Anda di halaman 1dari 4

Nama: I Made Reja Wardaya

Kelas: X (10)

Uji Kompetensi Bab 1

A. Pilihan Ganda

1. d. Tri Manggalaning Yadnya


2. b. Tukang Banten
3. d. Wrhaspati Tattwa
4. c. III. 13
5. e. Manusa Yadnya & Pitra Yadnya
6. e. Sattwika Yanya, Rajasika Yadnya & Tamasika Yadnya
7. a. Sattwika
8. b. Lascarya
9. e.Naimikita Yadnya
10. a. Nitya Yadnya
11. b. Berbagai jenis simbol alat perang
12. a. Dewa Yadnya & Bhuta Yadnya
13. b.pikiran diducikan dengan kebenaran
14. a. Drwya Yadnya
15. c. Kanya Yadnya
16. c. Bhagawan Walmiki
17. d. Penyair Pertama
18. a. Palawakya
19. c. Kresna Dwipayana
20. c. Rsi Yadnya
21. b. Bhuta Yadnya
22. c. Rsi Yadnya
23. a. Panah Agni Sastra
24. b. Janaki
25. b. Laksmana
26. b. Dasagriwa
27. a. Aksayakumara
28. b. Wiswakarma
29. a. Laksmana
30. a. Urmila

B. Isian Singkat
1. Yadnya artinya mengadakan Homa.
2. Yajamana adalah orang yang memunyai atau yang melaksanakan atau yadnya
tersebut
3. Dari Rsi Rna maka munculah Rsi Yadnya
4. Upacara melaspas termasuk upacara yang dilaksanakan secara Naimitika Yadnya
5. Yadnya yg dilaksanakan tanpa mengindahkan petunjuk peunjuk Sastra, Mantra,
Kidung suci, Daksina, dan Sradha di sebut Tamasika Yadnya
6. Melaksanakan Yadnya dengan penuh keyakinan di sebut Sradha
7. Yadnya yang dilakukan setiap hari di sebut Nitya Yadnya
8. Penjor merupakan simbol keagungan atas kemenangan dharma
9. Tamiang merupakan lambang dari senjata Cakra dewa Wisnu
10. Persmbahan yang ditujukan kepada Hyang Agni dan Dewa Amodaya di sebut
Dewa Yadnya
11. Persembahan yang dilaksanakan dengan mempelajari pengucapan ayat ayat suci
kitab weda di sebut Brahma Yadnya
12. Putra dewa siwa yang dipandang sebagai dewa ilmu pengetahuan adalah Dewa
Ganesha
13. Rama sebagai tokoh tokoh utama merupakan Awatara dari Dewa Wisnu yang ke
ke tujuh
14. Salah satu persembahan kehadapan sang hyang widhi adalah menghaturkan
terpana dan air kepada leluhur yang di sebut Pitra Yadnya
15. Persembahan berua emas dan permata disebut Kanak Ratna Yadnya
16. Raja Dasaratha melakukan yadnya untuk mendapat karunia anak yang dipimpin
oleh Rsi Srengga
17. Sebagai putri raja Janaka Dewi Sitaa di panggil Janaki
18. Raja Rahwana adalah raksasa yang amat sakti, yang terlahir dari seorang ibu yg
bernama Kaikesi
19. Salah satu putra dari Rahwana adalah Indrajit, yang di kenal dengan nama
Megananda
20. Pedang bulan yang diberikan Dewa Siwa kepada Rahwana disebut Chandrahasa

C. Essai

1. Perbedaan antara Upakara, Upacara dan Yadnya adalah


 Upakara adalah salah satu alat untuk menghubungkan diri kehadapan Ida Sang
Hyang Widhi Wasa dalam bentuk yang nyata.
 Upacara ialah aktivitas yang dilakukan di waktu-waktu tertentu.
 Yadnya adalah korban suci yang dilaksanakan dengan tulus ikhlas di dalam
ajaran hindu.
2. Tri Kerangka Agama Hindu adalah
 Tatwa (filsafat)
Tattwa berasal dari kata tat dan twa. Tat berarti ”itu” dan twa juga berarti ”itu”.
Jadi secara leksikal kata tattwa berarti ”ke-itu-an”. Dalam makna yang lebih
mendalam kata tattwabermakna ”kebenaranlah itu”.
 Susila
susila berasal dari kata ”su” dan ”sila”. Su berarti baik, dan sila berarti dasar,
perilaku atau tindakan. Secara umum susila diartikan sama dengan kata ”etika”
 Upacara (Yadnya)
Yadnya adalah suatu karya suci yang dilaksanakan dengan ikhlas karena
getaran jiwa/ rohani dalam kehidupan ini berdasarkan dharma, sesuai ajaran
sastra suci Hindu yang ada (Weda). Yadnya dapat pula diartikan memuja,
menghormati, berkorban, mengabdi, berbuat baik (kebajikan), pemberian, dan
penyerahan dengan penuh kerelaan (tulus ikhlas) berupa apa yang dimiliki
demi kesejahteraan serta kesempurnaan hidup bersama dan kemahamuliaan
Sang Hyang Widhi Wasa.
3. 3 kualitas yadnya yaitu
 Tamasika Yadnya adalah Yadnya yang dilaksanakan tanpa mengindahkan
petunjuk petunjuk Sastra, Mantra, Kidung Suci, Daksina, dan Sradha
 Rajasika Yadnya adalah Yadnya yg dilaksanakan dengan penuh harapan akan
hasilnya dan bersifat pamer serta kemewahan
 Sattwika Yadnya adalah Yadnya yang dilaksanakan berdasarkan Sradha,
Lascarya, Sastra Agama, Daksina, Mantra dan Gita, Annasewa, dan Nasmita
4. Apa yang dimaksud Tri Guna dan sebutkan 3 bersaudara dikerajaan Alengka yang
memiliki sifat Tri Guna...
Tri Guna terdiri dari dua kata yakni Tri yang artinya tiga dan guna yang artinya
sifat. Jadi tri guna berarti tiga sifat yang mempengaruhi manusia.

3 bersaudara di kerajaan alengka yang melambangkan Tri Guna

 Kumbakarna
 Wibisana

5. Cuplikan cerita dalam Ayodhya Kanda
Raja Dasaratha merasa sudah tua, maka ia hendak menyerahkan mahkotanya
kepada Rama. DatanglahKaikeyi yang memperingatkan bahwa ia masih berhak
atas dua permintaan yang mesti dikabulkan oleh raja.Maka permintaan Kaikeyi
yang pertama ialah supaya bukan Rama melainkan Bharatalah yang menjadi
rajamenggantikan Dasaratha. Permintaan kedua ialah supaya Rama dibuang ke
hutan selama 14 tahun.Demikianlah Rama, Laksmana dan Sita istrinya
meninggalkan Ayodhya. Tak lama kemudian Dasarathameninggal dan Bharata
menolak untuk dinobatkan menjadi raja. Ia pergi ke hutan mencari Rama.
Bagaimanapun ia membujuk kakaknya, Rama tetap pendiriannya untuk
mengenbara terus sampai 14 tahun. PulanglahBharata ke Ayodhya dengan
membawa terompah Rama. Terompah inilah yang ia letakkan di atas
singgasana,sebagai lambang bagi Rama yang seharusnya menjadi raja yang sah. Ia
sendiri memerintah atas nama Rama.