Anda di halaman 1dari 3

Standard Kandungan Standard pembelajaran Huraian Aplikasi proses

matematik
9.1.1-Memerihalkan peristiwa -sama seperti kebarangkalian 2-tingkatan 5 -komunikasi secara
9.1 Peristiwa Bergabung bergabung dan menyenaraikan matematik
peristiwa bergabung yang
mungkin.

9.2 Peristiwa Bersandar 9.2.1-Membezakan peristiwa 1. Dua peristiwa A dan B adalah saling tak bersandar, jika -perwakilan
dan Peristiwa Tak bersandar dan peristiwa tak kemungkinan peristiwa B berlaku tidak dipengaruhi oleh
Bersandar bersandar. kejadian peristiwa A dan sebaliknya. -perkaitan
9.2.2- Membuat dan
menentusahkan konjektur tentang 2. Jika peristiwa A dan B adalah saling tak bersandar, maka -penyelesaian
rumus kebarangkalian peristiwa kebarangkalian peristiwa A dan Bberlaku ialah masalah
bergabung.
9.2.3- Menentukan kebarangkalian
peristiwa bergabung bagi peristiwa
P (A ∩ B) = P (A) × P (B)
bersandar dan peristiwa tak
bersandar.

9.3 Peristiwa Saling 9.3.1 Membezakan peristiwa saling - Peristiwa saling eksklusif ialah peristiwa-peristiwa -Penyelesaian
Eksklusif dan Peristiwa eksklusif dan peristiwa tidak saling yang tidak mungkin berlaku serentak. masalah
Tidak Saling Eksklusif eksklusif.

9.3.2 Mengesahkan rumus


kebarangkalian peristiwa
bergabung bagi peristiwa saling
eksklusif dan peristiwa tidak saling
eksklusif.

9.3.3 Menentukan kebarangkalian 2. Jika A dan B ialah dua peristiwa saling eksklusif,
peristiwa bergabung bagi peristiwa
saling eksklusif dan peristiwa tidak
saling eksklusif. P (A υ B) = P (A) + P (B)

Contoh:
Sebuah beg mengandungi 3 keping kad biru, 4 kad hijau
dan 5 keping kad kuning. Sekeping kad dipilih secara
rawak daripada beg itu. Cari kebarangkalian bahawa kad
yang terpilih adalah berwarna hijau atau kuning.

Penyelesaian:
Katakan H = peristiwa sekeping kad hijau dipilih.
K = peristiwa sekeping kad kuning dipilih.
Ruang sampel, S = 12, n (S) = 12
n (H) = 4 dan n (K) = 5
P(H)=n(H)/n(S)=4/12
P(K)=n(K)/n(S)=5/12
Peristiwa H dan K tidak dapat berlaku serentak kerana
kita tidak mungkin memilih kad hijau dan kad kuning
pada masa yang sama. Oleh itu,
peristiwa H dan K adalah saling eksklusif.
H∩K=∅
P(H∪K)=P(H)+P(K)
=4/12+5/12
=9/12
=3/4
9.4 Aplikasi 9.4.1 Menyelesaikan masalah yang -penyelesaian
Kebarangkalian melibatkan kebarangkalian masalah
Peristiwa Bergabung peristiwa bergabung.
Standard Kandungan Standard pembelajaran Huraian Aplikasi proses
matematik
3.1 Risiko dan 3.1.1 Menjelaskan maksud risiko - Konsep risiko dan kepentingan insurans -penyelesaian
perlindungan dan kepentingan - Pengiraan kadar dan premium insurans masalah
insurans. perlindungan insurans, dan - Insurans deduktibel dank o insurans -perkaitan
seterusnya mengenal pasti - *ko insurans – insurans bersama
jenis insurans hayat dan insurans
am bagi melindungi pelbagai
jenis risiko.

3.1.2 Mengkaji, mentafsir dan


membuat pengiraan yang
melibatkan kadar dan premium
insurans.

3.1.3 Menyelesaikan masalah yang


melibatkan insurans
termasuk deduktibel dan ko-
insurans.
Nota