Anda di halaman 1dari 4

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan

nikmat, rahmat, taufik, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat

menyelesaikan Karya Tulis Ilmiah ini dengan “febrile convulsion”.

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini tidak lepas dari bantuan,

bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak sehingga penyusunan karya tulis

ilmiah ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Untuk itu perkenankanlah

penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ahmadi Bahri, S.Kep Kepala Puskesmas Perawatan Ngkeran

Kecamatan lawe Alas,

2. Zainuddin, SE, KTU Puskesmas Perawatan Ngkeran Kecamatan lawe

Alas

3. Hardi Selian,AMK pembimbing I karya tulis ilmiah yang telah bersedia

meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing,

mengarahkan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan karya

tulis ilmiah ini,

4. Muammar Husni, pembimbing II karya tulis ilmiah atas segala

bimbingan, saran, koreksi, dukungan dan motivasi yang telah diberikan

selama penyusunan karya tulis ilmiah ini,

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan balasan atas

bantuan pihak-pihak yang telah kami sebutkan diatas.

Dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini penulis menyadari banyak terdapat

kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis memohon kritik dan

saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan karya tulis

i
ilmiah ini. Penulis berharap semoga karya tulis ilmiah ini bermanfaat bagi para

pembaca dan tenaga kesehatan khususnya.

Lawe Alas, Januari 2019

Penulis

ii
DAFTAR ISI

Halaman Judul............................................................................................... i

Lembar Persetujuan...................................................................................... ii

Lembar Pengesahan..................................................................................... iii

Kata Pengantar.............................................................................................. iv

Daftar Isi........................................................................................................ vi

Daftar Tabel................................................................................................... viii

Daftar Lampiran............................................................................................. ix

Bab I Pendahuluan

A.Latar Belakang............................................................................. 1

B.Rumusan Masalah........................................................................ 4

C.Tujuan.......................................................................................... 5

D.Ruang Lingkup............................................................................. 7

E.Manfaat........................................................................................ 7

F.Cara Memperoleh Data................................................................. 8

G.Sistematika Penulisan.................................................................. 10

Bab II Tinjauan Pustaka

A.Tinjauan Teori Medis.................................................................... 13

1. ........................................................................................... 13

2. ........................................................................................... 26

B.Tinjauan Teori Manajemen Kebidanan......................................... 34

1. Management Kebidanan Varney ....................................... 34

C.Metode Pendokumentasian SOAP.............................................. 52

D.Landasan Hukum Kewenangan Bidan........................................ 54

iii
BAB III TINJAUAN KASUS......................................................................... 59

Pengkajian I..................................................................................... 59

Pengkajian II.................................................................................... 75

Pengkajian III................................................................................... 77

BAB IV BAHASAN....................................................................................... 85

A.Pengkajian................................................................................... 85

B.Intrepretasi data........................................................................... 87

C.Diagnosa Potensial..................................................................... 90

D. .................................................................................................. 90

E.Perencanaan............................................................................... 91

F.Pelaksanaan ............................................................................... 92

G.Evaluasi...................................................................................... 94

BAB V PENUTUP....................................................................................... 95

A.Simpulan..................................................................................... 96

B.Saran........................................................................................... 98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

iv