Anda di halaman 1dari 11

KERTAS KERJA

BENGKEL TAQWIYYAH ILM AL-NAHU WA AL-SARF

MASA
JUMAAT
8 - 10 MALAM

TEMPAT
FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

ANJURAN
PELAJAR-PELAJAR PPPY 1142
MAHARAT AL-ISTIMA’ WA AL-FAHM
FAKULTI PENGAJIAN ISLAM
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA
KERTAS KERJA
BENGKEL TAQWIYYAH ILM AL-NAHU WA AL-SARF
PPPY 1142 MAHARAT AL-ISTIMA’ WA AL-FAHM
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

1.0 TUJUAN

Tujuan kertas kerja ini untuk memohon pertimbangan dan kelulusan serta bantuan
kewangan dari Pusat Pembangunan Mahasiswa dan Perhubungan Alumni (PPMPA)
untuk mengadakan program Bengkel Taqwiyyah Ilm Al-Nahu wa Al-Sarf bagi sesi
2018/2019.

2.0 PENGENALAN

Kelab Pengajian Arab dan Tamadun Islam (NAHDAH) merupakan salah satu dari
kelab mahasiswa di bawah Fakulti Pengajian Islam. Menurut Laporan Tahunan
Pertama 1971 dan Kedua 1971/1972 UKM, Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun
Islam adalah berasal dari Unit Bahasa Arab dan kemudiannya telah dinaik taraf kepada
jabatan secara rasminya telah menubuhkan Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam
pada sesi akademik 1973/1974.

Kelab NAHDAH pula ditubuhkan sebagai pemangkin dan sayap kanan jabatan
bagi merealisasikan visi, misi dan objektif jabatan dalam melahirkan modal insan kelas
pertama yang berteraskan Pengajian Arab dan Tamadun Islam. Awal semester ini
pelbagai aktiviti berbentuk dalaman telah dianjurkan oleh pihak kami seperti Hayya
Natakallam bi al-Lughah al-Arabiyyah secara mingguan, Forum Sejarah, English
Camp, Minggu Pengenalan Persatuan Pelajar sesi 2018/2019 dan Program Induksi dan
Pengurusan NAHDAH 2018/2019.

Sehubungan itu, program Dawrah Kitab Syarh Ajrumiyyah dianjurkan oleh


Kelab Pengajian Arab dan Tamadun Islam bagi mempertingkatkan lagi penguasaan
ilmu Balaghah dalam kalangan pelajar Fakulti Pengajian Islam secara umumnya dan
pelajar Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam secara khususnya. Bahkan melalui
pelaksanaan program sebegini dapat membuka dan memberi peluang kepada pelajar
untuk mengaplikasi dan memahami ilmu nahu yang sudah dipelajari dengan betul serta
menanam rasa cinta mereka terhadap bahasa syurga. Program ini diharapkan dapat

2
merealisasikan hasrat Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) yang ingin melahirkan
mahasiswa/i yang berketerampilan, berilmu serta mampu bekerja secara berkumpulan.

3.0 OBJEKTIF

Selari dengan enam (6) Keberhasilan Utama (Key Research Area – KRA) Universiti
Kebangsaan Malaysia, pihak jawatankuasa pelaksana menggariskan beberapa objektif
yang perlu dicapai:

1.1 KRA1: Graduan Beraspirasi Kebangsaan, Berkompeten, Berdaya Saing Dan


Inovatif. Graduan UKM menghayati aspirasi kebangsaan, memiliki nilai etika, ilmu
pengetahuan, kompetensi, daya inovasi dan daya saing yang memenuhi keperluan
negara dan masyarakat sejagat. Program ini memberi peluang kepada mahasiswa
untuk menggerakkan sesuatu aktiviti mengikut kreativiti dan inovatif mereka sendiri
berpandukan garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak universiti.

1.2 KRA2: Penyelidikan Dan Inovasi Yang Berimpak Tinggi


Kepakaran dan hasil penyelidikan UKM menyumbang secara signifikan kepada
pembangunan ekonomi dan sosial melalui ekosistem yang dapat memupuk penemuan
intelek, inovasi, penyebaran dan pengaplikasian ilmu. Program ini dapat memberi
pendedahan awal terhadap mahasiswa tentang aliran organisasi dan tanggungjawab
setiap ahli jawatankuasa dalam sesebuah aktiviti.

