Anda di halaman 1dari 16

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 3

Mata Pelajaran / Tahun Pendidikan Kesihatan Tahun 3

Kelas 3 Pesawat

Tema/Tajuk PENYAKIT

Tarikh 16 Julai 2019 (Selasa)

Masa 3.30 pagi hingga 4.00 petang

Bilangan murid

Standard Kandungan 6.1 Kemahiran mencegah dan mengurangkan faktor risiko penyakit
dalam kehidupan harian.

Standard Pembelajaran 6.1.2 Mengaplikasikan pengetahuan mengenai cara mencegah


pembiakan nyamuk.

6.1.3 Mereka cipta bahan maklumat mencegah demam denggi dan


demam malaria.

Objektif Pembelajaran Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat:


1. Menentukan 3 kawasan yang menjadikan habitat
pembiakan nyamuk melalui aktiviti perbincangan.
2. Menyenaraikan 3 cara mencegah pembiakan nyamuk
melalui aktiviti membuat poster kesedaran.
3. Menyatakan 3 cara mencegah pembiakan nyamuk melalui
aktiviti pembentangan lisan.
Pengetahuan Sedia Ada Murid mengetahui penyakit bawaan nyamuk akan menyebabkan
demam denggi dan demam malaria.
Sumber / Bahan Bantu 1. Ridsect
Mengajar 2. Kad gambar habitat pembiakan nyamuk
3. Kad Ya! atau Tidak!
4. Template poster
EMK Nilai murni – bekerjasama, pengurusan masa yang baik, minat dan
ingi tahu.

Kreativiti – Murid menggunakan krativiti dalam menghasilkan


poster pencegahan pembiakan nyamuk.

Penilaian PdP TP 3: Menjelaskan dengan contoh cara mencegah pembiakan nyamuk


melalui aktiviti pengkelasan, penghasilan poster dan pembentangan
lisan.
Nilai murni  Minat dan ingin tahu tentang cara pencegahan pembiakan
nyamuk.
 Bekerjasama dan bertoleransi dalam membuat kerja kumpulan
 Berfikiran rasional semasa menentukan urutan cara mencegah
pembiakan nyamuk.
 Pengurusan masa yang baik semasa melakukan aktiviti
penghasilan poster di dalam kumpulan.
Langkah / Masa Isi Pelajaran Aktiviti PdP Catatan /

Permulaan Set induksi 1. Guru memastikan murid sudah bersedia untuk BBM:
(3 minit) memulakan pembelajaran.
Penyakit Bawaan Nyamuk Ridsect
2. Guru memulakan kelas dengan bercerita tentang
- Nyamuk Aedes Betina : Demam Strategi PdP:
pengalamannya tinggal di hostel>
Denggi
“Kalau awak semua nak tahu, tempat tinggal cikgu Bercerita
- Nyamuk Tiruk Betina : Demam adalah di hostel (asrama). Cikgu tidak tinggal di Penyoalan lisan
malaria
rumah cikgu sendiri. Hari-hari cikgu akan balik
Kemahiran Berfikir:
lebih kurang pada jam 7.00 malam sampai di bilik.
Cikgu kadang-kadang terlupa nak tutup tingkap Menjana idea
bilik. Jadi, bila cikgu duduk di bilik tu banyak Nilai murni:
nyamuk di bilik cikgu. Cikgu takut sebab ada salah
Minat dan ingin tahu
seorang pelajar yang duduk di situ dah dijangkiti
demam denggi. Rakan bilik cikgu suka
menyembur ridsect di bilik. Tapi cikgu tidak tahan Fasa Permulaan
dengan bau daripada ridsect menyebabkan cikgu
pening.
3. Guru bercerita sambil menunjukkan ridsect yang
selalu digunakan oleh rakan biliknya kepada
murid.
4. Guru bertanyakan soalan selepas bercerita seperti
berikut:
S: Awak suka kalau di rumah awak sembur ridsect
ini?
J: Tidak
“Pada pendapat awak apa cara lain yang boleh
awak guna untuk bantu cikgu supaya tiada
nyamuk di kawasan tempat tinggal cikgu?”
J: Musnahkan tempat pembiakan, tutup tingkap.
5. Guru meminta murid untuk membuat jangkaan
topik yang hendak dipelajari.
S: “Awak rasa apa topik yang kita hendak belajar
hari ini?”
J: Cara pencegahan pembiakan nyamuk.

