. I dan IV D. III dan IV

14. Yang manakah merupakan prinsip tadbir urus awam yang baik?
I. Berdaya saing
II. Ketekunan
III. Ketelusan
IV. Akauntabiliti
A. I dan II C. II dan III
B. I dan IV D. III dan IV

Badan Berkanun Badan tidak Berkanun


I Diadakan di bawah akta Parlimen Ditubuhkan di bawah Akta Syarikat
atau Enakmen Dewan Undangan
Negeri
II Pegawai Perkhidmatan yang Pegawai Perkhidmatan yang tidak boleh
boleh dipinjam dipinjam
III Anggaran belanjawan tahunan Anggaran belanjawan tahunan tertakluk
tertakluk kepada kawalan agensi kepada kawalan agensi pusat
pusat
IV Tidak boleh menubuhkan syarikat Tidak boleh menubuhkan syarikat

185
Antara berikut, yang manakah benar tentang Badan Berkanun dan Badan Tidak Berkanun ?

A. I dan II C. II dan IV
B. I dan III. D. III dan IV

Bahagian B [15 markah]

Arahan : Jawab semua soalan dan tuliskan jawapan dalam ruangan yang disediakan.

15. Berikan empat faktor penubuhan Malaysia (4)

(i) ________________________________________________________
(ii) ________________________________________________________
(iii) ________________________________________________________
(iv) ________________________________________________________

16. Dengan merujuk rajah di bawah, jawab soalan-soalan berikut

X
Legislatif Parlimen

Eksekutif Perdana
Menteri

Judisiari Ketua Hakim


Negara

(a) Nyatakan X (1)

(i) ________________________________________________________

186
(b) Huraikan tiga peranan X dalam badan legislatif. (3)

(i) ________________________________________________________

(ii) ________________________________________________________

(iii) ________________________________________________________

18. Senaraikan empat bidang kuasa di bawah Senarai Negeri antara Kerajaan Persekutuan
dan Kerajaan Negeri (3)

(i) ________________________________________________________
(ii) ________________________________________________________
(iii) ________________________________________________________

19. Jelaskan dua pendekatan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Juvana untuk
memelihara masa depan pesalah juvana (4)

(i) ________________________________________________________
________________________________________________________
(ii) ________________________________________________________
________________________________________________________

Bahagian C [50 markah]

Pilih duadaripada tajuk di bawah ini, dan tulis karangan yang panjangnya antara 300 hingga
350 patah perkataan.

20 Amalan pemakanan merupakan satu satu penyumbang kepada penyakit kanser yang
meningkatkan kadar kematian rakyat di Malaysia. Jelaskan.

21 Kerajaan sentiasa menghadapi pelbagai cabaran dalam usaha untuk mewujudkan tadbir
urus baik. Keadaan tersebut perlu ditangani secara bijak bagi memastikan sistem
penyampaian khidmat awam sentiasa cekap dan berintegriti. Bincangkan.

187
22 Perubahan sistem kehidupan masyarakat di Malaysia pada masa ini mengancam
perpaduan dan integrasi kaum. Bincangkan punca yang mengakibatkan berlakunya
perubahan ini.

SKEMA JAWAPAN PEP. PERCUBAAN PAM 1 , JOHOR, SET 1 STPM 2019

Bahagian A
1. D 2.A 3.B 4.C 5.B 6.C 7.A 8.B 9.C 10.D
11.D 12.A 13.A 14.D 15. A

Bahagian B
16. Berikan empat faktor penubuhan Malaysia
(4)
Bil Isi / Idea
1 Keselamatan
2 Mengimbangi penduduk
3 Kemajuan ekonomi secara bersama
4 Mempercepat proses kemerdekaan
Jawapan calon mesti sama seperti dalam skema

17. Dengan merujuk rajah di bawah, jawab soalan-soalan berikut

X
Legislatif Parlimen

Perdana
Eksekutif
Menteri

Judisiari Ketua Hakim


Negara
188
(a) Nyatakan X (1)
Bil Isi / Idea
1 X ialah Yang di-Pertuan Agong
Jawapan calon mesti sama seperti dalam skema

(b) Huraikan tiga peranan X dalam badan legislatif. (3)


