Anda di halaman 1dari 27

KOMPETENSI GLOBAL 6 C

CHARACTER (SAHSIAH)

Dimensi Bukti Terhad Permulaan Berkembang Kemajuan Cemerlang

Belajar cara ● Murid tidak dapat ● Dengan bimbingan ● Murid boleh mengenal ● Murid mahir untuk ● Murid sangat mahir
belajar menyatakan apa yang yang sesuai, murid pasti minat, mengenal pasti apa yang mencari dan mereka
mereka perlu belajar dan dapat mengenal pengetahuan semasa mereka perlu belajar dan bentuk peluang
mengapa pasti minat, dan kemahiran mereka mencipta peluang untuk pembelajaran untuk
pengetahuan mereka terus belajar menjana
● Murid masih bergantung semasa dan ● Murid boleh mengenal pengetahuan dan
kepada guru untuk sama- kemahiran mereka pasti apa yang mereka ● Semasa proses kemahiran yang
sama meneroka serta perlu belajar pembelajaran murid diperlukan
mereka bentuk tugasan ● Dengan bimbingan seterusnya dan dapat membuat refleksi
guru, murid dapat mengapa. untuk melihat ● Murid sangat mahir
● Murid memerlukan mengenal pasti apa sejauhmana mereka dalam penyelesaian
bimbingan guru untuk yang perlu mereka ● Dengan bimbingan membina pengetahuan masalah yang
membantu mereka belajar dan mengapa yang minima, murid dan kemahiran yang memberi impak
membuat refleksi tentang boleh memilih topik diperlukan kepada kehidupan,
proses pembelajaran dan ● Murid berupaya mereka sendiri serta pekerjaan dan dunia
mengenal pasti apa yang bekerjasama dengan mereka bentuk projek ● Murid mahir untuk
baik dan tidak baik untuk guru untuk memilih yang menyediakan mendapatkan maklum ● Murid aktif
mereka topik dan mencari peluang yang baik balas apabila diperlukan mendapatkan maklum
atau mereka bentuk untuk belajar apa untuk menyemak semula balas untuk
peluang yang yang mereka perlu pengalaman meningkatkan
membolehkan pembelajaran kefahaman terhadap
mereka belajar apa corak pemikiran dan
diperlukan ● Murid mahir mereka pendekatan
● Murid menerima bentuk pengalaman pembelajaran mereka
● Murid mula belajar maklumbalas sebagai pembelajaran baharu untuk terus maju
untuk melihat peluang untuk bagi memastikan
kesilapan dan menambahbaik proses pembelajaran lebih
maklumbalas pembelajaran berkesan
sebagai peluang .
pembelajaran
Kecekalan, ● Murid mudah berputus ● Murid masih ● Kecekalan, ketabahan, ● Murid menunjukkan ● Murid mempunyai
ketabahan, asa dengan cabaran, memerlukan ketekunan dan dengan jelas kecekalan,
ketekunan, masalah yang tidak sokongan dan ketahanan murid kecekalan, ketabahan ketabahan, ketekunan
ketahanan dijangka, atau mendapat dorongan untuk berkembang apabila dan ketahanan dalam dan ketahanan yang
maklumbalas yang negatif berhadapan dengan pelajar melalui proses pembelajaran sangat tinggi
ketika belajar atau, cabaran, masalah, cabaran dan bermakna
menyiapkan tugasan dan maklum balas pengalaman dalam ● Murid boleh
negatif dalam proses proses pembelajaran ● Murid tetap bertahan melaksanakan
● Kecenderungan berputus pembelajaran bermakna dan meneruskan tugasan serta
asa sangat bermakna pembelajaran dengan memberi sokongan
mempengaruhi ● Murid masih bertahan penuh keazaman kepada orang lain
keupayaan mereka untuk ● Murid mula dan boleh menangani walaupun berhadapan untuk mendepani
menghadapi cabaran dan menunjukkan ciri-ciri cabaran, halangan dan dengan halangan besar halangan dan
mencari penyelesaian kecekalan dan maklum balas negatif dan menerima maklum cabaran secara
ketabahan tetapi dengan baik balas negatif yang tidak berkesan
cenderung berputus dijangka
asa tanpa sokongan ● Murid membuat . ● Murid menerima
refleksi dan ● Murid dapat maklum balas
memikirkan menjelaskan sebagai peluang
penyelesaian baharu bagaimana dan pembelajaran
sehingga berjaya mengapa ciri-ciri ini
penting dalam ● Murid faham tentang
kehidupan dan kepentingan kualiti
pekerjaan diri tersebut dalam
mencipta perubahan
bermakna dalam
kehidupan, pekerjaan
dan dunia

Pengaturan ● Murid memerlukan arahan ● Murid mula membina ● Murid mula ● Murid boleh membawa ● Murid boleh
diri, dan panduan daripada kemahiran untuk mengambil diri dan amat membawa diri dalam
tanggungjawab guru apabila berdepan merancang, membuat tanggungjawab bertanggungjawab pelbagai situasi,
integriti dengan pengalaman pilihan dan keputusan terhadap terhadap proaktif dan
pembelajaran bermakna berkaitan tugasan dari pembelajaran sendiri pembelajaran sendiri bertanggungjawab
aspek, apa, samada sebagai terhadap
● Murid tidak cenderung bagaimana,bila, siapa, seorang individu atau pembelajaran sendiri
untuk merancang pelan di mana serta sebagai ahli ● Murid boleh berfikir
tindakan bagaimana membina kumpulan secara berkesan, ● Murid dapat
pegalaman membuat keputusan menjelaskan dengan
● Murid merujuk kepada pembelajaran mereka sendiri dan mengambil terperinci bagaimana
guru untuk bimbingan ● Murid masih ● Murid berkemampuan tanggungjawab pengaturan diri dan
bagi hampir setiap memerlukan untuk membuat terhadap kebertanggungjawab
keputusan utama bimbingan untuk perancangan bagi pembelajaran sendiri an memberi kesan
memulakan tugasan menyelesaikan terhadap
dan membuat tugasan, memantau kemampuan mereka
keputusan-keputusan perkembangan diri, membuat
utama membuat refleksi dan penyelesaian yang
penambahbaikan ke memberi impak
atas kualiti hasil kerja kepada kehidupan,
secara berterusan pekerjaan dan dunia
dengan sedikit
bantuan apabila perlu ● Murid melihat
pembelajaran
sebagai komponen
utama kehidupan

