Anda di halaman 1dari 43

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN


BAHASA MELAYU TINGKATAN 3

PANITIA BAHASA MELAYU SMK PENGKALAN AUR

2019

2019 | PANITIA BAHASA MELAYU SMKPA


MINGGU / TEMA / STANDARD STANDARD CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI PDPC/ CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN EMK/KOMSAS/ HEBAT
M1 TEMA 1: 1.1 Mendengar, 1.1.1Mendengar, Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
mengenal dan menyebut mengenal pasti dan murid dapat; Strategi p&p:
2-4 JAN SULUH MASA perkataan, rangkai kata, menggunakan  Prinsip 5P KBAT:
DEPAN istilah dan ungkapan perkataan, rangkai 1. Mendengar dan mengenal  Penyelesaian Masalah 1. Alat Berfikir
serta intonasi ayat kata, istilah dan sebutan sekurang-kurangnya  Didik hibur Lembaran
dalam pelbagai ujaran. ungkapan dalam enam perkataan dan rangkai kata  Pembentangan pengurusan
pelbagai ujaran  Koperatif grafik
dalam pelbagai ujaran.
dengan betul, tepat  Bimbingan berfokus Peta minda
dan jelas. 6 topi pemikiran
2.Mengenal pasti sekurang-
EMK: CoRT 1
kurangnya enam sebutan CoRT 4
 Bahasa
perkataan dan rangkai kata
 Keusahawan
dengan betul dan tepat.  Keselamatan jalan raya 2. Peta I-think
 Sains dan teknologi Peta bulatan
2.1 Membaca secara Pada akhir pelajaran, murid- Peta buih
2.1.1Membaca dan  Kreativiti &inovasi
mekanis pelbagai bahan murid dapat; Peta buih berganda
memahami laras bahasa  Kelestarian global
prosa dan puisi. Peta dakap
sesuatu laporan dan berita  Pendidikan kewangan
1. Membaca pelbagai bentuk Peta titi
dengan sebutan dan  TMK
laporan dengan sebutan dan Peta pokok
intonasi yang betul, nada intonasi yang betul dan  patriotisme
Peta alir
yang sesuai serta kepantasan yang wajar  Nilai Murni Peta pelbagai alir
kepantasan yang wajar.
KOMSAS: CERPEN 3. Aras Berfikir
3.1 Menulis untuk Pada akhir pelajaran, murid-
menerangkan makna 3.1.1Menulis dan murid dapat; Mengaplikasi
menerangkan makna kata, Modul HEBAT Bacaan – Menganalisis
kata dan istilah, rangkai Kesihatan
rangkai kata, istilah, Menilai
kata, ungkapan dan ayat. 1.Mengenal pasti lima perkataan
ungkapan dan ayat dengan Mencipta
sukar Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
betul mengikut konteks.
5W1H SISTEM BAHASA:
2.Menulis lima ayat Sebutan dan
menggunakan rangkai kata intonasi
*Strategi p&p dan Elemen
dengan betul. Merentas Kurikulum(EMK)
hanyalah cadangan. Guru-guru PENTAKSIRAN
boleh menggunakan Latihan bertulis
4.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid- strategi/EMK yang berbeza Kuiz
mengapresiasi karya 4.1.1Memahami dan murid dapat; mengikut kesesuaian murid dan Pembentangan
mengapresiasi karya prosa
sastera. tema yang diajar. Forum
dengan menyatakan 1. Menceritakan sinopsis cerpen
respons peribadi terhadap
2.Mengenal pasti , tema dan tiga
kekuatan dan kelemahan
persoalan dalam cerpen
sesuatu karya.

2019 | PANITIA BAHASA MELAYU SMKPA


MINGGU / TEMA / STANDARD STANDARD CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI PDPC/ CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN EMK/KOMSAS/ HEBAT
M2 TEMA 1: 1.1 Mendengar, 1.1.2 Mendengar, Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
mengenal dan menyebut mengenal pasti dan murid dapat: Strategi p&p:
7-11 JAN SULUH MASA perkataan, rangkai kata, menuturkan ayat dalam 2. Mendengar dan mengenal  Prinsip 5P KBAT:
DEPAN istilah dan ungkapan pelbagai ujaran dengan sebutan sekurang-kurangnya  Penyelesaian Masalah 1. Alat Berfikir
serta intonasi ayat intonasi yang sesuai dan enam perkataan, rangkai kata,  Didik hibur Lembaran
dalam pelbagai ujaran. jelas.  Pembentangan pengurusan
istilah dan ungkapan dalam
 Koperatif grafik
pelbagai ujaran. Peta minda
 Bimbingan berfokus
 6 topi pemikiran
2.Mengenal pasti dan CoRT 1
menuturkan ayat dalam pelbagai CoRT 4
EMK:
ujaran dengan intonasi yang  Bahasa
sesuai dan jelas  Keusahawan 2. Peta I-think
 Keselamatan jalan raya Peta bulatan
 Sains dan teknologi Peta buih
2.1 Membaca secara 2.1.2 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid-  Kreativiti &inovasi Peta buih berganda
mekanis pelbagai bahan memahami laras bahasa murid dapat: Peta dakap
 Kelestarian global
prosa dan puisi. cerpen dengan sebutan, 1.Membaca bahan cerpen dengan Peta titi
 Pendidikan kewangan
sebutan, intonasi yang betul dan Peta pokok
intonasi yang betul dan  TMK
nada yang sesuai. Peta alir
nada yang sesuai.  patriotisme Peta pelbagai alir
 Nilai Murni
3.2 Menulis untuk 3.2.1Menulis untuk Pada akhir pelajaran, murid- 3. Aras Berfikir
mengemukakan mengemukakan pendapat murid dapat: Mengaplikasi
maklumat tentang yang rasional tentang 1.Menulis sekurang-kurangnya 5 Modul HEBAT Bacaan – Menganalisis
pendapat yang rasional tentang Menilai
sesuatu perkara. sesuatu perkara yang Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
sesuatu perkara dengan Mencipta
dibaca, didengar dan menggunakan ayat yang gramatis.
ditonton menggunakan 5W1H
SISTEM BAHASA:
ayat yang gramatis Sebutan dan
*Strategi p&p dan Elemen
Merentas Kurikulum(EMK) intonasi
5.1 Memahami dan 5.1.1Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid-
hanyalah cadangan. Guru-guru
menggunakan perkataan menggunakan kata nama murid dapat: PENTAKSIRAN
boleh menggunakan
daripada pelbagai dan kata pinjaman dengan 1.Menyenaraikan sekurang- Latihan bertulis
strategi/EMK yang berbeza
kurangnya 5 kata nama dan kata Kuiz
golongan kata dalam betul. mengikut kesesuaian murid dan
pinjaman dengan betul. Pembentangan
pelbagai ayat. tema yang diajar.
Forum

2019 | PANITIA BAHASA MELAYU SMKPA


MINGGU / TEMA / STANDARD STANDARD CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI PDPC/ CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN EMK/KOMSAS/ HEBAT
M3 Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
TEMA 2: 1.2 Mendengar dan 1.2.1 Mendengar dan murid dapat: Strategi p&p:
14-18 JAN memahami perkataan, menerangkan maksud 1.Menerangkan maksud  Prinsip 5P KBAT:
BERSIH rangkai kata, istilah, perkataan, rangkai kata, perkataan, rangkai kata, istilah 1. Alat Berfikir
 Penyelesaian Masalah
SELALU ungkapan dan ayat istilah dan ungkapan dan ungkapan dalam pelbagai  Didik hibur Lembaran
SIHAT dalam pelbagai ujaran. dalam pelbagai ujaran ujaran yang tepat dan  Pembentangan pengurusan
SENTIASA dengan betul dan tepat bertatasusila.  Koperatif grafik
 Bimbingan berfokus Peta minda
mengikut konteks secara
6 topi pemikiran
bertatasusila. CoRT 1
EMK: CoRT 4
2.2 Membaca untuk Pada akhir pelajaran, murid-
2.2.1 Membaca dan  Bahasa
memahami makna murid dapat: 2. Peta I-think
menerangkan maksud  Keusahawan
perkataan, rangkai kata, 1.Menjelaskan sekurang- Peta bulatan
istilah yang tepat dalam kurangnya 5 istilah yang tepat  Keselamatan jalan raya
istilah, serta ungkapan  Sains dan teknologi Peta buih
pelbagai bahan dalam pelbagai bahan Peta buih berganda
dan ayat dalam pelbagai menggunakan sumber rujukan.  Kreativiti &inovasi
menggunakan glosari, Peta dakap
bahan  Kelestarian global
kamus dan tesaurus Peta titi
 Pendidikan kewangan
dengan betul dan tepat. Peta pokok
 TMK
Peta alir
 patriotisme
3.3 Menulis untuk Pada akhir pelajaran, murid- Peta pelbagai alir
3.3.1 Menulis dan  Nilai Murni
melengkapkan murid dapat:
melengkapkan maklumat 1.Menulis maklumat yang 3. Aras Berfikir
maklumat dan KOMSAS
dalam pelbagai bahan lengkap. Mengaplikasi
menjawab soalan dalam Menganalisis
dengan betul dan tepat. Modul HEBAT Bacaan –
pelbagai bahan. 2.Menjawab soalan yang betul Menilai
dan tepat. Mencipta
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
4.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid-
4.1.2Memahami dan murid dapat: SISTEM BAHASA:
mengapresiasi karya 5W1H
mengapresiasi karya puisi 1.Mendeklamasikan sajak dengan Sebutan dan
sastera.
dengan memberikan nada yang sesuai. *Strategi p&p dan Elemen intonasi
respons peribadi tentang Merentas Kurikulum(EMK)
maksud tersurat dan 2.Menyatakan maksud hanyalah cadangan. Guru-guru PENTAKSIRAN
keseluruhan sajak secara tersurat boleh menggunakan Latihan bertulis
tersirat dalam sesuatu Kuiz
dan tersirat. strategi/EMK yang berbeza
puisi. Pembentangan
mengikut kesesuaian murid dan
3.Menjawab 3 soalan pemahaman. tema yang diajar. Forum

2019 | PANITIA BAHASA MELAYU SMKPA


MINGGU / TEMA / STANDARD STANDARD CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI PDPC/ CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN EMK/KOMSAS/ HEBAT
M4 TEMA 2: 1.2 Mendengar dan 1.2.2 Mendengar dan Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
memahami perkataan, menerangkan maksud murid dapat: Strategi p&p:
21-25 JAN BERSIH rangkai kata, istilah, ayat dalam pelbagai ujaran 1.Mendengar dan memahami  Prinsip 5P KBAT:
SELALU perkataan, rangkai kata, istilah,  Penyelesaian Masalah 1. Alat Berfikir
ungkapan dan ayat dengan betul dan tepat
SIHAT ungkapan dan ayat.  Didik hibur Lembaran
dalam pelbagai ujaran. mengikut konteks secara pengurusan
SENTIASA  Pembentangan
bertatasusila. 2.Menerangkan maksud ayat grafik
 Koperatif
dalam pelbagai ujaran dengan  Bimbingan berfokus Peta minda
tepat dan bertatasusila.  6 topi pemikiran
2.2 Membaca untuk 2.2.2 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- CoRT 1
memahami makna menganalisis maklumat murid dapat: EMK: CoRT 4
perkataan, rangkai kata, daripada pelbagai bentuk 1.Membaca dan menganalisis  Bahasa
maklumat yang pelbagai bentuk  Keusahawan 2. Peta I-think
istilah, serta ungkapan panduan dengan
 Keselamatan jalan raya Peta bulatan
dan ayat dalam pelbagai memberikan respons 2.Memberikan respon secara Peta buih
bahan peribadi yang sesuai.  Sains dan teknologi
peribadi berkaitan maklumat.  Kreativiti &inovasi Peta buih berganda
Peta dakap
3.3 Menulis untuk 3.3.2 Menulis dan Pada akhir pelajaran, murid-  Kelestarian global
Peta titi
murid dapat:  Pendidikan kewangan
melengkapkan menjawab pelbagai soalan Peta pokok
1.Menulis ringkasan dengan  TMK
maklumat dan secara kritis dengan betul. Peta alir
maklumat yang lengkap.  patriotisme Peta pelbagai alir
menjawab soalan dalam  Nilai Murni
pelbagai bahan. 2.Menjawab soalan secara kritis 3. Aras Berfikir
dan betul. KOMSAS Mengaplikasi
5.1 Memahami dan 5.1.2 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid- Menganalisis
menggunakan perkataan menggunakan kata murid dapat: Modul HEBAT Bacaan – Menilai
daripada pelbagai adjektif dalam ayat 1.Menyenaraikan sekurang- Mencipta
kurangnya 5 kata adjektif. Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
golongan kata dalam mengikut konteks.
5W1H SISTEM BAHASA:
pelbagai ayat. 2.Membina ayat yang relevan. Sebutan dan
*Strategi p&p dan Elemen intonasi
Merentas Kurikulum(EMK)
hanyalah cadangan. Guru-guru PENTAKSIRAN
boleh menggunakan Latihan bertulis
strategi/EMK yang berbeza Kuiz
mengikut kesesuaian murid dan Pembentangan
tema yang diajar. Forum

2019 | PANITIA BAHASA MELAYU SMKPA


MINGGU / TEMA / STANDARD STANDARD CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI PDPC/ CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN EMK/KOMSAS/ HEBAT
M5 TEMA 2: 1.3 Mendengar dan 1.3.1 Mendengar dan Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
memahami maklumat, mengkategorikan murid dapat: Strategi p&p:
28 JAN – BERSIH fakta, idea dan hujah maklumat yang terdapat 1.Mengkategorikan maklumat  Prinsip 5P KBAT:
1FEB SELALU yang terdapat dalam bahan.  Penyelesaian Masalah 1. Alat Berfikir
dalam pelbagai wacana dalam pelbagai wacana,
SIHAT 2.Mengemukakan respon secara  Didik hibur Lembaran
dan memberikan serta memberikan respons lisan dengan tepat, betul dan pengurusan
SENTIASA  Pembentangan
respons. secara lisan dengan betul, bermakna mengikut konteks. grafik
 Koperatif
tepat dan bermakna  Bimbingan berfokus Peta minda
mengikut konteks.  6 topi pemikiran
CoRT 1
2.2 Membaca untuk 2.2.3 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- EMK: CoRT 4
memahami makna memahami serta membuat murid dapat:  Bahasa
perkataan, rangkai kata, ulasan keseluruhan 1.Membaca maklumat yang  Keusahawan 2. Peta I-think
terdapat dalam bahan.  Keselamatan jalan raya Peta bulatan
istilah, serta ungkapan maksud sesuatu bahan
 Sains dan teknologi Peta buih
dan ayat dalam pelbagai grafik. 2.Mengulas secara keseluruhan Peta buih berganda
 Kreativiti &inovasi
bahan maklumat dalam bahan grafik. Peta dakap
 Kelestarian global
Peta titi
3.4 Menulis untuk 3.4.1 Menulis kerangka Pada akhir pelajaran, murid-  Pendidikan kewangan
Peta pokok
murid dapat:  TMK
menghasilkan sesuatu penulisan dengan Peta alir
1.Membina kerangka penulisan.  patriotisme Peta pelbagai alir
penulisan secara menyusun isi secara
 Nilai Murni
terancang. terancang.
2.Menyusun isi secara terancang. 3. Aras Berfikir
KOMSAS: C Mengaplikasi
4.2 Memahami dan 4.2.1 Menggunakan kiasan Pada akhir pelajaran, murid-
murid dapat: Menganalisis
menggunakan dan peribahasa dengan Modul HEBAT Bacaan –
1.Menyenaraikan kiasan dan Menilai
bandingan semacam, betul mengikut konteks. Mencipta
peribahasa. Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
peribahasa, kata-kata
hikmat, kiasan madah 2.Menggunakannya dalam 5W1H SISTEM BAHASA:
pujangga, dan bahasa konteks yang betul. Sebutan dan
berirama dalam *Strategi p&p dan Elemen intonasi
komunikasi dan Merentas Kurikulum(EMK)
hanyalah cadangan. Guru-guru PENTAKSIRAN
penulisan. Latihan bertulis
boleh menggunakan
strategi/EMK yang berbeza Kuiz
mengikut kesesuaian murid dan Pembentangan
tema yang diajar. Forum

