Anda di halaman 1dari 27

DOA HAJI

Do’a Niat Haji:


Nawaitul Hajja wa Ahromtu bihi Lillahi Ta’ala, Labbaik
Allahumma Bihajjati
“Aku niat haji dan berihram karena Allah Ta’ala, aku
sambut panggilan-Mu ya Allah dengan berhaji”
Labbaika hajjan (Aku penuhi panggilan-Mu (ya Allah)
dengan berhaji)

Do’a Niat Umrah:


Nawaitul Umrah wa Ahromtu bihi Lillahi Ta’ala,
Labbaika Allahumma bi ‘Umrah
“Aku niat umrah dan berihram karena Allah SWT, aku
sambut panggilan-Mu ya Allah dengan umrah”
Labbaika ‘umratan (Aku penuhi panggilan-Mu (ya Allah)
dengan menunaikan umrah)

Talbiyah: LabbaikAllahumma Labbaik Labbaika la Syarika


laka Labbaik innal Hamda wanNikmata laka walMulk la
Syarika laka (Aku penuhi panggilan-Mu Ya Allah aku
penuhi (panggilan-Mu) yang tiada sekutu bagi-Mu, aku
penuhi panggilan-Mu, sesungguhnya segala pujian,
kenikmatan dan kekuasaan hanya bagi-Mu yang tiada
sekutu bagi-Mu)

Shalawat: Washallallahu ‘ala Muhammadiw wa ‘ala alihi


washahbihi wasallam. (Semoga shalawat dan salam tetap
tercurahkan atas junjungan nabi kita Muhammad beserta
keluarga dan para pengikutnya)

1
Do’a Haji Mabrur: Allahummaj’alhu Hajjan Mabrura wa
Sa’yan Masykura wa Dhanban Maghfura wa ‘Amalan
Shalihan Maqbula wa Tijaratan lan Tabur. (Ya Allah,
jadikanlah haji ini haji yang mabrur, sai yang dihargai,
dosa yang diampuni, amalan shalih yang diterima dan
perniagaan yang tidak akan merugi)

Do’a memasuki Masjidil Haram: Allahumma antassalam


wa minkassalam fa hayyina rabbana bissalam,
Allahummaghfir li waftahli abwaba rahmatik. (Ya Allah,
Engkau adalah Dzat Yang Memiliki kedamaian, semua
kedamaian (bermuara) dari-Mu, hidupkanlah kami
dengan penuh kedamaian, wahai Rabb kami. Ya Allah,
ampunilah disaku dan bukalah pintu-pintu untuk meraih
rahmat-Mu)

Do’a ketika melihat Ka’bah: Allahumma zid hadzalbaita


tasyrifan, wa ta’zhiman, wa takriman, wa mahabbatan,
wa zid man zarahu mimman hajjahu wa’tamarahu
tasyrifan, wa ta’zhiman, wa takriman wa birra. (Ya Allah,
tambahkanlah kepada Baitullah (Ka’bah) ini kemuliaan,
keluhuran, kehebatan dan kewibawaan. Dan
tambahkanlah kepada orang yang mengunjunginya, baik
berhaji maupun berumrah, kemuliaan, keluhuran,
kehebatan dan kebajikan).

Do’a Memulai Thawaf: Bismillahi Allahu Akbar (Dengan


nama Allah, Allah Maha Besar)

2
TAHLIL, ZIKIR DAN DOA

Tahlil diawali dengan membaca surat Yasin,


selanjutnya dilanjutkan dengan membaca bacaan tahlil:

Bismillaa hirrahmaanir rahiim

Ilaahadharatin nabiyyil musthofaa shollallahu ‘alaihi wa


sallama,
wa aahlihi wa azwajihii wa aulaadihi wa dzurriyyatihi. Al
fatihah….

Artinya : Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi


maha penyayang, kepada yang terhormat Nabi
Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang
terpilih, kepadanya segenap keluarga para istri
dan anak cucu beliau, bacaan al fatihah kami
tujukan untuk beliau…

Bismillaa hirrahmaanir rahiim


Alhamdulillaahi rabbill’aalamiin. Arrohmaanir rahiim.
Maalikiyaumiddin.
Iyyaakana’budu wa iyyaakanasta’iin. Ihdinash shiraathal
mustaqiim.
Shiraathal ladziina an’amta ‘alaihim ghoiril
maghdhuubi’alaihim waladhaalliin. Aamiinn

3
Artinya : Dengan menyebut nama Allah yang maha
pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi
Allah, Tuhan semesta alam. Yang maha
pengasih lagi maha penyayang. Yang
menguasai hari pembalasan. Hanya kepada
Engkaulah kami menyembah. Dan hanya
kepada Engkaulah pula kami memohon
pertolongan. Tunjukkanlah kami ke jalan yang
lurus, yaitu jalan orang orang yang telah
Engkau anugerahi nikmat kepada mereka,
bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan
pula jalan mereka yang sesat, semoga engkau
kabulkan permohonan kami.

