Anda di halaman 1dari 34

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU (TINGKATAN 5)

TAHUN 2019

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


BAHASA MELAYU TINGKATAN 5

PANITIA BAHASA MELAYU


SMK PENGKALAN AUR

1
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU (TINGKATAN 5)
TAHUN 2019
KECUKUP
MINGGU/ TAJUK / OBJEKTIF FOKUS UTAMA/ PENERAPAN & CATATAN/ AN
TARIKH ISI FOKUS SAMPINGAN/ARAS PENGGABUNGJALI ABM / BBM LATIHAN
NAN K1 K2
MINGGU:
1 Karangan 1. Berbual tentang FU: 12.3 – Membina ayat topik dan ayat SISTEM BAHASA
Bahan kepentingan Ilmu huraian untuk menghasilkan perenggan 1
Rangsanga pengetahuan. yang kohesif. Tatabahasa: - Keratan akhbar
TARIKH: n Aras 1 (i) - Memilih kata dan rangkai - Kata Ganti Nama
2.1.2019 2. Menulis ayat huraian kata untuk membina ayat yang gramatis - Ayat Berpola (FN+FN) - Buku Teks
- Tema : berdasarkan ayat topik. bagi menghasilkan pelbagai bentuk - Kosa kata (muka surat 1-
4.1.2019 Rumah penulisan - Penanda wacana 22)
Terbuka 3. Menulis perenggan FS: 12.4 – Menyusun isi dan
Rakyat yang kohesif dengan menggunakan penanda wacana untuk - Gambar
Malaysia menggunakan penanda menghasilkan perenggan yang koheren tunggal
wacana yang betul Aras 1(ii) - Memilih serta menyusun kata ILMU
dan rangkai kata untuk menghasilkan - Kamus
MINGGU: 4.Memahami maksud baris puisi dan perenggan prosa yang - Pendidikan Moral
perkataan berdasarkan menarik berdasarkan tema dan persoalan - Sastera - Teks petikan
2 konteks ayat FS: 1.2 - Mendengar dan memberikan
respons secara lisan dan bertulis tentang - Lembaran kerja
TARIKH: 5. Menyenaraikan 6 isi sesuatu yang diperihalkan oleh orang lain
7.1.2019 tersurat yang terdapat Aras 2 (ii)-Menghujah secara sopan NILAI - Novel Songket
- dalam petikan tentang pernyataan atau isu yang bersifat Berbenang
sensitif dan berupa tuduhan - Mencintai ilmu Emas(SBE)
11.1.2019 Rumusan 6. Menulis satu - Kerjasama
dan perenggan pengenalan FU: 7.1 – Mengenal pasti dan - Ketekunan
Pemahaman bagi rumusan menyatakan gambaran keseluruhan, idea - Menghargai
utama, isi penting, dan isi relevan
7. Mengenal pasti tentang bahan yang didengar, dibaca, dan
konsep kata ganti nama ditonton.
dan pola ayat (FN+FN) Aras 1 (ii) - Memilih isi penting yang KEMAHIRAN BERNILAI 1
relevan dengan topik yang diberi TAMBAH
Tatabahasa 8. Mengesan kata ganti FS: 2.3 – Memperkukuh hujah dengan
nama dan pola ayat menggunakan contoh dan bukti. KBAT
(FN+FN) dalam petikan Aras 1 (iii) - Menjelaskan idea dengan - Mengaplikasi
menggunakan kata, ungkapan dan ayat - Menganalisis
9. Membina ayat yang sesuai dan tersusun. - Menilai
menggunakan kata ganti
Pemahaman nama dan pola ayat FU: 7.5 – Memahami dan meneliti KBKK
Antologi (FN+FN) maksud tersirat dan tersurat daripada - Menjana Idea
SR : 10. Menghuraikan sesuatu bahan - Konstruktivisme
2
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU (TINGKATAN 5)
TAHUN 2019
Puisi maksud puisi Aras 1 (i) - Mendengar dan menyatakan - Kecerdasan Pelbagai
Tradisional gambaran keseluruhan dan idea utama
a- 11. Menyatakan bentuk FU: 10.5 – Menghuraikan maksud, gaya i-Think
Pengenalan puisi. bahasa dan unsur bunyi dalam puisi Peta Bulatan
Aras 1 (i) - Menyatakan semula cerita Peta Buih
b- Beberapa 12. Menyenaraikan dalam karya prosa dan menghuraikan 3
Petua Hidup unsur gaya bahasa yang maksud puisi dengan perkataan sendiri
(Za’ba) terdapat dalam puisi. FS: 2.5 – Berbincang dan membuat
penjelasan secara spontan tentang
13. Menentukan sesuatu perkara terhadap isu yang
c- Berbuat persoalan, nilai dan dikemukakan
Istana pengajaran. Aras 2 (ii) - Mengambil giliran dan
Zaman mengemukakan respons yang sesuai
Dahulu 14. Menjawab dalam perbincangan yang aktif
(Za’ba) sekurang-kurangnya tiga
soalan pemahaman
secara bertulis dengan
menggunakan ayat yang
gramatis tepat dan
sesuai. 4

MINGGU: Karangan 1. Memahami kehendak FU: 12.2 – Mengemukakan isi yg bernas SISTEM BAHASA
3 Jenis Fakta soalan dan membina kerangka penulisan 1
Aras 1 (ii) - Memilih serta menyusun Tatabahasa:
Tema: 2. Menyatakan 3-5 isi kata dan rangkai kata untuk Kata Sendi Nama Lembaran edaran
TARIKH: Pendidikan karangan menghasilkan baris puisi dan perenggan Frasa Sendi Nama
Buku Teks (muka
14.1.2019 Alaf Ini prosa yang menarik berdasarkan tema Kosa kata
- 3. Menulis pendahuluan dan persoalan Penanda wacana surat 23-47)
18.1.2019 karangan yang lengkap
FU: 8.4 – Mengolah maklumat secara
4. Mengolah isi-isi koheren untuk tujuan tertentu
penting. Aras 1 (iii) -Memindahkan maklumat
MINGGU: Petikan Cerpen
kepada pelbagai bentuk
4 ILMU
Rumusan 5. Menghuraikan makna FS: 2.1 – Mencetuskan idea bernas dan
Kamus
dan kata dan istilah dengan teliti semasa memberikan pendapat Pendidikan Moral
TARIKH: Pemahaman tepat. dalam perbincangan. Sastera
21.1.2019 Aras 1 (ii) - Menjelaskan idea dengan Pengajian Am
- Lembaran kerja
6. Menjawab soalan menggunakan kata, ungkapan dan ayat
25.1.2019 pemahaman secara yang sesuai dan tersusun
bertulis.
3
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU (TINGKATAN 5)
TAHUN 2019
FU: 7.1 – Mengenal pasti dan Teks Novel SBE
7. Menyenaraikan 6 isi menyatakan gambaran keseluruhan, idea NILAI
tersurat berdasarkan utama, isi penting, dan isi relevan
petikan dan 2 isi tersirat. tentang bahan yang didengar, dibaca, dan Bersyukur Teks Antologi SR 1
ditonton. Bekerjasama
8. Mengenal pasti konsep Aras 1 (ii) - Memilih isi penting yang Tanggungjawab
Tatabahasa kata sendi nama dan relevan dengan topik yang diberi Kasih Sayang
frasa sendi nama FU: 7.2 – Memahami dan menyatakan Kebijaksanaan
maksud perkataan sukar berdasarkan
9. Mengenal pasti konteks.
penggunaan kata sendi Aras 1 (iii) - Mentafsirkan dan
nama dan frasa sendi menghuraikan maksud kata, rangkai KEMAHIRAN BERNILAI
nama dalam petikan. kata, istilah, peribahasa, ayat dan TAMBAH
perenggan
Pemahaman 10.Menyatakan fungsi FS: 1.4 – Bersoal jawab secara KBAT
AntologiSR frasa sendi nama dalam bertatasusila tentang sesuatu perkara - Mengaplikasi
ayat. dengan menggunakan soalan pelbagai - Menganalisis
Cerpen aras - Mencipta (penulisan
a- 11. Membuat ilustrasi Aras 1 (iii) - Mengisahkan dan karangan)
Pengenalan sinopsis cerita. menceritakan semula sesuatu perkara
dengan teratur dan menarik perkara KBKK
12. Menganalisis watak, Kecerdasan Pelbagai
b-Cinta perwatakan,latar,nilai FU: 8.2 – Menyusun maklumat mengikut Konstruktivisme
Ahmad dan pengajaran. keutamaan
Mutawakkil Aras 1 (iii) - Memindahkan maklumat i-Think
13. Menjawab sekurang- kepada pelbagai bentuk -Peta Buih
kurangnya tiga soalan FU: 7.5 – Memahami dan meneliti -Peta Buih Berganda
pemahaman secara maksud tersurat dan tersirat daripada 4
bertulis dengan sesuatu bahan
menggunakan ayat yang Aras 1 (iii) - Mentafsirkan dan
gramatis tepat dan menghuraikan maksud kata, rangkai
sesuai. kata, istilah, peribahasa, ayat dan
perenggan
FS : 1.4 – Bersoal jawab secara
bertatasusila tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan soalan pelbagai
aras
Aras 1 (iii) - Mengisahkan dan
menceritakan semula sesuatu perkara
dengan teratur dan menarik

FU: 10.4 – Menyatakan jenis, ciri, tema,


dan persoalan, pemikiran, nilai, dan
4
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU (TINGKATAN 5)
TAHUN 2019
pengajaran.
Aras 2 (i) - Menjelaskan tema, pemikiran
dan persoalan puisi dan prosa
Aras 2(ii) - Menghuraikan nilai dan
pengajaran dalam teks
FU: 1.3 – Menyampaikan maksud
tersurat dan tersirat berdasarkan bahan
yang dikemukakan dengan menggunakan
ungkapan yang sesuai
Aras 1(iii) - Mengisahkan dan
menceritakan semula sesuatu perkara
dengan teratur dan menarik perkara 4
FS: 9.4 – Menyediakan hujah dan alasan
serta menyampaikan maklumat untuk
sesuatu pembentangan
Aras 3 (i) - Menentukan hujah yang
mantap berdasarkan rujukan dan bukti.

