Anda di halaman 1dari 15

PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN,

UNIVERSITI SAINS MALAYSIA


11800 USM PULAU PINANG

PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN


(PLG 515)
DISEDIAKAN OLEH :

NUR HUWAINA BINTI REDWAN


SALWATI BINTI SALLEH
NORHAFIZAH BINTI ABD. WAHID
Soalan Tugasan :

!Bincangkan pandangan John Meyer bahawa pendidikan boleh memberikan


kesan-kesan langsung (direct effects) ke atas struktur sosial, ekonomi dan
politik masyarakat.
KESAN KEPADA STRUKTUR SOSIAL

Pendidikan berupaya memberi kesan kepada


masyarakat dengan cara mensosialisasikan
individu.Pandangan ini telah dipertikaikan dengan
hujah bahawa pendidikan adalah suatu sistem
pengagihan,yang berupaya memberikan kejayaan
dan kegagalan kepada seseorang.Pendidikan
menstrukturkan kesemua populasi,mencipta dan
mengembangkan golongan berkemampuan dan
menyatakan hak dan kewajiban anggota
masyarakat yang terlibat.
J.W.Meyer,1977
TEORI SOSIOLISASI
3 Andaian:
Pendidikan berupaya mensosialisasikan individu
ke peringkat keupayaan yang lebih tinggi.

Keupayaan yang baru diperolehi ini berupaya


memperbaiki peranan yang dimainkan oleh
orang dewasa.

Apabila berlaku peningkatan bilangan orang


dewasa yang terpelajar,maka ia menghasilkan
penambahbaikan secara kualitatif dalam
masyarakat secara keseluruhan.

TEORI SOSIOLISASI

Pendidikan Status orang


individu dewasa dan
keberkesanan
3. KECEKAPAN
2. SOSIALISASI & INDIVIDU& KEMAJUAN
KECEKAPAN MASYARAKAT
1. SOSIALISASI ORANG
DEWASA

Pengetahuan
individu dan
orientasi Modernisasi
masyarakat dan
kekompleksian
TEORI PENGAGIHAN
(ALLOCATION TEORY)

Peranan pendidikan dan masyarakat digambarkan sebagai :

Satu hala

Proses linear

Penyususan sosial memberikan kesan ke


atas polisi pendidikan dan kesan ke atas
hasil individu.

TEORI PENGESAHAN
(LEGITIMATION TEORY)
Pendidikan :
1. Memberikan kesan langsung terhadap struktur sosial masyarakat

2. Pendidikan moden mewujudkan peranan sosial baru yang membawa makna


baru.Ia tidak semata-mata berfungsi untuk mengekalkan sistem sosial sedia
ada.

3. Kuasa pendidikan terletak pada hakikat bahawa sosialisasi pelajar kepada


peranan dewasa merupakan kebenaran yang bukan sahaja diterima
masyarakat umum,malahan pengawal masyarakat (gatekeepers)

4. Pendidikan yang diinstitusikan menentukan jenis pengetahuan yang


dianggap berautoritif serta jenis pelajar dan tauliah pendidikan yang berkait
dengan pengetahuan ini.

5. Pengamal pengetahuan ini memerlukan kecekapan khusus yang disahkan


oleh tauliah pendidikan.
IMPLIKASI TEORI PENGESAHAN
(LEGITIMATION TEORY)

1.Fungsi pendidikan dalam masyarakat


dilihat berdasarkan teori pengesahan.

2.Pendidikan juga berfungsi sebagai teori


personnel yang menetapkan mereka yang
mempunyai pengetahuan dan autoriti
mereka.

3.Pendidikan mengesahkan kewujudan


pendidikan elit dan pendidikan massa.
IMPLIKASI TEORI PENGAGIHAN
(ALLOCATION TEORY)
I M P L I K A S I K E PA D A KESAN AGREGAT
MEREKA YANG BUKAN
PELAJAR (NON-
STUDENT ) :
1. Sekiranya pendidikan berfungsi sebagai
1. Diagihkan peranan yang pasif sistem pengagihan, keuntungan kepada
dalam masyarakat
mereka yang terdidik akan berlaku
2. Kecekapan diturunkan nilai
secara serenata dengan kerugian kepada
3. Pendidikan mengagihkan mereka yang tidak terdidik.

kegagalan kepada mereka 2. Pendidikan memberikan kesan langsung


yang tercicir.
terhadap pencapaian status biarpun
4. Mereka yang bukan pelajar lupusnya kesan sosialisasi.

disosialisasikan dengan 3. Dalam masyarakat moden, kejayaan


pengalaman kegagalan.
dewasa berkait dengan tempoh dan jenis
5. Pelajar elit memperlihatkan pendidikan yang dialui seseorang.
harga diri dan kecekapan
KESAN KEPADA EKONOMI

EKONOMI

PENDIDIKAN

KESAN KEPADA EKONOMI


KESAN KEPADA POLITIK MASYARAKAT

1. Kesinambungan nilai dan


tingkah laku politik .

2. Orientasi politik dapat dipupuk


Sosiolisasi Politik

pada peringkat awal kanak-


kanak mengikut jejak langkah
ibu bapa.

3. Proses sosialisasi politik berbeza


antara negara maju dan negara
sedang membangun.
KESAN KEPADA POLITIK MASYARAKAT

1. Sekolah memilih dan memberikan


latihan kepada elit politik.

2. Tahap pendidikan membezakan


Pemilihan&Latihan elit daripada rakyat jelata.

Elit Politik 3. Tidak


semestinya mereka yang
berpendidikan tinggi menjadi elit
politik;terdapat kriteria lain seperti
karisma,terlibat dalam perjuangan
kemerdekaan dan sebagainya,.
KESAN KEPADA POLITIK MASYARAKAT

1. Pendidikan mengesahkan proses


pembentukan pusat dan pembinaan
budaya kebangsaan.

Integrasi 2. Mewujudkan konsensus terhadap


politik&pemupukan nilai politik dan kepatuhan terhadap
kesedaran politik nilai
tersebut demi mencapai
kestabilan politik.

3. Menggantikan identiti dan ketaatan


tempatan dan wilayah dengan
identiti dan ketaatan kebangsaan.
SEKIAN
TERIMA KASIH