Ilaa jamii’ii ahlil qubuuri minal muslimiina wal muslimaati


Walmu’miniina walmu’minaati min masyaariqil ardhi
Wa maghooribihaa barrihaa wa bahrihaa khususon aabaa
anaa
Wa umma haatinaa wa ajdaadanaa wa jaddaatinaa
Wa masyaayikhonaa wa masyaayikho masyaayikhinaa
Wa asaatidzatinaa wa khushuushoon ilarruhi (…)
Wa limani ijtama’naa haa hunaa bi sababihi (Al Fatihah)

Artinya : Kepada segenap ahli kubur kaum muslimin laki


laki dan perempuan, kaum mukminin laki laki
dan perempuan dari timur dan barat, baik yang
ada di darat maupun di laut, terutama kepada
para bapak dan ibu kami, para nenek laki laki
dan perempuan kami, kepada syaikh kami dan
syaikhnya syaikh kami, kepada gurunya guru

4
kami, dan kepada orang yang menyebabkan
kami sekalian berkumpul disini. (Baca surat Al
Fatihah)

Bismillahir rahmaanir rahiim


Qul’huwallahu ahad. Allaahushshomad. Lam yalid walam
yuulad.
Walam yakulahuu kufuwan ahad.
Artinya : Dengan menyebut nama Allah yang maha
pengasih lagi maha penyayang. Katakanlah :
Dialah yang maha esa. Allah adalah tuhan yang
bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia
tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan
tidak ada seorangpun yang setara dengan dia.

Laa ilaaha illallahu, allahu akbar walillaahilhamdu.


Artinya : Tiada tuhan yang patut disembah kecuali hanya
Allah, Allah maha besar dan kepada Allah segala
puji.

Bismillahir rahmaanir rahiima


Qul a’uudzu birabbil falaq. Minsyarri maa khalaq.
Waminsyarri ghaashiqin idzaa waqob.
Waminsyarrinnaffaa saatifil uqad.
Waminsyarril haasidzin idaa hasad.
Artinya : Dengan menyebut nama Allah yang maha
pengasih lagi maha penyayang. Katakanlah : Aku

5
berlindung kepada tuhan yang menguasai waktu
subuh, dari kejahatan makhluknya. Dan dari
kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dan
dari kejahatan wanita wanita tukang sihir yang
menghembus pada buhul buhul. Dan dari
kejahatan orang orang yang dengki apabila ia
mendengki
Laa ilaaha illallahu, allahu akbar walillaahilhamdu.

Bismillahir rahmaanir rahiim


Qul a’uudzu birabbinnaas. Malikinnaas. Ilahinnaas.
Minsyarril was waasil khannaas. Alladzii yuwas wasufii
shudhuurinnaas.
Minaal jinnati wannaas.
Laa ilaaha illallahu, allahu akbar walillaahilhamdu.
Artinya : Dengan menyebut nama Allah yang maha
pengasih lagi maha penyayang. Katakanlah : Aku
berlindung kepada tuhan manusia, raja manusia.
Sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan
syetan yang biasa bersembunyi, yang
membisikkan kejahatan kedalam dada manusia,
sari syetan dan manusia.

Bismillaa hirrahmaanir rahiim


Alhamdulillaahi rabbill’aalamiin. Arrohmaanir rahiim.
Maalikiyaumiddin.
Iyyaakana’budu wa iyyaakanasta’iin. Ihdinash shiraathal
mustaqiim.
Shiraathal ladziina an’amta ‘alaihim ghoiril
maghdhuubi’alaihim waladhaalliin. Aamiinn

6
Artinya : Dengan menyebut nama Allah yang maha
pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi
Allah, Tuhan semesta alam. Yang maha pengasih
lagi maha penyayang. Yang menguasai hari
pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami
menyembah. Dan hanya kepada Engkaulah pula
kami memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami
ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang orang yang
telah Engkau anugerahi nikmat kepada mereka,
bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula
jalan mereka yang sesat, semoga engkau kabulkan
permohonan kami.