Pemanfaatan ● Murid menggunakan ● Murid ● Murid menggunakan ● Murid dapat ● Murid amat mahir
digital elemen digital pada menggunakan aspek digital secara menjelaskan menggunakan
peringkat asas sahaja peluang digital berkesan untuk bagaimana elemen elemen digital
untuk mendapatkan menambahbaik digital dalam sepanjang
● Murid tidak kitaran maklum kitaran maklum balas meningkatkan melaksanakan
memanfaatkan balas dan dan peluang untuk kebolehan mereka tugasan mereka
penggunaan digital untuk menggalakkan membuat refleksi untuk belajar ● Penggunaan digital
mendapatkan kitaran membuat refleksi terhadap proses dapat meningkatkan
maklum balas atau terhadap proses pembelajaran ● Murid membuat keberkesanan, nilai
mencerminkan kebolehan pembelajaran refleksi tentang dan kualiti proses
mereka ● Murid mungkin tidak bagaimana pembelajaran
menggunakannya dalam ● Murid masih tidak dapat menjelaskan penggunaan digital mereka
proses pembelajaran dapat meningkatkan mengapa dan lebih dapat ● Murid boleh
nilai dalam bagaimana elemen meningkatkan proses menjelaskan
pembelajaran digital membantu pembelajaran pada dengan terperinci
mereka secara pembelajaran mereka masa depan bagaimana setiap
signifikan walaupun kesannya elemen digital telah
dapat dilihat dalam berjaya
hasil kerja mereka meningkatkan kualiti
produk

● Murid boleh
menjelaskan dengan
terperinci bagaimana
setiap elemen digital
membantu mereka
membuat refleksi
terhadap proses
pembelajaran

● Murid menggunakan
kefahaman mereka
dalam konteks
baharu dan berbeza.
CITIZENSHIP (KEWARGANEGARAAN)

Dimensi Bukti terhad Permulaan Berkembang Kemajuan Cemerlang

Perspektif global ● Perspektif murid tentang ● Murid mula meneroka ● Murid menunjukkan ● Murid terlibat secara ● Murid bertindak dan
dunia sama dengan atau menunjukkan minat untuk terlibat aktif dalam berfikir berfikir sebagai warga
perspektif majoriti minat terhadap isu secara aktif dengan tentang tindakan dan dunia
masyarakat tempatan global dunia dan masalah membuat tindakan ● Murid percaya bahawa
● Menunjukkan minat dan ● Murid mengambil kira yang dihadapi ● Murid memahami semua orang boleh
kefahaman yang sangat pelbagai sudut ● Murid menunjukkan peranan mereka di memberi kesan/impak
terhad tentang pandangan berbeza minat untuk membantu dunia ini kepada dunia
pandangan masyarakat untuk memahami meningkatkan ● Murid memahami ● Murid terlibat secara
luar dari Malaysia sebab dan akibat keadilan sosial dan bahawa perspektif aktif untuk memberi
sesuatu isu global kelestarian alam global merupakan kesan/ impak kepada
● Murid lebih jelas perspektif sejagat dunia
tentang keadaan yang
wujud di dunia seperti
○ keamanan dan
konflik
○ saling
bergantungan
peringkat global
○ ketidaksamarataan
○ ketidakadilan

Memahami nilai ● Murid mempunyai ● Murid mula ● Murid mula membina ● Murid benar-benar ● Murid menggunakan
dan pandangan kesukaran dalam menunjukkan identiti diri dan mengambil berat pemahaman mereka
global yang memahami, menerima, kesedaran terhadap budaya mereka dan menunjukkan tentang budaya
pelbagai ● Murid tahu keprihatinan mereka dan orang lain
dan menghargai sudut identiti dan budaya
bagaimana identiti terhadap dunia dan untuk
pandangan orang yang kendiri dan dan budaya mereka warganya mempertimbangkan
berbeza budaya memahami beberapa mempengaruhi cara ● Murid mempunyai isu global yang
mengenai perkara- budaya yang berbeza mereka melihat dunia kesedaran yang melibatkan
perkara seperti politik, daripada budaya ● Dengan bimbingan, sangat tinggi kepelbagaian nilai dan
ekonomi dan agama. mereka murid belajar untuk tentang identiti diri pandangan
● Murid cenderung ● Murid masih memahami dan dan budaya mereka
menghormati ● Murid menunjukkan
melihat dunia dari memerlukan panduan
pandangan yang rasa ingin tahu dan
perspektif mereka yang signifikan untuk berbeza keterbukaan minda
sendiri memahami dan terhadap
menerima cara kepelbagaian
budaya dan
pemikiran yang pandangan
berbeza

Minat yang tulen ● Murid mempunyai ● Murid mula ● Murid menghargai ● Murid amat ● Murid mempunyai
terhadap tahap kesedaran dan menyedari bagaimana kepentingan alam menghargai pandangan yang
manusia dan keprihatinan yang sesuatu tindakan sekitar dalam kepentingan alam bernas berkaitan isu
kelestarian alam rendah terhadap isu kelangsungan hidup sekitar dalam dan kepentingan
individu memberi
alam sekitar sebagai manusia kelangsungan hidup alam sekitar dan
sekitar ● Cenderung untuk kesan kepada alam dalam dunia sebagai manusia menerapkan
melihat isu alam sekitar perspektif ini ke
sekitar sebagai ● Dengan bimbingan ● Murid mengambil kira ● Murid mahir untuk dalam hasil kerja
masalah orang lain mereka mampu konsep kepentingan membuat mereka
merancang alam sekitar dalam penyelesaian bersifat
penyelesaian yang kelangsungan hidup lestari yang ● Kemuncak hasil kerja
dalam inkuri dan mempengaruhi alam murid adalah
berlandaskan konsep
penyelesaian yang dan semua tindakan positif ke
bahawa semua dihasilkan kehidupannya arah kelestarian
tindakan memberi manusia dan alam
kesan kepada alam sekitar
sekitar .
● Murid mula
menunjukkan minat
terhadap alam sekitar
mereka

Menyelesaikan ● Tahap keselesaan ● Murid mula berasa ● Murid telah mencapai ● Murid selesa dan ● Murid mempunyai
masalah dunia murid masih rendah selesa dengan tahap keselesaan berminat dengan tahap keselesaan
sebenar yang apabila cabaran yang bersifat yang sederhana cabaran yang dan minat yang tinggi
kurang jelas dan melaksanakan tugas terbuka dan berkait kepada cabaran yang melibatkan dunia dalam menangani
berkaitan isu, dengan dunia sebenar bersifat terbuka dan sebenar dan yang masalah dunia
kompleks untuk peluang, cabaran dan ● Murid masih melibatkan konteks memberi kesan sebenar yang bersifat
manfaat semua masalah dunia memerlukan dunia sebenar kepada warga terbuka dan tidak
sebenar bimbingan untuk ● Murid hanya tempatan dan global berstruktur
● Murid lebih suka memikirkan memerlukan panduan ● Murid suka dengan ● Murid selesa untuk
kepada tugasan bagaimana hendak dalam bentuk ruang cabaran yang bersifat membentuk
berstruktur memulakan tugasan lingkup yang asas terbuka dan tidak perspektif sendiri
berbanding tugasan yang bersifat untuk memulakan mempunyai untuk menganalisa
yang bersifat terbuka. terbuka tugasan penyelesaian dalam sesuatu isu daripada
. ● Keselesaan terhadap ● Murid berupaya jangkaan. menggunakan
tugasan melaksanakan perspektif yang telah
yang bersifat terbuka tugasan yang bersifat dibentuk oleh orang
mula terbentuk terbuka dengan baik. lain
Walau bagaimanapun
keupayaan ini masih
pada tahap
“perkembangan”