2019 | PANITIA BAHASA MELAYU SMKPA


MINGGU / TEMA / STANDARD STANDARD CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI PDPC/ CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN EMK/KOMSAS/ HEBAT
M6 TEMA 3: 1.3 Mendengar dan 1.3.2 Mendengar dan Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
memahami maklumat, menganalisis maklumat murid dapat: Strategi p&p:
4-8 FEB KECERDASAN fakta, idea dan hujah yang terdapat dalam 1.Menganalisis maklumat yang  Prinsip 5P KBAT:
MENINGKAT, terdapat dalam bahan.  Penyelesaian Masalah 1. Alat Berfikir
dalam pelbagai wacana pelbagai wacana serta
KETRAMPILA  Didik hibur Lembaran
dan memberikan memberikan respons yang 2.Menyatakan respon yang betul, pengurusan
N MEMIKAT  Pembentangan
respons. betul, tepat dan bermakna. tepat dan bermakna. grafik
 Koperatif
 Bimbingan berfokus Peta minda
2.3 Membaca untuk 2.3.1 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- 6 topi pemikiran

memproses maklumat mengulas maklumat murid dapat: CoRT 1
daripada pelbagai daripada pelbagai teks 1.Membaca maklumat yang EMK: CoRT 4
terdapat dalam bahan.
bahan. dengan betul dan tepat.  Bahasa
 Keusahawan 2. Peta I-think
2.Mengulas maklumat dengan Peta bulatan
 Keselamatan jalan raya
betul dan tepat. Peta buih
 Sains dan teknologi
3.4 Menulis untuk 3.4.2 Menulis pelbagai Pada akhir pelajaran, murid- Peta buih berganda
murid dapat:  Kreativiti &inovasi
menghasilkan sesuatu jenis perenggan Peta dakap
1.Menulis perenggan  Kelestarian global
penulisan secara pendahuluan Peta titi
pendahuluan menggunakan  Pendidikan kewangan
terancang. menggunakan bahasa yang Peta pokok
bahasa yang menarik dan  TMK
Peta alir
menarik dan gramatis. gramatis.  patriotisme Peta pelbagai alir
 Nilai Murni
5.1 Memahami dan 5.1.3 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid-
3. Aras Berfikir
menggunakan perkataan menggunakan kata tugas murid dapat: KOMSAS: Mengaplikasi
daripada pelbagai dalam ayat mengikut 1.Menyenaraikan kata tugas
Menganalisis
dalam bahan. Modul HEBAT Bacaan –
golongan kata dalam konteks. Menilai
pelbagai ayat. Mencipta
2.Membina ayat yang tepat dan Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
relevan.
5W1H SISTEM BAHASA:
Sebutan dan
*Strategi p&p dan Elemen intonasi
Merentas Kurikulum(EMK)
hanyalah cadangan. Guru-guru PENTAKSIRAN
boleh menggunakan Latihan bertulis
strategi/EMK yang berbeza Kuiz
mengikut kesesuaian murid dan Pembentangan
tema yang diajar Forum

2019 | PANITIA BAHASA MELAYU SMKPA


MINGGU / TEMA / STANDARD STANDARD CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI PDPC/ CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN EMK/KOMSAS/ HEBAT
M7 TEMA 3: 1.4 Berbicara tentang 1.4.1 Berbicara untuk Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
sesuatu perkara dalam menganalisis isu semasa murid dapat: Strategi p&p:
11-15 KECERDASAN pelbagai situasi formal yang didengar, ditonton 1.Mengemukakan pendapat  Prinsip 5P KBAT:
FEB MENINGKAT, berkaitan sesuatu isu secara tidak  Penyelesaian Masalah 1. Alat Berfikir
dan tidak formal. atau dibaca dalam situasi
KETRAMPILA formal dan bertatasusila.  Didik hibur Lembaran
tidak formal secara pengurusan
N MEMIKAT  Pembentangan
bertatasusila. grafik
 Koperatif
 Bimbingan berfokus Peta minda
2.4 Membaca secara 2.4.1 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- 6 topi pemikiran

ekstensif pelbagai bahan memahami serta murid dapat: CoRT 1
untuk mengukuhkan mengemukakan pendapat 1.Membaca bahan yang diberikan EMK: CoRT 4
menggunakan teknik KWLH.
penguasaan bahasa dan yang rasional tentang  Bahasa
meluaskan pengetahuan pelbagai bahan fiksyen  Keusahawan 2. Peta I-think
2.Mengemukakan pendapat yang Peta bulatan
bagi pembangunan diri. dan bukan fiksyen.  Keselamatan jalan raya
rasional. Peta buih
 Sains dan teknologi
 Kreativiti &inovasi Peta buih berganda
3.4 Menulis untuk 3.4.3 Menulis perenggan Pada akhir pelajaran, murid- Peta dakap
menghasilkan sesuatu isi dengan bahasa yang murid dapat:  Kelestarian global
Peta titi
penulisan secara gramatis secara kritis dan 1.Menulis 4 perenggan isi dengan  Pendidikan kewangan
Peta pokok
bahasa yang gramatis secara  TMK
terancang. kreatif. Peta alir
kritis dan kreatif.  patriotisme Peta pelbagai alir
 Nilai Murni
4.3 Menghasilkan karya 4.3.1 Menghasilkan Pada akhir pelajaran, murid-
fiksyen dan puisi secara cerpen secara terancang murid dapat: 3. Aras Berfikir
KOMSAS: Mengaplikasi
terancang. dengan menggunakan idea 1.Menulis cerpen secara
terancang dengan menggunakan Menganalisis
yang kreatif serta bahasa Modul HEBAT Bacaan –
idea yang kreatif serta bahasa Menilai
yang indah dan menarik. yang indah dan menarik. Mencipta
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,

5W1H SISTEM BAHASA:


Sebutan dan
*Strategi p&p dan Elemen intonasi
Merentas Kurikulum(EMK)
hanyalah cadangan. Guru-guru PENTAKSIRAN
boleh menggunakan Latihan bertulis
strategi/EMK yang berbeza Kuiz
mengikut kesesuaian murid dan Pembentangan
tema yang diajar. Forum

2019 | PANITIA BAHASA MELAYU SMKPA


MINGGU / TEMA / STANDARD STANDARD CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI PDPC/ CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN EMK/KOMSAS/ HEBAT
M8 TEMA 3: 1.4 Berbicara tentang 1.4.2 Berbicara untuk Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
sesuatu perkara dalam menganalisis isu semasa murid dapat: Strategi p&p:
18-22 KECERDASAN pelbagai situasi formal yang didengar, ditonton 1.Mengemukakan pendapat  Prinsip 5P KBAT:
FEB MENINGKAT, berkaitan sesuatu isu secara  Penyelesaian Masalah 1. Alat Berfikir
dan tidak formal. atau dibaca dalam situasi
KETRAMPILA formal dan bertatasusila  Didik hibur Lembaran
formal secara pengurusan
N MEMIKAT  Pembentangan
bertatasusila. grafik
 Koperatif
 Bimbingan berfokus Peta minda
2.1 Membaca secara 2.1.1 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- 6 topi pemikiran

mekanis pelbagai bahan memahami laras bahasa murid dapat: CoRT 1
prosa dan puisi. sesuatu laporan dan berita 1.Membaca petikan dengan laras EMK: CoRT 4
bahasa yang betul, sebutan,
dengan sebutan dan  Bahasa
intonasi dan nada yang sesuai 2. Peta I-think
intonasi yang betul, nada  Keusahawan
dengan kepantasan yang wajar. Peta bulatan
yang sesuai serta  Keselamatan jalan raya
 Sains dan teknologi Peta buih
kepantasan yang wajar. Peta buih berganda
 Kreativiti &inovasi
Peta dakap
3.4 Menulis untuk 3.4.4 Menulis perenggan Pada akhir pelajaran, murid-  Kelestarian global
Peta titi
menghasilkan sesuatu penutup penulisan yang murid dapat:  Pendidikan kewangan
Peta pokok
1.Menulis perenggan penutup  TMK
penulisan secara lengkap serta menepati Peta alir
yang lengkap dengan ayat yang  patriotisme Peta pelbagai alir
terancang. tema menggunakan ayat
gramatis.  Nilai Murni
yang gramatis.  3. Aras Berfikir
5.1 Memahami dan 5.1.4 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid- Mengaplikasi
KOMSAS: Menganalisis
menggunakan perkataan menggunakan kata kerja murid dapat:
1.Menyenaraikan 5 kata kerja Menilai
daripada pelbagai dalam ayat mengikut Modul HEBAT Bacaan – Mencipta
dalam petikan.
golongan kata dalam konteks
pelbagai ayat. Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
2.Membina ayat yang sesuai SISTEM BAHASA:
mengikut konteks. 5W1H Sebutan dan
intonasi
*Strategi p&p dan Elemen
Merentas Kurikulum(EMK) PENTAKSIRAN
hanyalah cadangan. Guru-guru Latihan bertulis
boleh menggunakan Kuiz
strategi/EMK yang berbeza Pembentangan
mengikut kesesuaian murid dan Forum
tema yang diajar.

2019 | PANITIA BAHASA MELAYU SMKPA


MINGGU / TEMA / STANDARD STANDARD CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI PDPC/ CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN EMK/KOMSAS/ HEBAT
M9 TEMA 4: 1.5 Bersoal jawab 1.5.1 Bersoal jawab untuk Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
tentang sesuatu perkara mencambahkan idea murid dapat: Strategi p&p:
25 FEB – WASPADA menggunakan pelbagai secara kritis dan 1.Mengemukakan idea yang kritis  Prinsip 5P KBAT:
1 MAC SELALU melalui berkomunikasi dengan  Penyelesaian Masalah 1. Alat Berfikir
soalan, dan bertatasusila.
cara bersoal jawab secara  Didik hibur Lembaran
mengemukakan bertatasusila. pengurusan
 Pembentangan
jawapan. grafik
 Koperatif
 Bimbingan berfokus Peta minda
2.1 Membaca secara 2.1.2 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- 6 topi pemikiran

mekanis pelbagai bahan memahami laras bahasa murid dapat: CoRT 1
prosa dan puisi. cerpen dengan sebutan, 1.Mengenal pasti nilai, dan latar EMK: CoRT 4
yang terdapat dalam bahan
intonasi yang betul dan  Bahasa
cerpen. 2. Peta I-think
nada yang sesuai.  Keusahawan
 Keselamatan jalan raya Peta bulatan
 Sains dan teknologi Peta buih
3.4 Menulis untuk 3.4.5 Menulis sesuatu Pada akhir pelajaran, murid-
 Kreativiti &inovasi Peta buih berganda
menghasilkan sesuatu penulisan dengan wacana murid dapat:
Peta dakap
penulisan secara yang lengkap serta 1.Menghasilakn penulisan dengan  Kelestarian global
Peta titi
wacana yang lengkap dan  Pendidikan kewangan
terancang. menggunakan bahasa yang Peta pokok
menggunakan bahasa yang  TMK
gramatis dan kreatif. Peta alir
gramatis dan kreatif.  patriotisme Peta pelbagai alir
 Nilai Murni
4.3 Menghasilkan karya 4.3.2Menghasilkan puisi Pada akhir pelajaran, murid-
fiksyen dan puisi secara berdasarkan bahan murid dapat: 3. Aras Berfikir
KOMSAS: Mengaplikasi
erancang. rangsangan yang sesuai 1.Membina dan menghasilkan
puisi berdasarkan bahan Menganalisis
menggunakan bahasa yang Modul HEBAT Bacaan –
rangsangan dengan bahasa yang Menilai
indah dan menarik. sesuai. Mencipta
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,

5W1H SISTEM BAHASA:


Sebutan dan
*Strategi p&p dan Elemen intonasi
Merentas Kurikulum(EMK)
hanyalah cadangan. Guru-guru PENTAKSIRAN
boleh menggunakan Latihan bertulis
strategi/EMK yang berbeza Kuiz
mengikut kesesuaian murid dan Pembentangan
tema yang diajar.

2019 | PANITIA BAHASA MELAYU SMKPA


MINGGU / TEMA / STANDARD STANDARD CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI PDPC/ CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN EMK/KOMSAS/ HEBAT
M10 TEMA 4: 1.6 Menyampaikan 1.6.1 Menjana idea dan Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
maklumat tentang menyampaikan pidato murid dapat: Strategi p&p:
4-8 MAC WASPADA sesuatu perkara dalam dengan betul, jelas, dan 1.Menjana idea untuk  Prinsip 5P KBAT:
SELALU menghasilkan isi-isi pidato.  Penyelesaian Masalah 1. Alat Berfikir
pelbagai situasi. intonasi yang sesuai
 Didik hibur Lembaran
menggunakan ayat yang 2.Menyampaikan pidato dengan pengurusan
 Pembentangan
gramatis. betul, jelas dan intonasi yang grafik
 Koperatif
sesuai.  Bimbingan berfokus Peta minda
2.2 Membaca untuk 2.2.1 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid-  6 topi pemikiran
memahami makna menerangkan maksud murid dapat: CoRT 1
perkataan, rangkai kata, istilah yang tepat dalam 1.Menyenaraikan istilah dalam EMK: CoRT 4
bahan.  Bahasa
istilah, serta ungkapan pelbagai bahan
 Keusahawan 2. Peta I-think
dan ayat dalam pelbagai menggunakan glosari, 2.Mencari maksud istilah dalam Peta bulatan
 Keselamatan jalan raya
bahan kamus dan tesaurus pelbagai sumber rujukan. Peta buih
 Sains dan teknologi
dengan betul dan tepat. Peta buih berganda
 Kreativiti &inovasi
Peta dakap
 Kelestarian global
3.5 Menulis untuk 3.5.1 Menulis dan Pada akhir pelajaran, murid- Peta titi
 Pendidikan kewangan
meringkaskan dan menyusun maklumat serta murid dapat: Peta pokok
 TMK
merumuskan pelbagai membuat ringkasan 1.Menyusun maklumat dalam Peta alir
bahan petikan.  patriotisme Peta pelbagai alir
bahan prosa. daripada pelbagai bahan  Nilai Murni
prosa menggunakan ayat 2.Menulis ringkasan dengan 3. Aras Berfikir
yang gramatis dan menggunakan ayat yang gramatis. Mengaplikasi
penanda wacana yang KOMSAS: Menganalisis
sesuai. Menilai
Modul HEBAT Bacaan – Mencipta
5.2 Memahami dan 5.2.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid-
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
menggunakan kata menggunakan pelbagai murid dapat: SISTEM BAHASA:
ganda. kata ganda dalam ayat 1.Menyenaraikan kata ganda yang 5W1H Sebutan dan
terdapat dalam bahan. intonasi
mengikut konteks dengan
*Strategi p&p dan Elemen
betul. 2.Membina ayat yang sesuai PENTAKSIRAN
Merentas Kurikulum(EMK)
mengikut konteks. hanyalah cadangan. Guru-guru Latihan bertulis
boleh menggunakan Kuiz
strategi/EMK yang berbeza Pembentangan
mengikut kesesuaian murid dan Forum
tema yang diajar.

