Anda di halaman 1dari 2

KISI KISI PENULISAN SOAL ULANGAN AKHIR SEMESTER

KELAS : X ( SEPULUH ) SEMESTER : 2 ( Genap ) TAHUN PELAJARAN : 2018 –2019

Satuan Pendidikan : SMK NEGERI 1 POGALAN Alokasi Waktu : 60 Menit


Program Studi / Jurusan : TKKR Jumlah Soal : 50 Butir
Kelas / Semester : X ( Sepuluh ) / 2 ( Genap) Bentuk Soal : Pilihan Ganda
Mata Pelajaran : DASAR KECANTIKAN Penyusun : Eda Rizqi Wulan Suci, S. Pd

TINGKAT
BENTUK NOMO
NO KOMPETENSI DASAR MATERI INDIKATOR SOAL KESUKARAN
TES R SOAL
Mudah Sedang Sukar
1 3.1 Menganalisis kulit wajah  Diagnosa kulit wajah 1. Menganalisis kulit Pilihan
4.1Melakukan analisis Kulit wajah wajah ganda
3.9 Menerapkan metode pengurutan  Gerakan pengurutan 2. Macam-macam
wajah gerakan penbgurutan
wajah secara manual
wajah
4.9Melakukan pengurutan wajah secara
 Perawatan kulit wajah 3. Macam - macam alat
manual dengan berbagai metode secara manual yang digunakan untuk
3.10 Menerapkan perawatan kulit perawatan wajah
wajah secara manual  Peralatan yang
4.10 Melakukan perawatan kulit wajah digunakan untuk
secara manual perawatan wajah
3.5 Menerapkan peralatan kecantikan
kulit
4.5 Mengoperasikan peralatan
kecantikan kulit

 Diagnosa tangan dan 1. Mendiaknosa tangan Pilihan


2 3.4 Menganalisis tangan dan kaki kaki dan kaki ganda
 Peralatan perawatan 2. Macam-macam
4.4 Melakukan pemeriksaan tangan dan tangan dan kaki peralatan perawatan
kaki tangan dan kaki
3.8 Menerapkan peralatan perawatan
tangan dan kaki
4.8 Mengoperasikan peralatan
perawatan tangan dan kaki

3.7Menerapkan peralatan perawatan


badan 1. Perawatan badan 1. perawatan badan Pilihan
3 ganda
4.7 Mengoperasikan peralatan
perawatan badan

3.11 Menerapkan rias wajah sehari-hari Rias wajah sehari- hari 1. peralatan yang digunakakn Pilihan
untuk tata rias wajahsehari ganda
4.11Melakukan rias wajah sehari-hari hari
2. cara merias wajah sehari
hari