Bismillahir rahmaanir rahiim


Alif laammiim. Dzaalikal kitaabu laaroiba fiihi hudan lil
muttaqiin.
Alladziina yu’minuuna bilghoibi wayuqiimuunash
sholaata
wa mimmaa rozaknaa hum yunfiquuna.
Walladziina yu’minuuna bimaa unzila ilaika
wamaa unzila minqoblika wabil aakhiroti hum
yuuqinuun.
Ulaa’ika ‘alaahudan mirrobbihim wa ulaaika humul
muflihuun.
Artinya : Dengan menyebut nama Allah yang maha
pengasih lagi maha penyayang. Alif laammiim.
Demikian itu kitab Al Quran tidak ada keraguan
padanya. Sebagai petunjuk bagi mereka yang
bertakwa. Yaitu mereka yang beriman kepada

7
yang ghoib, yang mendirikan sholat, dan
menafkahkan sebagian rejeki yang kami
anugerahkan kepada mereka. Dan mereka yang
beriman kepada kitab Al Quran yang telah
diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab
kitab yang telah diturunkan sebelumnya, serta
mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat,
mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari
tuhannya, dan merekalah, orang orang yang
beruntung

Wa ilaahukum ilaahun waahidun laailaahaillaahu


warrohmanurrohiimu
Artinya : Dan tuhan kalian adalah tuhan yang maha esa.
Tiada tuhan yang patut disembah kecuali hanya
dia. Yang maha pengasih lagi maha penyayang.
Alloohu laailaaha illa huwal hayyul qoyyuumu
laa ta'khudzuhuu sinatuwwalaa naum.
Lahuumaa fissamaawaati wamaa fil ardhi
magdzal ladzii yasyfa'u ingdahu illaa bi idznihii.
ya'lamumaa bainaaidiihim wamaa kholfahumwa
laa yuhiithuuna bisyai-in min ilmihi illaa bimaasyaa-a
wasi'a kursiyyuhus samaa waati wal ardho
walaa ya-uudhuhu hifzhuhumaa wahuwal aliyyulazhiim.
Artinya : Allah, tiada yang patut disembah kecuali hanya
Dia. Yang hidup kekal lagi berdiri sendiri. Tidak
mengantuk dan tidak tidur kepunyaannya apa
yang ada di langit dan di bumi, siapakah yang akan
dapat memberikan syafaat disisinya tanpa
mendapat izin darinya? Dia mengetahui apa apa

8
yang ada di hadapan mereka dan dibelakang
mereka, dan mereka tidak mengetahui sesuatu
dari ilmunya kecuali apa yang dikehendakiNya.
Kursi Allah meliputi langit dan bumi dan dia tidak
merasa berat memelihara keduanya, dan dia
maha tinggi lagi maha agung.

Innallooha wa malaa-ikatahuu yusholluuna alan nabiyyi


yaa ayyuhal ladziina aamanuu shollu alaihi wa sallimuu
taslimaan.
Artinya : Sesungguhnya Allah dan para malaikat Nya
bersholawat untuk nabi. Wahai orang orang yang
beriman, bersholawatlah kalian untuk mereka
dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.

Allohumma sholli'alaa muhammadin. Alloohumma


sholli'alaihi wasallim.
Subhaanalloohi wa bihamdihi. Subhaanalloohil'adhiimi
Astaghfirulloohal'azhiim
Artinya : Wahai tuhanku, limpahkanlah rahmat kepada
(nabi) Muhammad. Wahai tuhanku limpahkanlah
rahmat dan keselamatan kepada beliau, Maha
suci Allah dan dengan memuji kepada Nya. Maha
suci Allah yang maha agung

9
Afdholudz dzikri fa'lam annahuu: laailaaha illalloohu, laa
ilaaha illalloohu muhammadur rasuulullooh solollohu
alaihi wasallam.

Artinya: “ketahuilah, bahwa sanya dzikir yang paling


utama itu : tiada tuhan yang patut disembah
kecuali hanya allah yang maha hiduplagi maujud
(ada). tiada tuhan yang patut disembah kecuali
hanya allah yang maha hidup lagi disembah. tiada
tuhan yang patut disembah kecuali hanya allah
yang maha hidup lagi kekal. (tiada tuhan yang
patut disembah kecuali hanya allah100x). tiada
tuhan yang patut disembah kecuali hanya allah,
muhammad adalah rasul allah solollohu alaihi
wasalam.)