2019 | PANITIA BAHASA MELAYU SMKPA


MINGGU / TEMA / STANDARD STANDARD CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI PDPC/ CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN EMK/KOMSAS/ HEBAT
M11 TEMA 4: 1.7 Berbincang dan 1.7.1 Berbincang tentang Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
berunding tentang sesuatu perkara untuk murid dapat: Strategi p&p:
11-15 WASPADA sesuatu perkara. menerima atau menolak 1.Mengemukakan pendapat  Prinsip 5P KBAT:
MAC SELALU secara perbincangan dengan  Penyelesaian Masalah 1. Alat Berfikir
pandangan secara rasional
menggunakan ayat yang gramatis  Didik hibur Lembaran
dengan ayat yang gramatis dan bahasa yang santun. pengurusan
 Pembentangan
dan bahasa yang santun. grafik
 Koperatif
 Bimbingan berfokus Peta minda
2.2 Membaca untuk 2.2.2 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- 6 topi pemikiran

memahami makna menganalisis maklumat murid dapat: CoRT 1
perkataan, rangkai kata, daripada pelbagai bentuk 1.Menganalisis maklumat EMK: CoRT 4
daripada bahan.
istilah, serta ungkapan panduan dengan  Bahasa
dan ayat dalam pelbagai memberikan respons  Keusahawan 2. Peta I-think
2.Memberikan respon secara Peta bulatan
bahan peribadi yang sesuai.  Keselamatan jalan raya
peribadi. Peta buih
 Sains dan teknologi
 Kreativiti &inovasi Peta buih berganda
3.6 Menulis untuk 3.6.1 Menulis dan Pada akhir pelajaran, murid- Peta dakap
mengolah maklumat mengadaptasi sesuatu murid dapat:  Kelestarian global
Peta titi
bagi menghasilkan bahan prosa kepada 1.Menghasilkan sesuatu penulisan  Pendidikan kewangan
Peta pokok
daripada bahan prosa.  TMK
pelbagai bentuk pelbagai bentuk penulisan Peta alir
 patriotisme Peta pelbagai alir
penulisan dan grafik. yang baharu, betul, sesuai
 Nilai Murni
dan menarik. i 3. Aras Berfikir
4.4 Mempersembahkan 4.4.1 Mempersembahkan Pada akhir pelajaran, murid- Mengaplikasi
KOMSAS: Menganalisis
pelbagai prosa dan puisi karya prosa dalam bentuk murid dapat:
1.Mempersembahkan karya prosa Menilai
secara kreatif. ilustrasi menggunakan Modul HEBAT Bacaan – Mencipta
dalam bentuk ilustrasi
pelbagai media secara
menggunakan pelbagai media Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
kreatif. secara kreatif. SISTEM BAHASA:
5W1H Sebutan dan
intonasi
*Strategi p&p dan Elemen
Merentas Kurikulum(EMK) PENTAKSIRAN
hanyalah cadangan. Guru-guru Latihan bertulis
boleh menggunakan Kuiz
strategi/EMK yang berbeza Pembentangan
mengikut kesesuaian murid dan Forum
tema yang diajar.

2019 | PANITIA BAHASA MELAYU SMKPA


MINGGU / TEMA / STANDARD STANDARD CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI PDPC/ CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN EMK/KOMSAS/ HEBAT
M12 TEMA 5: 1.7 Berbincang dan 1.7.2 Berunding untuk Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
berunding tentang membuat pertimbangan murid dapat: Strategi p&p:
18-22 DIRGAHAYU sesuatu perkara. tentang sesuatu 1.Berunding untuk membuat  Prinsip 5P KBAT:
MAC NEGARAKU sesuatu pertimbangan dengan  Penyelesaian Masalah 1. Alat Berfikir
pilihan secara rasional
rasional dan santun.  Didik hibur Lembaran
menggunakan ayat yang pengurusan
 Pembentangan
gramatis dan bahasa yang grafik
 Koperatif
santun.  Bimbingan berfokus Peta minda
 6 topi pemikiran
2.2 Membaca untuk 2.2.3 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- CoRT 1
memahami makna memahami serta membuat murid dapat: EMK: CoRT 4
perkataan, rangkai kata, ulasan keseluruhan 1.Menulis ulasan secara  Bahasa
keseluruhan maksud bahan  Keusahawan 2. Peta I-think
istilah, serta ungkapan maksud sesuatu bahan
grafik.  Keselamatan jalan raya Peta bulatan
dan ayat dalam pelbagai grafik.
 Sains dan teknologi Peta buih
bahan Peta buih berganda
 Kreativiti &inovasi
Peta dakap
3.6 Menulis untuk 3.6.2 Menulis dan Pada akhir pelajaran, murid-  Kelestarian global
Peta titi
mengolah maklumat mengadaptasi sesuatu murid dapat:  Pendidikan kewangan
Peta pokok
1.Menulis sajak daripada bahan  TMK
bagi menghasilkan bahan grafik kepada prosa Peta alir
grafik dengan ayat yang menarik  patriotisme Peta pelbagai alir
pelbagai bentuk menggunakan ayat yang
dan gramatis.  Nilai Murni
penulisan dan grafik. menarik dan gramatis
3. Aras Berfikir
KOMSAS: Mengaplikasi
5.3 Memahami dan 5.3.1Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid-
murid dapat: Menganalisis
menggunakan kata menggunakan pelbagai Modul HEBAT Bacaan –
1.Menyenaraikan kata terbitan Menilai
terbitan. kata terbitan dalam ayat Mencipta
dalam bahan. Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
mengikut konteks dengan
betul. 2.Membina ayat mengikut 5W1H SISTEM BAHASA:
konteks yang sesuai. Sebutan dan
*Strategi p&p dan Elemen intonasi
Merentas Kurikulum(EMK)
hanyalah cadangan. Guru-guru PENTAKSIRAN
boleh menggunakan Latihan bertulis
strategi/EMK yang berbeza Kuiz
mengikut kesesuaian murid dan Pembentangan
tema yang diajar. Forum

23-31 MAC CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

2019 | PANITIA BAHASA MELAYU SMKPA


MINGGU / TEMA / STANDARD STANDARD CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI PDPC/ CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN EMK/KOMSAS/ HEBAT
M13 TEMA 5: 1.8 Mengulas sesuatu 1.8.1 Mengkritik secara Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
perkara, isu atau topik. membina tentang sesuatu murid dapat: Strategi p&p:
1-5 APRIL DIRGAHAYU isu kemasyarakatan 1. Mengkritik secara membina  Prinsip 5P KBAT:
NEGARAKU tentang sesuatu isu  Penyelesaian Masalah 1. Alat Berfikir
dengan kritis dan jelas
kemasyarakatan dengan kritis  Didik hibur Lembaran
menggunakan ayat yang dan jelas menggunakan ayat yang pengurusan
 Pembentangan
gramatis. gramatis. grafik
 Koperatif
 Bimbingan berfokus Peta minda
2.3 Membaca untuk 2.3.1 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- 6 topi pemikiran

memproses maklumat mengulas maklumat murid dapat: CoRT 1
daripada pelbagai daripada pelbagai teks 1.Mnegulas maklumat dengan EMK: CoRT 4
betul dan tepat.
bahan. dengan betul dan tepat.  Bahasa
 Keusahawan 2. Peta I-think
3.7 Mengedit dan 3.7.1 Mengedit dan Pada akhir pelajaran, murid-  Keselamatan jalan raya Peta bulatan
murid dapat:  Sains dan teknologi Peta buih
memurnikan pelbagai menyunting ayat dalam
1. Mengedit dan menyunting ayat  Kreativiti &inovasi Peta buih berganda
teks. pelbagai teks tanpa Peta dakap
dalam pelbagai teks tanpa  Kelestarian global
mengubah maksud asal. Peta titi
mengubah maksud asal.  Pendidikan kewangan
Peta pokok
4.4 Mempersembahkan 4.4.2 Mempersembahkan Pada akhir pelajaran, murid-  TMK
Peta alir
pelbagai prosa dan puisi puisi dalam pelbagai murid dapat:  patriotisme Peta pelbagai alir
1. Mempersembahkan puisi dalam  Nilai Murni
secara kreatif. media secara kreatif.
pelbagai media secara kreatif. 3. Aras Berfikir
KOMSAS: Mengaplikasi
Menganalisis
Modul HEBAT Bacaan – Menilai
Mencipta
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,

5W1H SISTEM BAHASA:


Sebutan dan
*Strategi p&p dan Elemen intonasi
Merentas Kurikulum(EMK)
hanyalah cadangan. Guru-guru PENTAKSIRAN
boleh menggunakan Latihan bertulis
strategi/EMK yang berbeza Kuiz
mengikut kesesuaian murid dan Pembentangan
tema yang diajar. Forum

2019 | PANITIA BAHASA MELAYU SMKPA


MINGGU / TEMA / STANDARD STANDARD CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI PDPC/ CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN EMK/KOMSAS/ HEBAT
M14 TEMA 5: 1.8 Mengulas sesuatu 1.8.2 Mengulas dan Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
perkara, isu atau topik. menyatakan maklumat murid dapat: Strategi p&p:
8-12 DIRGAHAYU yang tersurat dan tersirat 1. Mengulas dan menyatakan  Prinsip 5P KBAT:
APRIL NEGARAKU maklumat yang tersurat dan  Penyelesaian Masalah 1. Alat Berfikir
daripada sesuatu bahan
tersirat daripada sesuatu bahan  Didik hibur Lembaran
audio visual dengan kritis audio visual dengan kritis pengurusan
 Pembentangan
menggunakan ayat yang menggunakan ayat yang gramatis. grafik
 Koperatif
gramatis.  Bimbingan berfokus Peta minda
 6 topi pemikiran
2.4 Membaca secara 2.4.1 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- CoRT 1
ekstensif pelbagai bahan memahami serta murid dapat: EMK: CoRT 4
untuk mengukuhkan mengemukakan pendapat 1.Membaca bahan yang  Bahasa
disediakan.  Keusahawan 2. Peta I-think
penguasaan bahasa dan yang rasional tentang
 Keselamatan jalan raya Peta bulatan
meluaskan pengetahuan pelbagai bahan fiksyen 2.Mengemukakan pendapat yang
 Sains dan teknologi Peta buih
bagi pembangunan diri. dan bukan fiksyen. rasional. Peta buih berganda
 Kreativiti &inovasi
Peta dakap
* 3.1 Menulis untuk 3.1.1 Menulis dan Pada akhir pelajaran, murid-  Kelestarian global
Peta titi
menerangkan makna menerangkan makna kata, murid dapat:  Pendidikan kewangan
Peta pokok
1.Menyenaraikan kata, rangkai  TMK
kata dan istilah, rangkai rangkai kata, istilah, Peta alir
kata, istilah, ungkapan dan ayat.  patriotisme Peta pelbagai alir
kata, ungkapan dan ayat. ungkapan dan ayat dengan
 Nilai Murni
betul mengikut konteks. 2.Membina ayat dengan betul 3. Aras Berfikir
megikut konteks. Mengaplikasi
5.4 Memahami dan 5.4.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid- KOMSAS Menganalisis
menggunakan frasa. menggunakan pelbagai murid dapat: Menilai
frasa dalam ayat mengikut 1.Menyenaraikan jenis-jenis frasa. Modul HEBAT Bacaan – Mencipta
konteks. Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
2.Memberikan contoh yang sesuai SISTEM BAHASA:
mengikut konteks. Sebutan dan
5W1H
intonasi
*Strategi p&p dan Elemen
Merentas Kurikulum(EMK) PENTAKSIRAN
hanyalah cadangan. Guru-guru Latihan bertulis
boleh menggunakan Kuiz
strategi/EMK yang berbeza Pembentangan
mengikut kesesuaian murid dan Forum
tema yang diajar.

2019 | PANITIA BAHASA MELAYU SMKPA


MINGGU / TEMA / STANDARD STANDARD CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI PDPC/ CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN EMK/KOMSAS/ HEBAT
M15 TEMA 6: 1.1 Mendengar, 1.1.1 Mendengar, Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
mengenal dan menyebut mengenal pasti dan murid dapat: Strategi p&p:
15-19 INTEGRITI perkataan, rangkai kata, menggunakan perkataan, 1.Mendengar dan mengenal pasti  Prinsip 5P KBAT:
APRIL TINGGI, perkataan, rangkai kata, istilah  Penyelesaian Masalah 1. Alat Berfikir
istilah dan ungkapan rangkai kata, istilah dan
SAHSIAH dan ungkapan.  Didik hibur Lembaran
serta intonasi ayat ungkapan dalam pelbagai pengurusan
TERPUJI  Pembentangan
dalam pelbagai ujaran. ujaran dengan betul, tepat 2.Menggunakannya dalam grafik
 Koperatif
dan jelas. pelbagai ujaran dengan betul,  Bimbingan berfokus Peta minda
tepat dan jelas. 6 topi pemikiran
2.1 Membaca secara 2.1.1 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- CoRT 1
mekanis pelbagai bahan memahami laras bahasa murid dapat: EMK: CoRT 4
prosa dan puisi. sesuatu laporan dan berita 1.Membaca bahan petikan dengan  Bahasa
teknik KWLH.  Keusahawan 2. Peta I-think
dengan sebutan dan
 Keselamatan jalan raya Peta bulatan
intonasi yang betul, nada Peta buih
 Sains dan teknologi
yang sesuai serta Peta buih berganda
 Kreativiti &inovasi
kepantasan yang wajar. Peta dakap
 Kelestarian global
Peta titi
 Pendidikan kewangan
3.2 Menulis untuk 3.2.1 Menulis untuk Pada akhir pelajaran, murid- Peta pokok
 TMK
mengemukakan mengemukakan pendapat murid dapat: Peta alir
 patriotisme
maklumat tentang yang rasional tentang 1.Menghasilkan penulisan dengan Peta pelbagai alir
mengemukakan pendapat yang  Nilai Murni
sesuatu perkara. sesuatu perkara yang
rasional. 3. Aras Berfikir
dibaca, didengar dan KOMSAS Mengaplikasi
ditonton menggunakan Menganalisis
ayat yang gramatis Modul HEBAT Bacaan – Menilai
Mencipta
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
4.4 Mempersembahkan 4.4.3 Mempersembahkan Pada akhir pelajaran, murid-
pelbagai prosa dan puisi karya prosa dan puisi murid dapat: 5W1H SISTEM BAHASA:
secara kreatif. secara kreatif dalam 1. Mempersembahkan karya Sebutan dan
prosa dan puisi secara kreatif *Strategi p&p dan Elemen intonasi
pelbagai aktiviti
dalam pelbagai aktiviti berbahasa. Merentas Kurikulum(EMK)
berbahasa.
hanyalah cadangan. Guru-guru PENTAKSIRAN
boleh menggunakan Latihan bertulis
strategi/EMK yang berbeza Kuiz
mengikut kesesuaian murid dan Pembentangan
tema yang diajar. Forum

2019 | PANITIA BAHASA MELAYU SMKPA


MINGGU / TEMA / STANDARD STANDARD CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI PDPC/ CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN EMK/KOMSAS/ HEBAT
M16 TEMA 6: 1.1 Mendengar, 1.1.2 Mendengar, Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
mengenal dan menyebut mengenal pasti dan murid dapat: Strategi p&p:
22-26 INTEGRITI perkataan, rangkai kata, menuturkan ayat dalam 1. Mendengar, mengenal pasti dan  Prinsip 5P KBAT:
APRIL TINGGI, menuturkan ayat dalam pelbagai  Penyelesaian Masalah 1. Alat Berfikir
istilah dan ungkapan pelbagai ujaran dengan
SAHSIAH ujaran dengan intonasi yang  Didik hibur Lembaran
serta intonasi ayat intonasi yang sesuai dan sesuai dan jelas. pengurusan
TERPUJI  Pembentangan
dalam pelbagai ujaran. jelas. grafik
 Koperatif
 Bimbingan berfokus Peta minda
2.1 Membaca secara 2.1.2 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- 6 topi pemikiran

mekanis pelbagai bahan memahami laras bahasa murid dapat: CoRT 1
prosa dan puisi. cerpen dengan sebutan, 1.Membaca petikan cerpen EMK: CoRT 4
dengan sebutan, intonasi dan
intonasi yang betul dan  Bahasa
nada yang sesuai. 2. Peta I-think
nada yang sesuai.  Keusahawan
 Keselamatan jalan raya Peta bulatan
 Sains dan teknologi Peta buih
3.3 Menulis untuk 3.3.1 Menulis dan Pada akhir pelajaran, murid-
 Kreativiti &inovasi Peta buih berganda
melengkapkan melengkapkan maklumat murid dapat:
Peta dakap
maklumat dan dalam pelbagai bahan 1.Menjawab soalan pemahaman  Kelestarian global
Peta titi
daripada bahan yang diberikan.  Pendidikan kewangan
menjawab soalan dalam dengan betul dan tepat. Peta pokok
 TMK
pelbagai bahan. Peta alir
 patriotisme Peta pelbagai alir
 Nilai Murni
5.5 Memahami dan 5.5.1 Membina dan Pada akhir pelajaran, murid-
membina pelbagai ayat. menukar struktur ayat murid dapat: 3. Aras Berfikir
KOMSAS: Mengaplikasi
dengan betul dan tepat 1. Membina dan menukar struktur
ayat dengan betul dan tepat Menganalisis
mengikut konteks. Modul HEBAT Bacaan –
mengikut konteks. Menilai
Mencipta
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,

