Anda di halaman 1dari 6

PROPOSAL

PERMOHONANDISTRI
BUSI
ZAKAT,
INFAQ,
SHADAQAH
TAHUN2019

Di
ajukanol
eh

TAMANPENDI
DIKANALQUR’
AN
(TPQ “
AL-
FURQAN”)
KANGKUNG–MRANGGEN–DEMAK
JAWATENGAH

.
YayasanPendi
dikanPesant
renAl-
Furqan
TAMANPENDI DI
KANALQUR’ AN“AL-FURQAN”

(TPQ AL-
FURQAN)
Kangkung-Mr
anggen–DemakKodePos59567
I
ji
nOper
asi
onal
No.Kd.
11.
21/
6/BA.
00/
2716/2006
Sekr
etar
iat:YPPAl
-Fur
qanDesaKangkungKec.Mr
anggenKab.Demak.59567

Nomor :29/TPQ.
11/D/2019
Lampi
ran: 1(sat u)
Hal :PERMOHONANDI STRI
BUSI
ZAKAT,I
NFAQ,SHADAQAH

Kepada Yt
h

BapakHaj
iSur
yawan
Di
TEM PAT

Assal
amu’
al
aikum War
.Wab.
Bi
smi
l
lah,
Alhamdul
i
ll
ah,
Shal
awatdanSal
am unt
ukRasul
i
ll
ahSAW,ammaba’
d;

Per
kenankanl
ah kamii
kutber
syukur
,bahwa kaum musl
i
min,saudar
a-
saudar
a kamiy
ang t
ahun i
nidi
kar
uni
aihar
ta bar
okah,ser
ta hat
iyang di
ter
angi
hi
day
ah, t
elah mengal
okasi
kan sebagi
an har
tany
a unt
uk Zakat
,Inf
aq dan
Shadaqahny
agunameny
empur
nakani a.Al
badahpuasany hamdul
i
ll
ah,
,
,,.

Sehubungandengani
tu,
seki
rany
ati
dakadahal
angan,
kamimohonsebagi
an
zakat
,inf
aqdanshadaqaht
er sadi
sebutbi dist
ri
busi
kankepadakami
,unt
ukber
ikut
nya
akankamibagi
kansecar
aamanahkepadapar
aust
adz–ust
adzahy
angsehar
i-
har
iny
a
membat
ukami
mendi
dikpar
asant
ridi
lembagakami(dat
ater
lampi
r)

Unt
uki
hwany
ang ber
zakat
,ber
inf
aq at
auy
ang ber
sedekahkamiber
doa;
Semogabar
okahhar
tay
angdi
l
epasy
angdi
amanat
kankepadakami
,danber
kahpul
a
har
tay
angmasi
hdi
pegangsendi
ri
,dansemoga.
..
..dansemoga.
..
..
.ami
enYRA

Demi
ki
an,kepadapi
hak-
pihaky
angt
erkai
tkamiucapkanJazakumul
l
ahkhai
ral
j
aza’
ami
en,
ami
en,
ami
eny
.r.a.
Wassal
amu’
al
aikum War
.Wab.

Demak,25Mei2019
Kepal
a,

ULIMUSA’
ADAH,
AH
PROFI
L
TAMANPENDI
DIKANALQUR’
ANAL-
FURQAN
TPQ AL-
FURQAN
DESAKANGKUNGKEC.MRANGGENKAB.DEMAK

A.I
DENTITASTPQ
1.NamaSekol ah :TPQ AL-FURQAN
2.NomorI ji
nOprasional :Kd.
11.21/6/BA.
00/2716 /2006
3.NomorTel ephone :02474956708
4.Didi
rikanpadatanggal :10Januar i 1999
5.Status :SWASTA
6.Alamat:
a.Dusun :KRAJAN RT 03/02
b.Desa /Kelur
ahan :KANGKUNG
c.Kecamatan :MRANGGEN
d.Kabupaten :DEMAK
7.NamaKepal aSekolah :ULIMUSA’
ADAH,AH
8.Stat
usTanah :WAKAF(mi l
i
ksendi
ri)

B.GEDUNGDANKBM (Kegi atanBel


ajar–Mengajar)
1.Gedung:
a.Si
fat :Permanen
b.JumlahLokal :6l ocal
,ter
dir
i5bai
k,1sedang
c.Rombel :22kelompok
2.WaktuKBM;
a.Jam 07.00-10.00WI B :KB-
Q&TK- Q (
usi
a2,
5s/d7th) Shi f
t
1
b.Jam 14.00-16.00WI B :KB-
Q&TK- Q (
usi
a2,
5s/d7th) Shi f
t
2
c.Jam 18.00-19.30WI B :TPQ & TQA (
usi
a8 s/dSLTA) Shi
ft
3
3.Har
iLi
bur :MI
NGGU
4.Met
odeyangdi
pakai :QIROATIBEBAS& YANBU’
A

C.JUMLAHDEWANGURU/ASATIDZ
a.Juml
ahgur
ulaki
-l
aki :04or
ang
b.Juml
ahgur
uperempuan :22or
ang
c.Juml
ahTot
algur
u :26or
ang

D.KEADAANSANTRI/PESERTADI DI
K
a.Juml
ahSantr
ilaki
-l
aki :112or
ang
b.Juml
ahSantr
iperempuan :125or
ang
c.Juml
ahTotalSant
ri/Pesert
aDi
dik :237orang=22 kel
ompokbel
ajar

Demak,25Mei2019
Kepal
a,

ULIMUSA’
ADAH,
AH
NI
K:3321016808680003
YayasanPendi
dikanPesant
renAl-
Furqan
TAMANPENDI DI
KANALQUR’ AN“AL-FURQAN”

