Anda di halaman 1dari 5

GERAK MELINGKAR

1. Dua titik A dan B terletak pada sebuah piringan hitam di mana jari-jari titik A lebih kecil
daripada jari-jari titik B. Jika piringan hitam diputar maka berlaku …
A. kecepatan sudut titik A dan B sama
B. kecepatan linier titik A dan B berbeda
C. percepatan sudut titik A dan B sama
D. percepatan linier titik A dan B sama
2. Benda yang massanya 100 gram melakukan gerak melingkar beraturan dengan 150 putaran
tiap menit. Jari-jari lingkaran 40 cm dan kecepatan 3 m s–1.

Hitunglah :

a. gaya sentripetalnya !
b. waktu untuk satu putaran
3. Dua roda A dan B dihubungkan dengan pita (lihat gambar). Apabila jari-jari A dua kali jari-jari
B, maka yang terjadi adalah …
A. vA = 2 vB
B. vA = ½ vB
C. vA = vB
D. ωA = ωB
E. ωA = 2 ωB
4. Sebuah mesin penggiling padi menggunakan dua buah roda yang dihubungkan dengan sabuk
seperti pada gambar di bawah ini. Jika jari-jari roda A dua kali jari-jari roda B, maka
perbandingan kecepatan sudut roda A dan roda B adalah ....
A. 4 : 1
B. 2 : 1
C. 1 : 1
D. 1 : 2
E. 1 : 4
5. Tiga buah roda dihubungkan seperti tampak pada gambar. A dan B menyatu dan sepusat B
dan C dihubungkan dengan ban.

Jika RA = 4 cm, RB = 2 cm dan Rc = 10 cm, maka perbandingan kecepatan sudut roda B dan
roda C adalah …

A. 1 : 5
B. 2 : 1
C. 2 : 5
D. 5 : 1
E. 5 : 2
6. Sebuah benda yang bermassa 200 gram diikat dengan tali ringan kemudian diputar secara
horizontal dengan kecepatan sudut tetap sebesar 5 rad s–1, seperti pada gambar berikut. Jika
panjang tali l = 60 cm, maka besar gaya sentripetal yang bekerja pada benda adalah …
A. 0,3 N
B. 0,6 N
C. 3 N
D. 6 N
E. 30 N
7. Seorang siswa memutar sebuah batu yang diikatkan pada ujung seutas tali. Batu diputar
secara horizontal seperti gambar di atas. Jika laju berputarnya batu dijadi kan 2 kali semula,
maka gaya sentripetalnya menjadi …
A. 6 kali semula
B. 5 kali semula
C. 4 kali semula
D. 2 kali semula
E. 2 kali semula
8. Seorang anak memutar sebuah batu yang diikatkan pada ujung seutas tali. Batu diputar
secara horizontal, seperti gambar di samping. Jika laju berputarnya batu dijadikan 2 kali
semula, maka gaya sentripetalnya menjadi …
A. 6 kali semula
B. 5 kali semula
C. 4 kali semula
D. 3 kali semula
E. 2 kali semula
9. Dari keadaan diam sebuah benda berotasi sehingga dalam waktu 1 sekon benda memiliki
kecepatan 4 rad s–1. Titik A berada pada benda tersebut, berjarak 4 cm dari sumbu rotasinya.
Percepatan tangensial rata-rata yang dialami titik A adalah …
A. 4,00 m s–2
B. 1,60 m s–2
C. 0,64 m s–2
D. 0,16 m s–2
E. 0,04 m s–2
10. Sebuah bandul ayunan digetarkan dalam ruang hampa, maka lama getaran itu berlangsung
adalah....
A. antara 1 – 60 detik
B. antara 1 – 60 menit
C. antara 1 – 24 jam
D. antara 1 – 30 hari
E. tak terhingga (~)
11. Sebuah benda massanya 0,5 kg digantung dengan benang (massa benang diabaikan) dan
diayunkan hingga ketinggian 20 cm dari posisi A (lihat gambar di samping). Bila g = 10 m/s2,
20 cm kecepatan benda saat di A adalah …
A. 4.000 cm s–1
B. 400 cm s–1
C. 200 cm s–1
D. 4 cm s–1
E. 2 cm s–1
12. Tongkat PQ yang panjangnya 60 cm diputar dengan ujung Q sebagai poros dan PQ sebagai
jari-jari perputaran. Tongkat PQ berputar dari keadaan diam dengan percepatan sudut 0,3
rad s–2. Jika posisi sudut awal = 0, maka kecepatan linear (v) ujung P pada saat t= 10 sekon
adalah …
A. 1,8 m s–1
B. 3 m s–1
C. 5 m s–1
D. 30 m s–1
E. 180 m s–1
13. Grafik yang menunjukkan hubungan antara percepatan sentripetal (αsp) terhadap kecepatan
linier (v) pada gerak melingkar beraturan …