5W1H SISTEM BAHASA:


Sebutan dan
*Strategi p&p dan Elemen intonasi
Merentas Kurikulum(EMK)
hanyalah cadangan. Guru-guru PENTAKSIRAN
boleh menggunakan Latihan bertulis
strategi/EMK yang berbeza Kuiz
mengikut kesesuaian murid dan Pembentangan
tema yang diajar. Forum

2019 | PANITIA BAHASA MELAYU SMKPA


MINGGU / TEMA / STANDARD STANDARD CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI PDPC/ CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN EMK/KOMSAS/ HEBAT
M17 TEMA 6: 1.2 Mendengar dan 1.2.1 Mendengar dan Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
memahami perkataan, menerangkan maksud murid dapat: Strategi p&p:
29 APRIL INTEGRITI rangkai kata, istilah, perkataan, rangkai kata, 1.Menyenaraikan perkataan,  Prinsip 5P KBAT:
– 3 MEI TINGGI, rangkai kata, istilah dan  Penyelesaian Masalah 1. Alat Berfikir
ungkapan dan ayat istilah dan ungkapan
SAHSIAH ungkapan.  Didik hibur Lembaran
dalam pelbagai ujaran. dalam pelbagai ujaran pengurusan
TERPUJI  Pembentangan
dengan betul dan tepat 2.Menerangkan maksudnya dalam grafik
 Koperatif
mengikut konteks secara pelbagai ujaran dengan betul dan  Bimbingan berfokus Peta minda
bertatasusila. bertatasusila.  6 topi pemikiran
CoRT 1
2.2 Membaca untuk 2.2.1 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- EMK: CoRT 4
memahami makna menerangkan maksud murid dapat:  Bahasa
perkataan, rangkai kata, istilah yang tepat dalam 1.Menjelaskan maksud istilah  Keusahawan 2. Peta I-think
dengan tepat.  Keselamatan jalan raya Peta bulatan
istilah, serta ungkapan pelbagai bahan
 Sains dan teknologi Peta buih
dan ayat dalam pelbagai menggunakan glosari, Peta buih berganda
 Kreativiti &inovasi
bahan kamus dan tesaurus Peta dakap
 Kelestarian global
dengan betul dan tepat. Peta titi
 Pendidikan kewangan
Peta pokok
 TMK
3.3 Menulis untuk 3.3.2 Menulis dan Pada akhir pelajaran, murid- Peta alir
 patriotisme Peta pelbagai alir
melengkapkan menjawab pelbagai soalan murid dapat:
1. Menulis dan menjawab  Nilai Murni
maklumat dan secara kritis dengan betul.
pelbagai soalan secara kritis 3. Aras Berfikir
menjawab soalan dalam KOMSAS
dengan betul. Mengaplikasi
pelbagai bahan. Menganalisis
Modul HEBAT Bacaan – Menilai
4.1 Memahami dan 4.1.1 Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid- Mencipta
mengapresiasi karya mengapresiasi karya prosa murid dapat: Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
sastera. dengan menyatakan 1.Mengapresiasi karya prosa SISTEM BAHASA:
dengan mengemukakan pendapat 5W1H
respons peribadi terhadap Sebutan dan
secara peribadi berkaitan intonasi
kekuatan dan kelemahan *Strategi p&p dan Elemen
kekuatan dan kelemahannya,
sesuatu karya. Merentas Kurikulum(EMK)
hanyalah cadangan. Guru-guru PENTAKSIRAN
boleh menggunakan Latihan bertulis
strategi/EMK yang berbeza Kuiz
mengikut kesesuaian murid dan Pembentangan
tema yang diajar. Forum

2019 | PANITIA BAHASA MELAYU SMKPA


MINGGU / TEMA / STANDARD STANDARD CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI PDPC/ CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN EMK/KOMSAS/ HEBAT
M18 TEMA 7: 1.2 Mendengar dan 1.2.2 Mendengar dan Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
memahami perkataan, menerangkan maksud murid dapat: Strategi p&p:
6-10 MEI PERSAUDAR rangkai kata, istilah, ayat dalam pelbagai ujaran 1.Mendengar ayat dalam pelbagai  Prinsip 5P KBAT:
AAN TANPA ujaran.  Penyelesaian Masalah 1. Alat Berfikir
ungkapan dan ayat dengan betul dan tepat
SEMPADAN  Didik hibur Lembaran
dalam pelbagai ujaran. mengikut konteks secara 2.Menerangkan maksud dalam pengurusan
 Pembentangan
bertatasusila. pelbagai ujaran dengan betul dan grafik
 Koperatif
bertatasusila.  Bimbingan berfokus Peta minda
2.2 Membaca untuk 2.2.2 Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- 6 topi pemikiran
memahami makna menganalisis maklumat murid dapat: CoRT 1
perkataan, rangkai kata, daripada pelbagai bentuk 1.Membaca bahan dengan teknik EMK: CoRT 4
5W1H  Bahasa
istilah, serta ungkapan panduan dengan
 Keusahawan 2. Peta I-think
dan ayat dalam pelbagai memberikan respons 2.Menganalisis maklumat dengan Peta bulatan
 Keselamatan jalan raya
bahan peribadi yang sesuai. memberikan respon yang sesuai. Peta buih
 Sains dan teknologi
 Kreativiti &inovasi Peta buih berganda
3.4 Menulis untuk 3.4.1 Menulis kerangka Pada akhir pelajaran, murid- Peta dakap
murid dapat:  Kelestarian global
menghasilkan sesuatu penulisan dengan Peta titi
1.Menulis 4 kerangka penulisan  Pendidikan kewangan
penulisan secara menyusun isi secara Peta pokok
dengan isi yang terancang.  TMK
terancang. terancang. Peta alir
 patriotisme
Peta pelbagai alir
 Nilai Murni
5.6 Menganalisis ayat. 5.6.1 Menganalisis dan Pada akhir pelajaran, murid-
murid dapat: 3. Aras Berfikir
menggunakan tatabahasa KOMSAS:
1. Menganalisis dan menggunakan Mengaplikasi
yang betul dalam ayat. Menganalisis
tatabahasa yang betul dalam ayat. Modul HEBAT Bacaan – Menilai
Mencipta
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,

5W1H SISTEM BAHASA:


Sebutan dan
*Strategi p&p dan Elemen intonasi
Merentas Kurikulum(EMK)
hanyalah cadangan. Guru-guru PENTAKSIRAN
boleh menggunakan Latihan bertulis
strategi/EMK yang berbeza Kuiz
mengikut kesesuaian murid dan Pembentangan
tema yang diajar. Forum

M19 M20 13-24 MEI PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

2019 | PANITIA BAHASA MELAYU SMKPA


25 MEI – 9 JUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN/CUTI HARI RAYA AIDILFITRI

MINGGU / TEMA / STANDARD STANDARD CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI PDPC/ CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN EMK/KOMSAS/ HEBAT
M21 TEMA 7: 1.3 Mendengar dan 1.3.1 Mendengar dan Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
memahami maklumat, mengkategorikan murid dapat: Strategi p&p:
10-14 JUN PERSAUDAR fakta, idea dan hujah maklumat yang terdapat 1.Mengkategorikan bahan yang  Prinsip 5P KBAT:
AAN TANPA diperdengarkan.  Penyelesaian Masalah 1. Alat Berfikir
dalam pelbagai wacana dalam pelbagai wacana,
SEMPADAN  Didik hibur Lembaran
dan memberikan serta memberikan respons 2.Memberikan respons secara pengurusan
 Pembentangan
respons. secara lisan dengan betul, lisan dengan betul, tepat dan grafik
 Koperatif
tepat dan bermakna bermakna mengikut konteks.  Bimbingan berfokus Peta minda
mengikut konteks.  6 topi pemikiran
CoRT 1
2.2 Membaca untuk 2.2.3Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- EMK: CoRT 4
memahami makna memahami serta membuat murid dapat:  Bahasa
perkataan, rangkai kata, ulasan keseluruhan 1. Membaca dan memahami serta  Keusahawan 2. Peta I-think
membuat ulasan keseluruhan  Keselamatan jalan raya Peta bulatan
istilah, serta ungkapan maksud sesuatu bahan
maksud sesuatu bahan grafik  Sains dan teknologi Peta buih
dan ayat dalam pelbagai grafik. Peta buih berganda
 Kreativiti &inovasi
bahan Peta dakap
 Kelestarian global
Peta titi
3.4 Menulis untuk 3.4.2Menulis pelbagai Pada akhir pelajaran, murid-  Pendidikan kewangan
Peta pokok
murid dapat:  TMK
menghasilkan sesuatu jenis perenggan Peta alir
1.Menulis perenggan  patriotisme Peta pelbagai alir
penulisan secara pendahuluan
pendahuluan menggunakan  Nilai Murni
terancang. menggunakan bahasa yang
bahasa yang menarik dan 3. Aras Berfikir
menarik dan gramatis. gramatis. Mengaplikasi
KOMSAS: Menganalisis
4.1 Memahami dan 4.1.2Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid-
Menilai
mengapresiasi karya mengapresiasi karya puisi murid dapat: Modul HEBAT Bacaan – Mencipta
sastera. dengan memberikan 1.Membaca petikan puisi
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
respons peribadi tentang SISTEM BAHASA:
2.Memberikan respons tentang
maksud tersurat dan 5W1H Sebutan dan
maksud tersurat dan tersirat.
tersirat dalam sesuatu intonasi
puisi. *Strategi p&p dan Elemen
Merentas Kurikulum(EMK) PENTAKSIRAN
hanyalah cadangan. Guru-guru Latihan bertulis
boleh menggunakan Kuiz
strategi/EMK yang berbeza Pembentangan
mengikut kesesuaian murid dan Forum
tema yang diajar.

2019 | PANITIA BAHASA MELAYU SMKPA


MINGGU / TEMA / STANDARD STANDARD CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI PDPC/ CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN EMK/KOMSAS/ HEBAT
M22 TEMA 7: 1.3 Mendengar dan 1.3.2Mendengar dan Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
memahami maklumat, menganalisis maklumat murid dapat: Strategi p&p:
17-21 JUN PERSAUDAR fakta, idea dan hujah yang terdapat dalam 1.Mendengar dan menganalisis  Prinsip 5P KBAT:
AAN TANPA maklumat.  Penyelesaian Masalah 1. Alat Berfikir
dalam pelbagai wacana pelbagai wacana serta
SEMPADAN  Didik hibur Lembaran
dan memberikan memberikan respons yang 2.Memberikan respons yang pengurusan
 Pembentangan
respons. betul, tepat dan bermakna. betul, tepat dan bermakna. grafik
 Koperatif
 Bimbingan berfokus Peta minda
2.3 Membaca untuk 2.3.1Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- 6 topi pemikiran

memproses maklumat mengulas maklumat murid dapat: CoRT 1
daripada pelbagai daripada pelbagai teks 1.Membaca dan mengulas EMK: CoRT 4
maklumat daripada pelbagai teks
bahan. dengan betul dan tepat.  Bahasa
dengan betul dan tepat. 2. Peta I-think
 Keusahawan
3.4 Menulis untuk 3.4.3Menulis perenggan isi Pada akhir pelajaran, murid-  Keselamatan jalan raya Peta bulatan
murid dapat:  Sains dan teknologi Peta buih
menghasilkan sesuatu dengan bahasa yang
1. Menulis 4 perenggan isi dengan  Kreativiti &inovasi Peta buih berganda
penulisan secara gramatis secara kritis dan Peta dakap
bahasa yang gramatis secara  Kelestarian global
terancang. kreatif. Peta titi
kritis dan kreatif.  Pendidikan kewangan
Peta pokok
5.1 Memahami dan 5.1.1Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid-  TMK
Peta alir
menggunakan perkataan menggunakan kata nama murid dapat:  patriotisme Peta pelbagai alir
1.Menyenaraikan kata nama dan  Nilai Murni
daripada pelbagai dan kata pinjaman dengan
kata pinjaman. 3. Aras Berfikir
betul. KOMSAS:
golongan kata dalam Mengaplikasi
2.Membina ayat yang sesuai. Modul HEBAT Bacaan – Menganalisis
pelbagai ayat.
Menilai
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
Mencipta
5W1H
SISTEM BAHASA:
*Strategi p&p dan Elemen Sebutan dan
Merentas Kurikulum(EMK) intonasi
hanyalah cadangan. Guru-guru
boleh menggunakan PENTAKSIRAN
strategi/EMK yang berbeza Latihan bertulis
mengikut kesesuaian murid dan Kuiz
tema yang diajar. Pembentangan
Forum

2019 | PANITIA BAHASA MELAYU SMKPA


MINGGU / TEMA / STANDARD STANDARD CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI PDPC/ CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN EMK/KOMSAS/ HEBAT
M23 TEMA 8: 1.4 Berbicara tentang 1.4.1Berbicara untuk Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
sesuatu perkara dalam menganalisis isu semasa murid dapat: Strategi p&p:
24-28 JUN SUBUR pelbagai situasi formal yang didengar, ditonton 1.Berbicara untuk menganalisis  Prinsip 5P KBAT:
BAHASA, isu semasa yang didengar,  Penyelesaian Masalah 1. Alat Berfikir
dan tidak formal. atau dibaca dalam situasi
MEKAR ditonton atau dibaca dalam situasi  Didik hibur Lembaran
tidak formal secara tidak formal secara bertatasusila. pengurusan
SASTERA  Pembentangan
bertatasusila. grafik
 Koperatif
 Bimbingan berfokus Peta minda
2.4 Membaca secara 2.4.1Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- 6 topi pemikiran

ekstensif pelbagai bahan memahami serta murid dapat: CoRT 1
untuk mengukuhkan mengemukakan pendapat 1.Membacadan memahami bahan EMK: CoRT 4
petikan .
penguasaan bahasa dan yang rasional tentang  Bahasa
meluaskan pengetahuan pelbagai bahan fiksyen  Keusahawan 2. Peta I-think
2.Mengemukakan pendapat yang Peta bulatan
bagi pembangunan diri. dan bukan fiksyen.  Keselamatan jalan raya
rasional. Peta buih
 Sains dan teknologi
 Kreativiti &inovasi Peta buih berganda
3.4 Menulis untuk 3.4.4Menulis perenggan Pada akhir pelajaran, murid- Peta dakap
menghasilkan sesuatu penutup penulisan yang murid dapat:  Kelestarian global
Peta titi
penulisan secara lengkap serta menepati 1.Menulis perenggan penutup  Pendidikan kewangan
Peta pokok
yang lengkap.  TMK
terancang. tema menggunakan ayat Peta alir
 patriotisme Peta pelbagai alir
yang gramatis.
 Nilai Murni
4.2 Memahami dan 4.2.1Menggunakan kiasan Pada akhir pelajaran, murid- 3. Aras Berfikir
menggunakan dan peribahasa dengan murid dapat: Mengaplikasi
KOMSAS: Menganalisis
bandingan semacam, betul mengikut konteks. 1.Menyatakan maksud peribahasa
secara keseluruhan. Menilai
peribahasa, kata-kata Modul HEBAT Bacaan – Mencipta
hikmat, kiasan madah
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
pujangga, dan bahasa SISTEM BAHASA:
berirama dalam 5W1H Sebutan dan
komunikasi dan intonasi
penulisan. *Strategi p&p dan Elemen
Merentas Kurikulum(EMK) PENTAKSIRAN
hanyalah cadangan. Guru-guru Latihan bertulis
boleh menggunakan Kuiz
strategi/EMK yang berbeza Pembentangan
mengikut kesesuaian murid dan Forum
tema yang diajar.