ZIKIR laailaaha illalloohu (dibaca 100 kali)

DOA TAHLIL
A’udzubillahiminasy syaitoonirrojīm
Bismillahirrohmaanirrohiim
Alhamdulillahirobbil’aalamiiin
Hamdasy syaakirīn
Hamdan naa ímīn
Hamday yuwaafii niámahuu wa yukaafii maziidah
Yaa robbanaa lakalhamdu kamaa yammbaghii lijalaali
wajhika waádziimi sulthoonik
Allohummasholli Wa sallim

10
Artinya: “Aku berlindung diri kepada Engkau dari setan
yang di rajam. Dengan nama Allah yang Maha
Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi
Allah, Tuhan seru sekalian alam, sebagaimana
orang-orang yang bersyukur dan orang yang
memperoleh nikmat sama memuji, dengan pujian
yang sesuai dengan nikmatnya dan
memungkinkan di tambah nikmatnya. Tuhan
kami, hanya Engkau segala puji, sebagaimana
yang patut terhadap kemuliaan Engkau dan
keagungan Engkau. Ya Allah tambahkanlah
kesejahteraan dan keselamatan kepada penghulu
kami Nabi Muhammad dan kepada keluarganya.

Dan DOA LAinnya

DOA SELESAI SHALAT

Astagfirullaahal ‘azhiim,
Alladzi laa ilaaha ilaa huwal hayyul qayyuum, wa atuubu
ilaihi.3x
Artinya:“Saya mohon ampun kepada Allah Yang Maha
Besar, tiada Tuhan melainkan Dia, yang
senantiasa hidup lagi mengurus segala sesuatu
dengan sendiri-Nya, dan saya bertobat kepada-
Nya."

Laa ilaaha illallaahu wahdahuu laa syariikalahu,


lahul mulku wa lahul hamdu yuhyii wa yumiitu

11
wa huwa 'alaa kulli syaiin qadiir
Artinya: “Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali
Allah Yang Maha Esa. Tidak ada sekutu
bagi-Nya. Dialah yang mempunyai kekuasaan dan
kerajaan yang memerintahkan, bagi-Nya segala
puji-pujian yang menghidupkan dan mematikan,
dan Dia berkuasa atas segala sesuatu.”

Allaahumma antas-salaamu wa minkas-salaamu


Wa ilaika ya’uduus-salaamu
Fa hayyinaa rabbanaa bis-salaami
Wa adkhinal- jannata daaras-salaami
Tabaarakta rabbanaa wa ta'aalaita
Yaa dzal- jalaali wal –ikram
Artinya: “Ya Allah Engkau adalah Dzat yangmempunyai
kesejahteraan dan daripada- Mulah
kesejahteraan itu dan kepada- Mulah akan
kembali lagi segala kesejahteraan itu. Ya Tuhan
kami, hidup kanlah kami dengan sejahtera.
Danmasukkanlah kami ke dalam surga kampong
kesejahteraan. Engkaulah yang kuasa memberi
berkah yang banyak dan Engkaulah Yang Maha
Tinggi, wahai Zat yang memiliki keagungan dan
kemuliaan.”

Alhamdulilahirobbil alamain
Arrahhma nirrohim
Maliki yaomiddin
Iyya kanaq budu waiyya kanastain
Ihdinassirotol mustakim

12
Sirotollazi naan am taalaihim
Ghoiril magdhu bialaihim
Waladdolliin.. amiiiinn.

Artinya: “segala puji bagi allah tuhan semesta alam, yang


maha pengasih lagi maha penyayang, pemilih hari
pemlasan, hanya kepada engkaulah kami
menyembah dan hanya kepada engakaulah kami
mohon pertolongan.

Wa ilahukum ilaahu wahid,


laa ilaaha illa huwar rahma
Artinya: “Tuhanmu adalah Tuhan Yang Maha Esa, tidak
ada Tuhan melainkan Dia, Yang Maha Pengasih
lagi Maha Penyayang."

Alloohu laa ilaaha illaa huwal hayyul qoyyuum,


Laa ta’khudzuhuu sinatuw walaa naum.
Lahuu maa fissamaawaati wa maa fil ardli
Man dzal ladzii yasyfa’u ‘indahuu illaa biidznih,
Ya’lamu maa baina aidiihim wamaa kholfahum
Wa laa yuhiithuuna bisyai’im min ‘ilmihii illaa bimaa
syaa’
Wasi’a kursiyyuhus samaawaati wal ardlo
Walaa ya’uuduhuu hifdhuhumaa
Wahuwal ‘aliyyul ‘adhiim.
Artinya: “Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah)
melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus

13
menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak
mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa
yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat
memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya?
Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan
mereka dan di belakang mereka, dan mereka
tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah
melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah
meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa
berat memelihara keduanya, dan Allah Maha
Tinggi lagi Maha Besar.