1.3 KRA3: Perkongsian Pintar Dan Keterlibatan Strategik


Perkongsian pintar yang berimpak tinggi antara UKM dengan pihak yang
berkepentingan yang saling memanfaatkan dan mengukuhkan tawaran nilai UKM
(Pendidikan,penyelidikan dan dan khidmat universiti) di peringkat kebangsaan dan
antarabangsa.

1.4 KRA4: Sumber Manusia dan Institusi Cemerlang.


Staf akademik, pengurusan dan & profesional dan pelaksana mempunyai ilmu,
kemahiran, etika, kemuafakatan dan kesiapsedian kepada perubahan yang berupaya
menambah nilai perkhidmatan dan membangunkan institusi yang cemerlang,
berinovasi dan produktif. Program ini dapat melatih kemahiran komunikasi dalam
kalangan mahasiswa dan mampu mengasah pemikiran ke arah kritis dan inovatif.

1.5 KRA5: Penjanaan Kekayaan Secara Optimum & Strategik.


Kedudukan kewangan yang kukuh dan mantap disokong oleh aktiviti penjanaan
kekayaan secara optimum & strategik berdasarkan kepakaran, aset intelektual dan aset
hakiki. Seterusnya, program ini dapat melatih mahasiswa supaya mampu bergerak
dalam berorganisasi dan kerja berpasukan dengan lebih teratur.

1.6 KRA6: Prasarana dan Persekitaran Ilmu Yang Kondusif.

3
UKM mempunyai prasarana, persekitaran dan sistem perkhidmatan yang berkesan
sebagai pemangkin kepada aktiviti pendidikan, penyelidikan dan khidmat yang
cemerlang.

4.0 TEMA

“ILMU BALAGHAH TUNJANG SASTERA ARAB”

Tema ini diharap dapat membantu melahirkan generasi mahasiswa/i yang mampu
berdaya saing dengan dunia luar selepas bergraduasi dengan adanya tahap komunikasi
yang efektif. Selain itu, tema ini selaras dengan matlamat program untuk melahirkan
mahasiswa yang mampu menginterpretasi ilmu nahu yang dipelajari melalui lisan
bahkan melalui pertuturan yang baik. Dalam masa yang sama, tema ini juga
menggalakkan kepada mahasiswa untuk mempertingkatkan tahap penguasaan ilmu
balaghah dengan lebih mendalam.

5.0 ANJURAN

Lajnah Pengukuhan Bahasa Arab,


Kelab Pengajian Arab dan Tamadun Islam (NAHDAH),
Fakulti Pengajian Islam,
Universiti Kebangsaan Malaysia.

6.0 TARIKH DAN MASA

Program ini dicadangkan untuk diadakan pada:

Hari : Isnin dan Khamis


Masa : 8 malam sehingga 10 malam

7.0 TEMPAT PROGRAM

Tempat yang dicadangkan ialah Persada PUTERA.

8.0 INOVASI

Mewujudkan suasana yang kondusif untuk mahasiswa berbahasa arab serta


mengaplikasikan ilmu tatabahasa arab iaitu nahu yang pernah dipelajari dengan lebih
praktikal dalam pembacaan mahupun percakapan. Selain itu, program Dawrah
Pengajian Kitab Nahu ini bertujuan untuk menyemai minat mahasiswa
menginterpretasi ilmu nahu melalui lisan dengan pertuturan secara betul dan fasih.

9.0 PUBLISITI

Publisiti program ini akan dilaksanakan melalui:

• Laman sosial (Facebook dan Whatsapp)

4
Segala hebahan info akan dipaparkan melalui laman page Facebook rasmi Kelab
NAHDAH dan pindahan maklumat kepada kumpulan-kumpulan kecil dalam
Whatsapp.
• Poster
Penampalan poster di ruang legar Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam
sebelum program dilangsungkan.

10.0 CADANGAN PERASMI

Perasmian Pembukaan
Profesor Dr. Kamal Mujani
Dekan Fakulti Pengajian Islam,
Universiti Kebangsaan Malaysia.