Bil Isi / Idea
1 Merasmikan pembukaan persidangan Parlimen
2 Mempersetujui atau tidak mempersetujui permohonan Perdana Menteri
untuk membubarkan Parlimen
3 Memanggil Parlimen bermesyuarat dari semasa ke semasa
4 Memperkenankan rang undang-undang yang telah di Dewan Rakyat dan
Dewan Negra
5 Memberikan titah ucapan semasa perasmian persidangan Parlimen
6 Melantik dua orang senator untuk Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
dan seorang untuk Wilayah Persekutuan Labuan dan Putrajaya serta
melantik 40 orang senator lain.
Mesti guna imbuhan “Men-.....”
Jawapan calon mesti sama seperti dalam skema
(Jawapan : Mana-mana 3 isi)
18. Senaraikan empat bidang kuasa di bawah Senarai Bersama antara Kerajaan
Persekutuan dan Kerajaan Negeri (3)
Bil Isi / Idea
1 Kebajikan masyarakat
2 Biasiswa
3 Ternakan binatang
4 Perlindungan binatang dan burung liar
5 Pemaritan dan pengairan
6 Hiburan awam
7 Pemulihan tanah lombong
8 Kutu rayau dan penjaja-penjaja beredar
9 Kesihatan awam, kebersihan dan mencegah penyakit
10 Kebudayaan dan sukan
11 Perancangan bandar dan kampung
12 Perumahan
13 Bekalan dan perkhidmatan air
(Jawapan : Mana-mana 3 isi)

19. Jelaskan dua pendekatan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Juvana untuk
memelihara masa depan pesalah juvana (4)
Bil Isi / Idea

189
1 Perbicaraan dijalankan secara tertutup daripada awam dan identiti pesalah juvana tidak
didedahkan kepada pihak umum
2 Kesalahan-kesalahan yang disabitkan terhadap pesalah juvana tidak direkodkan oleh
pihak mahkamah
3 Pesalah jenayah yg disabitkan kesalahan tidak dihukum penjara tetapi dihantar ke pusat
pemulihan akhlak bagi kes yang berat atau diikat jamin jika berkelakuan baik atau ibu
bapa dikenakan bon
(Jawapan : Mana-mana 2 isi)

Bahagian C

20 Amalan pemakanan merupakan satu satu penyumbang kepada penyakit kanser yang
meningkatkan kadar kematian rakyat di Malaysia. Jelaskan.

Bil Isi / Idea Huraian


A. Faktor peningkatan kadar kematian
1 Amalan  Masyarakat kini lebih banyak makan makanan segera.
pemakanan  Makanan segera banyak mengandungi pewarna dan perasa .
(idea wajib)  Pewarna dan perasa melibatkan penggunaan bahan kimia seperti penggunaan
monosodium glutamate.
 Kandungan bahan kimia menjadi berlebihan dalam sel badan manusia.
 Pengumpulan bahan kimia mendatangkan penyakit kanser.
2 Gaya hidup  Masyarakat mengamalkan gaya hidup yang tidak sihat
yang kurang  Lebih terdedah kepada amalan merokok
sihat  Rokok mengandungi bahan nikotin yang sangat tinggi.
 Bahan nikotin memasuki paru-paru manusia melalui resapan asap rokok.
 Paru-paru akan terjejas apabila banyak bahan nikotin terkumpul.
 Bertukar menjadi penyakit kanser.
3 Pencemaran  Syarikat industri yang membebaskan bahan kloroflorokarbon (CFC)
alam sekitar menyebabkan lapisan ozon semakin menipis
 Ozon yang nipis membenarkan lebih banyak sinaran ultraungu sampai ke
bumi menyebabkan penyakit kanser kulit
190
 Berlaku banyak pencemaran udara
 Berlaku pembebasan gas beracun daripada
kenderaan bermotor seperti karbon monoksida
 Meresap ke dalam tubuh badan melalui pernafasan akan menyebabkan kanser
peparu
4 Faktor  Pengambilan ubat-ubatan yang tidak mengikut nasihat daripada doktor akan
pengambilan berisiko tinggi menghadapi penyakit ini
ubat-ubatan  Sebagai contohnya ubat pelangsingan badan, ubat penahan sakit
 Ubat mengandungi bahan kimia yang boleh merosakkan sistem dalam badan.
5 Faktor genetik  Sesetengah mungkin sudah mempunyai sel genetik termutasi sejak lahir
 Sel ini boleh diturunkan/diwarisi daripada ibu bapa
 Antara penyakit kanser yang berlaku melalui keturunan ialah kanser payudara
dan kanser usus
 Jika tidak dirawat dengan cepat, ia akan menjadi semakin serius
6 Terdedah  Masyarakat yang tinggal berhampiran dengan kawasan industri akan terdedah
dengan bahan dengan bahan kimia industri
kimia industri  Bahan kimia organik yang bersifat merangsang digunakan dalam industri
 Industri seperti getah, cetak, kulit dan cat boleh mengakibatkan kanser
 Walaupun pembangunan ini amat perlu untuk membangunkan negara tetapi
ia menimbulkan risiko penyakit kanser kepada pekerja-pekerja dan
masyarakat di situ
Skema : 1+4