Karangan 1. Mengenal pasti FU: 9.1 – Menggunakan kata, istilah, SISTEM BAHASA
MINGGU: Bahan kehendak soalan. frasa, rangkai kata, peribahasa dan ayat 1
Rangsangan yang tepat serta indah untuk Kata Adjektif Buku Teks (muka
5 Tema: 2. Mengembangkan isi- menyampaikan maklumat secara Kata Penguat surat 48-74)
Pengangkuta isi penting berserta tersusun dan kohesif Kata Adjektif Terbitan
TARIKH: n Alaf Ini dengan contoh yang
28.1.2019 sesuai dalam perenggan. Aras 1 (i) - Menyusun kata, istilah, Sintaksis (Pola Ayat FN+FA)
- frasa, rangkai kata, peribahasa, ayat Penanda wacana Gambar bersiri
Gambar 3. Menggunakan kosa tunggal dan ayat majmuk yang tepat Kosa kata
1.2.2019 Bersiri kata yang tepat dan ayat untuk menyampaikan maklumat
yang gramatis untuk FU: 11.1 – Mengenal pasti gaya bahasa
menghasilkan karangan dalam karya bukan sastera serta Lembaran kerja
MINGGU: menggunakannya dalam penulisan bukan
6 kreatif
4. Mengemukakan soalan Aras 1 (i) - Mengenal pasti diksi, istilah
untuk mendapat dan pelbagai jenis ayat untuk digunakan ILMU Teks Novel SBE
TARIKH: penjelasan lanjut. dalam penulisan karya bukan sastera
04.2.2019 Ilmu pengetahuan
- 5. Mengesan 6 isi FS: 3.1 - Berbincang dengan Isu semasa
08.2.2019 tersurat dalam petikan. menggunakan ragam bahasa dan gaya Sastera Teks Antologi SR
pengucapan yang betul semasa
Rumusan 6. Menjawab soalan berunding NILAI
dan pemahaman. Aras 1 (i) - Bertukar-tukar pendapat
5
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU (TINGKATAN 5)
TAHUN 2019
Pemahaman dengan menggunakan sebutan, nada, Menghormati Lembaran edaran
7. Menyatakan maksud tekanan suara dan gaya pengucapan yang Tanggungjawab
kata yang sama tetapi sesuai ketika berunding Semangat bermasyarakat
. berlainan imbuhan Tolong-menolong
Tatabahasa FU: 7.1 – Mengenal pasti dan Kasih sayang
8. Menyatakan sinopsis menyatakan gambaran keseluruhan, idea
novel. utama, isi penting, dan isi relevan
tentang bahan yang didengar, dibaca, dan
9. Menulis biodata ditonton.
Pemahaman pengarang. Aras 1 (ii) - Memilih isi penting yang
Antologi SR relevan dengan topik yang diberi KEMAHIRAN BERNILAI
Drama 10. Menjawab sekurang- FU: 7.2 – Memahami dan menyatakan TAMBAH
kurangnya tiga soalan maksud perkataan sukar berdasarkan
a. Pengenalan pemahaman secara konteks. KBAT
bertulis dengan Aras 1 (iii) - Mentafsirkan dan - Menganalisis
b.Bukan menggunakan ayat yang menghuraikan maksud kata, rangkai - Menilai
Gila gramatis tepat dan kata, istilah, peribahasa, ayat dan - Mencipta (Karangan)
sesuai. perenggan -
FS: 1.4 – Bersoal jawab secara KBKK
Komsas bertatasusila tentang sesuatu perkara Kontektual
Novel – dengan menggunakan soalan pelbagai Kajian Masa Depan
Songket 11. Menerangkan watak aras Kecerdasan Pelbagai
Berbenang dan perwatakan drama. Aras 1 ( iii) -Mengisahkan dan
Emas menceritakan semula sesuatu perkara
-Biodata 12. Membahaskan tema dengan teratur dan menarik perkara i-Think
Pengarang Novel -Peta Pokok
-Tema FU: 10.3 – Menyatakan bentuk dan nada -Peta Alir
puisi
-Sinopsis Aras 1 (ii) - Menghuraikan aspek perkara
Bab 1, 2, 3 yang menarik dalam karya prosa dan
dan 4. puisi
FS : 1.1 – Berbual dan berbicara dengan 3
intonasi dan nada yang sesuai tentang
tajuk dalam kehidupan harian berkaitan
keperihalan diri, keluarga, rakan dan
masyarakat
Aras 1 (i) - Berbual, menambah dan
menyambung bicara tentang masyarakat
dengan menggunakan ungkapan yang
sesuai dan ayat yang gramatis
FU: 8.2 – Menyusun maklumat mengikut
keutamaan
Aras 1 (iii) - Memindahkan maklumat
6
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU (TINGKATAN 5)
TAHUN 2019
kepada pelbagai bentuk
FS : 1.4 – Bersoal jawab secara
bertatasusila tentang sesuatu perkara
dengan menggunakan soalan pelbagai
aras
Aras 1 (iii) - Mengisahkan dan
menceritakan semula sesuatu perkara
dengan teratur dan menarik perhatian

FU: 10.6 – Mengulas karya sastera dari


aspek watak dan perwatakan, watak plot,
gaya bahasa, dan sudut pandangan.
Aras 1 (iv) - Mengenal pasti idea utama,
peristiwa penting untuk membuat
sinopsis karya prosa dan drama
FS: 9.4 – Menyediakan hujah dan alasan 3
serta menyampaikan maklumat untuk
sesuatu pembentangan
Aras 3 (i) - Menentukan hujah yang
mantap berdasarkan rujukan dan bukti.

FU: 10.1 – Menceritakan semula


sesebuah karya secara menyeluruh.
Aras 1 (i) - Menyatakan semula cerita
dalam karya prosa dan menghuraikan
maksud puisi dgn perkataan sendiri
FS: 8.1 – Menyaring maklumat mengikut
klasifikasi
Aras 1 (iii) - Memindahkan maklumat
kepada pelbagai bentuk

MINGGU: Karangan 1. Mengenal pasti FU: 9.2 – Menentukan format SISTEM BAHASA
7 (Surat kehendak soalan penyampaian dan jenis penulisan yang 2
Kiriman sesuai untuk menyampaikan maklumat Kata Kerja Tak Transitif Buku Teks (muka
Tidak 2. Mengembangkan isi- Aras 2 (ii) - Memetakan kerangka isi surat 75-100)
TARIKH: rasmi ) isi penting berserta penyampaian pidato dan bahas dalam Sintaksis
11.2.2019 dengan contoh yang bentuk grafik Pola Ayat FN+FK Lembaran edaran
- Tema: sesuai dalam perenggan. FU: 12.1 – Menghasilkan prosa dan puisi
15.2.2019 Bandar secara terancang, tertib, dan kemas Kosa kata
Pintar 3. Menggunakan kosa dengan menggunakan bahasa yang tepat, Makna perkataan Lembaran kerja
kata yang tepat dan ayat indah dan menarik
yang gramatis untuk Aras 1 (i) - Memilih kata dan rangkai
7
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU (TINGKATAN 5)
TAHUN 2019
menghasilkan karangan kata untuk membina ayat yang gramatis
MINGGU: bagi menghasilkan pelbagai bentuk Contoh petikan
4. Mengemukakan soalan penulisan
8 untuk mendapat FS: 2.1 - Mencetuskan idea bernas dan
penjelasan lanjut. teliti semasa memberikan pendapat
TARIKH: dalam perbincangan ILMU Kamus
18.2.2019 5. Mengesan 6 isi Aras 1 (i) - Mencambahkan idea yang
- tersurat dalam petikan bernas semasa bertukar-tukar fikiran Sastera
dan 2 isi tersirat tentang sesuatu topik Kesihatan
22.3.2019 Rumusan Pendidikan Moral Teks Novel SBE
dan 6. Menjawab soalan FU: 7.1 – Mengenal pasti dan
pemahaman pemahaman. menyatakan gambaran keseluruhan, idea 1
utama, isi penting, dan isi relevan
7. Mengenal pasti tentang bahan yang didengar, dibaca, dan Teks Antologi SR
bentuk-bentuk kata kerja ditonton.
Tatabahasa tak transitif Aras 1 (ii) - Memilih isi penting yang NILAI
relevan dengan topik yang diberi
8. Menyenaraikan kata FU: 7.2 – Memahami dan menyatakan Kesyukuran
kerja tak transitif dan maksud perkataan sukar berdasarkan Kebersihan fizikal & mental
pola ayat FN + FK yang konteks. Kerjasama
Pemahaman terdapat dalam petikan Aras 1 (iii) - Mentafsirkan dan Keberanian
Antologi: menghuraikan maksud kata, rangkai Hormat-menghormati
Puisi Moden kata, istilah peribahasa, ayat dan
a. 9. Menghuraikan perenggan
Pengenalan maksud puisi FS: 3.3 - Menyatakan pendirian yang
b-Sajak jelas dengan mengemukakan maklumat
Sejadah 10. Menyatakan bentuk yang relevan
Rindu puisi. Aras 1 (ii) - Menyatakan pendapat untuk
menerima atau menolak pandangan
11. Mengenal pasti orang lain dengan merujuk tujuan
unsur gaya bahasa yang rundingan KEMAHIRAN BERNILAI
terdapat dalam puisi. TAMBAH
FU: 7.1 – Mengenal pasti dan
12. Menjelaskan menyatakan gambaran keseluruhan, idea KBAT
persoalan, nilai dan utama, isi penting, dan isi relevan - Menilai
pengajaran. tentang bahan yang didengar, dibaca, dan - Menganalisis
ditonton. - Mencipta
13. Menjawab Aras 1 (ii) - Memilih isi penting yang 5
sekurang-kurangnya tiga relevan dengan topik yang diberi Kajian Masa Depan
soalan pemahaman FU: 11.3 – Membanding beza KBKK
secara bertulis dengan penggunaan laras bahasa yang sesuai Kecerdasan Pelbagai
menggunakan ayat yang dama pelbagai genre Kontekstual
gramatis tepat dan Aras 2 (ii) - Menjelaskan penggunaan
8
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU (TINGKATAN 5)
TAHUN 2019
sesuai. laras perdagangan dan iklan
FS: 7.2 – Memahami dan menyatakan i-Think
14. Menulis sebuah sajak maksud perkataan sukar berdasarkan - Peta Pelbagai Alir
tentang perasaan rindu. konteks. - Peta Dakap
Aras 1 (iii) - Mentafsirkan dan
menghuraikan maksud kata, rangkai
kata, istilah, peribahasa, ayat dan
perenggan