2019 | PANITIA BAHASA MELAYU SMKPA


MINGGU / TEMA / STANDARD STANDARD CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI PDPC/ CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN EMK/KOMSAS/ HEBAT
M24 TEMA 8: 1.4 Berbicara tentang 1.4.2Berbicara untuk Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
sesuatu perkara dalam menganalisis isu semasa murid dapat: Strategi p&p:
1-5 JULAI SUBUR pelbagai situasi formal yang didengar, ditonton 1.Berbicara untuk menganalisis  Prinsip 5P KBAT:
BAHASA, isu semasa yang didengar,  Penyelesaian Masalah 1. Alat Berfikir
dan tidak formal. atau dibaca dalam situasi
MEKAR ditonton atau dibaca dalam situasi  Didik hibur Lembaran
formal secara formal secara bertatasusila. pengurusan
SASTERA  Pembentangan
bertatasusila. grafik
 Koperatif
 Bimbingan berfokus Peta minda
2.1 Membaca secara 2.1.1Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- 6 topi pemikiran

mekanis pelbagai bahan memahami laras bahasa murid dapat: CoRT 1
prosa dan puisi. sesuatu laporan dan berita 1.Membaca petikan laporan dan EMK: CoRT 4
berita dengan sebutan dan
dengan sebutan dan  Bahasa
intonasi yang betul serta nada 2. Peta I-think
intonasi yang betul, nada  Keusahawan
yang sesuai. Peta bulatan
yang sesuai serta  Keselamatan jalan raya
 Sains dan teknologi Peta buih
kepantasan yang wajar. Peta buih berganda
 Kreativiti &inovasi
Peta dakap
3.4 Menulis untuk 3.4.5Menulis sesuatu Pada akhir pelajaran, murid-  Kelestarian global
Peta titi
menghasilkan sesuatu penulisan dengan wacana murid dapat:  Pendidikan kewangan
Peta pokok
1.Menghasilkan karangan  TMK
penulisan secara yang lengkap serta Peta alir
pendapat dengan ayat yang  patriotisme Peta pelbagai alir
terancang. menggunakan bahasa yang
gramatis.  Nilai Murni
gramatis dan kreatif.
3. Aras Berfikir
KOMSAS: Mengaplikasi
5.1 Memahami dan 5.1.2Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid-
murid dapat: Menganalisis
menggunakan perkataan menggunakan kata Modul HEBAT Bacaan –
1.Menyenaraikan kata adjektif Menilai
daripada pelbagai adjektif dalam ayat Mencipta
dalam bahan. Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
mengikut konteks.
golongan kata dalam SISTEM BAHASA:
2.Membina ayat yang sesuai. 5W1H
pelbagai ayat. Sebutan dan
*Strategi p&p dan Elemen intonasi
Merentas Kurikulum(EMK)
hanyalah cadangan. Guru-guru PENTAKSIRAN
boleh menggunakan Latihan bertulis
strategi/EMK yang berbeza Kuiz
mengikut kesesuaian murid dan Pembentangan
tema yang diajar. Forum

2019 | PANITIA BAHASA MELAYU SMKPA


MINGGU / TEMA / STANDARD STANDARD CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI PDPC/ CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN EMK/KOMSAS/ HEBAT
M25 TEMA 8: 1.5 Bersoal jawab 1.5.1Bersoal jawab untuk Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
tentang sesuatu perkara mencambahkan idea murid dapat: Strategi p&p:
8-12 SUBUR menggunakan pelbagai secara kritis dan 1. Bersoal jawab untuk  Prinsip 5P KBAT:
JULAI BAHASA, mencambahkan idea secara kritis  Penyelesaian Masalah 1. Alat Berfikir
soalan, dan bertatasusila.
MEKAR dan bertatasusila.  Didik hibur Lembaran
mengemukakan pengurusan
SASTERA  Pembentangan
jawapan. grafik
 Koperatif
 Bimbingan berfokus Peta minda
2.1 Membaca secara 2.1.2Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- 6 topi pemikiran

mekanis pelbagai bahan memahami laras bahasa murid dapat: CoRT 1
prosa dan puisi. cerpen dengan sebutan, 1. Membaca dan memahami laras EMK: CoRT 4
bahasa cerpen dengan sebutan,
intonasi yang betul dan  Didik hibur
intonasi yang betul dan nada yang 2. Peta I-think
nada yang sesuai.  Pembentangan
sesuai. Peta bulatan
 Koperatif
 Bimbingan berfokus Peta buih
3.5 Menulis untuk 3.5.1Menulis dan Pada akhir pelajaran, murid-
 Nilai Murni Peta buih berganda
meringkaskan dan menyusun maklumat serta murid dapat:
Peta dakap
merumuskan pelbagai membuat ringkasan 1.Menulis dan menyusun
KOMSAS: Peta titi
maklumat daripada bahan.
bahan prosa. daripada pelbagai bahan Peta pokok
prosa menggunakan ayat Peta alir
2.Menulis ringkasan Modul HEBAT Bacaan –
yang gramatis dan Peta pelbagai alir
menggunakan ayat yang gramatis
penanda wacana yang dan penanda wacana yang sesuai. Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
3. Aras Berfikir
sesuai.
5W1H Mengaplikasi
Menganalisis
4.3 Menghasilkan karya 4.3.1Menghasilkan cerpen Pada akhir pelajaran, murid-
*Strategi p&p dan Elemen Menilai
fiksyen dan puisi secara secara terancang dengan murid dapat:
Merentas Kurikulum(EMK) Mencipta
terancang. menggunakan idea yang 1. Menghasilkan cerpen secara
hanyalah cadangan. Guru-guru
terancang dengan menggunakan
kreatif serta bahasa yang boleh menggunakan SISTEM BAHASA:
idea yang kreatif serta bahasa
indah dan menarik. strategi/EMK yang berbeza Sebutan dan
yang indah dan menarik.
mengikut kesesuaian murid dan intonasi
tema yang diajar
PENTAKSIRAN
Latihan bertulis
Kuiz
Pembentangan
Forum

2019 | PANITIA BAHASA MELAYU SMKPA


MINGGU / TEMA / STANDARD STANDARD CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI PDPC/ CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN EMK/KOMSAS/ HEBAT
M26 TEMA 9: 1.6 Menyampaikan 1.6.1Menjana idea dan Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
maklumat tentang menyampaikan pidato murid dapat Strategi p&p:
15-19 INDAH SENI, sesuatu perkara dalam dengan betul, jelas, dan 1,Menjana idea isi pidato yang  Prinsip 5P KBAT:
JULAI ENDAH sesuai.  Penyelesaian Masalah 1. Alat Berfikir
pelbagai situasi. intonasi yang sesuai
BUDAYA  Didik hibur Lembaran
menggunakan ayat yang 2.Menyampaikan pidato dengan pengurusan
 Pembentangan
gramatis. betul, jelas, dan intonasi yang grafik
 Koperatif
sesuai menggunakan ayat yang  Bimbingan berfokus Peta minda
gramatis.  6 topi pemikiran
2.2 Membaca untuk 2.2.1Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- CoRT 1
memahami makna menerangkan maksud murid dapat: EMK: CoRT 4
perkataan, rangkai kata, istilah yang tepat dalam 1.Menyenaraikan istilah daripada  Bahasa
bahan.  Keusahawan 2. Peta I-think
istilah, serta ungkapan pelbagai bahan
 Keselamatan jalan raya Peta bulatan
dan ayat dalam pelbagai menggunakan glosari, 2.Menerangkan maksud istilah Peta buih
bahan kamus dan tesaurus  Sains dan teknologi
dengan betul dan tepat.  Kreativiti &inovasi Peta buih berganda
dengan betul dan tepat. Peta dakap
 Kelestarian global
Peta titi
 Pendidikan kewangan
3.6 Menulis untuk 3.6.1Menulis dan Pada akhir pelajaran, murid- Peta pokok
 TMK
mengolah maklumat mengadaptasi sesuatu murid dapat: Peta alir
1.Membina dialog berdasarkan  patriotisme Peta pelbagai alir
bagi menghasilkan bahan prosa kepada  Nilai Murni
bahan prosa.
pelbagai bentuk pelbagai bentuk penulisan
3. Aras Berfikir
penulisan dan grafik. yang baharu, betul, sesuai KOMSAS: Mengaplikasi
dan menarik. Modul HEBAT Bacaan – Menganalisis
Menilai
5.1 Memahami dan 5.1.3Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid- Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
Mencipta
menggunakan perkataan menggunakan kata tugas murid dapat:
1.Menyenaraikan kata tugas. 5W1H
daripada pelbagai dalam ayat mengikut SISTEM BAHASA:
konteks. *Strategi p&p dan Elemen Sebutan dan
golongan kata dalam 2.Membina ayat mengikut Merentas Kurikulum(EMK) intonasi
konteks yang sesuai.
pelbagai ayat. hanyalah cadangan. Guru-guru
boleh menggunakan PENTAKSIRAN
strategi/EMK yang berbeza Latihan bertulis
mengikut kesesuaian murid dan Kuiz
tema yang diajar. Pembentangan
Forum

2019 | PANITIA BAHASA MELAYU SMKPA


MINGGU / TEMA / STANDARD STANDARD CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI PDPC/ CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN EMK/KOMSAS/ HEBAT
M27 TEMA 9: 1.7 Berbincang dan 1.7.1Berbincang tentang Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
berunding tentang sesuatu perkara untuk murid dapat: Strategi p&p:
22-26 INDAH SENI, sesuatu perkara. menerima atau menolak 1.Berbincang tentang isu yang  Prinsip 5P KBAT:
JULAI ENDAH dikemukakan untuk menerima  Penyelesaian Masalah 1. Alat Berfikir
pandangan secara rasional
BUDAYA atau menolak pandangan secara  Didik hibur Lembaran
dengan ayat yang gramatis rasional. pengurusan
 Pembentangan
dan bahasa yang santun. grafik
 Koperatif
 Bimbingan berfokus Peta minda
2.2 Membaca untuk 2.2.2Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- 6 topi pemikiran

memahami makna menganalisis maklumat murid dapat: CoRT 1
perkataan, rangkai kata, daripada pelbagai bentuk 1. Membaca dan menganalisis EMK: CoRT 4
maklumat daripada pelbagai
istilah, serta ungkapan panduan dengan  Bahasa
bentuk panduan dengan 2. Peta I-think
dan ayat dalam pelbagai memberikan respons  Keusahawan
memberikan respons peribadi Peta bulatan
bahan peribadi yang sesuai.  Keselamatan jalan raya
yang sesuai Peta buih
 Sains dan teknologi
 Kreativiti &inovasi Peta buih berganda
3.6 Menulis untuk 3.6.2Menulis dan Pada akhir pelajaran, murid- Peta dakap
mengolah maklumat mengadaptasi sesuatu murid dapat:  Kelestarian global
Peta titi
bagi menghasilkan bahan grafik kepada prosa 1.Membina 5 ayat daripada bahan  Pendidikan kewangan
Peta pokok
grafik.  TMK
pelbagai bentuk menggunakan ayat yang Peta alir
 patriotisme Peta pelbagai alir
penulisan dan grafik. menarik dan gramatis
 Nilai Murni
4.3 Menghasilkan karya 4.3.2Menghasilkan puisi Pada akhir pelajaran, murid- 3. Aras Berfikir
KOMSAS: Mengaplikasi
fiksyen dan puisi secara berdasarkan bahan murid dapat:
1.Menghasilkan puisi berdasarkan Menganalisis
terancang. rangsangan yang sesuai Modul HEBAT Bacaan –
bahan rangsangan. Menilai
menggunakan bahasa yang Mencipta
indah dan menarik. Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,

5W1H SISTEM BAHASA:


Sebutan dan
*Strategi p&p dan Elemen intonasi
Merentas Kurikulum(EMK)
hanyalah cadangan. Guru-guru PENTAKSIRAN
boleh menggunakan Latihan bertulis
strategi/EMK yang berbeza Kuiz
mengikut kesesuaian murid dan Pembentangan
tema yang diajar. Forum

2019 | PANITIA BAHASA MELAYU SMKPA


MINGGU / TEMA / STANDARD STANDARD CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI PDPC/ CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN EMK/KOMSAS/ HEBAT
M28 TEMA 9: 1.7 Berbincang dan 1.7.2Berunding untuk Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
berunding tentang membuat pertimbangan murid dapat: Strategi p&p:
29 JULAI INDAH SENI, sesuatu perkara. tentang sesuatu pilihan 1. Berunding untuk membuat  Prinsip 5P KBAT:
– 2 OGOS ENDAH pertimbangan tentang sesuatu  Penyelesaian Masalah 1. Alat Berfikir
secara rasional
BUDAYA pilihan secara rasional  Didik hibur Lembaran
menggunakan ayat yang menggunakan ayat yang gramatis pengurusan
 Pembentangan
gramatis dan bahasa yang dan bahasa yang santun. grafik
 Koperatif
santun.  Bimbingan berfokus Peta minda
 6 topi pemikiran
2.2 Membaca untuk 2.2.3Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- CoRT 1
memahami makna memahami serta membuat murid dapat: EMK: CoRT 4
perkataan, rangkai kata, ulasan keseluruhan 1.Membuat ulasan beradasarkan  Bahasa
bahan grafik secra  Keusahawan 2. Peta I-think
istilah, serta ungkapan maksud sesuatu bahan
keseluruhannya.  Keselamatan jalan raya Peta bulatan
dan ayat dalam pelbagai grafik.
 Sains dan teknologi Peta buih
bahan Peta buih berganda
 Kreativiti &inovasi
Peta dakap
3.7 Mengedit dan 3.7.1Mengedit dan Pada akhir pelajaran, murid-  Kelestarian global
Peta titi
memurnikan pelbagai menyunting ayat dalam murid dapat:  Pendidikan kewangan
Peta pokok
1. Mengedit dan menyunting ayat  TMK
teks. pelbagai teks tanpa Peta alir
dalam pelbagai teks tanpa  patriotisme Peta pelbagai alir
mengubah maksud asal.
mengubah maksud asal.  Nilai Murni
5.1 Memahami dan 5.1.4Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid- 3. Aras Berfikir
KOMSAS: Mengaplikasi
menggunakan perkataan menggunakan kata kerja murid dapat:
1.Membina ayat daripada kata Menganalisis
daripada pelbagai dalam ayat mengikut Modul HEBAT Bacaan –
kerja megikut konteks. Menilai
konteks Mencipta
golongan kata dalam Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
pelbagai ayat. SISTEM BAHASA:
5W1H
Sebutan dan
*Strategi p&p dan Elemen intonasi
Merentas Kurikulum(EMK)
hanyalah cadangan. Guru-guru PENTAKSIRAN
boleh menggunakan Latihan bertulis
strategi/EMK yang berbeza Kuiz
mengikut kesesuaian murid dan Pembentangan
tema yang diajar. Forum