Perasmian Pembukaan
Dr. Muhammad Faisal Asha’ari
Timbalan ketua pusat Islam
Universiti Kebangsaan Malaysia

Perasmian Pembukaan
1. Ustaz Hakim Zainal
Penasihat, Kelab Pengajian Arab dan Tamadun Islam (NAHDAH),
Fakulti Pengajian Islam,
Universiti Kebangsaan Malaysia.

11.0 PENGLIBATAN AHLI-AHLI PROGRAM

a) Jumlah urus setia:


6 orang terdiri daripada pimpinan Kelab NAHDAH ahli jawatankuasa yang
dilantik.
b) Jumlah peserta:
30 orang terdiri daripada mahasiswa/i Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam.

12.0 STRUKTUR ORGANISASI

Rujuk Lampiran A

13.0 ATURCARA PROGRAM

Rujuk Lampiran B

14.0 PERINCIAN PROGRAM

14.1 KULIAH

Tajuk: Daurah Syarh Ajrumiyyah

5
Kuliah ini akan dikendalikan oleh Dr Md Nor bin Abdullah, pensyarah Jabatan
Pengajian Arab dan Tamadun Islam. Masa diperuntukkan selama 2 jam. Kuliah
ini bertujuan untuk menjelaskan kepada pelajar berkenaan tentang ilmu
balaghah dengan lebih terperinci. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk
mendedahkan ilmu balaghah secara keseluruhan kerpada pelajar dengan lebih
efektif.

Biodata beliau adalah seperti di Lampiran D.

15.0 BELANJAWAN

Rujuk Lampiran C

16.0 PEJABAT URUSAN

Sebarang maklumat lanjut, penerangan, pertanyaan dan urusan serta surat menyurat,
sila hubungi :

Kelab Pengajian Arab dan Tamadun Islam (NAHDAH),


Aras 3, Fakulti Pengajian Islam,
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 Bangi Selangor Darul Ehsan
(u/p : Ahmad Syauqi Bin Abdul Hadi – 014-5424799)
E-mel : a163046@siswa.ukm.edu.my

17.0 PENUTUP

Ahli Jawatankuasa Lajnah Bahasa Arab berharap supaya mendapat kelulusan dan
bantuan kewangan untuk mengadakan aktiviti ini. Kami amat berharap program dapat
dijalankan dengan lancar sekaligus mencapai objektif sebagaimana yang dirangka.
Kami yakin aktiviti ini memberi input dan manfaat berguna kepada peserta agar
menjadi mahasiswa dan mahasiswi yang cemerlang dari segi akedemik mahupun
kokurikulum seterusnya melahirkan bakal graduan yang berkualiti dan menyumbang
kepada kerajaan. Kerjasama semua pihak amat diharapkan untuk menjayakan program
ini.

Sehubungan dengan itu, segala keprihatinan dan sumbangan oleh semua pihak amat
dihargai dan didahului dengan ucapan jutaan terima kasih. Tanggungjawab dan harapan
yang diamanahkan akan dilaksanakan dengan penuh kesungguhan dan dedikasi agar
program ini dapat dijayakan sepenuhnya demi menjunjung aspirasi dan citra universiti
untuk melahirkan pelajar yang cemerlang dan seimbang bagi segenap aspek.

Disediakan oleh,
6
……………………………………...
(AHMAD SYAUQI BIN ABDUL HADI)
Pengarah Program,
Dawrah Syarh Ajrumiyyah,
Kelab Pengajian Arab dan Tamadun Islam (NAHDAH) 2018/2019,
Universiti Kebangsaan Malaysia
No.tel : 0145424799
Email : a163046@siswa.ukm.edu.my

Disemak oleh,

.........................................................................
(USTAZ HAKIM BIN ZAINAL)
Penasihat
Kelab Pengajian Arab dan Tamadun Islam (NAHDAH),
Penyelaras Fakulti Pengajian Islam,
Universiti Kebangsaan Malaysia.
No tel: 013-3539366
Email: haza@ukm.edu.my

Disahkan oleh,

.........................................................................
(USTAZ MD NOR BIN ABDULLAH)
Ketua Program
Kelab Pengajian Arab dan Tamadun Islam (NAHDAH),
Fakulti Pengajian Islam,
Universiti Kebangsaan Malaysia.
No tel: 019-2779039
Email:monab@ukm.edu.my