FU: 10.6 – Mengulas karya sastera dari


aspek watak dan perwatakan, latar, plot,
gaya bahasa, dan sudut pandangan.
Aras 2 (ii) - Menghuraikan nilai dan
pengajaran yang terdapat dalam teks
Aras 3 (iii) - Mengenal pasti penggunaan 4
sinkof, pengulangan, simile,
personifikasi dan unsur bunyi dalam teks
puisi dan prosa
FS: 2.3 - Memperkukuh hujah dgn
menggunakan contoh dan bukti
Aras 1 (ii) - Menjelaskan idea dengan
menggunakan kata, ungkapan dan ayat
yang sesuai dan tersusun

FU: 7.5 – Memahami dan meneliti


maksud tersirat dan tersurat daripada
sesuatu bahan
Aras 1 (i) - Mendengar dan menyatakan
gambaran keseluruhan dan idea utama
FU: 10.5 – Menghuraikan maksud, gaya
bahasa dan unsur bunyi dalam puisi
Aras 1 (i) - Menyatakan semula cerita
dalam karya prosa dan menghuraikan
maksud puisi dengan perkataan sendiri
FS: 2.5 – Berbincang dan membuat
penjelasan secara spontan tentang
sesuatu perkara terhadap isu yang
dikemukakan
Aras 2 (ii) - Mengambil giliran dan
mengemukakan respons yang sesuai
dalam perbincangan yang aktif

9
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU (TINGKATAN 5)
TAHUN 2019
MINGGU: FU: 2.2 – Menghuraikan idea bernas
9 Karangan 1. Menyenaraikan isi-isi secara kritis dan rapi SISTEM BAHASA Buku Teks (muka
Bahan penting berkaitan Aras 1 (ii) - Menjelaskan idea dengan surat 100-125) 1
rangsangan dengan tajuk menggunakan kata, ungkapan dan ayat
TARIKH: yang sesuai dan tersusun Kata Kerja Transitif Lembaran
25,2.2019 Sintasis (Pola Ayat FN+FK)
- Tema: 2. Menyusun isi FU: 12.4 -Menyusun isi dan
1.3.2019 Alam mengikut keutamaan. menggunakan penanda wacana untuk Kosa kata: Edaran
Pekerjaan menghasilkan perenggan yang koheren Bahasa Klasik
FS: 8.3 – Membuat pertimbangan secara Novel SBE
3. Menulis karangan teliti terhadap maklumat yang telah Kata tugas:
Rumusan lengkap. disusun Partikel
dan Aras 1 (v) - Menerangkan maklumat Penguat Teks Antologi SR
pemahaman secara munasabah untuk membuat Penanda wacana
4. Menyatakan 6 isi inferens 1
penting Aras 1 (iii) - Memindahkan maklumat Kamus
Minggu 10 keda apelbagai bentuk
4.3.2019 Tatabahasa 5. Mengolah ayat untuk FS: 3.3 – Menyatakan pendirian yang ILMU
8.3.2019 menjelaskan isi jelas dengan mengemukakan maklumat Lembaran kerja
yang relevan Pendidikan Moral
6. Membuat ringkasan Aras 1 (ii) - Menyatakan pendapat untuk Sastera
penuh. menerima atau menolak pandangan Disiplin
orang lain dengan merujuk tujuan Kenegaraan
rundingan
7. Mengemukakan soalan
Pemahaman bertumpu dan
Antologi bercapah serta FU: 7.1 – Mengenal pasti dan
a. memberikan jawapan menyatakan gambaran keseluruhan, idea 1
Pengenalan yang tepat utama, isi penting, dan isi relevan NILAI
tentang bahan yang didengar, dibaca, dan
b-Cerpen ditonton. Bertolak ansur
Cinta 8. Merujuk kamus untuk Aras 1 (ii) - Memilih isi penting yang Bertanggungjawab
Ahmad mencari makna relevan dengan topik yang diberi Kerjasama
Mutawakkil perkataan FS: 7.2 – Memahami dan menyatakan Keberanian
maksud perkataan sukar berdasarkan Patriotik
9. Menentukan kata kerja konteks.
transitif dan pola ayat Aras 1 (iii) - Mentafsirkan dan
FN+FK dalam petikan. menghuraikan maksud kata, rangkai
kata, peribahasa, ayat dan perenggan
10. Membina ayat FS: 2.3 - Memperkukuh hujah dengan KEMAHIRAN BERNILAI
menggunakan kata kerja menggunakan contoh dan bukti TAMBAH
transitif dan pola ayat Aras 1 (ii) - Menjelaskan idea dengan
FN+FK. menggunakan kata, ungkapan dan ayat KBAT
10
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU (TINGKATAN 5)
TAHUN 2019
yang sesuai dan tersusun - Mengaplikasi
11. Menyatakan sinopsis FU: 7.7 – Memahami laras bahasa bagi - Menganalisis
cerita. pelbagai bahan untuk memperoleh - Menilai
maklumat
12. Menerangkan watak, Aras 1 (vi) - Menghuraikan maksud KBKK
perwatakan, latar, nilai tersurat dan tersirat, frasa, ayat dan Kecerdasan Pelbagai
dan pengajaran. perenggan dalam teks Kontekstual
FU: 10.2 – Mengenal pasti perkara Kajian Masa Depan
13. Menjawab sekurang- menarik dalam karya
kurangnya tiga soalan Aras 1 (ii) - Menghuraikan aspek perkara i-Think 6
pemahaman secara yang menarik dama karya prosa dan - Peta Bulatan
bertulis dengan puisi - Peta Titi
menggunakan ayat yan FU: 7.7- Memahami laras bahasa bagi
gramatis tepat dan pelbagai bahan untuk memperoleh
sesuai. maklumat
Aras 1(vi) - Menghuraikan maksud
tersurat dan tersirat,frasa,ayat dan
perenggan dalam teks
FS: 2.1 – Mencetuskan idea dengan teliti
semasa memberikan pendapat dalam
perbincangan
Aras 1 (ii) - Menjelaskan idea dengan
menggunakan kata, ungkapan dan ayat
yang sesuai dan tersusun

FU: 10.6- Mengulas karya sastera dari


aspek watak dan perwatakan, latar, plot,
gaya bahasa dan sudut pandangan.
Aras 2(vi) - Menganalisis watak dan
perwatakan, serta latar
FS: 3.3 - Menyatakan pendirian yg jelas
dengan mengemukakan maklumat yang
relevan
Aras 1 (ii) - Menyatakan pendapat untuk
menerima atau menolak pandangan 6
orang lain dgn merujuk tujuan rundingan

11
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU (TINGKATAN 5)
TAHUN 2019
MINGGU 11
& 12
PEPERIKSAAN AWAL TAHUN
11.03.19
-
22.03.19

MINGGU: Karangan 1. Menyatakan idea-idea FU: 12.2 – Mengemukakan isi yang SISTEM BAHASA
13 Pendapat bernas. bernas dan membina kerangka penulisan
Aras 1 (ii) - Memilih serta menyusun Tatabahasa: Buku Teks 2
Tema: 2. Menyusun isi mengikut kata dan rangkai kata untuk Partikel –kah dan -lah (muka surat
TARIKH: Pendidikan keutamaan isi. menghasilkan baris puisi dan perenggan 126-146)
1.4.2019 Industri prosa yang menarik berdasarkan tema Sintaksis:
- 3. Menghasilkan sebuah dan persoalan Ayat songsang Lembaran
5.4.2019 karangan pendapat FU: 12.3 – Membina ayat topik dan edaran
ayat huraian untuk menghasilkan Kosa kata
Rumusan 4. Menyenaraikan 6 isi perenggan yang kohesif
dan tersurat berdasarkan Aras 1 (iii) - Menyatakan idea dan isi
pemahama petikan yang relevan dengan tajuk Lembaran
MINGGU: n FU: 8.4 – Mengolah maklumat secara ILMU kerja
14 5. Menyusun isi-isi penting koheren untuk tujuan tertentu
untuk menghasilkan Aras 1 (iii) -Memindahkan maklumat Sejarah
rumusan kepada pelbagai bentuk Pendidikan Moral Teks Antologi
TARIKH: Tatabahas FS: 2.1 – Mencetuskan idea bernas dan Sastera SR
8.4.2019 a 6. Menyatakan sinopsis teliti semasa memberikan pendapat Sosial
- mengikut urutan cerita dalam perbincangan.
12.4.2019 Aras 1 (ii) - Menjelaskan idea dengan NILAI
7. Menyenaraikan gaya menggunakan kata , ungkapan dan ayat
bahasa yang ada dalam yang sesuai dan tersusun Cinta akan alam sekitar Teks novel
karya Kesyukuran SBE
FU: 7.1 – Mengenal pasti dan Kasih sayang
menyatakan gambaran keseluruhan, idea Bertanggungjawab
8. Memutuskan pengajaran utama, isi penting, dan isi relevan
yang terdapat dalam novel. tentang bahan yang didengar, dibaca, dan
ditonton. Petikan
Pemaham 9. Menyatakan persoalan Aras 1 (ii) - Memilih isi penting yang 1
an novel yang dikaji relevan dengan topik yang diberi
Novel: FS: 7.2 – Memahami dan menyatakan KEMAHIRAN BERNILAI
10. Membina urutan isi maksud perkataan sukar berdasarkan TAMBAH Iklan
penting mengikut bab konteks.
Komsas Aras 1 (iii) - Mentafsirkan dan KBAT

12
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU (TINGKATAN 5)
TAHUN 2019
(Novel 11.Mengenal pasti nilai menghuraikan maksud kata, rangkai - Mengaplikasi
SBE) dan pengajaran yang kata, istilah, peribahasa, ayat dan - Menilai
terdapat dalam novel. perenggan - Menganalisis
a-Sinopsis FS: 3.3 - Menyatakan pendirian yang - Mencipta (karangan)
Bab 5,6,7 12. Menyenaraikan jelas dengan mengemukakan maklumat
dan 8 penggunaan partikel yang relevan KBKK
b- –kah dan –lah dalam Aras 1 (ii) - Menyatakan pendapat untuk Konstruktivisme
Persoalan, petikan. menerima atau menolak pandangan Menjana Idea
nilai dan orang lain dengan merujuk tujuan Kecerdasan Pelbagai
pengajaran 13. Membina ayat rundingan
menggunakan partikel
–kah dan –lah FU: 10.1 – Menceritakan semula I-Think
sesebuah karya secara keseluruhan. - Peta Alir
14. Mengenal pasti Aras 1(ii) - Menganalisis karya prosa - Peta Buih
penggunaan ayat songsang dan puisi untuk mengenal pasti aspek-
yang terdapat dalam aspek yang menarik
petikan yang dibaca. FU: 10.4 – Menyatakan jenis, ciri, tema,
dan personal, pemikiran, nilai, dan
15. Menukarkan ayat pengajaran.
susunan songsang kepada Aras 1 (i) - Menyatakan semula cerita
ayat susunan biasa. dalam karya prosa dan menghuraikan
maksud puisi dengan perkataan sendiri 4
16.Membaca, memahami FS: 1.4 - Bersoal jawab secara
dan melakonkan teks bertatasusila tentang sesuatu perkara
drama. dengan menggunakan soalan pelbagai
aras
17. Menyatakan Aras 1 (v) - Mengemukakan soalan
tema,persoalan,watak, dalam bentuk ayat tanya tanpa kata tanya
perwatakan,latar, plot, nilai dan menggunakan soalan pengikat untuk
dan pengajaran. mengundang respons