Pemanfaatan ● Murid mungkin telah ● Murid menggunakan ● Murid menggunakan ● Murid dapat ● Unsur-unsur digital
digital menggunakan elemen digital untuk aspek digital secara menyatakan dengan digunakan secara
beberapa elemen membolehkan mereka berkesan untuk jelas bagaimana meluas dalam
digital untuk meneroka memahami isu global meningkatkan penerapan elemen tugasan dan
isu-isu global, tetapi dan kepelbagaian elemen global, digital dapat digunakan dengan
pada peringkat asas budaya pada tahap budaya dan alam meningkatkan cara yang sangat
sahaja yang tidak boleh sekitar dalam proses elemen global, berkesan untuk
dijangkau tanpa pembelajaran budaya dan alam meningkatkan
● Penggunaan elemen bantuan elemen sekitar dalam proses kedalaman elemen
digital tidak digital ● Murid menggunakan pembelajaran global, budaya dan
menyumbang secara keupayaan digital alam sekitar dalam
jelas dalam ● Murid mungkin telah untuk menjana ● Keupayaan digital proses pembelajaran
peningkatan menyediakan penyelesaian dan digunakan untuk
kefahaman atau kualiti maklumat yang menyumbang mewujudkan ● Murid boleh
hasil kerja berguna, tetapi tidak kepada kelestarian penyelesaian yang menjelaskan dengan
dapat meningkatkan dan keadilan sosial lebih bersifat global, terperinci bagaimana
secara signifikan warga dunia yang relevan budaya, adil, setiap elemen digital
kualiti penyelesaian terdiri daripada mementingkan telah berjaya
yang dihasilkan kepelbagaian kesamarataan dan meningkatkan kualiti
budaya kelestarian alam produk atau
sekitar untuk penyelesaian dan
memberi manfaat sumbangannya
kepada manusia dan dalam memberi
dunia kesamarataan dan
keadilan kepada
budaya dan tempat
yang berbeza

● Murid menggunakan
kefahaman mereka
dalam konteks
baharu dan berbeza.
COLLABORATION (KOLABORATIF)

Dimensi Bukti Terhad Permulaan Berkembang Kemajuan Cemerlang

Saling bergantung ● Murid ● Murid bekerjasama ● Murid bersama-sama ● Murid boleh ● Murid mempamerkan
dalam satu melaksanakan dalam pasangan mengagihkan tugasan menjelaskan sinergi dalam
kumpulan tugasan secara atau kumpulan dan berdasarkan kelebihan bagaimana mereka pasukan dan saling
individu atau murid bertanggungjawab dan kepakaran masing- saling bekerjasama bergantung antara
melaksanakan untuk melaksanakan masing dan menggunakan satu sama lain
tugasan secara tugasan bagi kelebihan setiap ahli ● Sinergi yang
kolaboratif tetapi mencapai matlamat ● Murid bekerjasama secara maksimum terbentuk memberi
tidak berfungsi secara berpasangan dan bagi menghasilkan peluang untuk
sebagai satu ● Pada peringkat ini, berkumpulan secara keputusan terbaik memanfaatkan
pasukan kelebihan dan efektif dalam menjana idea kelebihan ahli
kepakaran individu serta menyelesaikan pasukan, membina
● Murid tidak dimanfaatkan ● Semua ahli terlibat secara masalah kekuatan dan
membincangkan sepenuhnya dan berpasukan untuk mempelajari
isu/kandungan tidak seimbang membuat keputusan ● Elemen kerja kemahiran baharu
bersama, tetapi penting berkaitan isu, berpasukan jelas
perbincangan tidak ● Murid mula membuat masalah, atau proses kelihatan dalam ● Setiap ahli kumpulan
melibatkan beberapa keputusan penghasilan produk terlibat dalam
perkara-perkara bersama, namun atau tugasan perbincangan untuk
seperti bagaimana keputusan penting menentukan
mengurus proses masih ditentukan keputusan terbaik
pembelajaran.Perk oleh sebilangan kecil yang akan memberi
ara ini memberi ahli kumpulan manfaat kepada
kesan negatif ke semua ahli pasukan
atas keberkesanan
pasukan

Kemahiran ● Murid membantu ● Laporan murid ● Murid bukan sahaja ● Murid menjelaskan ● Murid mengambil
interpersonal dan dan memberi mempamerkan menunjukkan kemahiran bagaimana tanggungjawab aktif,
berkumpulan sumbangan dalam pemilikan bersama interpersonal yang baik tanggungjawab secara individu dan
penghasilan dan beberapa dan pemilikan bersama; mereka diterjemahkan kolektif, untuk
produk, tetapi kemahiran malah rasa dalam tugasan memastikan
kemahiran interpersonal dan tanggungjawab bersama kerjasama yang
interpersonal dan kerjasama juga jelas terbukti berkesan
bekerjasama ● Kemahiran
masih tidak jelas ● Fokus adalah ● Sepanjang proses mendengar, ● Setiap idea dan
terbukti menghasilkan pembelajaran, ahli membimbing, dan kepakaran ahli
produk, reka bentuk, pasukan mendengar kerja berpasukan yang digunakan secara
● Murid belum lagi tindak balas atau dengan berkesan, efektif memastikan maksimum, dan
menunjukkan keputusan yang berunding dan bersetuju bahawa semua setiap satu tugasan
empati atau sama, tetapi mengenai matlamat, isi pandangan ahli atau hasil produk
berkongsi keputusan penting kandungan, proses dan diambil kira dan adalah sangat
matlamat yang masih dikuasai oleh reka bentuk tugasan terpamer dalam berkualiti dan bernilai
sama beberapa orang ahli mereka tugasan
sahaja

Kemahiran sosial, ● Murid mempunyai ● Murid mempunyai ● Murid mempunyai ● Murid mempunyai nilai ● Murid mempunyai
emosi dan silang kesedaran kendiri kesedaran yang kesedaran tentang diri dan kendiri yang kuat, kemahiran sosial dan
budaya yang asas tentang semakin meningkat asas kepada perspektif memahami asas emosi yang sangat
bagaimana mengenai diri dan mereka perspektif mereka dan tinggi berasaskan jati
tingkahlaku kedudukan mereka, bagaimana ia berbeza diri dan identiti
mereka memberi serta bagaimana ● Kemahiran mendengar daripada orang lain budaya yang jelas
kesan kepada tingkahlaku mereka dan kesedaran kendiri
orang lain memberi kesan menjadikan mereka lebih ● Murid mendengar ● Murid bijak
kepada orang lain memahami dan empati dengan teliti, berkomunikasi
terhadap emosi dan berempati dengan merentasi budaya
pandangan orang lain pandangan dan emosi dan disiplin, bekerja
orang lain, dan secara berkesan
● menggunakannya dalam pasukan, dan
● Murid cenderung Situasi ini menjadi
asas untuk lebih ● Mereka lebih bertoleransi untuk meningkatkan membentuk
melihat sesuatu
memahami dan menerima serta pembelajaran mereka hubungan yang
hanya dari
bagaimana emosi menghargai perspektif . positif
perspektif mereka
sendiri yang dan pandangan yang agak berbeza dari
mungkin orang lain berbeza mereka ● Mereka bekerja ● Mereka mempunyai
menghalang dari mereka dengan berkesan kemahiran empati
keupayaan sebagai ahli pasukan yang tinggi,
mereka untuk dengan cara memahami
membentuk menyokong, perspektif orang lain
hubungan yang menggalak, mencabar (kesannya- mereka
positif dan berkembang mengubah tingkah
bukan sahaja untuk laku) serta
diri mereka, malahan meningkatkan
untuk orang lain juga kefungsian pasukan
dengan jelas