21 Kerajaan sentiasa menghadapi pelbagai cabaran dalam usaha untuk mewujudkan tadbir
urus baik. Keadaan tersebut perlu ditangani secara bijak bagi memastikan sistem
penyampaian khidmat awam sentiasa cekap dan berintegriti. Bincangkan.

Idea Huraian
Cabaran mewujudkan tadbir urus baik
1. Memantapkan  Kesukaran untuk menerapkan budaya dan nilai murni dlm sektor awam
integriti  Wujud kelompok yang tegar mengamalkan nilai-nilai negatif yang
bercanggah dengan etika dan akauntabiliti, golongan parasit dalam tadbir
urus
 Tiada semangat setiakawan dan tidak gemar kerja berpasukan, suka
menonjolkan diri sendiri dan mengambil kesempatan serta mengampu
 Kurang motivasi dan rendah nilai moral
 Dilaksanakan secara menyeluruh dalam aspek pengurusan dan
tanggungjawab perkhidmatan awam
 Penerangan dan penghayatan serta amalan murni diperkukuhkan
2 Mewujudkan  Polarisasi kaum menjejaskan matlamat tadbir urus mencapai perpaduan
pembangunan  Wujud sentimen dalam semua aspek kehidupan khasnya dalam bidang
seimbang ekonomi

191
 Terdapat kaum yang menguasai sosioekonomi dan kaum-kaum lain
ketinggalan
 Amalan pendidikan tidak formal kurang berkesan memupuk perpaduan
 Golongan yang lebih senior tidak membina semangat toleransi
3 Meningkatkan keupayaan  Penggunaan teknologi dalam perkhidmatan
sistem penyampaian  Meningkatkan kemahiran kakitangan awam
perkhidmatan kerajaan  Meningkatkan kepuasan pelanggan / pengguna
Usaha mningkatkan tadbir urus
6. Mewujudkan  Membudayakan etika dan integriti seterusnya mengamalkannya
persekitaran  Budaya kerja akan lebih berkualiti
budaya kerja  Persekitaran budaya kerja berkualiti juga perlu ada penilaian kompetensi
positif dan penguatkuasaan untuk mengurangkan amalan negatif dalam
pengurusan tadbir urus menurun dan inflasi dapat diatasi
7 Melaksanakan  Merupakan faktor penentu kepada kejayaan sesebuah tadbir urus baik
dasar Kepimpinan  Mempunyai iltizam yang kukuh, dapat memberi inspirasi kepada
Melalui Teladan kakitangan dalam tadbir urus, dapat menanam sikap dan sifat kepimpinan
unggul, kesederhanaan, dan boleh dicontohi
 Mempunyai akhlak mulia, memiliki etika kerja yang boleh mengubah
sikap dan budaya kerja, mesra kakitangan dan masyarakat
 Dapat meningkatkan kecekapan dan produktiviti organisasi dan
mempunyai wawasan memajukan organisiasi
8 Memastikan  Perlu ada sumber tenaga yang terlatih serta ada kemahiran
kecukupan dan tinggi dan cekap mengendalikan kerja, pengurusan kerja yang
kecekapan sumber bersistem
 Kecekapan pengurusan akan mengurangkan risiko ketirisan
dalam organisasi
 Mempunyai sumber kewangan yang kukuh
 Memiliki logistik dan teknologi moden yang mencukupi
9 Membina prinsip  Amalan prinsip korporat yang dapat menjiwai syarikat swasta dan
tadbir urus memberi bimbingan tingkahlaku dan amalan dlm kalangan kakitangan
korporat swasta dan awam
 Menggubal garis panduan integriti korporat atau kod etika korporat
 Amalan ini dapat meningkatkan ketelusan dan
kebertanggungjawabannya
10 Memantapkan  Memastikan peruntukan undang-undang sesuai dengan keperluan
penguatkuasaan semasa / terkini
undang-undang  Amalan penguatkuasaan yang konsisten dan menyeluruh
 Memantapkan peranan Biro Pengaduan Awam
 Orang ramai dapat membuat aduan berkaitan dengan penyalahgunaan
kuasa, penyelewengan dan amalan kerja negatif seperti amalan rasuah
dengan lebih cepat dan mudah
Skema : 3+2