Ilaihi ya Rabbi
Subhanallah (31 x)
Artinya: ” Ya allah, Wahai tuhanku, Maha suci allah

A'uzubillahi minassyaiton nirrojim


Bismillahirrahmanirrahim
Artinya:” aku berlindung kepada allah dari godaan
syaithan yang terkutuk

Allahumma soiliala saiyidina muhammadin


Solatan tunjina bihaminn jami'il ahwali wal afat
Watakubilana bihajami'il hajattt
Watutohhiruna bihaminn jami'il saiyiat
Watar fa'una biha in daka aladdarajatt
Watuballi'una biha aksol ghoyat
Min jami'il khoiroti fil hayati waba' dal mahaad
wa'ala alihi wasohbihi wabarik wasallim tasliman kasiro

14
Biroh matikaya arhamarrahimin
Artinya: "Ya Allah limpahkanlah rahmat kepada
junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang
dengan rahmat itu Engkau akan menyelamatkan
kita dari semua keadaan yang mendebarkan dan
dari semua cobaan yang dengan rahmat itu
Engkau akan mendatangkan kepada kita hajat,
Yang dengan rahmat itu Engkau akan
membersihkan kita dari semua
keburukan/kesalahan.
---------------------------------------------------------------------------
---
Allohumma Ahyiina bil iman wa ammitna biliman
Wahsyurna bil iman,
Wa ad khilnal jannata ma’al iman.
Artinya:”Hidupkan kami dengan iman, ya Allah matikan
kami dalam iman, ya Allah bangkitkan kami
dengan iman dan masukkan ke syurgamu dengan
imam.
---------------------------------------------------------------------------
---
Allahumma arinal-haqqa haqqan warzuqnat-tiba’ah,
wa arinal-batila batilan warzuqnaj-tinabah,
bi rahmatika ya arhamar-rahimiin.
Artinya : Ya Allah Tunjukilah kami kebenaran dan berikan
kami jalan untuk mengikutinya, dan tunjukanlah
kami kebatilan dan berikan kami jalan untuk
menjauhinya
---------------------------------------------------------------------------
----

15
Allahumma inni as’aluka hubbaka,
wa hubba man yuhibbuka,
Wa’l amalladhi yuballighuni hubbak.
Artinya: “ Ya Allah, sungguh aku memohon cinta kepada-
Mu dan cinta orang yang cinta kepada-Mu, dan
cinta kepada semua amal perbuatan yang
mendekatkan aku kepada cinta kepada-Mu
---------------------------------------------------------------------------
----

Allahummainna nas aluka salamatan fiddin


Wa afiyatan fil jasadi
Wa ziyadatan fil ilm
Wa barakatan fil rizk
Wa taubatan koblal maut
Wa rahmatan indal maut
Wa maghfiratan bakdal maut
Allhummahawwin alaina fisakaratil maut
Wannaja taminannariwal afwa in dalhisab.
Artinya: “Yaa Allah! Sesungguhnya kami memohon
kepada-Mu keselamatan dalam agama, dunia dan
akhirat, keafiatan jasad, kesehatan badan,
tambahan ilmu, keberkahan rezeki, taubat
sebelum datang maut, rahmat pada saat datang
maut, dan ampunan setelah datang maut. Ya
Allah, Ringankan atas kami saat sakaratul maut,
Selamatkan kami dari api neraka, Maafkanlah
kami di saat hisab/perhitungan
---------------------------------------------------------------------------
----

16
Allahummaghfirlana zunubana waliwalidina,
Warhamhum kama rabbaghna sighoro
Wal jamiil muslimi nawal muslimat
Wal mukminin nawal mukminat
Al ahyaa imin hum wal amwat
Biroh matikaya arhamarrahimin
Artinya: “ Ya Allah ampunilah do’a kami, kedua orang tua
kami, berkahialah mereka, seperti mereka telah
melindungi kami ketika kecil. Juga untuk semua
mu’minin dan mu’minat, muslimin dan muslimat,
sesungguhnya maha kuasa atas segala seuatu”
---------------------------------------------------------------------------
----
Allahumma inna nasaluka ridhoka wal jannah
wa na'uzubika min sahhotika wannar
artinya: “ Ya Allah sesungguhnya kami minta kepadamu
ridho dan syurga mu kami berlindung dari neraka
mu
---------------------------------------------------------------------------
----
Allahumma innaka afuwwun karim
Tuhibbul a'fuafa' fuanna ya kariim
Artinya: “ya Allah engakau maha pemaaf dan engkau
mencintai orang yang meminta maaf, karenya
maafkanlah aku”
---------------------------------------------------------------------------
----
Rabbana Laa Tuzig Qulubana
Ba'da Idz Hadaitana min ladunka rahmatan
Innaka Antal Wahhabu