Menguruskan ● Murid tidak ● Murid masih ● Murid secara umumnya ● Murid lebih mahir ● Murid mempunyai
dinamika dan berupaya memerlukan bekerja dengan berkesan mengenal pasti pemahaman
cabaran menghadapi bimbingan untuk dalam pasukan, tetapi pandangan sendiri dan mendalam tentang
cabaran bagi salah menjalin dan mereka masih memerlukan pandangan orang lain pandangan sendiri
satu daripada mengekalkan bantuan untuk dan pandangan
berikut: hubungan kerja yang menyelesaikan konflik atau orang lain
positif tekanan rakan sebaya, ● Murid berupaya memilih
(a) menjelaskan serta isu-isu lain yang hujah yang perlu ● Murid mempunyai
secara mendalam mencabar dari dari masa diperdebatkan keberanian dan
pandangan ● Murid memerlukan ke semasa kemahiran untuk
sendiri, kurang bimbingan untuk menjelaskan
empati untuk menghadapi tekanan ● Murid membina pandangan sendiri
mendengar atau rakan sebaya/ ● Murid sedang keberanian untuk
belajar dari orang sepasukan membangunkan menjelaskan ● Murid mempunyai
lain, dan keupayaan untuk pandangan sendiri ciri-ciri empati yang
mengalami mengenal pasti asas serta, mendengar dan membolehkannya
kesulitan ● Murid mula kepada pandangan belajar dari orang lain mendengar dan
menghakimi serta mengambil mereka sendiri dan juga belajar dari orang
mendengar pendekatan yang pandangan orang lain lain.
pandangan orang lebih sesuai untuk
lain; berhadapan dengan
ketidaksepakatan ● Murid semakin mahir untuk ● Murid semakin mahir ● Murid meneroka
atau (Cth : meminta setiap menjelaskan pandangan meneroka pandangan pendapat yang
ahli untuk berkongsi mereka, mendengar dan berbeza dan belajar berbeza secara
(b) mengelakkan perspektif dan belajar dari orang lain melaluinya tanpa berhemah bagi
konflik dengan membincangkan secara berhemah melambatkan memperkayakan
menerima sebarang kemajuan pasukan pembelajaran dan
pandangan orang perbezaan) pemikiran diri dan
lain berbanding ● Murid masih perlu memilih pasukan
berkongsi ● Murid mula perkara yang perlu
pandangan sendiri menganalisa dibincangkan supaya
atau akan perbezaan pendapat kemajuan kumpulan tidak
menukar bagi mengetahui diganggu oleh
pandangan mereka sebab sebenar perbincangan berkaitan
dengan cepat supaya dapat isu-isu remeh
dalam menghadapi mengelakkan konflik
tekanan rakan dan menyelesaikan
sebaya yang tidak isu secara berkesan
sesuai

.
● Akibatnya,
kumpulan itu
terperangkap
dalam konflik atau
bergerak ke
hadapan dalam
arah yang salah
atau tidak
berkongsi dalam
satu kumpulan

Pemanfaatan Digital ● Murid ● Murid memanfaatkan ● Murid menggunakan aspek ● Murid dapat ● Murid menggunakan
menggunakan digital untuk digital dengan berkesan menjelaskan elemen digital
beberapa elemen memudahkan untuk menggalakkan kerja- bagaimana penerapan dengan cara yang
digital asas yang perkongsian cara kerja yang saling berkait, unsur digital berkesan, sepanjang
tidak berkerja pada tahap mempercepatkan maklum membantu aspek pelaksanaan tugasan
menyumbang yang tidak mungkin balas, kitaran inovasi, dan saling bagi
secara signifikan dicapai tanpa mempertingkatkan kebergantungan, mempertingkatkan
kepada kualiti bantuan alat digital kolaboratif antara ahli mempertingkatkan kualiti kolaboratif dan
atau output tetapi tidak begitu kolaboratif, membina menggalakkan
kolaboratif mendalami proses rasa tanggungjawab inovasi
kolaboratif bersama yang lebih
baik, dan berupaya ● Murid dapat
menambah baik menjelaskan
keupayaan pasukan secara terperinci
untuk membuat bagaimana setiap
keputusan penting elemen digital
(substantif) bersama- mempercepatkan
sama dan meningkatkan
pembelajaran
pasukan dan boleh
mengaplikasikan
pemahaman
kepadakonteks
baharu dan berbeza
COMMUNICATION (KOMUNIKASI)

Dimensi Bukti Terhad Permulaan Berkembang Kemajuan Cemerlang

Komunikasi yang ● Kemahiran ● Murid mula ● Murid memahami, ● Murid mahir memilih ● Murid dapat menerangkan
koheren berkomunikasi murid memahami, memilih memilih dan pelbagai mod dan alat dengan jelas bagaimana dan
menggunakan memerlukan dan menggunakan menggunakan komunikasi untuk mengapa mereka membuat
pelbagai mod peningkatan yang pelbagai mod dan alat pelbagai alat dan mod menyampaikan mesej pemilihan mod dan alat
signifikan komunikasi tetapi komunikasi untuk komunikasi secara bijak untuk
komunikasi masih memerlukan menghasilkan menghantar mesej
bimbingan. komunikasi yang ● Pemikiran yang
● Mereka cenderung koheren (iaitu berkesinambungan dan
menggunakan satu komunikasi yang koheren sangat jelas ● Mereka sangat mahir
mod komunikasi ● Komunikasi yang menunjukkan idea terbukti dalam pelbagai berkomunikasi secara
sahaja (contohnya, digunakan adalah yang koheren, rasional mod komunikasi yang koheren dan
bertulis, teks, lisan, munasabah dan dan digunakan berkesinambungan
visual) menggunakan lebih berkesinambungan)
daripada satu mod,
tetapi beberapa idea
masih kurang koheren
Komunikasi yang ● Murid masih perlu ● Murid mula ● Murid membina ● Murid mengambil masa ● Murid sangat mahir mengenal
direka untuk audien berusaha untuk mengembangkan pemahaman yang untuk mengenali audien pasti apa yang merangsang,
khusus meletakkan diri kemahiran untuk lebih baik terhadap sebelum merancang memotivasi, atau
mereka ke dalam diri memilih kandungan, pelbagai jenis audien komunikasi membimbangkan sesuatu
audien gaya komunikasi, yang perlu dihadapi audien
bahasa, mod dan alat
bagi menyesuaikan ● Murid memahami
● Murid cenderung komunikasi dengan ● Murid mempunyai bahawa penerimaan ● Murid berupaya
menggunakan gaya, keperluan, pilihan dan kemahiran mesej dipengaruhi oleh menggunakan pengetahuan
mod dan alat konteks khusus berkomunikasi dengan pengalaman seseorang dan intuisi mereka untuk
komunikasi yang audien audien tertentu. mencabar audien berfikir di
paling biasa mereka Mereka dapat mereka ● Murid mempunyai luar daripada biasa
gunakan bentuk komunikasi pemahaman yang baik
● Murid masih yang sesuai untuk tentang bagaimana
memerlukan banyak mencapai pemahaman untuk menyesuaikan ● Murid mempunyai pelbagai
bimbingan yang maksimum, komunikasi dengan strategi untuk mencipta mesej
relevan dan bermakna pelbagai audien supaya yang akan kekal dalam minda
kepada audien dapat didengari, audien dan mengubah cara
difahami, dan audien berfikir dan / atau
menambah nilai kepada bertindak
audien

