Anda di halaman 1dari 8

MEDI

TASISALAM 4444

PROSEDURPELAKSANAANSALAM 4444:
"ATTUNEMENTSHOLAWATNARI
YAH4.
444"
:

1.BACASHOLAWATNARI
YAH11KALI
,

Ber
ikuti
niadal
ahbacaanshal
awatnar
iyah:

‫ﺃ‬‫ﻟ‬
‫ﻠ‬‫ﻬ‬
ّ
‫ّﻢ‬
َُ‫َﺻ‬‫ّﻞ‬
ِ‫َﺻ‬
‫ﻠ‬
‫ﺎ‬
َ‫ﺓ‬ً
‫ﻛ‬‫ﺎ‬
َ‫ﻣ‬‫ﻠ‬
ِ
‫ﺔ‬
ًَ
‫ﻭ‬‫َﺳ‬
َ ‫ﻠ‬
‫ْﻢ‬
ِ
ّ ‫َﺳ‬
‫ﻠ‬‫ﺎ‬
َ
‫ﻣ‬‫ﺎ‬
ً‫ﺗ‬
‫ﺎ‬
َ‫ﻣ‬‫َﻋﺎ‬
ً
ّ ‫ﻠ‬
‫َﺳﻰ‬
َ ‫ﻴ‬‫ﺪ‬
ِ
ّ‫ﻧ‬
ِ
‫ﻣﺎ‬
َ ‫َﺤ‬
ُ‫ﻤ‬‫ﺪ‬
َ
ِّ‫ﺍ‬
‫ﻟ‬
‫ﺬ‬
ّ ‫ﺗﻱ‬
ِ ‫ﻨ‬
َ
‫َﺤ‬
ْ ‫ّﻞ‬
ُ
‫ﺑ‬‫ﻪ‬
ِِ
‫ﺍ‬‫ﻟ‬
‫ﻌ‬
ْ‫ﻘ‬
ُ‫ﺪ‬
َُ
‫ﻭ‬
‫ﺗ‬
َ‫ﻨ‬
َ‫ﻔ‬
ْ
‫ﺮ‬
َ‫ُﺝ‬
ِ ‫ﺑ‬
‫ﻪ‬
ِِ‫ﺍ‬
‫ﻟ‬
‫ﻜ‬
ْ ‫ﺮ‬
ُ‫ُﺏ‬
َ ‫ﻭ‬‫ﺗ‬
َ
‫ﻘ‬
ُ‫َﻀ‬
ْ ‫ﺑﻰ‬‫ﻪ‬
ِِ
‫ﺍ‬‫ﻟ‬
‫َﺤ‬
ْ‫ﻮ‬‫ﺍ‬
َ‫ﺋ‬‫ُﺞ‬
ِ‫ﻭ‬‫ﺗ‬
َ‫ﻨ‬
ُ
‫ﺍ‬
َ‫ُﻝ‬‫ﺑ‬
‫ﻪ‬
ِِ
‫ﺍ‬‫ﻟ‬
‫ﺮ‬‫َﻏ‬
َ
ّ‫ﺎ‬
‫ﺋ‬‫ُﺐ‬
ِ ‫ﻭ‬‫ُﺣ‬
َ‫ْﺴ‬
‫ُﻦ‬‫ﺍ‬
‫ﻟ‬‫َﺨ‬
ْ‫ﻮ‬‫ﺍ‬
َ‫ﺗ‬
‫ِﻢ‬
ِ ‫ﻭ‬‫ﻳ‬
َ
‫ْﺴ‬
ُ ‫ﺘ‬
‫ْﺴ‬
َ ‫ﻘ‬
‫ﻰ‬
َ
‫ﺍ‬
‫ﻟ‬‫ﻐ‬
ْ‫ﻤ‬
َ
‫ﺎ‬
َ‫ﻡ‬ُ
‫ﺑ‬‫ﻮ‬
ِ‫ْﺟ‬
َ ‫ﻬ‬
‫ﻪ‬
ِِ‫ﺍ‬
‫ﻟ‬
‫ﻜ‬
ْ‫ﺮ‬
َ‫ﻳ‬
ِ‫ِﻢ‬
ْ‫ﻭ‬‫َﻋ‬
َ‫ﻠ‬‫ﺁﻰ‬
َ ‫ﻟ‬
‫ﻪ‬
ِِ‫ﻭ‬‫َﺻ‬
َ‫ْﺤ‬‫ﺒ‬
‫ﻪ‬
ِِ‫ﻓ‬‫ْﻲ‬
ِ‫ﻛ‬‫ّﻞ‬
ُِ‫ﻟ‬
‫ﻤ‬
َ‫َﺤ‬
ْ‫ﺔ‬ٍ
‫ﻭ‬‫ﻧ‬
َ‫ﻔ‬
َ‫ٍﺲ‬
َ ‫ﺑ‬‫ﻌ‬
ِ‫ﺪ‬
َ‫ﺩ‬
َ
ِ‫ﻛ‬‫ّﻞ‬
ُِ
‫ﻣ‬‫ﻌ‬
َ‫ﻠ‬
ْ
‫ﻮ‬
ُ‫ﻡ‬
ٍْ‫ﻟ‬
‫َﻚ‬
َ
"
All
ohummasholl
isholaatankaamilatanwasal
li
m salaamanTaamman' al
asay y
idi
na
Muhammadini
l
ladzitanhall
ubihi
l'uqoduwatanfar
ij
ubi hi
lkur
obu.Watuqdhobihi
l
hawaai
j
uwat unnaal ubi
hirr
oghoo'ibuwahusnul khowat
imiwayustasqol
ghomaamubi
waj
hihi
lkar
ii
m wa'alaaaal
ihi
washohbi
hifi
ikul
l
ilamhat
inwanaf
asi
m
bi
'adadikul
li
ma'luumil
aka"
2.MEDITASIHENING
Sebel
um medit
asi,bacaaf
fi
rmasii
niset
elahmembacashol
awatNariy
ah11kal
i.
"AkuNiatmel
aksanakanmedit
asi"
SALAM 4444"t
erj
adi
lahdengansempur
nadengansei
zi
nAl
l
ahswt
."