2019 | PANITIA BAHASA MELAYU SMKPA


MINGGU / TEMA / STANDARD STANDARD CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI PDPC/ CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN EMK/KOMSAS/ HEBAT
M29 TEMA 10: 1.8 Mengulas sesuatu 1.8.1Mengkritik secara Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
perkara, isu atau topik. membina tentang sesuatu murid dapat: Strategi p&p:
5-9 OGOS SAINS DAN isu kemasyarakatan 1. Mengkritik secara membina  Prinsip 5P KBAT:
TEKNOLOGI tentang sesuatu isu  Penyelesaian Masalah 1. Alat Berfikir
dengan kritis dan jelas
PEMACU kemasyarakatan dengan kritis  Didik hibur Lembaran
menggunakan ayat yang dan jelas menggunakan ayat yang pengurusan
KEMODENAN  Pembentangan
gramatis. gramatis. grafik
 Koperatif
 Bimbingan berfokus Peta minda
2.3 Membaca untuk 2.3.1Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- 6 topi pemikiran

memproses maklumat mengulas maklumat murid dapat: CoRT 1
daripada pelbagai daripada pelbagai teks 1. Membaca dan mengulas EMK: CoRT 4
maklumat daripada pelbagai teks
bahan. dengan betul dan tepat.  Didik hibur
dengan betul dan tepat. 2. Peta I-think
 Pembentangan
3.1Menulis untuk 3.1.1Menulis dan Pada akhir pelajaran, murid-  Koperatif Peta bulatan
murid dapat:  Bimbingan berfokus Peta buih
menerangkan makna menerangkan makna kata,
1.Menyenaraikan kata, rangkai  Nilai Murni Peta buih berganda
kata dan istilah, rangkai rangkai kata, istilah, Peta dakap
kata, istilah, ungkapan dan ayat.
kata, ungkapan dan ayat. ungkapan dan ayat dengan Peta titi
KOMSAS:
betul mengikut konteks. 2.Menerangkan maknanya dengan Peta pokok
jelas. Peta alir
Modul HEBAT Bacaan –
4.4 Mempersembahkan 4.4.1Mempersembahkan Pada akhir pelajaran, murid- Peta pelbagai alir
pelbagai prosa dan puisi karya prosa dalam bentuk murid dapat: Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
1. Mempersembahkan karya 3. Aras Berfikir
secara kreatif. ilustrasi menggunakan Mengaplikasi
prosa dalam bentuk ilustrasi 5W1H
pelbagai media secara Menganalisis
menggunakan pelbagai media
kreatif. secara kreatif *Strategi p&p dan Elemen Menilai
Merentas Kurikulum(EMK) Mencipta
hanyalah cadangan. Guru-guru
boleh menggunakan SISTEM BAHASA:
strategi/EMK yang berbeza Sebutan dan
mengikut kesesuaian murid dan intonasi
tema yang diajar.
PENTAKSIRAN
Latihan bertulis
Kuiz
Pembentangan
Forum

10-18 0G0S CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

2019 | PANITIA BAHASA MELAYU SMKPA


MINGGU / TEMA / STANDARD STANDARD CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI PDPC/ CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN EMK/KOMSAS/ HEBAT
M30 TEMA 10: 1.8 Mengulas sesuatu 1.8.2Mengulas dan Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
perkara, isu atau topik. menyatakan maklumat murid dapat: Strategi p&p:
19-23 SAINS DAN yang tersurat dan tersirat 1. Mengulas dan menyatakan  Prinsip 5P KBAT:
OGOS TEKNOLOGI maklumat yang tersurat dan  Penyelesaian Masalah 1. Alat Berfikir
daripada sesuatu bahan
PEMACU tersirat daripada sesuatu bahan  Didik hibur Lembaran
audio visual dengan kritis audio visual dengan kritis pengurusan
KEMODENAN  Pembentangan
menggunakan ayat yang menggunakan ayat yang gramatis. grafik
 Koperatif
gramatis.  Bimbingan berfokus Peta minda
 6 topi pemikiran
2.4 Membaca secara 2.4.1Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- CoRT 1
ekstensif pelbagai bahan memahami serta murid dapat: EMK: CoRT 4
untuk mengukuhkan mengemukakan pendapat 1.Membaca bahan yang  Bahasa
disediakan.  Keusahawan 2. Peta I-think
penguasaan bahasa dan yang rasional tentang
 Keselamatan jalan raya Peta bulatan
meluaskan pengetahuan pelbagai bahan fiksyen 2.Mengemukakan pendapat yang
 Sains dan teknologi Peta buih
bagi pembangunan diri. dan bukan fiksyen. rasional. Peta buih berganda
 Kreativiti &inovasi
Peta dakap
Menulis untuk 3.2.1Menulis untuk Pada akhir pelajaran, murid-  Kelestarian global
Peta titi
mengemukakan mengemukakan pendapat murid dapat:  Pendidikan kewangan
Peta pokok
1.Menulis karangan pendapat  TMK
maklumat tentang yang rasional tentang Peta alir
tentang sesuatu perkara dengan  patriotisme Peta pelbagai alir
sesuatu perkara. sesuatu perkara yang
ayat yang gramatis.  Nilai Murni
dibaca, didengar dan
3. Aras Berfikir
ditonton menggunakan KOMSAS: Mengaplikasi
ayat yang gramatis Menganalisis
Modul HEBAT Bacaan – Menilai
5.2 Memahami dan 5.2.1Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid- Mencipta
menggunakan kata menggunakan pelbagai murid dapat: Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
ganda. kata ganda dalam ayat 1.Menyenaraikan 5 kata ganda SISTEM BAHASA:
5W1H
mengikut konteks dengan Sebutan dan
2.Membina ayat yang sesuai intonasi
betul. *Strategi p&p dan Elemen
mengikut konteks.
Merentas Kurikulum(EMK)
hanyalah cadangan. Guru-guru PENTAKSIRAN
boleh menggunakan Latihan bertulis
strategi/EMK yang berbeza Kuiz
mengikut kesesuaian murid dan Pembentangan
tema yang diajar. Forum

2019 | PANITIA BAHASA MELAYU SMKPA


MINGGU / TEMA / STANDARD STANDARD CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI PDPC/ CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN EMK/KOMSAS/ HEBAT
M31 TEMA 10: Mendengar, mengenal 1.1.1Mendengar, Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
dan menyebut mengenal pasti dan murid dapat: Strategi p&p:
26-30 SAINS DAN perkataan, rangkai kata, menggunakan perkataan, 1.Mengenal pasti perkataan,  Prinsip 5P KBAT:
OGOS TEKNOLOGI rangkai kata, istilah dan  Penyelesaian Masalah 1. Alat Berfikir
istilah dan ungkapan rangkai kata, istilah dan
PEMACU ungkapan.  Didik hibur Lembaran
serta intonasi ayat ungkapan dalam pelbagai pengurusan
KEMODENAN  Pembentangan
dalam pelbagai ujaran. ujaran dengan betul, tepat 2.Menggunakannya dalam grafik
 Koperatif
dan jelas. pelbagai ujaran dengan betul,  Bimbingan berfokus Peta minda
tepat dan jelas.  6 topi pemikiran
2.1 Membaca secara 2.1.1.Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- CoRT 1
mekanis pelbagai bahan memahami laras bahasa murid dapat: EMK: CoRT 4
prosa dan puisi. sesuatu laporan dan berita 1.Membaca laporan dan berita  Bahasa
dengan intonasi, sebutan dan  Keusahawan 2. Peta I-think
dengan sebutan dan
nada yang sesuai.  Keselamatan jalan raya Peta bulatan
intonasi yang betul, nada Peta buih
yang sesuai serta  Sains dan teknologi
 Kreativiti &inovasi Peta buih berganda
kepantasan yang wajar. Peta dakap
 Kelestarian global
Peta titi
 Pendidikan kewangan
3.3 Menulis untuk 3.3.1Menulis dan Pada akhir pelajaran, murid- Peta pokok
 TMK
melengkapkan melengkapkan maklumat murid dapat: Peta alir
1. Menulis dan melengkapkan  patriotisme Peta pelbagai alir
maklumat dan dalam pelbagai bahan  Nilai Murni
maklumat dalam pelbagai bahan
menjawab soalan dalam dengan betul dan tepat.
dengan betul dan tepat. 3. Aras Berfikir
pelbagai bahan. KOMSAS: Mengaplikasi
Menganalisis
4.4 Mempersembahkan 4.4.2Mempersembahkan Pada akhir pelajaran, murid- Modul HEBAT Bacaan – Menilai
pelbagai prosa dan puisi puisi dalam pelbagai murid dapat: Mencipta
secara kreatif. media secara kreatif. 1. Mempersembahkan puisi dalam Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
pelbagai media secara kreatif. SISTEM BAHASA:
5W1H
Sebutan dan
*Strategi p&p dan Elemen intonasi
Merentas Kurikulum(EMK)
hanyalah cadangan. Guru-guru PENTAKSIRAN
boleh menggunakan Latihan bertulis
strategi/EMK yang berbeza Kuiz
mengikut kesesuaian murid dan Pembentangan
tema yang diajar. Forum

2019 | PANITIA BAHASA MELAYU SMKPA


MINGGU / TEMA / STANDARD STANDARD CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI PDPC/ CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN EMK/KOMSAS/ HEBAT
M32 TEMA 11: Mendengar, mengenal 1.1.2Mendengar, Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
dan menyebut mengenal pasti dan murid dapat: Strategi p&p:
2-6 SEPT ALAM perkataan, rangkai kata, menuturkan ayat dalam 1.Mengenal pasti dan menuturkan  Prinsip 5P KBAT:
ANUGERAH ayat dalam pelbagai ujaran  Penyelesaian Masalah 1. Alat Berfikir
istilah dan ungkapan pelbagai ujaran dengan
TERINDAH dengan intonasi yang jelas.  Didik hibur Lembaran
serta intonasi ayat intonasi yang sesuai dan pengurusan
 Pembentangan
dalam pelbagai ujaran. jelas. grafik
 Koperatif
 Bimbingan berfokus Peta minda
2.1 Membaca secara 2.1.2Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- 6 topi pemikiran

mekanis pelbagai bahan memahami laras bahasa murid dapat: CoRT 1
prosa dan puisi. cerpen dengan sebutan, 1.Membaca petikan cerpen EMK: CoRT 4
dengan intonasi yang sesuai.
intonasi yang betul dan  Bahasa
nada yang sesuai.  Keusahawan 2. Peta I-think
2.Menjawab soalan pemahaman. Peta bulatan
 Keselamatan jalan raya
 Sains dan teknologi Peta buih
3.3 Menulis untuk 3.3.2Menulis dan Pada akhir pelajaran, murid-
 Kreativiti &inovasi Peta buih berganda
melengkapkan menjawab pelbagai soalan murid dapat:
Peta dakap
maklumat dan secara kritis dengan betul. 1. Menulis dan menjawab  Kelestarian global
Peta titi
pelbagai soalan secara kritis  Pendidikan kewangan
menjawab soalan dalam Peta pokok
dengan betul.  TMK
pelbagai bahan. Peta alir
 patriotisme Peta pelbagai alir
 Nilai Murni
5.3 Memahami dan 5.3.1Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid-
menggunakan kata menggunakan pelbagai murid dapat: 3. Aras Berfikir
KOMSAS: Mengaplikasi
terbitan. kata terbitan dalam ayat 1.menyenaraikan kata terbitan
dalam bahan. Menganalisis
mengikut konteks dengan Modul HEBAT Bacaan – Menilai
betul. 2.Membina ayat yang sesuai Mencipta
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
mengikut konteks.
5W1H SISTEM BAHASA:
Sebutan dan
*Strategi p&p dan Elemen intonasi
Merentas Kurikulum(EMK)
hanyalah cadangan. Guru-guru PENTAKSIRAN
boleh menggunakan Latihan bertulis
strategi/EMK yang berbeza Kuiz
mengikut kesesuaian murid dan Pembentangan
tema yang diajar. Forum

2019 | PANITIA BAHASA MELAYU SMKPA


MINGGU / TEMA / STANDARD STANDARD CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI PDPC/ CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN EMK/KOMSAS/ HEBAT
M33 TEMA 11: 1.2 Mendengar dan 1.2.1Mendengar dan Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
memahami perkataan, menerangkan maksud murid dapat Strategi p&p:
9-13 ALAM rangkai kata, istilah, perkataan, rangkai kata,  Prinsip 5P KBAT:
SEPT ANUGERAH  Penyelesaian Masalah 1. Alat Berfikir
ungkapan dan ayat istilah dan ungkapan
TERINDAH  Didik hibur Lembaran
dalam pelbagai ujaran. dalam pelbagai ujaran pengurusan
 Pembentangan
dengan betul dan tepat grafik
 Koperatif
mengikut konteks secara  Bimbingan berfokus Peta minda
bertatasusila.  6 topi pemikiran
CoRT 1
2.2 Membaca untuk 2.2.1Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- EMK: CoRT 4
memahami makna menerangkan maksud murid dapat:  Bahasa
perkataan, rangkai kata, istilah yang tepat dalam 1.Menyenaraikan istilah daripada  Keusahawan 2. Peta I-think
bahan.  Keselamatan jalan raya Peta bulatan
istilah, serta ungkapan pelbagai bahan
 Sains dan teknologi Peta buih
dan ayat dalam pelbagai menggunakan glosari, 2.Menerangkan maksudnya yang Peta buih berganda
 Kreativiti &inovasi
bahan kamus dan tesaurus tepat. Peta dakap
 Kelestarian global
dengan betul dan tepat. Peta titi
 Pendidikan kewangan
Peta pokok
 TMK
3.4 Menulis untuk 3.4.1Menulis kerangka Pada akhir pelajaran, murid- Peta alir
 patriotisme Peta pelbagai alir
menghasilkan sesuatu penulisan dengan murid dapat:
1.Menulis 4 perenggan kerangka  Nilai Murni
penulisan secara menyusun isi secara
penulisan dengan isi yang 3. Aras Berfikir
terancang. terancang. KOMSAS:
terancang. Mengaplikasi
Modul HEBAT Bacaan – Menganalisis
4.4 Mempersembahkan 4.4.3Mempersembahkan Pada akhir pelajaran, murid-
Menilai
pelbagai prosa dan puisi karya prosa dan puisi murid dapat: Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
Mencipta
secara kreatif. secara kreatif dalam 1. Mempersembahkan karya
prosa dan puisi secara kreatif 5W1H
pelbagai aktiviti SISTEM BAHASA:
dalam pelbagai aktiviti berbahasa.
berbahasa. *Strategi p&p dan Elemen Sebutan dan
Merentas Kurikulum(EMK) intonasi
hanyalah cadangan. Guru-guru
boleh menggunakan PENTAKSIRAN
strategi/EMK yang berbeza Latihan bertulis
mengikut kesesuaian murid dan Kuiz
tema yang diajar. Pembentangan
Forum