● Murid mendapatkan
maklum balas,
mengubahsuai dan
menambahbaik
kemahiran
berkomunikasi
Perbezaan dan ● Murid terpaksa ● Murid mula ● Murid ● Murid mahir ● Murid memahami peranan
kepentingan berusaha mencantumkan mempertimbangkan menggunakan pelbagai berkomunikasi dalam
komunikasi multi- bersungguh- elemen pemikiran dan mengintegrasikan strategi untuk mensintesis dan
modal sungguh untuk yang berbeza untuk pelbagai isu, mencantumkan mencantumkan idea supaya
menyampaikan membentuk mesej komponen atau pelbagai maklumat bagi menjadi menyeluruh dan
penemuan dan yang lebih koheren perspektif ke dalam mencipta kesepaduan bersepadu
implikasi tugasan pengetahuan mereka yang boleh diterima
mereka dengan audien
berkesan ● Murid mula ● Murid tahu big idea tugasan
menggunakan lebih ● Pemikiran mereka mereka dan cara yang
daripada satu mod menjadi lebih bernas ● Murid memanfaatkan terbaik untuk
● Komunikasi komunikasi, seperti kerana mereka perlu gabungan alat yang menyampaikannya,
selalunya tidak imej visual, runut menganalisis, sesuai untuk menggunakan gabungan alat
koheren, tidak bunyi dan perkataan mensintesis dan menyampaikan idea, dan cara berkomunikasi
digabungjalin dan yang dituturkan, menggabungkan mereka bentuk cara yang betul
tidak bernas contohnya dalam pelbagai idea supaya untuk berhubung
filem atau menjadi koheren dan dengan audien dan
persembahan digital menyeluruh menarik perhatian ● Murid mahir
audien mereka bagi menggabungkan kejutan,
menyampaikan mesej tipu muslihat, fakta, humor,
● Murid biasanya penting dan elemen praktikal untuk
menggunakan mengekalkan perhatian
beberapa mod audien
komunikasi supaya
mesej yang analisis,
sintesis dan
digabungjalinkan
dapat disampaikan
dengan cara yang
terbaik
Refleksi terhadap ● Murid ● Murid mula ● Murid membina ● Murid mahir untuk ● Murid merupakan
proses bekerjasama membina dan keupayaan untuk membuat pemantauan, komunikator reflektif mahir
pembelajaran untuk tanpa memberi mengikuti protokol memantau, mengurus pengurusan, membuat yang berupaya untuk
lebih perhatian kepada komunikasi yang dan memperbaiki refleksi dan memantau dan membuat
aspek baik untuk komunikasi sepanjang memperbaiki refleksi keberkesanan
membangunkan keberkesanan bekerjasama tugasan keupayaan dan komunikasi dari pelbagai
dan menambahbaik komunikasi kemahiran komunikasi perspektif secara proaktif
komunikasi .
● Dengan bimbingan, ● Komunikasi menjadi ● Murid mencari cara yang
● Murid tidak jelas murid belajar untuk semakin baik ● Murid berupaya terbaik untuk
terhadap protokol membuat refleksi sepanjang proses menggunakan pelbagai memaksimumkan
untuk terhadap proses pelaksanaan tugasan perspektif untuk keberkesanan komunikasi,
berkomunikasi komunikasi, belajar membuat jangkaan khususnya dalam pelbagai
antara satu sama dari kejayaan dan berkaitan cabaran disiplin
lain, dan kegagalan, dan komunikasi bagi
membiarkan membuat meningkatkan fungsi ● Kumpulan murid adalah
proses komunikasi penambahbaikan kumpulan yang mahir dan intuitif dalam
wujud secara pelbagai mencari sinergi kerjasama
semula jadi yang membantu aliran idea
dan meminimumkan
gangguan komunikasi

Pemanfaatan
Digital ● Murid ● Murid menggunakan ● Murid menggunakan ● Murid dapat ● Murid menggunakan unsur
menggunakan peluang digital aspek digital dengan menjelaskan digital di mana-mana
beberapa elemen untuk efektif untuk bagaimana sepanjang tugasan untuk
digital yang berkomunikasi meningkatkan penggunaan elemen meningkatkan kecekapan,
sangat asas untuk semasa proses kecekapan dan kualiti digital telah mencapai kualiti dan nilai
komunikasi pembelajaran dan / komunikasi semasa meningkatkan aspek komunikasi sepanjang
semasa proses atau menyampaikan proses pembelajaran komunikasi dalam proses pembelajaran,
pembelajaran mesej utama proses pembelajaran, dalam pasukan dan dengan
kepada audien kualiti dan nilai audien lain
● Tidak banyak ● Peluang digital juga bagaimana
menyumbang ● Mereka mungkin digunakan untuk pembelajaran utama ● Mereka dapat menjelaskan
kepada kualiti, melakukan menyesuaikan konsep disampaikan kepada secara terperinci
jangkauan atau komunikasi dengan komunikasi kepada audien tertentu bagaimana setiap elemen
kepantasan lebih cekap, lebih audien berbeza, digital dapat meningkatkan
komunikasi sama luas atau lebih dengan cara ● Digital digunakan untuk komunikasi dan dengan
ada dalam cepat, tetapi tidak meningkatkan menghasilkan mesej cara itu meningkatkan
kumpulan atau meningkatkan kualiti pemahaman dan yang lebih kemungkinan penonton
pun dengan komunikasi dengan pengekalan idea-idea mengesankan dan akan mengambil tindakan
audien signifikan serta konsep utama 'melekat' dalam minda dan mengaplikasikan
audien dan memimpin pembelajaran
mereka mengambil berkumpulan, dan berupaya
tindakan menggunakan pemahaman
kepada konteks baharu dan
berbeza
CREATIVITY (KREATIVITI)