Masukkedal
am Medi
tasi
Heni
ng:

 Duduk, diam, mat aterpejam.Keduat elapakt angandil


etakkandi at
aspaha, keduat elapakt anganmenghadapkeat as.
 Tekukl i
dahandakeat as( l
angit-l
angi
tmul ut),bi
birter
katuprapat.
 Ril
eksasikansel uruhtubuh&f ikir
an.
 Tariknapaspanj angpel ahan-l
ahanmel aluihidung.Tahansebent ar
.Kemudi anhembuskanhabi skannapasandadengan
segera.Ini akanmembuatot ot-
ototandamengal ami r
il
eksasi.Ul
angi sebany akti
gakal i.
 Ke mudianber nafasl
ahdenganr il
eks,t
ar i
knapaspel ahandanhembuskansebel um naf asmenj adi penuh.Tari
knafas
kembal isebelum naf ashabis.Lakukanber ul
ang-ulangsesukahat i
anda.Ni kmat ir
elaksasi yangdihasi l
kan.Fokusl
ah
padakel uarmasukny anaf asdi uj
unghi dunganda.
 Biarkanpi kir
anandamenunj ukankejernihannyakepadaanda.Tenang. .
..
.santai.
..
..
damai ..
..
.
 Bil
aandat el
ahmemut uskanunt ukmengakhi ri
nya.Gerakkanjari
-j
arianda,danbukamat aandapel an-pel
an.

SERAPENERGII
LLAHI

Ber
ikutadabeber
apaopsi
unt
ukmener
imaener
giI
lahi
:

1.Andasendiri
:niat
kanandamenerimaenergiIl
ahi(waktuterserahandasel ama24j am,niatkan“sayasiapmener i
maenergiIl
ahi”)
2.Anak/Keluarga/saudar
aanda: ni
atkan,bi
“ ar
lahenergiIl
ahidisal
urkankepadaanak/i str
i/suami/adi k/kakak/bapak/ibu/
kakek/neneksaya(bol
ehdisebut
kannamany a,bolehdini
atkansemuany a).Akanlebi
hbaikj i
kaandamember i
tahukepadamer eka.
Merekaberhakmeneri
ma/menol akniatbaikanda,ji
kamer ekabersedia,makaener giI
lahiakanter
salur,j
ikamenolakenergii
lahi
ti
dakakantersal
ur.
3.Tumbuhan/hewanpel i
haraananda:niat
kan,“bi
arl
ahener giI
lahidi
salurkanunt uktumbuhan/hewanpel i
haraansaya”
4.Temananda:
Ajakt
emanandaunt
ukmengi
kut
iev
eni
ni,
sel
ebi
hny
ater
gant
ungpadat
emananda.TUHANmencat
atni
atbai
kanda.


Kamiakanmemperl
ihat
kankepadamer
ekatanda-t
anda(kekuasaan)Kamidisegal
awi
layahbumidanpadadirimerekasendi
ri
,hi
nggaj
elas
bagimer
ekabahwaAl-
Qurani
tuadal
ahbenar
.TiadakahcukupbahwasesungguhnyaTuhanmumenjadisaksiatassegal
asesuat
u?”[
QS.Al-
Fushshi
l
at]

‫ُﷲ‬
‫َﻵ‬‫ﺇ‬
‫ﻟ‬
ِ
‫ﻪ‬
ََ‫ﺇ‬
‫َّﻻ‬
ِ ‫ُﻫ‬
‫ﻮ‬َ
‫ﺍ‬
‫ﻟ‬‫َﺤ‬
ْ‫ّﻲ‬
ُ
‫ﺍ‬‫ﻟ‬
‫ﻘ‬
ْ‫ﻴ‬
َ
‫ﻮ‬
ُ
ّ‫ﻡ‬ُ
‫َﻻ‬‫ﺗ‬
‫ﺄ‬
َ‫ُﺧ‬
ْ‫ﺬ‬‫ﻩ‬
ُ
ُ‫ِﺳ‬
‫ﻨ‬
‫ﺔ‬
ٌَ‫ﻭ‬
‫َﻻ‬
َ‫ﻧ‬‫ﻮ‬
َ
‫ﻡ‬
ُْ‫ﻟ‬
‫ﻪ‬
َ
ُّ
‫ﻣ‬‫ﺎ‬
َ
‫ﻓ‬‫ﺍﻲ‬
ِ ‫ﻟ‬
‫ّﺴ‬
‫ﻤ‬
َ‫ﺎ‬
َ
‫ﻭ‬‫ﺍ‬
َ
‫ِﺕ‬‫ﻭ‬
‫ﻣ‬
َ‫ﺎ‬
َ‫ﻓ‬
‫ﺍﻲ‬
ِ ‫َﻷ‬
ْ‫ﺭ‬
‫ِﺽ‬
ْ ‫ﻣ‬
‫ﺫﻦ‬
َ ‫ﺍ‬
َ
‫ﺍ‬‫ﻟ‬
‫ﺬ‬
َ
ّ‫ﻳﻱ‬
ِ ‫ْﺸ‬
َ‫ﻔ‬‫ﻊ‬
َ
ُ‫ِﻋ‬
‫ﻨ‬
‫ﺪ‬‫ﻩ‬
َُ
‫ﺇ‬‫َّﻻ‬
ِ ‫ﺑ‬
‫ﺈ‬
ِ‫ﺫ‬
ِ
‫ﻧ‬
ْ‫ﻪ‬
ِِ
‫ﻳ‬‫ﻌ‬
َ‫ﻠ‬
ْ
‫ُﻢ‬
َ ‫ﻣ‬
‫ﺎ‬
َ‫ﺑ‬
‫ﻴ‬
َ‫َﻦ‬
ْ‫ﺃ‬‫ﻳ‬
َ
‫ﺪ‬
ْ‫ﻳ‬
ِ‫ﻬ‬
‫ْﻢ‬
ِ ‫ﻭ‬
‫ﻣ‬
َ‫ﺎ‬
َ‫َﺧ‬
‫ﻠ‬
‫ﻔ‬
ْ‫ﻬ‬
َ‫ْﻢ‬
ُ‫ﻭ‬‫َﻻ‬
َ‫ﻳ‬‫ِﺤ‬
ُ‫ﻴ‬‫ُﻄ‬
‫ﻮ‬
‫َﻥ‬‫ﺑ‬
‫َﺸ‬
ِ‫ْﻲ‬‫ﺀ‬ٍ
‫ﻣ‬‫ْﻦ‬
ِ
ّ ‫ِﻋ‬
‫ﻠ‬
‫ﻤ‬
ْ‫ﻪ‬
ِِ‫ﺇ‬
ِ
‫َّﻻ‬‫ﺑ‬‫ﻤ‬
ِ
‫َﺷﺎ‬
َ ‫ﺂ‬‫ﺀ‬َ
‫ﻭ‬‫ِﺳ‬
َ‫ﻊ‬َ
‫ﻛ‬‫ﺮ‬
ُ‫ِﺳ‬
ْ‫ﻴ‬‫ﻪ‬
ُ
ّ
ُ‫ﺍ‬
‫ﻟ‬‫ّﺴ‬
‫ﻤ‬
َ‫ﺎ‬
َ
‫ﻭ‬‫ﺍ‬
َ
‫ِﺕ‬‫ﻭ‬‫ﺍ‬
َ
‫َﻷ‬
ْ‫ﺭ‬‫َﺽ‬
ْ ‫ﻭ‬‫َﻻ‬
َ‫ﻳ‬‫ﺌ‬
َ‫ﻮ‬
ُ
‫ﺩ‬‫ﻩ‬
ُُ
‫ِﺣ‬
‫ﻔ‬‫ُﻈ‬
ْ‫ﻬ‬‫ﻤ‬
ُ
‫ﻭﺎ‬
َ ‫ُﻫ‬
َ‫ﻮ‬َ
‫ﺍ‬
‫ﻟ‬‫ﻌ‬
ْ‫ﻠ‬
َ
‫ّﻲ‬
ِ ُ
‫ﺍ‬
‫ﻟ‬‫ﻌ‬
ْ‫ِﻈ‬
َ‫ﻴ‬‫ُﻢ‬