17
Artinya: “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati
kami menyimpang kepada kesesatan, setelah
Engkau beri petunjuk kepada kami, dan
karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu,
karena sesungguhnya Engkau Maha Pemberi
(Karunia).”
---------------------------------------------------------------------------
----
Allahumma inna nasalukal huda'
Wattuka wal afafal wal ghina
Artinya: Ya Allah, aku meminta pada-Mu petunjuk,
ketakwaan, diberikan sifat ‘afaf dan ghina
--------------------------------------------
Rabbana hablana min azwajina
wazurriyatina kurrota a'yun waj'alna lilmuttakina imama
Artinya:’’Wahai Robb kami, karuniakanlah pada kami dan
keturunan kami serta istri-istri kami penyejuk
mata kami. Jadikanlah pula kami sebagai imam
bagi orang-orang yang bertakwa

---------------------------------------------------------------------------
--
Rabbana Dzallamna Anfusana Fainlam Taghfirlana
Watarhamna Lanakunanna Minal Khasirina
Artinya: "ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami,
dan jika Engkau tidak mengampuni kami, niscaya
kami akan menjadi orang-orang yang rugi.
---------------------------------------------------------------------------
---

18
Rabbana la tu-akhidzna in nasina au akhtha’na
rabbana wala tahmil ‘alaina
Ishran kama hamaltahu ‘alalladzina min qablina,
rabbana wala tuhammilna ma la thaqata lana bih,
Wa’fu ‘anna waghfirlana warhamna anta maulana
Fanshurna ‘alal qaumil kafirin.
Artinya :"Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau hukum kami
jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya
Tuhan Kami, janganlah Engkau membebani Kami
beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan
kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan
Kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa
yang tidak sanggup kami memikulnya.
Ma'afkanlah kami; ampunilah kami; dan
rahmatilah kami. Engkaulah penolong Kami, maka
tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir”

---------------------------------------------------------------------------
---
Rabbana zolamna anfusana
Wa illam taghfirlana
Watarhamna lana kunanna minal khosirin
Artinya: Ya Allah, kami telah mendholimi pada diri kami
sendiri, jika tidak engkau ampuni kami dan
merahmati kami tentulah kami menjadi orang
yang rugi.

---------------------------------------------------------------------------
----

19
Subhana Rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifuna,
Wasalamun 'alal mursalin walhamdulillahirabbil 'alamin
Artinya: “Tuhanmu suci dan bersih dari semua yang
dituduhkan kepada-Nya (oleh orang-orang yang
tidak beriman); dan Dia ditinggikan. Semoga
berkah Tuhan bagi semua Rasul. Semua pujian
benar-benar milik Allah yang adalah Pemelihara
semua dunia

---------------------------------------------------------------------------
--
DOA TAMBAHAN
Allahummaj'al dinana dinannabiyyin muhammadin s.a.w
Waislamana islamal muslimin
Waimanana imanal mukminin
Wasolatana solatal khoshi'in
Wa'akmalana akmalassolihin
Waniyyatana niyyatal muhlisin
Wazunubana ya allah zunubal mustakhfirin..3x
Wahayatana hayatal ulama'
Wamautana bimagh fissyuhada'
Waadhil naljannata ma'al anbiya'
Alaihimussolatu wassalam
Allahummanawwirr kulubana binuri hidayatik
Kamana wartan ardho binurissyamsyika
Abadan abadan birohmatikaya arhamarrohimin
Artinya:’’ Ya allah jadikan agama kami ini benar
sebagaimana yang di bawah nabi SAW, dan
jadikanlah islam kami ini sebagaimana islamnya
muslim yang benar, dan jadikanlah iman kami

20
sebagaimana imannya orang mukmin, Dan
jadikanlah solat kami seperti solat orang2 yang
khusyu, Dan jadikanlah amalan kami seperti
amalan orang2 yang soleh, Dan jadikanlah niat
kami seperti niatnya orang2 yang ikhlas, Dan jika
kami berbuat dosa ya Allah, ampunkanlah dosa
kami, Dan jadikanlah kehidupan kami seperti
kehidupan para ulama, Dan jadikanlah kematian
kami seperti matinya orang yang syahid, Dan
masukkanlah kami ke dalam syurga bersama para
nabi a.s.

