Anda di halaman 1dari 2

1/2

Duerme el niño Jesús


Hawai

j j
Voz1 & b 12
8 Œ. œ œ
j œ œ œ œ ˙. ˙.
Duer - me ni - ño queIel a - rro - yo,
Los pas - to - res en la no - che
j j
& b 12
En los bra - zos de tu Ma - dre,
Voz2 8 Œ. œ œ
j œ œ œ œ ˙. ˙.
Duer - me ni - ño queIel a - rro - yo,
Los pas - to - res en la no - che
j j
& b 12
En los bra - zos de tu Ma - dre,
8 Œ. j œ œ œ œ ˙. ˙.
Voz3
œ œ
Duer - me ni - ño queIel a - rro - yo,
Los pas - to - res en la no - che
En los bra - zos de tu Ma - dre,

& b Œ. j j
3

j œ œ œ œ w.
V1
œ œ
aun - queIan - dan - do duer - me ya.
ba - joIel cie - lo duer - men ya.

j j
duer - me ni - ño de miIa - mor.
V2 & b Œ. œ œ
j œ œ œ œ w.
aun - queIan - dan - do duer - me ya.
ba - joIel cie - lo duer - men ya.

j j
duer - me ni - ño de miIa - mor.
V3 & b Œ. œ œ
j œ œ œ œ w.
aun - queIan - dan - do duer - me ya.
ba - joIel cie - lo duer - men ya.
duer - me ni - ño de miIa - mor.

j j
& b Œ.
5
j œ œ œ œ ˙. ˙.
V1
œ œ
Y los ár - bo - les del bos - que,
Si te duer - mes tú ma - ña - na,

j j
QueIen tus o - jos deIa - rro - yue - lo,
V2 & b Œ. œ œ
j œ œ œ œ ˙. ˙.
Y los ár - bo - les del bos - que,
Si te duer - mes tú ma - ña - na,

j j
QueIen tus o - jos deIa - rro - yue - lo,
V3 & b Œ. œ œ
j œ œ œ œ ˙. ˙.
Y los ár - bo - les del bos - que,
Si te duer - mes tú ma - ña - na,
QueIen tus o - jos deIa - rro - yue - lo,

Diciembre de 2009 Coral "Támbara". http://sites.google.com/site/coraltambara


2/2 Duerme el niño Jesús

& b Œ. j
7

j j w. ∑
V1
œ œ œ œ œ œ
sue - ñan ser os - cu - ri - dad.
los i - rás a des - per - tar.

j j j
ha - lla - ré mi nue - vo sol.
& b Œ. j j
œ œ œ w. Œ ‰ œ œ œ œ œ.
V2
œ œ œ
sue - ñan ser os - cu - ri - dad. Duer - me ni - ño Je -
los i - rás a des - per - tar.

j j j
ha - lla - ré mi nue - vo sol.
V3 & b Œ. œ
j
œ œ
j
œ œ œ w.
Œ ‰ œ œ œ œ bœ.
sue - ñan ser os - cu - ri - dad. Duer - me ni - ño Je -
los i - rás a des - per - tar.
ha - lla - ré mi nue - vo sol.

Œ. j œj
10

V1 &b Œ ‰œ j
œ œ œ œ œ. w. œ
j
œ œ œ œ
Duer - me ni - ñoJe - sús queIel solmue - re ya.

w. j œ.
V2 &b Œ ‰ œ œ œ. w.
sús queIel sol mue - re ya.

&b Œ ‰ œ j
V3
w. œ œ. œ. w.
sús queIel sol mue - re ya.

U
œ j D.C.x3 j
Œ. w. Œ. œ œ œ œ œ œ
13

V1 &b w. œ . œ œ J
Ma - ña-naIal na - cer, te desper-ta - rá.

U
& b Œ ‰ œ. œ œ œ w. Œ . œ œj w.
V2
œ. œ.
Ma - ña-naIal na - cer te des-per - ta - - - rá.

U
& b Œ ‰ œ. œ œ œ w. Œ . œ œj w.
V3
œ. œ.
Ma - ña-naIal na - cer, te des-per - ta - - - rá.

Coral "Támbara". http://sites.google.com/site/coraltambara Diciembre de 2009