Al
“ l
ahtidakadaI
lahmel ai
nkanDiaYangHi dupkekallagiter
usmener usmengurus( makhluk-
Ny a);t
idakmengant ukdanti
daktidur.
Kepunyaan-
Ny aapayangdilangi
tdandibumi .Siapakahy
angdapatmember isyaf
a'atdisi
siAllahtanpai zi
n-Nya.All
ahmengetahuiapa-apa
yangdihadapanmer ekadandibelakangmer eka,danmerekatidakmengetahuiapa-apadariil
muAl lahmel ai
nkanapay angdi
kehendaki-
Nya.KursiAll
ahmeli
putilangi
tdanbumi .DanAllahti
dakmer asaberatmemelihar
akeduany a,danAl l
ahMahaTi nggil
agiMahaBesar ”
.(QS.
Al-
Baqarah:
255)
Fot
o&Ar
ti
kel
ini
tel
ahSay
aPr
ogr
am DenganEner
giI
lahi
Unt
ukPeny
embuhan.


Bismi
l
lahi
rr
ahmani
rr
ahi
m,Bi
smi
l
laahi
sysy
afi,
bismil
laahi
lkaaf
ibi
smil
l
aahilmu’
aaf
i,Bismi
ll
aahi
ll
a-dzil
aay
a-dhur
-r
uma’
asmi
hisy
ai-
unf
il
ardhiwalaaf
is-
samaa’
iwahuwassamii
’ulal
ii
m"

1.DengannamaAl
l
ahy
angmahapemur ahlagi
mahapeny ayang
2.DengannamaAl
l
ahy
angmenyembuhkan
3.DengannamaAl
l
ahy
angmencukupi
4.DengannamaAl
l
ahy
angmemberikesej
ahteraan
5.DengannamaAl
l
ahy
angt
idakmember imudharatsesuatudibumi
jugadi
langi
t,danDi
amahamendengarl
agi
mahamenget
ahui
.