192
22. Perubahan sistem kehidupan masyarakat di Malaysia pada masa ini mengancam
perpaduan dan integrasi kaum. Pelbagai punca dilihat mengakibatkanberlakunya
perubahan ini. Bincangkan.

Bil Isi / Idea Huraian


A. Punca perubahan kehidupan sesebuah masyarakat
1 Sikap  Masyarakat mementingkan kebendaan akan mewujudkan masyarakat
materialistik yang mementingkan diri sendiri dan pencapaian sendiri.
 Hilang budaya tolong menolong dalam kalangan masyarakat.
 Sikap ego hanya membawa kesan buruk kepada hubungan antara
kaum.
2 Perkembangan  Teknologi berkembang mewujudkan masyarakat antisosial
teknologi  Gajet perantu ialah alat untuk berhubung antara satu sama lain tetapu
masyarakat lebih suka melayari internet atau bermain permainan digital
 Masyarakat semakin terasing dalam kehidupan masyarakat.
3 Sibuk dengan  Masing-masing sibuk dengan pekerjaan dan kesuntukan masa.
pekerjaan  Perhubungan antara kaum menjadi terbatas persefahaman antara kaum
turut terjejas.
 Budaya melawat jiran juga tidak dapat dijalankan kerana sibuk dengan
pekerjaan masing-masing.
4 Jurang perbezaan  Golongan kaya lebih kaya dan golongan miskin kekal dalam
taraf hidup kemiskinan.
 Jurang perbezaan antara kaum menjadi lebih lebar akibat pengagihan
yang tidak adil mengakibatkan orang miskin atau sederhana tidak
peluang untuk meningkatkan taraf hidup.
 Kehidupan semakin terasing akibat gaya hidup yang berbeza.
5 Migrasi dan  Dalam proses perbandaran, sesebuah kawasan luar bandar yang
urbanisasi bercirikan tradisional akan lenyap dan digantikan oleh kawasan bandar
yang bercirikan kemewahan.
 Proses perbandaran mewujudkan mentaliti masyarakat yang
mengabaikan nilai-nilai tradisional seperti saling membantu, gotong
royong.
 Keharmonian masyarakat terancam.
6 Penyalahgunaan  Media sosial seperti web, blog, facebook menyebabkan timbulnya
media sosial kerenggangan kaum kerana banyak menimbulkan isu yang sensitif
 Beberapa laman web bergerak bebas dengan memperkatakan isu sensitif
dan menabur fitnah serta berita palsu
 Kenyataan berbentuk rasis dan bersifat perkauman begitu berleluasa
 Hal ini akan menyebabkan keresahan dalam masyarakat
 Pertentangan pendapat juga akan menyebabkan wujudnya rasa benci dan
dendam dalam masyarakat
7 Faktor media  Setiap kaum lebih gemar kepada rancangan atau program televisyen
massa dan radio yang menggunakan bahasa ibunda masing-masing
193
 Begitu juga dengan akhbar-akhbar yang banyak memainkan isu
perkauman
 Perkara ini akan menyinggung perasaan kaum lain
Skema : 5+0

Jawapan : 2+3 / 3+2

194