18. Menjawab sekurang-


kurangnya tiga soalan FU: 10.6 – Mengulas karya sastera dari
pemahaman secara bertulis aspek watak dan perwatakan, latar, plot,
dengan menggunakan ayat gaya bahasa, dan sudut pandangan.
yang gramatis tepat dan Aras 3 (ii) -Mengecam teknik plot
sesuai. (penceritaan terus dialog,, monolog, 4
monolog dalaman, imbas kembali dan
imbas muka)
FS: 2.3 - Memperkuat hujah dengan
menggunakan contoh dan bukti
Aras 1 (ii) - Menjelaskan idea dengan
. menggunakan kata, ungkapan dan ayat
13
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU (TINGKATAN 5)
TAHUN 2019
yang sesuai dan tersusun

Karangan 1. Menulis karangan FU: 12.3 - Membina ayat topik dan ayat
MINGGU ucapan/ melebihi 350 perkataan huraian untuk menghasilkan perenggan SISTEM BAHASA
syarahan/ dengan format yang betul yang kohesif Buku Teks
15 ceramah Aras 1 (iv) - Membina ayat topik, ayat Tatabahasa: (muka surat 1
TARIKH: 2. Menyenaraikan isi-isi huraian dan ayat contoh Ayat Perintah 147-166)
15.4.2019 Tema: karangan yang logik. FU 12.4 – Menyusun isi dan
- Biolemban menggunakan penanda wacana untuk
19.4.2019 gan 3. Membina ayat-ayat menghasilkan perenggan yang koheren Kosa kata Teks antologi
pendek hingga membentuk Aras 2 (iv) - Menyunting teks dari aspek Penanda wacana SR
sebuah karangan. mekanis,kosa kata dan tatabahasa untuk Kata banyak makna
menghasilkan karya yang gramatis dan
4. Menyenaraikan 6 isi kemas olahannya
MINGGU: penting berdasarkan FS: 7.6 – Membezakan fakta dengan Teks Novel
16 petikan pandangan dalam bahan yang dirujuk SBE
Rumusan
Aras 1 (v) - Membaca secara imbasan
dan
5. Menyusun isi-isi penting dan luncuran untuk mengenal pasti
TARIKH: pemahama
untuk menghasilkan kesesuaian sumber dan bahan penerbitan
22.4.2019 n
rumusan yang dirujuk
- ILMU
26.4.2019 FU: 7.1 – Mengenal pasti dan
menyatakan gambaran keseluruhan, idea Pendidikan moral 1
Tatabahas
6. Menghuraikan maksud utama, isi penting, dan isi relevan Sastera
a
puisi tentang bahan yang didengar, dibaca, dan Sivik Lembaran
ditonton. Kerja
7. Menyatakan bentuk Aras 1 (ii)-Memilih isi penting yg
puisi. relevan dgn topik yg diberi

14
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU (TINGKATAN 5)
TAHUN 2019
FU: 7.2 – Memahami dan menyatakan Lembaran
8. Menyenaraikan unsur maksud perkataan sukar berdasarkan Edaran
Pemaham gaya bahasa yang terdapat konteks.
an dalam puisi. Aras 1 (iii)-Mentafsirkan dan NILAI
Antologi: menghuraikan maksud kata, rangkai Kamus
a- Sajak 9. Menilai tema, kata, istilah, peribahasa, ayat dan Kerajinan
Pesan persoalan, nilai dan perenggan Kasih sayang
Lelaki pengajaran. Baik hati
Kepada FS: 2.3-Memperkuat hujah dgn Belas kasihan
Gadis 10. Mengenal pasti dan menggunakan contoh dan bukti Pengorbanan
Kampus menyatakan jenis-jenis Aras 1 (ii)-Menjelaskan idea dgn
ayat perintah. menggunakan kata, ungkapan dan ayat
yg sesuai dan tersusun
11. Mengenal pasti ayat
suruhan dan ayat larangan FU: 7.2 – Memahami dan menyatakan
yang terdapat dalam maksud perkataan sukar berdasarkan KEMAHIRAN BERNILAI
petikan. konteks. TAMBAH
Aras 1 (iii) - Mentafsirkan dan 4
12. Membina ayat suruhan menghuraikan maksud kata, rangkai KBAT
dan ayat larangan dengan kata, istilah, peribahasa, ayat dan - Menilai
gramatis. perenggan - Menganalisis
FU: 10.6 – Mengulas karya sastera dari - Mencipta (membina ayat)
13. Menjawab sekurang- aspek watak dan perwatakan, latar, plot,
kurangnya tiga soalan gaya bahasa, dan sudut pandangan. KBKK
pemahaman secara bertulis Aras 2 (ii) - Menghuraikan nilai dan Kecerdasan Pelbagai
dengan menggunakan ayat pengajaran yang terdapat dalam teks Kajian masa depan
yang gramatis tepat dan Aras 3 (ii) - Mengecam teknik plot Kontekstual
sesuai. (penceritaan terus dialog,monolog,
monolog dalaman,imbas kembali dan
imbas muka) i-Think
FS: 7.6 – Membezakan fakta dengan - Peta Pokok
pandangan dlm bahan yang dirujuk - Peta Buih
Aras 1 (v) - Membaca secara imbasan
dan luncuran untuk mengenal pasti
kesesuaian sumber dan bahan penerbitan
yang dirujuk

FU: 10.4 – Menyatakan jenis, ciri, tema


dan persoalan, pemikiran,nilai dan 2
pengajaran
Aras 2 (i) - Menjelaskan tema, pemikiran
dan persoalan puisi dan prosa
FS: 2.3 - Memperkuat hujah dengan
15
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU (TINGKATAN 5)
TAHUN 2019
menggunakan contoh dan bukti
Aras 1 (ii) - Menjelaskan idea dengan
menggunakan kata, ungkapan dan ayat
yang sesuai dan tersusun

SISTEM BAHASA
MINGGU: Karangan 1. Mengembangkan isi-isi FU: 12.4 - Menyusun isi dan
17 Bahan penting beserta contoh menggunakan penanda wacana untuk Tatabahasa Buku teks 1
Rangsang yang sesuia dalam menghasilkan perenggan yang koheren Kata Kerja Pasif (muka surat
an perenggan Aras 2 (iii) - Membina perenggan yang Ayat Pasif Songsang 167-186)
TARIKH: koheren dengan menggunakan penanda
29.4.2019 Tema: wacana Kosa kata
- Pelaburan 2. Mengolah isi karangan FS: 8.4 - Mengolah maklumat secara Kata pemeri Lembaran
3.5.2019 dengan menggunakan ayat koheren untuk tujuan tertentu Sinonim dan antonim
yang gramatis Aras 1 (iii) - Memindahkan maklumat
kepada pelbagai bentuk ILMU
Edaran
3. Membina ayat-ayat FU 12.4 – Menyusun isi dan Pendidikan Moral
pendek hingga membentuk menggunakan penanda wacana untuk Sejarah 1
sebuah karangan. menghasilkan perenggan yang koheren Sastera
Lembaran
4. Menyenaraikan 6 isi Aras 2 (iv) - Menyunting teks dari aspek Kerja
tersurat dan 2 isi tersirat mekanis, kosa kata dan tatabahasa untuk
menghasilkan karya yang gramatis dan
kemas olahannya NILAI
Rumusan
5. Menyusun isi-isi penting FS: 8.3 – Membuat pertimbangan secara Teks Novel
dan
untuk menghasilkan teliti terhadap maklumat yang telah Kesyukuran SBE
pemahama
rumusan disusun Keberanian
n
Aras 1 (v) - Menerangkan maklumat Kerjasama
secara munasabah untuk membuat Tolong menolong Teks Antologi
inferens Kasih sayang SR
Tatabahas
6. Mengenal pasti kata FU:10.1 - Menceritakan semula sesebuah
a
kerja pasif yang terdapat karya secara keseluruhan
dalam petikan. Aras 1 (i) - Menyatakan semula cerita
dalam karya prosa dan menghuraikan
7. Membina ayat daripada maksud puisi dengan perkataan sendiri 4
kata kerja pasif. FS: 7.5 - Memahami dan meneliti
maksud tersurat dan tersirat daripada
8. Menukarkan ayat pasif sesuatu bahan
kepada ayat pasif Aras 1(iii) - Mentafsirkan dan
songsang. menghuraikan maksud kata, rangkai
kata, istilah, peribahasa, ayat dan KEMAHIRAN BERNILAI
16
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU (TINGKATAN 5)
TAHUN 2019
9. Membuat ilustrasi perenggan TAMBAH
sinopsis cerita. FS: 4.1 - Mengesan kecondongan
pendapat dan menimbangkan pelbagai KBAT
10. Membezakan watak, pilihan untuk menyelesaikan masalah - Mengaplikasi
Pemaham perwatakan,latar,nilai dan dan membuat keputusan - Menganalisis
an pengajaran dengan cerpen Aras 2 (i) - Menghuraikan kecondongan
Antologi: lain. pendapat berdasarkan fakta dan hujah KBKK
a- Cerpen yang dikemukakan Kecerdasan Pelbagai
Hipertensi 11. Menjawab sekurang- Kontekstual
kurangnya tiga soalan FU: 10.6 - Mengulas karya sastera dari
pemahaman secara bertulis aspek watak dan perwatakan, latar, plot, i-Think
dengan menggunakan ayat gaya bahasa dan sudut pandangan - Peta Buih Berganda
yang gramatis tepat dan Aras 2 (iii) - Mengenal pasti - Peta Dakap
sesuai. penggunaan sinkof, pengulangan, simile,
personifikasi dan unsur bunyi dalam teks 2
puisi dan prosa
Aras1 (ii) - Menghuraikan aspek perkara
yang menarik dlm karya prosa dan puisi
aFS:4.2 - Menjelaskan dan
membuktikan pertimbangan secara
rasional dan adil bagi menyakinkan
pihak yang terlibat
Aras 2 (ii) - Menjelaskan pertimbangan
yang dibuat tentang keperluan kritikal
untuk menyelesaikan masalah