A. B. C. D. E.
14. Perhatikan pernyataan berikut:
(1) Berbanding lurus dengan percepatan sudut
(2) Berbanding terbalik dengan jari-jari
(3) Berbanding lurus dengan jari-jari
(4) Berbanding lurus dengan pangkat dua kecepatan luncur

Yang berlaku untuk percepatan tangensial pada gerakan lengkung adalah …

A. (1) dan (2)


B. (1) dan (3)
C. (2) dan (4)
D. (3) dan (4)
E. (4) saja
15. Sebuah benda tegar berputar dengan kecepatan sudut 10 rad/s. Kecepatan linier suatu titik
pada benda berjarak 0,5 m dari sumbu putar adalah …
A. 10 m/s
B. 5 m/s
C. 20 m/s
D. 10,5 m/s
E. 9,5 m/s
16. Sebuah mobil bermassa 2 ton menempuh belokan pada jalan datar yang radiusnya 25 m. Jika
koefisien gesekan statis roda dan jalan 0,4, hitunglah kelajuan maksimum yang dapat dimiliki
mobil dengan baik !
17. Sebuah sepeda motor membelok pada tikungan yang berbentuk busur lingkaran dengan jari-
jari 10 m. Jika koefi-sien gesek antara roda dan jalan 0,25 dan g = 10 m s–2 maka kecepatan
motor terbesar yang diizinkan adalah …
A. 5 m s–1
B. 2,5 m s–1
C. 2,0 m s–1
D. 1,5 m s–1
E. 12 m s–1
18. Sebuah benda bergerak melingkar dengan kecepatan awal 4 rad/s dan mengalami
percepatan sudut 0,5 rad/s2 maka kecepatan benda pada detik keempat adalah …
A. 4,0 rad/s
B. 4,5 rad/s
C. 5,0 rad/s
D. 6,0 rad/s
E. 8,0 rad/s
19. Pada sebuah benda yang bergerak beraturan dengan lintasan melingkar, kecepatan liniernya
bergantung pada …
A. massa dan jari-jari lingkaran
B. massa dan periode
C. massa dan frekuensi
D. periode dan jari-jari lintasan
E. kecepatan sudut dan jari-jari lingkaran
20. Perhatikan pernyataan-pernyataan tentang gerak melingkar beraturan berikut:
(1) kecepatan sudut sebanding dengan frekuensi
(2) kecepatan linier sebanding dengan kecepatan sudut
(3) kecepatan sudut sebanding dengan periode

Pernyataan yang benar adalah nomor …

A. (1)
B. (1) dan (2)
C. (2)
D. (2) dan (3)
E. (3)
21. Momen inersia sebuah benda yang berotasi terhadap titik tetap dipengaruhi oleh …
A. massa benda
B. volume benda
C. massa jenis benda
D. percepatan sudut rotasi
E. kecepatan sudut awal
22. Berikut ini pernyataan tentang faktor-faktor gerak rotasi
(1) Kecepatan sudut
(2) Letak sumbu rotasi
(3) Bentuk benda
(4) Massa benda

Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya momen inersia adalah …

A. (1), (2), (3) dan (4)


B. (1), (2) dan (3)
C. (1), (3) dan (4)
D. (2), (3) dan (4)
E. (2) dan (4) saja
23. Sebuah gelang logam massa 6 kg, jari-jari 40 cm berputar mengelilingi poros putar yang
melalui titik pusat dan tegak lurus pada bidang gelang 300 putaran per menit. Tentukan
energi kinetik putaran
24. Perhatikan gambar di samping. Tiga partikel dengan massa m, 2m, dan 3m dipasang pada
ujung kerangka yang massanya diabaikan. Sistem terletak pada bidang xy. Jika sistem diputar
terhadap sumbu y, maka momen inersia sistem adalah …
A. 5 m a
B. 7 m a2
C. 5 m a2
D. 6 m a2
E. 7 m a2
25. Sebuah piringan berbentuk silinder pejal homogen mula-mula berputar pada porosnya
dengan kecepatan 9 rad s–1. Bidang piringan sejajar bidang horizontal. Massa dan jar-jari
piringan 0,6 kg dan 0,2 m. Bila di atas piringan diletakkan cincin yang mempunyai massa dan
jari-jari 0,6 kg dan 0,1 m dan pusat cincin tepat di atas pusat piring, maka piringan dan cincin
akan bersama-sama berputar dengan kecepatan sudut …
A. 2 rad s–1
B. 3 rad s–1
C. 4 rad s–1
D. 5 rad s–1
E. 6 rad s–1
26. Seorang penari berputar, tangan terentang sepanjang 160 cm. Kemudian tangan dilipat
menjadi 80 cm, sepanjang siku, jika kecepatan sudut putar dari penari itu tetap maka
momentum liniernya ...
A. tetap
B. menjadi ½ kali semula
C. menjadi 4/3 kali semula
D. menjadi 2 kali semula
E. menjadi 4 kali semula
27. Sebuah katrol cakram pejal massanya 8 kg dan berjarijari 10 cm pada tepinya dililitkan
seutas tali yang ujungnya diikatkan beban 4 kg (g = 10 m s–2). Percepatan gerak turunnya
beban adalah …
A. 2,5 m s–2
B. 5,0 m s–2
C. 10,0 m s–2
D. 20,0 m s–2
E. 33,3 m s–2
28. Perhatikan gambar sebuah roda pejal homogen di samping ini. Pada tepi roda dililitkan
sebuah tali dan kemudian ujung tali ditarik dengan gaya F sebesar 6 N. Jika massa roda 5 kg
dan jari-jarinya 20 cm, percepatan sudut roda tersebut adalah …
A. 0,12 rad s–1
B. 1,2 rad s–1
C. 3,0 rad s–1
D. 6,0 rad s–1
E. 12,0 rad s–1
29. Balok A terletak pada lantai mendatar yang kasar dihubung kan
dengan beban B lewat katrol tetap I dan katrol II dengan tali.
Ujung tali yang lain terikatpada atap C. Jika ternyata B turun,
maka …
A. percepatan A = ½ percepatan B
B. percepatan A = percepatan B
C. percepatan A = 2 percepatan B
D. percepatan A = 4 percepatan B
E. percepatan A = 5 percepatan B
30. Pada gambar di samping, C adalah roda katrol dan massa beban B lebih
besar dari massa beban A. Jika percepatan gravitasi = 10 m s–2 dan
tegangan tali T1 =24 N, maka tegangan tali T2 = …
A. 28 N
B. 26 N
C. 24 N
D. 22 N
E. 20 N
31. Sebuah partikel bermassa 0,2 gram bergerak melingkar dengan kecepatan sudut tetap 10
rad s–1. Jika jari-jari lintasan partikel 3 cm, maka momentum sudut partikel itu adalah …
A. 3 × 10–7 kg m2 s–1
B. 9 × 10–7 kg m2 s–1
C. 1,6 × 10–6 kg m2 s–1
D. 1,8 × 10–4 kg m2 s–1
E. 4,5 × 10–3 kg m2 s–1