2019 | PANITIA BAHASA MELAYU SMKPA


MINGGU / TEMA / STANDARD STANDARD CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI PDPC/ CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN EMK/KOMSAS/ HEBAT
M34 TEMA 11: Mendengar dan 1.2.2Mendengar dan Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
memahami perkataan, menerangkan maksud murid dapat: Strategi p&p:
16-20 ALAM rangkai kata, istilah, ayat dalam pelbagai ujaran 1. Mendengar dan menerangkan  Prinsip 5P KBAT:
SEPT ANUGERAH maksud ayat dalam pelbagai  Penyelesaian Masalah 1. Alat Berfikir
ungkapan dan ayat dengan betul dan tepat
TERINDAH ujaran dengan betul dan tepat  Didik hibur Lembaran
dalam pelbagai ujaran. mengikut konteks secara mengikut konteks secara pengurusan
 Pembentangan
bertatasusila. bertatasusila. grafik
 Koperatif
 Bimbingan berfokus Peta minda
2.2 Membaca untuk 2.2.2Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- 6 topi pemikiran

memahami makna menganalisis maklumat murid dapat: CoRT 1
perkataan, rangkai kata, daripada pelbagai bentuk 1.Membaca dan menganalisis EMK: CoRT 4
maklumat serta menberikan
istilah, serta ungkapan panduan dengan  Bahasa
respon peribadi yang betul. 2. Peta I-think
dan ayat dalam pelbagai memberikan respons  Keusahawan
 Keselamatan jalan raya Peta bulatan
bahan peribadi yang sesuai.
 Sains dan teknologi Peta buih
 Kreativiti &inovasi Peta buih berganda
3.4 Menulis untuk 3.4.2Menulis pelbagai Pada akhir pelajaran, murid- Peta dakap
menghasilkan sesuatu jenis perenggan murid dapat:  Kelestarian global
Peta titi
penulisan secara pendahuluan 1. Menulis pelbagai jenis  Pendidikan kewangan
Peta pokok
perenggan pendahuluan  TMK
terancang. menggunakan bahasa yang Peta alir
menggunakan bahasa yang  patriotisme Peta pelbagai alir
menarik dan gramatis. menarik dan gramatis.  Nilai Murni
5.4 Memahami dan 5.4.1Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid- 3. Aras Berfikir
KOMSAS: Mengaplikasi
menggunakan frasa menggunakan pelbagai murid dapat:
Modul HEBAT Bacaan – Menganalisis
frasa dalam ayat mengikut 1. Memahami dan menggunakan
pelbagai frasa dalam ayat Menilai
konteks. Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
mengikut konteks. Mencipta
5W1H
SISTEM BAHASA:
*Strategi p&p dan Elemen Sebutan dan
Merentas Kurikulum(EMK) intonasi
hanyalah cadangan. Guru-guru
boleh menggunakan PENTAKSIRAN
strategi/EMK yang berbeza Latihan bertulis
mengikut kesesuaian murid dan Kuiz
tema yang diajar. Pembentangan
Forum

2019 | PANITIA BAHASA MELAYU SMKPA


MINGGU / TEMA / STANDARD STANDARD CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI PDPC/ CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN EMK/KOMSAS/ HEBAT
M35 TEMA 12: Mendengar dan 1.3.1Mendengar dan Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
memahami maklumat, mengkategorikan murid dapat: Strategi p&p:
23-27 TUAH DI fakta, idea dan hujah maklumat yang terdapat 1.Mendengar maklumat yang  Prinsip 5P KBAT:
SEPT BUMI disediakan.  Penyelesaian Masalah 1. Alat Berfikir
dalam pelbagai wacana dalam pelbagai wacana,
PERMATA  Didik hibur Lembaran
dan memberikan serta memberikan respons 2.Mengkategorikan maklumat. pengurusan
 Pembentangan
respons. secara lisan dengan betul, grafik
 Koperatif
tepat dan bermakna 3.memberikan respon secara lisan  Bimbingan berfokus Peta minda
mengikut konteks. dengan betul, tepat dan  6 topi pemikiran
bermakna. CoRT 1
2.2 Membaca untuk 2.2.3Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- EMK: CoRT 4
memahami makna memahami serta membuat murid dapat:  Bahasa
perkataan, rangkai kata, ulasan keseluruhan 1. Membaca dan memahami serta  Keusahawan 2. Peta I-think
membuat ulasan keseluruhan  Keselamatan jalan raya Peta bulatan
istilah, serta ungkapan maksud sesuatu bahan
maksud sesuatu bahan grafik  Sains dan teknologi Peta buih
dan ayat dalam pelbagai grafik. Peta buih berganda
 Kreativiti &inovasi
bahan Peta dakap
 Kelestarian global
Peta titi
3.4 Menulis untuk 3.4.3Menulis perenggan isi Pada akhir pelajaran, murid-  Pendidikan kewangan
Peta pokok
murid dapat:  TMK
menghasilkan sesuatu dengan bahasa yang Peta alir
1.Menulis 4 peenggan isi dengan  patriotisme Peta pelbagai alir
penulisan secara gramatis secara kritis dan
bahasa yang gramatis.  Nilai Murni
terancang. kreatif.
3. Aras Berfikir
4.1 Memahami dan 4.1.1Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid- Mengaplikasi
KOMSAS: Menganalisis
mengapresiasi karya mengapresiasi karya prosa murid dapat:
1. Memahami dan mengapresiasi Menilai
sastera. dengan menyatakan Modul HEBAT Bacaan – Mencipta
karya prosa dengan menyatakan
respons peribadi terhadap
respons peribadi terhadap Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
kekuatan dan kelemahan kekuatan dan kelemahan sesuatu SISTEM BAHASA:
sesuatu karya. karya. 5W1H Sebutan dan
intonasi
*Strategi p&p dan Elemen
Merentas Kurikulum(EMK) PENTAKSIRAN
hanyalah cadangan. Guru-guru Latihan bertulis
boleh menggunakan Kuiz
strategi/EMK yang berbeza Pembentangan
mengikut kesesuaian murid dan Forum
tema yang diajar.

2019 | PANITIA BAHASA MELAYU SMKPA


MINGGU / TEMA / STANDARD STANDARD CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI PDPC/ CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN EMK/KOMSAS/ HEBAT
M36 TEMA 12: Mendengar dan 1.3.2Mendengar dan Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
memahami maklumat, menganalisis maklumat murid dapat: Strategi p&p:
30 SEPT – TUAH DI fakta, idea dan hujah yang terdapat dalam 1.Mendengar maklumat yang  Prinsip 5P KBAT:
4 OKT BUMI disediakan.  Penyelesaian Masalah 1. Alat Berfikir
dalam pelbagai wacana pelbagai wacana serta
PERMATA  Didik hibur Lembaran
dan memberikan memberikan respons yang 2.Menganalisis maklumat dan pengurusan
 Pembentangan
respons. betul, tepat dan bermakna. memberikan respon yang betul, grafik
 Koperatif
tepat dan bermakna.  Bimbingan berfokus Peta minda
2.3 Membaca untuk 2.3.1Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid-  6 topi pemikiran
memproses maklumat mengulas maklumat murid dapat: CoRT 1
daripada pelbagai daripada pelbagai teks 1. Membaca dan mengulas EMK: CoRT 4
maklumat daripada pelbagai teks  Bahasa
bahan. dengan betul dan tepat.
dengan betul dan tepat.  Keusahawan 2. Peta I-think
 Keselamatan jalan raya Peta bulatan
3.4 Menulis untuk 3.4.4Menulis perenggan Pada akhir pelajaran, murid-
 Sains dan teknologi Peta buih
menghasilkan sesuatu penutup penulisan yang murid dapat:
 Kreativiti &inovasi Peta buih berganda
penulisan secara lengkap serta menepati 1.Menulis perenggan penutup
Peta dakap
dengan lengkap.  Kelestarian global
terancang. tema menggunakan ayat Peta titi
 Pendidikan kewangan
yang gramatis. Peta pokok
 TMK
Peta alir
 patriotisme Peta pelbagai alir
5.5 Memahami dan 5.5.1Membina dan Pada akhir pelajaran, murid-
 Nilai Murni
membina pelbagai ayat. menukar struktur ayat murid dapat:
1. Membina dan menukar struktur 3. Aras Berfikir
dengan betul dan tepat KOMSAS:
ayat dengan betul dan tepat Mengaplikasi
mengikut konteks. Menganalisis
mengikut konteks.
Modul HEBAT Bacaan – Menilai
Mencipta
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,

5W1H SISTEM BAHASA:


Sebutan dan
*Strategi p&p dan Elemen intonasi
Merentas Kurikulum(EMK)
hanyalah cadangan. Guru-guru PENTAKSIRAN
boleh menggunakan Latihan bertulis
strategi/EMK yang berbeza Kuiz
mengikut kesesuaian murid dan Pembentangan
tema yang diajar. Forum

2019 | PANITIA BAHASA MELAYU SMKPA


MINGGU / TEMA / STANDARD STANDARD CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI PDPC/ CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN EMK/KOMSAS/ HEBAT
M37 TEMA 12: Berbicara tentang 1.4.1Berbicara untuk Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
sesuatu perkara dalam menganalisis isu semasa murid dapat: Strategi p&p:
7-11 OKT TUAH DI pelbagai situasi formal yang didengar, ditonton 1.Berbicara dan menganalisis  Prinsip 5P KBAT:
BUMI sesuatu isu secara bertatasusila.  Penyelesaian Masalah 1. Alat Berfikir
dan tidak formal. atau dibaca dalam situasi
PERMATA  Didik hibur Lembaran
tidak formal secara pengurusan
 Pembentangan
bertatasusila. grafik
 Koperatif
 Bimbingan berfokus Peta minda
2.4 Membaca secara 2.4.1Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- 6 topi pemikiran

ekstensif pelbagai bahan memahami serta murid dapat: CoRT 1
untuk mengukuhkan mengemukakan pendapat 1.Membaca bahan yang EMK: CoRT 4
disediakan.
penguasaan bahasa dan yang rasional tentang  Bahasa
meluaskan pengetahuan pelbagai bahan fiksyen  Keusahawan 2. Peta I-think
2.Mengemukakan pendapat Peta bulatan
bagi pembangunan diri. dan bukan fiksyen.  Keselamatan jalan raya
secara rasional. Peta buih
 Sains dan teknologi
 Kreativiti &inovasi Peta buih berganda
3.4 Menulis untuk 3.4.5Menulis sesuatu Pada akhir pelajaran, murid- Peta dakap
menghasilkan sesuatu penulisan dengan wacana murid dapat:  Kelestarian global
Peta titi
penulisan secara yang lengkap serta 1.Menghasilakna sebuah  Pendidikan kewangan
Peta pokok
karangan jenis pengalaman  TMK
terancang. menggunakan bahasa yang Peta alir
dengan lengkap.  patriotisme Peta pelbagai alir
gramatis dan kreatif.
 Nilai Murni
4.1 Memahami dan 4.1.2Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid- 3. Aras Berfikir
KOMSAS: Mengaplikasi
mengapresiasi karya mengapresiasi karya puisi murid dapat:
1. Memahami dan mengapresiasi Menganalisis
sastera. dengan memberikan Modul HEBAT Bacaan –
karya puisi dengan memberikan Menilai
respons peribadi tentang Mencipta
respons peribadi tentang maksud
maksud tersurat dan tersurat dan tersirat dalam
tersirat dalam sesuatu sesuatu puisi. Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R, SISTEM BAHASA:
puisi. Sebutan dan
5W1H intonasi

*Strategi p&p dan Elemen PENTAKSIRAN


Merentas Kurikulum(EMK) Latihan bertulis
hanyalah cadangan. Guru-guru Kuiz
boleh menggunakan Pembentangan
strategi/EMK yang berbeza Forum
mengikut kesesuaian murid dan
tema yag diajar.

2019 | PANITIA BAHASA MELAYU SMKPA


MINGGU / TEMA / STANDARD STANDARD CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI PDPC/ CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN EMK/KOMSAS/ HEBAT
M38 TEMA 13: Berbicara tentang 1.4.2Berbicara untuk Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
sesuatu perkara dalam menganalisis isu semasa murid dapat: Strategi p&p:
7-11 OKT PERINDUSTR pelbagai situasi formal yang didengar, ditonton 1. Berbicara untuk menganalisis  Prinsip 5P KBAT:
IAN isu semasa yang didengar,  Penyelesaian Masalah 1. Alat Berfikir
dan tidak formal. atau dibaca dalam situasi
ditonton atau dibaca dalam situasi  Didik hibur Lembaran
formal secara formal secara bertatasusila. pengurusan
 Pembentangan
bertatasusila. grafik
 Koperatif
 Bimbingan berfokus Peta minda
2.1 Membaca secara 2.1.1Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- 6 topi pemikiran

mekanis pelbagai bahan memahami laras bahasa murid dapat: CoRT 1
prosa dan puisi. sesuatu laporan dan berita 1.Membaca petikan laporan dan EMK: CoRT 4
berita dengan sebutan dan
dengan sebutan dan  Bahasa
intonasi yang betul. 2. Peta I-think
intonasi yang betul, nada  Keusahawan
 Keselamatan jalan raya Peta bulatan
yang sesuai serta
 Sains dan teknologi Peta buih
kepantasan yang wajar. Peta buih berganda
 Kreativiti &inovasi
Peta dakap
3.5 Menulis untuk 3.5.1Menulis dan Pada akhir pelajaran, murid-  Kelestarian global
Peta titi
meringkaskan dan menyusun maklumat serta murid dapat:  Pendidikan kewangan
Peta pokok
1.Menulis ringkasan dengan  TMK
merumuskan pelbagai membuat ringkasan Peta alir
lengkap dan penanda wacana  patriotisme Peta pelbagai alir
bahan prosa. daripada pelbagai bahan
yang sesuai.  Nilai Murni
prosa menggunakan ayat
3. Aras Berfikir
yang gramatis dan KOMSAS: Mengaplikasi
penanda wacana yang Menganalisis
sesuai. Modul HEBAT Bacaan – Menilai
Mencipta
5.6 Menganalisis ayat. 5.6.1 Menganalisis dan Pada akhir pelajaran, murid- Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
menggunakan tatabahasa murid dapat: SISTEM BAHASA:
5W1H
yang betul dalam ayat. 1. Menganalisis dan menggunakan Sebutan dan
tatabahasa yang betul dalam ayat. *Strategi p&p dan Elemen intonasi
Merentas Kurikulum(EMK)
hanyalah cadangan. Guru-guru PENTAKSIRAN
boleh menggunakan Latihan bertulis
strategi/EMK yang berbeza Kuiz
mengikut kesesuaian murid dan Pembentangan
tema yang diajar. Forum

2019 | PANITIA BAHASA MELAYU SMKPA


MINGGU / TEMA / STANDARD STANDARD CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI PDPC/ CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN EMK/KOMSAS/ HEBAT
M39 TEMA 13: 1.5 Bersoal jawab 1.5.1Bersoal jawab untuk Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
tentang sesuatu perkara mencambahkan idea murid dapat: Strategi p&p:
14-18 PERINDUSTR menggunakan pelbagai secara kritis dan 1. Bersoal jawab untuk  Prinsip 5P KBAT:
0KT IAN mencambahkan idea secara kritis  Penyelesaian Masalah 1. Alat Berfikir
soalan, dan bertatasusila.
dan bertatasusila.  Didik hibur Lembaran
mengemukakan pengurusan
 Pembentangan
jawapan. grafik
 Koperatif
 Bimbingan berfokus Peta minda
2.1 Membaca secara 2.1.2Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- 6 topi pemikiran

mekanis pelbagai bahan memahami laras bahasa murid dapat: CoRT 1
prosa dan puisi. cerpen dengan sebutan, 1. Membaca dan memahami laras EMK: CoRT 4
bahasa cerpen dengan sebutan,
intonasi yang betul dan  Bahasa
intonasi yang betul dan nada yang 2. Peta I-think
nada yang sesuai.  Keusahawan
sesuai. Peta bulatan
 Keselamatan jalan raya
 Sains dan teknologi Peta buih
3.6 Menulis untuk 3.6.1Menulis dan Pada akhir pelajaran, murid-
 Kreativiti &inovasi Peta buih berganda
mengolah maklumat mengadaptasi sesuatu murid dapat:
Peta dakap
bagi menghasilkan bahan prosa kepada 1.Menulis dialog berdasarkan  Kelestarian global
Peta titi
bahan prosa.  Pendidikan kewangan
pelbagai bentuk pelbagai bentuk penulisan Peta pokok
 TMK
penulisan dan grafik. yang baharu, betul, sesuai Peta alir
 patriotisme Peta pelbagai alir
dan menarik.
 Nilai Murni
4.2 Memahami dan 4.2.1Menggunakan kiasan Pada akhir pelajaran, murid- 3. Aras Berfikir
KOMSAS Mengaplikasi
menggunakan dan peribahasa dengan murid dapat:
1.Menyatakan maksud peribahasa Menganalisis
bandingan semacam, betul mengikut konteks. Modul HEBAT Bacaan –
dengan betul dan tepat. Menilai
peribahasa, kata-kata Mencipta
hikmat, kiasan madah Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
pujangga, dan bahasa 5W1H SISTEM BAHASA:
berirama dalam Sebutan dan
komunikasi dan *Strategi p&p dan Elemen intonasi
penulisan. Merentas Kurikulum(EMK)
hanyalah cadangan. Guru-guru PENTAKSIRAN
boleh menggunakan Latihan bertulis
strategi/EMK yang berbeza Kuiz
mengikut kesesuaian murid dan Pembentangan
tema yang diajar. Forum