Dimensi Bukti Terhad Permulaan Berkembang Kemajuan Cemerlang

● Murid belum lagi ● Dengan bimbingan, ● Melalui latihan, murid ● Murid memiliki daya ● Murid mempunyai bakat sebenar
mempunyai murid telah mula meningkatkan keusahawanan yang dalam mengenal pasti peluang
Keusahawanan perspektif meningkatkan perspektif mantap dalam untuk mencipta nilai ekonomi dan
ekonomi dan keusahawanan perspektif keusahawanan dan penyelesaian masalah sosial ke arah penyelesaian
sosial untuk mengenal keusahawanan mula mampu mencari yang bermanfaat serta masalah yang penting atau
pasti peluang bagi memenuhi peluang dalam memenuhi keperluan mencari peluang baru
bagi membina keperluan, penyelesaian sosial dan ekonomi yang
nilai atau mengenal pasti masalah sebenar berdaya maju ● Murid berani mempersoalkan
memenuhi masalah, atau yang dapat memberi status quo dan meramal sesuatu
keperluan, sosial mencari peluang faedah sosial dan ● Murid boleh meramal yang baru ke arah kehidupan
atau ekonomi yang menjana ekonomi masa depan dan mahir yang lebih baik
faedah ekonomi mencari jalan untuk
dan/atau sosial ● Murid lebih mahir membawa ahli yang ● Murid mampu menilai potensi
bekerjasama dengan sepakat untuk mencipta dan sumber yang ada di
individu yang boleh sesuatu bagi memenuhi sekeliling mereka untuk
merealisasikan idea keperluan sebenar atau merealisasikannya
mencipta peluang untuk
kehidupan yang lebih baik

● Semangat keusahawanan
murid merangkumi
inovasi, berani
mengambil risiko,
berwawasan, dan
bersikap boleh
melakukannnya

● Murid akan ● Murid mula menjana ● Murid mempunyai ● Kemahiran inkuiri pelajar ● Murid amat mahir dalam
melibatkan diri soalan inkuiri untuk kemahiran dalam adalah mantap, dapat merangka permasalahan dan
Menyoal dengan topik, mengenal pasti mengenal pasti isu mengenal pasti isu dan membina soalan-soalan yang
menggunakan tetapi masih peluang dan dan masalah sebenar masalah; mengenal pasti membuka minda dan
soalan inkuiri sukar untuk keperluan sebenar , dan boleh membina cabaran; melihat dari kemungkinan
menjana soalan mengenalpasti isu soalan yang baik dan pelbagai perspektif;
yang tepat
utama yang akan sebenar dan jelas menjana soalan penting ● Murid secara aktif menjana,
menjurus kepada merangka kaedah dan provokatif bekerjasama dan berusaha
penerokaan isu kearah merungkai ● Kemahiran mengenal kearah memahami big ideas
atau masalah persoalan pasti masalah, ● Murid telah memperolehi melalui pelbagai proses dan
sebenar rekabentuk inkuiri kemahiran belajar; nilai kemahiran berfikir
● Murid mungkin ● Murid masih perlu masih pada peringkat kemanusiaan yang ● Murid bertanya soalan-soalan
mampu bimbingan dan pengembangan signifikan, tabiat dan yang mencabar dan menyentuh
merangka proses sokongan sikap; serta keupayaan status quo serta mempunyai
inkuiri jika (contohnya, untuk mereka bentuk perasaan ingin tahu dan berfikiran
diperjelaskan membina soalan proses inkuiri untuk terbuka dalam memahami dan
kepada mereka, bersama guru), memahami isu dalam meneroka isu sebenar
tetapi tidak walaupun mereka konteks dunia sebenar
mampu membina telah menunjukkan
soalan sendiri kemahiran tersebut

● Murid ● Murid masih terikat ● Murid mula keluar ● Murid mempamerkan ● Murid mencari idea dan cara
menggunakan dengan dari zon selesa dan pemikiran divergen, penyelesaian yang asli , fleksibel
Mengambilkira cara pengetahuan sedia berfikir di luar kotak mempunyai kemahiran dan berdaya maju, sangat
dan penyelesaian ada, memerlukan bagi mengenal pasti pelbagai strategi berkemahiran untuk berfikir di luar
melaksanakan sedia ada atau bimbingan untuk dan menilai idea baru pemikiran dan kreativiti kotak , kreatif, inovatif, realistik ,
yang ditetapkan lebih inovatif yang digunakan untuk meningkatkan kualiti kehidupan
idea dan
dan tidak ● Murid menjana idea inovatif, asli orang lain, persekitaran dan
penyelesaian mencuba cara ● Strategi belajar dan mengembangkan dan bersedia menerima ekonomi
baharu penyelesaian kreativiti masih pelbagai strategi risiko
baru terhad dan masih pemikiran dan
mencari ruang kreativiti seperti, ● Murid menerima dan ● Murid dapat menyelesaikan
● Murid cenderung penambahbaikan sumbangsaran, menghargai pandangan masalah daripada pelbagai
menolak SCAMPER, orang lain, praktikal dan perspektif
pandangan Synectics dan mempunyai dimensi
orang lain pengurusan kognitif semasa yang
untuk mencipta memastikan setiap
penyelesaian yang penyelesaian menjurus
inovatif, asli atau kepada sebab dan akibat
ditambah baik

Kepemimpinan ● Murid kurang ● Murid menunjukkan ● Murid mempamerkan ● Murid mempunyai ● Murid mempunyai kemahiran
untuk mempunyai peningkatan dalam kemahiran kemahiran memimpin mencabar status quo dan mampu
melaksanakan kemahiran dan kemahiran memimpin, termasuk yang boleh bekerjasama ke arah perubahan
tindakan keyakinan untuk memimpin dan memilih ahli menggerakkan ahli
melibatkan orang mampu mengambil kumpulan dan kumpulan ● Murid mempunyai kemahiran
lain untuk tanggungjawab menentukan peranan kepimpinan yang tinggi dalam
menjayakan visi dalam ahli melaksanakan tugasan dan
melaksanakan memberi inspirasi kepada pelajar
tugasan lain
● Murid boleh
● Murid masih belum memikirkan tindakan ● Murid menunjukkan sikap tidak
berkeyakinan untuk yang perlu untuk ● Murid menentukan hala mengalah dan tabah serta
memimpin secara mencapai kejayaan tuju yang jelas dan berwawasan untuk memimpin
keseluruhan memanfaatkan kelebihan serta menangani sebarang
dan minat ahli kumpulan cabaran
bagi mencapai hasil yang
diingini
Pemanfaatan ● Murid ● Murid menggunakan ● Murid menggunakan ● Murid dapat ● Murid menggunakan elemen
Digital menggunakan peluang aspek digital secara menerangkan dengan digital dengan berkesan dalam
beberapa pemanfaatan digital berkesan untuk jelas bagaimana elemen meningkatkan kreativiti dan unsur
elemen digital tetapi masih kurang meningkatkan digital yang digunakan kepimpinan sepanjang
pada peringkat mempamerkan kreativiti dalam dapat meningkatkan melaksanakan tugasan
asas dan tidak kreativiti dalam proses pembelajaran kreativiti
memperlihatkan penghasilan produk
kreativiti dalam ● Murid mungkin tidak ● Murid boleh membuat ● Murid boleh menerangkan secara
proses atau dapat menerangkan refleksi bagaimana terperinci bagaimana setiap
kualiti produk bagaimana ini mereka mungkin elemen digital telah membantu
yang dihasilkan membantu, tetapi melakukan ini dengan mereka meningkatkan kreativiti,
jelas terbukti dalam lebih baik pada masa dan boleh mengaplikasikan
hasil kerja mereka depan kefahaman dalam konteks yang
baharu dan berbeza
CRITICAL THINKING (PEMIKIRAN KRITIS)