MINGGU 18
& 19 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN
06.05.18
-
17.05.19

MINGGU 20
PERBINCANGAN KERTAS SOALAN
20.05.19
-
24.05.19

MINGGU: Karangan 1. Mengenal pasti FU: 12.3 - Membina ayat topik dan ayat SISTEM BAHASA Buku teks
21 Fakta kehendak soalan huraian untuk menghasilkan perenggan (muka surat
yang kohesif Tatabahasa: 187-209) 1
17
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU (TINGKATAN 5)
TAHUN 2019
Tema: 2. Menyatakan 3-5 isi Aras 1 (iv) - Membina ayat topik, ayat Ayat Majmuk Gabungan
TARIKH: Teleperuba penting berdasarkan tajuk huraian dan ayat contoh Lembaran
tan FU: 8.7 - Menilai secara keseluruhan Kosa kata
10 .06.119 3. Mengolah karangan sesuatu maklumat dengan memberikan Penanda wacana
- dengan menggunakan ayat alasan yang kukuh Peribahasa edaran
14.06.19 yang gramatis. Aras 2 (ii ) - Menyatakan alasan Bahasa klasik
menerima, menolak dan
4. Mengenal pasti 6 isi mengubahsuaikan maklumat yang Teks Novel
tersurat dan 2 isi tersirat diperoleh SBE
FS: 2.1 - Mencetuskan idea bernas dan
MINGGU Rumusan 5. Menyusun isi-isi penting teliti semasa memberikan pendapat
22 dan untuk menghasilkan dalam perbincangan ILMU Teks Antologi
17.06.19 pemahama rumusan Aras 1 (i) - Mencambahkan idea yang SR
- n bernas semasa bertukar-tukar fikiran Pendidikan Moral
6 .Mengenal pasti jenis- tentang sesuatu topik Sastera
21.06.19 jenis ayat majmuk. Geografi Lembaran
Tatabahas FU: 7.1 – Mengenal pasti dan kerja 1
a 7 .Mengenal pasti dan menyatakan gambaran keseluruhan, idea
menyenaraikan ayat utama, isi penting, dan isi relevan
majmuk gabungan yang tentang bahan yang didengar, dibaca, dan Kamus
terdapat dalam petikan. ditonton.
Aras 1 (ii) - Memilih isi penting yang NILAI
8. Memisahkan ayat relevan dengan topik yangg diberi
majmuk gabungan menjadi FS: 7.2 – Memahami dan menyatakan Bertolak ansur
ayat tunggal. maksud perkataan sukar berdasarkan Kasih sayang
konteks. Keprihatinan
9 .Membina ayat majmuk Aras 1 (iii) - Mentafsirkan dan Kesyukuran
gabungan. menghuraikan maksud kata, rangkai Kebersihan
kata, istilah, peribahasa, ayat dan
10.Membaca, memahami perenggan
dan melakonkan teks
drama. FS: 8.6 - Menyemak semula maklumat
dan memutuskan sama ada hendak
11. Menentukan tema, menerima, menambah atau menolak
persoalan, watak, pilihan tersebut
Perwatakan ,latar, plot, Aras 2 (i) - Meneliti semula maklumat
nilai dan pengajaran. untuk memastikan kesahihannya

KOMSAS 12. Menjawab sekurang- FU: 10.1 - Menceritakan semula


(Novel- kurangnya tiga soalan sesebuah karya secara keseluruhan
SBE) pemahaman secara bertulis Aras 1 (ii) - Menghuraikan aspek perkara
a--Sinopsis dengan menggunakan ayat yang menarik dalm karya prosa dan puisi KEMAHIRAN BERNILAI
bab yang gramatis tepat dan FU: 10.4 - Menyatakan jenis,ciri,tema TAMBAH 4
18
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU (TINGKATAN 5)
TAHUN 2019
9,10, sesuai. dan persoalan, pemikiraan, nilai dan
11,12 & pengajaran KBAT
13 Aras 2 (ii) - Menghuraikan nilai dan - Mengaplkasi
b- Binaan pengajaran yang terdapat dalam teks - Menganalisis
Plot dan FU: 2.3- Memperkuat hujah dengan - Menilai
Teknik menggunakan contoh dan bukti - Mencipta
plot Aras 1 (iii) - Mengemukakan contoh
yang sesuai bagi pandangan yang KBKK
dikemukakan Kecerdasan Pelbagai
FS: 1.3 - Menyampaikan maksud yang Kontesktual
tersurat dan tersirat berdasarkan bahan Menjana idea
yang dikemukakaann dgn menggunakan
ungkapan yg sesuai i-Think
Aras 1 (iii ) - Mengisahkan dan - Peta Alir
menceritakan semula sesuatu perkara - Peta Pelbagai Alir
dengan teratur dan menarik perhatian
FS: 8.6 - Menyemak semula maklumat
dan memutuskan sama ada hendak
menerima, menambah atau menolak
pilihan tersebut
Aras 2 (i) - Meneliti semula maklumat
untuk memastikan kesahihannya
FU:10.6 - Mengulas karya sastera dari
aspek watak dan perwatakan, latar, plot,
gaya bahasa dan sudut pandangan
Aras 3 (ii) - Mengecam teknik plot
(penceritaan terus, dialog, monolog,
monolog dalaman, imbas kembali dan 2
imbas muka)
FS: 8.7 - Menilai semula keseluruhan
sesuatu maklumat dgn memberikan
alasan yg kukuh
Aras 2 (ii) - Menyatakan alasan
menerima, menolak dan
mengubahsuaikan maklumat yang
diperoleh

CUTI PERTENGAHAN TAHUN (25 MEI HINGGA 9 JUN 2019)

MINGGU: Karangan 1. Mengembangkan isi-isi FU:12.3 - Membina ayat topik dan ayat SISTEM BAHASA Buku Teks

19
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU (TINGKATAN 5)
TAHUN 2019
23 Bahan penting berserta contoh huraian untuk membina perenggan yang (muka surat
Rangsang yang sesuai dalam kohesif. Tatabahasa: 210-229) 1
an perenggan Aras 1 (iv) - Memberikan alasan dan Ayat majmuk
TARIKH cadangan yang baik untuk mengupas dan Kata Hubung Pancangan Relatif
24.06.19 Tema: 2. Mengolah karangan mengembangkan idea/isi utama Kata Hubung Pancangan Lembaran
- Sukan dengan menggunakan ayat FS: 8.4 - Mengolah maklumat secara Komplemen Kerja
28.06.19 Seantero yang gramatis koheren untuk tujuan tertentu
Dunia Aras 1 (iii ) -Memindahkan maklumat Kosa kata
3. Membina ayat-ayat kepada pelbagai bentuk Penanda wacana Teks Antologi
pendek hingga membentuk SR
MINGGU: sebuah karangan.
24 FU: 12.4 - Menyusun isi dan
4. Menyenaraikan 6 isi menggunakan penanda wacana utk ILMU Kamus 1
TARIKH: penting berdasarkan menghasilkan perenggan yang koheren
petikan Aras 1 (ii) - Membandingkan isi untuk Pendidikan Moral
01.07.19 menentukan kesesuaian isi dengan tajuk Sastera Soalan
05.07.19 Rumusan 5. Menyusun isi-isi penting tugasan. Ekonomi Berformat
dan untuk menghasilkan FU: 7.2 - Memahami dan menyatakan Geografi SPM
pemahama rumusan. maksud perkataan sukar berdasarkan
n konteks.
6. Menyenaraikan jenis- Aras 1 (iii) - Mentafsirkan dan Bahan Cetak
jenis ayat majmuk. menghuraikan maksud kata, rangkai
kata, istilah, peribahasa, ayat dan NILAI
7. Mengenal pasti ayat perenggan
majmuk pancangan relatif FS: 2.3 - Memperkuat hujah dengan Keberanian
dan ayat majmuk menggunakan contoh dan bukti Ketabahan
pancangan komplemen Aras 2 (i) - Memperkukuh hujah Kasih sayang
Tatabahas yang terdapat dalam teks. berasaskan pengalaman dan sumber yang
a boleh dipercayai.
8. Memisahkan ayat
majmuk yang diberi
kepada ayat tunggal dalam FU:10.5 - Menghuraikan maksud, gaya
bentuk jadual. bahasa dan unsur bunyi dalam pusi
Aras 1 (iv) - Mengenal pasti idea utama,
9. Menerangkan sinopsis peristiwa penting untuk membuat
cerita. sinopsis karya prosa dan drama

10. Menghuraikan maksud FU:11.1 - Membandingkan penggunaan KEMAHIRAN BERNILAI


puisi. laras bahasa dalam pelbagai genre. TAMBAH 4
Aras 2 (i) - Merumuskan unsur
11. Menyatakan bentuk keindahan dalam karya sastera. KBAT
puisi. FU: 8.1 - Menyaring maklumat mengikut - Menganalisis
klasifikasi - Menilai
20
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU (TINGKATAN 5)
TAHUN 2019
Pemaham 12. Menyenaraikan unsur Aras 1 (iv) - Menggabungkan dan - Mencipta
an gaya bahasa yang terdapat mengasingkan maklumat berdasarkan
Antologi: dalam puisi. ciri dan kandungannya KBKK
a-Sajak FS: 8.3 - Membuat pertimbangan secara Menjana Idea
Erti Hidup 13. Menjelaskan persoalan, teliti terhadap maklumat yang telah Kecerdasan Pelbagai
Bererti nilai dan pengajaran. disusun Kajian Masa Depan
Aras 1 (iii) - Memindahkan maklumat Kontekstual
b. Kudup 14. Menjawab sekurang- kepada pelbagai bentuk
Perang kurangnya tiga soalan FS:2.1 - Mencetuskan idea bernas dan i-Think
pemahaman secara bertulis teliti semasa memberikan pendapat - Peta Bulatan
dengan menggunakan ayat dalam perbincangan - Peta Buih
yang gramatis tepat dan Aras 1 (i) - Mencambahkan idea yang
sesuai. bernas semasa bertukar-tukar fikiran
tentang sesuatu topik

