Anda di halaman 1dari 3

BAHAGIAN C

[15 Markah]
Soalan 1 : RINGKASAN

Isi-isi penting:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

RUBRIK PENILAIAN

1. Markah Isi: 10 Markah

2. Markah Bahasa : 5 Markah


 Kesalahan bahasa ditanda seperti kesalahan karangan
 Bahasa dinilai secara impression.
 Kriteria pemarkahan seperti di bawah:
Peringkat Markah Deskripsi
Cemerlang 5 - Bahasa baik dan lancar
- Guna ayat sendiri, pemilihan kata
tepat, ayat gramatis danpenanda
wacana sesuai.
- Ejaan dan tanda baca betul.
Baik 4 - Bahasa baik dan lancar
- masih berupaya guna ayat sendiri,
pemilihan kata agk terhad, ayat masih
gramatis dan penanda wacana masih
sesuai.
- kesalahan ejaan dan tanda baca yang

1
minimum.
Memuaskan 3 - Bahasa kurang lancar.
- Terdapat kesalahan yang ketara
dalam ayat, ejaan dan tanda baca
ATAU menyalin ayat daripada petikan
asal secara terpilih.
Penguasaan 2-1 - Keseluruhan jawapan
Minimum menggambarkan penguasaan bahsa
yang lemah.
- Menyalin terus daripada petikan.

Cadangan penandaan:
1. Isi minimum 5. Pemeriksa dikehendaki menanda 1,2,3,4,5 apabila terjumpa isi yang
betul.
2. Tanda seperti biasa jika calon menulis berperenggan.
3. Jika calon menyalin isi secara terpilih tanpa perubahan ayat asal, markah
maksimum bahasa 3 markah.
4. Jika calon menyalin isi terpilih dan ditulis dalam bentuk poin, markah untuk isi
seperti biasa tetapi markah bahasa ialah 2 markah.
5. Calon menyalin terus dari petikan (salin bulat-bulat) tanpa sebarang perubahan,
markah bahasa maksimum 2 markah.
6. Isi yang tidak berurutan, tanda seperti biasa.
7. Jawapan dalam bentuk poin tetapi ayat lengkap, tanda seperti biasa untuk isi,
tetapi markah bahasa maksimun 3 markah.
8. Kesalahan bahasa tanda seperti karangan tetapi tiada pemotongan markah untuk
kesalahan ejaan.

2
BAHAGIAN C
[15 Markah]
Soalan 2 : ULASAN

PERINGKAT MARKAH KRITERIA


Cemerlang 13 - 15 Idea
Isi tersurat dan tersirat yang relevan dengan bahan.
Ulasan idea yang jelas dan matang.

Bahasa
Ayat gramatis
Kosa kata luas dan tepat
Ejaan dan tanda baca betul
Penanda wacana yang betul
Kesalahan bahasa yang minimum
Baik O9 - 12 Idea
Isi tersurat dan tersirat yang relevan dengan bahan
Ulasan idea yang jelas.

Bahasa
Ayat masih gramatis
Kosa kata luas
Ejaan dan tanda baca masih betul

Penanda wacana yang masih betul


Kesalahan bahasa yang masih minimum
Memuaskan 05 - 08 Idea
Isi tersurat atau tersirat yang masih relevan dengan bahan
Ulasan idea yang kurang jelas.

Bahasa
Ayat kurang gramatis.
Kosa kata terhad.
Kesalahan bahasa yang ketara.
Penguasaan 01 - 04 Keseluruhan jawapan calon menggambarkan penguasaan
Minimum bahasa yang tidak cekap
Tidak menjawab tugasan

Cara penandaan dan pemberian markah ulasan:


1. Pemeriksa dikehendaki menandakan ( / ) apabila terjumpa isi.
2. Baca dan periksa setakat 100 patah perkataan sahaja atau sehingga ayat itu
berakhir.
3. Buat satu garisan panjang selepas 100 patah perkataan atau sehingga ayat itu
berakhir.
4. Jika calon menjawab dalam perenggan, periksa seperti biasa.

Anda mungkin juga menyukai