Dimensi Bukti Terhad Permulaan Berkembang Kemajuan Cemerlang

Menilai maklumat dan


hujah ● Murid mahir ● Murid mahir ● Murid telah boleh ● Murid mempunyai ● Murid mempunyai kemahiran
mencari mencari dan menilai untuk kemahiran untuk menilai yang tinggi untuk menilai -
maklumat menyaring untuk mendapatkan samada maklumat sahih, secara logik dan intuitif -
tentang sesuatu mendapatkan maklumat yang sahih, relevan dan berguna maklumat yang sahih, relevan
topik ( melalui maklumat yang relevan dan berguna dan berguna
internet atau sahih, relevan dan
rujuk pakar), berguna ● Murid telah boleh menilai
namun, sukar ● Murid faham hujah untuk mengenal ● Murid sebagai penilai yang
menentukan bagaimana untuk pasti andaian yang tidak mahir menilai hujah dan boleh
kerelevanan dan ● Kemahiran menilai menilai hujah untuk berasas, ketidaktepatan mengenal pasti andaian yang
kesahihan hujah untuk mengenal pasti huraian serta tidak berasas, ketidaktepatan
maklumat mengenal pasti andaian yang tidak kedangkalan hujah dan huraian serta kedangkalan
andaian yang berasas, kesimpulan hujah dan kesimpulan
tidak berasas, ketidaktepatan
● Murid masih ketidaktepatan huraian serta
sukar mengenal huraian, kedangkalan hujah ● Murid boleh memberi ● Murid boleh menerangkan
pasti kelemahan kedangkalan dan kesimpulan justifikasi walaupun belum dengan jelas dan padat
teori, andaian, hujah semakin cukup mantap justifikasi hujahan yang
justifikasi meningkat bermakna kepada semua dan
dan/atau ● Murid mula boleh menunjukkan daya intuisi dan
kesimpulan menjelaskan proses kejelasan pemikiran
hujah yang diberi pemikiran

● Murid boleh
Membuat perkaitan ● Murid ● Murid boleh ● Murid boleh menerangkan
melihat perkaitan ● Murid mempunyai kemahiran
dan mengenal pasti mengembangkan membuat perkaitan kepentingan mengenal
dan pola yang dalam membuat perkaitan,
pola
mudah, apabila kebolehan untuk antara idea yang pasti pola dan perkaitan - mengenal pasti pola dan
mencari, signifikan, topik, merentas sempadan,
diberitahu mengakses , soalan, isu dan terutama merentas disiplin melihat hubungan
● Murid kurang belajar dan proses pembelajaran
sedar tentang meneroka dari serta pemikiran
perkaitan antara pelbagai sumber , mereka dalam ● Murid tahu bahawa ● Murid sangat mahir untuk
pelbagai disiplin, perspektif dan tugasan kebolehan ini melambang membina kefahaman yang
contohnya;, pandangan dalam dan mengukuhkan bermakna dan mengguna
wujud perkaitan usaha kefahaman mereka limpahan pengetahuan dalam
antara konsep, meningkatkan ● Murid membuat tentang wujudnya saling- dunia yang saling
proses kefahaman, beberapa perkaitan perkaitan dalam berhubungan dengan lebih
pembelajaran koheren dan merentas sempadan pembelajaran dan efektif
dan kurikulum apresiasi mereka seperti kelas:, bagaimana ia boleh
komuniti dan budaya; dimanfaatkan
masa lepas, masa
● Murid telah mula kini dan akan datang,
melihat pola dan satu atau lebih
perkaitan (Cth: bidang pembelajaran;
melihat secara disiplin yang berbeza
keseluruhan dan
bukan sebahagian)

● Murid masih
memerlukan
bimbingan dan
sokongan untuk
melaksanakan
tugasan dengan
baik

Pembinaan ilmu
yang ● Murid sebagai ● Murid mengalami ● Murid boleh mencari ● Murid boleh menerangkan ● Murid mempunyai kemahiran
bermakna pengguna dan pembelajaran fakta dan cara bagaimana membina penaakulan dan pemikiran
penyumbang bermakna pembelajaran yang pengetahuan baru yang kritikal yang mantap,
maklumat yang berasaskan berbeza yang boleh diaplikasi termasuk membuat
mahir penerokaan menggerakkan , intepretasi, analisis, sintesis
terhadap mengakses dan dan penilaian
pengetahuan membina
yang mereka ada pembelajaran ● Murid boleh membuat ● Pembinaan pengetahuan
● Murid masih dan yakin berasaskan intepretasi, menganalisis yang bermakna,
berusaha untuk terhadap suatu pengetahuan dan dan menilai maklumat lebih berwawasan, pelbagai
membina topik ke arah kepercayaan sedia daripada dua disiplin dan disiplin atau perkaitan
pengetahuan permulaan ada perspektif, membuat merentas pelbagai
yang bermakna, pembelajaran perkaitan bermakna antara perspektif, dan dipamerkan
pendekatan baharu idea dan pengetahuan melalui pemikiran kritikal
mereka terhadap ● Murid mempunyai sedia ada, dan sangat yang mantap dan praktikal
tugasan masih kemahiran yang baik memahami kepentingan
samar dan ● Pembinaan dalam pembelajaran dan ● Murid mengguna kemahiran-
memerlukan pengetahuan mengintepretasi dan bagaimana ia boleh kemahiran mereka untuk
ransangan dan berlaku pada menganalisis digunakan sekarang dan di membuat refleksi, menilai
bimbingan peringkat asas maklumat untuk masa akan datang dan meningkatkan proses
iaitu terhad membina pembelajaran, produk dan
kepada pengetahuan yang hasil
intepretasi, bermakna , tetapi
analisis yang dalam satu disiplin
minimum, sintesis satu persatu
atau penilaian

● Kemahiran
● Murid masih pada mensintesis dan
peringkat menilai masih
membina berkembang
kemahiran
penaakulan dan
pemikiran kritikal

● Murid mungkin ● Murid mula berfikir ● Murid berfikir dan ● Murid berfikir dan ● Murid berfikir dan
Pembinaan mahir dalam secara bersama bekerjasama melalui bekerjasama secara sinergi bekerjasama melalui
ilmu secara pembinaan dan bekerjasama pencetusan pemikiran dalam mencetuskan perkongsian pemikiran yang
kolaboratif pengetahuan dengan orang lain baharu dan idea-idea pemikiran dan idea-idea intuitif dan sinergistik
secara individu untuk membina asli yang lebih baik bernas dan dikongsi Pengetahuan baharu
dan boleh pengetahuan berbanding idea bersama memanfaatkan kepakaran
bekerjasama baharu individu individu dan kolektif, dan
dalam tugasan ● Murid menggunakan alatan kualiti pemikiran yang
tetapi mereka ● Murid mula ● Murid terlibat secara digital secara berkesan dikongsi bagi memastikan
belum boleh mengenal pasti aktif membina fikiran untuk menyokong pengetahuan baru
berfikir secara kekuatan kognitif dan idea bagi perkongsian pemikiran, dan disesuaikan dengan dunia
bersama kendiri secara menghasilkan idea dan menggunakan cara berfikir sebenar
kolektif pengetahuan baharu ini untuk tugasan dan ● Murid boleh menjelaskan
. secara bersama konsep yang rumit bagaimana mereka berfikir
bersama-sama untuk
menambah baik hasil.