FU:10.6 - Mengulas karya sastera dari


aspek watak dan perwatakan, latar, plot,
gaya bahasa dan sudut pandangan
Aras 2 (iv) - Menganalisis watak dan
perwatakan serta latar
FS: 2.3 - Memperkuat hujah dengan
menggunakan contoh dan bukti
Aras 2 (i) - Memantapkan hujah dengan
mengemukakan bukti

21
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU (TINGKATAN 5)
TAHUN 2019

FU: 11.1 - Mengenal pasti gaya bahasa SISTEM BAHASA


Karangan 1. Mengenal pasti dalam karya bukan sastera serta 1
Rencana kehendak soalan menggunakannya dalam penulisan bukan Tatabahasa: Buku Teks
MINGGU: kreatif. Analisis Ayat Majmuk Gabungan (muka surat
25 2. Menyoal untuk Aras 1 (i) - Mempelbagai penggunaan Analisis Ayat Relatif, Ayat 231-248)
Tema: mendapatkan maklumat kata dan struktur ayat dalam karya bukan Komplemen dan Ayat Keterangan
TARIKH: Komunika tertentu sastera.
08.07.19 si Global FU: 8.7 - Menilai secara keseluruhan Bahan Cetak
3. Mengolah karangan sesuatu maklumat dengan memberikan Kosa kata
- dengan menggunakan ayat alasan yang kukuh
12.07.19 yang gramatis. Aras 2 (ii) - Menyatakan alasan Penanda wacana Teks Novel
menerima, menolak dan SBE
4. Menghasilkan karangan mengubahsuaikan maklumat yang
MINGGU: berformat rencana. diperoleh
FS: 2.1 - Mencetuskan idea bernas dan Kamus
26 5. Menyenaraikan 6 isi teliti semasa memberikan pendapat
Rumusan tersurat dan 2 isi tersirat dalam perbincangan ILMU
TARIKH: dan Aras 1 (i) - Mencambahkan idea yang Lembaran
15.07.19 pemahama 6. Menyusun isi-isi penting bernas semasa bertukar-tukar fikiran Sejarah Kerja
- n untuk menghasilkan tentang sesuatu topik Sastera
rumusan Pendidikan Moral
19.07.19
FU: 3.3 – Menyatakan pendirian yang Sivik Soalan
7. Menjawab sekurang- jelas dengan mengemukakan maklumat Berformat
kurangnya tiga soalan yang relevan SPM 1
Tatabahas pemahaman secara bertulis Aras 2 (ii) - Menyesuaikan pendapat
a dengan menggunakan ayat sendiri dengan pandangan orang lain
yang gramatis tepat dan dalam perundingan untuk kompromi.
sesuai. FS: 7.2 – Memahami dan menyatakan NILAI
maksud perkataan sukar berdasarkan
konteks. Ketabahan
8. Mengkategorikan Aras 1 (iii) - Mentafsirkan dan Keyakinan
KOMSAS contoh-contoh ayat menghuraikan maksud kata, rangkai Kasih sayang
(Novel : majmuk pancangan relatif, kata, istilah, peribahasa, ayat dan Kesyukuran
SBE) ayat majmuk pancangan perenggan
komplemen dan ayat
a- Sinopsis majmuk keterangan. FU: 10.3 - Menyatakan bentuk dan nada
bab puisi
14,15, 9. Menganalisis ayat yang Aras 1 (iii) - Menjelaskan bentuk dan
16, 17 diberi. nada puisi 4
FU: 7.2 - Memahami dan menyatakan
b-Gaya 10. Membina ayat majmuk maksud perkataan sukar berdasarkan KEMAHIRAN BERNILAI
Bahasa pancangan relatif. konteks. TAMBAH
22
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU (TINGKATAN 5)
TAHUN 2019

11. Menyatakan sinopsis Aras 1 (iii) - Mentafsirkan dan KBAT


cerita. menghuraikan maksud kata, rangkai - Mengaplikasi
kata, istilah, peribahasa, ayat dan - Menganalisis
perenggan - menilai
12. Menghuraikan gaya FS: 3.2 - Berbincang untu menerima dan
bahasa novel menolak pandangan orang lain secara Menjana Idea
terbuka untuk mencapai kata sepakat Kecedasan Pelbagai
Aras 1 (ii) - Menyatakan pendapat untuk KBKK
menerima atau menolak pandangan Kontekstual
orang lain dengan merujuk tujuan
rundingan i-Think
- Peta Titi
- Peta Pokok
FU:10.6 - Mengulas karya sastera dari
aspek watak dan perwatakan, latar, plot,
gaya bahasa dan sudut pandangan
Aras 2 (i) - Menjelaskan tema, pemikiran
dan persoalan puisi dan prosa
FS: 2.3 – Memperkuat hujah dengan
menggunakan contoh dan bukti 2
Aras 1 (iii) - Mengemukakan contoh
yang sesuai bagi pandangan yang
dikemukakan.

FU: 12.3 - Membina ayat topik dan ayat


MINGGU: Karangan 1. Mengenal pasti huraian untuk menghasilkan perenggan
27 Fakta kehendak soalan yang kohesif SISTEM BAHASA Buku Teks 1
Aras 1 (iv) - Membina ayat topik, ayat (muka surat
Tema: 2. Menyatakan lima isi huraian dan ayat contoh Tatabahasa: 249-269)
TARIKH: Pelestarian penting berdasarkan tajuk FU: 8.7- Menilai secara keseluruhan Analisis Ayat Tunggal
22.07.19 Budaya sesuatu maklumat dengan memberikan Analisis Ayat Majmuk Lembaran
- Warisan 3. Mengolah karangan alasan yang kukuh
26.07.19 dengan menggunakan ayat Aras 2 (ii) - Menyatakan alasan Sintaksis
yang gramatis. menerima, menolak dan Edaran
mengubahsuaikan maklumat yang Kosa kata
4. Menganalisis 6 isi diperoleh Penanda wacana
tersurat dan 2 isi tersirat FS: 2.1 - Mencetuskan idea bernas dan Peribahasa Teks Novel
teliti semasa memberikan pendapat KA

23
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU (TINGKATAN 5)
TAHUN 2019
dalam perbincangan ILMU
MINGGU: 5. Menyusun isi-isi penting Aras 1 (i ) - Mencambahkan idea yang
Rumusan untuk menghasilkan bernas semasa bertukar-tukar fikiran Pendidikan Moral Teks Antologi
28 dan rumusan. tentang sesuatu topik Sastera DB
pemahama Geografi
TARIKH: n 6. Mengenal pasti contoh- FU: 7.1 – Mengenal pasti dan
29.07.19 contoh ayat tunggal yang menyatakan gambaran keseluruhan, idea Lembaran 1
- terdapat dalam petikan. utama, isi penting, dan isi relevan kerja
tentang bahan yang didengar, dibaca, dan NILAI
02.08.19 7. Menentukan ayat ditonton.
tunggal yang terdapat Aras 1 (ii) - Memilih isi penting yang Bertolak ansur Kamus
dalam petikan. relevan dengan topik yang diberi Kasih sayang
FS: 7.2 – Memahami dan menyatakan Keprihatinan
8. Menganalisis ayat maksud perkataan sukar berdasarkan Kesyukuran
tunggal dan memisahkan konteks. Kebersihan
ayat tersebut kepada subjek Aras 1 (iii) - Mentafsirkan dan
dan predikatnya. menghuraikan maksud kata, rangkai
kata, istilah, peribahasa, ayat dan
Tatabahasa 9. Membina beberapa ayat perenggan KEMAHIRAN BERNILAI
: tunggal dan FS: 8.6 - Menyemak semula maklumat TAMBAH
Ayat menggabungkan ayat dan memutuskan sama ada hendak
tersebut menjadi ayat menerima, menambah atau menolak KBAT
majmuk. pilihan tersebut - Menganalisis
Aras 2 (i) - Meneliti semula maklumat - Menilai
10. Menyatakan sinopsis untuk memastikan kesahihannya
cerita. KBKK
FU: 10.1 - Menceritakan semula Kecerdasan Pelbagai
11. Menyenaraikan watak, sesebuah karya secara keseluruhan Kontesktual
perwatakan,latar,nilai dan Menjana Idea
pengajaran. Aras 1 (ii) - Menghuraikan aspek perkara
yang menarik dalam karya prosa dan i-Think
12. Menjawab sekurang- puisi - Peta Alir 4
kurangnya tiga soalan FU: 10.4-Menyatakan jenis, ciri, tema - Peta Buih Berganda
pemahaman secara bertulis dan persoalan, pemikiran, nilai dan
dengan menggunakan ayat pengajaran
yang gramatis tepat dan Aras 2 (ii) - Menghuraikan nilai dan
sesuai. pengajaran yang terdapat dalam teks
FU: 2.3 - Memperkuat hujah dengan
Pemahama 11. Menggambarkan menggunakan contoh dan bukti
n urutan peristiwa Prosa Aras 1 (iii) - Mengemukakan contoh
Antologi: Tradisional. yang sesuai bagi pandangan yang
Prosa dikemukakan
Tradisiona FS: 1.3 - Menyampaikan maksud tersurat
24
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU (TINGKATAN 5)
TAHUN 2019
l dan tersirat berdasarkan bahan yang
dikemukakan dengan menggunakan
a.Pengenal ungkapan yang sesuai
an Aras 1 (iii) - Mengisahkan dan
b.Burung menceritakan semula sesuatu perkara
Terbang 12. Membanding beza dengan teratur dan menarik perhatian
Dipipiskan watak dan perwatakan. FS: 8.6 - Menyemak semula maklumat
Lada dan memutuskan sama ada hendak
menerima, menambah atau menolak
pilihan tersebut
Aras 2 (i)- Meneliti semula maklumat
untuk memastikan kesahihannya

KOMSAS FU:10.6 - Mengulas karya sastera dari


(Novel : aspek watak dan perwatakan, latar ,plot, 2
SBE) gaya bahasa dan sudut pandangan
Aras 3 (ii) - Mengecam teknik plot
a- Sinopsis (penceritaan terus, dialog, monolog,
bab monolog dalaman, imbas kembali dan
18,19 , 20, imbas muka)
21 dan 22 FS: 8.7 - Menilai semula keseluruhan
sesuatu maklumat dengan memberikan
b- Watak alasan yang kukuh
dan Aras 2 (ii) - Menyatakan alasan
Perwataka menerima, menolak dan
n mengubahsuaikan maklumat yang
diperoleh