(TPQ AL-
FURQAN)
Kangkung-Mr
anggen–DemakKodePos59567
I
ji
nOper
asi
onal
No.Kd.
11.
21/
6/BA.
00/
2716/2006
Sekr
etar
iat:YPPAl
-Fur
qanDesaKangkungKec.Mr
anggenKab.Demak.59567

SUSUNANPENGURUS
TPQ AL-
FURQAN
KANGKUNGMRANGGENDEMAK
TAHUN 2017-2022

1.PELI
NDUNG :Kepal
aDesaKangkung

2.PENASEHAT :1.Rai
sSyuri
yahNU Raant
ingKangkung
2.Ket
uaTanfi
dzi
yahNURantingKangkung

3.KETUA/KEPALASEKOLAH :Ul
iMusa’
adah,
AH

4.SEKRETARI
S :Mu’
arof
ah

5.BENDAHARA :Sl
ametI
bnuRohman

6.SEKSI
-SEKSI:

6.
1.Pendi
dikan :NURULYAKI
N

6.
2.Pembangunan
DanSar
pras :SAMI
UNSADI
N

6.
3.Usaha&Dana :RASI
MIN

6.
4.Humas :SUMARDI

Demak,25Mei2019
Kepal
a,

ULIMUSA’
ADAH,
AH
NI
K:3321016808680003
YayasanPendi
dikanPesant
renAl-
Furqan
TAMANPENDI DI
KANALQUR’ AN“AL-FURQAN”

(TPQ AL-
FURQAN)
Kangkung-Mr
anggen–DemakKodePos59567
I
ji
nOper
asi
onal
No.Kd.
11.
21/
6/BA.
00/
2716/2006
Sekr
etar
iat:YPPAl
-Fur
qanDesaKangkungKec.Mr
anggenKab.Demak.59567

DATABI
SYAROH
ASATI
DZAH/DEWANGURU
TAMANPENDI
DIKANALQUR'
AN"
AL-
FURQAN"
KANGKUNG-MRANGGEN–DEMAK
TAHUN 2019
JENJANG,TPA-
Q, KB-
Q,TK-
Q,TPQ,TQA

Tanggal J.
N Tempat Lahir Kel TugasMengaj
ar
NamaLengkap NoKTP TMT
o Lahi
r dd/mm/ y L/ Kelompok
y P
332101689668000
1 Ul
iMusa'
adah,
AH Demak 28/
08/
68 P 1999 TQAsi
ang&mal
am
3
332101460474000
2 Si
tiFai
zah,
AH Demak 06/
04/
74 P 1999 TPQsi
ang&mal
am
0
332101660587000
3 Mu'
arof
ah Demak 26/
05/
87 P 2003 TKQpagi
&si
ang
3
332101540290000
4 NurSa'
adah Demak 14/
02/
90 P 2006 TKQsi
ang&mal
am
3
332101600777000
5 Shaf
a'at
un,
AH Demak 20/
06/
77 P 2007 TPAQ
3
332101511091000
6 Muf
arokhah,
AH Demak 11/
10/
91 P 2008 TKQsi
ang
5
332101490958000
7 Sol
ekah Boyolal
i 09/
09/
58 P 2010 TKQsi
ang
2
332101011283000
8 HasanMaqbul Demak 01/
12/
83 L 2010 TQAmal
am
2
332101610587000
9 Badr
iyah Demak 21/
05/
87 P 2011 KBQpagi
6
332101430287000
10 Nai
l
inNaj
ah,
AH Demak 03/
02/
87 P 2014 TKQpagi
3
332101620393000
11 Ar
inaAl
haq,
AH Demak 02/
03/
93 P 2018 TQAmal
am
2
332101191269000
12 MohAl
i Demak 19/
12/
69 L 2011 TQAmal
am
2
332101580697000
13 Wi
j
iNurChasanah Demak 18/
06/
97 P 2011 TPQmal
am
1
I
nayat
ulHasanah, 332101440383000
14 Demak 04/
03/
83 P 2009 TQAmal
am
AH 3
332101570786000
15 Chol
i
fat
urr
osi
dah Demak 17/
07/
86 P 2011 TKQpagi
8
332101580589000
16 Mas'
adah Demak 18/
05/
89 P 2011 TKQpagi
1
332101441092000
17 Basi
roh,
AH Demak 04/
10/
92 P 2011 TPQsi
ang&mal
am
3
332101571283000
18 Zul
i
khah,
AH Demak 17/
12/
83 P 2011 KBQsi
ang
3
332101200473000
19 MuhAf
if Demak 20/
04/
73 L 2003 TQAmal
am
2
332101470787000
20 Asr
iAr
mani
a,AH Demak 07/
07/
87 P 2011 KBQsi
ang
6
337411070386000 Semaran
21 MohammadFauzi 07/
03/
86 L 2018 TQAmal
am
3 g
332101580779000
22 Tumai
dah Bat
ang 18/
07/
79 P 2015 TKQpagi
4
332101430703000
23 Sal
maAmal
i
aPut
ri Demak 03/
07/
03 P 2018 TKQmal
am
4
332101600889000
24 Mar
iyaUl
fa,
AH Demak 20/
08/
89 P 2016 TKQpagi
4
332101701267001
25 Masl
akah Demak 30/
12/
67 P 2018 TPAQpagi
&si
ang
3
332101670677000
26 Ngat
ini Demak 27/
06/
77 P 2018 TPAQpagi
&si
ang
1

Demak,25Mei2019
Kepal
a,

ULIMUSA’
ADAH,
AH
NI
K:3321016808680003