Anda di halaman 1dari 7

Rancangan Pengajaran Harian (RPH)

(KSSR)

Mata Pelajaran : Pendidikan Moral

Tarikh : 13 Jun 2019

Tahun :4

Bilangan Murid : 4 orang

Nilai : 8.0 Keadilan

Tajuk : Unit 8 – Menang kerana keadilan

Masa : 9.40 pagi – 10.10 pagi (30 minit)

Standard Kandungan : 8.1 Mengamalkan keadilan terhadap jiran

Standard Pembelajaran : 8.1.1 Menjelaskan sikap adil terhadap jiran

PengetahuanSedia Ada : Murid-murid pernah:


 Mempelajari cara bersikap adil dalam kehidupan
seharian:
o Rumah
o Sekolah

Objektif Pembelajaran :, murid dapat:


1. Kognitif (Penaakulan Moral)
i. Mengenalpasti sekurang-kurangnya 3 cara bersifat
keadilan terhadap jiran.

2. Afektif (Perasaan Moral)


i. Menceritakan perasaan apabila dapat bersikap adil
terhadap jiran.
3. Psikomotor (Perlakuan Moral)
i. Menunjukkan aksi bersikap adil terhadap jiran.

Elemen Merentasi Kurikulum : Nilai murni

KBAT : Menilai, menganalisis, mengaplikasi

Penerapan Nilai : Bertanggungjawab, prihatin, amanah, bekerjasama,


bertoleransi, bersungguh-sungguh

Bahan Bantu Mengajar : Komputer riba, LCD projektor, skrin tayangan, lembaran
kerja, buku teks
LANGKAH / ALATAN /
ISI KANDUNGAN AKTIVITI
MASA CATATAN

Keadilan 1. Murid ditayangkan tentang Pendekatan


Video: video tentang sifat keadilan Pemupukan Nilai
dalam pertandingan bola
keranjang antara beruang BBM :
dan anjing. Komputer riba, LCD
2. Murid diminta untuk projektor, skrin
memerhatikan video tersebut. tayangan

Sesi soal jawab dikendalikan Kaedah :


oleh guru bersama murid: Individu

 Kenapa pada mulanya Teknik :


beruang akan menang Penyoalan,
pertandingan? pemerhatian,penera
Set induksi  Apa berlaku kepada ngan
(±5 minit) beruang pada
akhirnya yang tidak Aplikasi Kemahiran
mendapat bantuan :
dalam pertandingan? Pembelajaran Aktif
 Apakah nilai yang
telah ditunjukkan oleh
beruang?
 Adakah sikap yang
ditunjukkan oleh
beruang betul?

3. Guru mengaitkan hasil


perbincangan murid dengan
tajuk pelajaran hari ini, iaitu
“keadilan”.
Nilai: Keadilan BBM :
, Tindakan dan 1. Guru menerangkan maksud Buku Teks,
Perkembangan keputusan yang tidak keadilan. Komputer riba, LCD
1 berat sebelah.
(±7minit) 2. Murid diminta untuk membaca projektor, skrin
petikan tentang nilai keadilan tayangan,buku teks
di halaman 61 dalam buku
teks.
Kaedah :
Sesi soal jawab dikendalikan Individu
oleh guru bersama murid:
Contoh perbuatan Teknik:
a. Beratur  Dari aspek mana Mally Penyoalan,
menggunakan menunjukkan sikap penerangan,
kemudahan keadilan? perbincangan
infrastruktur untuk  Apa nilai yang
kebaikan semua. ditunjukkan oleh Aplikasi Kemahiran
b. Mematuhi Mally? :
peraturan semasa  Boleh berikan contoh Pembelajaran Aktif
dalam permainan. lain sikap keadilan
c. Memberi nasihat terhadap jiran?
yang baik kepada
rakan-rakan 3. Murid dengan bimbingan guru
apabila mereka sama-sama berbincang dan
tidak mematuhi menyenaraikan contoh
peraturan. perbuatan yang adil.