1. Guru memaparkan beberapa keping kad gambar


Perkembangan Langkah 1: Aktiviti Tentukan BBM
kawasan yang boleh menyebabkan habitat pembiakan
(25 minit) Kawasan Habitat Pembiakan Kad Gambar Habitat
nyamuk dan kawasan yang tidak akan menyebabkan
nyamuk. Pembiakan Nyamuk.
Langkah 1: 5minit
habitat pembiakan nyamuk.
Kawasan Pembiakan Nyamuk:
Langkah 2: 15 2. Setiap kumpulan diberikan kad Ya atau Tidak Kad Ya atau Tidak

minit  Kawasan yang mempunyai 3. Guru meminta murid untuk berbincang di dalam Kaedah PdP:
takungan air. kumpulan dan menentukan kawasan mana yang ada
Langkah 3: 5
Perbincangan
minit potensi untuk menjadi tempat pembiakan nyamuk.

Kawasan yang tidak akan menjadi 4. Murid akan berbincang selama 3 minit dan wakil murid Kemahiran Berfikir:

habitat pembiakan nyamuk. akan menambal kad Ya pada kad gambar yang
Menilai
menunjukkan kawasan yang mempunyai potensi untuk
 Kawasan yang bersih tanpa Nilai:
pembiakan nyamuk dan kad Tidak pada kad gambar
takungan air
yang menunjukkan kawasan yang tidak akan Bekerjasama
menyebabkan pembiakan nyamuk..
5. Guru dan murid akan sama-sama berbincang jawapan
yang diberikan. Bertoleransi
6. Dalam aktiviti ini guru boleh memberikan beberapa
EMK:
soalan seperti:
“Adakah kamu selalu lihat kawasan seperti kad Nilai
gambar-kad gambar ini di sekeliling rumah kamu? Fasa Imaginasi
“Adakah kawasan yaang mempunyai air bertakung
seperti ini selalunya akan ada jentik-jentik di
dalamnya?”
“Jentik-jenti tersebut akan boleh berubah menjadi
haiwan apa sekiranya sudah dewasa?”
Adakah kawasan yang bersih tanpa takungan air akan
menjadi tempat pembiakan nyamuk”
“Apa yang kamu perlu buat untuk memusnahkan
kawasan pembiakan nyamuk ini?”

1. Guru memberikan setiap kumpulan sehelai template


Langkah 2: Poster Cara Pencegahan BBM:
poster tentang cara pencegahan Pembiakan Nyamuk.
Pembiakan Nyamuk. Template poster cara
2. Setiap kumoulan di minita untuk menghasilkan satu
pencegahan pembiakan
poster tentang cara pencegahan pembiakan nyamuk.
nyamuk
Cara-cara mencegah pembiakan 3. Murid bebas untuk menghias poster dengan kreativiti
nyamuk: masing-masing. Strategi PdP:

4. Setiap kumpulan sekurang-kurangnya menyenaraikan


 Pengabutan (Fogging) Pembelajaran
3 cara untuk mencegah pembiakan nyamuk. berpusatkan bahan dan
 Tanam bekas yang menakung
5. Setiap kumpulan diberi masa 15 minit untuk murid
air
menyiapkan poster tersebut.
 Tutup bekas mengandungi air Kemahiran Berfikir:
 Tutup Tong sampah
 Menjana Idea
 Bersihkan bekas takungan air
Nilai:
Bekerjasama

Bertoleransi

EMK:

Nilai

Kreativiti

Fasa Perkembangan
1. Setiap kumpulan akan menampal hasil poster mereka di
Langkah 3: Sharing Session BBM
papan putih
Cara-cara mencegah pembiakan Lembaran kerja 1
2. Guru akan meminta wakil murid untuk mencabut
nyamuk:
kumpulan bertuah untuk membentangkan atau Kaedah:
 Pengabutan (Fogging) berkongsi idea yang telah dibincangkan dan dihasilkan
Pembetangan lisan
 Tanam bekas yang menakung dalam bentuk poster tersebut tentang cara pencegahan
air pembiakan nyamuk Strategi PdP:

 Tutup bekas mengandungi air 3. Setiap kumpulan diberi peluang untuk menilai
Pengajaran berpusatkan
 Tutup Tong sampah pembentangan tersebut.
murid.
 Bersihkan bekas takungan 4. Murid yang dapat bintang paling banyak melalui
pembetangannya akan diberikan ganjaraan. Kemahiran Berfikir:

 Menilai
 Menjana idea

Nilai:

Berfikiran rasional

Berani mencuba

EMK:
Nilai

Bahasa

Fasa Perkembangan

Penutup: Membuat kesimpulan


Penutup 1. Membuat kesimpulan tentang sesi pengajaran dan Strategi PdP:
(2 minit) Penyakit Bawaan Nyamuk adalah pembelajaran bersama murid.
Penerapan Nilai.
penyakit berjangkit yang boleh 2. Mengimbas kembali tentang tempat-temoat pembiakan
nyamuk dan cara mencegah pembiakan nyamuk. Kemahiran Berfikir:
membahayakan kesihatan individu.
3. Guru menegaskan kepada murid bahawa terdapat Kemahiran membuat
Terdapat pelbagai cara pencegahan
pelbagai cara pencegahan yang boleh dilakukan untuk kesimpulan.
yang boleh dilakukan untuk
membanteras pembiakan nyamuk. Tanggungjawab
membanteras pembiakan nyamuk. Fasa Penutup
tersebut perlu dijalankan oleh semua lapisan
masyarakat sama ada tua atau muda untuk
memastikan kesihatan diri dan masyarakat sekeliling
terjaga.
POSTER MARI MENCEGAH PEMBIAKAN NYAMUK!!

1 2
_______________________ _______________________

_______________________ _______________________

_______________________ _______________________

_______________________ _______________________

_______________________ _______________________

_____ 3 _____
_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_____
KAD YA ATAU TIDAK
Refleksi Selepas Pengajaran:

Selepas sesi PdP, saya mendapati hasil pembelajaran tercapai di mana


murid dapat menyenaraikan dan menyatakan sekurang-kurangnya 3 cara mencegah
tempat pembiakan nyamuk.

Pada awal sesi pembelajaran, teknik bercerita yang saya lakukan seperti
membosankan dan tidak dapat menarik perhatian murid tetapi murid dapat tahu
fokus pdp ke arah topik cara mencegah tempat pembiakan nyamuk. Hal ini kerana
cara saya bercerita seperti kurang ekspresi dan saya terlupa untuk membawa BBM
yang maujud. Ha ini menyebabkan saya menggunakan kad gambar sahaja yang
menjadikan murid kurang ada rasa tertarik terhadap cerita tersebut.

Kemudian, pada fasa perkembangan, kad gambar dank ad ya atau tidak


dapat membantu untuk murid mengelaskan tempat-tempat yang boleh
menyebabkan pembiakan nyamuk dan tidak. Kemudian, poster yang diberikan
kepada murid untuk mereka cadangkan cara untuk mencegah tempat pembiakan
nyamuk berkesan dan memudahkan murid untuk menjana idea kerana template
sudah disediakan. Namun, masa tidak mencukupi untuk muird menghias dan
menggunakan kreativiti mereka. Hal ini kerana murid-murid telah masuk ke kelas 5
minit lewat.

Akhirnya, murid dapat merumuskan tentang cara-cara untuk mencegah


tempat pembiakan nyamuk dan menghubungkaitkan dengan pengalaman
kehidupaan mereka.
Analisis SWOT:

Kekuatan Kelemahan
 Pengkelasan kad ya atau tidak pada kad  Kaedah bercerita yang kurang ekspresi
gambar dapat melibatkan murid secara aktif dan tiada sokong objek maujud yang
dalam pdp. sebenar.
 Template poster yang disediakan  Pengurusan masa aktiviti masih lemah.
memudahkan murid menyalurkan kreativiti
dan idea mereka
Peluang Ancaman
 Penglibatan murid yang amat baik apabila di  Murid lewat masuk ke kelas
minta untuk menjawab soalan dan
melakukan aktiviti di hadapan.

Guru pelatih Pensyarah Penyelia Guru Pembimbing

……………………………….. ……………………………….. …………………………….


( ) ( ) ( )