7
LAMPIRAN A

STRUKTUR ORGANISASI
DAURAH PENGAJIAN KITAB NAHU
KELAB PENGAJIAN ARAB DAN TAMADUN ISLAM
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

PENAUNG
Prof. Ir. Dr. Mohd Hamdi Bin Abd Shukor
Naib Canselor
Universiti Kebangsaan Malaysia

PENGERUSI
Y. Bhg. Prof Prof. Madya Dr. Roslee Rajikan
Timbalan Naib Canselor
Hal Ehwal Pelajar & Alumni

PENYELARAS
En Aizam Abu Bakar
Pengarah
Pusat Pengurusan dan Pembangunan Mahasiswa (SISWA-UKM)

PENASIHAT
Prof. Madya Dr. Hajah Salmah Ahmad
Pensyarah Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam,
Fakulti Pengajian Islam, UKM

Ustaz Hakim bin Zainal


Pensyarah Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam,
Fakulti Pengajian Islam, UKM

Yang Dipertua NAHDAH


Raja Muhammad Imran Bin Raja Abd Aziz
Fakulti Pengajian Islam/Tahun 3/A158178/017-7181260

PENGARAH
Ahmad Syauqi Bin Abdul Hadi
Fakulti Pengajian Islam/Tahun 2/A163046/014-5424799

TIMBALAN PENGARAH
Siti Muthi’ah Binti Hassan
Fakulti Pengajian Islam/Tahun 3/A157934/019-5269600

SETIAUSAHA
Nurain Shahidah Binti Samsudin
Fakulti Pengajian Islam/Tahun 2/A165057/013-3668119

8
AHLI JAWATANKUASA PROGRAM
Nurhafizah binti Abdul Sambah
Fakulti Pengajian Islam/Tahun 2/A164789/014-3743705

Siti Nur Diana binti ibrahim


Fakulti Pengajian Islam/Tahun 3/A157689/018-2469717

Nurul Syazwani binti Zainurin


Fakulti Pengajian Islam/Tahun 3/A157741/011-11819968

LAMPIRAN B

ATURCARA PROGRAM

HARI DAN MASA PERKARA TEMPAT


KHAMIS

8.00 malam Kuliah bermula

9.15 malam Rehat


PERSADA
9.30 malam Kuliah berlangsung PUTERA, FPI

10.00 malam Kuliah tamat

9
LAMPIRAN C

BELANJAWAN
Anggaran Pendapatan
BIL PERKARA RM
1. Sumbangan Dana
• Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun islam 100
• Pusat Islam 150
• Yuran peserta (RM5.00 x 30 orang) 150

JUMLAH PENDAPATAN KESELURUHAN 400

Anggaran Perbelanjaan
BIL PERKARA UNIT (RM) RM
1. Program RM4 x 50 orang 200
• buku nota dan pen

2. Publisiti
RM4 x 2 helai 8
• poster A4

3. Jamuan
• VIP RM8 x 3 24
• AJK RM3 x 6 18
• Peserta RM5 x 30 150

JUMLAH PERBELANJAAN 400


KESELURUHAN

10
LAMPIRAN D

BIODATA PENSYARAH
DAURAH PENGAJIAN KITAB ARAB
KELAB PENGAJIAN ARAB DAN TAMADUN ISLAM
UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIA

NAMA & NO KAD PENGENALAN MD. NOR BIN ABDULLAH

NO. TELEFON & E-MEL 019-2779039


monab@ukm.edu.my
ALAMAT PEJABAT PUSAT RANTAU TIMUR TENGAH DAN NUSANTARA

FAKULTI PENGAJIAN ISLAM

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN IJAZAH SARJANAMUDA (BAHASA ARAB)

 Universiti of Al-Azhar (1993)

SARJANA (KRITIKAN SASTERA ARAB)

 Universiti Kebangsaan Malaysia (1997)

DOKTOR FALSAFAH (PENGAJIAN ARAB DAN TAMADUN ISLAM)

 Universiti Kebangsaan Malaysia (2013)

ULASAN DAN PENGESAHAN OLEH PENASIHAT**

TANDATANGAN

TARIKH

COP RASMI

11