Aktiviti 1. Murid dibahagikan kepada 2 BBM :


membincangkan kumpulan di mana satu Buku teks
Perkembangan
sikap keadilan kumpulan mempunyai 2
2
terhadap jiran. orang. Kaedah :
(±7 minit)
2. Murid diminta untuk Individu
membuka buku teks m/s 62.
Teknik :
3. Murid berbincang dalam Penyoalan,
kumpulan dan memilih perbincangan,
jawapan yang terbaik bagi penerangan,
soalan tersebut beserta bercerita ringkas,
dengan sebabnya. pembentangan,

4. Setiap kumpulan diminta Aplikasi Kemahiran


untuk membentangkan :
hasilnya pada depan kelas. Kemahiran Kajian
Masa Depan
5. Guru memberi maklum balas
terhadap jawapan murid dan
guru memberi penerangan
yang lebih jelas.

Pengukuhan BBM:
kepentingan dan 1. Murid diberi latihan Lembaran kerja
perasaan bersikap pengukuhan tentang
adil terhadap jiran kepentingan dan perasaan Kaedah :
melalui latihan bersikap adil terhadap jiran. Individu

2. Murid diberi masa untuk Teknik :


melengkapkan latihan latihan
tersebut.
Perkembangan
AplikasiKemahiran
3
3. Murid dibimbing untuk :
(±8 minit)
menjawab soalan tersebut. Pembelajaran Aktif

4. Murid membincangkan
jawapan dengan guru.

5. Guru memberi pujian dan


motivasi kepada murid.
Cara bersikap adil BBM :
terhadap jiran 1. Guru membimbing murid Lembaran kerja
untuk membuat rumusan dan
menyatakan nilai murni Kaedah :
berdasarkan isi pelajaran Individu
pada hari ini.
Teknik :
2. Guru menekankan kepada Merumus
semua murid agar Menyoal
mengamalkan sikap adil
terhadap jiran. KBAT:
Penutup Pembelajaran Aktif
(±3 minit) Sesi soal jawab dikendalikan
oleh guru bersama murid:
 Adakah bersikap adil
dapat mendatangkan
kebaikan kepada jiran
dan diri sendiri?
Kenapa?
Refleksi:
13 Jun 2019
Pada hari ini saya telah menggunakan kelas ganti untuk mengajar sesi pengajaran
dan pembelajaran kelas tahun 4. Hal ini kerana SJK(C) Soon Jian telah menganjurkan
pertandingan berpidato pada hari ini yang melibatkan semua murid dan guru pada masa
sebelum rehat. Pada mulanya saya ingat kelas hari ini terpaksa tertangguh tetapi tidak sangka
bahawa penolong guru besar telah mengatur saya untuk memasuki kelas mereka selepas
rehat kerana terdapat seorang guru mereka yang tidak hadir ke sekolah. Oleh sebab itu, kelas
pada hari ini telah saya jalankan seperti biasa.
Dalam pengajaran dan pembelajaran saya pada kali ini, saya telah menggunakan
video sebagai set induksi saya. Dari aspek kekuatan penyampaian kemahiran set induksi,
saya dapat menarik minat murid-murid untuk memulakan pembelajaran. Dalam sesi
pengajaran dan pembelajaran, terdapat dua orang murid yang tidak membawa buku teks
kerana mereka telah diberitahu bahawa hari ini tidak ada kelas moral disebabkan
pertandingan berpidato. Dalam menyelesaikan masalah ini, saya telah mengambil gambar
buku teks dan tayangkan dengan menggunakan LCD supaya semua murid dapat melihat
dengan jelas sebagai satu langkah penyelesaian bagi menyelesaikan masalah murid tidak
membawa buku teks.
Antara kelemahan yang saya dapat kenalpasti sepanjang proses P&P ini ialah
terdapat murid yang tidak membawa gam. Ini telah melambatkan proses P&P saya kerana
murid tersebut terpaksa meminjam dari rakannya. Sebagai langkah penyelesaian, saya telah
menyuruh supaya murid sentiasa membawa gam pada kelas saya kerana saya akan sentiasa
memberi latihan kepada mereka dan mereka perlu menampalnya dalam buku latihan.