"
All
ohummaRobbannaasazhi
bil
ba’
sai
syf
ihi
waant
asysy
aaf
ilaasy
ifaa’
ani
l
lasy
ifaa’
ukasy
ifaa’
anl
aay
ughoodi
rusaqoman"

(
YaAl
l
ahRobbsekal
i
anmanusia,hi
langkanl
ahkesengsar
aaninidansembuhkanlahi
a.Kar
enasesungguhnyaEngkauMahaPeny
embuhdan
ti
dakadakesembuhanmel ai
nkanhanyadar
i-
Muy ai
tukesembuhanyangt
idakmeni
nggalkanpenyaki
tlagi
.)

“say
  ani
ati
khl
asmeny
alur
kanener
gyhidup,ener
gykesadar
an,&energyIl
ahi
ahNuurun'
AlaNuuri
nuntukmenyembuhkansi
apapuny
ang
membacaar
ti
keli
ni,
darisegal
atraumadanpenyaki
tyangdial
aminya,
ter
jadi
l
ahdengansei
zi
nAllah.

Car
aMener
imaEner
giI
lahi
ahNuur
un'
AlaNuur
in
Unt
ukmemper
olehhasi
lyangt
erbai
kdal
am pel
ayananpeny
embuhanj
arakj
auhi
ni,
makasi
l
ahkani
kut
ilangkah-
langkahber
ikuti
nidengan
cer
mat:

1.Pri
nt/cetakar
tikel
ini
.Let
akkanfot
osay adidepanAndadanpandangsesa'at.
2.Santai
kansel
uruhtubuhanda&lepaskansemuaket egangan,
seti
dakny
alakukanper
siapanki
ra-
kir
a5meni
tsebel
um wakt
u
peneri
maaan!Andadapatdudukdikursi
atautidurdiat
asperaduanunt
ukmener i
manya.
3.Tut upl ahmat aandaunt ukmembant uagarbi sasemaki nsant ai.
4.Bukal ahkeduat elapakt anganandadanl etakkandi ataspaha, denganmenghadapkeat as.
5.Ber doal ahdenganhat iandakepadaTuhan, untukdi berkati,dibimbi ng,dandi bant uagarmemper olehhasi l y
angt erbai kdal am
pelayananpeny embuhanj arakj auhi ni.Mohonandaber doadengansegenapper asaandanpasr ahkandi riandaseut uh-ut uhny a
kepadaTuhan.I ni adalahkunci utama, karenaseber apabagushasi ldaripel ayananpeny embuhanj arakj auhi ni
,j
ugat ergant ungpada
seber apabagust i
ngkatkepasr ahananda.
6.Ni atkanunt ukmener i
maener gi I
lahi dar ipelayananpeny embuhanj arakjauhi ni,tanpamemaksakanpi ki ranandaunt uk
berkonsent r
asi ataumel akukanv i
sual isasi apapun, sant aisajadant erseny umlahdenganmani s.
7.UcapkanDoaAf i
rmasii ni:"Dengani jinTuhan, sayaniati khlasmener i
maener gipeny embuhani lahi 
mel aluiMasEdiSugi anto.Dan
akui khlasmener i
maener gi I
lahi inimer esapkedal am set i
apselt ubuhku, memper baikikesehatanku, meny embuhkan, dan
memul i
hkankesehat andankekuat anku.Ter imakasi hTuhan"at au
8.UcapkanDoaAf i
rmasii ni:"Bi smi l
lahi r
rahmani r
rahim.Dengani j
inAl l
ah, sayani atikhlasmener i
maener gipenyembuhan
i
lahi mel aluiMasEdiSugi anto. Danakui khlasmener imaener giI l
ahiinimer esapkedal am seti
apsel tubuhku, memper bai ki
kesehat anku, meny embuhkan, danmemul i
hkankesehat andankekuat anku.Ter imakasi hYaAl l
ah, Alhamdul i
ll
ahiRobbi l '
Alamin"
 