---------------------------------------------------------------------------
---
Allahummag firlahu warhamhu wa’afihi wa’fu’anhu.
Allahummaj’al qobrohu rowdotam miriyadil jinan wala
taj’al qobrohu khufrotam min khufrotin niron.
Artinya:” Ya Allah, ampunilah dosanya, berilah rahmatMu
ke atasnya, sejahtera dan maafkanlah
---------------------------------------------------------------------------
----
Allahummaj al fii Qolbi nuron, Wafii lisaani nuuron,
Wafii sam’i nuron, wafii bashorii nuron,
Artinya: “Ya Allah ciptakanlah cahaya di hatiku, cahaya di
lidahku, cahaya di pendengaranku,”
---------------------------------------------------------------------------
---
Rabbana atina fitdunya hasanah
wafil akhirotihasanataw... wakina azabannar(3x)

21
Artinya:” “Ya Allah, berikanlah kepada Kami kebaikan di
dunia, berikan pula kebaikan di akhirat dan
lindungilah Kami dari siksa neraka.”(QS.al-
Baqarah:201)

Wassallallahu ala khori kholkihi saiyidina muhammadin


waala alihi wasohbihi ajmain..
walhamdulillahi rabbil alamin..
alfatihah

DOA SIFAT IRI DENGKi DAN SOMBONG


Robbanagh firlanaa wa li ikhwaninaladziinaa sabaquuna
bil iimaan
wa laa taj’al fii qulubiinaa ghillan lil ladzinaa aamanu
robbanaa rouufur roohiim

Artinya :
"Ya Allah, ampunilah dosa‐dosa kami dan dosa‐dosa
saudara kami yang telah mendahului kami dengan
membawa iman, dan janganlah Engkau membiarkan
kedengkian dalam hati kami terhadap orang‐orang yang
beriman. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Penyantun lagi
Maha Penyayang." (QS. Al‐Hasyr: 10)

Allahumma’shimna min syarril fitani wa ‘afina


min jami’il balaya wal mihani wa ashlih
minna ma dzaharo wama bathona wa naqqi qulubana
minal ghilli wal hiqdi wal hasadi wala taj’al ‘alaina
tabi’atan li ahadin
min kholqika ya arhamar rohimin.

22
“Ya Allah, jagalah kami dari kejahatan segala fitnah,
selamatkanlah kami dari segala bencana dan cobaan,
perbaikilah dari kami apa yang lahir dan yang batin,
bersihkanlah hati kami dari iri serta dengki. Dan jangan
jadikan kami pengikut salah satu dari makhluk-Mu,
wahai Zat yang Paling Penyayang di antara semua
penyayang.

DOA HAJI MABRUR


Allahummaj’alahu hajjan mabruura, wa sa’yan
masykuura, wa dzanban maghfuura.
Ya Allah jadikan haji ini sebagai haji yang mabrur, sa’i
yang penuh berkah, dan pengampun bagi dosa.

DOA SHALAT JENAZAH

1. Takbiratul ihram sambil berniat, lalu baca Surat Al


Fatihah
Ushollii ‘alaa haadzal mayyiti arba’a
takbirootin fardhol kifaayati
ma’muuman lillaahi ta’aalaa
Artinya:” aku niat sholat mayit ini dengan empat
takbir fardhu kipayah, sebagai makmum
karna allah hitaala
Bismillaa hirrahmaanir rahiim
Artinya;” Dengan menyebut Nama Allah yang maha
pengasih lagi maha penyayang.

23
Alhamdulillaahi rabbill’aalamiin. Arrohmaanir
rahiim. Maalikiyaumiddin.
Iyyaakana’budu wa iyyaakanasta’iin. Ihdinash
shiraathal mustaqiim.
Shiraathal ladziina an’amta ‘alaihim ghoiril
maghdhuubi’alaihim waladhaalliin. Aamiinn
Artinya : Dengan menyebut nama Allah yang maha
pengasih lagi maha penyayang. Segala puji
bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang
maha pengasih lagi maha penyayang. Yang
menguasai hari pembalasan. Hanya
kepada Engkaulah kami menyembah. Dan
hanya kepada Engkaulah pula kami
memohon pertolongan. Tunjukkanlah
kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang
orang yang telah Engkau anugerahi nikmat
kepada mereka, bukan jalan mereka yang
dimurkai dan bukan pula jalan mereka
yang sesat, semoga engkau kabulkan
permohonan kami.