Karangan 1. Mengembangkan isi-isi FU: 12.3 – Membina ayat topik dan ayat SISTEM BAHASA Bahan Cetak
MINGGU: Bahan penting beserta contoh huraian untuk membina perenggan yang
Rangsang yang sesuai dalam kohesif Tatabahasa
29 an perenggan Aras 2 (iii ) -Membina perenggan yang Peribahasa Gambar 1
koheren dgn menggunakan penanda Penanda wacana
TARIKH: 2. Mengolah karangan wacana
05.08.19 dengan menggunakan ayat FS: 8.4 - Mengolah maklumat secara Lembaran
- yang gramatis. koheren untuk tujuan tertentu kerja
Aras 1 (iii) - Memindahkan maklumat
25
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU (TINGKATAN 5)
TAHUN 2019
09.08.19 3. Menyenaraikan 6 isi kepada pelbagai bentuk
Rumusan tersurat dan 2 isi tersirat ILMU Kamus
dan
pemahama FU: 7.1 – Mengenal pasti dan Sastera
n 4. Menyusun isi-isi penting menyatakan gambaran keseluruhan, idea Pendidikan moral Soalan 1
MINGGU: untuk menghasilkan utama, isi penting, dan isi relevan Sosial Berformat
30 rumusan. tentang bahan yang didengar, dibaca, dan Sejarah SPM
ditonton. Geografi
5. Membina ayat yang Aras 1 (ii) - Memilih isi penting yang
TARIKH: gramatis berdasarkan relevan dengan topik yang diberi NILAI
19.08.19 Tatabahas perkataan yang diberikan. FU: 12.4- Menyusun isi dan
- a menggunakan penanda wacana untuk Keyakinan
23.08.19 6. Mengenal pasti menghasilkan perenggan yang koheren Ketabahan
kesalahan imbuhan,ejaan, Aras 1 (ii) - Membandingkan isi untuk Berdikari
istilah dan kesalahan menentukan isi dengan tajuk tugasan Kesungguhan
tatabahasa yang terdapat FS: 7.2 – Memahami dan menyatakan Ketelitian
dalam ayat. maksud perkataan sukar berdasarkan
konteks.
7 .Menyatakan peribahasa Aras 1 (iii)- Mentafsirkan dan
yang sesuai berdasarkan menghuraikan maksud kata, rangkai
Pemaham ayat. kata, istilah, peribahasa, ayat dan KEMAHIRAN BERNILAI
an perenggan TAMBAH
Antologi : 8. Menyatakan sinopsis
cerita. KBAT
a.Cerpen FU: 8.6-Menyemak semula maklumat - Mengaplikasi
Gerhana 9. Menerangkan watak, dan memutuskan sama ada hendak - Menganalisis
Manusia perwatakan, nilai dan menerima, menambah, atau menolak - Menilai
pengajaran dalam cerpen. pilihan tersebut 2
Aras 1 (v) Menerangkan maklumat KBKK
KOMSAS secara munasabah untuk membuat Menjana Idea
(Novel- inferens Kecerdasan Pelbagai
SBE) BCB
10. Menghubungkaitkan Konstruktisme
Sinopsis latar masa, tempat dan FU : 10.6 - Mengulas karya sastera dari
23, 24, masyarakat dengan aspek watak dan perwatakan, latar, plot, i-Think
25,26, 27 peristiwa dalam novel. gaya bahasa dan sudut pandangan - Peta Buih
dan 28 Aras 3 (ii) - Mengenal pasti dan - Peta Pokok
memahami penggunaan hiperbola dan
a-Latar imejan dalam karya.
11. Menjawab sekurang- FS: 4.1 - Mengesan kecondongan
i- Masa kurangnya tiga soalan pendapat dan menimbangkan pelbagai
ii-Tempat pemahaman secara bertulis pilihan untuk menyelesaikan masalah
iii- dengan menggunakan ayat dan membuat keputusan
26
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU (TINGKATAN 5)
TAHUN 2019
Masyaraka yang gramatis tepat dan Aras 2 (i) - Menghuraikan kecondongan
t sesuai. pendapat berdasarkan fakta dan hujah yg
dikemukakan

FU: 10.4 – Menyatakan jenis, ciri, tema


dan persoalan, pemikiran, nilai dan 2
pengajaran.
Aras 2 (iii - Memahami dan menghayati
nilai dalam karya untuk dijadikan iktibar
dalam kehidupan.
FS: 2.3 - Memperkuat hujah dengan
menggunakan contoh dan bukti
Aras 1 (iii) - Mengemukakan contoh
yang sesuai bagi pandangan yang
dikemukakan

MINGGU: Karangan 1. Mengenal pasti FU: 9.2 - menentukan format SISTEM BAHASA Bahan Cetak
31 -Surat kehendak soalan. penyampaia n dan jenis penulisan yang 1
Kiriman sesuai utk menyampaikan maklumat Ayat majmuk
Rasmi 2. Menjelaskan format Aras 2 (ii) - Memetakan kerangka isi Kosa kata Lembaran
TARIKH: surat kiriman rasmi penyampaian pidato dan bahas dalam Makna kata kerja
26.08.19 bentuk grafik
- 3. Menyenaraikan isi dan FU: 12.1 – Menghasilkan prosa dan puisi
30.08.19 Rumusan mengolah isi dengan ayat secara terancang, tertib dan kemas
dan yang gramatis. dengan menggunakan bahasa yang tepat, ILMU Kamus
pemahama indah dan menarik
n 4. Mengolah karangan Aras 1 (i) - Memilih kata dan rangkai Sastera
dengan menggunakan ayat kata untuk membina ayat yang gramatis Sosial Soalan format
yang gramatis. bagi menghasilkan pelbagai bentuk Pendidikan Moral SPM
penulisan Sains
Tatabahas 5. Menyenaraikan 6 isi FS: 2.1 - Mencetuskan idea bernas dan Sivik
a tersurat dan 2 isi tersirat teliti semasa memberikan pendapat
dalam perbincangan
Aras 1 (i) - Mencambahkan idea yang
6. Menyusun isi-isi penting bernas semasa bertukar-tukar fikiran
untuk menghasilkan tentang sesuatu topik NILAI
rumusan.
Kerjasama
FU: 8.6 - Menyemak semula maklumat
KOMSAS 7. Menjawab soalan Keprihatinan
dan memutuskan sama ada hendak
Novel: pemahaman. Kerajinan
menerima, menambah, atau menolak
SBE Berusaha
27
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU (TINGKATAN 5)
TAHUN 2019
8 .Membina ayat yang pilihan tersebut 1
a- Tema gramatis berdasarkan Aras 1 (v) - Menerangkan maklumat
b- perkataan yang diberikan. secara munasabah untuk membuat
Persoalan inferens
(soalan 9. Mengenal pasti
berformat kesalahan imbuhan, ejaan, FS: 4.1 - Mengesan kecondongan
SPM) istilah dan kesalahan pendapat dan menimbangkan pelbagai
tatabahasa yang terdapat pilihan untuk menyelesaikan masalah
KOMSAS dalam ayat. dan membuat keputusan
Novel: Aras2(i) - Menghuraikan kecondongan KEMAHIRAN BERNILAI
10. Menyatakan peribahasa pendapat berdasarkan fakta dan hujah TAMBAH
-Nilai dan yang sesuai berdasarkan yang dikemukakan
pengajaran ayat KBAT
(teknik - Menganalisis
menjawab FU:11.2 - Menganalisis gaya bahasa dan - Menilai
soalan 11. Memberikan rasional unsur bunyi dalam karya sastera serta - Mencipta
SPM jawapan yang tepat. menggunakannya dalam penulisan 1
sebenar) kreatif. KBKK
Aras 2 (ii) - Merumuskan unsur sastera Konstruktivsme
12. Mengolah jawapan dalam karya sastera. BCB
dengan teknik yang tepat FS: 5.1- Berbicara dan merayu dengan
menggunakan kata, ungkapan dan ayat i-Think
yang dapat memberikan kesan memujuk - Peta Bulatan
bagi mendapatkan sesuatu - Peta Dakap
Aras 3 (i) - Membina pernyataan yang
bersifat propaganda dan meninggalkan
kesan mendalam kepada khalayak

FU: 12.4- Menyusun isi dan


MINGGU: 1. Mengembangkan isi-isi menggunakan penanda wacana untuk SISTEM BAHASA
32 ULANG penting beserta contoh menghasilkan perenggan yang koheren Bahan cetak 1
KAJI yang sesuai dalam Aras 2 (iii) - Membina perenggan yang Sintaksis
SOALAN- perenggan koheren dengan menggunakan penanda Kosa kata:
TARIKH: SOALAN wacana Ejaan
02.09.19 BERFOR FS: 8.4 - Mengolah maklumat secara Peribahasa Lembaran
- MAT SPM 2. Mengolah karangan koheren untuk tujuan tertentu Penanda wacana kerja
06.09.19 dengan menggunakan ayat Aras 1 (iii) - Memindahkan maklumat
yang gramatis kepad pelbagai bentuk
28
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU (TINGKATAN 5)
TAHUN 2019