9.Sel amaandamener i
mapeny aluranener gi,yanghar usandal akukanadal ah: sant ai
...
..
.,senyum mani s&l epas..
..
.,pasr ahkanhat i&
dirikepadaTuhanseut uh- utuhny a. .
...danni kmat iketenangany angadadi dalam hat iatauandadapatber doadal am hat i.Bilaanda
musl im, perbany akmembacai stighf ardanshol awatdi dalam hat i.
10.Setelah15meni t,pr osespeny alur anener gi sel
esai.
11.Bukal ahmat aanda&ger ak-ger akkant ubuhandaper lahan- l
ahan, kemudi anber doalahkepadaTuhanunt ukmensy ukur isemua
berkaty angt elahdi tri
ma.
12.Prosesi ni bisadi lakukandandi ulangsel ama24j am, Set el
ah3har i,laporkanper kembangankondi siny
a, bi samel aluikot akcomment
dibawahi niat ausi lahkani nformasi kanv iasmskeMasEdi Sugi anto+6281231649477, agarbisadi ambi llangkahsel anjut nya.

Pr
osedurSi
ngkat:

1.Niat(y
angi ntini
atanseper tidi
atas)
2.BerdoakepadaTUHANYME
3.Duduk( punggungt egak,tanpadi paksakan)/berbari
ngdenganny aman,sant
ai,
relaxselamami ni
mal 15menit(bol
ehlebi
h),dengan
matater pej
am.Sel amai nikami sarankanuntuktetapberdoa.Mungkinandaakanmer asakanberbagaisensasi
,misal
nyarasa
hangat,sejuk,
tubuhmer saber at
, danlai
nsebagainya,apapunit
urasakandannikmatisaja,kar
enaenergiil
ahimengal
irketubuh
anda.APABI LAandat idakmer asakanhal -hal
ter
sebutt i
dakmasalah,kar
enaenergiil
ahitet
apmengal i
rdanmeny embuhkananda.
4.Akhir
idenganmengucapsy ukursebagai bent
ukrasaSy ukurandakepadaTUHANYME.
Mohondiingat:
Bahwakuncipenyal
uranEner
giI
lahi
ini
adal
ah:

1.Keikhl
asandankepasr ahanandakepadaAl l
ahSWT.
2.Andabol ehtidaky aki
ndanpercayakepadasay a,tapiyakinl
ahbahwaAl l
ahituMahaKuasa.DanYakinl
ahbahwaAl l
ahit
uMaha
MendengarkandanMahaMengabul kanDoaki t
a.
3.Kondisisantai/r
ileksyangsangatdalam (bukankonsentrasi)
,seny
um mani s&kepasrahanhat
i&sel
uruhdi
riandauntuk
membiarkanber katTuhanbekerj
asebagai manasehar usnya.
4. Akanl
ebihbai kl
agisebelum andamel aksanakanmet odedalam art
ikel
,andatul
i
sNama, t
empatt
anggall
ahi
r,&alamatter
akhi
r,l
alu
ki
ri
mv i
aSMSkesay a(MasEdiSugianto+6281231649477) .Untukmintaizi
nmelaksanakanny
a.

RESEPKEDUAUNTUKMEMPERKUATEFEKDIATAS,
MINUMLAHAI
RHEXAGONALNAQS.

I
kutil
ahpetunj
ukberikuti
ni:
1.Sediakanai
rputi
hmat ang,banyakny
asesuai
kebut
uhan.
2.Lal
ubacakanlahpadaairtersebut:

“Say
ani
atmeny
elar
askanener
gyhi
dupdanener
gykesadar
ansay
adenganener
gyI
lahi
ahNuur
un'
AlaNuur
insekar
ang”
.


Bismi
l
lahi
rr
ahmani
rrahi
m,Bi
smil
laahi
sysyaf
i,bi
smi
ll
aahi
lkaaf
ibi
smill
aahi
lmu’aaf
i,Bismil
l
aahi
ll
a-dzil
aaya-dhur
-ruma’
asmi
hisy
ai-
unf
il
ardhiwal
aafi
s-samaa’
iwahuwassamii

ulali
i
m" baca3kali
danditiupkankeai
r,l
aluai
rnyadiminum.

3.Lakukanbeber
apakal
isampai
sembuh.

BI
LAADAPERTANYAANLAI
N?Si
l
akanl
angsungber
koment
ar.