2. Takbik kedua lalu membaca sholawat


Allohumma sholli ‘alaa Muhammad wa ‘alaa aali
Muhammad
kamaa shollaita ‘alaa Ibroohiima wa ‘alaa aali
Ibroohim, innaka hamiidum majiid.
Allohumma baarik ‘alaa Muhammad wa ‘alaa aali
Muhammad

24
kamaa baarokta ‘alaa Ibroohiima wa ‘alaa aali
Ibroohim, innaka hamiidum majiid
Artinya : Ya Allah berilah shalawat kepada
Muhammad dan kepada keluarga
Muhammad sebagaimana Engkau telah
memberi shalawat kepada Ibrahiim dan
kepada keluarga Ibrahim, sesungguhnya
Engkah Maha Terpuji dan Maha Mulia. Ya
Allah berilah barakah kepada Muhammad
dan keluarga Muhammad sebagaimana
Engkau telah memberi barakah kepada
Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim,
sesungguhnya Engkah Maha Terpuji dan
Maha Mulia

3. Takbir ketiga lalu berdoa untuk jenazah


(Allohummaghfirlahu warhamhu wa’aafihi wa’fu
‘anhu
Wa akrim nuzulahu wawassi’ mudkholahu waghsilhu
bil maa-i wats tsalji wal barod.
Wa naqqihi minal khothooyaa kamaa naqqoitats
tsaubal abyadho minad danas.
Wa abdilhu daaron khoiron min daarihi
Wa ahlan khoiron min ahlihi wa zaujan khoiron min
zaujihi
Wa adkhilhul jannata wa a’idzhu min ‘adzaabin qobri
au min ‘adzaabin naar)
Artinya: Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah dia.
Bebaskanlah dan maafkanlah dia.

25
Luaskanlah kuburnya dan mandikanlah ia
dengan air, salju dan embun. Sucikan ia dari
seluruh kesalahan seperti dibersihkannya
kain putih dari kotoran. Berikan ia rumah
yang lebih baik dari rumahnya (di dunia),
keluarga yang lebih baik dari keluarganya,
pasangan yang lebih baik dari pasangannya.
Lalu masukkanlah ia ke dalam surga dan
lindungilah ia dari cobaan kubur dan azab
neraka.
4. Takbir keempat lalu berdoa lagi
Allohumma laa tahrimnaa ajrohu wa laa taftinnaa
ba’dahu waghfirlanaa walahu
Artinya: Ya Allah, jangan haramkan kami dari
pahalanya dan jangan cobai kami
sepeninggalnya. Ampunilah kami dan
ampunilah dia.

5. Salam
Assalaamu’alaikum warohmatulloohi
wabarookaatuh
Artinya:” Semoga Allah Melimpahkan keselamatan,
Rahmat dan Keberkahan untukmu. atau
Semoga keselamatan dan rahmat Allah
serta keberkahannya terlimpah padamu /
kalian.

DOA SELESAI SHALAT JENAZAH

26
Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Allaahumma sholli ‘alaa sayyidinaa Muhammadin
wa’alaa aali sayyidinaa Muhammadin.”
“Allaahumma bihaqqil fatihati i’tiq riqaa banaa
wariqaaba haadzal mayyiti (haadzihil mayyitati)
waj’al qabrahuu (haa) roudhotan minal jannati.
Walaa taj’alhu lahuu (lahaa) hufratan minanniiraani.
Washollallaahu ‘alaa khoiri kholqihi sayyidinaa
Muhammadin wa aalihii washohbihii ajma’iina
walhamdulillaahi rabbil ‘aalamiina.”
Artinya: “Ya Allah, curahkanlah rahmat atas
junjungan kami Nabi Muhammad dan kepada
keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, dengan
berkahnya surat Al Fatihah, bebaskanlah dosa
kami dan dosa mayat ini dari siksaan api
neraka (3 kali). Ya Allah, curahkanlah rahmat
dan berilah ampunan kepada mayat ini. Dan
jadikanlah tempat kuburnya taman nyaman
dari surga dan janganlah Engkau menjadikan
kuburnya itu lubang jurang neraka. Dan
semoga Allah memberi rahmat kepada
semulia - mulia makhluk-Nya yaitu junjungan
kami Nabi Muhammad dan keluarganya serta
sahabat-sahabatnya sekalia, dan segala puji
bagi Allah Tuhan seluruh alam.”

27

Anda mungkin juga menyukai