Soalan format
3. Menyenaraikan 6 isi FU: 7.1 - Mengenal pasti dan ILMU SPM
MINGGU: tersurat dan 2 isi menyatakan gambaran keseluruhan, idea
33 tersirat utama, isi penting, dan isi relevan Sastera 1
tentang bahan yang didengar, dibaca, dan Pendidikan Moral
TARIKH: 4. Menyusun isi-isi penting ditonton. Sosial Kamus
09.09.19 untuk menghasilkan Aras 1 (ii) - Memilih isi penting yang
rumusan relevan dengan topik yang diberi
-
13.09.19 12.4 - Menyusun isi dan menggunakan
5. Menjawab soalan penanda wacana untuk menghasilkan NILAI
MINGGU: pemahaman. perenggan yang koheren
34 Aras 1 (ii) - Membandingkan isi untuk Berdikari
6. Membina ayat yang menentukan isi dengan tajuk tugasan Tolong -menolong
gramatis berdasarkan FS: 7.2 – Memahami dan menyatakan Ketelitian
TARIKH: perkataan yang diberikan. maksud perkataan sukar berdasarkan Bertanggungjawab
16.09.19 konteks.
- 7. Mengenal pasti Aras 1 (iii) - Mentafsirkan dan
20.09.19 kesalahan imbuhan,ejaan, menghuraikan maksud kata, rangkai
istilah dan kesalahan kata, istilah, peribahasa, ayat dan
tatabahasa yang terdapat perenggan KEMAHIRAN BERNILAI
MINGGU: dalam ayat. TAMBAH
35 FU: 8.6-Menyemak semula maklumat
8. Menyatakan peribahasa dan memutuskan sama ada hendak KBAT
23.09.19 yang sesuai berdasarkan menerima, menambah, atau menolak - Menganalisis
ayat pilihan tersebut - Menilai
-
Aras 1 (v) - Menerangkan maklumat - Mencipta
27.09.19 secara munasabah utk membuat inferens
9. Memberikan rasional FU: 10.1:- Menceritakan semula KBKK
jawapan yang tepat. sesebuah karya secara keseluruhan. Kecerdasan Pelbagai
MINGGU Menjana Idea
36-37 FS: 4.1- Mengesan kecondongan
10. Menyatakan dan pendapat dan menimbangkan pelbagai i-Think
30.09.19 menganalisis kehendak pilihan untuk menyelesaikan masalah Menggunakan mana-mana 8 peta
- soalan dan membuat keputusan i-think yang sesuai.
11.10.19 Aras2(i)-Menghuraikan kecondongan 1.Peta Bulatan
pendapat berdasarkan fakta dan hujah 2.Peta Buih
11. Mengolah jawapan yang dikemukakan 3,Peta Buih Berganda
dengan teknik yang tepat FU: 10.6 - Mengulas karya sastera dari 4. Peta Alir
aspek watak dan perwatakan, latar, plot, 5. peta Pelbagai Alir
gaya bahasa dan sudut pandangan 6. Peta Pokok
Aras1 (ii) - Menghuraikan aspek perkara 7. Peta Dakap
29
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU (TINGKATAN 5)
TAHUN 2019
yang menarik dalam karya prosa dan 8. Peta Titi
puisi
FS: 5.1 –Be rbicara dan merayu dgn
menggunakan kata, ungkapan dan ayat
yang dapat memberikan kesan memujuk
bagi mendapatkan sesuatu
Aras 3 (i) - Membina pernyataan yang
bersifat propaganda dan meninggalkan
kesan mendalam kepada khalayak
Bahan cetak 2 3
ULANG 1. Mengembangkan isi-isi FU: 12.4 - Menyusun isi dan SISTEM BAHASA
MINGGU KAJI penting beserta contoh menggunakan penanda wacana untuk
SOALAN- yang sesuai dalam menghasilkan perenggan yang koheren Sintaksis
38-39 SOALAN perenggan Aras 2 (iii) -Membina perenggan yang Kosa kata Lembaran
14.10.19 BERFOR koheren dengan menggunakan penanda Peribahasa kerja
- MAT SPM wacana Ejaan
25.10.19 2. Mengolah karangan FS: 8.4 - Mengolah maklumat secara Penanda wacana
dengan menggunakan ayat koheren untuk tujuan tertentu
yang gramatis Aras 1 (iii) - Memindahkan maklumat Soalan format
kepada pelbagai bentuk SPM
FU: 7.1 - Mengenal pasti dan ILMU
3. Menyenaraikan 6 isi menyatakan gambaran keseluruhan, idea
tersurat dan 2 isi utama, isi penting, dan isi relevan Sastera
tersirat tentang bahan yang didengar, dibaca, dan Pendidikan Moral Kamus
ditonton. Sosial
4. Menyusun isi-isi penting Aras 1 (ii) - Memilih isi penting yang
untuk menghasilkan relevan dengan topik yang diberi
rumusan
12.4 - Menyusun isi dan menggunakan
penanda wacana untuk menghasilkan NILAI
5. Menjawab soalan perenggan yang koheren
pemahaman. Aras 1 (ii) - Membandingkan isi untuk Berdikari
menentukan isi dengan tajuk tugasan Tolong- menolong
6. Membina ayat yang FS: 7.2 – Memahami dan menyatakan Ketelitian
gramatis berdasarkan maksud perkataan sukar berdasarkan Bertanggungjawab
perkataan yang diberikan. konteks.
Aras 1 (iii) - Mentafsirkan dan
7. Mengenal pasti menghuraikan maksud kata, rangkai
kesalahan imbuhan ,ejaan, kata, istilah, peribahasa, ayat dan
istilah dan kesalahan perenggan KEMAHIRAN BERNILAI
tatabahasa yang terdapat TAMBAH
dalam ayat. FU: 8.6 - Menyemak semula maklumat
dan memutuskan sama ada hendak KBAT
30
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU (TINGKATAN 5)
TAHUN 2019
8. Menyatakan peribahasa menerima, menambah, atau menolak - Menganalisis
yang sesuai berdasarkan pilihan tersebut - Menilai
ayat Aras 1 (v) - Menerangkan maklumat - Mencipta
secara munasabah untuk membuat
inferens KBKK
9. Memberikan rasional FU: 10.1 - Menceritakan semula Kecerdasan Pelbagai
jawapan yang tepat. sesebuah karya secara keseluruhan. Menjana Idea
FS: 4.1 - Mengesan kecondongan
pendapat dan menimbangkan pelbagai
10. Menyatakan dan pilihan untuk menyelesaikan masalah I-Think
menganalisis kehendak dan membuat keputusan Menggunakan mana-mana 8 peta
soalan Aras 2 (i)- Menghuraikan kecondongan i-think yang sesuai:
pendapat berdasarkan fakta dan hujah 1.Peta Bulatan
yang dikemukakan 2.Peta Buih
11. Mengolah jawapan FU: 10.6 - Mengulas karya sastera dari 3. Peta Buih Berganda
dengan teknik yang tepat aspek watak dan perwatakan, latar, plot, 4. Peta Alir
gaya bahasa dan sudut pandangan 5. peta Pelbagai Alir
Aras1 (ii) - Menghuraikan aspek perkara 6. Peta Pokok
yang menarik dalam karya prosa dan 7. Peta Dakap
puisi 8. Peta Titi

FS: 5.1 - Berbicara dan merayu dengan


menggunakan kata, ungkapan dan ayat
yang dapat memberikan kesan memujuk
bagi mendapatkan sesuatu
Aras 3 (i) - Membina pernyataan yang
bersifat propaganda dan meninggalkan
kesan mendalam kepada khalayak

MINGGU 40 1. Mengembangkan isi-isi FU: 12.4 - Menyusun isi dan SISTEM BAHASA Bahan cetak 2 3
-41 ULANG penting beserta contoh menggunakan penanda wacana untuk
KAJI yang sesuai dalam menghasilkan perenggan yang koheren Sintaksis
SOALAN- perenggan Aras 2 (iii) - Membina perenggan yang Kosa kata:
28.10.19 SOALAN koheren dengan menggunakan penanda Ejaan Lembaran
- BERFOR wacana Peribahasa kerja
08.11.19 MAT SPM 2. Mengolah karangan FS: 8.4 - Mengolah maklumat secara Penanda wacana
dengan menggunakan ayat koheren untuk tujuan tertentu
yang gramatis Aras 1 (iii) - Memindahkan maklumat
kepada pelbagai bentuk Soalan format
SPM
3. Menyenaraikan 6 isi ILMU
31
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU (TINGKATAN 5)
TAHUN 2019
tersurat dan 2 isi FU: 7.1 - Mengenal pasti dan
tersirat menyatakan gambaran keseluruhan, idea Sastera
utama, isi penting, dan isi relevan Pendidikan Moral Kamus
4. Menyusun isi-isi penting tentang bahan yang didengar, dibaca, dan Sosial
untuk menghasilkan ditonton.
rumusan Aras 1 (ii)- Memilih isi penting yang
relevan degan topik yang diberi

5. Menjawab soalan 12.4 - Menyusun isi dan menggunakan NILAI


pemahaman. penanda wacana untuk menghasilkan
perenggan yang koheren Berdikari
6 .Membina ayat yang Aras 1 (ii) Membandingkan isi untuk Tolong- menolong
gramatis berdasarkan menentukan isi dengan tajuk tugasan Ketelitian
perkataan yang diberikan. FS: 7.2 – Memahami dan menyatakan Bertanggungjawab
maksud perkataan sukar berdasarkan
7. Mengenal pasti konteks.
kesalahan imbuhan ,ejaan, Aras 1 (iii) - Mentafsirkan dan
istilah dan kesalahan menghuraikan maksud kata, rangkai
tatabahasa yang terdapat kata, istilah, peribahasa, ayat dan KEMAHIRAN BERNILAI
dalam ayat. perenggan TAMBAH

8. Menyatakan peribahasa FU: 8.6 - Menyemak semula maklumat KBAT


yang sesuai berdasarkan dan memutuskan sama ada hendak - Menganalisis
ayat menerima, menambah, atau menolak - Menilai
pilihan tersebut - Mencipta
Aras 1 (v) - Menerangkan maklumat
9. Memberikan rasional secara munasabah untuk membuat KBKK
jawapan yang tepat. inferens Kecerdasan Pelbagai
FU: 10.1 - Menceritakan semula Menjana Idea
sesebuah karya secara keseluruhan.
10. Menyatakan dan i-Think
menganalisis kehendak FS: 4.1- Mengesan kecondongan Menggunakan mana-mana 8 peta
soalan pendapat dan menimbangkan pelbagai i-think yang sesuai:
pilihan untuk menyelesaikan masalah 1.Peta Bulatan
dan membuat keputusan 2.Peta Buih
11. Mengolah jawapan Aras 2 (i)- Menghuraikan kecondongan 3,Peta Buih Berganda
dengan teknik yang tepat pendapat berdasarkan fakta dan hujah 4. Peta Alir
yang dikemukakan 5. peta Pelbagai Alir
FU: 10.6 - Mengulas karya sastera dari 6. Peta Pokok
aspek watak dan perwatakan, latar, plot, 7. Peta Dakap.
gaya bahasa dan sudut pandangan 8. Peta Titi
Aras1 (ii) - Menghuraikan aspek perkara
yang menarik dalam karya prosa dan
32
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU (TINGKATAN 5)
TAHUN 2019
puisi
FS: 5.1 -Berbicara dan merayu dengan
menggunakan kata, ungkapan dan ayat
yang dapat memberikan kesan memujuk
bagi mendapatkan sesuatu
Aras 3 (i) - Membina pernyataan yang
bersifat propaganda dan meninggalkan
kesan mendalam kepada khalayak
MINGGU
42-45

11.11.19 SPM BERTULIS 2019


-
04.12.19

33
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN BAHASA MELAYU (TINGKATAN 5)
TAHUN 2019

34