Ji
kaandaberkenansi
l
akanShar
einf
ormasi
ini
danmengaj
akt
eman-
teman,
bar
angkal
imer
ekal
ebi
hmembut
uhkani
nfor
masi
ini
.
Ter
imakasi
h.
SABAR,
SYUKUR,
PASRAHkepadaTUHANYME

catat
anunt
ukPRAKTISINAQS=>prakti
siyangber
kenandiper
sil
akanunt
ukikutmelakukanpenyal
uran(ni
atkan,
“say
amel
akukandi
stant
heali
ngbul
an.
..
..
.(
isi
sesuai
jadwal
)”,
selanjut
nyal
akukandist
antheal
i
ngseperti
biasa).Ter
imaKasih.

CATATAN:
DoaKhususUnt
ukKesembuhan(
Ref
erensi
Isl
ami
)

Disy
ariat
kanmembacadoayangt
elahdi
ajar
kanRasul
ull
ahsawapabi
lakit
amendapatkanuji
ansaki
t.I
mam Bokhari–Musli
m meri
wayat
kan
hadi
tsdariAi
syahr
a:BahwaNabi
sawpernahmenjengukkel
uar
ganyayangsaki
t,l
alubel
iaumengusapkanangankananny
a(kedaerahy
ang
saki
t)danber
doa:

Al
l
ohummaRobbannaasazhi
bil
ba’
sai
syf
ihi
waant
asysy
aaf
ilaasy
ifaa’
ani
l
lasy
ifaa’
ukasy
ifaa’
anl
aay
ughoodi
rusaqoman

(
YaAl
l
ahRobbsekal
i
anmanusia,
hil
angkanl
ahkesengsar
aani
nidansembuhkanlahi
a.Kar
enasesungguhnyaEngkauMahaPeny
embuhdan
ti
dakadakesembuhanmelai
nkanhanyadar
i-
Muy ai
tukesembuhanyangt
idakmennggalkanpenyaki
tlagi
.
)

Hadit
slaindari
Imam Musli
m dariUtsmanbinAbul
Ashbahwaiamengadukanrasasaki
tyangdi
deri
tanyakepadaRasul
ullahsaw,maka
bel
iausawpunbersabda:Letakkanl
ahtanganmudi
atasbagi
ant
ubuhyangter
asasakiti
tudanucapkanl
ah“Bismil
l
ah”,l
alubacal
ah
sebanyaktuj
uhkal
i:

A’
uzubi

izzat
il
lahi
waqudr
oti
himi
nsy
arr
imaaaj
i
duwauhaazi
ru

Akuber
li
ndungdengankemul
i
aandankekuasaanAl
l
ahdar
ibencanapeny
aki
tyangkur
asakandankucemaskani
ni.

Kat
aUt
sman:
kul
akukanl
ahseper
tii
tuber
kal
i
-kal
ihi
nggaAl
l
ahmenghi
l
angkanr
asasaki
tku.Sel
anj
utny
aakupunsenant
iasamenganj
urkan
kel
uar
gakuunt
ukmel
akukanhal
yangsama(
HRMusl
i
m)

I
tul
ahant
aral
aindoayangdi
ajar
kankepadaki
taket
kasaki
t.Padadasar
nyakesembuhani
tuhany
adat
angdar
iAl
l
ahdanhany
aAl
l
ah-
lah
y
angdapatmenyembuhkanhambaNyayangsaki
t.

‫ﺍ‬
‫ﻟ‬
ْ
‫َﺤ‬‫ﻤ‬
ْ
‫ﺪ‬ُ‫ﻟ‬
‫ﻠ‬
ّ
‫ﻪ‬ِ‫ﺭ‬
َ
‫ّﺏ‬ِ
‫ﺍ‬
‫ﻟ‬ْ
‫ﻌ‬َ
‫ﺍ‬
‫ﻟ‬
َ
‫ﻤ‬ِ
‫ﻴ‬‫َﻦ‬

NAQSDNAI NSTITUTEOFQUANTUM MI NDTECHNOLOGY


NAQSDNATr ansf
orm YourLi
fe.DenganI
LMUhi
dupmenjadi
MUDAH,denganI
MANhi
dupmenj
adi
TERARAHdenganSENI
hi
dupmenjadiI
NDAH".