2019 | PANITIA BAHASA MELAYU SMKPA


MINGGU / TEMA / STANDARD STANDARD CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI PDPC/ CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN EMK/KOMSAS/ HEBAT
M40 TEMA 14: 1.6 Menyampaikan 1.6.1Menjana idea dan Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
maklumat tentang menyampaikan pidato murid dapat: Strategi p&p:
21-25 EKONOMI sesuatu perkara dalam dengan betul, jelas, dan 1. Menjana idea dan  Prinsip 5P KBAT:
0KT MAPAN, menyampaikan pidato dengan  Penyelesaian Masalah 1. Alat Berfikir
pelbagai situasi. intonasi yang sesuai
NEGARA betul, jelas, dan intonasi yang  Didik hibur Lembaran
menggunakan ayat yang sesuai menggunakan ayat yang pengurusan
MAKMUR  Pembentangan
gramatis. gramatis. grafik
 Koperatif
 Bimbingan berfokus Peta minda
2.2 Membaca untuk 2.2.1Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- 6 topi pemikiran

memahami makna menerangkan maksud murid dapat: CoRT 1
perkataan, rangkai kata, istilah yang tepat dalam 1.Menjelaskan maksud istilah EMK: CoRT 4
dengan betul dan tepat.
istilah, serta ungkapan pelbagai bahan  Bahasa
dan ayat dalam pelbagai menggunakan glosari,  Keusahawan 2. Peta I-think
 Keselamatan jalan raya Peta bulatan
bahan kamus dan tesaurus
 Sains dan teknologi Peta buih
dengan betul dan tepat. Peta buih berganda
 Kreativiti &inovasi
Peta dakap
3.6 Menulis untuk 3.6.2Menulis dan Pada akhir pelajaran, murid-  Kelestarian global
Peta titi
mengolah maklumat mengadaptasi sesuatu murid dapat:  Pendidikan kewangan
Peta pokok
1.Menulis ulasan daripada bahan  TMK
bagi menghasilkan bahan grafik kepada prosa Peta alir
grafik dengan ayat yang gramatis.  patriotisme Peta pelbagai alir
pelbagai bentuk menggunakan ayat yang
 Nilai Murni
penulisan dan grafik. menarik dan gramatis
3. Aras Berfikir
KOMSAS: Mengaplikasi
5.1 Memahami dan 5.1.1Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid-
murid dapat: Menganalisis
menggunakan perkataan menggunakan kata nama Modul HEBAT Bacaan –
1.Membina ayat daripada kata Menilai
daripada pelbagai dan kata pinjaman dengan Mencipta
nama dan kata pinjaman dengan Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
betul.
golongan kata dalam betul.
5W1H SISTEM BAHASA:
pelbagai ayat. Sebutan dan
*Strategi p&p dan Elemen intonasi
Merentas Kurikulum(EMK)
hanyalah cadangan. Guru-guru PENTAKSIRAN
boleh menggunakan Latihan bertulis
strategi/EMK yang berbeza Kuiz
mengikut kesesuaian murid dan Pembentangan
tema yang diajar. Forum

2019 | PANITIA BAHASA MELAYU SMKPA


MINGGU / TEMA / STANDARD STANDARD CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI PDPC/ CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN EMK/KOMSAS/ HEBAT
M41 TEMA 14: 1.7 Berbincang dan 1.7.1Berbincang tentang Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
berunding tentang sesuatu perkara untuk murid dapat: Strategi p&p:
28 OKT – EKONOMI sesuatu perkara. menerima atau menolak 1. Berbincang tentang sesuatu  Prinsip 5P KBAT:
1 NOV MAPAN, perkara untuk menerima atau  Penyelesaian Masalah 1. Alat Berfikir
pandangan secara rasional
NEGARA menolak pandangan secara  Didik hibur Lembaran
dengan ayat yang gramatis rasional dengan ayat yang pengurusan
MAKMUR  Pembentangan
dan bahasa yang santun. gramatis dan bahasa yang santun. grafik
 Koperatif
 Bimbingan berfokus Peta minda
2.2 Membaca untuk 2.2.2Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- 6 topi pemikiran

memahami makna menganalisis maklumat murid dapat: CoRT 1
perkataan, rangkai kata, daripada pelbagai bentuk 1. Membaca dan menganalisis EMK: CoRT 4
maklumat daripada pelbagai
istilah, serta ungkapan panduan dengan  Bahasa
bentuk panduan dengan 2. Peta I-think
dan ayat dalam pelbagai memberikan respons  Keusahawan
memberikan respons peribadi Peta bulatan
bahan peribadi yang sesuai.  Keselamatan jalan raya
yang sesuai. Peta buih
 Sains dan teknologi
 Kreativiti &inovasi Peta buih berganda
3.7 Mengedit dan 3.7.1Mengedit dan Pada akhir pelajaran, murid- Peta dakap
memurnikan pelbagai menyunting ayat dalam murid dapat:  Kelestarian global
Peta titi
teks. pelbagai teks tanpa 1. Mengedit dan menyunting ayat  Pendidikan kewangan
Peta pokok
dalam pelbagai teks tanpa  TMK
mengubah maksud asal. Peta alir
mengubah maksud asal.  patriotisme Peta pelbagai alir
 Nilai Murni
4.3 Menghasilkan karya 4.3.1Menghasilkan cerpen Pada akhir pelajaran, murid-
fiksyen dan puisi secara secara terancang dengan murid dapat: 3. Aras Berfikir
KOMSAS: Mengaplikasi
terancang. menggunakan idea yang 1. Menghasilkan cerpen secara
terancang dengan menggunakan Menganalisis
kreatif serta bahasa yang Modul HEBAT Bacaan –
idea yang kreatif serta bahasa Menilai
indah dan menarik. yang indah dan menarik. Mencipta
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,

5W1H SISTEM BAHASA:


Sebutan dan
*Strategi p&p dan Elemen intonasi
Merentas Kurikulum(EMK)
hanyalah cadangan. Guru-guru PENTAKSIRAN
boleh menggunakan Latihan bertulis
strategi/EMK yang berbeza Kuiz
mengikut kesesuaian murid dan Pembentangan
tema yang diajar. Forum

2019 | PANITIA BAHASA MELAYU SMKPA


MINGGU / TEMA / STANDARD STANDARD CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI PDPC/ CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN EMK/KOMSAS/ HEBAT
M42 TEMA 15: 1.7 Berbincang dan 1.7.2Berunding untuk Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
berunding tentang membuat pertimbangan murid dapat: Strategi p&p:
4-8 NOV DESTINASI sesuatu perkara. tentang sesuatu 1. Berunding untuk membuat  Prinsip 5P KBAT:
MISTERI pertimbangan tentang sesuatu  Penyelesaian Masalah 1. Alat Berfikir
pilihan secara rasional
pilihan secara rasional  Didik hibur Lembaran
menggunakan ayat yang menggunakan ayat yang gramatis pengurusan
 Pembentangan
gramatis dan bahasa yang dan bahasa yang santun grafik
 Koperatif
santun.  Bimbingan berfokus Peta minda
 6 topi pemikiran
2.2 Membaca untuk 2.2.3Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- CoRT 1
memahami makna memahami serta membuat murid dapat: EMK: CoRT 4
perkataan, rangkai kata, ulasan keseluruhan 1.Membina ulasan berdasarkan  Bahasa
bahan grafik.  Keusahawan 2. Peta I-think
istilah, serta ungkapan maksud sesuatu bahan
 Keselamatan jalan raya Peta bulatan
dan ayat dalam pelbagai grafik.
 Sains dan teknologi Peta buih
bahan Peta buih berganda
 Kreativiti &inovasi
Peta dakap
3.1Menulis untuk 3.1.1Menulis dan Pada akhir pelajaran, murid-  Kelestarian global
Peta titi
menerangkan makna menerangkan makna kata, murid dapat:  Pendidikan kewangan
Peta pokok
1. Menulis dan menerangkan  TMK
kata dan istilah, rangkai rangkai kata, istilah, Peta alir
makna kata, rangkai kata, istilah,  patriotisme Peta pelbagai alir
kata, ungkapan dan ayat. ungkapan dan ayat dengan
ungkapan dan ayat dengan betul  Nilai Murni
betul mengikut konteks. mengikut konteks. 3. Aras Berfikir
KOMSAS: Mengaplikasi
5.1 Memahami dan 5.1.2Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid-
murid dapat: Menganalisis
menggunakan perkataan menggunakan kata Modul HEBAT Bacaan –
1.Membina ayat yang sesuai Menilai
daripada pelbagai adjektif dalam ayat Mencipta
mengikut konteks. Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
mengikut konteks.
golongan kata dalam SISTEM BAHASA:
5W1H
pelbagai ayat. Sebutan dan
*Strategi p&p dan Elemen intonasi
Merentas Kurikulum(EMK)
hanyalah cadangan. Guru-guru PENTAKSIRAN
boleh menggunakan Latihan bertulis
strategi/EMK yang berbeza Kuiz
mengikut kesesuaian murid dan Pembentangan
tema yang diajar. Forum

2019 | PANITIA BAHASA MELAYU SMKPA


MINGGU / TEMA / STANDARD STANDARD CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI PDPC/ CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN EMK/KOMSAS/ HEBAT
M43 TEMA 16: 1.8 Mengulas sesuatu 1.8.1Mengkritik secara Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
perkara, isu atau topik. membina tentang sesuatu murid dapat: Strategi p&p:
11-15 MENCAPAI isu kemasyarakatan 1. Mengkritik secara membina  Prinsip 5P KBAT:
NOV IMPIAN, tentang sesuatu isu  Penyelesaian Masalah 1. Alat Berfikir
dengan kritis dan jelas
MENUAI kemasyarakatan dengan kritis  Didik hibur Lembaran
menggunakan ayat yang dan jelas menggunakan ayat yang pengurusan
KEJAYAAN  Pembentangan
gramatis. gramatis. grafik
 Koperatif
 Bimbingan berfokus Peta minda
2.3 Membaca untuk 2.3.1Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- 6 topi pemikiran

memproses maklumat mengulas maklumat murid dapat: CoRT 1
daripada pelbagai daripada pelbagai teks 1. Membaca dan mengulas CoRT 4
maklumat daripada pelbagai teks EMK:
bahan. dengan betul dan tepat.
dengan betul dan tepat. 2. Peta I-think
 Bahasa
3.2 Menulis untuk 3.2.1Menulis untuk Pada akhir pelajaran, murid-  Keusahawan Peta bulatan
murid dapat:  Keselamatan jalan raya Peta buih
mengemukakan mengemukakan pendapat
1. Menulis untuk mengemukakan  Sains dan teknologi Peta buih berganda
maklumat tentang yang rasional tentang Peta dakap
pendapat yang rasional tentang  Kreativiti &inovasi
sesuatu perkara. sesuatu perkara yang Peta titi
sesuatu perkara yang dibaca,  Kelestarian global
dibaca, didengar dan didengar dan ditonton Peta pokok
 Pendidikan kewangan
ditonton menggunakan menggunakan ayat yang gramatis Peta alir
 TMK
ayat yang gramatis Peta pelbagai alir
 patriotisme
 Nilai Murni 3. Aras Berfikir
4.3 Menghasilkan karya 4.3.2Menghasilkan puisi Pada akhir pelajaran, murid-
fiksyen dan puisi secara berdasarkan bahan murid dapat: Mengaplikasi
KOMSAS: Menganalisis
terancang. rangsangan yang sesuai 1.Menghasilkan puisi berdasarkan
bahan ransangan. Menilai
menggunakan bahasa yang Modul HEBAT Bacaan – Mencipta
indah dan menarik.
Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
SISTEM BAHASA:
5W1H Sebutan dan
intonasi
*Strategi p&p dan Elemen
Merentas Kurikulum(EMK) PENTAKSIRAN
hanyalah cadangan. Guru-guru Latihan bertulis
boleh menggunakan Kuiz
strategi/EMK yang berbeza Pembentangan
mengikut kesesuaian murid dan Forum
tema yang diajar.

2019 | PANITIA BAHASA MELAYU SMKPA


MINGGU / TEMA / STANDARD STANDARD CADANGAN OBJEKTIF CADANGAN STRATEGI PDPC/ CATATAN
TARIKH TAJUK KANDUNGAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN EMK/KOMSAS/ HEBAT
M44 TEMA 16: 1.8 Mengulas sesuatu 1.8.2Mengulas dan Pada akhir pelajaran, murid- Buku Teks
perkara, isu atau topik. menyatakan maklumat murid dapat: Strategi p&p:
18-22 MENCAPAI yang tersurat dan tersirat 1.Mengulas dan menyatakan  Prinsip 5P KBAT:
NOV IMPIAN, maklumat tersurat dan tersirat  Penyelesaian Masalah 1. Alat Berfikir
daripada sesuatu bahan
MENUAI daripada bahan yang disedaikan.  Didik hibur Lembaran
audio visual dengan kritis pengurusan
KEJAYAAN  Pembentangan
menggunakan ayat yang grafik
 Koperatif
gramatis.  Bimbingan berfokus Peta minda
 6 topi pemikiran
2.4 Membaca secara 2.4.1Membaca dan Pada akhir pelajaran, murid- CoRT 1
ekstensif pelbagai bahan memahami serta murid dapat: EMK: CoRT 4
untuk mengukuhkan mengemukakan pendapat 1.Membaca dan mengemukakan  Bahasa
pendapat yang rasional.  Keusahawan 2. Peta I-think
penguasaan bahasa dan yang rasional tentang
 Keselamatan jalan raya Peta bulatan
meluaskan pengetahuan pelbagai bahan fiksyen
 Sains dan teknologi Peta buih
bagi pembangunan diri. dan bukan fiksyen. Peta buih berganda
 Kreativiti &inovasi
Peta dakap
3.3 Menulis untuk 3.3.1Menulis dan Pada akhir pelajaran, murid-  Kelestarian global
Peta titi
melengkapkan melengkapkan maklumat murid dapat:  Pendidikan kewangan
Peta pokok
1. Menulis dan melengkapkan  TMK
maklumat dan dalam pelbagai bahan Peta alir
maklumat dalam pelbagai bahan  patriotisme Peta pelbagai alir
menjawab soalan dalam dengan betul dan tepat.
dengan betul dan tepat.  Nilai Murni
pelbagai bahan.
3. Aras Berfikir
KOMSAS: Mengaplikasi
5.1 Memahami dan 5.1.3Memahami dan Pada akhir pelajaran, murid-
murid dapat: Menganalisis
menggunakan perkataan menggunakan kata tugas Modul HEBAT Bacaan –
1.Membina ayat yang sesuai Menilai
daripada pelbagai dalam ayat mengikut Mencipta
mengikut konteks Teknik Bacaan :KWLH,SQ4R,
konteks.
golongan kata dalam SISTEM BAHASA:
5W1H
pelbagai ayat. Sebutan dan
*Strategi p&p dan Elemen intonasi
Merentas Kurikulum(EMK)
hanyalah cadangan. Guru-guru PENTAKSIRAN
boleh menggunakan Latihan bertulis
strategi/EMK yang berbeza Kuiz
mengikut kesesuaian murid dan Pembentangan
tema yang diajar. Forum
25 NOV – 31 DIS 2019 CUTI AKHIR TAHUN

2019 | PANITIA BAHASA MELAYU SMKPA