Menguji, ● Murid masih ● Murid mula ● Murid meningkatkan ● Murid mengambil kira tema ● Murid mempunyai keupayaan
membuat cenderung membangunkan keupayaan untuk utama, kekangan dan yang sangat mantap untuk
refleksi dan melihat tugasan kemahiran asas mengaplikasi kriteria, dan terlibat dalam mengaplikasi pemikiran
melaksanakan dan untuk kemahiran proses percubaan untuk kritikal, logik dan membuat
tindakan penyelesaiannya bereksperimen penaakulan dan logik, membangunkan pelan penaakulan bagi menilai idea
berasaskan dari perspektif dengan idea dan membuat kesimpulan perancangan dan prototaip mereka
idea dalam mereka sendiri pembelajaran serta merangka serta mengujinya di dunia
dunia sebenar dan berusaha yang berbeza tindakan, menilai sebenar
untuk melihat prosedur dan hasil ● Murid membuat refleksi
implikasi yang dengan baik tentang proses
lebih luas ● Murid belajar ● Murid dapat menyatakan yang dilalui, dan memikirkan
daripada berfikir tentang ● Murid dapat kepentingan memindahkan bagaimana untuk
pembelajarannya mengaplikasikan menyesuaikan, atau menggunakan memindahkan pengetahuan
apa yang mereka melanjutkan atau pengetahuan baru dalam ke dalam konteks baharu dan
● Murid masih pelajari dalam membentuk situasi baru dan autentik - mengambil tindakan yang
memerlukan dunia sebenar, pengetahuan baharu dan boleh menerangkan berbeza, berdasarkan apa
bimbingan untuk dengan bimbingan dengan cara sendiri, bagaimana mereka yang telah temui
membantu guru dalam situasi / menganalisis cara dan
mereka konteks khusus penggunaannya di tempat ● Murid mengenal pasti proses
memikirkan lain yang amat berkesan untuk
bagaimana untuk menilai idea bagi
menguji idea ● Murid mengaplikasi mengaplikasi kreativiti dalam
dalam dunia apa yang mereka ● Murid mengumpul maklum konteks baharu
sebenar pelajari kepada balas dan
● Murid boleh cabaran atau menggunakannya untuk
mengaplikasikan ● Murid dapat menunjukkan
● Murid mula masalah dunia meningkatkan peluang bagaimana proses ini dapat
pembelajaran sebenar; serta belajar melalui kesilapan/
mengaplikasikan dalam konteks membantu mereka melihat
pengetahuan kepada kehidupan kelemahan apa yang telah mereka
yang berbeza sendiri
baharu melalui pelajari dengan cara yang
bimbingan, baharu yang menjadikan
panduan dan pembelajaran lebih bermakna
bantuan yang
minima

● Murid ● Murid ● Murid menggunakan ● Murid dapat menerangkan ● Murid menggunakan elemen
Pemanfaatan menggunakan menggunakan aspek digital untuk dengan jelas bagaimana digital dengan sangat baik
Digital beberapa peluang digital menjana pertanyaan elemen digital meningkatkan sepanjang melaksanakan
elemen digital untuk menjana secara efektif, pemikiran kritikal dan tugasan untuk meningkatkan
peringkat asas soalan, mencari meneroka topik pemikiran bersama serta kualiti dan nilai pemikiran
untuk tugasan pola, dan alat dalam pelbagai produk yang dihasilkan kritikal dan pemikiran
dan tidak untuk membina disiplin, mengenal bersama.
banyak hubungan dan pasti pola dan ● Murid boleh menghasilkan
menyumbang pemikiran hubungan, sendiri alatan digital untuk ● Murid dapat menyatakan
kepada bersama memperdalamkan menyokong tugasan yang secara terperinci bagaimana
menjana soalan walaupun mereka pemikiran kritikal mempunyai unsur pemikiran setiap elemen digital telah
yang signifikan, tidak menggunakan digital kritikal mempertingkatkan
pembinaan menunjukkan sebagai alat untuk keupayaan mereka untuk
pengetahuan aplikasi sama-sama berfikir berfikir secara kritis dan
baru, pembelajaran dan mencari konteks mengaplikasi pemahaman
pembinaan bermakna secara baharu untuk tersebut kepada konteks
hubungan, signifikan mengaplikasikan baru dan berbeza
membangun pengetahuan baharu
cara berfikir
bersama atau
aplikasi untuk
konteks baharu

Menguji, ● Murid masih ● Murid mula ● Murid meningkatkan ● Murid mengambil kira tema ● Murid mempunyai
membuat cenderung membangunkan keupayaan untuk utama, kekangan dan keupayaan yang sangat
refleksi dan melihat tugasan kemahiran asas mengaplikasi kriteria, dan terlibat dalam mantap untuk mengaplikasi
melaksanakan dan untuk kemahiran proses percubaan untuk pemikiran kritikal, logik dan
tindakan penyelesaiannya bereksperimen penaakulan dan logik, membangunkan pelan membuat penaakulan bagi
berasaskan dari perspektif dengan idea dan membuat kesimpulan perancangan dan prototaip menilai idea mereka
idea dalam mereka sendiri pembelajaran serta merangka serta mengujinya di dunia
dunia sebenar dan berusaha yang berbeza tindakan, menilai sebenar
untuk melihat prosedur dan hasil
implikasi yang
lebih luas ● Murid belajar ● Murid dapat ● Murid dapat menyatakan ● Murid membuat refleksi
daripada berfikir tentang menyesuaikan, kepentingan memindahkan dengan baik tentang proses
pembelajarannya mengaplikasikan melanjutkan atau atau menggunakan yang dilalui, dan memikirkan
apa yang mereka membentuk pengetahuan baru dalam bagaimana untuk
● Murid masih pelajari dalam pengetahuan baharu situasi baru dan autentik - memindahkan pengetahuan
memerlukan dunia sebenar, dengan cara sendiri, dan boleh menerangkan ke dalam konteks baharu
bimbingan untuk dengan dalam situasi / konteks bagaimana mereka dan mengambil tindakan
membantu bimbingan guru khusus menganalisis cara dan yang berbeza, berdasarkan
mereka penggunaannya di tempat apa yang telah temui
memikirkan ● Murid boleh ● Murid mengaplikasi lain
bagaimana untuk mengaplikasikan apa yang mereka ● Murid mengenal pasti
menguji idea pembelajaran pelajari kepada ● Murid mengumpul maklum proses yang amat berkesan
dalam dunia dalam konteks cabaran atau masalah balas dan menggunakannya untuk menilai idea bagi
sebenar yang berbeza dunia sebenar; serta untuk meningkatkan peluang mengaplikasi kreativiti dalam
kepada kehidupan belajar melalui kesilapan/ konteks baharu
● Murid mula sendiri kelemahan
mengaplikasikan ● Murid dapat menunjukkan
pengetahuan bagaimana proses ini dapat
baharu melalui membantu mereka melihat
bimbingan, apa yang telah mereka
panduan dan pelajari dengan cara yang
bantuan yang baharu yang menjadikan
minima pembelajaran lebih
bermakna