Anda di halaman 1dari 5

Medan,9Mei

2018

Hal :
Lamar
anPeker
jaan
KepadaYth:
Bapak/IbuPimpinan
PT.SMARTTBK

Di

Tempat

Denganhor
mat
,

Sehubungandenganinf
ormasiy
angsay
aperol
ehbahwadiPer
usahaanyang
Bapak/IbuPi mpinsedangmembukakesempat
anberkar
ir
,makauntukitusaya
yangber
tandadibawahini:
Nama :
RizkyPut
raAnanda
Tempat
,Tgl
.Lahi
r:Medan,
27Agust
us1996
Jeni
sKel
ami
n :
Laki
-l
aki
Agama :
Isl
am
Pendi
dikanTer
akhi
r:S-
1Per
tani
an
Al
amat :
Dusun1DesaMani s,
Kecamat
anPul
auRaky
at,
KabupatenAsahan
No.Tel
p :
082277543232
Email :
r i
zkyput
ra1067@gmail
.com

Dengani nisayamengajukanper mohonankepadaBapak/I buagardapat


kir
anyamener i
masay aberkar
irdiperusahaan yangBapak/I buPimpin.Saya
mempuny aikondisikesehat
any angbaik,di
sipl
i
n,j
ujur
,loy
ali
tasti
nggi
,ulet
,raj
i
n,
rasainginmaj uy angt i
nggi
,sukat ant
angandan berkerj
akeras.Dapatbeker
ja
secar
ai ndiv
idumaupundal am ti
m kerj
adansiapdit
empatkandidaer
ahmanapun.

Sebagai
bahanper
ti
mbanganbagi
Bapak/
Ibut
urutsay
alampi
rkan:

1.DaftarRiwayatHi
dup(
CV)
2.I
jazah/Tranki
pNil
ai
3.KartuTandaPenduduk(KTP)
4.PasFot oUk.4x6

Demikianl
ahsuratl
amar anker
jainisay
aperbuatdengansebenar
nya,say
a
sangatberharapdapatbergabungdenganPT.SMART TBK.At asperhati
andan
pert
imbanganBapak/I
busayaucapkanteri
makasi
h.

Hor
matsay
a,

Ri
zkyPut
raAnanda
CURRI
CULUM VI
TAE
DATADI
RI
Nama :
RizkyPut
raAnanda
Tempat
,Tgl
Lahi
r :
Medan,
27Agust
us1996
Jeni
sKel
ami
n :
Laki
-l
aki
Agama :
Isl
am
Kewar
ganegar
aan :
Indonesi
a
Al
amat :
Dusun1DesaManis,Kecamat
anPul
au
Raky
at,
Kabupat
enAsahan
No.Tel
p :
082277543232
Emai
l :
rizky
put
ra1067@gmai
l
.com

TENTANGSAYA
Sayaorangnyadisi
pli
n,j
ujur,l
oyal
it
astinggi
,ul
et,r
aji
n,r
asai
ngi
nmaj
uy ang t
inggi
,
sukatantangandan berkerjaker
as.Dapatbekerj
asecarai
ndi
vi
dumaupundalam
ti
m ker
jadansiapdit
empat kandidaer
ahmanapun.

PENDI
DIKAN
SDNeger
i016551Pul
auRaky
atPekan (
2002-
2008)
SMPNeger
i1Pul
auRaky
at (
2008-
2011)
SMASwast
aSwaday
aPul
auRaky
at (
2011-
2014)
S-
1Per
tani
anUni
ver
sit
asMuhammadi
yahSumat
eraUt
ara (
2014-
2018)

KETERAMPI
LAN
Komput
eri
sasi :Mi
crosof
tOf
fi
ceWor
d,Excel
,PowerPoi
nt
Kecakapan :BahasaI
ndonesi
a(Akt
if
),BahasaI
nggr
is(
Pasi
f)

PENGALAMANKERJA
PKL/Magangdi
PTPNI
VKebunPul
uRaj
a 2017

Hor
matsay
a,

Ri
zkyPut
raAnanda